92604 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
τ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΚΙΑ ΤΗΣ ΕΦπΜΕγΙΜ ΤΗΣ ΚίΒΕΡΝΗΣΕΟΣ
Ι_Ν
ΤΕ.ΤΧΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις ττ) 14 Ίοονίο» 1912 — ΑΡΙΘ. 56
Αριθ. Ιΐρωτ. 2138
1221
Δ 1 Α Κ Π^Ρ Γ Ξ Ι Σ
..α 4 φανεράς τώλειωηκαςπΑειοόοτικίχς δημοπρασιας
διά την εκμίσοωσνν τούΦ,όρου έη των συγκομιζο
μένων όημητριακών προιοντων παντός είδους
διά τό έτος 1912 των κατωτέρω οικονομικαί ν
περιφέρειαν των Νομών Χανίων Σφακιων
Ρεθύμνης και Ηρακλείου.
ΟΙ ΔΐΟΙΚΟϊΝΤΕΣ Ε11ΙΤΡΟ11ΟΙ
Διακηρύττουν ότι
Έκτιθεται είς φανεράν τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
ή έκμισϋωσις τού φορου επι των συγκ^μιζομΐνων δημητριακών
προιοντων παντός εί'ίους δια τό έτος 1911 των άμέσως κατω¬
τέρω άναφερομένων οίκονομικών περιφερειών.
1ΌΤ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Α'. Τής Επαρχίας Κυδωνίας
1) Μουρνιές ^πρώτη προσφορα όριζεται δραχμαί 100
„ "Ι) Άρωνι » » » » 250
3) Μουζουρας » » « » 320
» » » 85
Επαρχίας Σελίνου
ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Α'. Έπαρχία Μαλευζίου
1] Πενταμόδι πρώτη προσφορα δραχμάς 80
2) Καλέσα « » » 160
3) Κυθοιριδα » » » 50
Β . Επαρχίας Καινουρίου
1) Άγιος Νικόλαος πρωτη προσφορα δρ. 10.
Γ'. Έπαρχία Πεδιάδος
1) Βαρδάρα πρώτη χροβφορά δρ. 200.
Κατακύρωσις των δημοπρασιών
Ή όριστική καταχ,ύρωσις των δημοπρασιών τής εκμισθώσεως
τού φόρου επι των συγκομιζομένων δημητριακών προοντων των
ανωτέρω ο'ικονομικών περιφ^ρειών γενησεται την 23 Ίβυνίου
1912 ημέραν Σάββατον καί ώραν 12 π. μ.
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Οί όροι συμφώνως πρός τοϊις ο^οίους θά διεξαχθώσιν αί προ-
κείμεναι έπαναληπτικαί τελειωτικαί δημοπρασίαι είναι οί αύτοι
οί άναφερόμενοι είς την ύπ' αριθ Ι4ι/511 κβ' χρονολογίαν 31
Ι Μαρτίου 1912 (φύλ. 26 Τεύχ. Γ'. 1912) διακήρυξιν.
Έν Χανίοις 13 Ίουνίου 1912.
ΟΙ Αχοτκοϋντες 'Επίτροποι
Χ" Μ ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α. ΜΙΧΒΛΙΔΑΚΗΣ
Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΪ
1) Λειβαδας Μίνής Κουαΐογέρβκο
Πρώτη πρβοφορά ΐρίζίται ϊραχ. 40
ΤΟΪ' ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τής ΊΕηαρχίας Άποκορώνο>
χ) Μβχβνρβϊ » » » 250
Ν0Μ02 ΡΕΘΓΜΝΗ2
.Α'. Έηαρχία Ρεθύμνης
1) 'Δρκοΰδίνα πρώτη πρβσφορά δραχμάς 200
2) Κυριαννα » » » 100
3) Λούτρα
4) Μέση κλπ.
Β'. Έπαρχία Μυλοποτάμου
1) Άγ}ά πρώτη προσφορα δραχμάς 100
Γ'. Έπαρχία ·Αγ. Βασιλείου
1) Με'λαμπες πρώτη προσφορα δραχ. 500
100
100
^ΕιΓτ^βΟ^Κβνι^ίθΤΊν^ίο^^
Μέγεθος Γραμματοσειράς