92572 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

52

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

4/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΔΡΑΡΤΗΝΙΑ ΪΗ ~
ΕΦΗΙΕΡΙΑΙΕ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗΤΗ
ΤιΙΎΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 4 Ίουνίου "Μ 2 — ΑΡΙΘ. 52
ΑΙ1ΤΕΡΙ αΙΕΗϊϊίΙΣ ΤΐΗ 3143.3 31
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΓΠΗΡΕΣίΑ.
Αριθ. Πρωχ. 53 _ε.λτίον ύ
27 Μί)ν Μ*Ϊ5ς 1912
Η Ιιγιεινή κατάστασις των ζωων έν τ^ϊς
ά
φ»1, Ρεθύμνης χχί Λζση&ίο.) ότήρςε *αΐά ιόν παρίλθ;ν;α
μή*να Μίϊ/ν αρίστη.
Κατά'.όν αυτόν μήνα ΐ—ι των βοών τώ^ χωρίων Μπόμ·λ ^α
καί Άληβινή Καινουρίου σηΐί*'ώθησ-ζν, ώ; ό Κτ/)ν'.ατρ3ς τ ί"5
Β . Κτηνιαϊρικής περιφερείας ά^α^έρί Λρούσμχτά τίνα θανατη-
φόρα έμφησιματικοΰ άνθρακος.
Πρός περ'στολήν πάσης περαιτέρω εξαπλώσεως τής λοι,ιΐιΐ-
ϊους ζω,ονίσου ταύτης ΰπεδιίχθησαν τοίς κατοίχοι; τ^ν άνωιί,ω
λοιμοβλή-βων χωρίων !,τ: τ?ΰ Λτηνάτριυ Ηρακλείου μ*τα6άν-
τος ΐπΐ τόπου πάντα τα πρ,,φυλα/ΐ,τικά κϊϊ άντιλοιμικά μέτοα
Ο άΐ όρροΰ
ρ,
πρός ίμβολ-.ατμόν πάντων των βοών των λοιμ-.6λήιΐΛν
Έν Χανίοις τή 1 Ίουνίου 19Ϊ2.
Ό Α*ενί>υ-ντίις
ΧΡ. Θ8040Σ0Π0ΥΑ0Χ
Εθεωρήθη
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό έϋί των θΐχθίθμιχών Λ'.οκώ
Ε. ΞΗΡΑΣ
3
Αριθ, ίΐρωτ. 4450
» Διεκπ. 2710
Έν Ονόματι τοϋ ΒαΰιΤ,ίως
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΪΚΡ1ΜΑ
*Ο ηαρίι Ορωτοδίκαις Χανίων Ε{(ίαγγελείτς
Έ-*ιδή ό Ίδραήμ Αχμέτ Χαϊδεράκης. πολίτης "ώλλην,
Μουσουλμανος, κάτοικος Νίΐς Χώρας Χανίων κ*ί ήδη άγν*
στου ϊιαμονής, ·Ααττ,γρρϊΤται ώς ύπαίτ ος τ:ί5 βτι, «λ συστάοεω;
μετά τοϋ Χι^σιΙν Αχμέτ Χαΐδ*ράκη κ« 5πό κοινιϋ αι>μφέρον-
τος κινούμενοι συνατεφάσισαν την εκτέλεσιν τής επομένης άξι-
οποΐνου πράξεως χαί Ι»εκ.-: τ*ΰτης συνβμολογήσαντες άμβι-
δαίβν τρός αλλήλους συνδρομήν /.αί ύποΐτήρτξιν την 3 Μβρ-
χίου 1911 ένώβτβν το3 'ίίφϊνΐίου Χανίων δημοσία ίτΛ πολι¬
τικών ύκοθέσϊΜν συνεϊριάζοντος, ώρκίσθησαν έν γνΛϊίΐ ψευ3ώς
ώς ϊιάϊικοι ΐπτι τής μεταξύ τούτων κίί τώ' Ίδριήμ κ*ί Μ&-
νμέτ Χαίδ8{ά*ην πολιτικής διαφοράς δ'τι δέν είναι άληθές ό':ι
εί οιν,ϊχόπτοντβς καί έρβσί6">ήτοι ρηθέντε; Ίβραήμ κ^Ί Μβχ'^έ:
Χαϊϊεράκης κ«τέέαλον Ινανΐΐ καί πρός εξόφλησιν τής επιίί-
κου άπ>ι ί,τ ς πρός χο> ίςχαιοπάροχ-ν 'ιιανίρχ αυτών α) την
27 Ίυυνίοι 1882γρ:σ!α Τούρκικα 2951 6) την 4 Ό*τω6ρίου
1882 ε ; τόν "ληρεςοέΐΐ^ν αυτώ/· Χ. Φανϊρίδην λίρας οΟλ-
μ^-κϊ; εξ (6). γ) ιήν 31 'Ο/τωδκου 1882 διά αυυοΰ πληρϊ-
ξ:-σ'ο γρόΐιΐ 2202 5) διά τοί3 Εΰθυμίου Καρδαμάχη γρόσια
1154 Λαί ε) χίν 30 Νοεμβριού 1882 διά το3 πληρεξ ν,ισίου
τού πατρός των γρόσια ταμειακά 466.
Έ;βιΤήτ5 ^νόμηιια τουτο προδλ'πιταί χαί τιμωρϊϊται άπό τ'
ά.:ί){.α 266 χιί 57 τοθ Ποιν.Αΐ) Νό,ιου, τροιΐιποιούτα: υπο τοΰ
ΰπ' άριθ' 408 Νόμου χαρχΑτηρ ζετα·. δί ώ; πληΑμέλημα.
"•Μΐϊβιδι; ό χχτηγ-ίςούμϊ-.ϊ, ;:ΰτος ίί ε ίοτώ' κα'ι άγνοϊΤται δ
τόπος της 8ι·>μον·/|ς τού.
Ίδόντβ·, καί τ' άρθ,;α 405 καί 406 τί]ς ΙΙοινικ9|ς Δικονομίας.
ΚαλοΰΛίν τίν εΐρήμενον Αατηγορούμενον ί'νϊ έμ.φανισ35 αΰτο-
προσώπαίς ενώπιον τυ3 αΑροατηοίου τοί Πρυτοδιχϊίο.) Χα,ίων
την 5 τού ι*ην':ς ΊοΛίο; τ«ΰ ϊτους 1912 ημέραν Πέμπτην
και ώ?ϊ/ 8 π.μ, Γ χ δικ.«3θή ώς ύπα/τιος τής ίλτείιίσις πρά-
ξίως, 'άλλω; ΟΛϊ; 3ιχασΟ^ έρήμη^ συμφώνως τω Ζρΰρφ 407
τή» ί1οΐ/·.Αής Δικον:μί»ς, συγχρόνως $1 κΐλοϋμιν αΰτ'ονΙ ό'τως
λάβη γνώΐ.ν των εγγράφων τής δ:κογραφιας,
Έν Χανίοις τή 16 Μαίο.. 1912
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκονλας
Οί κλη6έ»τες μάρτυρες
Ίδραήμ Χ. Χαίδιρά'.χης ή Σουμ«ασάκης κάτοικος
Μεχμέτ Χ. ΧαΤδεράκς ή » »
Σουλε'ίμάν Μαυρουδής ή Τζιγλιμπόζης » »
Ίδοαήμ ΧουσιΙν Λ.θουρ«Λ.ης κάτοικ;ς Νέ«ς Χώρας »
» Σακήρ Σα*λάκης ή Τζιρ·'μος κάτ. Αγ Ιωάν. »
Ισμαήλ Άριφ Φασΐυλάκης » » Λουκϊ »
Έγγρ»φα τρός απόδειξιν
Ή Οπ' ί?'.θ. 4*β/9ΐο απόφασις ΈφϊΓϊίοα Χχνίων
Τί ύπ' αριθ. 13/βΗ σ;^ίδράσιω; το5 Έφ:τϊίο.> Χανίων
Άρμόϊιος δικα3ΐ*':ς χλητήρ πϊραγγιλλιται ό'πω; εν αντίτυ¬
πον το; παρόντο; τοϊχολολλησΐϊ ΐ'.ς την τελευταίαν κατοικίαν
τοο κα:ηγ5ρονμένου και Ιτεριν τοιχοχ,ολλήσο είς δημόϋα μίρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Άοιθ. Πρωτ. 4086
Χανίων
Β
» Διεκχ. 2479
*Ε> ' >νόιιατι τι>Ο Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει τώ/ άίβ^ων 405 ια 406 τή; Ιϊο.νιχήί
Καλούμεν τόν ίπ'ι κλο·ϊκί χατηγορούμινον Εΰΐτράτιι» Ε. Κρομ-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
νουαρίου 1912 άλλως ίέλβι διχΐσθγί *ρ'μη
Έν Χαν.'οΐς τή 7 Μ«{ου 1912 ϊ .,, '
V,
)() ,Γ α ο
■' , , , Ε· Β->μω -> 12 Μ αρτ οκ 19 Ι.
Ο Εισαγγελεύς Χινων Λ ,ν . , ν
Γ Σκουλάς Ι ° &ί6«·ίγ-λεϋ: Σφακιων
Άρμό5ιθί δι,αΐτΐΛΟ; ίλητήρ -βραγγέλλβ «ι όπως 1ν αντίτυπον | *· ϊ «-νερ'ϊλης
της -παρούτης χλήιεω; τοιχθΛθλλήτ}) εϊι το δημισιώτί^ον ΐΑβρ."; * Οί νλη&ί.τί», μάίτυ,:. ς : 5Τηγι,'ι«ς
τού χωρ·'·-υ τού χα-.η,-ορίυμένου χαί ίτεοον ίίς την ίδρα τοί .^,, γ) Νχ χ_ Μ ^.^, ^ Δ.μχά^ς κάτο: ΐς Φυλα-
άχροατηοίου τοΰ Πρωτοϊιχείου Χανίων. ^ ^ >Α ^ ρώνϋ(^,ν ,',-'ς).
Έν Χανίοις αϋ^η
Ό Εισαγγελεύς Χινία»
Γ. Σκονλας
Αριθ. Πρωτ. 1070
ϊ ΔτΤ^ 670
"Έν Όνόίΐα.ϊ τοϋ ΰαο"ιλίως· των Έν.Λιίνιον
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Λυνάμβι τώ/ άρθρων 405 κ«ϊ Ί'6 Γ!ί ΙΓοιν.ιίϊ,; -ι ο/ο,αία;.
ΚχλοΓ>1α.-ν "■.οί έΐτΐ υΏχΐίΐσδι Χλτη 'ορ-«■'ι*,;^αϊ· ΔηΛ/].* ο^ Κ.
Γαυγ:ωτά>πίΐν ή Καργιοτη* ·:οώη· χχ-οιχ^/ ΝίπθΜ; Άτο.-ορώνου
χαϊ ήδη άγνώττ ο όιαμονής ίνα ΐίΐίαέλβ-β αύΐ.ΐΓρ:σ'ί)''ως τή 5
Ίουλ.5υ τοΰ ϊ:ου; 1912 ήιχέ«/ ΙΙίιΑ-ΐΓΓ,ν κα! ώραν 8 π μ
ενώπιον τ.ϋ ίιχρ3/.τη!ίου τοΰ Δι αΐ.-ηρ'.^υ τώ έντ;ΰ·^ ΓΙοοι^ο
άξηπαί/ου πράξϊωί τή; ίνΛφ(οομ;ιτ|ς εις τί χ-.ηΓί);!.·ν 'ϊέτπιϊ^ά
μας ύπ( άριβ. 91)50 ;ή; 12 Ίανί,υχρίου 1912 άλλω; 6έλϊΐ
ίΐϊθΐσθίί έρή(Λ.τ,ν.
Έν Βϊ,αω ττ, 24 Άπριλίον 1312.
Ό Είσ«γγελεϋ,- Χφΐϊ.ίω/
Ι. Γενίοά ης
Δημοσιευθήτω έν τϊ) Έΐτισηιω Ί'.φγι^ίρίδι.
Έν Γϊϊμω αΰι,μερ!ι
Ό Εΐ^αγγβλευί ϊψ~>''Ό>ν
Ι. Γενεοάλιν,
ίτών
Άρ(ρ. Πρωτ. 629
Α / Ι 4
» ίΛΐεκπ. 411
Έν Όνόματι τού Ιχαβ.λέως των 'ίΐλλή
-ΛΐΙΤΗΡΙϋΝ ΙϊίΐίκίΊΛί ,
'Επείίή ο Μάρκ-,ς Στυλ. ΓΙΐπΛΪίνκβλάκη; ή1 Σΐ.λ-.ο.ί.κ ς
3ν 17, άγαμος ίγγρίμ,χ«;ος σΐρατ.ώ:/),-, 'Ε,Α/αν^ή Ι οίν
ΓΤκαλομίρμάκηί ίτών 25 άγαμο; έγγρ-τμ,ματοί τ."· ι,γ ι ,.α
Γεώργιος Σ·^^ύρο^ ΔασΑϊλϊμ^ρχά ής ή Βΐλόνη: γ4 -,0-ν
καί χατοι:0ντ£ς είς Άσή Γωνίαν Άπ;·/.',ρ·Λνυ, τ;~; .;λϊ -.· ^
φυγ'.ίικίθντος ήδη. Χιυτ:ανοί ΌΓθ3}ϊς:! χ-(ί τ:3 ϊτχ ',; /.^..,;
ώς 'νκχΐϊΐο: τζΰ ότι, βπί κοινοΰ σΐ/μ^£ρςντο; χινο >;*ΐν: ■ . ,
ίαίαν σ^ν3μοΛογή^αντες πρός άλλή ούς (Η,ορυ.·,·; :;ΚοίΐΓ,τ ,■
είς την «κτέλεσιν τί^ς ί-ομένης άςι:-!3ίιΐ3υ πρϊξεω,· ή·
δα, την νβκτα τή[ζ 3 — 4 Φίδρουαιίβ» 1911 =κ τής .ν τφ χω , ο
Φ«>λΛκ/] Άτζΐγ.ορίύ'νΛ^ αϊτερ[φρΛχτβ^ αύ^ή- τή^ ^ί^'Λ^ τού Ι· λ*
ν« Νικ^λ. Μυγιάο» ή* Δαμινάχγ; ϊλαΐον είς την .λζτ/_,.ι τω/
τρία προβατα άξίας άνω των 40 καί έλαττον τ^ 4θ0 ορΛχμώ
έν γνώσει τής άλλοτριότητος βύτογ^ωμόνως καί άνευ ;ή; σλκα
τον ενόντων δικβίωμα ίίθΛτημόνα)/ 'ϊ^^±ϊν:1- Ι.
ν μ ημό Έ^αανο^Λ Ι
Ζ-'μίραγουίάκη κβί Ίωάννβυ Ν. Μυγΐάχΐ) ή Δαιανάχη Γνΐ ?/„>
σιν^αΰτά παρανόμω; είς την χ.2το-/ήν των ώ; ι'ί'.οκ-.ηΐ'αν το>ν.
Έϊϋδή τό άνόμημα τούτο ~ρ;6λέπίτα( χαί τιμιορ.ί-ϋ ',χτι -χ
άρθρα 57, -71, κίί 373 τού Πίΐν. Νόμ:υ, Ι, "2 κ·»ί έ-.:μ;να ΐοΰ
ύίΐ'άριθ. 665 Νβμιυ κ«ί τοί ύιτ' >ρ'.'·. Ν:,,5.· 55 τ ΰ 1911
ψτ·?ίσμα:οί τής Σ^^ελ*ύΓε1^ίς το3 Πο·ν. Νομου, χαρατ- ιζ*τΐ!
ϊέ ώς χλημμέλημα.
Εικιίή ό καΐηγοροόμινος ΓυΓ·; (ί-α( α.ών καί
ί δ
Έ
ΆΙ ξ. ΙΙλ.
Ή ι .' ·■ '·.
>^,' . ή ■/:■'
ΐ> χί '.'-ω 2^
Ζ '.ί ί/.άχι;ς κάτοψις Κουρνά Άκο
η, ; ή ?
χϊάί-'Κ ή ;μανί>η- άτ^'.ν.;1: Άτί/ορώνου
ν:"- » ο · ΐό Μ?:τ·>υ 1011 Ιθ
,; - ; '.'ϋ Ιν ; ·,5 Α-: %■
. / .;) ίΐ! ;^ή;·ω Ε?ί;ο. ρίϋί,
/.-ι ό'.ό-
'Λρ.Ο. Π: )7, ί ^2

Έν ό
ΐίί; ό 1*]ύ>γγ-: Μιχ,
ίί κα:ο;κ'3ν ί'ι-: Φ;έ '
ΚιίίΚΡΐΛίΑ
να^δ.Λ,-άχη^, ι ών 28, γεννη
κϊϊ ή"5·;
^•·;ιι ος όρθίδ.'^ο, καί
τιο; τοο ο ι, :ήν Ιδ
ς Ελλκΐν, πατηγορεΤται ώ-; ΰίΐαί-
ίοο 1Ή2, ΐ') τί) Οέϊϊί «Καβοΰΐη»
σ, ώ ψ;.'.ΐΛ.-;ς -ρ.:..;, ^.·ρ-ΐί.ο,ά;ί ;ί διά μ-.χαιρας κάτωθεν τής άρι¬
στ: ά; ώ ο,.Λ3*>), ιόν ό,^ίχώριόν γ.υ Ιωάννην Κ. Μπου μπ;κην,
Ι- 'ίι '3 ύ ατ^ς ώς ;Λ;·,ης νίργ.-υ ι'τ --; ενό'ηΐίν ούτος '/αί
τ' ί.ΐθρ-! 307 53 2 -'Μ 308 ι Γ 2. τ'ό Π. ^,ν^ΝΓμ^ "·/«?«"
103 λ-/· Ί06 -,;3 Π; .ικ-;-'ς Δ[Κ9ν;μία·.
~': ; -1 ι Τ3-1 ·''·'5ΐ·'5 5ί >5^ ΙΙρω ο9ινβ'.3^ ™ί>3;. ίων
1 "'■ - -· ο Ι ·»λ! ι τιί ϊ---ς 1912 ημέραν Πίμιτ^ν χα!
!ί>:ϊ '■! ■ ,Α ? Ί 'σθί) ώ; ΰ"ΐ''Γ ο. τ*·; -τεθείσης ττράξίαΐί,
'ΆλΜς -«= ι 4 ·ί·' ή τ.-.μνν σπτώ · -ώ 5?6ίω 407 '.ήί Ποι'-
- ν -.., ,γ· ρ :- .ν :ής ϊικ;γρ.-φία-
" Β,μω ,, 5 .νΙα·'υ ί -:2.
Ό Ε «ΐ',γβλϊύς Σφαν.ίων
Ιω.
Γ'· -/.'-■, )ΐν:ϊ-; μά. ,;£ ν τη
Ιω ν -ς Κ. ,νίπ-κρ α-7./. ■. ί·. Φ^; Ά-ο»οο
ίι,' ΐνίυ^.'. Ίωιν Μτ'Κο^'-ιπ ·» »
»■>·!, Ιωσ. >ϋ .ΐΓκη »' „' »
Αί ,.ί?ίν/)χ:(·Λ Δή , Ι'ζχ ;2ρ^. %ί Τ·,ΐ:ζ'?
Ή ...' '^ιθ. 2 κ ■ ν- 3 :-, ' 16 Ία ουαρίοο 19,2 εκί,-ς
■ Ί Φ;ϊ
ήπος τή; ϊίαμονής „„. ' .",ί-ν'··.ν ί -ϊ 1«'*
V
" -.ο/5,8 ν~:*'·?"«!'« υ"Ζ?°
Ίϊ4*«ς καί τα ά.ρρα 405 καί 406 τ>)ς Π«ν«,ς Δοκ:,βμίϊς. ^ %.^] ,·' ϊβ χρ.^;^, ;7 ^τίοΐίί 2 Ιγγ^ο
ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ
τοδ βιηθοΰ ίατροϋ τοθ Δημο-αχοΰ νοσοχομείου Χανίων Δημη-
τβίου Μελισιακαί όλόκληρβς ή σχετική ϊικογραφία.
Δημ:ο(ϊυθήτω ΐν τ7( Έπιΐημω Εφημερίδι.
Έν Βάμψ αυθημερόν.
Ό Είσαιιγ€)εύς Σφακίων
Ιω. Γενεράλης
Πρωτ. 3843
Διεκπ. 2380
Όνόαατι ^οβ Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕίΤΙΚΡΙΜΑ
Έ-ΐειϊη ό Άτάν Τσαφεράκης τέως κάτοικος Ηρακλείου κα'
ήϊτ) αγνώστου ?ΐϊμβνή" ΚαιηγορίΤτπι ώς ϋπαίτιος ο'τι κατά
τα: αρχάς Σ-.πτεμβρίθϋ 1011 περιελθοισ&ν είς την κατοχήν
τού ϊραχ-μών τρυκοβίιον τάς όπίίαί ϊ'ισέχοαξεν έκ πωλήσεως
ϊύο Λ/ελά*ων καί ένές βοός άνηΛουσών είς την σύζυγον αυτώ·
χ.ϊί τ.ί); αδελφάς τίότης Κειιάλ, Μουσταφά, "Αχμέτ, Νηχέλ,
Άφέ ής /αί Σολ'.ιαές έ» /λγρονομίϊς τοΰ πατρό: των Άλ Καμ-
νεαάγ.η ήν '-νήργησ'.ν οΰτος ίν ιω '/ι^ο'.ιλ Έττϊνω Ακπα Μονο-
φ-.τούυ ΐτι ;.';■ ω ~ο". ν' ά-πσΓερήοτ,ι τούτων τους ίίρ/,μίνους
συγχληρονόμςυς τήΐ συζΰνου των, κίίτεκίάτητεν ταότας άρ»ού-
μενος την άκόϊο-'ν αυτών.
Έπειδή τό άνόμ^μ* τουτο νρΓ6λίπί:αι κ»ί τιμο>ρϊΐται απΐ
τ'άότθρα 385, 386, 388 τοθ Πό νί/ίΰ Νόμου, ·χ>ραχτηρ·ζϊται
ίέ ώς πλημμέλημα.
'Ευειδή ό χατηγορθ'μενβς οΰτος ϊνε άηών άγνοεΐταιι ό τόπος
τής ίίαμονής τού.
Ίίόντες καί τ' άρθρα 405 λ&ϊ 40ό τής ΙΙοινικής Δικονομίαι;
Καλοΰμ&ν τον εί^ημένον ΜβτηγοροΰμεΌν ϊνσ έμφϊνισθί) υτο-
~?οσώπω^ ένώπΐ«ν τοΰ άχρίατ^ρίου τοϊ Πρωτοδικείου Ηοα-
νλιίου την 5 τοΰ (,ηνός Ιουλίου τοί ϊτους 1912 ημέραν Πέμ-
■^τη · χαί ώραν 8 π. μ. ί·,α δικασθή ώς ΰταίτιος τί]ς βκτβί'ίίσης
πρόξίως, άλλωο θελ'ΐ 3 χασθή έοήαην συ'Λφώνος τΰ άρθίφ 407
τή; ΙΙοινιχήξ Δ',κ-,νομιαΐ,, συ"τχοόνως δέ κ^λβϋμε; αυτόν ότο)ς
λ γνώιιν των εγγράφων τής δ'.χογ,,αφίϊς.
Έν Ήρακλίίφ τη 19 Απριλίου 1912.
Ό Εϊσαγγε) εύς
Έμμ, Αναγνωστάκης
Οί Λληθ'-ντεΐ-. μάρτυρες
Φατουμέ Ρίτζεχίποόλί ν.άτο'ος 'ΗρχνΛΐίου
Άλτς Σ?^5 Σϊϊντί'^ς ί) Ζοΐ'να,ιετίχης χάτοικος Ήρακλείο,
Άλή-: Χαλήλ Βαχιανάλης ή Χαληλάχης χάτ. "Ανω Άκριβν
Άσάν Χοι.'96ΐ7 Μπεγίκης » » »
Έγγρ φα
Ή σχετιχή μήνυσις
Η σχετική ϊ^κςνρβφίί;
Δημοσιευθήτω ϊια τής Έπυήμου Έφημίρίδος.
Έν Ήρικλε'φ ιύθηϋιερόν
Ό Εισαγγελεύς
Έμμ. Αναγνωστάκης
Αριθ. Πρωτ. 3844
2381
μΐτι τ ;£? Β'Λ(ίίλΕ*ως των Έλλήνων
'ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠ1ΚΡΙΜΑ
Έπ·ιδή ή Καλλιόπη Ε Μο^στακάκη τέως κάτ. Ήρακλείοί
ί ή"5
καί
ι γ μν^ς
ΚατηνΟρ£ΐΤα· ώί ύπβίτιος οτ: τϊ.ν 9 Ίουλ'θυ 1911 έχ, τής βν-
τός τής πόλεως Ήραλεί-υ ΑίΐΑένη; οΐ·ίας το3 Ίο)ά/ν^^ Μη-
λια-.α ϊλαβΐν είς την καΐοχήν της έν γνώσει αύτογνομένως κίί
ονειι τή; συγκατα&ίσβως το"ί Ιχιντος σι«.αίΐ!ΐ'α ξένα κινητά
■/τή,ια-α ί|τοι δΰο δακ,τυλίδια άξίας έν όλω δρ. 40 άνήοντα εί;
τόνϊ'ιρί;μ,;νον ϊδί6»τήμονα όπως Ιχη ταυτα π^ρ«··όμως ώς ίδιο-
Χτησ·*ν της.
>'Ηπ.ιδή τό άο,Α','λί ιβίυ π^6λΐΐτα. λαί τιμιορεΤτα! άπό
τ' άρθρα 371, 373 τού Πβιηχ:>3Ν4μου, χαρακτηρίζετα1. δέ ώς
λέλ
Έπειίή ό ·Αατηγορί6μ«νος ούτος «ίνε άπών άγνοεϊται ό τόπος
τή*ς διαριον-ζς τού.
Ίίόντες καί τ' άρθρα 405 καί 40Β τής Ποινικής Δ[χ.ονο|*ίϊς.
Καλούμεν τϊν είρη*ένον χατηγορούμενίν ίνα ίμφανιεθτ] αυτο¬
προσώπως ενώπιον τού αχ.ρ;α;ηρ:ου τού Πρωτοδιχϊίου Ηρα¬
κλείου ιήν 5 τοΰ μηνβς Ιουλίου τοδ ί-ίοος 191ί ημέραν Πέμ¬
πτην ?.αί ώραν 8 π. μ. Ίνα δικασΐή ώς ύπαίτιος τής ίχ.-.ίθΐίσης
πρ«ξ«ως, άλλως θέλει δικασθ-η ΐρήμην συμφώνως τώ άρθρω 407
τής ΠοΐΜ/ής Διχονομίας. συγχρόνως ίε καλοΰμβν αυτόν 'όποις
λάδτ, γνώσιν των εγγράφων τής ϊικογραφίας.
Έν Ηρακλείω τη 19 Απριλίου 1912
Ό Εισαγγελεύς Ρεθύμνης
Έ. Αναγνωστάκης
Οί κληθέν««ς μάρτυρες
Ιωάννης Ιωσήφ Μηλιαράς κάτ. Ήρακλϊίου
Ε γ γ ϊ α φ α
Ή ύπ' αριθ. 548 τής 9 Ίο»λίιυ 1911 Ικθϊσις :οβ Κενιρικοΰ
ΣταΟ. Ηρακλείου
Ή όμολογία τής κατηγορουμένης.
Ή Σχετική Δικογραφία
Δημοσιευθήτω ϊ'ά τής Έκισίίμίυ Εφηαβρίδος.
Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς Ήρακλϊίου
Ε. Αναγνωστάκης
Αριθ. Πρωτ. 1362
» Διεκπ. 831
Έν όνόαατι τοίί Βασιλέως των Έλλνίνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Λ;.νάμβι των άρθρων 405 /.αί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας.
Καλούμεντους ϊπί άντιστάσει κατά τής χωροφυλοχής χατηγο·
ρβυ;'ένοΐ)ς θεοϊΐκρον 'Ανϊρ. Ζοόλην πρώην κάτοιχον Ίμδρου
Σφα ίων καί Γεώργιον Ν. Δουρουντίχην τ) Κατσουλόν πρώην
νάτοιχον Καλβΰ ΛάλΛθυ Σφακίων κιί ή!η άγνώ«σου διαμονής
ίνα προσέλθωσιν οΛτο·τροσώιτ»ς την 5 Ιουλίου τοδ Ιτους 1912
ήμ,ί'ραν Πέμπτην >.}'ι ώραν 8 π. μ. ΐνώττίον τοδ άχαοατηρίου τού
Δικαστήριον χών άνταΰθί Πρωτοδιχών πρός απολογίαν χαίπερβτ-
τέρω συζήτησιν τής ώ εΓρηται άξιοποίνου κράξεως τί{ς άναφε-
ρομ^νης είς τό κλητήριιν έπίχρΐίΐιά μας ύπ'άριθ. ΜΙιη τ^ ^
Μαρτίου 1911 άλλο)ς θέλουσι δι«ασ$ϊί έρήμην.
Έν Βάαψ τή 17 Μαίου 1912.
Ό Εισαγγελεύς Σφακίων
Ιω. Γενεράλης
Δημοσιευθήτω ίν τ^ Έπισήμφ Έτημερίδι.
Έν Βάμφ αυθημερόν
Ό Είσαγγελεϋων Σφακίων
Ιω. Γενεράλης
•Αριθ Ποωτ. 3916
~» Διεκπ. 2427
Έν "Ονόματι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής ίΐοινιχής Διχονομίας.
Καλοίμεν τον ίτ>ί ζωοχλο^ή κατηγοροΰμενον Νικόλαον Σφα-
χιανάχην πρώην κάτοικον Νιθαυρι ' μαρίοβ καί τ)δη αγνώστου
διαμονής Γνα προσέλθφ αϋτοπροσώιιως την 5 Ιουλίου τοθ Ιτους
1912ήι*έ,ΐν Πέμπϊην χαί ώραν 9 π. μ ενώπιον τοΰ όχροατη-
ρίίυ τ:3 Δί'/αττηρίου ;ών ί^ταΰθα Πρωτοδι/ών πρός περαιτέρω
συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοποίνου πράξεως τής άναφβρομένης
είς τόκλητήρι:ν Οε'σπισμα ύπ' άριΑ. 9413/58ί3 τίίί ^^ Όκτωβρίοο
1910 άλλως θέλει δικασθή ϊρήιιην.
Έν Ηρακλείω τή 21 Απριλίου 1912.
Ό ΕΊσαγγελίύων "Ηρακλείου
Ε. Αναγνωστάκης
Δημοσιευθήτω είς την Έΐίίιΐημβν Εφημερίδα.
Έν "Ηρακλείω αύθημ*ρόν
Ό Είσαγγβλΐύων Ηρακλείου
Ε. Αναγνωστάκης
232
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
4ΙΑΊΊΜΗΣΙ11 ΦΟΡΟΛΟΓΊΑΝ
Των εγχωρίων φυαικών προιόντων κ«τά ·εήν έΐξ «γωγήν
ρ συμφώνως τψ άρθρφ 6 τού ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 190 > Νόμου καί τφ ύπ' αριθ-
697 καίχρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχύβυσα διά τον μήνα Ιούνιον 1^12, τλήν τοθ έλνΌ'-, οίνου
γ,α) αάττί*νος, διά τα δποία ίσχιίει αυτή επί μίαν τριμηνίαν, άρχομί ·ην '.ί) ί Γΐαί&υ 1912 καί
λ άγουσαν τη 31 Ιουλίου 1912
;>οοολογον·Λΐίνα ειδή
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
Ειδή φοοολογονιΐίνα ίιΛ ■:·> |}ά4ί»
Ιναντ» -ημών.
λ'. πρός 13 τοίς %
1 Έλ.,ιον.........................>
2 Σάπ-υν, κατά την αναλογίαν μόνον το3 έν
αύΐώ περΐΐχομένου ελαίου.Είς 1 χιλ;ό-
/■ρομμον σάπωνος λίγίζονται 0,6392 χ:-|
λιό>οαμμα ελαίου. } 0,6392X0,75—Ι
3 Έλί.ΐαι πράσιναι έν έλαίω, ή" έτέρψ έκχυ-
λίσματι ξυνώ.....................
4 Ελαίαι μαύραι.....................
5 Έλοΐαι πράσιναι έν ςη,ίζί καταστάσει. . . .
6 Ελαίαι ίν ξηρόΐκαταίίάσίΐ πρόςάλεσμα. . .
7 "Ελαίαι έν ΰίατι ή «ν άμο (κολυμπάδες,
τσακιστες).......................
Χ Οίνοπνιυματώδη ποτά, κονιάκ, ροΰμι,ήδύπο-
τα, οί»όιΐν*υμα, μααίίχα, χ.α·»' αναλογίαν
τής χαραγοΰσης αΐτ» ιτοσότητος οΓνου, ύπο-
λογιζομίνων τριώνχιλιογράμμων οΓνουεις
Ικαστον χιλιβγραμμον α5·ϊών )3χΟ,15—
9 Ραχή >; σούμα μίχρι ϊίκ.αίξ βαθμών, κατ' ανα¬
λογίαν τής ΐϊαραγούσης αύτάς ποσότητος
οίνου, ΰιΐολογιζομίνου ϊύο χιλιογράμμων
οϊνο ϊίς£ν χιλιόγρομρακής.}2Χθ/ΐ5.—
10 Πιτμέζι, αναλόγως τής ποσότητος τοΰ
γλεύκους, εξής παράγεται, υπολογιζόμε¬
νον τριών χιλιογράμμων Ίλτύκους «Ίς εν
χιλι ίγραμμο* πετμεζίου. } 3X0,15.—
11'. πρός 11 τοϊς »/ο
1 1 Βαλανίίι μαθρο 6ρ«")μ5·ον..........
12 Β»>ανίδι είς θρύμμα-να έκ κροστριβής.....
13 Βαλϊνίδ:.......................
14 ΒαλϊΛδόκουπα....................
15 Κικίίια...........................
16 Μίτίςα..........................
Π Μ4λι...........................
18 Κηη''; .........................
19 Μ·λο ;ηται.......................
20 Δείκ-αμος.................
21 Λάία.ος....................;....
22 Αιναί·όΐπορος.....................
23 Δαφν ίφυλλα......................
24 Α'ιθίί-ια ίλαια κϊί ίπθίΐάγ.Ααϊα, κ,αρα^πά-
οι, ϊαφνέλαιον, ©^κομν,λίλαιον.......
25 Ροδότταγμα, άνθό,.«ρον καί λοιπά τοι«0τ«
-5ϊυι*ρ«ύοντα πρ )!βντα..............
Γ'. πρός 10 τοίς °/0
26 -τα«ιί«ς «Ιίους οουλτανίνης ξελικισμέναι.
β2 " » » ξ
.8 Στ«· ί«ς ξα.Οα· ξελι,χυ,.ΐν
22
4
1
3
6
Φορολογονμενα ε'ίδ/ι
ί
κατα
75
48
62
43
16
22
25
45
30
45
9
15
17
07
40
70
20
55
80
23
10
50
30
80
73
34
31
50
50
50
30 'Αποκάθαρα ςανθών ττ^Ίί/ον.
31 Σταφίδες μαύραι. ..............
32 Κουκούλία ήλιασμένχ
33 Κουκοΰλια τρυπημένί καί 3ιτ 2
34 ΚουΛθύ'λί,α σχάρτα. ........
33 Κ
ο
Αίί ηάτ;! τοΰ
ήρ
36 Χονδράδα μί,τάξης
37 'Υποστάϋμν; οΓνυ
38 'Τποστάθμη ρητινήτου
39 ϊ*γρό.τ«ϊα ;ίνυ. ...
4ο Όξ
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
........
Άμυγοβλδψυ/α γλυκβϊ*......
Άμυγϊαλάψυχ« πίκρά
Άμύγδκλα ίν βλοιώ
Άμύγίαλα έ > φλίιω (άφ^άτα)
Χαρούπια
Έ
ρή
Γλυκάρριζα..............
Λεμονάδα καί 'ϊορτοχλά?α
Πορτοκάλΐ2 ,
55 -
ρ
Κίτοα . ...... ,............
Κίτρα (κασέρ'α)..................
Δ'. πρός τοίς 6 ο|ο
Οίνοι.........................
Πυρηνέλαιον, παραγόαενβ; «ι.
χτεργασίας..................
«άς παραγομενου, κ£ιτά ..,. ,>η.ηΐ(1[ιι.
,λίνον τού ίν αύτφ περΐίχΓμίνου τοιούτοι
Εις 1 χιλιόγραμμον σάπωνος ίκ κυρη
^^.^^,^^ο 6392— :"Χ 3ΪΡαίλμί
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
57 »
',δ >
Γ>9 >
60 'τ.-~λ
/.«!
. ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ .
",ϊοηοορολογ,.ύαίΝα κατάχτλιό . θ
3Ρ'αχαία'ϊ«ίιΧ« (τρίν*)
62 Τυρος, άνθότυρ^ς, άνθίΥβ,ν χιί βούτυβος
θο Μυζήήρβ χ..;! ,· -·' ■
64 Μιζύθρα ξϊϊνγ;
65 Γινο33τ. . .
10
~-
30
6
55
2
50
3
20
1
10
2
30

08

66

07
2
30
1
30
.._
55
1
20
10
03

04
—.
62
——
27
17
——
35

•55

15

50
32
ΕΙΰπρακ ίέας
Φόρος
30
60
20
15
10
05
10
02
50
Έν Χ-ϊνίοΐί -,η 26 Μαίοα 1912.
Ο * 1 ϋι ( ΐκονομικών 'Ε-.ίτρβκοι·
Ε. ΒΗΡΑΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς