92569 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

51

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ιΐΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦβίϋϋ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ):
ΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χβνίβις τη 1 Ίουνίου 1912— ΑΡΙΘ.
Αριθ. Πρωτ, 1998 Επαρχίας Καινουρίου
~ Διεκπ. 1166 1) Ι*θυφίς υπό τοϋ Γεωργ. Α Ξενάκη επί τής έκ δρ-
411 τελευταίας προσφοραί.
2| Μοΐρες υπό τοϋ Κωντι. Γ. θεοδωράκη ΐπί τή-, έκ δραχ.
» τ , ττ μ μ ν - τ ν 611 τελευταίας προσφ»ρα.-.
α 1 Λ ίλ. Π Χ Ι >_ 3) Τυμπάκη υπό τού Λεον. Τζειρενάκη επί τίς έκ
ΠερίάανεραςτελειωτικήΓ πλβιοδοτιχϊις δημοπρασίας 5812 ι*>ϊϋταίας προσφοραι
διά τηνέκμίοθωσιν τού φόρον έτι των συγκομτζο- "Ι;.—ϊρχίχ.ς
μένων δημητοιακών προϊι'-ντων παντός είοους ') Λιγίρτνος υπο του^ αριί. Ρουσάκη επί τή; 1λ δραχ.
διά τό έτος ΐ9-; ϊών ατοιτέρω οίκονομικών 1205-_/ευτ.αας πεοσφοράς.
περχφερειών των Νοαών Σφακίων Ηρακλείου Έπαρχ&α Πεδιάδος
και Λασηθίου 1) Κασσάνοι υπο τγ.0 Μ*ν. Πα-αγιωτάκη επί τής έκ δρ. 'ί
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΣ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠ1ΤΡΟ1ΙΟΣ τελευταίας προσφοράς. , ,, ,
2) Παναγ2α, υ*ό τού Μανοϋσ. ΙΙαναγιωτα/,η επι τής εκ
—.ΐακηρύττεδ ότι, 5ρα^. 905 τελευταίας προσφοράς.
Έπειδή αί κατά τάς δημοπρασίας γενόμεναι τελευΐαϊαι προσ- ^^ Βνίρδάρω υπο τού Κβλι,δάκη επί τΓ,ς έ/, δραχ. 51 1 τελ-.α-
φοραί διά την εκμίσθωσιν τού φορου δημητριακώ/ των κατω ^^, προσ^Ορ5ς.
τέρω άναφερομένων ^οικονομικών περιφερειών έπλειοδοτήθησαν ' ' ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
έμπροθέσμως κατά 5 ο)ο.
Έκτίθεται εις φανεράν τε/ειω.ικήν πλειοδοτικήν δϊΐμοπρασίαν Τήί. Έ^αρχ£« . Μεραμβέλλου
ή ικμ.ίσθωσις τού φόρου πί τώ» συγκομιζομένων δημητρ.ακων ,^ Λατσίία 3πϊ τ;ύ Ι. Ξωμεριτά/,τ; επ! τής ςκ «ραχ.ό'01
προίόντων παντός εΐδους διά -ό ετος 19Γ3 ι·.,,/ αμε'σως >ατω- τε,λΐϋ-^ίας -Λθθ^φίρας.
τέρω άναφερομένων ο'ικονομιχών περιφερί'ών. ·2^ Έ~άνο3 καί Κάτω Χ,ωρία Φουρνής υπο τού Χ. Μιχαήλ
ΤΟΥ ΝΟΜΟ ΣΦΑΚΙΩΝ Γρα,,ματαά.η επί τής :,. δραχ. 1016 τελευταίας προσφοράς.
Τής Επαρχίας Σητείας
Τής Έπαρχία. /ΑΠΟκορωνου ^ ^ Πι5Α5-Αέφαλο υπο τού Πέτρου Πετράκη επί τής έκ
1) Φρές υπό τςύ Άνςρε'α Παπαδάκη επί τής έκ δρ, ί2θϋ ϊρΛχ. 102 τελευταίας προσφοράς.
τελευταίας προσφοροίς.
V)
Σφακιά Ζίΰ Σαντάλι υπό τού Ν. Παπαδάκη επί τής έκ
2) Βαφές υπό τού Χρήστου Κλαβάκη .«·. Γεωργ-ςυ Μ. Κα- Ίρχ/. 122 τελευταίας προσφοράς.
ποκακη επί τής έκ όρ. 685 τελευταίας προαγορ&ί- / ^ ' 3) Τουρλωτή καί Μετό-χι/. υπό το2 Μιχ. Φραγκιαϊ^κη επί
3) Νίροχώρι-Τϊαϊδοχώρι υπο τού Έμμ.. ΙΙετα/.ί/η επί τής Τής έκ δραχ. 500 τελευταίας προσφοράς.
έκ δρ. 415 τελευταίας προσφοράς. Τής Επαρχίας Βιάννου
4) Νίπος υπό τού Άνδρέου Παπαδάκη επί τής έκ ορ. Ιΐοο ,,,,,„.
τελευταίας προσφοράς, !) 'Α^'-?? ™ ^ Νι?'· Μαβιουϊαχη επι τής εκ οραχμων
, 511 τελευταίας προσφοράς
ΝΟΜΟΥ Η1ΆΚΛΕΙΟ1 5) Κεφαλοίρύσι υπό το3 Νικολ. Μαθιουδάκη επί τής έκ δρ.
Επαρχίας Τεμένους 205 τελευτα-ας προσφοράς.
1] Ιΐατσίδες ύπ. τ.Ο Μι-/. Γ. Τσακ-ϊάκη επί -ϋ,; έν. Τής Επαρχίας Λασηθίου
δραχ. 221 τελευταίας προσφοράς. 1) Τζβρμιάδων ύτ.ό τοϊ Μιχ. Μοδάτσου επί τ^ς έ κ δραχ.
2) Δαφνές υπό τού Έμμ. Α. Λουκαδ**η επί τής έκ ίρ. 3023 τίλευταίας προσφοράς.
150» τελίυταίας προσφοράς. 2) Άγιος Κωνσταντίνος Μιχ. Κ. Τζίρμ]αίιζνά».η ΐτΛ ~τ,ζ
. λ „, ;·/ «αν. 1600 τελευταίας προσφοράς.
Επαρχίας ^ίαλεβυζίου Α "■Λ/·' υ * γ ^
1) Κθραές ύπ; -ύ Γεωογ. Κ. ΒασΓλα/ά/.η ^πί τής 3^ Μέσα Λασήθι κλπ. υπό τού Μηχ. Τζερμιαϊιανακ-, επι
έκ ;Ρ. 160 Τελευταίας προσφορ'άς. τής έκ δραχ. 1728 τελευταίας προσφορας.
ΤΗΣ
Ρ.
ί 5
ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
Κατά τάς έπαναληπτικάς τελειωτικάς οημοπρασίας τής εκμι¬
σθώσεως τού φόρου επί των συγκβμιζομένων δημηΐριακών χροι-
όντίον των άνωτέρο) άναφερομένων περιφερειών ορίζονταΐ
ώς πρώτα' προσφοραί αί τελευταίαι προσφοραί κατά
τάς προηγηθείσας καί άκυρωθείσας δημοπρασίας συν τή προσ-
βήκη τού ποσοΰ 5 ο)ο /.αθ' ό έπλειοϊοτήθησαν.
Κατακύρωσις των δημοπρασιών
Ή όριστική κατακύρωσις των δημοχφασίών τής εκμισθώσεως
τοΰ φόρου έτ.ίτών συγχομιζομένων δημητριακών προϊόντων.
Την ανωτέρω ο'ικονομικών περιφερειών γενησεται την 11
Ίουνίου έ ε ημέραν Δευτέραν καί ώραν 12 π. μ.
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Ο; όροι συμφώνως πρός τοϋς όποίους θά διεξαχθώσιν αί προ-
κείμεναι έχαναληπτικαί τελιωτικαί δημοπρασίαι είναι οί αύτοι
οί άναφερόμενοι είς την ύπ' άριθμ.^'/βυ κα'· χρονολογίαν 31
Μαρτίου 1912 (φύλ. 26 Τεύχ. Γ'. 1912 διακηρύξη υμών).
Έν Χανίοις τί} 1 Ίουνίου 1912.
Ό επ! των Οίχονομιχώί Λι;ι»ών
ΙΜΜ. ΞΗΡΑΣ
Αριθ. ΙΙρωτ.
1167
ΔίΕΥΐΥΝΙΙΙ
Δ Ι Α Κ Ι! Ρ Υ Ξ Ι Τ
περι φανεράς τελειωτικης πλειοδοτικής δημοπ^αοτας
διά τίιν έκυ.ίσθωοΐν τοϋ φόρου έπ των συγκοιιιζο-
μένων δημητριακών προιόντων παντός είδονς
διά, τό έτος 1912 των κατωτέρω οίκονομικών
περιφερειών των Νομών Χανίονκαι Ρεθύμνης
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΙΙΟΣ
Α'ακηρύττει ότι,
Έκτίθεται είς φανεράν τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
ή έκμίσθωσις τοϋ φόρου επί των συγκομιζομενων δημητριαν.ών
χροιόντων παντός εϊδους διά τό έ'τος 1912 των άμέσως κατω¬
τέρω άναφερομένων ο'ικ-νομικών περιφερειών.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Επαρχίας Κιασάμου
1) Γρυμχιλιανά πρώτη προσφορ» όρίζεται δρ. 500
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τή% Επαρχίας Ρεθύμνης
1) Ρουσοσπήτι—Μύλοικλπ. χρώτη προσφ. άρίζεται ίρ. 250
2) Επάνω Βαρσαμάνερο » » » » 220
3) Άμνάτος—Πίκρη κλπ. » » » » 400
4) Άρκούδενα » » » » 300
5) Κυριάνα πρωτη προσφβρά όρίζεται δρ. 200
6) Λούτρα » » » » 170
7) Μέση κλπ. » » » » 170
Β' Τής Έπαργίας Μυλοποτάμου
1) Άγιά πρώτη προσφορά όρίζεται δρ. 180
2) Γαράζοκλπ » » » » 250
Γ' Τής Επαρχίας Ά μαριου
1) Σάτα κλπ. πρώτη προσφορά όρίζϊται δρ. 280
Δ" Τής Επαρχίας Αγ. Βααιλείου
1) Σακτούρια πρώτη προσφβρ* δρίζεται δρ. 500
2) Μέλαμπες » » » » 800
Κατακύρωαις των δημοπρασιών
Η ό^ιστική κατακύρωσις των ϊημίπρασιών τής εκμισθώσεως
τού φοριυ επί των συγκΐμιζομένων ,ημητριακών προιόντων των
ανωτέρω άκονομικών περιφερεΐον γενησεται την 11 Ίουνίου
1912 ημέραν Δευτέραν καί βίρ^ν 1? π. μ.
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΕΩΣ
Ο: 3ροι ουμφώνως πρός τοϋς όποίους θά διεξαχθώσιν αί προ-
κειμεναι έπαναληπτικα'. τελειωτικαί δημοπρασία'. είναι οί αύτοι
οί άναΐίρόμενοι είς την ύπ'αριθ. ^'/υυ καί χρονολογίαν 31
Μαριου 1912 (φύλ. 26 τεύχ. Γ'.) 1912 διακήρυξιν ημών.
Έν Χανίοις τί) 1 Ίουνίοκ 1912.
Ό επί των Ο'ικονομικών Διοικών Έπίτροπος
ΕΜΜ. ΞΗΡΑΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς