92592 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

54

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΓ ΕΛΛΑΔΟΣ
«ε» ι«-
ίΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
τευχοσ: τρίτον
Έν Χανίοις τί) 9 Ίουνίου 1912 — ΑΡΙΘ. 54
Αριθ. Πρωτ. 2ρ78
» Διικπ. 1202
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ
Περί !>ανερας τελβιωτικής πλειοδοτικϊις δημοπ^ασίας
διά τηνέκρίσθωσιν τού φόρον επί των συγκομιζο-
μένων δημητριβκών προϊόντων παντός είδους
διά τό ίτος 1912 των κατωτέρω οικονομικόν
περφφερειών τΛν Νομών Ρίθύμνης
καί Λασηθίου
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΌΣ
Διακηρύττη ότι,
Επειδή αί κατά τάς δημοπρασίας γενόμεναι τελευταίαι προσ¬
φοραι δια την έκμίσθωσιν τοα φόρου δημητριακώ^ των κατω¬
τέρω αναφερόμενον οικονομικήν περιφέρειαν ΙπλίΐοΙοτήθησαν
ιμπροθέσμως κατά 5 ο)β.
_ Εκχίθεται είς φανεράν τε) ειωτικ^ν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
ή εκμισθωσις τού φόρου ;πί των συγκομιζομένων ϊημηχριακών
*ροϊόντα>ν παντός εϊδους ϊιά τό ϊτος 1912 των άμέσως κατω¬
τέρω αναφερομένων οικονομικήν περιφέρων.
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
'Έπαρχία Ρεθύμνης
Ατσ,ΠθΠθύλθΤ> 6πό τού Βασιλ, Παπατζανή επί
Τί| εκ ^ραχ- 796 τ5λευταί»ς προσφορας.
(.„,' Α; μένοΐ υπό τού Μαρ. Φραγκούλη έτ?ί τής έκ 3ρ*χ.
••ο·} τελευταίας προσφορας.
χηο **°^β'8'κ31 6πό τού Θεμ. Γ. Λαρίου έτοί τ>|ς ΐκ ϊραχ.
' μ *λ_ε»τ»ίας π^οσφορας.
λε
Κωνσταντίνος όιεο τού Κωνστ. Λίκνι-
Άϊγεωργιανάκη επί τής ι/, δραχ. 853 τε-
υταίας προσφορας.
ύιΑ το3 Μαρ. Δημη-νρα'/.άκη επί τής έκ δραχ.
ι ■:βί, "λΐϋτα£^ «Ρβσφορας.
··.■'; «ίπ:σχοβ:ή υπό τοθ Ιωαν. Ε. Κββΐοϋ επί τής έκ
**%■ 1026 τελετάς προ^οράς. _
■ τ**01^ Έπαρχίχς εκτίθεΐαι βΐς τελευταίκν δηψιβπρο—ίαν
«μΐίθωσεως « ?5ρος τής εξής οικονομικάς περιφερείας, μή
^μοπρα;ηθείσης χατα την !ι« τ^ ώπ' αριθ. 1737Λβ4β έ- ε. (φύλ.
ηΎΟς γ ^ διακτίρύξίωςόρισνίϊίαν ημέραν.
/ Αργυρούπολΐς πρώτη προσφορά ορίζηται δρ. 600.
Επαρχίας Μυλοποτάμου
4 υπό τοΰ Β«σιλ. Δροσάκη επί τής έκ ϊραχ.
τ& Γεωρ. Τοκρνάκη επί τής έκ
εκ
Μετόχΐα υπό τοθ Έμμ. ϊταυρακάκη
501 τελευτώβς προσ?»ρας κα
'Ο Ντοτλαμπέλλθς κριθβίσης άσυμφόρου τοϋ προσενε"
χθβντος μισθώματος καί οριζομένης πρώτης προσφοράς ίρ.300.
Έπαρχία Άμαρίου
1) Άποσέτι υπό τοϋ Ιωάν. ΜατΟ. Λίτιν* έχί τής έκ δραχ.
421 τελευταίας προσφορας.
2) Νίθαυρι υπό τού Γεωρ. Σέρϊ: επί τής έκ δρχχ. 881
τελευταίας προσφορας.
3) Βυζάρι υπό τού Έ[*;λ. Καούνΐ) ί%1 τής «κ ϊραχ. 171 τί-
λίυταί'ας προσφορας.
Ί) Άγιος Ιωάννης υπό τοϋ Δημ, Γ. Δασκχλαντωνάκη ίπί
τής έκ δραχ. 872 τελευταίας προσφοράς.
5) Πλάτανΐ; Δοχρΐά βΐΕΟ τοΰ Άριστ. Β. Σταυρακάκη έ^κ
τής έκ %ραχ 421 τελεβταίας πρβσφορας.
Επαρχίας Αγ, Βασιλε ου
1) Πρέβελη υπό τού Νικολάου Γιοηκουμογιαννά/.η έτΐ*
τής έκ Ιρ. 345 τελβυταίας προσφβράς.
Έκτίθίται επί ίσης ί'.ς τ.λε ιωτικήν δ*)μεπρααίαν εκμισθώ¬
σεως ο φόρος τής οικονομικήν περιφερείας.
2) Κούμΐα Κουμόβρυσι οριζομένης πρώτης προσ¬
φορας ίραχ. 1100 μή δημοπρατηθείσης κατά την διά τής δπ
αριθ. "'Ύιοίϊ *· ^· διακηρύξίως όρισβίίσαν ήμβραν.
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Έπαρχία Ίεραπέτρον»
1) Βασιλική ύκό τοϋ Έμμ. Καραμανωλάκη επί τί)ς έ)
δραχ. 575 τελευταίας προσφοράς.
ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
Κατά τάς έχαναληππκχς τελ3ΐωτικάς δημοπρασίας ττ]ς έκμι-
σθώβ-εως τού φίρου επί των συγκομιζομένων δημητριχ/.ών προϊ-
όντων των ά/ωτέρω άναφϊρομίνοεν περιφεροιών όρίζθνται
ώς πρώται προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί κατά
τάς προηγηβείσας α*, «κυρωθείσας ϊημοπρασίας σόν τί) προσ-
θήκ·); τβθ ποσοθ 5 ο)ο καθ ό έπλήοϊοτήθησαν.
Κατχκύρωκς των δημοπρασιών
Ή όριστική κατακύρωσις -»δν 5ΐ)μοπφασίών τ*5ς έκμισθώσΐο)ς
τού φόρίυ έκ·ίτων συγκομιζβμένων δημητριακών προίόντων των
ανωτέρων οικονομικήν πίριφερϊΐών γενησεται την 18 Ίοβνίου
'Β. 'έ. ημέραν ΔΛΐτέραν καί ώραν 1? π. μ.
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Οί όροι σ»μφώνως πρός -ούς όποίους θά ίιεςαχθώσιν «ι χρϊ-
κϊίμεν»ι έχαναληπ·κκαί τιλιωτικαί δημοπ-ρασία* είναι οί αύτοι
οί άναφ«ρ:μ*ν3ΐ είς την όπ' άριθμ..8*1/*»! καί χρονολογίαν 81
Μαρτίου 1912 (?ύλ. 26 Τείχ. Γ'. 1912 διακηρίξιν ύμ4ν).
Έν Χανίοις τή 7 Ίαυνίου 1912.
Ή ΈνταναστατικίΊ Διοι κητικη 'Βπν
Χ" Μ. ΓΙΑΝΝΑΡΗΣ
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ!)
Μ. Ρ. ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΙ
Μέγεθος Γραμματοσειράς