92577 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

53

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
Ι.ΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗ τ Μ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις ^ 9 Ίουνίου 1912 —ΑΡΙΘ. 53
Αριθ. Πρωτ. 909
» Δ.16Κ-. 574
ΔΗΜΑΡΧΙΑ ΧΑΝΙΩΝ
Ν0
909
574
Έχοντες ύπ' όψιν τας ΰπ' αριθ. 63. 66, 67 καί 70 έ. Ι. άπο-
φάκις τοΟ Δημοτικοϋ Συμδουλίου Χανίων,
Δι ακηρύ σσομεν
"Οτι δεχόμεθα προτάσεις επί ττ] βίσει των είς τα άμίσως
κατωτέρω δημοσιεύομεν* βχέδΐα συμδίσβων άναγραφομένων βριον
ϊιά την εγκατάστασιν ηλεκτρικήν τροχιοδρό>α·ν εν Χανίοις καί
τοίς πέριξ ώς καί δια την ύδρευσιν τής πόλεως καί τής άσίΐκής
αυτής περιφερείας. Δί πρότασις δίον νά «τατεθώσιν είς τό
γραφείον τοθ Δήμου έντός προθϊσμίας τεσσάρων (4} μηνών άπο
τί; είς την Επίσημον Εφημερίϊα τή*ς Κυβερνήσεως δημοσιεΰ-
«κς των «,ίρημίνων σχεδί«»ν συμβίσεων ή;οι άπό τής 9ης Ίου-
νίου 1912 μίχρι τής εσπέρας τής 8ης Όχτωδρίου 1912.
Έν Χανίοις τχ)23Μαίου 1912.
Ό Δήμαρχος Χανίων
Ε. ΜΟΪ'ΝΤΑΚΗΣ
ΣΥΜΒΑΣΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΧΙΝΗΙΕ-Σ
Άρθρον 1. Ό Δήμος Χανίων παρέχει είς τόν ανάδοχον
τϊ αποκλειστικόν προνόμιον τής εγκαταστάσεως καί εκμεταλ¬
λεύσεως τροχιοίρόμοιν όι' Ιλςεως ήλεκτρικής είς την πόλιν
Χανίων καί τα περίχωρα αυτής (ΧχΛέπαν, Σΐυίαν καί
Μουρνιές) επί χρονικόν διαστημα 50 έτών, αρχόμενον άπό τής
ίημοσιευσεως τού λυρώσοντος την παρούσαν συμίαΐιν Νομου.
Πρός τόν σκοπόν τούτον παρέχεται εις τόν ανάδοχον τό δι-
χαιωμα τής χρησιμοποιήσεως των υπαρχουσών όδών καί τυχ;ν
έν τώ μέλλοντι κατασκευασθησομε'νων, είτε είς την ΠίΛΐτείαν,
είτε είς τόν Νομόν, εί'ΐε είς τον Δήμον άνήκουσιν αύται, έφο-
5ίν τό πλάτος αυτών έπιτρέπει τούτο ά'νευ παρακωλύσεως τής
ί*.ευθέρας κυκλοφοριας των τροχοφόρων. Ιΐερι τούτου άποφαί-
ν«αι Επιτραπή αποτελούμενη έκ τού ΜηχανικοΟ τοϋ Δήμ:υ
χϊϊ τοϋ Νομομηχανικού υπό την προί5ρειαν τού Διευθυντού
■ών Δημοσίων "Εργων ή τβύ νομιμου αυτού άναπληρωτού.
Άρθρον. 2. Εάν ή Κυβέρνησις παραχωρήση άλλην σιδη-
Μ ΑΙΒΙ Ε ΟΕ ίΑ Ο Α Ν Ε Ε
1-Ε ΜΑΙΚΕ ΏΕ ίΑ ΟΑΝΕΕ
να 1θ8 άοοϊίίοηβ ιΙα Οοιΐϋβϋ Μαηίαραΐ (Ιβ Ιίΐ Οαηέβ
8α1) Ν" 63, 66, 67 βΐ 7υ (Ιβ Γαηηόβ οουΓαπίβ,
Ι* ι> ο ο 1 ο ΐιι ο ιι β :
Νοιΐ3 ίΐοοορίοηδ άβδ ρΓορο8ΪΙΐοη8 βη Ιοίΐδβ άβ» οοη-
άϊίίοιΐδ 8ΐϊραΙύθ3 άαη.3 Ιβ3 ρΓθ]β(;8 άβ οοηνβαϋοηβ ρα-
1)Ιίό8 οϊ-3,ριό8, ρουτ 1'ϊηΒΐα,ΙΙαΙϊοη άο ΐΓ»ηΐνν3ν3 Δ Χγά-
οιϊοιι όΐβοιπηαβ, άαη8 Ι'ά νϋΐβ άβ 13, Οαπόβ βί 8β3
θΐινΪΓθηδ, αίΐΐίΐϊ ςυθ ροαΓ Γ&ϋπιβηΓΛϋοη ά'βαα άβ 8θαΓ-
οβ, άβ Ιά νϋΐβ αβ ά ΟΆηέβ βί άβ δα 1)£ΐπ1ίβαβ.
ϋβ3 ριοροδίιΐοηδ άβνΓοηΙ 6(;Γβ !ρι·68βη;6β8 βί άβρο-
δέθ3 αυ ΒαΓΰ&υ άβ Ια, Μαίπβ άαηδ Ιβ 1όΐ3ΐί άβ ορΐΕΐττβ
(4) ΓηοΪ3 ά ραΓΐΪΓ υβ 1» ραΰΐίθίΐΐΐοη (1θ3 άϋδ ρΐΌ)βΐ3 ιΐβ
οοηνϋΐιΙίοη« (Ιαηδ ]β ϋυιΐΓη&Ι Οίίίοίβΐ άα (3ουνβΓηβ-
ιηβηί, ο'βδί-Ά-ά'ΐΓβ ^ ρ&γΙιγ αα 9 ^ίη 1912, ^υ8ςα'3,ϋ
δθΐΓ ο.ϋ 8 ΟοΐθΓοΓο 1912 (ά. ά.)
Ι..3, υϋΐιββ Ιβ 23 Μειί 1912,
ίε ΜαίΓβ άβ Ια Οιηέβ
Εμ. Μ υ υ ν υ α κ ι 8
εΟΝνΕΝΤΙΟΝ
υΐΝ5ΤΑι.υΤ1ΟΝ ϋΕ ΤΚΑΜννΆΥδ
Α ΤΚΑΟΠΟΝ
1. ι» Μιιπίαίρ^ϋΙέ ιΐε Ια Οιπέα οοποέίΐε »ιι
ροιΐΓ & άηκζ ύκ δϋ αιΐ5 ά ιΙαίβΓ άη ^οιι^ 3ε 13
(ίοπ (1ε Ια ίοί ηιιί πΐίίίεπι 1α ρΓέδεπίε οοηνεπΐίοπ, 1ε ρπνϋέ£6
βχεΐιΐίίί άε Γέιαί3ΐΐ556ΐηκιιΙ εί ίΐε Γκχρΐοίιαΐίοη ϋε {Γαπι^ίνδ ^ ΙΓ3-
οΐιοπ έΐεςΐπςυε, ιΐαηδ Ια νϋΐε άε Ια Οαηέε εί άαη.5 5α οαηΐίειιβ
α, δουςΐα εί Μοιιπυέϊ). Α ςεΐ είίει, 1ε ότου εδΐ ακθΓ^έ &υ
ά'υΙϋίδβΓ 1ε5 τοαΐεδ αοΙαεΙΙεΒ εί ςεΐΐεδ ςιιί ροιΐΓ-
Γ&ίεπΙ έίΓε εοη5ΐηιίΙ?5 α ΓανβπίΓ, βοίΐ ςατε11ε5 αρραΓίίεηπεπί α
ΓϋΐαΙ, 5οίί ϊΐι Οέραΐ-ιεΐτΐίίηΙ, 5θϋ ά Ια Μιιηίαραϋιέ, πιαίδ αιιιαη(
ςιιε ΙειΐΓ ΙαΓ^εαΓ Ιβ ρεππεΐ, 5αιΐ5 ςιιε Ια 1ίί)Γε ςΐΓΰαΙαΙίοπ ιΐεε νοί
έρΓοανε ί)ε5 εητχανεδ, εί αρΓέί ανί5 ρΓεαΙαΒΙβ, ά Γέ^απΐ άε ςε
δ, ά'αηε ΟοηιΐπίϊΒίοπ ρΓέδίάέε ραΓ 1ε ϋίΓεεΙειΐΓ άΐ5 Τγ3-
ι νααχ Ρυΐσΐϊοδ οιι ραΓ δοπ ΓερΓέίεπιαηΙ, εί ίοπηέε ιΐε ΓΙη^έηίεαΓ
: ϋεΐα ΜιιπίαραϋΙέ εί ιΐε Γίπ^έηίεαΓ επ εΐιεί.
Ι ΑΓίίοΙβ 2. 5ί 1ε ΟοανεπιεπιεηΙ αςςοπΐε απε ωΐΓε Ιίβηβ άΐ (±8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ροδρομικήν γραμμήν, έχουσαν αφετηρίαν την πόλιν Χανίων καί
διερχομένην διά των ανωτέρω περιχώρων, ουδεμίαν απαιτησιν
άποζημιώσεως δύναται νά έχη ό άνάδοχος. Έννοεϊται 'όμως
'ότι αί σιδηροδρομΐλαί αυται γραμμαί δέν θά έ'χωσι τό δικαίωμα
νά έξυπηρετώσι διά τοπικών άμαξοστοιχιών τοΰς σταθμοΰς των
ε'ιρημένων περιχώρων, ο'ύς έξυπηρετϊί ό διά τής παρούσης
συμβάσεως έκχωρούμενος τροχιόδρομος, εξαιρέσει τής Σούδας
καί τής πόλεως των Χανίων.
Άρθρον 3. Ό Δήμος δέν δύναται νά επιτρέψη την εγ¬
κατάστασιν οιουδήποτε εΐδους μηχανικάς τακτικάς συγκοινωνίας
εις απόστασιν 500 μέτρων εκατέρωθεν των παραχωρηθεισών
τώ άναδόχω διά τής παρούσης συμβάσεως γραμμών.
Ή απαγόρευσις αύ'τη δέν έκτείνεται είς πάσαν παντός εί-
8ους συγκοινωνίαν ιδιωτικήν, ειμή μόνον άφορα την εγκατά¬
στασιν τακτικάς, διά μηχανικής ενεργείας έκτελουμένης, συγ¬
κοινωνίας.
'Υποχρεοίται έπίσης 4 Δήμος ν' ανακοινώση τω άναδόχω
τάς γενομένας αύτω προτάσεις περί οιουδήποτε εϊίους μηχα¬
νικής τακτικής συγκοινωνίας, έκτός των ά'λλων παραχωρη¬
θεισών αύτω γραμμών Χανίων ή* καί περιχώρων καί να δώση
αύτω την προτίμησιν επί ΐσοις όροις. Εάν έντός τριών μηνών
«πό τής αναγνώσεως έ άνάδοχος δέν ήθελεν άναλάβει την
υποχρέωσιν τής κατασκευάς τής γραμμής ταύτης τότε ό Δή-
μος είνε έλεύθερος νά παραχωρήση αυτήν τρίτω τινί.
Άρθρον 4- Ο άνάδοχος ύποχρίούται νά εγκαταστήση
καί εκμεταλλευθή* έντός των κατωτέρω όριζομένων προθεσμιών
τάς χαραχωρηθείσας αύτω άκολούθους τέσσαρας γραμμάς.
Γραμμή (α) Σημείον άφετηρίας ή πλατϊία «Κρύο-Βρυσάλι»
Η γραμμή αύτη διερχομένη διά Καλεκαπησί καί ακολου¬
θούσα την οδόν Χαλέπιχς καταλήγει διά τής «λατείας «Βενιζέ¬
λου» εις την πλατείαν «Κατσαμπά».
Γραμμή (6) Σημείον άφετηρίας τό «ύτό.
Ή γραμμή αό'ιη, διερχομένη διά Καλεκαπησί καί ακολου¬
θούσα την οίον Δια3όχου Κωνσταντίνου, την οδόν Ρώμης καί
την Λε·»φόρον Λικαστηρίων, καταλήγει είς θέσιν ιΜπόλαρη»
οπου συναντάται μετά τής γραμμής τής όδού Χαλέπας.
Γραμμή (γ) Σημείον άφετηρίας τό αΰτό.
Ή γραμμή αύτη, διερχομένη διά Καλεκαπησί καί ακολου¬
θούσα την οδόν «Λιαδόχου Κωνσταντίνου» καί την οίον Σούδας,
καταλήγει είς Σούδαν.
Γραμμή (δ) Σημείον άφετηρίας τό αΰτό.
Ή χάραξις τής γραμμής (8) Οά κανονισθή1 ά κ 5 κοινο3
μεταξΰ Δήμου %λϊ άναδόχου.
Έν περιπτώσει εΰρύνσεως τΐ]ς όδού ΙΙοττιέ,ό άνάδοχος
ύπο-/ρεούται νά μεταφέρη τό σημείον τής άφετηρίας των γραμ¬
μών «πό τής πλατήν «Κρύο Βρυσάλι» είς την πλατείαν
Σανδριβανίου.
Άρθρον 5. Ή έλξις τού τροχιοδρόμου έσεται ήλεκτρική
δι' έναερίου άγωγού. Οί έναέριοι άγωγοί Οά σττ,ρίζωνται επί
στύλων σίδηρον τοποθετουμί'νων είς τα πεζοδρίμια, είς δέ τάς
στενάς όδοϋς επί στηριγμάτων τοποθετηθησομένου επί των
προσόψεων των ο'.κιών, των ιδιόκτητον ύποχρεΐυμένων νά
π»ρέχωσι την πρός τούτο αδειαν.
Άρθρον 6. Τί πλάτίς τής γραμμής έσεται ενός μέτρου
μεταξΰ των εσωτερικόν χειλέων των ράίϊ^ν, αίτινες θά το-
ποθετώνται οΰτως ώστε νά μή έξέχωσι τού καταστρώματος των
όδών, αί οποίαι θά έπαναφέρωνται υπό τού άναϊόχου είς καλήν
κατάστασιν μετά την εκτέλεσιν των έργων.
"Αρθρον 7. Τό μέγιστον πλάτος των όχημάτων δεν θά
ϋπερδαινη τα '2 μ. 20 περιλαμδανομένης πάσης έξοχής.
Ή έκλογή των όχημάτων γενησεται άπο κοΐνοϋ μϊταξΰ
τού άναδόχου καί τού Λήμίυ. Ταύτα ίέβν νά ώΐιν έν άναλογία
πρός τα νυν έν χρήσει έν Πάτραις.
ιηΐπδ άε ίεΓ, αγαηί ςοπιιηε ροίπΐ άε άέραΐ-ί 1α νίΐΐε άε 1α Οαπέε εί
ρα33ϋπΙ ρατ 1α 5ϋ5άϋε Ιοαπΐίεαε, 1ε οοπαεδδίοηηαΐΓε ηε ρειιί εη τέ-
ςΙαηιεΓ αααιηε ίηάεΐτιηίΐέ.
II
ε5ί ϋίεη εηΐεηάιι ςιιε 1ε οοηοεδδίοηηαίΓε άε ςεδ 1ί§ηε5 άε ΟΗο-
Γπίηδ άε ίεΓ, η'αιΐΓα ραδ 1ε άΓθίί άε άεδδεΓνίΓ αυ τπογεη άε εοη-
νοίί Ιοεαιιχ, Ιεδ δΐαϋοηδ άε 1α άίΐε ϋαηϋειιε, ςιιί δεΓοηΐ άεδδεΓνίεδ
ραι- 1ε4ΐΓαιη«'αγ ςοηοέάέ εη νεΓΐα άε 1α ρΓέδεηιε οοηνεηϋοη, εχοερΐέ
1α 5ιιάε εί 1α νϋΐε άε 1α Οαηέε.
__ΑΓΐ1ο1β^3. Ιλ Μιιηίαραΐίΐέ ηε ρειιί ραδ ρεΓΠΐεΙΐΓε Γέίαόϋδδεΐηεηί
ά'απε ίΓάώοη πιεοαηιςιιε Γέ§αϋέΓ8 άε η'ίηιροΓΐε αιιεΐ βειΐΓε, α
ιιηε άΐδΐαηοε άε 5ιΚ) πιεΐΓεδ άέ άειιχ αόίέδ άεδ Ιί^ηεδ ςοηοέάέεδ
αιι ςοηοεδδΐοηηαΐΓε ρα,Γ 1α ρΓέδεηίε οοηνεηίίοη.
ΤοαΙεΙοΐδ, Ιοαίε εοΐηηιιιηίςαΐιοη ρΓΐνέε άε ηΊιηρθΓίε ςιιεΐΐε εδ-
ρέεε, η'εδί ραδ άέΐεηάιιε ςα'αιιίαηί ςιι'ίΐ δ'α^ιί άε Γέΐα&ϋδδεηιεηί
ά'ιιηε οοΐηηιαηίοαΐιοη τέ^ιιΙιέΓε εχέςαΐέε αιι πιογεη άε Γαοίίοη ΐηέ-
ςαηίςιιε.
Ιλ Μιιηίςίραϋιέ ε5{ έ^αΐεηιεηί Ιεηαε άε ηοϋίίεΓ αα οοηοεδδϊοη-
ηαΐΓε Ιεδ ρΓθρο5ΐΐίοη5 ςιιί ροιιΐταιεηΐ Ιιιί είτε ίαίίεδ αιι δΐι]εί ά'ιιηε
ςοπιαιαηίεαΐιοιΐ Γε^αΗέΓε ά ΐΓαΰίίοη Γηέααηίηιιε ςαεΐΐε ςη'εΐΐε δοίί,
εη άεηοΓδ άεί ααΐΓεδ ϋ^ηεδ ο,ιπ Ιαί δοηΐ οοηεέάέεδ άε 1α Οαηέε
εί άε δ2 βαηΐιειιε, εί άε Ιιιί άοηηεΓ 1α ρΓέϊέΓεηοε αιιχ ηιέηιεΒ οοη-
άιίιοηδ. δι άαηδ ΐΓΟΐδ ηιοΐδ λ ρλγιιγ άε 1α ηοαίίοαΐίοη, 1ε ςοηοεδ-
δΐοηηαΐΓε ηε δ'εη^α^ίΓαιΙ ραδ α σοηδίππΓε ςειΐε 1ί§ηε, α1θΓ5 1α Μιι-
ηιαραΐιΐέ 5εΓι ΙΐΰΓε άε 1α ωηεέάεΓ ά ιιη ιίεΓδ.
4. ίε ςοηαεδδίοηηαίΓε εδί Ιεηα ά'έιαόΙίΓ εί εχρΙοΐίεΓ άαιΐδ
Ιεδ άέΐαίδ ίιχεδ α-άεδ$οιΐδ, Ιεδ ςααίΓε Ιι^ηεδ δΐιίναηίεδ φά Ιιιϊ δθπί
εοηοέάεεδ:
1_ΐ£ΐιε (α) ΡοιιιΙ άε άεραΓί 1α ρΐαΰε "ΚΓ/ο-νΓί5δα1ί".
Οειιε Ιι^ιΐε, εη ραδδαηί ριτ Κ^-Ιέ-Καρΐδδί εί δΐπναηί 1α ΓθΐιΙε άε
ΗαΙε'ρΛ, αουιιιΐΓα ραΓ 1α ρΐάοε "ν/εηίζεΐθδ// α 1α ρΐαςε »Κα-
Ιδαΐηϋα».
ε (5). Ανεε 1ε ηιέιηε ροίηΐ άε άέραΓί.
ϋ^ηε, εη ραδδαηΐ ραΓ Καΐέ-Οαρΐδδί εί δΐιίναηΐ 1α άΐΓεοίίοη
άε 1α ηιε «Ρπηεε ΗεπΙίεΓ Οοηδΐαηϋηχ, 1α τηε άε "Κοηιε» εί Γα-
νεηιιε άε "Οιςαδΐίπα/,, δεΓα ιεΓηιίηέε ά 1α ρΐαοε ι,ΒοΙατί", οίι εΐΐε
1α Ιί^ηε άε 1α τοαΐε άε Ηαΐέρα.
ε (ο), ανεε 1ε ηιέπιε ροίηΐ άε άέραΓΐ.
Ιι^ηε, εη ραδδαηί ραΓ Καΐέ-Καρίδδϊ εί δΐιίναηί 1α ηιε
//Ρπηεε ΗεπΙιεΓ ΟοηδΙαηΙίη" εί άε 1α διιάε, αϋοαΙΐΓα α 1α διιάε.
υ^ηε (ά). Ανεο 1ε ιηειηε ροίηι άε άέραΓΐ.
^6 ιτααέ άε 1α Ιι^ηε (ά), δίΓά τέ^ΐέ ά'αη οοΐηηηιη αοοοΓά
1α Μιιηιάραΐιΐέ εί 1ε
ηδ 1ε ςαδ ού 1α τυε »ΡοιΙι«γ» δεΓαίΙ έΙαΓ^ίε, 1ε οοηοεδδίοηηαίΓε
Ιεηα άε ΐΓαιΐδϊεΓεΓ 1ε ροίηι άε άέραΓί άε$ 1ί§ηεδ, άε 1α ΐ
; άε «Κ,Γγο-ν"Γγ3δα1ί« α 1α ρΐαςε άε "5αηάηναηί».
ΑΓίίοΙβ 5. Ι.α ΐΓαείίοη άιι ίΓαΐην/αγ δεΓα έΐεςΐπα,ιιε εί 5ε ίεΓα αιι
• πιογεη άε εοιιάιιςίειΐΓδ αέΓίεηδ. Ι_εδ οοηάιιςίειΐΓδ αέΓΐεηδ δεΓθΐιί
αρριιγεδ δΐΐΓ άεδ ςοΐοηηεδ επ ίεΓ ροδέδ 3ιιγ 1ε8 ΐΓθίίοίΓδ, εί άαηδ
Ιεδ Γοιιίεδ έΐΓοίΙεδ, δΐΐΓ άεδ αρριιίδ ςαί δεΓθπί ρΐαεέδ δΐΐΓ Ιεδ ίαςαάεδ
_ ι1έ:> πιαΐδοιΐδ, Ιεδ ρΓθρΓίέίαΐΓεδ έιαηΐ οϋΐί^έδ ά'εη άοηηεΓ ΓαιιίθΓί-
' δαίιοη.
ι ΑΓίίοΙβ ϋ. ^α ΙαΓ^ειΐΓ άεΛ1α Η^ηε δεΓα ά'ιιη πιέίΓε εηίΓε Ιεδ βθΓάδ
ιηίέΓίειΐΓδ άεδ ταίΐδ, υιαϊ δεΓθΐη ρΐαεέδ άε ηιαηίέΓε αα'ίΐδ ηε άέ-
ρο,δδεΐη ραδ 1α ρΐαίε-ίοηηε άεδ ηιεδ α,ιιί άενΓοηί έίΓε τεηιίδεδ ραΓ
. 1ε ι;οικεδίοηηαίΓε, εη 6οη έίαί, αρΓ£3 1'εχέςιιΙίοη άε3 ίΓαναιιχ.
ί
ι
ΑηΊοΙβ 7. ίε πιαχίηηυη άε ΙαΓ^εαΓ άεδ νοϊίαΓεδ, ηε άέραδδεα
ραδ 2ιπ 20 γ ςοηιρπδε Ιοιιίε δαίΐΐίε.
, ίεδ νοίίαΓεδ δεΓοηί οΐιοίδίβδ ά'αη εοιηΐηιιη αςςθΓά εηίΓε 1ε ωη-
^ οεδδίοηΐΐΑΐΓε εί 1α Μιιηίςίραΐίΐέ.
} —Ιεδ άεντοηί ΓεδδεΐηοΙεΓ αιιχ νοίιιΐΓεδ ςιιί δοηί αςίαεΐΐεηΐέηΐ
; εη ιΐδα^ε α ΡαΐΓα3.
Αρθρον 8. Ο άνάδοχος οφείλει νά λάίη διά την κατα- - Απίίοΐβ 8. ίε οοηεεδίίοηηαίΓε άοίί ρΓεηάΓε ροαΓ Γεχέοαίίοη εί
σκευήν καί εκμετάλλευσιν των τροχιοδρόμων έκείνα τα μέτρα Γεχρΐοίίαΐίοιι άε3 ΐΓαπι^αγδ, Ιεδ ΐπεδαΓίδ ά'α3δϋΓ»πςε εί άε
«σφαλειας και «τυνομίας, άτινα έχουσι κανίνισθ^ έν Ελλαδι, τέ^ΐέεδ εη 0Γέοε ροιαΓ άεδ νϊΐΐββ 5βιηο1α51β8 ά 1α νϋΐβ
*ν πίλε»·.ν «νβλβγίΐς των Χανίων. Οαηές.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Όφείλει πρός τούτοις νά συμμορβ>ο!5ται πρός τοίις ύ-άβ-
γϊντας τ)δ> έν" Ελλάδι σχετικβυς Νόμους, Διατάγματα κα!
Διιχτάξεις 'καί τούς ψηφιτθησομένους κατόπιν τοιούτους.
Άρθβον 9. Αί εργασίαι δέον να άογίσωτιν Ιντόί προθε¬
σμίαν Ινός Ιτβυς ά—% τϊ|ς δ*ιμ"ΐεύΊτεως το3 Ινκοίνονης την
σύμβασιν Νίμ,ου. Έν Ιναντία πεοιπτώτει ϊύνατκι νά
Ικπτωτος $ ανάϊίγο. τή άτοφάτει τού Δη·Λ. Συ·Α-
λίου, ΙγκρινομίνΓ ύιτβ τϊ'ί Κυίεονή'σεως, όζότε ή Ιν ά'οθοω
35 Ιγγύησίί τού Ιξ 75,000 δραχμήν κατα—ίπτει αΰτοϊ—
χαίως υπέρ τβ0 Δήμου.
Άρθρον 10. Ό άνάδίχος όφείλει να θέση είς την διά¬
θεσιν τοϋ κοινοΰ την γραμμήν (αΤ Ιντός Ινός καί ήμ'σεως
Ιτους άπο τί]ς γρονολογίαο τής ϊημοσΐϊύσεως τίϋ κυο'όσ-'ντος
την παρούσαν σύμβασιν Νόμίυ, την δέ γραμμήν (β') έντός
15 ιχηνών μετά την πρώτ»)ν. Ήτοι α? ϊύο πρώται γοαμααί
α' καί @' δέον ν'άποπερατωθώσι καί τίθώΐ'.ν είς εκμετάλ¬
λευσιν Ιντός ίύο έτών.
Ο άνάίο'χος ΰττογρεοϋται να κατασκίυάση έκατΐοαν των
γραμμών γ' καί ϊ' όψέποτε ήθελεν άπαιτήτδΐ τουτο ό Δί!μ3ι:,
ύπογρεούμενος έν τή περιπτώσει ταύτη να παράσχη τώ άνα-
ϊίγω Ιπαοκή εγγύησιν πρός εξασφάλισιν τοϋ τοκογρεολύτοίυ
ο '/ί ο)ο διά τό άπαιτηθησόμενον κεφάλαιον πρός κατασκευήν των
γραιχμών τούτων.
Τό δικαίωμ* τουτο το·> Δήαου δέν δύναται ν ά άσχ.ηθη' έ^ν
μή α! γραμμαί α καί 3 άποφέΌ'οσιν ετησίως ποόσοϊον "την
πρός °> ο)θ τουλάχιστον επί τοϋ ϊιατεθίντος ϊιά τάς γραμμάς
ταύτας *εφαλαίου μετα τ!)ν άφαίρεσιν των Ιξόδων έν γένει
τής έκμεταλεύσεως.
Αοθοον 11, Ό Δήαοί ΙγγυαΓΐίΐ τω άναϊόγω 5

ο)ο
τοκο'/οείλυτρον ετησίως ?ίγ! το3 διατεθ^τοί «ίΡαλα'Όυ -πι των
χοώτί,ιν έγκαταστάσίων έ/.'ίστης π-)ΐθ3ίγίόοηΟ«!σης αϋτίο νοαα-
Μ·ή-. Τό τοκογρείλυτοον ά'ρνται άπό τί!ς ή'Αέϊας τϊίς ίνάο-
ί£(ΐ>ς τής Ικιιεταλ^.εΰσεως. Έπομένω; δτιν 2. άνεκκαθίριστοι
ετήσιαι ε'ισπρά?ειο ?1ν κα^ύπτουσι τα ??5?α τής συντηρήσΐ'ίί
κα! τής Ικμ?ταλλεύσεωΓ, αύξανόμΐνα μέ την Ιτητίαν τοκο-
νρεολοτικήν δίτ·ν, ο Λϊίμος ΰπο^/ρεοθται νά καταίάλλη τό ελ-
λειμμ,α τω άναίόγω.
Εάν τουναντίον αί άνϊκκαήάριστοι ε'ισποίΕϊΐί ύπεοβΜσι τα
έτήσια Ιξοϊα τί!ς συντηρήσεως καί έχμετΐ(λλ=ύσε',)ς. α!ιξανί-
μενα μ,έ την ετησίαν τοκονοεολυτ'.Λην δόΐ ν, ο άνάδο-χίς θα
καιαίάλλη είς τόν Δήμον 50 ο]β έκ το3 πλεονάσυιατο^.
Η πληρωμή έκ μέρους τού Δήαου τθϋ Ιλλείυ,αατος ποίί
τόν ανάλογον καθώς καί Ικ αίρουί τΐ3 άνι?07=υ τγοϊ: τον Δή¬
μον τού μερΐδί-51) το3 πλεονάσαατίο θα λαμβάνη γώθϊν τό 3ο*-
δ^τερον τ·};ν 1 'ΐανουαρίου εκάστου Ιτουί διά την χοήσιν την λή-
ζασαν την 31 Αίιγού'στου τοί προηγουμένου Ι
Αρθρον 12. Ώς έγγύ^ιν διά την πλν)ο,)α.ήν τού Ιλλεία-
Ρατος ό Δήμ^ χαρα^ωρεΐ τώ άναϊίγω την πρότοίον τοΰ ΐπί
τί!ο καταναλώσεως τοϋ κρέατοί ΦΟρου, οΤος έσεται κατά την
^"ογοαΐιήν τής παρούσης συμβάσεως, ύτογοεούμίνοο νά ·ο.τ,
ελαττώση αΐιτόν τΨι Ίϊία π-ωτοδουλία, οΊ-ε να ·χ=τα5άλη τόν
τρόπον τής είσπράξίίύς, συνττάμ=νον είς την κ^τ* Ιχα ενοικί¬
ασιν αυτο3. ά'νευ τήο συγκαταθέσεωί τϊΰ άναϊόνου Έν πεοι-
-τώσειχοθ' ήν ϊιά νόαου ήθίλεν ελαττωθή ό γίρος ζΖτοΐ, Ό
ΛήΐΛθς θέλει συνεννοηθί1 μετά τοΰ ά^αοόγβυ καί παράτγη α!ιτώ
Μ?) εγγύησιν τάς ε'ισπράίειο ετέρου φόρον '.Τ3?υνάαου.
Εν περιπτώσει μή πληρωμάς τοΰ 4λλείμ'Λατ3ί Ιντός τί!ο
ανωτέρω οριζομένης κροθετμίας ό άνάξογίς δύναται νά α'.τ*-
σηται ιτιρά το3 ένοικιαστού τού φόοου ό'π«ί καταίίλλιη α!»τ(ϊ)
τϊ ποοϊόν τούτου μίνρις άποπληρ'ύμ.ής τού έλλείμ'-Αατος. Ό Δή-
1*3; ύΓογοεοϋται νά πεοιλάδιτ; Ιν το> συμίολαίω τή-: μ·σθο')σεως
τοιαύτην διάταξιν παρέγουσαν είς τόν ένοΐχιαστήν την ύτΐογ^·-
«σιν 'ίτως προβή ε'.ς τοιαύτην πληρωμήν ^ν ΐνίεν.ομιένη περι¬
πτώσει.
Η εγγύησις α^'τη παύει ύφισταμίνη αμα ώς αί είσπραξις
των τροχι-ξρ3μων ήθελον έπαρκϊ'σει διά την κάλυψιν των έςό-
οων εκμεταλλεύσεως κα! τοκοχρεολυϊίου τού κεφαλαίου εγκα¬
ταστάσεως.
£11155! 56 ΟθπίθΠΠ6Γ &ΜΧ ίθΪ5,
εχί5ί3ηί5 ου
εί θΓ(3θηη8Π0ε5
ΑΓίΐοΙβ 9. 1,65 ίΓανίΐιχ 3βνΓοη{ οοηιιηβηοεΓ (12Π5 1ε ϋ6α ά'απε
α ριγΗγ (1ε α ίοί πιϋτΊίηΙ Ια ρΓ656πίε οοηνεπιίοπ. ϋίπδ 1ε
035 οοπτΓΛΐΓε, Ιε οσηοεδδϊοπηϊίΓε ροαιτίΐ είΓε 3έθΓΐυ (1ε 565 άτοίΐδ,
ην ϊΐιϊτε οΐ'ιιπε ϋΑοϊ!Ϊοη οΐιΐ Οοπδεϊΐ Μαηϊοϊρ3.1, ΒρρΓθπνέε ρ3Γ 1ε
Οοιινεπιεττιεητ, ΙθΓδςιιε Ιε ιηοη{3ηΐ όΊι α3υϋοηηεΐηεη{, ηιεηίίοηηί
3ίπ? ΓΛΓίΐςΙε 35 εί νέΐενίητ ά 1β δοΓηηιε (3ε 75000 ίΓ3Π05, άενΐεηί
(3ε ρΐείπ (3γοϊ4 13 ρΓορΓΐέΐέ (3ε 13 Μαηίαϊρ3.Ιίίβ.
10. Ι,ε εοηοε58Ϊοηη4!Γ6 οΐοϊί ηιείΐΓε 3 13 (ίΐδροδίίίοη 1ιι
ηιΛΙίο 1λ 1Ϊ2ΉΡ (ά) (33Π5 υπε 3ηηέε εί οΐεππε 3 ρ3ΗΪΓ (3υ ]οιιγ άε
Ιί ηΓθηιιιΙ^ΐίοη 1ε 13 ίοϊ ςπϊ Γ3ΐίΠεΓ3 1* ρΓέίεητβ οοηνεηίΐοη,
ε( 13 Ιΐ5;ηε (γ>) (3λπ5 ;ϊχ ΐηοϊ'ΐ ηηΓέδ Ί3 ρΓειηΐεΓε. ίεδ (Ιευχ ρΓε-
1ίο·πε?, ε'είτ-ι-ΊίΓε !ε^ 1ίσπ25 3 εί β, (3οϊνεπ( έΐΓε αοΐιβνέεδ
εί ΐηΐϊεδ επ εχρΐοΐίηίϊοπ 3αη8 (3ειιχ &Π5.
οοηοθ';!;ϊοηπαΪΓ6 εδτ τεπα άε οοηδίπιΪΓε οΗβοιιηε 3ε5 (3ειΐχ
ε. (3, α τσπΐε έποςιιε ςιιε Ι.ι Μιΐηϊοίοϊΐίίε Γσιιιγϊϊτ
ορ1Ιε-ο' ?Γΐηί όΊπί οε όν; οΊ1ίο·ρβ 3ε απήτει· 3ΐι
ιιηε σ,ΐΓίπΗε ςιιΓΠίΐητδ γπιιγ Γις$'ΐπηοε (3ιι ίιιΐχ εί 3ε 1'3πιογ-
(3ε 5 ')„ ">„ δυτ !ε οαρίτβΐ ςπϊ 5εΓ» ηέοεϊδϊίέ ρουΓ 1α
(3ε εε5 11^085.
θε 3γοϊτ αε ]ά Μ'ΐηίαηιΐϋ^ ηε ρειιτ ρβδ είΓε εχεΓθέ ςπΉπίΛτΐτ
ςιιε 165 Πβ;ηε; η. εί Η (3οηπεηί ιιπ Γενεπα 3ηηπ?! 6?λ1 3 8 °)η &α
τηοϊπ';, 5πγ Ιε οιηίί^Ι ,ιγγροι^ λ οε; Ιί^ηεδ, ηρΓέδ (3έ(3αοίίοη άη ιτιοη-
(3πτ (3ε? (3έρεη56? α'εχρΐοίίίϋοη επ
11. ίτ Μιιηίείραΐίτέ ε;3Γ3ηϋτ 3ΐι εοηοεδδϊοηηίίι-ε Ιε ίβαχ
εί ΓατηοΓΗδδειτιεπί ίΐηηιιεΚ (3ε 5 '), °), δΐιτ Ιε οιρίίϊΐ άΐ5ρο;έ ροιιτ
1ε·; ρΓειηίεΓ5 ρΙιΜίδίοιτΐϊπίδ άε οΐιαςιιε Πβ;η6 οηπαςοΐεε ά Ιυϊ
ίίΐπχ εί ΓηιτιθΓϋίδεπιεηί οθΓΠΐτιεποεηΙ 3 οοιιγιγ 3 ρ3Γϋτ (3ιΐ
]"οιιγ (3ιι εθΓηηιεηαεηιεηί (3ε Γεχρΐοϊίιίίοη. Ρλγ οοηϊεςιιεηί, ΙθΓδςιιε
1ε3 τεοείίεί Ηπιίεί ΗηηιιεΙΙεδ, πε οοιινΓεηί ρ35 Ιεβ ΓΥαΐ5 (3'επίΓείίεη
εί (3'εχρΐοϊίατίοπ 3ΐι»Γπεηίέ5 (3ε Γβηηιιίτέ άιι ίαιΐχ εί (3ε Γ3πιθΓΐί55ε-
πιεηί, 13 Μαπίαραΐϊίε εδί ίεπυε 'ά'ε ΓεηΐΓ)οιΐΓδεΓ Ιε άΜ'ιόΙ 3α οοη-
5ϊ 3π οοηίΓίίΓε Ιεδ Γεοείίεδ Ιιπιίεδ (3έρα59εηί 1ε? Γγηϊβ 3ηηιΐεΐ3
ά'εηίΓείίεπ εί 3'εχη!οΐί3ϋοπ, 3ΐΐ£ΐηεηί6$ (3ιι ΐηοπίβηΐ 3ηηυε1 (3α
ί3αχ εί (3ε Γδπιοι-ίίϊδεηιεηί, Ιε οοηοεδδίοηηβΐΓε ρ3χεΓ3 3 13 Μαηί
ο'ριΐίίέ 50 °)η δΐΐΓ ΓεχοεΛεηί.
νεΓ5εΐηεηί άιι άέίίοΐί ρϊΓ 1α Μιιηίαραΐίίέ βα οοηοεδδϊοηηβΪΓε-
3ΪΠ5Ϊ ςιιε Ιε ριγειτιεηί ρχ Ιε εοηεε55Ϊοηπ3ΪΓε 3 13 Μαηΐοίρ3ΐΐίέ,
(3ε ά ρ3Γί άε Γεχεέάεηί Γενεη3πί3 οεΐΐε-ςί, ααΓοηί Ηβα 3υ ρΐιΐδ ί3Γ(3
1ε 1 ΐ3πνίεΓ άε οΗαςιιε αηηέε ροαΓ ΓεχεΓείοε ραβδέ Ιε 31 Αούί 3ε
'αηηέε ρΓέεέάεπίε.
ΑΓίιο!β'112. Οοπιΐτιε %αηηί? ροιΐΓ Ιε ρ3γεηιεηί άα άείίοΐί, 13
Μιιηίαριΐίίέ άοππο αιι οοηεε'ίίίοηηιίΓε Ιε ρΓθάαίί άε Γίηιρδί $αΓ
Ια εοηδοτηιπιίϊοπ άε 1.1 νίαπάε, ΙεΙ ςιι'ίΐ δέ ίΓ0ΐινεΓ3 3α ΐηοΐηεηίάε
13 δϊ^ηιτυΓε άε 1ΐ ΡΓέδεηίε εοπνεηίίοη, έί3ηί ίεπιιε άε ηε ρ3; Ιε
άίπιϊπιιεΓ άε 5οη ρΓθρτε ίηίτίαίίνε, ηϊ εΙιαπ^εΓ, δ3Μδ Ιε οοπδεηίε-
πιεπί άα εοηεεδδϊοπηβΪΓε, 1α ΓΠΊπίέΓε άε 83 ρεΓεερίίοη, εοηδίδίβηί
3 δοη ο,ιίΐ 3ηηα«1. Ο3Π5 Ιε οαδ ού οεί ϊτηροί $εΓ3ΐί άίηιίηαέ ά'3-
αηε Ι,οί, 1α Μιιηϊοϊρΐϋίε άοηηεΓ3 αιι εοποε$;ίοπη3ΪΓβ εοΐτιιτιε
3 1*ι δΐιίίε ά'ιπιε εηίεπίε ανεο Ιαΐ, Ιεδ τεοείίεδ ά'αη 3αίΓε
ϊτηροί έηαΐνβΐεπί.
Ιε οΐ5 οΓι Ιε άέίίοίί ηε 5εΓ3ΐί ρ3δ ρβγέ ά3ηδ Ιε άέΐαί ίΊχέ
, Ιε οοηοεδδίοηηιΐΓε 3αΓ3 13 ίβοαΐίέ άε άεηιίηάεΓ
ηειΐΓ άε Γίιηροί, 3 Ιαϊ ΓεηιβοιΐΓδεΐ- δοη ρΓθάαίί ]'αδςα'3α
ΐτιεηί εηϋβΓ άα άέίίοϋ. ί3 Μαηίαραΐϋέ εδί ίεηαε άε δϋραΙεΓ
Ιε τ>3Ϊ1 άε οεί ΐτηρδί, ιιηε άίδροδϋίοη, εη^εεϊηί Ιε ρΓεηειΐΓ 3 οε
ρ3γεηιεηί, δι Π γ εη 3αΓ3ΐί ϋεα. Οείίε §;3Γ3ηϋε οεδδε βαδδϊΐδί ςιιε
Ιεβ τεοείίεδ άεδ ίΓ3ΐηϊ'3γ5 δεΓοηί δαΓΓΐδΒηίεδ ροαΓ οοανΓΐΓ Ιε ιτιοη-
ί3ηί άεδ ίΓαίδ ά'εχρΙοίί3ίίοη εί άα ίβαχ εί άε ΓαΐτιοΓίίδδεηιεηΙ δαΓ
Ιε
ΕΦΗΜΕΡΪΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
■Γ.
Άρθρον 13. Τδ κεφάλαιον τής χρώτης εγκαταστάσεως έκά-
στης των παραχωρηθεισών τω άναδόχω γραμμών περιλαμίάνει
ολατά παρά τού άναϊόχου γενόμενα πραγματικώς διά την κατα¬
σκευήν καί έναρξιν πρός έκμετάλλευυιν έκάστης γραμμής
Ιξοϊα, ο'.ασϊήποτε φύσεως καί άν ώτι ταύτα, αύξανόμ,ενα κατά
δραχ. 40,000 πρός ύπολογισμόν τού κεφαλαίου τής κινήσεως,
"όπερ κεφάλαιον κινήσεως έπιστρέφεταιεΐς τόν Δήμον μ?τά την
Ικπνευσιν τού προνομίου.
Ένδιάμεσοι τόκοι ϊεν ύπολογίζονται ποσώς.
? "Αρθρον 14. Μετά την έναρξιν τής εκμεταλλεύσεως καίκαθ'
όλην την διάρκειαν αυτής πάσα δαπάνη γενομένη διά την προ-
σαύξησι* τοϋ τροχαίου ή το3 ακινήτου ύλικοί μετά των γραμ¬
μών, συμχεριλαμδανομένων τοϋ εναερίου άγωγού μετά των ύπο-
στηριγμάτων, θέλει προσαυξάνει τό κεφάλαιον τής άρχικής εγ¬
καταστάσεως. Συνεπώς ή αύξησις αύ'τη θά συμμετέχη τής ανω¬
τέρω μνημονευθείσης εγγυήσεως τού 5 1)2 ο]ο.
"Αρθρον 15. Αί ετήσιαι δαπάναι τής συντηρήσεως καί τής
εκμεταλλεύσεως θά περιλαμίάνωσιν 'όλα τα έν γένει ϊςοδα,
δποΐΛσϊήποτε φύσεως, γενόμενα παρά τοϋ άναΒόχθυ πρός τόν
σκοπόν τούτον.
"Αρθρον 16. Συνιστδται άποθεματικόν προνοίας πρός άνα-
χαίνισιν το3 τε τροχαίου καί ακινήτου ΰλικοϋ καί των έγκατα-
στάσεων έν γένει αυτών, αποτελούμενον άπό τό 1 ] 10 των κα-
Θβρών κιρδών, έφ' όσον τοιαίτα ύπάρςωσιν, ήτοι τοϋ ύπολοίιτου
μετά την αναίρεσιν των έτησίων έξόδων εκμεταλλεύσεως καί
τοθ τοκοχρεολύτρου.
Επί τοθ ποσοθ τούτου ό άνάδοχος θέλει πληρώνει τόκον
3 ο]ο λογιζόμενον άπό τής 1 Ίανουαρίου εκάστου ετους διά την
χρήσιν την λήξασαν την 31 Αόγούστου τοθ προηγουμιένου ετους.
Ή κράτησις αίίτη παύει άμα ώς συμπληρωθή, μετά τοθ τό-
κου τού, επί μέν τής Ικμεταλλεύσεως των δύο πρώτον γραμ¬
μών τό ποσόν των 50,000 δραχμών, εάν δέ τεθί) εις εκμετάλ¬
λευσιν καί ή γραμμή γ, τό ποσόν των δραχμών 75,000 κ»ί «άν
τεθή είς Ικμετάλλευσιν καί ή γραμμή δ, τό ποσόν των δραχ-
μών 100,000.
Το έκ τοϋ άποθεματικοθ τούτου πβραμείναν κατά την λήξιν
τοθ προνομίου άδιάθετον ποσόν μετά των τόκων αυτού θέλει κα-
τανέμεσθαι έξ ίσου μεταξύ άναδόχου καί Δήμου.
"Αρθρον 17. Ό άνάδοχος ϋποχρεούται νά παρέχη είς τόν
Δί)μον κάντα Λ]σμόν όν ήθελεν άπαιτήσει ούτος πρός έπαλή-
θευσιν τού ποσού τοϋ διατεθέντος κεφαλαίου των πρώτων έγκα-
ταστάσεων καί των ποσών των ετητίων έξόδων συντηρήσεως, εκ¬
μεταλλεύσεως, προσαυξήσεως καί άνακαινίσεως.
Πρός τοθτο 6 Δήμος δικαιούται νά ίφορεύη επί τής κατασκευ¬
άς των ίργων έν γένει καί των δαπανών εκμεταλλεύσεως καί
ν' άσκϊ) τόν απαιτούμενον έλεγχον, ό δέ άνάϊοχος ύποχρεου'ται
διά τε την κατασκευήν καί εκμετάλλευσιν νί λαμβάνη ύ~' όψιν
πάσας τάς δυνατάς οίκονομίας.
Άρδρον 18. Αί γραμμαί θά διαιρεθώσιν είς τμήματα.
Ή γραμμή α' αποτελεί Ιν μόνον τμήμα.
Η γραμμή 6' αποτελεί έπίσης έν μόνον τμήμα.
Αί κβτασκευασθησόμεναι γραμμαί γ' καί δ' διαιρεθήσονται είς
τμήματα κατά χιλιόμετρα.
"Αρθρον 19. Δι* ίκατέραν των γραμμών α καί ί θά πληρώ-
νηται ίεκάλεπτον εισιτήριον.
Τό ίεκάλεπτον εισιτήριον θά πληρώνηται οιονδήποτε καϊ άν
^ τό διανυθέν διάστημα.
Διά τα δύο πρώτα χιλιόμίτρα τής γραμμής γ θά πληρώνων-
ται δέκα λεπτά, εκείθεν δέ μίχρι των τεσσάρων χιλιομέτρων
εΐκοσι λεπτά καί μέχρι πέρατος τριάκοντα λεπτά.
Διά την γραμμήν 5 μέχρι δύο χιλιομέτρω/ θά πληρώνωνται
λειττά δέκα καί μέχρι πέρατος λεπτά εΐκοσι.
Αρθρον 20. Τα ήλικίας κατωτέρας των τριών έτών τταιΒΐα
δέν ϋπόκεινται είς πληρωμήν υπό τόν όρον νά κάθηνται επί των
γονάτων των φερόντων αύτά.
"Αρθρον 21. Ή κυκλοφορία των άμαξών θά άρχίζη επί μέν
τβν γραμμών α καί 6 ήμίσειαν ώραν πρό τής ανατολάς τού ηλίου,
θα ιταΰ·»} δέπερί τό μεσονύκτιον.
ΑΓίίοΙβ 13. ίβ ωρίΐ&ΐ άι ρΓβπιίεΓ έί&οϋδδεηιεηΐ άε οΗαοιιηε
πεδ αοοοΓάέεδ αη οοηοε35ίοηη&ΪΓε οοΐπρΓεηά ιοιΐδ ίΓαΐ3
ςιιεΐοοπςαεδ ίαίίδ ραΓ 1β οοπεβδδίοηηαίΓε ροιΐΓ 1α α>η5ίπκ:ίίοη εί 1ε
ωιτιιηεηοεΐπεηΙ: (ίε Γεχρΐοίίαΐίοπ 3β οΐιαςαβ ϋδηε, Λυ§;πιεη{έ5 άε
40000 ίπιηεδ ροιΐΓ οαΙοιιΙεΓ Ιε Ο3.ρϊΐ3.1 3ε Γοπΐεπιεητ, ςιιϊ ε
1α Μιιπΐαριΐίΐέ αρι·έ5 ΓεχρΪΓαίϊοπ ίβ 1α αιΐΓέε 'αιι ρπνί1έ§;ε.
II
ηε 3£Γα ροϊπτ οαΐοιιΐέ ά'ϊπίέΓέΐ5 ϊπ(εητιέ(1ίαίΓε5.
ΑΓίίοΙβ 14. ΤοιιΙ-ε άέρεηεε ίαϊτε αρΓέδ 1ε οθΓΠΓπεηοεηιεηί ίε Γεχ-
ρΐοΐΐαίΐοπ εί ρεπάαπτ Ιοιΐίε 3α (3ιΐΓέε, ροιΐΓ ΓαοθΓθΪ53επιεηΙ: (1α πιπ-
τεΓΪεΙ Γοιιΐαπΐ οιι ίίχε ανεο Ιε3 1ϊ§;ηε5, γ αοπιρΓΐδ 1ε οοπάιιαίειΐί
αέπεη εί 1ε3 ιρριιίδ, ακΓθΐίΓα αιΐ53Ϊ 1ε ΰαρίίίΐΐ άιι ρΓειηϊεΓ έίαυΐΐδ-
δεπιεηί.
ΡαΓ οοηδέςιιεηί 1α ΜιιηϊαραΠΙέ ^αΓαηίϋ αιΐ35ΐ ροιΐΓ οείίε αιι§
ΐηεηίηΐίοη σία οαρίίαΐ, 1β ίαιιχ εί Γαΐτΐ0Γϋ35εηιεη(: (3ε 5 'Ι^ °|0.
ΑΗΙοίβ 15. ίεδ ίταί3 αηηιιεΐδ ά'εηίΓείίεη εί άΐ'εχρΐοϊίαίϊοπ εοηι-
ρΓεηάΓθηί ίοιΐδ ίΓαίδ α,αεΐεοηςιιεδ επ £εηέΓα1, {αϊ(3 ραΓ 1β
οηηαίτε α οεί
Αι-ίΐοΐε 1Π.
II
ε3ί οοηδίϋιιέ ιιη Γοηά (3ε τέδεΓνε εί (3ε ρΓενογαποε,
αα ΓεηοιινεΙΙεΐηεηΙ (3ιι ηιαΐέπεΐ τοιιΐαηΐ εί Πχε εί (3ε 365
έίαοΠδδειηεηίδ εη ^έηέπιΐ, οοηιρο5ε (3ε Ίιη811Γ '68 ^έηέίίοβδ ηείδ,
αυίαηί ςιι'Π γ εη αιΐΓα, ο'εδί-ά- άΪΓε (3ιι τε3ίε (3ε3 Γέοείίιϊδ,άέάιιοίιΌπ
ίαΐίε άεδ 3έρεη3ε3 αηηιιεΐΐεδ ά'εχρΐοϋαίίοη εί άιι ηιοηίαηΐ (3ιι ίαιιχ
εί 3ε ΓαηιθΓίίδδεηιεηί.
5ιιγ εείίε δοηιηιε, Ιε οοηεεδδϊοηηαΪΓε ραγεΓα ιιη ίηίέΓεί (3ε 3 "Ι,,,
α ραΓίΐΓ (3ιι 1 ΤαηνϊεΓ (3ε οηαο,ιΐε αηηέε, ροιΐΓ 1'εχεΓαοε ραδδέ Ιε
31 ΛοΓιί (Ιε Γαηπέε ρΓεοέαεηίε.
Οείίε τείεηιιε εεκδε α,παηί α 1'εχρΐοϋίΐίίοη (3εδ 3επχ ρΓειηίέΓεδ Η-
ζηεί, αιΐδδίίόί ςπε 1α δθΓηηιε (3ε 50,000 Γταποδ δεΓα οοτηρΐέίέε, 1η
3οηιπιε (3ε 75,000 Γίαηοδ δι 1α 1ΐ£ηε α δεΓα τηϊδβ εη εχρΐοϊίαίίοπ εί
1α δοιτιηιε 3ε 100,000 τΥαηεδ δ! Όη ηιείίΓα αιΐ55Ϊ εη εχρΐοίίαίίοπ Ιη
Ί'ί;ηε (3.
Τοιιίε δθΐτιιηβ (3ε οε ίοηι3 3ε τέδεΓνε ςιιΐ δέ ίπΜΐνεΓαίί ίηοίδροηί-
ϋΐε ανεο 5ε« ϊηίέΓείδ, α ΓεχρΪΓαίϊοη (3» Ια (3ιΐΓεε (3ιι ρΓΪνϊΙέ^ε, δεΓα
ραΗα^έε ραΓ έ^αΐεδ πιοίίϊβδ, εηίΓε Ιε εοηοεδδϊοηηαΐΓε εί 13 Μιΐηί
οϊραΐίίέ.
Αι-Ηοίβ 17. ίε εοηοεδδΐοηηαΪΓε εδί ίεηιι (3ε ρΓέβεηίεΓ α 1α Μιιπί-
εΐραϋίρ, ίοιΐ3 Ιεδ οοιηρίε'; ςιι'εΐΐε αιΐΓαίί Γέεΐαιηέδ ροιΐΓ νεΓΐΠεΓ
Ιε ηιοηίαηί άιι οαρίίαΐ άέρεηδέ ροιΐΓ Ιεδ ρΓεηιΐεΓδ έίαΐοΐϊδδεΐηεηΐδ
εί Ιεδ δοΐηιηεδ άεδ ίΓαΪ3 αηηιιεΐδ ά'εηίΓείίεη, ά'εχρΐοΐίαίίοη, ά'αε-
θΓθϊδδεΓηεηί άιι ΐηαίεπεΐ εί άε Γεηοιινεΐΐεηιεηί.
Α οεί είΐεί, 1α Μιιηίοϊριϋίέ α Ιε άΊ-οίί άε ίοιιί δΐΐΓνείΙΙαηοε εί άε
οηηίΓΟΙο ηβοεδ',αΪΓε δΐΐΓ Γεχέαιίίοη άεδ ίΓαναπχ εη 'ίέηέΓαΙ εί 8Ηγ
Ιεδ άερεηδε'; ά'εχρΐοίίηίίοη, εί Ιε αοηεεδδίοηηαΪΓε εδί ο!)1ϊ§έ άε ίαίη1
Ιηπ(ε; 1ε3 έοοηοιηϊεδ ρο3δίί)1ε3, ίαηί ροιΐΓ 1α εοηδίπιοίίοη ςιιε ροιΐΓ
Γεχρΐοίίαίΐοπ.
ΑγΗοΙ« 18. Ι,ε; Η·τπεδ δεΓοηί άίνϊδέεί εη δεοίϊοηδ.
Ι-ΐ 1ίο;ηε α. οοηδίίίπε πηε δειιΐε δεοίϊοη.
Ι.α Ιι'π-ηε γ>. οοηδίΐίιΐε αιΐδδϊ ιιηε βειιΐε δεείϊοη.
Ι-εδ Πίτηεδ ε. ά. α οοηδίπιΪΓε δεΓοηί άίνϊδέεβ εη δεοίϊοηδ ραΓ 1ί-
ΙοπιείΓεδ.
ΑΓίΐοΙί 19. Ροιιγ οΐιαοιιηε άεδ ϋ^ηεδ α. εί Ι). Ιε ρπχ άιι ΒΐΠε'
$ επι άε άΐχ οεηίΐΓπεδ.
θε οίΐΐεί άε άϊχ οεηίίηιεδ δεΓα ραγέ ηυεΐ ςπ'ϋ δοίί Γεβραοε ραΓ"
οοιιπΐ.
Ροιιγ Ιεδ άεπχ ρΓεΐηΐεΓδ ΙνίΙοτηέίΓεδ άε 1α Ιϊ^ηε ο. Ιε ρΓΪχ ^
ηϋΐεί δετα άε άΐχ οεΐιίϊτηεδ εί αιι άεΐά ϊιΐδςιι'α ςααίΓε 1ίί1οπιέίΓε5,
αεηίΐΓηεβ, εί ίΓεηίε οεηίίπιεδ μΐδςιι'ά ΓεχίΓειτιϋέ.
Ροπγ 1α Ηςτηβ ά. μΐδηιι'«ΐ άειιχ Ιϊ1θΓηέίΓεδ, οη ραγεΓα άϊχ οεηίΐ
ιτιεδ εί νίη^ί ςεηίίΐτιεδ ]ιΐδςιΓ αιι ίεπτιε.
ΑΓΐίοΙε 20. ίε3 εηίαηίδ ά'ιιη αχε αιι άεδδοαδ άε ίΓθΐδ αηδ ηε ρϊ-
γεηί πεη, ά 1α οοηάϋίϊοη ά'έίΓε ροΓΐέδ δΐΐΓ Ιεδ ^εηοιιχ άεδ ρκΓδοη
ηεδ ςιιϊ Ιεδ αοοοΐτιρα^ηεηί.
ΑτϋοΙβ 21. ίε πιοιινεΐτιεηί άε3 νοίίιΐΓεδ οοΐτιπιεηςεΓα δΐΐΓ Ιεδ
α. εί σ. ιιηε άεηιίε Ιιειιπ; αναηΐ Ιε ΙενεΓ άα δοΐεϋ, οί οεδδεΓα
πιίηαΐι.
Αί άναχωρήσεις των δχημάτων των γραμμών α καί δ άπό ί-68 νοϊίαΓεδ (3ε3 1ί§;ηεδ α. εί σ., ραΓίΪΓθηί (3ε οηαςιιε τϋΓεοίϊοη,
έκαστην διεύθυνσιν θά γίνωνται άνά τέταρτον τής ωοας κατ' άνώ- Λαςιιε ςιΐ3Γί α" ΗειΐΓε αα τηαχϊπιαΐη ]αδςιι'3 9 ΙιεαΓεδ άιι 5ΟΪγ, 3ΐι
τατον όριον μέχρι τ^ς 9 μετά μεσημβρίαν, πέραν ττ)ς οποίας ή αεΐα (3ε 9 Ιιεα.εδ, 1α ΟθΓηρα^ηϊε ροαΐτα ί3ΐΓε εχέαιίεΓ 1α άιχιιΐα-
Έταιρ'α δύναται νά εκτελή την κυκλοφορίαν άνά ήμ'σειαν ώραν. ίίοη οηαςιιε άεπιίε ΗειΐΓε.
Επί δέ των γραμμών γ καί" δ α! άναχωρήσ-ις άπό εκάστην 5αι- Ιεδ Ιί^ηεδ ο. εί ά. 1ε5 νοίίαΓεδ ρίΐ-ΙΪΓθηί (3ε ±3ςαε ροίπί (3ε
αφετηρίαν θά γίνωνται καθ' ώραν κατ' ανώτατον οοιον, τής ά,έραΓΐ (Λαα,ιιβ Τιειι.ε αιι ΓηαχίπιαΓΠ, Ιε οοπιιηεηοεηιεηΐ εί 1α ίϊη (3ε
ενάρξεως καί λήξεως τής κυκλοοορίας κανονιζομένη; άπό κοινοϋ Ιβ οΪΓαιΙαίΐοη έίβπί ι-έ£ΐέδ ά'ιιη οοΐτιιτιαη αοεοιά1 εηίτε Ιε οοποεδ-
μεταςί» τοϋ άναδό^ου καί τού Δήμου. ■ δίοηπβΪΓε εί 1α Μαπίαρβΐίίέ.
^ Είς τόν Δήμον καί τόν ανάδοχον έπιφυλάσσεται τό ίικαίωμα' Α 1α Μαηΐαραΐίτέ εί 3α αοηοεδδϊοηηβΪΓε εδί τέδεΓνέ Ιε ότου (1ε
να τροποποιώσιν, αναλόγως των εκάστοτε παρουσιαζομένων άναγ- ηιοάίΓΐει-, δεΐοπ Ιεδ Ισεδθϊπδ ςιιί δέ ρίπτει-αϊεηί οΐιαςιιβ ίοϊδ, Ιεδ
κων, τάς ώρας τής ενάρξεως καί λήξεως τής κυκλοφορίας καί ΗειΐΓεδ αιι οοΐτιττιεηεεΓηεηί εί (Ιε 13 Γίπ 3ε 1α οΪΓοιιΙαίίοπ εί α!ε8
των δρομολόγιον έν γένει. .
"Άρθρον 22. Ή τοτ/ΰτης των άμαΐών ϊ*-> θά είναι κατωτέρα
των 15 χιλιομέτρων καί ανωτέρα των 30 καθ' ώραν1 έντός τής
πόλεως ό'μως ή ταχύτης δύναται νά Ιλαττωθη. ,
Αρθρον 23. Αί στάσεις το3 τροχιοδρόμου θά κανονΐσθώσιν ■
«πό κοινοϋ μεταξΰ τού άναϊόχου καί τού Δήμου. '
Αρθρον 24 Ό άνάϊοχος ΰποχρεοΒται άπέναντι τού Δή-Ι
μου νά διατηρή" καί νά εκμεταλλευθή τό παραχωρηθέν αύτω |
δίκτυον συμφώνως( τρός τοΰς κανόνας μιας καλής έμπορικής}
εκμεταλλεύσεως. Ο Δήμος Ιπίσης ύποχρεοΰται άπέναντι τού
αναδόχου, Ιν περιπτώσει καθ' ήν ή ανάμιξις τού προδλέπεται
υπό τής παρούσης συμβάσεως, νά μή έχη άπαιτήτεις δυσανα-
λογους πρός τάς ανάγκας τής συγκοινωνίκς, ΐπιφερούσας δα¬
πάνας εγκαταστάσεως, συντηρήσεως καί εκμεταλλεύσεως δα-
ρείας καί μή προσοδοφόρους.
Ο Δήμος ουδέν δικαίωμα Ιπεμβάσϊως ϊ·/ει είς τόν διο¬
ρισμόν τού έν γένει προσωπικού ώ; καί είς τάς λεπτομερείας
τής εγκαταστάσεως, συντηρήσεως καί εκμεταλλεύσεως, πλήν
των περιπτώσεων των αρ^ρω^ 16 καί 17.
Οί Ιγχώριοι 'όμως ύπάλληλοι, επί ίτοις δροις καί Ιφ' όσον
είνε δυνατόν, προτιμώνται των άλλοδαπών.
Αρθρον 25. Ό άνάίοχος όφείλει νά διατηρή διαρκώς Ιν
Χανίοις άντίκλητόν τού κατοικοϋντα Ιν τί) πόλει ταύτη, είς όν
θέλει γίνεσθαι πασά Ιπίδοσις διχογράφο)ν τ) οιουδήποτε έγγρά-
φου άφορώντος τόν ανάδοχον, ώς είς
Εν Ιναντία περιπτώσει α! έπιδόσεις θά γίνωνται είς τόν
Ρραιιματέα των έν Χανίοις Πρωτοδικών θεωροίμϊναί εγκυροι
καί άπρόσδλτιτοι.
Αρθρον 26. Πασά άμφισδήτησις καί δι^νίξις χεοί την
εκτέλεσιν καί έρμηνείαν τής παοούσης συμβάσεως θά κοίν*ται
έπειγόντως καί τελεσιϊίΛως παρά δύο διαιτητών, διοριζομένων
τού ενός υπό τού Δήμου καί τού ετέρου υπο τού άναδόχου. Έν
περιπτώσει διαφωνίϊς των διαιτητών ορίζηται διά τής παοούσης
επιδιαιτητής δ εκάστοτε Πρόίδρος των έν Χανίοις Έίετών.
Αί αποφάσεις των διαιτητών έσονται όοιστικαί καί τελε-
σίδικοι, ή δ' εκτέλεσις αυτών άφίεται είς την άρμοϊιότπτα των
εγχωρίων Δικαστηρίων συμφώνως πρός τοΰς έν ισχύϊ Νόμους,
θεωρουμένης 'έϊρας καί κατοικίας τού άνα5όχίυ ή τής ύποκατα-
στατου ΕΛαιρίας τής πόλεως των Χανίων.
Αρθρον 27. Εάν δ άνάϊοχος δέν θέση Ιμπροθέσμως τάς
ανωτέρω έν ά'ρθρω 4 γραμμάς είς κοινήν -/ρ^σιν ύπόκειται είς
αποζημΐΜτιν ΰπέο τού Δήαου 5ραχυ.'1}ν 2000 ν.ατά μήνα. Έ-*ν
ή έπιβράϊονσις αίΐτη ύπεοβη τό Ιτος τότε δύναται νά κηρυνθί)
τί) αποφάσει τού Δημοτ Σ«μ6ουλ·Ό», έγκριν-υιένη υπό τής Κυ-
'ίρνήσίως, εκπτωτοί των ξικαιωμάτων τού, των γοααμών μ»τά
των Ιξίϊρτημάτων αυτών περιερχόμενοι είς τόν Δήμον. |
Άρθρον 28. Είς πασάν προθεσμίαν πρ:ς ένέργευν -ρά- .
ςεως, διά τής παρούσης συμβάσεως προβλεπομένης, δέν ϋπολογί-
ζϊται ό χρόνος όστις ήθελε ϊιαρρεύϊίΐ α-ρακτος ένεκα λόγων
ανωτέρας βίας ή άπεργίας. .'
Αρθρον 29. Τα έ'ργα θά παραλαμβάνωνται μετά την
αποπεράτωσιν των υπό τής Λημοτικής Άοχής κατόπιν βεία'.ώ-
σεως υπό τής ίν αρθρω 1 τής παρούσης άναφερομένης Έπι-
τροπής χαί δύο πρός τούτο έκλεγομένων Συμβούλων καί τού
Δημάρχου, ότι ουδέν κωλύει όπως παραϊοθώσιν α! γραμμαί είς
κοινήν χρήσιν.
Ρ3Γ0ΟΠΓ5 επ
ΑΓίΙοΙε 29. Τ_3 νϊίεδδε (3ε5 νοίίιΐΓεδ ηε 5βΓα ραδ πιοίηςΐΓε (3ε 15
ΙαΙοτηέίΓεδ εί ρΐαδ ςΓαη3ε (3ε Μ Ιαΐοτηέίΐ'εδ ρ3Γ ΗειΐΓε. Τοαίεΐοΐδ,
1η νΐίεδδε ροαΓΓα έίΓε σϋηιίηιιέε (33Πδ 13 νϊΐΐε.
ΑΓίΐοΙβ 23. ίεδ δίηίϊοπδ (3ιι ίΓ3τη>ν3γ δει-οηί Γέ^ΐέεδ ά'ιη οογπ-
τηαη 3θοοπ3 εηίΓε 1ε οοηςεδδίοηηαίΓε εί 13 Μιιηϊείρβΐίίέ.
ΑγτϊοΙρ 24. ίε οοηοεδ5ϊοηπ3ΪΓε εδί ο>\{ξ? νίδ-ϊ-νίδ 3ε 1α Μιιηίοΐ-
Ρ3ΐίίέ (3'επΪΓείεηΪΓ εί εχοΐοϊίει· Ιε Γεβεαιι ςιιϊ Ιιιΐ εδί οοηοέ(3έ, οοη-
ίοππΡΓΠβηί 3ΐιχ Γ82;1εδ 3'υπε τ)οηπε εχρΐοϊίβίίοη εοΓππιεΓααΙε.
Ι_3 ΜιιηϊοίρίΙίίε δ'εη?Λ9;ε ε^ΐρηιεηί νΐδ--νϊδ (3α οοηοεδδΐοπηβΪΓε,
επ 03δ οπ ΓίηίεΓνεηίΐοη 3ε οεΙΙε-Ιβ δεΓβίί ρΓενυε ρ3Γ 13 ρΓέδεηίε
οοηνεηίίοπ, (3ε ηε ρ3δ 3νοΪΓ (3εδ Γροΐ3ΐηηίϊοηδ 3ϊδρΓοροΓίίοηηέεδ
(Ιεδ Ιιεδοΐπδ (3ε Η ατ-αιΐαίΐοη εί ροιιν3ηί οοο3δΐοηηεΓ άε ^Γθδβεδ εί
ιηΓΓαοίαειΐδεϊ (3έρεηδεδ (3'έί3τ)1ίδδεΐτιεηίδ, (3'εηίΓείίεη εί (3'εχρΐοΐ-
ί3ίίοη.
Ι.α Μαηϊαρ3ΐΐίέ η'3ΐΐΓ3 ροίηί 3 δέ ιηέΊεΓ ηΐ α 1α ηοπιίηαΐΐοη (3α
ρει-δοηηεΐ εη ^βπέΓηΙ, ηί βιιχ (Ιέίαΐΐδ (3ε Γέ(3Γ)1ίδδεΐηεηί, (3ε Γεη-
ίΓείΐεπ εί (3ε Γεχρΐοίίαίίοη, δαιιΓ Ιεδ ςαδ ηιεηίίοηηέί εϊαηδ Ιεδ αι-ίί-
εΐεδ 16 εί 17.
ΤοαίεΡοϊβ, Ιεδ εΓηρΙογέβ ίπ(3Ϊ2;έηεδ δοηί, βαίαηί ςα'ίΐ εδί ροδδϊΐιΐε
εί 3ΐιχ πιεΐηεδ οοη(Πϋοη5, ρΓέίέτέδ 3ΐιχ έΙτ·αη£_Τ5.
ΑΓτϊοΙε 25. ίε εοηοεΒ'.ίοηηαίΓε (3οίί 3νοίτ οοπδίηηιηιεηί έ 1η
€3Πβε ιιη ανοαε οοηδίίίαέ ςιιϊ ίεΓ3 έΐεείίοη (3ε οΐοιπίοίΐε 3 εείίε
νίΐΐε εί 3ΐιςαε1 δετα (ηίίε 3ΐι ηιέιηε ίίίτε δι Π έίαίί ίπάίκέηε, ίουίε
ηοίίίίοαίϊοη οιι δί§;ηίίίο3(ίοη α'αοίεδ ςοηοεΓΠ3ηί Ιε αοηοεδδίοηη3!Γε
Ρ3ΐιιε ο!ε ςιιοί, ίοιιίε ηο(ϊίίο3ΐίοη οιι δΐε;ηίίΐοαΙίοη δεΓ3 ναΙαΜε εί
ηρ ροιΐΓΓ3 ραδ έίΓε ΓΓαρρΛε, ΙθΓδςιι'εΙΙε δ8Γ3 ί3ίίε αα
(3α Τποαηαΐ 3ε ΡΓεηιίέΓε Ιηδΐ3ηοε 3ε 13 Οαηεε.
ΑΓίίοΙβ 26. ΤοιιΙε ςοητεδτίτίοπ εί (3ίίίεΓεπι3 ρΐΓ δυίίε (3ε Γεχέ-
ΰΐιΐϊοη εί (3ε ΓίπΓεΓρΓέίίίίοπ (3ε & ρΓέδεηίε οοηνεηίΐοη, βεΓ3 ]ιΐ£έ
(3ΊΐΓ2;εηοε εί δΐηί ^ρρεΐ ρΐΓ ίΐειιχ 3Γΐ)ίίΓε=;, (3οηί Γηη δεΓ3 ηοπΐΓηέ
Ριγ 13. Μιιηίοίρίΐίίβ εί ΓαιιίΓβ ρ:ιγ 1ε οοηοεδδΐΌηπΛΪΓε.
5ί ιιη (3ρ51οοογ(1 δΐΐΓνΐεη^Γίΐίί εηΐΓε ο?5 3ΓΓ)ΗΓεδ, ίΐ εδί
Ρ3γ 1» ΡΓΡ-ΐεπΙβ οοΐηΓπε ;ΐΓ-.ΐΓοίίΓε, 1ε Ρΐ·ρ;Μεηί (3ε 13
(3'ΛρρεΙ (1? 1α Οαπίε, επ ίοτκτιΌη'ί ρ?πι33πί 1ε Ηίίρ'ε.
ίεδ 3ΓΓ?Ιί (Ιε1; 3ΓΐιίΐΓε8 5εΓθηί (3έ?ίηίίίίδ εί μΐβέδ "ίαηδ βρρεΐ εί
ΙειΐΓεχέαιίίοη εδί πρίέΓβε 3ΐιχ ΤγιΒιιπιιιχ Ίοοιιιχ κεΐοη Ιεδ ίοίδ επ
νίξΐιειΐΓ, 1η νίΐΐε (1β 1;ι
ε έτηηί τοπδίοΙέΓέε εοπιπιε δϊέίϊε εί
αΌτπείΙε (3ιι οοπεεδδϊηηη3ίΓε οιι (1ε 13 Ποπιρ3βηϊε δΐιηδίίΐιιέε.
ΑΓίΌ'β 27. Βί 1ε αοηΓΡδδίοηπΒΐΓε πε ηιεί Ρ3δ επ
(3αηδ 1ε; Η ό 1
ρϊνετ ίι 'β
δι 1ε Γεί3Γ(!
(3έρ3δδε υπο
Βί Ιε αοηΓΡδδίοηηΒίΓΡ ηρ ηιεί Ρ3δ επ η^ε ριιΗΙι'ο
ιϊ>! ίίχέδ, 1ε; 1ι>ηΡδ Γηεηίι'ηηηρρδ ίΐβηδ ΙΉΓίίοΙε 4, ίΐ 3οΗ
Μιιηίοϊρβΐίΐέ αηε ίπι3εηιηί(ρ (3ε 2ΟΟΟ ΐΓβηοδ ρ3Γ ηιοίδ
3ρροτίέ ι 1β ηιίδε (3ε εεδ Πβηεδ εη ιΐδ3ββ ραΐιΐΐς
3ηηέε, ϊΐ ρεαί είτε (Ιέΰΐια (3ε $εδ άτοίίδ, 3 13 δαίίε
(3'αηε αέοϊδίοη (3ιι Οοηδείΐ Μιιηίοίριΐ, 3ρρΓοανεε ρ3Γ Ιε ΟουνεΓ-
ηεηιεηί, εί Ιεδ ΙίζπεΒ 3νεε 58δ (3ερ8η(33ηοεδ Γενίεηηεηί (33ηδ οε 035
3 13 Μιιηΐοϊρ3ΐίίέ.
ΑΓίϊοΙβ 28. Α ίοηΐ εΐόΐαί ίίχέ ροιΐΓ η'ίηιρθΓίε ςαεΐΐε ορέΓ3ίίοη
ρΓενυε ραΓ 1ι ρτέδεηίε ΰοηνεηίίοη, η'εδΐ ρ3δ οοιτιρΐέ Ιε Ιεηιρδ ι3ε
Ι'ΐηίεΓΓΐιρίϊοη ςμπ διΐΓηίΙ ριι ηνοίτ Ιίεα ρ3Γ δαίΐε άε οίΓεοηδίαηεεδ
(3ε ίοΓεε ΐτΐ3]ειΐΓε οα ϋε 2Γένε·
ΑγΙϊοΙο 29. ία Γόοερίίοη ιΐε^ ΐΓ3ναιιχ ε^ί Γαϊί ρατ Ι'δΐιίθΓίΙέ Μιΐ-
ηίοίρι1ε 3ρΓέϊ ανοίτ έίέ εοηδΐΛίέ ραΓ α Οοηιηιίδδίοη Γηεηίίοηηέε
Γ&ΓΐίοΙε 1 άΐ 1α ρΓέδεηΙε οοηνεηίίοη, ρ3Γ ι3εαχ αοη^είΠεΓδ
3 οει είίεί εί ραΓ Ιε Μιίτε, ςα'ίΐ η'γ 3 τίεη ςαί επιρέθΓΐε
1α ηιίδε (3ε5 Ιί^ηεϊ ά Γϋ532ε (3υ ρα61ία
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ή αυτή Έχιτροπή μετά ϊύο έκ των μελών τοϋ Δημοτ.
Συίμουλίου, επί τούτω έκλεγομένων, καί το3 Δημάργου θά κάμη
άπό κοΐνοϋ μετά τοθ άναδίχου καί την εκτίμησιν τής ας·«ς
τοϋ ολου Ιργου. ',
Άρθρον 30. Μετά την λήξιν τοθ προνομίου τί)ς συμβά¬
σεως καί διά μόνου τού γεγιινότος τής λήξεως ταύτης, ο Δήμος
καθίστατοι κύριος αυτοδικαίως 'όλων των εγκατβστάσεων, τού α-
ναδόχου όφείλονος νά παραδώση ταύτας έν καλή πρός λειτουρ¬
γίαν καταστάσει.
Άρθρον 31. Όΐάκις Ισεται άναγκβϊον, ό άνάϊοχος θά
διακόπτη τίιν δημοσίαν συγκοινωνίαν πρός τοτοθετήσεις καί έχι-
διορθώσεις υπο τόν όρον νά συμμορφοΰται αυστηρώς πρός τας
ίημονικάς καί αστυνομικάς διατάξεις. ι
Εις έξαιρετικάς περιπτώσει; καί μόνον ϊι' ολίγας ώρας ή
Άστυνομία δύναται νά διακόψη την συγκοινωνίαν των άμαξών ι
είς εν τμήμα τής γραμμάς ό'ταν τό μέτοον τοδτο εΤνε άταραί- )
τητον χρός εκτέλεσιν δημίσίων ή δημοτικών Ιργων, έκτελου- |
μένων είς μέρη οπόθεν ί έρχονται α! γοαμιιαί Τό αΊτό Ίσχύει ,
όταν ένεκα αυναθρΐίσεων μεγάλην είνε άνάγκη νά οΊχκοχοϋν ,
«ί γραμμαί καί τούτο χάίΐν δημοσίας ασφαλείας. Ό άνάΒοχος
ουδέν δικοίωμα άποζημ ώσεως ϊγει ένεκα τής άφορμής ταύ¬
της. Ή άστυνομία όφιίλει νά λάβη τα κατάλληλα μέτρα όπως
«ί ϊιακοπαί αυται διαρκοϋν ίσον τό δυνατόν έχ' ελάχιστον χρόνον.
Άρθρον 32. Ό άνάδίχος όφίίλει νά ίπαναφέοη ε'ς κα¬
λήν κατάστασιν, ίδίαις δαχάναις, τάς δδούς !?' ών Ινεκα'έ-
στησε τάς γραμμάς τοϋ τροχιοϊρόμου.
Επίσης όφείλει κατά την διάρκειαν των εργασιών νά έζβ-
σφαλίζη την κανονι/ήν ροήν των υδάτων καί νά έπαναφέρτ, εις
καλήν κατάστασιν τάς υπό των εργασιών τού διακοπτομένας
διοχετεύσεις υδάτων καί έν γένει πάσης υπαρχούσης εγκατα¬
στάσεως.
Άρθρον 33. Ό άνάδοχος έσεται ΰτεύθυνος διά τάς ζη¬
μίας τας έπενεχθείσας υπό των εργασιών τού είς ΊδιοΆτησίας
τής Πολιτείας, το3 Δήμου καί των Ίδιωτών.
Ή άνέωϊις χανδάκων είς τάο όί:ΰς πρός τοποθέτησιν των
•γραμμων δέον νά έκτελίίται μεθ' ολης τής δυνατής ταχύτητος
καί των άναγκαίων προφυλάξεων.
Αρθρον 34. Άπαντα τα είδη, ύλικά καίμηχανήματα τα απαι¬
τούμεν* διά την κατασκευήν, συντήρησιν καί εκμετάλλευσιν τοθ
δικτύου άπαλλάσσονται καθ" όλην την διάρκειαν τής παραχωρή¬
σεως παντός ίικα·όματος, τίλωνειακού, ϊηαοτικού, λιμενικοΰ
ή οΐίυ?ήχο-ε αλλου, ώς Ιπίσης καί παντός φόρου επί των έγκα-
ταστάσεων, οίκοδίμών, ε'ισπράξεων καί πληρωμών.
Αρθρον 35. Άμα τή υπογραφή τής παρούσης ό άνάδοχος
όφείλει νά καταθέση είς την Τρίτεζαν Κρήτης είς χρήμΐτα
ή τίτλους, των ότοίων θά ΐ'στράτττ; τα τίκομερίϊι*, εγγύη¬
σιν έκ δραχμών 75,000. Ή «γγύησις αίίτη θά τω άπϊϊίθή
άμα τί) προσκομίσει ύλιχού κα! τή έκτελέΐει Ιργατία; άςίας
ίσης πρίς τό τριπλάσιον τής κατϊθέσεως.
Αρθρον 36. Ο άνάίοχος δικα'.ού-αι εις πατάν εποχήν νά
μεταβιβάστ; τί-,ν παροίταν παραχώρησιν εις Έταιρίαν ή'τις θά
υπίκαταστή εις τε τα δ'.κΐ'.ω,χιτα χαί τάς ύ~οχρεώσε.ς α!ιτ3ΰ.
Τό καταστατικόν τής Έταιρίας δέον νά ΰπ^ίληθί) υπό την
έγκρισιν τοϋ επί των Εξωτερικών Έχιτρόπου καί νά δημοσι¬
ευθή συμφώνως τώ Νομώ.
Άρθρον 37. Ή παρΐϋσα σύμβασις, ώς καί πάντα τα σχϊ-
τικά πρός τ?;ν κατασκευήν, συντήρησιν χά! εκμετάλλευσιν τής
π3ρχ·£(ύρί,σ=.ως συμβόλαια άπαλλάσσονται παντός πρός τί 5η-
μόσιον τέλους.
Άρθρον 38. Ή πχροΰτα σύμβχσις ύπίβληθήσεται πρός κύ-
ρωσιν ενώπιον τής Νομοθετικής Έςουτίας. Εάν αυτή άπορ-
ρίψη ταύτην, ή παρούσα σύμβασις Οεωρεϊται ώς μή ϋπίρχβυσα,
εκάτερον των μερών μένει ελεύθερον άπέναντι τοϋ άλλου καί
Ιλ Γπέΐτιε Οοπιηιίδδίοη 3νεο α*ειιχ πιεηιΙΐΓεδ άιι ΟοπδεϊΙ Μιιπίοί-
ραΐ σΙεδί^πεΒ ά οεί είτε!, εί 1ε ΜαΪΓε, ρΓθοέάεΓθπτ επ οοιτΐΓηιιη ανεο
1ε ΟοποεδδίοπηίίΓε α ΓεδίίπΐΒΐϊοη 3ε 13 νβΙεαΓ άε ίοιΐδ 1ε3 ίΓ3ν3ΐιχ.
ΑΠίοΙβ 30. Α Γβροφιο Γιτέβ ροαρ Ι'βχρΪΡβΙιοπ άβ 1» άατέβ άυ
ρηνϊΐοκθ άβ Ια ρρόδβηΐβ οοηνβηΐΐοπ. βΐ ρβρ Ιβ 8θϋ1 Γβΐΐ άβ οβΙΙβ
θχρϊρ.ιΐϊοη, Ιοιΐ8 Ιθί β(3()1Ϊ83θΓηθηΙδ ιΤυ οοηοβδδίοπηβίρθ ΓββΙβπΙ (ίβ
ρΐβΐπ άτο'η βοςυϊδ έ 1β Μιιπίοϊρβΐίΐβ, 0θ1υί-ΐ3 βΐβπΐ Ιβπυ άβ Ιθ8
Γβΐπ«ΙΐΡθ θπ 1»οη 6131 άβ Γοηοΐΐοππθπιβηΐ.
ΑρΙιοΙθ 31. Ιθ οοποβ-!8Ϊοηη3ΪΓθ ροϋΓΓβ «υ Ιθδοΐη ίηΙβΓΡθΓηρρθ 1β
(ΜΡου'βιίοη ριιΜΐο,ιΐθ ρουρ η'ϊΐηροΡΐθ ηυθΐ ρΐβοβηιβη' ου
Ιϊοηδ, 3 13 οοηαίΐϊοη άβ δθ οοηίορπΐθΓ ΒΐΓΪοΙθΓηβηΐ βιιχ
πιηηιΌϊρβΙθδ θι Τθ ροΐΐοβ.
ι Ι,ι ροΐίοθ ρβιιΐ 1ηη3 1θ5 οίΓθοη3ίίΐηοβ3 βχοβρΐϊοητΐθΐΐθδ, ΐηΐβρ-
ροΓηρρθ ρηιιρ σ,ιιβ1φΐβ3 ΤιβιΐΡθδ δβυΐθπΐθηΐ 1β οΪΓθυΙβΐίοη ιΐββ νοί-
ιυρβδ, (Τ3Π3 υηβ «ιβι,ιΐοη άβ ά 1ΐρ;πβ, ΙθΓδθ,υβ οβΐίβ πΐθ3ΐιρβ 3βΡ3ΪΙ
Μθ ρουρ 1'βχροιΐιϊοη άβ Ιρανβυχ ρυΜΐο^ ου τηαηΐοΐ-
(ΤίΙΠ3 η"(ϊ3 Ρ3Ρ1Ϊ63 ΐΓ3νβΡ80θ3 ρ3Γ 1θ8 1ίρ;ηβ3.
II
ΘΠ 8βΡ3 (ίθ
1οΡ3Γ[υ'ί1 3ΘΡ3ΪΙ ηβοβδδηΐρθ θ'ΐηιβρροιτιρρί* 1β οοτηηιυηϊβ,ι-
Ιϊοη (1β3 Ιι'ίίηθί ά οηιΐ3β άβ ^ρβηαδ Γ338βΓηΙι1βηΐθηΐ3 βι ρουρ ίΐθ=;
•(β 3θηπρϊΐέ ρπΜϊσ,ιιβ. Αιΐι-υηβ ίτκΤβΓηηΐΙ^ ηβ 3βΡ3 (ΤΓιβ
οθ 033 βυ οοηοθδΒΐοηηαΐρθ. ^^ ροΐΐοβ ιΐθνρβ ρρβησΥθ ιοαιβδ
1θ3 τηθ3ΐ]ρβ3 Π(5οβ3δαίρθ3, 3Τη ιτυθ οβ3 ίηΐβρριιριΐοηδ δοΐβηΐ άβ Ιβ
ρ1υ3 ρβΐΐΐβ (Ιυρβθ ροδβίΜβ.
ΑγΙϊοΙθ Ά'ί. ^θ οοηοθ^βίηηηαΐρθ 1οίΐ ρθπιθΙΙρθ θπ *3οη έ(β(, 3
8Θ3 ΓΡ3Ϊ3, 1β3 Ρ0Πΐθ3 θΓΐ ίΐ 31ΙΡ8 ΐΠ3ΐί(ΙΙ4 Ιβι 1ί£ηθ8 (Τί! |Ρ3ΓΠνν3γ.
II
(Ιοΐι θ^βΐθΐηβηι 383ιιρθγ (ΤυρηηΙ 1β3 ΐΡΒνβυχ, ΓβοουΙθΓηβηΙ
ρβρ;υ1!θΓ ο"β8 β,ηυχ βΐ ρβπιβιΐΡβ βη 1>οη βΐ»1 Ιβ3
ά"βίΙυ βΐ Ιθ^ ο3ηα1ί«ΗΓΪοη£ί άβ ΙοιιΙβ ΐηΒΐίΙΙβΙϊοη βχ'δΐβηιβ ι
Γδΐ, πγγ61οθ5 3 οβιΐίθ άβ 1'θχ5ΐυΐϊοη θθ 8Θ8
ΑτΙϊθΙθ 33. Ι^β 0ΟΠ0β33Ϊοηη3ίΓΘ 8βΓ3 ΓΘ3ρθΠ3ίΐΤ)1θ ρθΙΙΓ 1β8 ίβ-
βΑΐ5 σ,αβ 8β3 Ιπβνηυχ 3αΓ3ΪβηΙ ριι οβυ^βΓ βαχ ρΓορΓΪβιόί άβ Ι'ΕΐβΙ,
εΤβ 1α Μιιηΐοΐραϋίθ οί 1β3 ρβΓΐΐουΙΐβΓκ.
(ΤβΒ ΓΟ33Θ8 (33Π8 1θ3 ΓΟϋΙΘ8, ρθϋΓ ρΤβΟΘΓ Ιε8 Γ3Ϊ13,
ανβο Ιοαΐθ 1β νϊΙβ83θ ρο83Ϊ1)1θ θΐ Ιθ3 ρΓθ-
ΑγΙϊοΙθ 34. Τοα5! 1θ8 θΓΓθιϊ, ηιοΐόπβυχ θΐ βη^ΐπδ ηυβΐοοησ,υθβ
Γθ3 ρουτ 1α οοπίΐΓυοίΐοη, 1'θη(Γβ(ίβη βΐ Γβχρ1ο:ΐ3ΐίοη
(1υ Γβ^ββυ, 3οηί, ρθηιΤαηΙ ιοιιίβ 13 (ΙιΐΓββ άβ Ιβ οοηοββδίοη, 1ΪΓ)Γ«δ
θΙ βχβηιρΝ ιΐβ Ιοπΐ ο'γοϊι πβ (Ιηιιαηβ, (1Όο(γοϊ, άβ τηήΐβ θΐ
(ΐΓηΐΐδ (ΐιιβΐι-οηίτιΐθ'ΐ αίη^ΐ σ,αβ άβ Ιοαι ίηιρδΐ 8ϋΓ Ιβ3
5βπΐθηΙ, Ιθδ Τ)ήΐίδ3θ8, 1β8 ΓβοβΙιβδ βΐ Ιββ
ΑρΙϊοΙθ 35. Απί^ϊΐΛΐ ο,πβ 1» ρΓβ^βηΐθ 3βΡ3 δΐσηίθ, Ιβ οοηοβδ-
δίοηηαΪΓθ ίΤθνπι (1(5ρη3βΓ ά Ια ΒαηψΐΑ άβ (1τββ βη ηυηΐ(5Γ3ΪΓθ3
ου ΙιΐΓθ-! ίΐηηΐ ϊ' ρροβνΓβ Ιθ=ι οηιιροηδ, 1» δθΓΠΓηθ άβ 75000 ΓΓβηθδ
ά Ιΐΐριϊ 1β οαυιίηηηθπΐθηί. Ι^β ΐτιοηΐαηΐ άβ αβ οαιΐιϊοηηρπιβηΐ
Ιυί θ-( Ρβ·ί(ίΐιιβ πρδ αιιβ Τη νΗΐβηΓ γΤιι Γηαΐ^ρΐβΐ βρροΠό βΐ (1θ8
ΐΓηνβιικ θχβουΐΜ, ηΐΐθϊηΐ Ιβ Ιρϊρΐβ ιΐιι οαιιΐΐηηηβπιβηΐ πρρο36.
ΛγιΊοΙθ 30. Ι.β οοηοθδδΐοηηαίρθ α Ιϊ Γαοαΐιβ άβ ΐΡ3ηδΓβΡβΓ ά
ιουΐβ ρρ'ΐί|ΐΐθ Ιβ ρρβίβηΐβ οοηοθ^ίοη, η ιιηβ Οοτηρη^ηΐβ ο,οϊ 8ΘΓ3
ίβ 8ΐ3ΐπΝ άβ η Γ,οΓηηια;ηϊβ αοίνβη' ?(γθ ςουπιίδ α ΓβρρΓθΙια-
ιίοη ιΐιΐ ΠΜΓ^ιιό ροιΐΓ ΓίηΐβπθΐΐΓ, β( ριιΜϊοδ βθΐοη 1β ίοΐ.
ΑηίοΙβ 37 ^^ ρΓβίβηΐθ οοηνβηΐΐοη αϊηϊΐ σ,υβ ιουδ 1β« οοη-
ΙΓ313 βνβηΐ ΐραΐι ά 1α οοΓΗΐΓΐι·(ίοη, ΓβηΐΡβΐΐβη βι Γβχρΐοίθΐίοη αβ
Ι» οοηοθ55ΐηη, δοηΐ θκβΐηρΐβ-ι άβ ίουΐ (Ιροίι Γι?03ΐ.
ΛγΙϊοΙθ 38. ία ρρόίβηΐβ οοηνβηίϊοη 3βΓ3 8οαΐηΪ8θ ά Ιβ ΓβΙΐΠ-
ω'ίοηάβ ΓΑαΙοι-ίΐβ Ιβη-ίίΐηΐΐνβ. 8ί οβΙΙβ Ααΐορίίβ 1α γθ]θ16, 1α ρρβ-
δβηΐβ οοηνβηΐΐοη βίΐ εοηβίιΐΰρββ ηαΐΐβ, οΐιβοαηβ 3β3 ραρΐίβδ οοη-
ΐΓαοΙαηΙθ ΐ ΙίΙΐΓβ ιΐβ Ιοαΐ βη^θπΐθηΐ νίδ-ά-νίί άβ Ι'βυΐΓθ, βΐ
φηΜερισ της κυβερνήσεως!
Ι
ή κατατεθειμένη εγγύησις Ιπιστρέφεται είς τόν ανάδοχον αυ¬
τοδικαίως καί ανιυ ά'λλης διατυπώσεως.
Έν γι περιπτώσει ή νομοθετική έςουσία ϊεν αποφανθή έν-
τος προθεσμίας ενός ετους ά~ό τής υπογραφάς τής παρούσης
συμβάσεως, ό άνίδοχος δύναται, μετά την εκ-νευατιν τί|ς προ¬
θεσμίας ταύτης, ν' άποσύρη τάς προτάτίΐς τού, όζότε ή σύμ-
5ασις θεωρηθήσεται ώς μή ύπάρχουσα μεταςύ Λήμου καί άνα-
δόχου καί ή κατατεθίΐμένη εγγύησις έπιστρέφεται αύτω αυτο¬
δικαίως καί «νευ άλλης διατυπώσεως ή ευθυνής ούϊεμιάς τού
Δήμου.
ΣΥ1ΒΑΣΙΣ ΥΔΡΕΥΣΕΩΣ
Άρθρον 1. Ο Δήμος Χανίων παραχωρεί είς τόν ανά¬
δοχον κατά την διάρκειαν 50 έτών, άπό τής ημέρας τής δη-
μοσιεύσεως τού κυρώσοντος την παροϋσαν σύμβατιν Νόμου, τό
αποκλειστικόν δικαίωμα τής μεταφοράς υδάτων, υδρεύσεως,
πωλήσεως καί έν γένει εκμεταλλεύσεως τοϋ άναγκαίου ύδατος
πρός κοινήν χρήσιν καί δημοσίας ανάγκας των κατοίκων, εις
την κάτωθι καθοριζομένην περιφέρειαν τής πόλεως Χανίων
χαί Χαλέχας, ήτοι: α') την έντός των τειχών τής άρχαιας
πόλεως Χανίων, 6') την έκτός των τειχών οπου έχ,τεινεται τό
έγκεκριμένον σχέδιον τής πόλεως Χαν'ων, γ') την τής κω¬
μοπόλεως Χαλέπας περιλαμβάνουσαν τάς συνοικίας Φαλωθιανά,
Μεϊντάνι, Κάτω Χαλέπα, Στουλιανά, πέριξ των Δικαστηρίων
καί τα ένδιάμεσα τούτοις μέρη.
Πρός τόν σκοπόν τοϋτον δ άνάδοχος θά £χη μόνος τό
δικαίωμα νά τοιτοθετήση σωλήνας είς τάς όδοϋς είτε αυται
άνήκουσι τί) Πολιτεία, τώ Δήμω ή τω Νομώ, ό δέ Δήμος
δα έκχωρήση αύτω το υπάρχον δίκτυον υδρεύσεως (ύδραγω-
γεΐον) μετά των έν γένει έγκαταστάσεων κατά τοίις κατω¬
τέρω όρους.
Αρθρον 2. Ό άνάδοχος Οποχρεοϋται νά προμηθευθή
τό άναγκαΕον ίΐϊωρ έκ των πηγών νής Άγυιάς διά τε τάς δη¬
μοσίας υπηρεσίας καί διά την χρήσιν έν γένει των κάτοικον.
1ό ποσόν τούτο δέν δύναται νά είνε κατώτ-ίρον των 4,0^0
χυβιχ,ών μέτρων άνά είκοσιτετράωρον.
Πρός ανύψωσιν τοΰ ύδατος τούτου θέλει χρηυιμοποιήτει
την παραχθησομένην δύναμιν έκ τής πτώσεως των υδάτων των
πηγών Πλατάνου, Συκιάς, Κολύμπας καί αλλων κείμενον είς
την Αγυιάν, ύποχρεούται νά αυξήση τό ποσόν τούτο ό'ταν ή
χρησιμοποίησις τής κινητη;ίου ταύτης δυνάμεως τό έπιτρέπ^,
χωρίς όμως νά είνε ύποχρεωμένος νά ϋχίρίη' :ό μέγιστον
ίριον των 6,000 κυβικών μέτρων κατά είκοσιτετράωρον.
Επομένως παραχωροϋνται τω άναδόχω όλαι αί πηγαι α!
οποίαι άναΪΛύζουν είς τα πέρις τοϋ χωρίου Άγυιάς καί αί
υπάρχουσαι κινητήριοι δυνάμεις έκ τής πτώσεως των υδάτων
καθώς καί έκεΐναι τάς οποίας δύναται νά δημιουργήση οϋτος
καθ όλην χήν διάρκειαν τής παρούσης συμβάσεως, υπό τον όρον
τής άποζημιώσεως των χρησιμοποιούντων ταύτας ήδη. Η
«χολλοτρίωσις γενησεται κατά τοίις κειμένους Νόμους ή καί
9»μβιβαστικώς. Τό πρός ύδρευσιν προωρισμένον ΰ'δωρ θά είνε
τό τής πηγής Πλατάνου.
"Αρθρον. 3. Έν περιπτώσει καθ' ήν δι' οιονδήποτε λόγον,
«ν ήθίλεν έγκρίνη καί ό Δήμος, δϊν ήθελεν είσθαι 5υνα-3ν νά
Χρησιμοποιή ή πτώσις των ύϊάτων τής Άγυ άς πρός παραγω¬
γήν κινητήριον δυνάμεως διά την ανύψωσιν τής κατά τα ανω¬
τέρω διοχετευθησομένης ποσότητος τού ύδατος, ο άνάδοχος
«οχρεοΰται νά μεταφέρη την αΐιτήν ποσό:ητα ϋ'ίατος έκ τής
πϊ!γ>Κ Πλατάνου τής Άγυιάς, χρησιμ:ποιών πρός τόν σκοπόν
τοθτον άντί τής φυσικής κινητηρίου δυνάμεως μηχανικήν τοιαύ¬
την.
Άρθρον 4. Ό άνάδοχος ΰποχρεουται εις την έκτέλί-
"ν των εργασιών νά λαμβάνη ύπ' όψιν τοΰς κανόνας τής τέ-
Χνης. Θά χαίρ^ των αυτών δικαιωμάτων ώΐεί δ Δή>5ς αύτός
«ξετέλιι τάς εργασίας ταύτας, ιδίως τοί δικαιώμβτος τί]ς άναγ-
1θ ΐηοηΐαηΐ θα οδαΐίοηποπΐθηΐ άβροίβ, β3ΐ άβ ρΐβίπ (Ιροίΐ θΙ
ΓθΓΓπαΙΐΐβ, ΓβδΙϊΙαβ βιι οοπεβδδίοηηβΪΓθ
Ιθ ΟΛ^ οϊι ΓΑαΙθΓΪΙβ ίθ^ίδΐηΐίνι}, η'βη &αΓαίΙ ρβ» 8ΐ3ΐϋό
ιΐβηβ Ιβ (Ιόΐβί ά,Ίιηθ δηπβθ ά ρβΠΐΓ άβ 1» δί^πβΙιΐΓΒ αβ 13 ρΓέδβπΙβ
οοηνβηίίοπ, Ιθ οοηοβ?5ίοηπ3ΪΓθ ροαΓ»·α ά Ι'βχρΐΓβΐίοπ άβ οθ ιΐρΐδϊ,
γθΙϊγ-γ 0Θ8 ρΓοροίΐΙίοπί, 1οΓ3(}αθ 1β οοηνβπΐίοα (1βνίβηιΐΓ3 ηαΐΐβ
βαΐΓβ Ιβ Μαηίοίρ»1ϊΐθ βΐ 1β οοηοβΒβίοιιηβίΓβ, θι 1β οβιιΐίοηηβΐηβηΐ
(Ιόροδβ 3ΘΓ3 Γβπϋα ίια οοηοβϋίοπηαί.β ιΐβ ρΐβίη άτο'η ΘΙ 83Π3 3ϋΐΓθ
ΓθΓΐηιιΙίΐβ οα Γθβροΐυβίιίΐίΐό ςαβΐοοα^αβ ροαΓ 13 ΜϋπίοίρβΙίΐβ.
ΟΟΧνΕΝΤΙΟΝ ΡθυΚ ΙλϋΗΙΕΙΙΤΑΤΙΟΝ Ο ΕΑυ ΟΕ δΟϋΒΟΕ
ΟΕ ί-ι νΐίίΕ ΟΕ ^ &ΑΝΕΕ &Τ0
ΑγιϊοΙθ 1. ^?ι Μαηίοίραϋυ,β άο Ια ϋ;ιηόβ οοηοόάβ 3,α
οοηθθ8ίοηηιΪΓβ ροατ 1α ιΐατόθ αβ 50 3,ηϋ, ίι ρα,Γΐιι·
(1α ]οογ 1β Ια, ρτοΐΓιαΐ^&ΐϊοη ιΐο Ιει ^ο^ ςαι Γ;ιιιίϊβΐ'3, 1α
ρΓό'δβηΙβ οοηνοηΐϊοη, Ιβ αΐΌίι βχοΙα^ίΓ (1'ηιηβΐηΓ, νβη-
(Ιγθ, ΕΐΙίιΐΐϋηΙβι· βΐ βα ^βηόΓαΙ ΓβχρΙοϊΙα,Ιίοη αβ ['β&.α
ηόοβϊ55αΪΓβ ίΐΐΗ!4Ϊ Ιιΐϋη ροαι· Ιβ βοτνιοβ ριιΐιϋο (ρβ ροιιΐ-
1θ3 υβ50Ϊη3 (1β8 ΙΐΛΒΪΙϋ'Λΐί, άαΠ'. 1β« ρΗΓίΐβΚ αΟΙβΓΙΠΙ-
ηββ3 οΐ-ι1θ33θΐι-ί (Ιβ 1α νιΐΐβ άβ 1& Ο.ιηββ θι άβ Ηϋ-
1βρ;ΐ; Ι) ιΐαη.3 Γιηϊόιήβιιι· άβ 1λ νιΙΙβ αηιίίθηηΰ άβ Ο»·
ηββ, 2) άαη5 1η, ρθ,Γΐΐβ βχΙόΓΪβιΐΓβ άβ ά νιΙΙβ, |α3ο;ιΓααχ
Ιϊηϋθί άιι ρΐίΐ'ΐ ίΐρρροιινβ άβ Ι& νιΙΙβ άβ Ια ϋαηββ θί,
3) άαη.5 1β («,αΙιοαΓ^ άβ Ιΐηΐόρ», οοιηρΓβηαηΙ 1β»
ςαΓϋβΓ» ΡίΐοοΙ'ΐΛηα, νΐβίηάαηί, Κίΐΐο Η;ι1βρ., 8ίοα-
Ιίθ,η», 1θ3 βηνιΐΌη» άβ «ϋιθ3ΐ3ΐίπα· βΐ 1β5 ραιΊίβδ ία-
Α οβΙ; βΓΙίΙ, Ιβ οοηι·-633ΪοηηαΪΓθ 8θα1 ιυιι Ιβ
άβ ρΙαοϋΓ αβί οοιιάαιΐβίί ά'β.ααχ άαιΐΛ Ιΰ3 πιβ·ί βϊ
ί, 3οίι ηυ ίΐί ίΐρρα,ΓΐιβαιιοηΙ ίι ΓΕΐ.ι(;, ου ά 1α Μα-
ηκ·ΐρ;ιΙίΐβ οα β,α ΟβραιΊβΐηνϋΐΙ, «Ι Ιϋ Μιιηιοιρ,ιΐίΐό Ιαί
ά Ιβ τέδβίΐα αοΐαβΐ «ΓειΙιΐηβΐιΙα,Ιιοη ;ινβο 1θ«
6ί£ΐυ1Ϊ336ΐηοηυ3 βη ^όηόΓθ,Ι, β,αχ οΐ3,α*β3 οί οοηάιιίοηδ
3αίν3,ηίβ3.
ΑγοϊοΙθ 2. ^β Οοηχθ53ίοηηΕΐπΌ β3ΐ Ιοηιι άβ ΓοαπιΐΓ
Γ βίΐιΐι άβ3 8θαιχβ5 ά'Αγίίΐ ηόοθ88ΐιϊι·ΰ α,ιιχ 8βΓνϊοβ3
θι έι Γα.8ίΐ£β άβ8 1ΐϋί)ϋ,3,ηΐ8 βη ·;βηέηι1 ϋί
ηβ ηβ άβνΓ» ρα» βιτβ ίηίβΓΪβαΓβ α, 4000
ΟϋθβΗ ρ,ΊΓ νϊΠ^Ι. ({υίΐΪΓβ 11βαΓβ8.
Ροιιΐ' Γύΐβναΐιοη άβ οβΙΙβ βο,ιι Ιβ ϋοηοβ38Ϊοηη3,'ΐΓθ
ροαπ-α, ιιΐϊΓΐ3βΓ 1α ί'οτοο ο,ιιι κβΐ'α ρΐοάιιιΐβ ρ&Γ 1& οΐιαΐβ
άβ3 βααχ άβ3 50αι%065 άβ ΡΙαΙαηο.^, ϋϋίΐ.ι, Κοΐγηηυα 6[
ά'ααίΓβ3 δίΐαόβδ α Αγία; ίΐ βίυ τβηιι άΉ,υ^πιβητβΓ οβίΐβ
Γ[ααη(;Ί(;β, 1οΓ8αυ.β Γβιηρΐοί άβ οβΙΙβ ίθΓθβ πιοίΓίοβ Ιβ
Ιαι ρθπηθΐίΓα, 3ίΐη8 ηα'ιί 8θΐΐ ΐοαίοίοΐδ οο1ί§·6 άβ
Ιβ ΐτιαχίιηαιη άβ οθϋϋ ηιβΐΓβκ οαυβ8
1β8
ρ,ιΓ ς ,
Ιοδ 3θΐΐΓοβ3 άβ8 βηνΐΓοηβ άα νίΙΙη,^β ά'Αγϊα,
ΙΠ01Π068 ρΓθάϋϊιβδ ρ.τ,Γ Ια, οΗυίβ άβ3 βαιιχ,
Ιβ-; Γογοοη ι]αβ Ιβ οοηοβ88ίοηιΐίΐίΓβ ρουπαιί
ΟΓββΓ αα οουΐ'-ί άβ Ια ρΓβ^βητβ οοηνβηιιοη, ά Ια οοη-
άίτί'ΐα ά'ιαάοιηΐιΪ86Γ οβυχ ι^αί «'βη «βι νβηΐ αοΐιιβΐΐβ-
ΐηβηι. ^'βxρ1ΌρΓια^;^οη 8βΓ9. Ιίΐίΐβ ά'αρΓββ 1β3 ^οί8 βιι
νί§·αβαΓ οα α Γαηαίαυΐο.
^'β;^α άβ^Ιίηββ ά, Γ&ΙπηβαΙαΙίΰπ, άοϋ άόπνβΐ1 άβ Ια
3οαιοβ άβ ΡΐαΙαηοδ.
ΑΓΐίοΙβ ό. ϋϋΐδ 1ο οα» οίι ροατ η'ίΐηροΓίβ ο_αβΙ1β
Γαΐ.',οη, αρμΓοανββ ραι1 Ια ΜιιηιοίραϋΙβ, ηβ δβΓαιΙ ραδ
ρο38ί1οίβ ά'βαιρΙογοΓ Ια οΐιαιβ άβ3 βαυχ ά'Αγια ροαΓ
ρτοάιιΐΓβ αιιο ίοι-οβ ΐηοΐΓίοβ, αριβ ά οΐβνβτ Ια^υθηΐιιό
ά'βίΐιι ά οαπίΐΙΐδβΓ, αίηκί ηυ'ϋ βδί άιΐ οί-άβ83α3, Ιβ
οοηοο53Ϊοηηα.ίΓβ 3βΓ» τ,βηιι άβ Ιαΐιβ άβπνβΓ Ια ιηβΐηβ
ςα.τ,ηιΐιβ ά'βαιι, (Ιβ Ια δοαΐχβ ΡΐαΙαηο3 ά'Αγία, βη 8β
8βι·ναητ α οβϊ β^αΓά, ά'υηβ ΓθΓθβ ΐβοΐιηίο^ιΐβ αα Πβα άθ
Ια ίοΐΌβ ηγάι·αυ1ί(ίϋβ.
ΑΓϋοΙβ 4. Ι^β οοηοβ83ΪοηηαίΓβ άοί(, βχβοαίβΓ ιοιΐ3
8β3 ίΓθ,νααχ, ά'αρΓβ8 1β8 Γβ^Ιβ3 ά'αΓί. Π Ιίί
α.β3 ΐηΰΐηβδ αναη(;3,§ι33 οοΐηηαβ 3ΐ οβ3 ΐΓαναα
βίό θχόοαΐό3 ρα,Γ 1» Μαηίοίρ&ΙίΙβ χη&αχβ, β,
240
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΟΪ
καντικής απαλλοτριώσεως καί τί]; δουλείας διελεύσεως των
σωλήνων άτό ξένας ίδ.οκτησίας. Εάν όμως ό ά/άίίχις πρι-
τείνη τώ Δήμω, ΰποχρεοϋται ου«ς ν' αναλάβη δι' ίίιον λ)σμόν
τάς άναγκαίας άπαλλοτριώσεις, τού άνα3όχου πίριοριζομένου
εις την πληρωμήν μόνον των άναγκαίων άποζημιώσεων.
Διαρκούσης τής εκτελέσεως των εργασιών εις τάς δη¬
μοσίας καί δημοτικάς όδούς, δ άνάίοχος ύποχρεού:αι νά λάβ>]
βι' έςόδων τού τα άναγκαί* μέτρχ ασφαλείας ίιά την άπρόσκο-
πτον καί ά*ίν3υνον κυκλοφορίαν των πολιτών. Μετά δέ την
εκτέλεσιν ύποχρεούται νά έπαναφέρτ] δι' έςόδων τού τάς δδοϋς
καί πλατείας εις την προτέραν αυτών κατάτταστασιν.
άα
(Ιΐ-οΐυ αβ ΓβχρΓορπθΛιοα ^
ρο'ΐΓ ί-ιΐΓβ ρ3,53βΓ Ιβ» ίανααχ
βΐ άβ 1α
άβδ ίβι·Γ3,ΐη3
Άρθρον 5. Ό Δήμίς ύΐςοχρεϊθται νά παράσχη τώ άνα-
δόχω καθ' Ολην την διάρκειαν τού προνομίου τής παρούσης
συμδάτεως τάς άναγκαίας ευκολίας καί ϊίίως νά μεσολαβ^
ούτος άπέναντι των τριΐων ώτεί αύτός ό Λήμ-ος έςετέλει τάς
εργασίας, Άλλά καί ό άνάίοχος καθίσταται ύπίύθυνος διά τάς
έιτενεχθησομένας ζημίας είς τας ίδυκτησιας τρίτων, τού Δή-
μου ή τής Πολιτείας.
"Άρθρον 6. Καθ' όλην την διάρκειαν τής παραχωρήσεως
τ ου προνομίου ό άναδοχος όφείλεινά διατηρί] έν καλή καταττά-
σει Ολας τάς έγκαταστάσεις.
Άρθρον 7. Ό άνάίοχος ύποχρεοϋται νά αποπεράτωσις τάς
εργασίας τάς άναγκαίας πρός μεταφοράν τού ίΐδατος είς την δε¬
ξαμενήν έντός προθεσμίας δύο έτών άπό τής ■^■μ.ίρΛς τής δημο-
σιεύσεως τοθ Νομςυ τού έγκρίνοντος τ))ν παρούσαν σύμβασιν.
Μετά την παρέλευσιν τής προθεσμία; ταύτης δ άνάϊυχος
ϋπβχρεούται είς την πληρωμήν δύο χιλιάίων δραχ,Αων χρυσών
κατά μήνα διά πάσαν βρχϋτητχ. Εάν ή βραδ-ιτης αυτή ϋπερδϊ)
τό ίτος δ Δήμος δύναται νά κηρύξη τόν ανάδοχον Ικπτακον τί)
αποφάσει τού Δημοτ. Σιιμίίυλίου, έγκρινομίντ; πζρχ τξς Κυ¬
βερνήσεως, καί μετά την πληρωμήν τού δανειου τού 1,000,000
προβλεπομένου έν τω όίρθρΐύ 28, αί δέ υπάρχουσαι εγκατάστα¬
σις θά περιίλθωσιν είς την κυριότητα τού Δήμου άπασαι ά'νευ
ούδεμιάς άποζημιώσεως υπέρ τού άναϊόχου.
Αρθρον 8. Ευθύς ώ; δ άνίδοχος είνε είς θέσιν νά
τεύστ; τό ύδωρ είς την δεξαμενήν δ Δή>ος ύποχρεούται άμίσως
καί άνε.> προθεσμίας τινίς νά παραδώση αύτω όλας τάς έγκχ-
ταστάσεις (πηγάς, ϋϊραγωγεΐον, δεξαμενήν, δίκτυον, υλικόν,
μικροδίξαμενάς, μηχανουργείον κλπ.)
Αί προμήθειαι τάς οποίας τυχόν είχε κάμει ό Δήμ.ς την
εποχήν τής παραδόσεως, Οά παραχωροθνται τω άναδόχω εις την
πρώτην αυτών αξίαν (τιμήν).
Ο Δήμίς ύτυχρί:Ο:αι ν* ίιατηρί) έν καλή κϊταΐτάΐε·. όλας
αυτού τάς εγκατάστασις μέχρι τής σ:ιγμή"; τής
αυτών είς τόν ανάδοχον.
Αρθρον 9. Ό άνάϊοχος όφ-ίλει νά προμηβϊύ») ίωρΐάν είς
τόν Δήμον τό άναγ*αυύν αύτω ΰ'ίωρ δ'.ά τάς ίημίτικάς υπηρε¬
σίας έν γένει, οίον άρίεύΐεις, δ ιμοτ. κρήνας, κϊταβρέγματα,
δημοτ. κτίρια καί έν γένει ίργ* καϊαρισμίύ. Ό Δ^μος είτα1
ύπόχρεως νά λα,Α6άν>] έιιάττοτε τα ά/αγχαΤα μίτρ* ~ρ'ος άτί-
φυγήν σπατάλης άδικαιολογήτου τού ύδατος.
Ό άνάϊοχος ϋποχρ-3ύται νά ίγκατΐστήση δι' έςίϊων τϊυ,
εξαιρέσει των ήδη ΰκαρχόντων, μέχρι 50 «υροστομίων εις τί
υπό τού Δήμον ϋποϊειχθηΐόμενα αύτω μερη.
Άρθρον 1ι). Ο! ιδιοκτήται οίκιών καί μαγαζείων κειμένων
έντός των έν τω χρΰρψ 1 κανονιζομένων δρίων τής πόλεως ύ~ί
κεινται είς υποχρεωτικήν ύδρευσιν υπό τοϋ; κατωτέρω ορους.
"Αρθρον 11. Ό άνάίοχος ΰποχρεοϋται νά συμιτληρώϊΐ; τό
υπάρχον δΊκτυον είς τρόπον ώστε νά υδρεύσ^ πάσΐς τάς ύπαρ-
χοόσας δίοϋ; εις την περιφέρειαν τη"ς αποχριβταΐίς «ίρεύσεως.
" * "~ «πίίηί μίχρι ττ}ς προσόψεως των ,ίκιών «Ι
Τοαιβίοίδ, 3ΐ Ιβ οοηοβ^δίοηηόΐΪΓβ βπ ίαϋ ά
Μαηΐοϊρα,ΙίΙέ δβΓθ, ουΐί^όί άβ Γ&ΐτβ 1θ3 θχρΓορπα-
ΐίοηβ ηόθθδ^αΐΓοβ, 1β οοηοθ83ίοηηαΪΓβ η'βί&ηΐ ρ3,8 άϊΐηδ
οβ 03,5 ίβη'ΐ, (τυ'3,α ρειγΰΐιιβηΐ; άβ3 ιηάβαιηίιόδ ηβοβ3-
ρουτ 1 ίΐ
Γ
ρρ
Γβχόουτιοη άβ3 ΐΓ&ναυχ άαηδ 1β3
ραΙοΙϊο;αΘ8 β Ι νϊοιηαΐθ», Ιβ οοηοβδδίοηηα,ΪΓβ
έ 3, 8βδ 1ΓΑ18 ίθαΙθ5 1β3 !Ώβ3υΐ·Θ
ροαι· €[ιθ Ι» οΐΓοαΙβ,Ιίοη ραυΙίΓ[αΰ ηβ 8θίΐ ροίηϊ βηίΓ&-
νόβ, ηί ηβ αβνιβηηθ ά;ΐη^βΓβα3β. Αρτθ3 ΓβχέοαΙίοη
(1β8 Ιΐ'αναυχ, 1β (ίοηοβδδϊοαηαΪΓβθδί οΐοΐϊ^ οΐβ γοιθ,ΙοΠγ,
α 3βδ ρΓορτβδ ί'Γθ,ίδ, ΓέΙ&ί άθδ πιβδ βΐ άβ3 ρΙαοβ3, ίβί
ηιι'Π 6ΪΆί ΆνάηΙ Γ βχόοαίϊοη άβ8 ίΓ&νααχ.
ΑγΙϊοΙθ 5. ^^ ΜιιηίοΐρϋΙϊΙό βδί ίβηιιβ αβ Γ&ΐτβ αιι
οοηοβδδϊοηη&ΪΓβ, ρβηα&ηΐ ίοιιί,β ά ίηνέ^ άβ Ιά οοηοβδ-
δίοη ΓβδαΙΙθ,ηΙ ιΐβ Ι» ρτβδβηΐβ οοηνβπίϊοη, 1β8 ί;χοϊ1ί-
ίβ3 ηβοβδβα,ίΓβδ βί δατίοαΐ; ά' ϊηίβΐ'νβηπ' αυρτβδ αβ3
ΙΪ6Γ3, οοιηηΐΘ 8ΐ Ιει Μυηίοίραϋίβ ηιβΐΏβ ηιιγ&ιΙ βχόουίό
1^3 ίΓανααχ. ^Θ οοηοοδδΐοηηα,ίΓβ δ'βηυ-αο-β £ΐα33Ϊ έ, ιιηβ
Γβ3ρ01133,υίΙίί,β, ρΟΙΙΓ 1«8 αβ§'ά,(;3 8ϋΓνβ11ϋ8 Λ11Χ ρΓΟ-
ρπβοββ άθ ίιβΓ8, άβ ά ΜαηϊοιρΕΐΙίίβ οα (Ιβ ΓΕιαί.
Αρίίοΐβ 6. Ρβηάαηί ΙοαΙβ 1» άατββ άβ 1ι οοηοβ8-
3Ϊοη άα ρπνϊΐβ^β, Ιβ οοηοβ33ίοηη3,ίΐ·β άοίΐ
βη Ιοοη έί&Ι ΐοαΐββ Ιβ8 Ϊη8(α11{ΐίίοη3.
ΛιΊίοΙβ 7. ]_,β οοηοβ88ΪοηηαίΓθ Θ3ί ίβηιι
1β3 ΐΓανα,αχ η6ο633αίΓβ·ί ροαΐ' 1α ο&ηαϋβιιίίοη άβΐ'βαα
άαΐΐ8 Ιβ ΓόδθΓνοΐΓ, άαιΐδ Ιβ άβΐθ,ΐ άβ άβαχ αηδ έ, ραΐΊίΐ"
άα ]οατ άβ Ια ρΓθΐηαΙ^αίϊοη άβ Ι& Ι^οϊ ΓαίίΠβ,ηί Ιά
ρτόδβηίβ οοιινβηΐΐοη
Ρα,83ό οβ άοΐα, Ιβ οοηοβ33Ϊοηηπ,ίΓβ 3'βη§·3,§·β αα
Γβηιϋοαι·8βιηβη(; άβ άβαχ ηιίΙΙβ (Γαηοβ οί" ραΓ πιοϊδ ροατ
10 ιι ΓβΕίΐΓά. 8ί οβ ΓβταΓά άόρ;χ·ίδβ α;ιβ αηηίβ, Ιβ
0οηοβ33ίοηη.αίΐ'β βιιοο γγβ. 1α. άβοΐΊβα,ηοβ, ρτοηο ιοόβ
ραΐ1 Ιίΐ ΜαηιοίριΙίΐβ, ά'ϋρτββ υηβ άϋοίδϊοη άα οοη-
«βίΐ ΜυηιοϊραΙ αρρΐΌανόβ ραι· Ιβ ΟοανβπιβΐΏΘηί, βί
3.ρι·03 Ιβ ΐ'βπι )οαΓ8βΐτΐΘη(; ραΓ Ιά Μαηίοιραΐϊίό άα ρΐ'βΐ
άβ 1.00).00ϋ, ρτβνα άαηβ 1'αΓίίοΙθ ?8, βτ ΐοαίβδ 1β3 ιη
3ΐίΐΙ1αΙίθ!ΐ8 άό)!ι ί';χιτβ3 ΓβδίβΓοηί βοηαΐδβδ 8, ά Μαηί-
οίρ;χ1ί(,6, 83,113 (ταο Ιβ οοηοβ83ίοηηΕΐίΓβ ρυί33β βη γ6οά-
ΐτΐθΓ ααοαηβ ιηάβιηηίι>6
ΑτιΐοΙβ 8. ΑαδδϊίόΙ ο;αβ Ιβ οοηοβδδίο.ιηαΪΓβ δβΓΕΐ βη
βΐαί άβ Γβ,ΐΓβ οαηαιίδβΓ 1 θίΐα αα τόδβΓνοίτ·, & Μαηίοϊ-
ρϊϋΐβ β3τ ίβηαβ άβ Ιαί οοηοόάβΓ ΐΐΏΐιιόάίαιβτηβηΙ βί
8ΛΠ3 άόΐθ,ϊ, Ιοιΐ3 1β3 βΐ3,Ι)Ιίδ3β[ϊΐοιιΤ8 (ί'οηίειίιιβδ, οοη-
άαίΐθ5, Γόδβι-νοίΓ, τόδβαα, πια,ιβΉβ!, ρβίίΐδ ΟΕΐδδίηδ,
θ,ΙβΙίβΓ άβ ηΐιΐοΐιίηβδ βίο.)
^Θ5 ΓοαπιϋαΓβ3 ςαβ 1α Μαηίοίραΐϋβ ααταίί ρα ανοϊτ
ϊγ, Ιυΐ"8 άβ 1;χ 1ίνι·3,ΐ8οη, 3βΓοη(, οοηο^άόβδ αιι οοηοβδ-
δίοηιΐ3,ίΐΌ, ι5ν;ΐ1αόβ8 ;ϊ Ιβαΐ ριϊχ ρπηιίίίί.
Ι-,α Μιιιιίοίραΐιίό β^ϋ ίβιιιΐθ ά'βηιΐ'βιβηίι· βη Ιοοη έίαΐ
ιοα8 δβδ όταΐοΐίδίβιηβηΐδ, ίαδθ^α'αα ηιοιηβηΐ άβ Ιβατ
Γβιηίίβ αα οοιιοβ38ίοΐιηαίΓβ.
ΑΓΐίοΙβ 9. ^β οοηοβ35ίοηη.αΐΓβ άβνΓβ, ίοαππΐ' α 1α
Μαηίοίραΐίίβ «τατυίΙβΓηβηΙ Γβαιι ηβοβ8^αΐΓβ ροατ 1β8
δθΓνιοΰβ οοΐη ηιιηαακ ^η ^ι5ηοι·£ΐΙ, 8ανοίτ: ρουτ ϊΐτί^α-
ίίοιΐί, ΙοΐιτΛΐηβί οοιηιηαηχΙβδ, αιτο3α»·β3, ΙοάίίπιβηΙδ
οοιπιηαηααχ βι βα ^βηβτα! ροατ άβ3 ίΐ'ανααχ άβ ηβί-
Ιονα>ίβ. ^.·χ Μαηίοίρ,χΙίΙ,β δβΓα Ιβηαβ άβ ρΓβηάΓβ οΐιαςαβ
(οίδ Ιβ8 ΐηβ3αι·08 ηβοβδβαίΐ'βδ αΐ'ίη ά'βνίΙβΓ αη §αδρϋ-
Ια^β ί^αδΐιίιαΐοΐβ ά'βαα.
^β οοηοβ3-ίϊο:ιαΐΓβ δ'βη^α^β ά βταϋΐίι· α δβ3 ίταίδ βί
άαη.. 1»?8 Ιίβαχ ιαάίςαβδ ραΓ 1α ΜαηίοίραΙίΐβ, ]α3υ,αα
50 όοαοΐΐίδ ά'ίηοβηάίβ βη άβΐιοΐ'3 άβ οβΙΙβδ οαΐ βχί-
δτβηί ά 3'χ.
Λι-ιίοΐΰ 10. ί,βδ ρΓθριίόίαΐΓβδ άβ ηιαϊδθΐΐδ βί ηια-
^»3ίη3 δίιαβδ άαη3 Ιβδ 1ίηιίίβ3 άβ Ια νϊΐΐβ τέ^ΐβ
ΓαΓίίοΙβ 1, δοηί α33αίβί(;Ϊ8 ά ιιη αοηαί ά'βαα ο
Ιοϊγθ, »ιιχ οοηάίίίοηδ βυίναηίββ.
11. Ι,,β οοηοββδίοηηαΪΓβ βδ« οϊ))§6 άβ οοπι-
Ιθ Γβδβαα βχίδ,αην (Ιθ ηΐΒ,ηΪΘΓβ ςαβ νθϋνβ3 !ν"8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
941
μαγαζείων τάς οίαν.) αδώσςις αί όπςΐαι 6ά ές.ηρετωσιν έ-βυτΓ,ν
ί'χίαν κ«ί μαγαζείον. Τό όδρόμετρο, (Ειβ ΓθΙΐΠΙΚθ (Ιβ ]ίι,α§θ)
Οά άποτελί) μερίς τής τΐι ύτης εγκαταστάσεως -/./ι Οά τοπ;6ε-
τήται 'ΐπί τοΰ πεζοδρομίου.
Έν τούτοις όμως ό άναδοχος δ^νατν. ν' «τ:ι—οιτ,Οτ, την ετ.έ-
/τασιν τοΰ ύδραγωγείου επί μ'δς όίοΰ εάν %ϊ> -εριλαμβανη
α,ιτη αρκετόν αριθμόν ο'ικιών -/.αί μαγαζείον ϋπο/ςψένων εις
την υποχρεωτικήν ΰίρευσιν, ούτως ώστε -,ό δικΐίωμα -.ής ύο'ρο-
ληψίας τούτων νά μή άποδίδη το!ιλάχιστον 10 ο]γ ς·- ' ού ά- » -
τηθησομένου πρός έγκατίστα— ""■' "ί
Άρθρον 12 Τα μέχρις ένιαϋσο* ένοικίου 100 ϊραχμών,
■*ή συμπεριλαμβανομένων, άκοϊομήματα έν γένει είνε ά~η/λαγ-
μ,ένα τί|ς υποχρεωτικήν υδρεύσεως Οικίαι δέ ν.αί έν. των μα-
ναζείων τα χρησψ.οποιςύμενα ώς Ξενοδοχεΐα, Ζυχαρ;πλαστεία,
Καφενεϊα, Βαφίϊα, 'Δρτοπιιεϊα, Έϊωο μοπωλεία, Λεμοναίο-
πωλεια, Έστιατόρΐα, Πίτ5~ωλεΓα, Χανιά, Αμαξεατάτια ι αί
έν γένει τα χρησιμεχοιοόμϊνα δι' έμπορον ή βιομηχαν.αν άπαι-
τούσαν χρήσιν αρκετάς πΐσότητο; Λίχιο;. ΰπόλϊΐντα'. είς αναγ¬
καστικήν ύδρευσιν χοίτα την έ.θ;;ένην οιατίμησιν είτε κατε"/;-
μενα υπο των Ίοιοκτητών είτε έκμ,αθοόμενα.
ο
ο*
^Τ Ο* Ο 00
ιθ Γ- 2^ ^2
ΐ'.ι η. αοΐιΐθΐΐβΐπθηί βχΐδί&ηίβδ ά&ηκ 1α ρεΐΓΪΐθ οίι
ά .111 3(ίΓ .ίΐ ΟΓθΓΐο&ΙθΪΓΟ, δθίβΠΙ 3ΐ1ΪΓηοηΪ6θ8 α'θ
11 'θγλ βο&ΐβιηβηι ίθπιι ά'βΐαΓοΙΐΓ ΐιΐδ^ιΓέι 1α ίαςαοΐβ
ιΐι. ιπίΐΐίιοηδ βι πια^αδϊπΗ, 1β8 ίιιγαυχ ά'βιπΐοΐ'αηοΐιβ-
ΐΏίΐιί» ί[ΐιί (ΙβνΓοπί άβδδβΓνΐΐ1 οΐιαίτυβ ΐϊΐαϊδοη 6ΐ ππα-
μ."ΛΪη. ίβ Γθΐίϊηβτ, άβ ]&υ^β ίειΪΓΗ, ρ&γΙϊθ (Ιθ οβΐ; όίαΐιΐΐδ-
δΡΠΚηΐθΙΐ 86ΓΕΙ ρθδό 811Γ 1β ΪΓΟΪΧΟΙΓ.
, Ιθ οοηοβδδϊοηη&ΪΓθ αυΓ& 1α Ιαοιιΐίβ ιΐβ
,Ί 1α ρΓθΙοπ^&Ιΐοπ άβ 1α οοπάχιϊιβ διΐΓ ηιιβΐο,ιιβ
π:ΐ', ,ι ηιιϊΐι1· ί;·αΌ11θ πβ οοτηρΓβηηβ ιιπ ηοΐπΐίΐ'θ δΐιίΒ-
, αο ΐηαΐδθΠΗ βΐ άβ ΐτια^αδΐηδ, βδδυΐβίίΐδ α Γαοΐιαί
ο,'βααχ οΜίραίοίΐΌ, άβ δΟΓίβ ςαθ 1β άΓθΐί άβ ΙουΓ
ρπ&ϋά'υαιι ιιβ άοηηο 10 °/β αυ ΐΏθϊηβ δΠΓ 1β οαρΐΐαΐ
0[ϋί 86Γ3, ΠΘΟβδδίΙβ ρθΙΙΓ 1 ΊΐΙδΐαΙΙαΤΛΟΤΙ.
ΑγΙϊοΙθ 12. 8οπί θχβηιρΐβδ άβ Γαοΐιαχ ο1)Π§;&ϊοϊγθ
ιΐ'β'ΐιιχ, ί,οιΐΜ Ιβδ βάϊίϊοβδ ά'ιιηβ ναΙβαΓ Ιοοαίίνβ αηηαβΐ-
1ο ]ΐι^ιμΓ;Ί 100 ίΐ'αποδ βχοΐυδΐνβΐΐΐβηι:. ^βδ ΐτΐίΐΊδοηδ βί
οοιιχάββ ιιια^αδπΐδίϊΐπ δθΓνβπΐοΙ'ηόίβΙδ, άβ ρ&ίίδδοπθδ,
ι·λίι5Ή, ίυϊηΐιιΐ'βΐ'ϊβδ, Ιοουΐα,π^βπβδ, βρΐοβπβδ, άβΐοϋδ άβ
1ιΐΐΐοτ!α·1ι·'5, Γκδίπ,ϋΓαηίΗ, άβϊοΊίβ άβ ΙιοΊββοηϋ, βουπβ»,
ιυιιιΐδθϋ >.γ βη ^όηόΓίΐΙ τοιιτβΒ 1β8 ΐΏαϊϊθΐιδ οα ιηαΰ'α-
({υοΐοοηηϋθδ ιιίΐΐΐδόδ ροαΐ' 1β οοηιΐΏβΐΌβ ου. Γϊηαα-
οχί^βαηΐΐ'αδα&ο ά'ιιηβ §;Γαηάβ ηυ?ιηΐΐιό ά'βαα,
Ηοηι ;ΐϊΜΓ|6ΐϋ» ;Ί ιιη ιιοιιαι ά'βαυ οΙιϋ^αίοΪΓθ, ά';ιρι·β5 1β
ίαπΓ ΐΜ-ϋο^οιΐϋ, δυίνίΐηί ί]αβ οβδ Γθαϊίΐοηδ θί 61α1)1ϊδ-
ΐ οοοαρόδ ραΐ' Ιβδ ρΐΌρΐ'ίόί&ΪΓβδ οα Ιοαββ.
ο
ο*
ο
Ν
Γ-
Ο
108
ι-
-
-
Α
11

ο
α
Κ Κ «
β
,
Ο-
ω
3
«3
Ά
Κ
Χ
β
£,
β
α.
ο
Ο
Ο
ο
ο
ο
Ο
ο
ο
οδ
ο
ο
ο
Ι
ι
ι
ί
7
τ
ι
1
ι
ο
ι
ο
ι
ο
ο
ο
_
·*^-
ο
00
ι·
Α
-"

13
β
Λ

υ
« *
«•τ
ο
ο
Τ~)
(^
ο
ο
Ό
Ο)
ο
Ο
«ο
ο
ο
ο

ο*
ο

ι
ο
Ι
ο
ι
ο
ι
ο
ι
ο
13
400
ο
ο
ο
ο
ο
ο
ο
Ό
ο
ΟΟ
(^
Λ
υ
—3
Α
9
Λ
«
Ά
*
ο
β
3
ε
Β « «
Ο
Ο
β

ϊ^·
Ο
* ι -α
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τό Δημόσιον δύναται νά γείνν; συνϊρομητής ίιι:ο τ;!>; αύ:ο·ύ;
οοοι»; με εΑ~τΜϊ;ν 25ΐ]ί Ιλ τ:ΰ ανωτέρω τιμίλογίου.
"Άρθρον 13, ΊΙ «Τϊχρϊω.ική ύορευιτις α'ρχε-αί ά* ό τής
στημής τή; εγκαταστάσεως τού βραχ:ον;ς τής οια/.Λαϊώσεω;
έν.άστη; ο'.ν.ία; ή μαγοζείο!/, άοιά?ορον αν ό ίϊιο/,.ήτης χρη¬
σιμοποιή ή μή τό είς την διάθεσιν αυτού τεθίν ύ'ίωρ.
Άρθρον 14. ΙΙάντοτε ύ~3 τον όρον τής υποχρεωτικός
υδρεύσεως·, οί ϋίρΓΛΐ,-ττταί έχουσι το δικοαωμα νά ζητήσο^σι την
αντικατάστασιν των ύορομέτρων ( ΓθΙοίηβΐΒ άβ ,]αυ>;;β ) ό'.'
ύϊρομετριχών ωρολόγιον (θθΐηρίοΐΐΐ 8) τοττοθετουμένων ν.Λ
εικτηρουμ.ί'νων ϊι' ίί'.ων των έςοϊων.
II
άςία κ»ί ή ίγ/.α-
τάστασ'.ί τίυ ύ;ρομίτρι/ί·0 ώρολίγίϊυ έςίφλοθνΐα: χρκλυ-
τικώς είς ιτίντί έτησίας δόσιις.
'Κν περιπτώσει μή κανίνικής λειτουργίας τίϋ ύ?ρομ.3τρι/.ού
ώρολογίίυ ή κατανάλωσ'ζ τοδ ύδατος ύ·.ολογιζεται συμφώνως
ττρ:ς τςν μέσβν ορςν τής ήίη έςελεγχθίίσης ποσότητος άττο τής
ένάρςΐως "Όϋ έ'τους μέχρι τοϋ χρόνου τν'ς ρ.^ -/.ανΐνικης /.εί-
τουργίας.
"Λρθρ:ν Ι,"}. Έν ζεριττχώσίΐ ϊόλ:υ ά~ό με'ρου^ τού ύ5ρ:-
/ήττ-ίυ ίύνατ;ι ό άνά;ίχ;ς, τί) έγκρίσει τ;υ Δήμ.ο^, νά τ;-^-
Οϊτήσ/; ύ3ρομ.5τρΐ"/.όν ωρολόγιον (ί'ΟΐηρίθΐΐΓ) υποχρεωτικών 3α-
τιάναις τού ύίρολήπτου.
"Αρθρον 16. Ό ύπολογισμ?ς τής τΐοσίτητος τού ληφθέντος
ύοα·ος -ών ύ2ρ;ληπτών Ι.' ύίρομετρικών ώρολογίων(ϋΟΐηρίβΙΠ')
θέλει γι-ίΐθαιε'; τότε'/ί; ίν.ίζτη; τ;;ιμηνί^ς. Τό Ι',τί ττ/.ε'ΐν
τής ΐ.'α ,'Λατπκΐίς ϋίρολί,ψ άς λη;·0εν ^;οσ;ν ϋ5χ;ο- 0} -ληρώνε-
Λρθρ.ν 17. Ο: 13 ;/.τή.-;ι ;Ίλΐών καί μϊγα^ει^; μή ϋ :αγ;-
ταί ;?, ^ίτ/,σίί των.Ηά ϊχωσι οικ^ίωμα ϊι έν Ι'υΐθίθίίΐ άο )αΐΐ£'Ο
τςϋ ί/ί /υ5ι;.3ύ μί'τρου πληρώνοντες ίραχμ^ς ίθ έτησίω,.
Άρθρον 18. Ο άνάίοχος ύκοχρί^ύται ν ά έγκαταστ^σ-ί; είς
τα ύ~.~θϊ'.χ0ϊ]σ:μεν:7 ύ~ό :θύ ^ήμου μίρί; 3ι;μό:'.χά-; 'λρηΊτ,ς μέ¬
χρις :=ήκον·Λ.
Άρθρςν 19. ΙΙά: ':;ΐΓ/.τήτης ϊ:/.α'.:υται είς ύβρίληψ·'αν έ—ι
-λί'ον τής άναγκίο-τι/.ϊ;.· ;ι? τί;ς '.Λτ.β;λής 30 δραχμήν ετησίως
3·. έ'.χζ'.ο/ κυδ'.κΐν ύ'ίατ;,' ί"ί ~λϊ3ν τ.~ν ΰ~;χρίώτεω; χ'ύ'-'^ι.
"Αρθρον 2». Ο'κίίίμη,Αα. -ίριλα,Αΐ.ίνο ^ -λίΐονϊς 1 /.-ιΤα-
καα-τι ν/ 5?ρΐΐ)7ΐν, '.:'.:;ιτε'ρ»ς ;ι ίκ·υτην «γ/,α:αττατ!ν
'.'δ' Ι^λιοϋ ϊΰθθ.'
τό δ.3τστ/;μα ^ατα "· »τϊοι»ν ή ο κοϊ.μή ϊύείΐκίτα'. /.ϊν^, ύτ:;-
'/ρι:> ίν«ιν των ιίιΐ'/.•.■;τών ν^ γν.'Λ--; —οί~σι τοίτο είς τον >./ά-
; ;ψ μχρ ( ,^ρς ς γ ή ;
Ο: '.·.:/~^ζχ· :.τί;ΐ;; ΰ^^ν-ρ£:^^:α/. ν. γνωΐτ;-.;ώΐ: την ή;Α:ν*ν
;ής ίνα/.ατ,/'ήψ-ωί £>-;'αυτών των ο'.κ;ϊίμών ή ,ή'ς ;;ι:0(.Ίγ:ή.-
ου:ον ε1; τ':ν ^νάϊΐςνον, έν ένβνΐΐ;/ 2* ~ίρι-τΊ?.·. ίς;" ί-·νί;7.ί.ι
άτ:;!ιο;ιυ. ττλήν τ;ί ΐιχα (,'ιματ:ς τι;; ό-?ρ:λ·^ψίας ν.τ Ι!!ι',0 Ιττϊ
)
ίΐυι.ι 1;ΐ Γ&οιιΐίβ άβ δ'&ΙοοπηβΓ
οοηοϋΐϊοΐΐδ βί ])ϋιΐθί'κ·.ί?ΐιΐ α'ιπι βδθοηιριβ
άβ 55 % 81Ι1' '° ^3ΙΊ'^ ·ΐ-υβδ8υ8.
ΛΓίίοΙβ 13. Ι^ΉοΙΐίΐί οΐοϋ^&ίοϊΐ'β ιΐ'βαα οοηαπΐΘηβθ άιι
ηιοπΊβηή ύο Γό1ίΐί)]ί38ί·η)ηΐθπ( υΐι ίιιναιι (Ι'βππΙοΓΛηοΙιβ-
ιηι,-ηί αο ο1ΐ;κ]ΐιβ πιβίκοιι ου Γηίΐ§αδΐη, βαηδ 4βηΪΓ_οοηι-
ρίβ 8ΐ 1ο ριαρΐ'ΐόΙίΐΪΓθ υίίΐίβθ Γο»α ιηΐδβ η β& ιΐίδροΐίΐΐΐοη.
Αιίίοΐβ 14. 1^8 αοΙιβιουΓδ οηΐ 1β ιΐΓθΐί αβ ι-βςιιβΓΪι·
Ιβ ΓθΓηρΙρ.οβΐΏβηΙ ιΐθδ Γθοίηβίδ ο!ο .ι'γΊΙι^ ρ&Γ υβδ οοΐη-
ρΧΰ«ΓΚ ροβόδ βΐ βηίίείθΐιυκ ;ι Ιωιΐ'8 ί'ΐαΐδ, βίουΐ&ίοιι-
)οπΐ8 Λ Ιά οοηαϊίϊοη άβ Ι'αοΐιαι α'οα« οΙοΙί^&ίοΪΓβ. ^α
ν»Ιουΐ· βί Ιθ ιηοηίαηί άο Γόίβ,ίόΐίϋδβηιβηί άβ οοΐηρίβυΐ1
κοηί ίΐΐηοΐ'ΐϊδ ρ&Γ οίυςτ β,ηηπΐΐέδ.
Ι33Π8 Ιθ ο. 8 οίι Ιθ οοηηίίβιπ- ηο ίοηοίίοιιηοΐ'αΐΐ ρ»8
ι-ϋ^αϋθΓβηΐΘΐιί, Ι» εοηδοΐτΐΐτια,ίίοη ά'ο&η βδί οαΐαιΐόβ
ά'βρΐ'θδ 1α ιηονθηηβ ςιιαηϋίέ οοηΓΓσΙόβ, ά ραΓΪΪΓ άα
οοΐηιηβηοβΐηθήί άθ ΓαηΓιέβ ,)'ΐ8αιι' ά ΙΥροφΐΘ ου. Γοη ·
οίίοηηβηΐθηΐ πτΐΐ
Αι·:ι>Ιο 15. Εη οα.·? άβ ίι-αυιίθ ιΐβ Ια ρ»ΓΪ αβ Ι'&οΐιβ-
ίβιΐΓ, Ιο οοηεβ88Ϊοηΐ]αϊι·β αιιιι 1α ίαβυΐΐο, δΐιΐ1 ΓαρρΓθ-
1)ϋτΙίοη άβ 1;ι Μιιη οίρ&ΐίοό, ά'βί&οΙΐΥ υη οοπιρίβιπ· ά
ί ί ίί ϋ ΓΊί
ρ
ίΐ'ο ο1)1ί§'αίοίΐθ βί ίΐιιχ ίΓ&ίβ ϋβ
ΛΐίιΌΙβ 16. ^β οαΐοιΐΐ άθ 1α ρπ«β ά'β'υ άβ Γ&οΐιβ-
ητι ιηο)'βη άβ οοιυρΐοοΐ'κ, 8θΐ'& ί»ΐί ά 1» Ωη ιΐβ
ο1ηιχ(πο ΐΐΊΐΏθβΤΓθ. Ι/βχοόιΙβπί άβ 1α οοηδοΐΏηααίϊοη
ο))ίίί>'ίΐίοίΓ0 δθί α [)Ά)'ύ Α ραΐ'ί, ιυχ οΐ&αδβδ άβ Γ&γϊϊοΙο
19 1β 1ί ρΓ^.Ή^ηίβ Γοηνβηΐίοη.
Λιίί(·1ι» 17. Ι^α ρΓυρΓΪόι&ϊΐ'θ^ άβ ιηαίδοιΐδ βί άο
ιη;ι^'38Ϊη.'; η οί ι ϋΗ8υ)θίΐϊδ ά Γ;ιο1ιηί ά'βαυ οΙοΙϊ^αίοΐΓβ,
ρβηνΰΐιΐ 8'αοοηηοΓ ίι Ιοατ άβΐηαηάε. ^'α1οοηηβ^ηΘηί
ίβιπ- άοιπιβΐ'ίΐ (ΙΐΌΪΙ ;ι υη ΐ'ουϊηβί (Ιβ ]αυ§'β άβ */4
ΐηόιΐο (·ιιΙ)θ, ά ΐ-αίίοη άυ ρπχ β,ηηυθΐ άβ 10 Ι
ΑιΊϊοΙβ 18. ^β οοιιοβ§δίοηη&ΪΓβ β'βη^η^β
_μΐ8ο;υ α βοίχαηίβ ΓοηίαίηΘδ οοιτιΐηαη&ΐββ ά»Π8 Ιβ8 ραΐ'-
ίίβί> ίηάίςιιββδ ραΐ1 1α λίυηΐβίραΐϋβ.
ΑιΊίοΙβ 19. Τοιιί ρΐ'ορπέί&ίΐ'θ ά άΐ'θΐί ά υη ΒαΓρΙιΐΗ
άβ οοιΐδθΒιΐηαΐίοη (Ι'βαυχο^Ιϊ^αίοΪΓβ, βη ραναητ) Ιβ ρπ'χ
αηιιαβΐ άβ 30 Γγαιιο-β ροιιτ οΙι,ιηυβηιβΤΓθ ουΐοβ βηάβΐιοΐ'8
άο 8οη ο1)ϋ«αΐίοΐ).
ΛΓίίοΙο '20. Τοαίο ιηαίποη οοιηριβηαηί ρ
ϊ η μ ίϋΐ 1 ίχϋ οίι β 8βρϋΐΐ·θ8, θίΛ οοιΐδίάβΐ'βο οοιηηιβ ^
ά Γαΐίιηβητηίϊοη ο)οΙι'>ατοϊι·ο, ιιηε ροβτ ο1ι»ο;πβ ίη8ΐα1-
Ιαίίοη.
ΛιίιΌΙο 21. !_,*;ιί)ΰηιιοιιι^ι·ίΐ: άβ 1η ρπ$ο ά'β.ιιι 8θΐ'α
ρα.γι'· ρηι 1ο ρΐΌρΐΊόΐαίιβ Ιο Γΐηιηιβιιήΐο ου ραι- δοη
«ιιΙι.^ΙιΙιιό, ΓοηίοΐΊηόΐηουΙ «υχ ο)ηιι«63 -ί οοηάίίϊοηβ άβ
- Γηιΐίοΐο 61 άοΐη ^υ^ 1% άυ 2ο ^υ^11βΐ 1,00.
ΛΐίΚ'Ιθ ν'2. Ι_,α ρπ'δβ ά'θαΐΐ θ!)1ίοι3ίθΪΓΘ, β81 ΙβνυΟ
ρβικΐαηί ί»·ί!ί 1ο ίοιηρ.^ ιμΓαηθ ιπλϊβοιι ηΐί δ6ΐ·»ΐί ρα8
1ια1)ΐΙόο, 1^ ρΐΌ])ΐ·ίό1αΐΓβ8 βίίιηΐ: ίοηιΐ8 ά'οη ρΐ'βνβηΐΓ 1ο
('ΰηιτ.-ϊ.χϊοΐιηαπΐ. Γ)ηη8 Ιβ 038 (■οιιΙγ^ι'γο, 1β« ρΐΌρπβ-
Τιίΐοπ 8ορ» ί(·ηυ>,ί ιυηι^οιιι-Νβι· ίηίόυταΐβηιοηί ίβ ιηοη-
ίίΐπΐ ιΐ',ι (Ιγοϊι άβ Ιλ ρπ8β άοαυ ]υκ(]υ'αυ ]οαΓ άθ Γαη-
ιΐοΐιοο. Ι,β^ ρΐ'οι#ΐΊίΐΛίι-68 δοηί ό^Λΐοπ_η(; ί'βηυδ άο ηο-
ίϊί ί ί ΐ 1
ίϊίι γ ίο ί)ΐιι·
άβ 1γίη· ΙοΐΆΐη ί
οί ,ί 1ι »;ιιϋο (Γιιη
10 ° (, οη ρΊ
Λτίίοΐο ?3
1·ηάθ
1η ι·ορπ3β ρ*ι·
ΐ
μ:νο') ε'ς τ·'-ν -λν;ρωαήν τούτου /.λ·. άν έτι ■/.ατ.:> την :·.αο/ = ·νν
-•Ι- ·ρ·μϊ,·.ί-·ς ήθελεν άρθή δι" :Τονϊή-;:ί λ; ;ον ή Λ ίγκ! σπν.ή
ύ.,ο'./τ,ψίοτ. ίς^.ΐιμενης τής Ζ£ρ--όσ;£ο; τί;,- >αΐε2Λ5..-εω.-
-~ο:ε /ατ«οϋ/,■.-,·; μινΐν το με-
έν ;ω μ=:>ςΰ •/?ίν-.·/ω 3·αστήμα-ι γίνόμίνιι έγκιτα5τ ';=ις τ.).ψΓ
αθ« ΐΠ3Ϊ8οη3 ου
Εη
,
II»
κοηί ο1)1ί§·ό« άβ
άιι άιυίι άβ 1α ρπ'δο ά'ββα.
Ι.ο άΓθίί άο 1α ρηκ« ά'εαιι ο«ί ρα)'β » 1λ
μ ίπιΐ].·!,ί[ο, ςαϊ οοηιιιιβηοο »ϊ ρ&ιίι> άιι 1"
άβ Γΐΐίίιμΐο αΐιΐιίο, 1ο ρΓοριίόίαΐΓθ όίανιί ίβηιι
ηιι ΐι'ΐη!;οΐιι 8*111.11 τ άο οο άι·οίί, ηιΛιιιβ 8Ϊ 1& ρΐ'ίκβ ά'βαα
(•Μι^αίϋίΓβ ν.·η;ι.ΪΓ ά όϊ:ο, [ιΰΐιΐ' η'ίιηροΐ'ίο ηιιοΐ ιηοίΐί,
1ογο, ,ηι (·οιιΓν άιι ίιΐηιθήίΐΓ., β.οορίό Ιβ θίΐ« άβ 1α
άόηιοΐίΐϊαη ου ]θ8ίι ιιοΐίοη άιι Ιοάιϊιηβηί, ΙθΓδ^π'ϋ η
δ'βΐψ,ιμο ά ρηητ (|ΐιβ !β ιηοηίαηί άιι άΓθίί άΰ ,)ΐΐ8Γ{ΐι'
αιι .}>ιΐΐ· Γ|υο ί-ι-ίίυ ιΐόιηυΐίίίυιι οη άθ«ίηιοϋοη ίΐ βίιΐιοΐι.
1-Όιιι· 1ο8 όΐαΐιϋδίίοηκ'ητβ Ιίΐίίδ ααηδ 1"ϊηίθϊ·να11β άο
ίβιηρ8, οη ρανβ ρΐ'ορυΓίιοηηβΙΙοιηβηί.
ΤΗΣ ΚϋΜ·'?Γν ^· ·> *·*
Άτθρον 24. Οί ύτό τού αρθρίυ ? τού ΰ-' άρ·θ. 567 Νό- ΛΗΙγΙο 24. 1^3 ίαΐοΐβα,π
μ: υ τ:ρο·όλεττόμενοι κατάλογοι Οά συνταχθώτιν ά": /.·ο; μ,ετχ- ια ί^ »; 8ΐΐ!θ Ν.0 3!>7, 8βη
ς) Δήμ.5·υ καί άναδίχοι». Κα-.ί τα λί·.τ:ά '.Γ/ύΐυϊ.; ν. 5-./Τ - ,ιο ·υ ι λιιΙι-ο Ια Μααϊοΐραΐί
χπχ ρΓόνιΐ3 ραΓ Γίΐΐ'ίϊοΐο 2 (Ιβ
(1ΐ'Ο33Θ3 ΐΙΊΐΙΙ ΟΟ!111ΐ111!1
, _ , ·- - - -------- -- -----------,-------- βί 1β ΟΟΠΟ638ίΰ:ΐΊ ΐίί'Ο.
ξεις τού α.ντοΰ αρθρου.^ ^ ς) ,.ιΜι ,α Γβ^β) 80ηί Λ!ΐρ1ίθ£ΐΙ)Ιβ3 1ΰ3 (;Ιαιΐ30·ί οί ('.θΐι-
Οί κατάλογοι ούτοι άναθεω(55ϋν:α! *7τΐιτόν αύτό/ τ .·>-; ι :■ ,. Ι'Γ^ιΐίί ιΐιι Ιΐΐοηΐύ δΓίίθΙθ.
τετραετί»ν. '0ί? , ιΐοίοιπχ 8>ηί ι3νί308 ά_· Ια ΐηέΐηβ ί'η,ςοη οίίοιΐϋ
'λζ,^οΊ 25. Διά πατάν νέαν ο'ΐΑοοΊ^'-,ν ο Δ/|α;·: Χϊ (μΐΛΙΤβ ίΐιΐϊ.
νί'Λν δι1 ε-ϊ'.χή; ττροτχλήτ^ος Οϊ γ;·,>7τ;·:ο ·) τώ 1^'4-γ, · Λί'ι' "1ο ~Γ)· Ρ°ιΠ' ίοα1'6 ηοΐινοΙΙο ηιαϊβοη, Ια λΐιιηϊοϊ-
π;σϊν τοθ ένβικίοιι"όπερ Οά άτορέρη ■·'. -·ο ν-,,ς.' ι ίτ·>7'Λ ■ ^'ΐ!'ίΤ ί'β !ί1 ° υΐ(!! ηοίΐββΓα αί! ρΓθρΓΪόί ιΐΓΟ ρί»Γ ικΐ £ΐνΪ8
ό-ίίχ-· θά κ»ν?ΐ τάς πρόθετ,ιίας τού αρΟοο.) 2 τ-'ΰ ΰ'-' άβιθ. Ηβ*7 ","5"11". '1 Ρ ι:'-;' ιί^' ;α !'3ηιΪ3β (1υο;αο1 οοαιΐηοιιοβηί 1ο=3
Νόμ;υ. ' ' ^'Μΐί .αοπΐιοηηό^ (1.ιπ."! Γαι-ίϊοίο 2 άο Ια ^ο^ 307, Ια
ν.ιΐοα.- Ιοοαίϊνο άβ αβίίο ΐιΐίΐΪ8οη.
Άρθρον 26. "Αμα τί) δημ^ΐεΰσεί τ;3 •Α^ρ:3ντ5;>-.ήν -::,;> Λΐ'ίί^Ιθ 26. Ο β.=3 ι] 10 Ια Ι,,θΐ Γ,Ίιϊβ&ηΙ Ια ρΓ0331ΐίβ
υαν σύμβασιν Νόμου, ό Αήμος Χανίων μ:τά τού άνχοόχ.-κ Οζ ΟΟΙΐνθΊιίθΙΙ 8Θ1'£1 ρΓΟΐΠΗΐ^ϋΟθ, Ια ΜιιηΐθίραΙΐίό (1θ Ια Οα-
έπιχειρήσωσι την σύνταξιν ·λ*ϊ το·.χο·/^λλ·τ-(ν ·:■>; -.χ-α'.: ,ω; η^'1 ΰ' 1 ' ί' )ΐ1':θ33ΐΌυηίΐϊΐ·θ, ρΓΟΟΟαΟΙΌΙΐί Λ Ια ΓβαΕθίϊθΠ
των Ιτοκειμένων είς άναγ/αστιν.ήν υίρ:;;ιν 'Λν.-Ι,-Ί/Ίίΐ ζ'Ι-'ο; "ί; .Ί Γ;ΐ1ΐ'1,1ιαο-3 ΐ!θ3 ίαΙΐ.'θΙΠΧ 1!1€ΐί({ίΐίΐ1ΐί Ιθ8 ΐηαϊ«ΟΗ8
ώστε ·ι'χ ώτιν ούτοι 5ρ'.-Γ:χ.ϊί γ.χΐ τελετίϊι-.οι νχτ''. τ ν ϊ· ?'.:■> ·!",·"ΐ;ο τί -8 ά ι'ρ.1 πιβηίαΐίοιι ιΐ'θ.ιαχ οίιίΐι^'αίοίΓϋ, άα ιηα-
τ^ς έ-'.ι,εταλλεύτείος. Ή ά'αγΛ^ττική ύ'3ρΐ:7ΐ -/:;ητα·, ΐ~ο :ι"'ϋ'ί .(ΙΛ· ι'-'ίί ί»!)ΙθΛΠ ϋθΐοητ, αΐΐ ΟΟΐΠϋΙΟΠΟΟΐηοηί (Ιβ
τ,-;ς ή.*ίρας τή; ύ-ο τοίί Δή;*;υ -*ρα:ίϊ=ω; τω ,α;:/^ ;ο3 Γ Ο ν·ί ά α.ίο:ι [Ι'ίίί'.ΙΙΐίί ϊ οί ]πΤε'13 «πιΐ'ί αρροΐ. Ι^';ΐϋ-
6-άρ/οντος τ]3η ϋίρ^ίγωγ£·'ο^ ■-.χτΐϊ τού; ίρίυς τού ά'ρ'ορου 5 τ-.; ιΐΐί.ι.,ΐ'. . ι ί'ΰθ,'.Κ θ1>!ι^α(:οίΓ.', Οοηΐ.ΙΊΟίΐΛΟί'α ιΐ'.ΐ 'υΐΐί'
τ,^-Λ^Γ,ς. ά " !α ο:ι: ·; ·>ίοπρ·ΐ' 'ί Μιι:ι ι'!;πΙ;ί 5 πϊι α·>ΐι.;^η-ίίοη-
ιιαιΐ'β, 1|Λ ια οο'κΙαΓ,ο ιοιΐιο'.ίο, οοηί'υΓΐΏό.π ;πί λίχ
οΐααί,β.^ οί θίΐάϊίίο,ι.ί οίο Γαΐ'ίίοΐβ 8 (Ιί 1«ι ρΐ'όίοηίο
οοπνοιιίίοιι
Αρθρον 27. Ό άνάϊβχος, ώ; ίκΐοκαΓάττατος των δααι■>· Αΐ'ί^οΙο 27. [,,β οοηοι-ΒδϊοηιιαϊΐΌ οχογοθ, βπ κα ΐ{ΐια-
μάτων τού Δήμου, άσ/εΐ -αντ^ νζ 3αα'.'07.·τα α!»τ:ύ τα ΰτό 1ί(ό ι! ! 5αΙ)δΙίΙυό αιΐχ (Ιΐ'θϊίδ ϋο Ια Μυιΐϊοϊρ;ι1κό, ίπιικ
τοθ Νόμου 196 ά~βρρέ:ντα ές«α'.ρί7·ι τή; έ::ιόολή; προο-9ί'τ*υ Ιβ.-; , ΙιΌΐίΐ '[Ι1! ΗΟΐΐί ΆΊΟ^ν ^ΟΗ ά οοΐΐο ('ϊ ιΐ',αρπ'.'ϋ 1α Ι^,οΊ
τέλο»; 20 ο)ο κατά το αρθρον 51 -3ύ α!ι;οί Νό^οι,'. 196, ο'*ορίό οοίαί άο 1'ί ηρθ8Ϊίϊοη (Γιπιο κιιΐ'ίιχΐϊ οΌ
20 °'ο, ^αίναπί; Γατίίοΐβ 51 α1* Ια ιηόαιο Ι-,οί.
Άρθρον 28, Ό άνάδοχος θά καταίέστ) εί; ι'ν Τρά~εζα^ Αΐ'ίίοΐο 28. Γ,ο οοηοθ^ΗΪοηπαΪΓθ θΌντα (1όρ030ΐ' ά Ια
Κρήτης διά λΐσμόν τού Δήμου τ:οϊθν έ; ΐ',ΟΟΟ,ΟθΟ δραχμών Η.111([Ι1Ο (1ο (-Γϋίο εί ροΐΙΓ (',Οίηρίθ (1θ Ι;> Μυΐΐΐθϊρίΐ-
»ξ ών 421,080 διά την αξίαν των «αραχωρηθεισών αΰτώέγκα- ΙΪΙό, 1·Ί ΗθηΐΩΓιβ ΐΐθ ΓιΤΙίΙΟΗ 1,000,000, (Ιοΐΐί Ί"2!,()8ί)
ταστάσεων τού ΰδραγωγείου χαί 3ραχ. 578,920 ώ; δάνε -ν ίϊαικ·8 ρουΐ1 Ι.α ναΙϋΊΐι· ι1θ8 οίαπΐίίίβοηιοιιί'ί ίΐο Ια γοπ-
τού Δήμου. θΊιίίΰ *;αϊ Ιιιί 8Θγοπ4 Η,οουιυΐόδ, οί 578,920 ΙϊαιΚΉ, λ
ίϊτΓβ άβ ρΐΗ οπ ΓΛνοπι· ιΐβ Ια Μιιιιί«ίριΙίΐό.
Ή χ«άββ«, βίτη θέλ« λάβει νώοαν ιήν ίμιέσωί έχομεν/; ■ ^^ (Ιίίβί Η0ΐηΙΏΘ5 8βΓΟΠΐ (Ιόρθδόβ» Α (·θΙϊ« Μ;.ιι-
25 Ίουνίουή 25 Δεχ^ρίου άτό τή; δημ,σ.εύκως τού κυρί.·/ Γ1ι1^' ΛΡΡβ3 |β ^ ·ίί"η ,011, |βΤ }° 1)1-« Γη'^' Λ'|"'^"
το; τ^ν -,ο^ταν σύμβασιν Νόμου, δέν ίύναται ϊμ«ς α!!:* ν ά Λί>™3 '^. Ρ>·ο.ηιι1-Λίιοη 1β Ια Ι,οι ΐ',ν.ιίιαηϊ Ια ρι ονϊΐιίο
ϊείνη είς χρ5«ν βρ«χί-ίΟν ών 4 Μνων άπο τής οημ,σι^:,.: οοπνβτιΜοη Μ.Ή8, Ιβ ϊβιηρ^ αιΐι Γβ»^» λ οοι.ΠΓ α
..« ντ'. τ λ ι ρβ,Γτ,ΐΓ αβ Ια ρΓοιηιιΐίία,ίιοιι αο οοίιβ ^Ο1 ιπχπιι αιι
το^ Βΐομου τούτου. Κ. ,, ι- χ ι · ■ *± ι ι.
αόροΙ; 3υ3!ηθΐιΐιοιιιι6, ιιο αβνι-α ά------- " ■ · ".....
(1β 4 111013,
Άρθρον 21). Ό Δ'^μος ύπ^χρϊθθτθίΐ ν ά χρητιμο-ο./,τη τ» ΑγγΪοΙθ 29. 1^1 ΜϋΠΪΟίραϋίό ϋ'βη^ίΐ^θ ίΐ ΐΐίίΙΪΒβΓ
ποσόν τουτο πρός άπόσίεσιν τού ύπολοίκοϋ τώ/ πο;^ την ΐρζ-
πρός «πόσίεσιν τού ύπο/>ο*τοϋ των πρ;ί την ιρα- 8ΟΐΏΠ1β3 αίΐ13Ϊ (1όρθ.-ϊ(ΑΘΛ, ροαΐ' απΐθΙ'ίΐΓ Ιο Ι'θΐίφΐαί ί!'ί.-5
πεζαν Κρήτης όφε'λβνΑ'νιον ;ριών 3ανε'.(*ν Ιλ ίρχ'/,· δ'ίϊ,'.'Όό Ιΐ'θίίί ο:ίΐρΐ'ΐΐΐΐϊ» (Ιΐΐϊ α Ια Β■ιη(^8Ο (Ιβ Οτβίΰ Οί ΐ'θρΐ'ύβθΐΐ-
75,000καί 360,000 'χρίχι: ί'ΐ -Λ; .ο''το άτι "τ;3:ε έντο ΐ,αηϊ Ιβπ 80ΐηιτΐΘ8 'ίο Γΐ'£ΐηο3 528,000, 75,000 οί 300,000
λήν τω άναΒόχω 07;ύς κάμη διά λ]ήο,ό; :ου -%ί{> -τ'αηΐτ.ι τΛν βι, α ΐ'.οί οίΐοί, θΙΙθ ΐΐθϊΐΐΐΰ ΐΐθ* ΙΠαίπίθΙΐαΐΐί 1θ 111;1!1-
3ανε!ων τοίτων'καΐά τα; ' προολε-ο '.ε«-; ήα:ρ;μη/α, .ι αί; αιιί Μ α θθΐΐθβΒϋϊοηηΜΪΓΟ (Ι'α'.ηθΓΐΪΓ οβ3 ϋΐΏρΐ"υιιί·ί ροιΐΓ
σχετικοϊς ·Αετά τή: Τρ/πεζη'; Κρ-)τίΐ; υ;ΑΟ;'λ.ϊ':·ς. Οθϋΐθίθ αο Οϋΐΐθ-ι», (1ϊΙΙ1ϋ1"8 (Ιθΐαϊ^ ρΐ'ίνιΐ'3 ρβ,Γ ΙθΗ
Αρθρον 30. Το τον,οχρ: 'υ:>; :ί3 ο^.ι;.» ■''" }?*/.λΖ'> ΛιΙίοΙβ 3) ^ο ιηοπΐαπί (Ια ίααχ οί, ιΐο ΓαιποΓΐΐΗ-
Μ0),000, χαί)οριζό;Α5ν5ν'ε'.;5 1)2 >]: '.'.ν'ω;,*? >;'-^ον ί-ό ,,0Αηΐ}ηί ,ΐο Γοιπρπιιι· ιΐο Ιιμικ;·4 1,00^,0ί)) ψιί 8-οηί
'*ιί ϊιλίρχ; τή-■Λ.,ίτχ'οΑή; ■::!-ο,.ί -"--■"--> '>'■'■> '-'-1 *>*ΐ"/.' (ϊό8 Λ 5 1 '2 °'. αΐιαυ.θ!ίο.αοιιϊ οί οοαι ιυιιοοιΐύ ι ·οιι-
=|ς την Τράπεζ»ν Κρήτης *τ. Μϊ.Ρ'-· -'-ί ^' ■'■'» '·*'- /-*>~-'-'.Ον·ν'' ■ Γ11· ίι ρΊΐ'ίίΐ1 ^1 ιι | )ΠΙ' (Ιΐΐ ΊόροΊ, ι]ο ··:ί ι;πΐρπΐπί ρ'ΐΐ' ■(!
£'·; οραχ. 55,000 Οε'λ»·. «ρίπληρ;·)1).} τω άνχ^χω *:ϊο^ ορα,'· (-(>ιιο3-ϊ^ϊθϋΐΐίΐΐΓΟ λ !λ Η ;ικ|αο άα Οΐ'όΚ.1, .ι'ύΐόν ιιιε α:ι-
μ.ων ΙΟΟΟ,κρατοβμένων υπέρ τού Δήμοο 3ι' :/3.αμϊ'-ου; τό/.:υ- · ......
κρατοβμε'νων υπέρ τού Δήμ-οο 3ι :/3.αμ5-ου; το/.:υ- !ΐυι>|,ο,Πθΐιί ά Ιί 'ί ΚΠ 110 Ί ; 5·,(>0ί) 1Ί"*:»0.-5, ϋυ.',
1ι?=ς τούτο ό Δ4;χο; χορηγεί το ί·.καί^;Αχ ίω ·ν3ΐοό-/ω νχ -χρ^>- ^(, (;υ·ΐι>θ.'ϋίί'>η!ΐ3ΐίΐ>ο ιιιοίπ'ί Κ))»* Γγλικ'-; ι|ιιο:ι
. . ...... Γβΐθ'ΐΐΓ οα ί'αν«αΐ' ίΐο ία Μαιιίοίραΐίίί·, ροατ ιΐο-ί ιΐιί';-
το3 ϊανβίου. Γ^|;3 ϊηίβΓππβΊΪΊΪΓθίϊ. Λ ο·ί οΓτοί, Ι»
V
υηίοϊρη,ϋί 3 «Ιοΐπιο
1β (Ιΐ'θίί 3,11 ΟΟΙΙΟβΒ^ίθΰΗίΐΪΓβ (Ιθ Γθϊβΐΐϊΐ1 Οβίίβ ίίί)1Π'Πί3
άθ 5-ί,·')")■'( Γγλικ'β λιιγ ΙβΌ&ρΐίιΙ (Ιβ ΓοΐτιρΓΐιηΙ;.
•τους μίχίΐτή·-; ή'ΐίο»; ΑΓοχρϊι»ίΐοπ (Ι.ι Ιί ρΓοιΊιϊβΓΟ α«πόο ]«?;γιιι'»ιι ]οιιγ
ΓΛΐιίίο 1ιι ρανοιηοΜ» (1η
ίί^ί-ιαβιιί, Ια ΜαιιΊι:ΐρη1ίΐό ιΐοηηβ ίο» ΐ'οοοιίθί ι!:
Γίιημόΐ ■ίΐιτ ΙβΗ αΙοαίΐοΪΓ8.
31. Ό άνάνονο; ύ^νο^ούται είς την καταβολήν Αΐ'ΐίθίΰ 31. ^β ΰοπθβ^ΐθΐιΐΐαΐι-β βίΐ ίο,ια _ ,1 · ραν ·Γ
ινη; άναγκαίας ά τ^ν έγκ*»άτ:*7Ν τ53 νίβυ ύ3ρα- 1ο ϊιι.ίπϊλμτ Ίθ ίθϋίθ άόρβπϋθ ηοοο^αΐΓθ ηα ..Ο·α;,υη-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ Κ Γΐ;ΤΤ·ΝΗΣΕ_Σ
γωγείΐυ καθ" όλα τα σημεΐα αΰτο-3, την ά~οζ ,μίωσ;.* 3'.
άναγχοιτπκάς απαλλοτριωτέα καί ν.τήσί'.ς δουλε'ών, την ίδρυ¬
σιν μηχανικοθ έργοττχσίου, πρός ανύψωσιν των υδάτων Αγυιας
ςί
δόχων.αί Βραχ. 80,000 διά προμήθειαν Τραπέζης, έςοί.α έ/.- |
δόσεως λαί χαρτοσήμανσιν τίτλων, θέλει αποτελέση τό κεφάλαιον |
τής εγκαταστάσεως "όπερ θέλει ές:φληθ)) ί*τός τίς ϊ.αρκε'ας '
τού διά τής -αρούσης συμβά-εωί παρν^ωρουμςου ιτϊονομ/ου γ
διά τής καταβολάς τοκοχρεολυσίου 5 1,2 ο] 5 καθ1 'ίλην την 1- ι
άρκειαν τού -ρονομίου. Εις το πο-ον τουτο θέλει πρϊυτεθί) καί {
το εναπομένον έ·/. το3 ϊανίίου τού 1,000,000 μετ'ίτ.ν άφαίρε-|
σιν των δρ. 421,080 δι' άςίαν τοΰ παραχωρ ,0/)σο ί,ενςυ τω άν α- |
δόχω παλα·οΰ ύΒραγωγείου, "όπερ θέλε ές'ίΐληΟΤ', ίπίΐι,ς καθ ;,
ομοιον τρόπον πρός 5 1)2 ο]ο. ,
Άρθρον 32. Τα Ιςοο"* ττ|ς έ/.,.κταλλεύ-εω: θ-'λΐυσ: συμ-
περιλάίει ά-άοας τ^ς έτί)ΐ'ας ?α~άνα; διά την ί;·.μετάλλευτΐν
τιύ ϋοραγωγείου έν γένει, ήτο; προσω-'κοί 5;θ"/.ή7εΜς καί ϊα-
μεταλλεύσεως, συντηρήσεως μηχανοστασίου καί ύίραγωγείου
Άρθρον 33. Έκ των πρβσόΒων τού ύϊραγωγε'ου μετά τή;
αναίρεσιν των δα-ανών έχμεταλλεύσεως, το3 τοκοχρ:ολυσ';ϋ
τοί έναπομένοντος «κ τού δανείου τ::σοϊ; έκ %?ζ~/.· 578,1)20
ώς ν αι τού ιοκοχρεολυτίου τ:5 κεΐαλαίου τής έγ/.^τΛϊϊάσεωί,
καθοριζομένου εις 5 1)2 ο]ο, τό ϋ~ο)οιπον θέλει ν.α·.ανέ;Αετθ. ι
έξ ίσου μεταξϋ Δήμου καί άναδόχου. ■
II
άναλογία αύτη θά ύφί;;αται μέχρι τού σημε'ου κατά τό
οποίον ή απόδοσις των κερΐών θα αύζήσγ; τό -,οχοχρείλυτρον
-.ου κεφαλαίου έγ/.αταστίσεω: μέχρις 8 ο"|τ» πέραν τού ό-ο:Ό^
ό Δήμος θά μίτέχτ; των κεροών κατά τα 2]3 ό δέ ά;ά3ο;/οί
κατά τό 1]3.
Άρθρον 34. Ο κανον!σμ'-ς των λ)σμο>ν μεταξΰ Δήμου κ:ί
άναϊόχου θά γίνεταΐ ετησίως καϊέν-ός τοΰ μην;; Σΐπτε;λίρ'';υ
εκάστου Ιτοος με'χρι 31 1 Ίανοοαρίου τοϋ ά;λέτος έ~ϊμέν:υ
ϊτους Οά λαμίάντ, ν·'>?*ν ή κα-αβολή ή ή λήψι; τού έςαγο-
μένου τού λ)σμο3, σχετιζομένων των λ)σμών τούτω' μετά των
ύχό τού 11 αρθρου τής συμβάσεως περί τροχιοδρίμου -ρο ·
"Αρθρον 35. Ή άς α τΑτγ,ϊ τυχόν νέ*,- 3γ·/.α:Λττάτεΐ)ί.
γενομένης μ·τά την πρώτην το'α^τ^-', θέλει τ. .οσ.·.υς>ν·'. τό
κεφά)α.;ντής πρώτης έγκατα-τάΐεί,);, θέλει :'ε άτοσίίννυΐθαι
έντος τή; πεντηκΐνταετίας 5Ά ιόκου Γ) ο"1; χ,χ! /.^αλόγ;ι χρε-
ολυσίου. Το ά~α τηθησό^ενον τ:·3το τόσον Οίλει τίρο-αυςάνε1.
τί αθρςυμα των ϊαπανών έκμεταλλεύσεω; /η το ;;-/ρεολυτίων
τοϋ δανείου καΐ έςίϊων εγκαταστάσεως.
Άρθρον 86. Ό Δήμος θά έχη τό οΥ/.αίωμα νά έφορεύτ,
επί των έργων τής κατασκευϊ;ς έν γένει καί των οατ:ανών εκ¬
μεταλλεύσεως καί άσκί) τόν απαιτούμενον έλεγχον δι' ί?;ου
προσιόπου, δ ό' άνάδοχος ύκοχρεού:α'. οιά τ; -',ν κατασ/:υτ·,ν
καί εκμετάλλευσιν νά λαμβάνη ύπ' οψ.ν τ.όυχ; τάς δυνατί; οί-
κονομίας καί νά παρέχη τω Δήμω πάΐαν εϋ·/.ΐλ·.α«> -ρ';,· έλεγ¬
χον των τε δαπανών τής πρώΐης έγκα «στάσεως /.αί τνν τΓς
έ/μεταλλεύσεως.
Άρθρον 37. Ό Δήμος δέν δύναται νά άναμιχθί; ούτε εί;
την εκλογήν το3 προσωπι·*ο3 ούτϊ είς τ?ς λεζτομε:£ίΛ: τ·?ς
κατασκίυής καί εκμεταλλεύσεως, .'.χθ'ότον ίμ«ς ■'.^Ι ?τό?ον είνε
δυνατόν καί επί ίσοις ίροις οί έγ·/(.'»ρι:!. ύ-άλ"'ηλ ι, ΰττ-οέτα1.
καί εργάται θά προτιμώνται των άλλτοαΓών.
"Αρθρον 38. Έν ή περιπτώσει αί εί—ράςει; τ;'ύ ΰϊραγω-
ϊίυοϊγ: ^'^ίί11^1^836^ηθη1; βηΐΐβΓ (1θ 1α ηοπ-
νβίΐβ οοικΐυίΐθ, ΙΊηαοηιηίδίΐίϊοη (Ιρ8 βχρΐ'ορπαίϊοηίί
ο1)1ΐ^;ι;ο!!·β8 ι1! γΙθ 1α ]ουΪ88αηοθ τΐβδ 8θΓνίίιι(;β8, βί
Γϊηβί&ΙΙαΙιοη α'αα ίΐΐθ'ΐίβΐ' ιΐθ ηηίΐοΐπηθδ βΙθναίοϊιεΒ
ροαι· όΐόνθΐ- Ιο5 οαιιχ ιΓΛνϊα, ιΐββίϊηόβδ ά ΓαΙΪΓηβη-
ΤΗ,ίϊυηαο 13, νίΐΐο Ιλ Βοτηηηο ιοίαΐβ, αριβδ γ ανοίτ Ά)οη{ί
1β ηιοηΐ.ιηι (1β 1α ν;ι!';αι· »1ο 1& οοικΐυϊΐβ αοίαοΐΐΰ ά οοη-
οέιΙβΓ αιι οοηοοδίΐοηη-τΐ'β, 8"ι:ΐ6ναηΐ ά 421,080 ίΐ'3ΐκ·8
θ» 1α δοηΐιηι. ιΐβ 80,0 !0 ίτίΐηοδ ροιΐΓ 1α οοηιαιΐδδίοη άο
ά Βάϊι([\&, ίΐ'αίί Γόίηί88ΐοη οί; ιΙγοϊϊ ιΐβ Ιϊαι1)Γβ δυτ 1β3
ΪΙΤΓΓ8, ΟΟΠδΙΐίΐΙΟΙ'ίΙ 1ΰ ΟΒρϊΙίΐϊ αθ ΓΪΠΒΓΡ.ΙΙίΐΐίθη Γ|1ΐί 86Γ0,
ίΐτϊΐοΐ'ϋ αιι οοιΐΓδ (Ιιι ρΓ:νϊ1βτβ Γκδυΐίαηί αβ Ια ρΓο-
ββητ'.! εοηνβηίΐοη, ηιονβηηη(; !θ ΓθΠ)Γοοιιΐ8θΐηθηί, ρβη-
ιΐαηί ίοϋίβ 1α αιΐΓό"; ίΐιι ρπνϋόίίβ, άιι ΐϋΐιχ βΐ ιΐβ ΓαΐηοΓ
ίΪ58βηιβΐ)ί ο!β 5 1/2 °/ .
II
3ΘΓ3. α]ουίό ΐι οθΐίυ δοπιιη
Γ&ϊί 3,ρΓ08 ' ΓβΙΓίΐηθΓΙβΙΏθηΙ Κ11Γ ρ
1,000,000, ιΐθ Γι·αηο3 421,080 ροιπ· Ι;ι ν3,1 βιιι- άβ 1η.
οοηάαίίβ αηοΐβηηβ ά οοηοθαυΐ' α,α οοηοθ88ΪοηηαΪΓθ. Ι^£ΐ
Βοτηπιυ α,ϊιιβϊ π δία,ηί. 8βΐΛ αοίμιΐΐίόο ,ιιΐ83;, άβ Ι α ηηβηιο
ΙΆςοη ίΐιι Ιίΐιιχ οί λ Γη:Γ.υΐ1ϋ8ί5θι'αοηί αβ 5 1/2 °/β.
Λιιϊοΐο 32. 1^Θ8 άόρί'ΐΐδΰβ άΰ Γοχρΐοϋηίΐοη οοηι-
ρΓβηιΐΓοηί :·ιΐίίί ίοαβ ίΐ'αίϋ ,ιηηιιοΐκ ά'βχρΐοϋαίίοη οί
ί'ί'Ο,ϊδ αΙΙ 861'ΠϋΟ ιΙ'ΘΛΠΧ β 11 ι>'βηΟΓΐ1, 83.ΥΟΪΓ: ρΟΙΙΓ Ι-11
ρθΓ3οηη9ΐ αάΐηϊηίδΤΓατϊί οί π'βχρΐοϊί^ίϊοη, ά'οηΪΓβΐΐβη,
άθ άόρόί άβ ΐηαοΐιίηοδ ο Ι; άβ οοηάιιϋβ.
ΑιΉο'ο 33. Ιομ 8ΟΓΠ1ΏΟ (ταϊ ΓθδΐθΓθ,ϋ αρι·β8 ιβτΓ3η-
οΐιβιηοηί δαι· Ιο5 ΐ'ονοηυ.-; ά υ «βΓνΐοβ ά'βαοχ, άιι ιηοη-
χαηΐ άββ ίι-αίδ ά'βχρΐοϊίαϋοη, άιι ία,υχ εί άβ Γαιηοΐ'ίίκ-
δβπΐθηΙ; άβ Γβιηριπηΐ, κ'όΐβν.ιηί ίι 1>αηο8 578,920, αΐηβϊ
ςιιο άιι ΐηοπίαηΙ; άα ίαιιχ β Ι; άβ Ι'η,πηοΓΐϊδδβΓηβηυ άβ
1
ΓβΙΠρηΐηΙ ίΐθ ίΓ3,Π08
Ι 1 ά 1
1/2 °/β
άιι ρΓβηιίβΓ βι?ιΙ)1Ϊ83βΐη6ηί, 8βΓίΐ
ϊϊ ΐ 1 Λίίΐϋ
ρ ρ
ρ;ιΐ' ι5ρ;3,1β8 ηιοϊΐϊόδ, βηΐτβ
βί
Οβίίο ρΓοροΓίΐοη η'βχΊδίβ ςαο ,ίυδφΓίΐυ ροΐηΐ αυβ
1ο Γβηιΐοΐϋθηί; άι·8 1)ε>η6Ποο8 η,ιι^ηιβηίβ 1β ταιιχ βΐ Ι'»-
ΐϊΐθΓΜδδβΐΏβηί ά υ οαρϊίβΐ ά'όΐαΓνΙΐδδβηιοηΙ λ 8 β/6, β,ιι
άβΐίι άιιηαοι, 1β3 Ιοβηββοβδ δβΓοηί; ρεΐΓΤ&§β3 βηΐΓβ Ιά
ΜαηΪΓΪραΙϊτό βί 1β οοηοθδδίοηηο,ΪΓβ, άιΐΐ3 1β8 Γ3,ρροΓΪ3
άβ 2/3 ροιαΐ1 1α ΜιιηΐοίρΕΐΙίΙθ βί 1/3 ροαΓ 1β οοηοβίδί-
οηηαϊΐ'β.
ΛγΗοΙο 34. 1^,03 οοΓηρίθδ βηΐΓβ 1α ΜυηϊοίραΠίβ βί
Ιβ οοηοο88ΪοηηίΐΪΓβ, δβΓοηί αιτβίββ αηηιιβΐΐβιηβηί θτ
αιΐ ι'οΐιΐ'δ άιι ΐΐΐοϊδ άο 8θρίϋΐη1.Γβ άβ οΐιαα,ιιβ αηηββ,
βί Ιβιιι· ηΐυηίαηί γ-οι·» άβροδβ οιι ίοιιοΐιβ μΐ3ο;ιι'αιι 1
^8,ην^6Γ άβ Γα,ηηβ'β δυίναηίβ Ο?δ οοηΐ'ΐίβ'» 3οηί βη
ΓίιρροΓί ανβο Ιθ5 οοηηρίθδ ρι·βνιΐ3 άβ,ηδ Γβ,ΓίίοΙβ 11 άβ
Ι α ('οηνθηίϊοη οοηο^πιαηί Ιβ-5 ίιαΐηχναγβ.
Λιίίοίο 35. ϋβ οηρΐΐαΐ άιι ρι·οηιΐβΓ β'ίαΙοϋδδβιΏβηί
8θγπ αοοι-ιι (Ιιι ηιοηίαηί άο 1λ υλΙοπγ (1ο ίοιιί ηοιινβΐ
έΜϊ θΓ,αϊι Γαίί αρι-βδ ϊβ ρΐ'θπιϊβΐ'; οβ
ά ιιΐδ !β·ι οϊηοτιι&ηΐβ απδ αυ ίη,ιιχ
ϊΙ
έτ.ιΜϊκδΰίηβηί (τπί
ηιοηηη(: κβι·.· Βθίάό
(1ο
βί
ά ΓίΐΐηοΓίίδδοιαοηί ρΐ'οροΓΐϊοηηβΙ.
ί Όΐ^
ο
Ι-,α ι-οιηηιο φΐί βη 8θγ«, ηοΌβϊδΐϊ^ο &οπ·οϊίΓΛ αιΐδδί
Ιο ίθιη,Ι (1θ3 άόροΐδθ8 ά'βχρΐΐ'ΐΐη,ίϊοη, άβ3 ίαιιχ βί άθδ
δαΐ0ΓίΪ88βηιβηί8 άθ ΡθΓηρηιηΙ οί άβδ ίΐ'&ίβ ά'βχρΐοϊ-
ίαΐίοη.
Λιίϊοΐ."· 30. ^α, Μιιηίαραϋυο' ;ιιΐΓ3. Ιβ άΓθίί άβ δαΐ1-
'· νρΐΙΙη,ηΐΌ οί άο οοητΓοΙβ, ρ.τ,Γ ιιη άόΐβ^ιιό δρβοϊαΐ, (Ιβϊί
.' ίΐ'.-ινααχ (1ο Ι,ι οοη.ίπιο!;ίοη βη ο>5ηΟΓ,ι1 οί άβ8 άβρβη-
808 ά'βχρ'οϋίΐίϊοη, οί Ιβ οοηοβδ8ίοηηιΐι·β 8'βη§·Είβ ά
1α οοη·3ίπιοίιοη οί Γΰχρΐυΐίαίΐοη 1(?8 ρΐυβ βοοηοίΐιί(ί{υθ3
ρο3.·ίΊ1.1β3 οί: ά |;πΓί> ή |;ι ΛΙαηϊοίρ&Ιΐίό ίοπίβδ 1θ8 Ιαοΐ-
1 1ίίβ5 ροπΐ· Ιβ οοηίΐΌΐο άο^ άορυηδβδ άα ρΐ'βιηΐβΓ 6ία-
• ΙοΜβκβΓηοηί βί άβ 1'βχρΐοϊίαίϊοη.
ΛιΊίοΙβ 37 ^,1 Μαπίοίραΐίίό π'μιιγ,ι & 8β ΐηβΙβΓ ηί
αιι οΐιοίχ ,!:] ρβΓ5οη·ιοί, ηί ηπχ άΓ'ί,ιΠ.; , . ;ηδίπι-
οίίοη ο' βχ·,ΐ.)ίηίίοη, ιη,τ^ ,ιιηαηΐ; «—ια'ϊΐ οβί ροδδίΐιΐβ
εί ηπχ ϊη-ιη-; ο:ι ϋί:ο;Η, 1η ρΓΟίβΓοηοβ οδί άοηηόο
- αιι· οιη;>1ογ('··ί, 30ΐν;;οιιι·^ οί οιιντιβΓΡ ίηάί^βηββ.
Απίοΐβ 38. ϋαηβ 1β οα3 οιι !ο ιηοηΐα-ηι άβ8 άβρβη-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«4Κ
γείίυ Ιϊ·) καλύ-τουσι τας ;α-άνας έκμεταλλεύ.-εως, τί άπαι- ίβ3 ά'βχρΐθίίαίίθη, Ια 50Γηπΐ6 ηβΟβδδαΪΓβ ροαΓ αΠΙΟΓ-
τ:ύμενον Γ.οσόν δια τήν^ άπόΐβεην τού κεφαλαίου έγκατασΐά- 8ΪΓ Ιβ οαρϊίαΐ ά'βίαηΐΐδδβΐϊϊβηί θί ραγβΓ Ιβ ίααχ βί
IV
αζως καί «ί τοχ,οχρε-τλύτρου τού δανείου, δ Δήμος ύιοχρε- ΙΏ0ΓίΪ55βΓηβηί άβ ΓβΠΐρΓαηί, ηβ 3βΓαίθηί ρα8 ΟΟΙΙΤβΓίβ
:ϊται νά καλύψη τό Ιλλε-.μμχ το3το διά τω; πρόσοδον τού φόρου ρ&Γ Ιββ Γβθβίίβδ άα δβΓνΐοβ άβδ βααχ, Ια Μαηΐθϊρ»1ίί6
φανών, τού ό-οίου την είΐ-ραξι/ θέλει άναθς'ΐει, α μ. α τί] ένάρ- δβΓα Οϋϋ^β άβ Οθανπΐ' Οβ άββοίί αα ΓΠθγβη άβ3 Γ6-
;-:. τής εκμεταλλεύσεως, είς τόν ανάδοχον όστις ύ-οχρεβθται, νβηαδ άβ Γίαΐρδί δαΐ' 1'6θ1αΪΓ&£θ, άοηί βΐΐβ ΟθηββΓ»
Ια ρβΐΌβρίίοη 3α οοηοβδδΐοηη .ϊι·β, άβδ Ιβ οοιηιηβηοβ-
τόν ιηβηί άβ Γοχρΐοϊίαίΐοη, φΐΐ ββί ίβηα ά'βη ρποοβάβΓ 8&η3
ΓέοΙα,ηηβΓ .ιαοαηβ Γθίπίοαίίοη ραΐ'ίϊοαΓιβΓβ. Εη οαδ οοη-
αν:υ οίχ; άμοιβής, νά εκτελή την είσπραξιν ταύτην. Έν έναν-
τία περιπτώσει ό φίρο: οϋτ:ς έ-ανέρ·χεται Ιλεύθερος ε
Δήμον Χανίων, 5 άνάϊο-χ3ς 'όμως ϋ-:-χρε:ύται, Ί'άί τό '
ό Δήμβς, νά συνεχίση την εί;Γρα;ιν τ.ύ φόροα τούτου έιτ' ά;Λθΐί?)
5 5^3 επί των έν γένει εισπρίξεΜν. Το -ροι;ν τ ύ γορον τού-
τοο θέλει άτοδίϊεσθαι εις τ:ν
.ό ιέλος έν,άστης.
Ιο
38 Γβνοηιΐδ άβ οβί ϊηιρόί, τβνίβηηβηί α Ια Μνι-
ηίοίραΐίίό άβ Ια Οα,ηββ, Ιβ οοηοβ^δίοηηαΪΓβ όίαηί 1ου-
Δη'μ;ν κατά τριμη;ιαν καί είς ίθίθΐδ ίβηα, 81 ΙθΟΠ 5β1Ώυ1βΓα 3, Ια Μαηΐθίραΐίίό, άβ
, οοηίΐηαβΓ Ια ρβΓθβρίίοη άβ οβί ΐηαρόί, οοηίΓβ 1* ΓβΊπ-
οαίΐοη άβ 5 °/3 8αΓ Ιβδ Γβοβίΐβδ βη §όηβΓ3,1. Ιόό,β ρι·ο-
άαιί άβ οβί ΐηαρόί, 3βι·α Γβηάα λ ά Μιιηϊοϊρθ,ΐίίέ έι 1»
βη άβ οΐιαςαβ ίπηιβδίΓβ.
"Αρθρον 39. Ό άνά-ΐ-χος οφείλε'. νά Β'ατηρή ϊιαρκώς έν . ΑΓΐίθΙβ 39. Ι^β Οοηθθ«3ΪθηηαΪΓΘ ααΓ3, α Ια Οίΐα^β
Χανίοις άντίκλκμόν χου κατπ/.ού^τα έν χή πόλει ταύτϊ] εις ο ν ' ρβηάαηί Ια άαΓθβ άβ Ια Οθηθβδδΐθη, αη ανοαβ ΟΟΠ-
' ή οιουδήτοτε έγγρά- ' δίίίαβ, ηαί άοΐί όΐΐτβ άοΐηΐοΐΐβ ά Οβίίβ νΐΙΙβ βί ίΐαιταβΐ
(έλει γίνεσθαι παΐα Ιπίϊοτις
?;ι> άφορώντο; τον
ωί εις
δβΐ'3,
ι- αα ηιβΐΏβ
οα
063310ηη3,1Γβ.
9ΐ ίΐ έΪΆΐί ϊηάΐ^βηβ, ΐοιιίθ
ά'&οΐβδ οοηοθΓΠΕΐηΐ Ιθ οοη-
Έν έναντι* περιπτώσει αί ΐπιοόσεις 6ά γίνωνται ϊίς τόν ' Κ&αίβ άβ (ρθί, ίοαίβ Πθίΐβοαίΐθη Οα 51£ηί
Γραμιχατέα των έν Χανίοις ΙΙρωτοδικών θεωρ:ύμε,'-»ιϊγ·/υροι καί 0,άΓβ830β ά Ιαί, 86Γα ναΐαοΐβ βί ηβ ρθΙΙΙΤ» ρ
ά-ρόσβλϊΐτοι. ' ' ΙΊ-αηΌββ. 1οΐ'8αα'β1[β δοτα ί'αίίβ αα δβθΓΟίαίΐ'β
χ.αί ίιενεςι; -ξοι την
ά 0> κοί.ετα·.
ρα»
Ιταρρόβ, Ιοΐ'δ^α'βΐΐβ δοτα ίαϊίβ αα δβθΓΟίαϊΐ'β άα Τγϊ-
ϋαηαΐ άβ ΡΓβηιίβΓβ Ιηδίαηοβ άβ Ια Οαηόβ.
ΑγΙϊοΙθ 40. Τοαίβδ οοηίβΐίαίΐοηδ βί άΐΙΐβΓβηάβ,
άβ 1 βχόοαίίοα οα άβ ΓίηίβΓρΓΟΐαίΐοη άβ Ια
εκτέλεσιν καί έρμη =-''; -ή- χαοούτ-- συμβάσ^ω- 0> κοί-^τα1 8αι*β "θ 1 βχόοαΐΐοα οα άβ 1 ΐηίβΓρΓβίαίΐΟΠ άβ Ια ρΓΟ-
έ-ειγό,τως καϊ'τελε'σΓΐίΛως'παρα 1& δια-.τητων' διοριζομένων 80ηίβ «ίθηνβηίϊθΠ, ^δβΓθηί ΐα^βδ ά'αΓ£βηθβ βί 3αΐ13
τού ενός ύ-ό τού Δή α* υ καί -ΰ έ-Ό-υ υπό τού άνα-ίνου Έν ■ ΗΡΡθ1> Ρ&Γ (1.θαχ ΛΓΟιίΜδ άοηί 1 αη δβΓίΐ ηοηΐηΐό ραΓ
περιπτώσει διαφωνί?ς των διαιτητών 'δοίζεται ϊιά τής παρούσης ·» ΜαηΐοϊραΙΪΙώ βί ΓαιιΙΓβ ραΓ Ιβ ΟΟΙΙΟβδΒΪθηηαΪΓβ. 8ΐ
έιιϊιαιτητής δ εκάστοτε Ποόεδρος των έν Χανίοις 'Ε?ετών υη άββαοοοΐ'ά 8ΠΓνΐβηάΓ8ΐί βηίΐ'β Οβδ άβαχ 3,Γυ11Γβ8,
' ^ ΐΐ Ο3ί άβδΐ^ηβ ραΓ Ια ρΐ'όδβαίβ οοΐηιηβ βατ—»ΓϋίίΓβ Ιβ
Ι ΡΓβ3ΐάθηί άβ Ια ΟοαΓ ά'ΑρρβΙ άβ Ια Οβ,ιιββ, βη ίοη-
οίϊοη8 ρβηάαηί Ιβ Ιιίΐ^β.
Αί
των διαιτητών εσοντα. ίρισ:ικαί κα! τελε-
άβκ
δβΓοηί άββηΐίϋ» θΐ
σιθα-.ι, ή 5' εκτέλεσις αΐτών άφίεται είς τ^,ν άρμοδιόχητα των 8&η8 αρρ61; β( 1βαΓ βΧβΌαίίθη 68ί άόΓβΓΟβ, δβΐθ'π Ιθδ
^•χωρίων ΔΐΛαστ^ρίων συμφώνως πρός τούς έν ισχύϊ Νόμ,ους, ; |^0|3 θη νίο-ϋβαΓ, ααχ Τΐ'ΐοααααχ 1θΟ3,αχ, θθΐΉΠΐβ
θεωρουμένης Ιίρας Λαί κατοικίας τού άνζδοχου ή τής ύποχατα ! 3^80 8ΟΟΐαΓβί άοπΐίθΐΐβ άα 00η0β5ΗΪοηηαΪΓβ οα άβ Ια
στατου Εταιρίας τής πόλεως των Χανίων. ; 0ΟΓηραο·ηίβ δαϋδίΐίαββ, όίαηί ΟθηδΐάβΓΟβ 1α νΐΐΐβ άβ
5 Ια Οαηββ.
Άρθρον 41. ΕΊ; πάΐαν προθεσμίαν πρός ενέργειαν πρά- ΑτΐϊθΙβ 41. Α ίοαί άόΐαΐ βχό ροαΓ η'ίΐπρθΓίβ φΐβΐΐθ
ξεως, διά τής παρούσης σομ5άτε',>ς 'προβλε«;Αένη:, 5έν ύττο'λο- ' θρθΓαίϊθΠ ρΐ'βναβ ραΓ Ια ρΓβ3βηίβ Οθηνβηίίθη, ηβ 36ΓΘ,
γιζεται δχρόνος ϊσ ις ήθΐλε 3ΐα3?εΰσει ίκρακ'το; ένε/.α λόγων ρ»3 ΟΟΠΐρίΟ 1β ίθΐηρδ άβ ΡΐηίβΓΓαρίΐοη φΐί ααΓαΐί ρα
ανωτέρας "βίας ή άπεργίας. ' αΥΟΙΓ Ιίβα ραΐ' δαίίβ άβ ΟΙΓΟΟΠδίαηοβδ άβ ΓθΓΟβ Πΐα-
]βαΓβ οα άβ
"Αρθρον 42. Μετά την λήξιν τού προνόμιον τής σι,μβά- ■ .Αί°1β 42·"Α Γ6Ρ0(ϊαβ β^β Ρ,011Γ Ι'^Ρ.^'011 ^
σεως καί δ.ά μόνου τού νΐγονότος τής λήξεως ταύτη; δ Δή- " Ρ"νΐ1βββ άβ Ια ΟΟηνβηίΐοη βί ραΓ Ιβ 3βα1 Γα.ί άβ Οβίίβ
μο; χαθίσταται κύριος ο'λων των έγχατΐστάσί-ο;, τού άνα5ό7ου ' βϊΡ1Γαί'οη' ίθα8 «5 6ίαΰ1ΐ83βΓΟβηί3 άα Οοηοβδδΐοηηα.Γβ
■ · * ' - ' -—-*■"«; αοηαΐί 4 Ια Μαηιοραΐιίό οβΐαι-ΐα βίαηί ίβηα άβ
ηβίίΐ'β βη όοη βίαί άβ ίοηοίϊοηηβηιβηΐ.
οΐβ 43.
να
ταύτας έν /.αλή 7:ρό; λειτουργίαν
"Αρθρον 43. Άπαντα τα ,ϊϊη, 6λικά κ,Ι μηνανήματα -» ■
ύ '
1β8 δίίβίδ ΐηαίβπααχ οί
η, μήματα » ■ ^ .^
««τούμενα ϊι', την κατασκευήν, συντήρησιν χαί έχμετάλλευ,ιν -. ςαβΙοοηααθ3 ηβοβδδαΐΓβδ ροαΓ » ΟΟηβίΓαοίιοη, 1 βη-
^ίιχτύου,άκαλά^ονται,αθ'όλην την Κ°^ν τής χαραγω-;^16", βΊ '^Ρ01»110» '^ .^^, »0Π. ρβηάαηί
Ρί«ως παντός ίικαιώ^τος, τελωνειαχβΰ, ίημοη,ού, λιμενιχοί ? ^ 1λ ^^ ^ 1α Οοηοβ^ιοη ΙιΙϊρο» ΘΠ βχβτηρίδ
ή οιουδήποτε αλλου/ώςέΐίτης καί παντός ,οοουέ^ί των έγ,α-·^ *ΟϋΙ «ΙΐΌΐί άβ άοααηβ, ά ΟΟΙΓΟΙ, (Ιβ Μθΐβ
ά οΊ«δομ4, εί-ρίξεω, καίπληο.μών. ; »ϋ1«« ^°^ ^βΐθθηααβδ αΐηβΐ σαβ άβ ίοαί .
^ ' γ ·= >· ^ ι 8ι1Γ ιβ8 ίΐΐί 1 Ιί 1 ίί
1β8
ρ
(Ιβ Μθΐβ β
ρόί
1β8 Γβοβίίθ3 βί
Άρθρον 44. Άμα τή ύπογραρί) τής παρούσης δ άνάϊί-
; βφείλει να καταθε'τί) ε;ς την Τράπεζαν Κρήτης εις χρ/;-
ή τίτλους, τον οποίων Οά ε'υπράττη τα τολθμερίδια, έν-
ΐιν^ έκ δρα-^μδν 125.000 Ή εγγύησις αυτή θά τω άτο-
ίμα τή ζρθσκομίσει ύλικού καί τή ί/.τεΧίτει έργαϊίας
ς ίσης πρός τό τριπλάσιον τής καταθέσεως.
Άρθρον 45. Ό άνάϊοχο; ϊΐΑϊΐοϋται είς χάταν έτοχήν νά
-τχ'.ίάσ/; την παρούσαν πα-'αχώρησιν είς ΈτχιρίΛν ήτις β>.
οκαταστ'ί) εί; τε τχ δι/α"ώ;1ατα χαί τ^ς υ-οχρεώσεις
ύτού. * '
Τό καταστατικόν τής Εταιρίας δεί/ νά ύ-οίληθ^ υπό την
Αΐ'ίίθΐβ 44. Αΐΐδδίίδί ςαβ 1α ρΓ03βηίβ Οθηνβηίΐθη
5βΓα δΐ^ηββ, 1« ΟθηοβδΚΪθηαΐΓΘ άβνΓα άθροδβΓ α 1α Βαη-
(^αβάβϋΐβίϋ βη ΙΐαΐηΟΓαίΓβι; οα ίϊίΓ68, άοηί Ϊ1 ΓβϋβνΓα
βδ Γθαροΐΐδ, 1α δΟΙΤΙΙΏβ άβ 125,000 ίταηθδ 4 ίίίΓβ άβ
οααίίθηΐΙΘΙΏβηί. ^β Γηοηίαηί άβ Οβ οααίϊοηηβηΐβηί Ιαϊ
βδί Γβδίίίαό άβδ Γ[αβ 1α ναΙβαΓ άα ηΐαίβπβΐ αρρΟΓίβ βί
άβδ οανΓαϊβδ βχβοαίβδ αίίβίηί 1^ ίπρΐβ άα αβρόί.
ΑΓίίοΙβ 45.
II
8βΓα ίαοαΐίο,ίίί αα οοηοβδδΐοηηαΪΓβ άβ
ΪΓίΐηίίβΓβΓ ά ίοαίβ βρυηαβ 1α ρΓ08βηΐ3 001106331011, ά
ΗΠβ ΟθΓηραβΠΓβ ^αΐ δβΓαίί δαϋδίϊίαββ άαηδ Οβ οαδ Η
5β3 άΐΌΪίδ βΐ ΟΓθΙί^αίϊθηδ.
^3 δί&ίαίδ άβ Ια Οθΐηρα§ηίβ 96Γθηί 30αΐηΪ8 α Γάρ-
24Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
εγ·ισιν τοί επί των Έσωτίρικών Έπιτρόχου χαίνά δημοσιευθή"
συμφώνως τώ Νομώ.
Άρθρον 46. Ή παροίσα σύμβασις, ώς καί ^άντα τάσχϊτι/ά
πρός την κατασχίυήν, συντήρησιν καί εκμετάλλευσιν τής παρα¬
χωρήσεως συμδόλαια, απχλλάσσοντ»! παντός πίϊς τό δημόσιον
τέλους.
Άρθρον 47. Ή παρ.ύσ* σύμβασις, άποβληθήιεται πρός κί-
ρωσιν ενώπιον τής Νορ.οθ£.-ικής Εξουτίας. Εάν «ό'τη άπορρίψ^
ταύτην, ή παρβθίοι σύμβασις θεωρεΐτα1. ά; μή υπάρχουσι*, εκά¬
τερον των μερών μένει έλε^ερον ά^έναν:1. τΐύ άλλαι) καί ή κατα-
τεθίψένη εγγύησις Ιπιστρέφεται είς τόν ανάδοχον ϋδί
καί ά'νϊβ άλλη ^ώ
Έν η περιπτώσει ή Νο,ΛθθετΐΑΪ] έςοβυίτΐ δέν άπο^λνθί) έντός
προθετμίας ενός ϊτους άπό τής ύπο·>·ραφής τής παρούσης συμ¬
βάσεως, ό άνάΒοχος δύιατα', μετα την ίκπν-»σιν τής προθε-
σμίας ταύτης, ν'άποσύργ; τάς προτάσείς τού, όπότε ή σύμβασις
θβ«ρτθήσίται ώς μή «πάρχουσα μεταςύ Λήμου καί ά^αϊ^·/3υ καί
ή κατχτϊθειμένη εγγύησις έπισΐρέφεται αύτω αίιτ:διχα-'ως καί
άν*· αλλης διατυπώσεως ή ίόθύνης οϋϊμιας χού Λήμ;υ.
Διά την ακρίβειαν τής άντιγραφϊ)ς
Έν Χανίοις τή ι23 Μαίου 1912
Ό Γραμματεύς τοθ Δήμου
Δ. Σ. ΞΑΝθΟΥΔΑΚΗΣ
Ι ρΓΟΓοβ,ίϊοη ιΐα ϋόΐέ^αό ροαΓ ΓΙηΙθΠθαΓ βί ριιΐοΐίβδ 8θ-
Ιοη 1α, Γιθΐ.
ΑΓίϊοΙβ 46. Ι^& ρΓέδβπίο οοηνθπίΐοπ ^ΐηδί (ταβ ίου§
1θ8 οοηίτ3,ί8 αγ&πΐ ΪΓθ,ϊΐ β ά οοη8ί(·αοΐϊοη, Γβηίι-βίίθΐι
θΐ Γβχρΐοίίθ-ΐίοπ άο 1& οοποθίβίοπ, δοπί βχβιηρίβ άθ
ίουί (ΐΓθϊί ίίδο&Ι.
ΑγϊιοΙθ 47. ΙΙ,ίΐ ρΓέββηίβ οοηνβπίϊοπ δβΐ'3, 8οιιιώΪ5θ έ,
Ι» Γ&ΐίβοαίοπ άβ ΓΑιιίθΓΪίβ Γ,^ΐδΐ&ίϊνβ. 8ί οβίΐβ ο,υ-
ΐθΓΪΐβ 1α, ΐ'β)θ"β, 'α ρΐ'όδβηΐβ οοηνβπίίοπ 69£
ηα!1β, οΐιβ,οαπθ υβδ ραΗίβδ οοηίΓαοί»ηΐββ τβδίβ
(1β ίοιιί 6π§»^θΐηβπί νϊδ-ά-νϊδ άβ Γαυιι·β, βί Ιβ ιώοπ-
ίαπί άα ο.ΐϋϋοπηβηιβηΙ; άόροββ, 8ΐ-τει άβ ρΐβίη άΐΌΐΐ βί
' 83,ηδ 8,ιιοηηθ 3,ιΐΪΓθ ίοπτιαΐίίέ, γθπγΙιι ειυ οοποβδδίοπ-
" ΠΕΙΪΓ6.
Ι ϋειηδ Ιβ 09,8 οίι ΓΑαίοπΐέ ^Θ^^818,ΐ^νθ π'βη
ρα,8 3ΐ3,ΐα6 (1α,η8 1β άβΐ.ιϊ ά'αηο ίΐηηθ^ άβ 1α ^
αβ 1α ρΐ'όβθπίβ οοηνβηίϊοη, Ιβ οοποβδδΙοηηαΪΓβ ροιπτίΐ
' ΓθΓΪΓβΓ 8β8 ρΓορο3Ϊϋοιΐ3 ίΐ Γβχρΐΐ'αίΐοη άβ οβ άβΐ&ϊ,
1θΓ§([αβ 1α, οοηνβηίϊοη άβνϊβηάΓα, ηαΐΐβ βΐ 1β ΐηοηίαηί
άιι οειιιίίοηηοιηθηΐ; Ιιιϊ βδ(; Γβδίϋιιό άβ ρΐβϊη άτοίί, βί
δαηδ α,ϋΪΓβίοΐ'ιηιΙίΐθοΐι Γβδροιΐδΐ,υίΠίβ (τιΐΘΐοοϊΐΓταΘ ρουΐ
α Μυηΐοϊραΐΐΐβ.
Ροιιγ οορΐο οοΐϊΐίοιτηβ
^α Οα,ιιόο Ιβ 23 Μ&ϊ 1912
^6 δοοΓόίπ,ίΐ'β άβ 1α Μαίπο
Ό. 5. ΧΑΝΤΗθυϋΑΚΙδ
Μέγεθος Γραμματοσειράς