93635 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1910
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΒΜΪ ΜΙ Ι 111
ΤΙ4ΐ
11ΐϋ
...υ .ι». ΤΗΣ
ΚΡΗΤΜ
ΤΕΥΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 29 Όκτωβρίου 1910—ΑΡΙΘ. 75
Παρόραιια
Είς τι άρθρον 3 τής ΰπ' άρ·.9. **"/λ*ϊ9 *· ^· ϊ'.ακηρύξϊως τής
Ανωτέρας Διευθύνσεως των Έσωτβρικών τής δημοσιβυθείσης
«Ίς τό ΰχ' όίρίβ. 74 έ. ί. Τε3χ. Ρ . φύλλον τής Επισήμου
,Ε^ΐ)υ*ρίδος διά την κατασκευήν τής όδίδ άχό Πύργου Μ&ϊ»τα-
νίου μέχρΐ Προφήτου Ήλία εδημοσιεύθη έ* καροϊί»ομής ό'τι ή
εγγύησις όρίζετα: είς 3ρ*χι»άς 5,000 ΐν ώ Ιϊει νά δτ^ΐ'θϋΐίυθί, εις
500 ϊρχχμάς-
Έν Χανίας τη 23 Όκτ»6ρίου 1910.
(Έχ τοϋ Γρ«ιρ«ίο« τής Ανωτ. Λιιυθύνβιως των Έβωτίριχών)
Α.ΚΟ.ΪΣΡΑ ΔΙΟίΚΗΙΊΙ ΧΩΡΰΦΥΑ&ΚΗΣ
Διά τής ϊτ.' αριθ. 294 -ϊ^ς 21 Ό/τωδρΙου έ. ί.^ ήμιρησίας
διαταγάς τοθ Ανώτερον· Διο·χτττ5ϋ Χωροφυλα/,ής καί Ταγματων
Πίζίκοΰ ΐν Κρήτ/) απενεμήθη πανηγ«:κός ίπαινο; είς τόν
πεζόν χωροφ.ίλα·α Μπαριωτά/.ιν Κωνχταντϊνον τοθ Σταθμο3
Σούδας, ϊιόιι: «Άντ:ληφθ«'.ς Ιταλόν ναύτην κινϊ^εύοντα νά
πνιγ/,, βν τή βϊλάίσ-ο ίΐς. ήν δ^βκΐθή ί·πε>σ« μέ >ίνδι»»ον
τής ζιβής τού χαΐ διάσωσεν αυτόν»:
Έν Χανίοις τί; 2ΐ Όλτωίρίου 1910.
('Εχ Χ% Ανωτ. Δ!&ιχ»5«ω{ της Χωρο^νιλιχης)
Άρ>6-. Πρ^τ, 2385
20^0
Άρι). Ιΐρωτ. 556
2ΤΓ
ΔΙΑΚΗΡΓ5ΞΣ
Έπαναλ-ππτικτις δημυποασίας ',
Ό Δή μάριος Ηρακλειον
Δΐακηρύτιεί δτ(,
Ματαιωθείαης τή; ϊημοπρασίας τή; ^ρσ«ηουχΟ*ί-τες δια τής
ύτ.' αριθ. β34/ΐβΜ τ*Ι« 5 Ό»τι*6οίβυ β. ί. ΪΜκηρ^ί^ %μών
πρός. ένο-κίοαπν (=κχω?η»ι») "5^ όημοτικϊδ-φορου */» /(γ '*» ™~'
9»γκο|«ί,ομίν(ίν προΐόντων ϊ(ά τό ο'.χ€νίμ:χόν ?τίς 1910; ίττΐ-
ναλαρ6ά·.ίτκ· ή ο/,μ;χριΐσία την 6 Χ:ίμ£ρίο>» 1010 ^εραν
Σά«—ν, κα? ώραν 10 — 11 π. μ. ίνώπιον τής νοαίμου Επί ·
τριπείας είς τό Νίμ*ρχί»«ν Κατάστημϊ ΤΙ,ίακλείϊΐ-, κα· σ^-
φώνως πρϊς τους 3?ους των ΰ-τ'άριβ. 141*/ηι& *«:· /«« έ; ?·
ϊ.ακηρύςιων ημών με την τίθπίϊβίτ^ν ότι τ:ρω-η -Γρι;φ:?2 ανω
τί;ς ΟΛίί*; Οά τλϊ::ϊ:τοΰν ο: σ.ν»γον·;:μ- '-. λρ·ζ-:τα· -'ί -ίϊ:ν
Εν Ήρακλε-'ω -.η 2ί) ΌκταΙιρίοο 1910.
Ό ΔήΐΑ.α;χο; Ή.ακλείου
Μ. ΛΕΛκανμετ «κης
ο Διεκπ.
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕΙΟΔΟΣΙΑΣ
Ό Ιήμαρνος Κεραμβιών Κυυωνίας
Διακηρύττΐι οτ(,
Δυνάμει τής ΰπ' αριθ. 10 έ. £. άποφάβίως τοθ
μβουλίου Κ»ραμ«ιών νομίμως χυρωθεϊσαν διά τής ύπ' άριθμ.
3 «. Ι. αποφάσεως τοθ κ. Νόμάργου Χανίων έκτιθεται είς:
φανεράν πλειοδοσίαν χατά τάς διατάξεϊς τοθ 1~' άρθ. 35^ νό—
μβυ πίρί ίημ.3=ρα;ΐώ»ή ίλμίβθΐϋβις των σταφυλών, οίνιυ «λαιου
καί λθ[τ:ώνχ:ψε5'.ΜΪ>ν συγκο,Αΐζομενων προΐοηων τοΐλΙ'ΐυς 1"1'1
Ή πλειοϊΐσία ίν«ργηβήσ*ται ύπΐ; τοας εξής όρους:
1) '() Δήμος δια:?ϊΐ:αι είς επτά π«ρ:γίρ£.ί>ς τάς β^ή: β'.
Μαλόξ», ί'. Κοντέπονιλ» καί Κατοχώρτ, γ'. Καμιυνις, δ'.
Γέρω Λάκκος, ΙΙλατυδόλα- θΓ,μϊα, Άλων«»ι, Σ^ηλ^άρ■1α,
Τσΐχλοτιτ;ϊα?;ς, κβί Σιιου.ρα·/λαδα, ι . Ιΐα^ανΐά Άλ*τρο^6ίρι,
Άχλαδϊς, Άγιον Γεώργιον. Μήλος καί -/ωρίϊΐανά ττ'. Δρα-
κώνα. ζ . θιρισσον.
2) Οί φΐροι ούτοι Οά ε'.ΐπράττωνται ίιη~ των ίνΐ[χ.ίαΐτών,
το; ϊ'ίιοι είς χρήμα κατά την άγοραίαν αυτού τιμήν ήτις όρίζΐ-
ται είς δραχ^ς 2 τό μύ^τατιν, τού ίλαίο^ είς εΐίος εΓτ* ιίς
γρήμα και των λοιπών ττροϊόντων εί; χρήμΐ λογιζθ'^έ'θυ το3
φόρου επί τής άγοραίΐς τιμής αυτών.
3) "Εκαστθίφορολογουμενος δημί-.ης ΰποχρίΐϋΐαι να πληρώνττ,
τό» ?;ρον τού ιϊ; τίν ίνοικιαΐτ^ν τής κα.:ικίας τού ;ί ίε έτιρο·-
ϊημάται ε'ς τόν έ'/οιιιιβστί;ν τή; ^ερ,ιφίρείας Μι >ΛΪνται τα
κτήματά των.
7ι> Ή πλΜβδςσία ϊ «ςαχίησεται ίν τζ» Δ^,ιιτικ-ω ή
ματι την '^Ίην ΌΑτωβριου 1910 ημέραν Κ^ιοΐ'.ί,' χΛ
1 —'» μ.μ. ίνώ'ΐον επ τροπ^ς άποτίλοκμίνη-; ι/. τ
ώ; Πρΐίϊρο^ ενός ίημοτικβϋ Συμδ'.ύλευ κ»:. τίυ
τιΰ Δημου ώ; μελώ».
5) Π3ί πλ£ΐ3ί"ίτη; διά νά γί.ΐζ, ίεκΐϊν Ιί.. νά
β,γνή-ίοις ίραχμ (10] οΊ'εκάστη; χεριφίρ.:»', αΐτ·νε, ίιια-ρ»*
φήα:ντα·. «ίς τΐύς άποτυχάντβς μ*τά τρί ς ήμ?ρ*ς ά-ό τή: ορι-
σ::/ής κϊτϊ/^ρωσεως ε'·ς ίϊ το^ς εΐίΐτϋχόντας '·α ?ο-ψ^;!··:ώΐιν
τσ9 μυθώ',Αατος νά τροταγΐγ'; ίί ^α'ι
*ρ:σ«πογράψτί τί πραχτ-κά τής
ΐν τ~ι6ο>αΐίν
ώοΐν
«ίς τν)ν
ά
; ρ
»ϊς ττάΐας τάς ύποχβεωτεις των ίνοικιαετΛ» άνευ τοί ϊικα
;; ίια:ρ(ϊί(ίίς ή ίιζήΐεω;
9/ Η
;ςι ττν νθην Ν:«[ΐίρί"^ *^ί
μή
ς (ΐΛγι,^εί; Ι.ζ
ΙΠσα
;;ΐις μη καταβλβμέν^ ίμ«Λ«μΚ ^
·ΤΓ,σι·.ς *αί άπιτητη κιτα τάς ϊιΐτάςί'ς τ'.ύ ^γ.' ά,:.'ν.
39*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
7) Ούϊεί; συμψ*;φ!σμος δύναται ν» γίντ; άπΐναντι τού μισθώ-
ματος δι" άζ/Ιτ,τ,αί λόγον.
8) Εάν ό τελευταΤίς πλειοϊότης ή ό έ-,γ'-ΐητής αυτών άρνη-
θώοι νά ΐιπογράψωσι τό τρακτικόν τής πλειοδοσίαν καί τϊ συνα¬
φθησόμενον συμ63λαιον ε!σίν άμφοτροι ύπεύ9υνθ[ άπέναντι τβΰ
Δήμου ϊιά τασαν επί τοΰ ;Λ'.σ;ώμα;;ς ζημίαν έκ νέας εκμισθώσε¬
ως τ, άπ' εύ6*ίας Βιαχςφίςεω; χωρίς νά έχωσιν ούίέ,ι ϊικαίωμΐ
επί τ;3 τυχΐ. πλ-ο>άσμ.ατ3- ή 3έ ·Ααν«τιθϊΤα·Λ είς τϊ> ιαμ'.ον τού
Αήμ;·ο προκαταδολή δέν έτ·στρέψΐτ«ι αλλά ιιένβ! π.'ος όφελος
τοΕ Λήμΐυ.
9) Τα ^ρίν.-ΐν.ά -ής πλε'θ^οσίας ΰ~όκεινται είς την έγκρισιν τΓΰ
Δη;.'"!κο»> Σ μ6:υλι,'υ τό ο-οΐον ίύνατΊΐ νά ΐ-ικυρωτττ, ή μή
(>ύτά 7.ω?'ί ° τελί ιταΐο; πλβ.ο'ότηί ν' ά-Γ/.τα κατά τ:ϋ Δημ.υ
ουδέν δ'.καίωμα.
10) Τα κηρόχεια τα ίποΤα όριζοντ;»ι ϊραχ. 2 δι" έ-,άσ,ην περι-
σιινέλαδε πρό 6 ημερών δύο άδέσποτα θήλεα πρόδατα αμφότερα
χρώματος άϊρ;λϊ6ανα ές' ών τ: μέν φίρει σημεΐ:ν ίεξιόν κου-
τσαΰτι καί πισοκ:κ! τό ?έ ϊεςιό μόνον κουτσίϋτί.
Π^οσκαλεΐται οθβν ό απωλέσας τα^τα όπως προσέλθη είς τό
Δημαρχείον ΙνΛμπανοΰ ίντςς 8 ημερών ά~ό ·;ής δημοσιεύσεως
τής παρούσης ε'ς την Εφημερίδα τής Κοδερνήΐίως καί παρα¬
λάβη ταυτα άο;ϋ πρώτον ά^οδείς-; την ίπ' αυτών κκριότητά τ3ϋ
καταβάλη δέ συν:-|Λα κ^Ι τα Ιξοδα τής ί!ατρ;φϊ;ς αύτω·/, καθότι
μετά την παρέλευσ.ν ".ής άνωτέιω προθεσμίρς θά ΐκπίιηθώσι
πρός οφελΐς τ;ΰ Δημίτι/.ΐϋ ταμ-ίςυ Καμπανοί3.
Ο Δτμαργος Καμπανοΰ
Δ. Ξα"»θον5άκης
ερ ίϊν/.αί .'
Έν Γί^ο
υμοολαίων βαρ
τούς
Δ
?■■*
Λάκ/.ω τ?, 16 Όκτω5?ί:υ 1910.
Ό Δ'-,μ
- ΤΟ'-ί
Κεραμειών
* Διεκ-. 225
II
Ρ Ο Κ Η Υ Ξ Ι Σ
Ό Δή^αρχος Πρατόοϋ
Φέρει είς γνώβιν πάντων των κατοίκων τού Δήμου ότι είς τό
ποί νΐον τοθ έκ Περ6ολ«χ.ίων Ιωάννου Σ. Μουντοοράχη ά/ευ-
ρέθΐ] ~ρό 20 π«ρίι:ου ημερών έν έρνίον άρσινικόν χ(5ώμ.ατ.'ς
κ*ί άσαμον άδέσποτον.
Ό άναγνωρίζων όθεν τουτο ώς ίδιον κτήμα δύνα,αι ν^ πρίσ-
Ενώπιον ημών κρϊς παραλαβήν τού έντός 8 ημερών άπό
τής Ϊ*)μ3τ:εύτεως τής παρούσης έν τή Έπισήμω Εφημερίδι
άφ' ςυ καταθέση τα άποδει,-ιτικά μέσα δι" ών κέκτηται τούτο,
κατ^δάλλτ; δέ κ^ί τα τής διατροφής αύτοϊί καί λοιπά Ιξοδα,
άλλως έν έναντία περιπτώσει θέλει εκπονηθή πρός δφελος τοΰ
Δημΐτ'λοϋ Τομείου.
Έν Άρμένοίς τή 22 Όκτωβρίου 1910.
Ό Δήμαρχος ΙΊραισοΰ1
Γ. Β. 'Ατζολίτάκης
έλθη
ΆριθΐΛος 1.
ΓΕΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΙΣ
Ό Ταμίαι; τοΰ &ή}ΐον
Δυνάμει τοδ ά.·5θ;θο 1 τοΰ 'ΐβρι ϊ.ίσπρίξ..ως τω»- δημοσίων κο'ι
δημοτικών ςΐό?ων νό.-ου ίι-'άίΐθμ. 196 ~;ο~;«νο5νται οί είς τό
ταμίίον τοί Δή,-.ο^ Κριτσας -;ων -Λεκλεισμένων -χρήΐεων -/.αί τής
τρεχούσης όφείλοντες α«τοιλο! το3 Δήμου τούτου καϊ μη παντός
εΓϊοιις φ;ιρους 7-τϊ εΐσφϊρα; εΐςτε τό Ταμείον τού Δήμου καί τό
ζ?,ς Αγροφυ/αχής ώς '/.χι ζρόστιμα Δικαστικών Άρχών ν.αι
άγ^δζϊ;μι^. Λ-ι »|Αφΐνυ8εντβς ίνώ...ο^ (",μ.ών έν/ος 15 ή^,ερών
αι;- της δι^χηρύξϊω , 2κ;μοσ;εύσεως χαί τοιχοκΐλλήυεως τής
~ρί σκλήσίως ταύτης, άχοΐίσωσ! τό χρέος των, άλλως «φαρ-
μοδθήσονται κατ' αυτών τα ύτ:ο τού μνϊ)σθέντος νόμου συγχω-
ρουμενα καταναγ'Λαστικ^ι μέτρα.
Ό Αήμαρχος Κριτσας εις δν άποστέλλεται ή πρόσκλησις
αυ'.η, τ:αί.-:,'.αλ£Ϊται νά δημισιεΐ'σΐ} αυτήν ζκραχρήμα ϊιά κηρύ¬
ξεως -αοι.1 τοιχοκολλήσίως είς τα 3ημίίΐώτερα μέρη τής πρω¬
τευούσης τοΰ δήμου χαί των «λλων χωρίων.
'ΞνΚρίτσα τί) 17 Όκτωβρίοι» 1910.
Ό Ταμίας τού Δήμου Κριτσ«;
Μιχαήλ Γ. Χα^·3ζ»γιαννάκης
Αριθ. Πρωτ. 8584
Αρι
τ. 449
Λιεκ-. 235
Ό Αήμαρ^ος Παναγίας Πεδιάδος
5266
Έν Ονόματι τοίί Βασιλέως των Έλλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ίΐραήμ Κοτσαλάχης χάτοιχος Ήρ*χλ»ίου καί ηδη
αγνώστου οιαμο.ής.
ΓνωστϊΤΓϊ'.εΐ ότι Κατντ ορεΪΓΠ ώς ΰπ*;τ.ος Οτι την 23 "Ιουλίου ' 909 Κ τγ θέσε¬
ως Σ/.βρβέλη της περιΐιρείχς τού χωρίου φορτέτσϊς ϊλββπν έν γνω-
Πρό 15 ημερών ευρέθη υπό τοϋ αγροφύλακος" Μιχαήλ Ρη- ' σει ί!ς την κατοχήν τού αύτογνωμόνω- καί άνευ τής βυγχκτα&ίσε-
γάκη είς τί χωρίον Κασσάναν τής κίθ' ημάς δικαιοδΐσίας είς ως τοϋ έχοντος διχ^ω;*.* ξένον κινητόν κτήμα ήτοι εν έρίφ.ον αςιας
χοϊρος (κάπρος) άσπρος ενός χαί πλέον ϊτους, τού οποίον ό κύ- δρ. 20 άνήχον είς τον Άλή Τζβ»ρπϊτζάχ·/ιν κάτοικον τής Μιτο-
' χίου Νουρή Έφέντη χειιιενου είς την περΕβέρειαν Φο^τετσας όπως
ϊχε,' τουτο πβρανίμως ώς {διοκτησίαν τού.
Έπεώή τβ άνόμτ,ΐίϊ τουτο ττροβλέπίται χαί τιμωρίίται απο τ
άρθρχ 37!, 21, 22, 21 χαίΐ, 2 έδάφ. 3 χ«Ί 7 τοϋ όπ' άριβ. 665,
, α^ειται μίχρι σήμερον.
ΠροσκαλεΤτα! όθεν ό άττωλέσας αυτόννά εμφανισθή «Ίςτό ΐνταΰ-
θα ΔημαρχεΤον, φέρων μ^θ' έαυτοΰ τα άναγκαΤα άποϊείκτιχά άπό
τόν οικείον Δήμαρχον /αί τϊν ταραλάδτ άίοΰ πρώτον πληρώ-η
τα Ιξοϊα τής ϊιατρ:φής αΰτοθ.
Μετά παρελίυσιν 8 ημερών άζό τής δημοΐ:εύσεως τήςιΐαρου-
σης θέλει έκπΐιη^ υπέρ το3 Δημοτικοϋ Ταμείου Παναγίας
Πεδιάδος.
Έν Πανανΐα 18 Όκτωδρίου 1910.
Ό Λήμαρχος Παναγλας Πεδιάδος
Ν. Καλογε^άκης
Αριθ. Πρωτ. 446
» Διεκττ. 278
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό Δνίηαρχος Καμπανον
ΓνωσκοποΐϊΤ 8τι ό αγροφύλαξ τής κτηματικής π*ριφ«ρ*ίας τού
χωρίου Α»:6αία το3 ύφ* ήμβς Δήμου Εμμανουήλ Μ. Σειραϊάκης
Νόμου τοϋ Ποινιχου Νο'μίο, χαρβχτηρίζετα'. δέ ώ; πλημμίλημ»·
Έπ*ιδή δ κατηγορούμβνος οίτος «ινε άκών χ«! άγνο«ΐΤ«ι ό τοπος
* τής $ια£θνΐ] τού.
' Ί5ό τες χαί τ' άρβρα 405 χαί 406 τής Ποινικής Διχονομίβς.
| Καλονμεν τλν ε'ιρημένον χατηγοΒθόμίνον ,ίνα έμφανιββγι αι»το-
I
-κροσώπως ενώπιον τοΰ ίηροχΓηρ(θι> τοΰ ΠρωτοδιχείΌυ Ήραχλί'-ου
1 '-ήν 24 τό" μηνϊς Φιβρουχρίου τοΰ ϊτϊυς 1911 ημέραν Πέμπτην
χαΐ ώραν 9 π. μ. ίνα $ιχα«97, ώς ΰπβίτιος τής έκτβθείβης πράςεως
ί άλλως θέλει διχα«9>ί έρήμην συμφώνως τω άρίρω 407 τής Ποινι-
| κης Διχονομ(α5 βυγ/ρονω; δέ καλούμεν αυτόν ί-ΐως λάβγι γνώσιν
! των εγγράφων τής διχογρα·(ας.
» Έν Ήραχλίίω τή 8 Όχτωβριου 1910
·Ο ΕΙβαγγελιυς
{ Γ. Χατζιδάκης
Οί χληίέντις μάρτυρες
'Αλής Νουρής Τζωρπατζάχις χατοιχος Ήραχλείου
Άλής Ίβραήμ Ά ε·»ίχη » ΦορτέτΛί
Άλής Άσάν Καραμανηιδάχ'η > >
, ) Τ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
399
*«—Ι"Ο3Ε—*Με»Τ»β«ΐ3ϊ*>5~*—{·-
3~">ί~Γ-"*?ΪΓ~"' ιιιίι||-| ΙΜΒιΙ ι ||1'Τ ΗΙΙΙίιΙ ιΙ'ΙΜΙ Μ....... ΙΙΊΊι'ΙΙΠΜ ^Μι'ΊΙΙΙΙΙ' '»> 1 Ι
II
Μ) ΜΙ "' Ί Ι
II
Ι'ΙΙ Μι-ιιιϊιΐ '
Έπειδή τό βάσιαον τής π-ρούσηςα;υ προσφέρομα: νά
'Π ύπ' άριί. 50 τής 26 Ιουλίου 1909 έκθεσις τοΰ Σταβμοΰ Μα¬
σταμπά.
Ή Γχετιχγ) Λιχογραφία
Άρμόόιος ίιχαστιχός χλιιτήρ πϊθΐγγέλλίται ό'πω,· εν αντίτυπον
τοΰ παρόντος τοι^οχολλήσ/) *ίς ~> :ίλιυτίίαν κατοικίαν τού χα-
τηγορουμέν:υ χαΐ έτε;0' τοιχοχολληιΐί·, είς οημόσια μέρη.
Λημοσιευβήτω τό παρον δι* -ής επισήμου Γβημβρίδος.
Έν Ή;χ>ι^ 'ι) αύβΐιμδρο/.
Ό Εισαγγελεύς
Γ. Χατζιδάκης
Άριθμ. Πρωτ. 3587
»
καΐ
άπο-
μαρτύρων,
ί
σιαον τής π-ρο
>·&> » ,««γκη Β«"' ό'λων των νομμμ ρρ
' νομίμως έπΐτρεπομένων επί τού προκειμίνου. 'Αρνοΰμαι δέ καί
" άπο/.ρούα; πίν-χ ίσχυρισμόν καί πασάν ίνστασιν τοο άντιδίκου καϊ
ϊπίΐυλάσ^ομβ'. 3ιά προτάσεών μου νάάνα-τύξω την παρούσαν μου.
μου
Διά ταυτα
κ-τα την συζήτησ.ν
Δ'ιτούμαι
Νά γίνιη δεκ'ή ή
έναγΐί'ϊνος ιίς
ν 338 Ίντόκως
» Διε -. 52(19
Έν '^νόιια-ι τοθ ΒαοτΛέως -α
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Έπειδή ή Μιλ-:ν(ττκ Χαρ'.τ:'/.η χάτ. Πόμπιας Καινουρίου χά
1τΐ αγνώστου
ώς ό—»ίτιος οτ> διατελοίσ* έν ν.μίμω γίμω μετά
ή
την τρός ίμέ πληρωμήν τ;3 ποσοϋ των
άπ'ο ΜΓ,υ.-ρςν "ιγρΐζ ά-τ:πλί];ωμής κϋί ο α ΐρι-ΐω^ικής χύτοϋ
κοατήσΐο)ς έξ μηνων,
Νά κηρν/^ή προσωρινώς ίκτ:λεσ-η ή »/.3ο0ηΐ;μίνη Απόφασις
ν.αί νά καταδικασϋή είς -ήν -λΊ,ρωμην 7ων Οί1 ο.ι/,ών τελών καί
ημάτο ηγρή άμ;ι6ή,> ~οΖ Πληρίξουσι^ ^ΐυ.
Α::;;£.ι.:ήτω ή παροϋσα=ν τί) Έ{ν,μερ:ϊ. τής Κοδβρνήσεως διά
-α/ άγνο-.οο δ:- ιονή-; Κ-ώνϊτϊνννον Μχ»3υσαχά»ιν κΛούμενον
Τ —■--(---■ ,.
1911 ήμέ'αν Δευτέραν Μ! ώραν οήθη των -ϋ
:.ϋήτΐΓ3 > τήσϊς άλλας συζητηθή
Χ.-.νοιςτζ Γ) Α:γ·ύσ::υ 1910.
α^του.
τσν Γεωργίου Τζανάχτ παρίδη -ή περ'. τόν γάμον οφειλομένην νά'αφα-ια^, :νώτίον τοΰ Ειρηνοοΐ/ΐί'.ΐυ Χανι ν την '2ί Φς6ρ;υα-
πίίτιν έλθοΰσα εί, σαρ/τιί,ν όμιλ'α·; μετα τοΰ Γεκίργΐ'Γυ Γεωργια- " ' " . - - »._...
>·£Ϊ Άντωνίου Σ"ιαμΓ··ίά^η ^^τοί τα, ΐρχάς τοΰ μηνός Σεπτε-
ϊ901 έν&ς .-ής ί,ν τώ /^,ρ ω Πό. πΐϊς οίχίας τοΰ Γεωργίου
Γ.δ·χχ.~ αιτλούθιος δέ ^ «ι μετά Π.αφό',^ν προσώπων εν τε τη
"Ηρα;:λϊ'-υ χϊΙ έ Πε:'-ΐ(εί ε'ς '.·> /χ!ζοτ.ΐ'ύτΐα τώί δποίων
ειο-.ι-Λβμέν., (. 6ι* τού -.^χο.τΐς.
'ΚπειΕν, το άνόμηαϊ ο'^ο ποοβλέπετα'. χχΐ τ:μωρείτ«ι άπό τ'
αρβρα286 -.οί Ποινιχοΰ Νόμου, χαρζχτηοίζβταΐ 8ε ώς πλημιχέληυα.
Έπειδή ή χατη οροομι! ·η αΰτ-τι εΐνβ άποΰσα χ;1 άγνοείται 4 τό-
~ος τής ?ιαμονης ττ,ς. ',
Ίδόντες χά: τ' άρθρα 405 -.ής Ποινιχτ,ς Διχονοαίας ,
Τοΰ έν Χανίοις έο
Α Γ Ω Γ Π
Κοινωφελούς Ταμ (ου Κρήτης ί
5ί,)π;υ.Λίν0υ {,πο
χα-ο'χ'ου Χαν'αιν
φ
ιοΰ Δ·ευ0υντο5 αύτοί χ. Ίωχ,νου
την είρτ,μί' ην χ.'κτηγορουμίνον ίνα εμφανιαθγι ι υτοπρο-
σώτως ενώπιον τοϋ άχροατηρίου γο« Πρωτοδϋ'ε'Όυ Ηρακλείου
την 24 τοϋ μηνός Φεβρ^υαρίθυ τοΰ ετους 1910 /|μίραν Πέμπτην
καί ώραν 9 π. μ. 'ινα διχασβ-τ, ώς δπαιτία τής έκττβείσης πράξεως
άλλως θέλει Οίκασθνί ίριίμτν συμφώνως τώ άοβ,'ω 407 τϊ,ς Ποινι- Μερι:;. ·, - — * - -1 — - -. ■. ■;- , ■ ιι ν,,ί
.^. ,......____ _..·.'..Γ_-. :ι Γΐι^..... '_.·1λ.. ί!—.. ι^ί- ...,.-.,... ■ Κλατσαράχη χατοίχου πρωην Νέας Χωρχς Χανιών υν οε 2-μυ
_=. τ·___ί»- ^™) ν—» ν.ιτΐί ανδ Κλατσαράχιπ χατοιχου -μυ
Κ α τ ά
: βυγχττ,ο
κης Διχονομίας,_ συγχρόνως δέ καλοϊμεν αυτήν όπως λάβγι γνώσιν
Τών εγγράφων της δικογραφίας.
Έν Ηρακλείω τ^ 8 Όχτωβρίου 1910
Ό Εΐβαιτ/ελεύς
Γ. Χατζιδάκης
Οί χληθέντες μάρτυρες
Γεώργιος Ν Τζανάχις χΐτ Πόμπιας Κα'.νουρίου
Σοφία Γιοργΐουλάκτ) » » »
Μιχαί,λ Κ. 1'υμια'άχτ,ς 'Ε^ωματ. κάτ
Μπαχρο~ούλας έκ π«τρ6ς
Σμύρνης
μύρνης
Κλατσκράχη ρη ρ
της Τουρχίϊς χα'. χατά Σαλή άγα Κλατσαράχη
τής Το^χίο'ς
Ενώπιον τοί Κίρηνοόιχείου Χανίων
Ή μήτη' ττ,ς άντΐδίχίυ Σαλα/α Μπαροπούλα χχϊ παρά τής
Ή Σνετι:
δι
έλλετα
ίπως Ιν αντίτυπον
τοΰ ..-
έξ ύμω ..----, . . .,. , «υ .
δίδη κατ' αυτών ίπιταγή γϊόσια 380 το δλον μίχρι τής χρονολο-
γ'α; -ι; έπίταγϊ,ζ γρόβι* 1{80 ') ' α/μαί 109 "50 τό/.οκς τυΰ πο-
σ·υ -ούτου ϊ/τοτε μί/οι ττμεοον " ■■»»·. . ··, ».>.
ίτερον τοι/οχ-λλ.,στ,
τό τι * ο ό ν διά τ ς'Εκ'.'ΐ
Ήραχλείω αυθημερόν.
ναχ.0; τοϋ κ. ΕίθΓ,νθ^ίίΌυ Χανίων
το ιΐβσόν τουτο
νά '-■;!'- '; τ-'ι,ου- "'■/;· στμΐβθί -5ο 308 12.
, η»«α, ··.».. ε'ναι ϋπό/ρεοι νά μοί 7τλΐ|θώίϋ.σΐί οί ΐντίδιχοι ή
4Ο Εισαγγελεύς ι μέν ώ- μά·νΤ, χληρθνόμος τής άποβιωΐά^ης μητρός της, δ 5ι ώς
Χοτζιδάΐίης ϊ έγγυητής ττ.ί όφειλιτρ'»; μου άλλ' ά'./·?-ϊι νΐ τ'. ■κ:·ιίί λα'τοι πολ-
Η
Λ Γ Ω Γ
Κωνσταντίνου ΚΐΑουογ'ώτου ή Δουμένη κατοίκου Σο6δας
Κα :ά
Κωνσταντίνου Μανουοΐχ/χη χατοίκΐυ Χανίων καί ήδη αγνώ¬
στου διαμονής.
Ενώπιον
Τού Είρηνοδ'.χείΐυ Χανίων.
Την 21 Δεκεμβριού 1900 σ^εφ·'νησα μετά τ:δ άντιδίκου ε·ς
Σοΰϊαν νά έπιτηρώ τψ ίν τώ λιμέν Σούδας ^γκ^ροίολημένην
*ρες τό μέρος τό δυτικόν τής άποδαθρας μικράν άτμάκατΐν ονό¬
ματι Βιολέταν καί κ«6«ρ!ζ« ^ϋτήν άντί μηνιαίυ μισβώματος
δραχμών έξήκβντ». Διήρκεσε ίέ ή ίργασια μου ϊκτοτε μέχρι τής
31 Ιουλίου 1910 ο'τε παρέλαβεν την ατμάκατον α'.τήν διά τοΰ
Ίωσ'-φ Μανίυσογΐαννάκη *αί την επώλησεν είς τόν^ Κίμωνα
Ββλτα καί τοιουτοτρόπως είναι ϋπάχρεως νά αοΰ πΆηρώσιο δραχ¬
μάς 438 δια μήνας 7 καί ημέρας 7^ ΙΧαίον άχέναντι δρατ/μας
100 κατά διαφόρους *πο·/άς καί ούτω αίνει Ιχίλοικον νβ μοθ
πληρώσχ δραχ. 388 ίς .«οχρεοθται κα'ι διά προσωπικάς τού κρα-
τή8*ι·ς νά μοθ πληρώση άλλά άρνιίται νά -ρ*ξτ, τούτο καίτοι Ι
"" ' τόν~ροσ·κάλ«σ».
λάχ.ς ^ύς ρ
! Έιΐειδή προτίβεμαι νά ϊγγράψο κϊ
! Έεδή ρ
Ι έζ»σφί.''3ΐν τού
Ι χαί *ξιί:/(θί μέ/ρ
των 5;α/
ν·α Οποθήχην -ρος
308 'Κ' τώ/ τυ/ον τό»ων
Διά τιΰτα χ»! τ» τυ/^ν
ΈϊαιΐΓ
Να (ε'ντ ίεχτή ή παροΰΐ» μου.
Νά Οπο/ίΐωθώϊιν οί ϊντΐδιχοι ι ς τή* ~ρί; ίμε
■ι των 02«χ. 368.32 ίντίχως 3πο ιήμ«&0/ Η-·'/.:> άτοι«λΐ)ρωμϊ|ς
ι ιί>ς χ/7)3θν6ΐΑθι τί,ς Σχληνίς Μπαχοοποΰλΐς 6 !έ ώ; ίγγυη-
αχανη-
μένων πρός 5υζήτησ:ν τής δι ενώπιον το^ |ν«> Λιχαστηοίου ίημο-
αίφ επί πολιπίών διχών συνιίριαζ'ΐντος την 21 Φείΐουχρίου 1911
ημέραν Δευτέραν χκΐ (»ραν ΐυνΓ,βη των ϊυνι5:ιάι··) ί'λωζ συζη-
τηίήσιτβι «υτη χά) «ρήμην υμών
Χανίατ^| 10 Αύγούβτου, 1910
Ό πληβιξοΰΐιος ξιχτ,γό^ος τοΰ άνάγοντος χβλοϋντος χ«ι ιειρβγ-
Γ.
4ΟΟ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ
Των εγχωρίων φυσικών προΐόντων κατά την εξαγωγήν
ώ άθ 6 ' αθ 455
ή μ ρμη, ρχμη
λήγουσαν τ$ 31 Ίανουαρίου 1911.
Φορολογούμενα εΐ&η
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
φορολογονμϊνα επι τΛ §ά«ζι των
ίνανί» ΐ*|ΐώ>.
Δ'. πρός 13 τοίς ·/,
1 Λνβ,
2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοϋ έν
αΰτφπεριεχομένου ελαίου.Είς 1 χιλιο-
γραμ,μον σάπωνος λογίζοντα! 0,6392 χι¬
λιόγραμμα ελαίου. } 0,6392X1,05
3 Ελαίαι πράσιναι έν έλαίω, ή έτέρφ ΐ*χυ
λίσματι ξυνω....................
4 ΈλαΤαι μαύραι..............·.....
5 Ελαίαι «ράσΐναι έν ξηρ£ καταστάσει. ..
6 Ελαίαι έν ξηρακαταστίσει πρ&ςίλβσμβ..
7 Ελαίαι έν ϋϊατί ή ίν άλμ·$ (κολυμπάδϊς
ττακιστές)....................■
8 Οίνοιτνευματώίη ποτά, κονιάκ, ροϋ'μι,ήίΰπο
τα, οίνόπνίυμα, μαστίχα, κατ' άνβλο
τής παραγοΰσης αύτάποσότητος οΓνο», ΰπο
λογιζομενων τριώνχιλιογράμμωνο'νουεί
έκαστον χιλιόγ^αμμον α'τών } 3X0,18^^
9 Ρά/.ή ή σούμα μέχρί ϊϊκαϊξ βαθμών, κατ'ανα
λογίαν τής παραγοΰσης αύτάς ποσότ
οίνου, ύ-ολογιζομίνο» δύο χιλιογράμμω
ο'νδυ είςέν·χ4λ·6γραμρακϊ$ς.)2Χθ,18.
10 ΠϊΤμέζι, άν4ίλέγ*»· τής ποσότητος το
γλε^κους, βςτ,ς ^«ράγεται, ύτιί'λογΐζβ
νων τριών -χιλιογράμμων γλεύ'ΛΟυς είς
χιλιόγραμμον πετμζίου. } 3Χθ,Ί8.—
ΰ'. πρός 1* τοις °/β
11 Βαλανίϊι μαϋρο 6ρ*γμίνον..........
12 Βελβινίδι είς θρύμματα έχ ιτροστριίής · ■ ■
1» Βαλανίϊ:......................
ί 'ί Βαλανιϊό/ουπα..................
15 Κικίίια.........................
ιθ ΜέτΛςβ.....................
17 Μίλ:..........................
18 ΚηρΌς.........................
19 Μ*λό-Λ,τ«(.....................
20- Δεικταμος......................
21 Λάΐάνος.......................
22· Αιναρόβ'πορος...................
23 Δαφνόφυλλα.....................
24 ΑΊθβρια ελαια καί άτίεστάγματα, καραμπά·
σί, δαφνίλαιον, φασχϊμηλέλαίον. ...
25 Ροδόσταγμα, άνθόνερον %α λοιπά τοι«3τι
ρ
Γ'. πρός 10 τοίς °/β
"26 Σχ3ϊΐϊ;ς εβομς σουλτανίνκ]; ξελυχισμέναι
άξίλύκ'.οτοι
27
28 Σταφίίΐς ξανθϊί
α; (ίλιμέ)...
κατά
Φορολογο·}|ΐενα ειδή
(>*/αι κατά
05 , —
67 .
65 ί
40
18
23
27
— ι 30
—- Ι 11
13
06
80
20
55
60
30
23
10
10
30
78
70
42
38
50
50
30
31
32
33
34
35
36 '
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
49
50
'Δποκάθαρα ςανθών σταφίδων
Σίδ
ή:·ϊσμβ»α............
Κο«κοΰλ:α τρϋπημίνα καί δΐπλα. . . .
Κδυκοΰλΐα σκάρτα.'.............
Κουκουλήθραχαί πάτοι τοΰ καζανΖοΰ.
Χονδράδα μετάξης.............
* Υ—ιστάθμη ο'νου.............,
οίνου.
ρ
Όξος
Άμυγίαλόψυγα γλοκβϊΐ
Άμυγϊαλόψυχα ιτικρά..........
Άμυγδαλα έν φλοΐφ...........
Άμύγοάλα έν φλοΐω (ά|ράτά)
Χαρούπ'.α...................
Έ
ρρ
Λεμονάία καί πορτβκαλάϊα
1 Ιορτοκ.άλια.................
Μανταρίνια..................
Κ:
τοίς
ο/

Δ'. πρός
51 ΟΙνοί.....................
52 Πυρηνέλαιον, πβραγόμενον διά
κατεργασίας......................
53 Σάζωνΐκπυρηνελβίου,ίιά-/ΐ]μι>.ήςκατερία·
σί«ς πα-ραγομένου, · κατά την άναλογϊ»
μόνον τοδ έν αβτφ- «ϊρΐίχομένου τοιούτου
—'5 ^ χιλιόγραριμον σάίτωνος έκ πυρη-
νβλαίου λογίζονται 0^6392 χιλιόγραμμα
ττυρηνελαίου. ) 0,6392X0,66=
«Β^ΑΛ'ΑΙΟΝ Β'.
Ειδή φθ(.>ολογοί;μ8-να ι:ατά
54 Δέρματα αϊγοπροβάτίιν.......
οο λ οο«ν Αχι ΐΑθσνοιρίων.
56 » ζουρίδων..........
57 » άρχάλΐίν καί αίλούρων
58 Ίιρχοι 4 % κατ' εκτίμησιν.....
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
Ειδή φορολογαύ{ΐ£να
5» "Βρΐα καί α!γότριχ*ς (τρίχΛ)
60 Τυρος, άνθότυρος, άνθόγβλον
61 ΜυΓήθ'ρα καί μαλίκα......
62 ΜιζίΦρα ξβινή............
63" Γιγοδρτ:...............
10
25
40
45
05
31
65
07
90
30
35
20
10
04
04
62
_ 12
_ , 13
_ ί 18
_ 18
66
50
30
20
15
10
05
10
02
Όκτ«6ρίοί»1910
Ό »-.ί τΰν ΟίκονίΐΑΐνών Έτ.ίτρ
Β. Ι. ΣΚΟΥΛΑΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς