92562 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/6/1912
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ:
ΜΡΤΗϋΙ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΪΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
ΕΝ Κ Ρ Η Τ Η
ΤϋΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
1 ;"· ν
Γ, ν -
ττ,
1 'ίο
ιθ. 50
Αριθ. Πρωτ. 2732 1
» ΔιεχΛ. 2162 Ι
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ί
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΓΙΟΣ |
Δι ακηρύττειδτι: |
Έχτίθίταιεΐςδια-,'ωνισμ'ϊν με :?οτι*ή*ς τελ-ιοβτίκ',ί δ/)μ:π?αΐ.ας !
κα-ά τι υπό τ?1ς ύτηιβτίας των Δη^οί'ων "ίί^γων σ.ιντα/_)έ»τα
καί άν- τί3 Διε^^ντοϋτώ; ΔηΛθΐίων ?ργ*>ν «=ω?η'ιέντα δ.βγράμ-
ματΐμϊτάτοΰπρίΰτολογιΐμοΰ σογγρχϊή'ς υποχρεώσεων καί τιμ:>- ,
λογ^ου Τ) κατασκευη τμγ-μχιος ϊγ.ο Περιβολίο; π.-ό; Πρζασε; ,
τής αμαξιτής όίοΰ Ρεθύμνης Άμϊ(.ίου. ;
Άρθοονΐ. Τα ίργα ποοθιιολογίζοντϊΐ κα-ά την λεπτομερή
ίκτίμισκ εις τό πισόν των ίΐαχ. 35,000 περιλχμδινο.ΑίΜβυ
τού ποσο3 τώ* δραχ. 270 δ:' άχροόιττοο; δαπανά; έφ' ώ
οΰδΐν δΐλαίωμα Ιχ*ι ό έργολάδος. Ή ϊλΐΐτωτις γενήτετχ'. επί
τοΤς εκατόν είς άκεοαία; μ?νάΒας.
"Αρθρ3ν 2. Ή ϊηΛΟΛρασίϊ ένϊδγηθήΐεταί εν ταΤς έ'ϊρΐΐί των
Νομΰν Χανίων, Ρίθ^μνη; καί Ήρακλϊί^ *« ι" τϊϊ; Κατχ-
στήΐΛΐΐι τώ* οΊκείων Νο,α.*ΡΧ"3ν ίί' ίγγ^άρωι/ λ« >-σφ?αγ.σμ,ίνων
προσφορών υπό ίπιτρίπής πί^ε3ρ5^2μ^ης ύτο^τών οίκε ών Ν:-
μαρχών ή1 τώ; άναπληυωτών αύ'τών των ο'ιχείων 1Ιροί?ρ«.ν
των Πρωτοδιχών καί ενός αηχ^νικο^ ή των άν χ-ηρ^τών
ϊύτδν ώς μελων την 26 Ιουλίου 191* τ,Μ?^ Π μπ η>
καί ώραν 9 —10 π. μ.
Άρθρον 3. Πάσα κρινγορα θά σ,ινοδίύηται ύτό τής αδείας τοϋ
ΐπαηδεΰ,Αατις τοθ ί ρ ι-ολάδο ο σι.μφώ ^ω;τφ 8 ^ 1 Νί,Αω,υιιό τού προ¬
βλεπομένου υπό τού περί Δτ;μ5π3!χσ ών καί ΐχτελέΐίως Δημοσΐων
Ιογων Νόμου χιστ:π-,ιητι/.ο3 ναί υπό γριιμματιου βεθϊΐ-,ΰντο; ττ,ν
ρ σηαειοΰσα τούς λόγους δι' οίΐς τυχόν θά άπέκλειί
τίνα τί3ν μ?ιοϊοτών.
"Άηήρον 5. Πΐτα κατά παράβασιν των άρθρων 9 3 κ«ί 4προσ-
φορά ιιναι οπαράδεκτος χαί ίττΐστρίφεται πρός τόν έπίδόντα ταύ¬
την /ωρίς ν ανιχθΓ ό π·ρ'κλϊίων αυτήν φάνεΧΐοϊ.
Μ«τά τ'ον ίλιγγον τδν ΐγνρίφων ή συνε?ρίασς άποχαθίσταται
ίκ νΌυ ϊηιιοσ(α, ό δέ πρόΐ^ρος άτι-'φρϊγίζεί τα των προσφορών
διλτ'α κα"ά την άΐιθ^ιητιχήν αΰ-ών σειοάν, χι-αγωϊίζει τό περιε-
χόμενον αύ'ών ΐν τω ιτοωτίχίλλω καί αν«'.η-ύττει τελευταίον
μειοίότην τό·"Χ2θοφερόμενον νά εκτελέση τό έργον είς τιμήν συμ-
συμμορφθΰμενοι πρός τάς δ.αίάξεις τ3θ πιρί
έχτϊλίσίω; δημ;σ.ων έργων νόμ.:υ ίαίλΐιπύς το3 Κρίΐους^.
Άρθρον 4. Ή δημοιτραΐία διεςάγετχ. δτ^οσίως. Ό έτφρα-
γισμένος φάκίλλος, έν φ είναι έγχ,ίκΧί-!3μ.·:νη ή πρΐϊφορά, τι^ί-
ται όμ,οΰ μετά τώ> ί* τω άνωτέ:φ άίθρψ μν/]38-:ντων εγγράφων
ίντΐςδιυτέροαβϊκέλλου, ο'ΐτις παραδίδεται^σφραγισμ.έος^'ιςτόν
πρόίδρον τής έ-ιτροπής σϋν.ϊρϋζίύ^ης. Ό πρόεϊρίς άίΐθλίϊ
τίϋς Φϊί,έλλους κατα τάξιν τής ίγχί-.ρ.σεώς των, ά*!Λού6.ΰ; *"ο-
σφραγίζονται οί έξωτερίκοί φίκελλο , ή δέ ίπιΐρ:πί·, β^χειοΓ 5φ
έ.άσ>οο ίσωτερικίί φακ,ϊλ^-ου πίρικλείοντο; τ'ν εκάστου «,οοιφ:-
ράν τό δνομα αΰτοί καί τόν αύςοντ/ αριθμόν το3 έξιοτ ρΐλθΰ φϊ-
κέλλου κκί κΐταγράφει έν πρωτοΑ3%4> τα Ιμπερΐϊχομενα κατά το
3 ϊγγραφα. "Εΐτειτα οί έν τη αίθο^3Τ^ τής σ^νε*ριάσίΛ>ς
"Αν πλε'Όνις τ^»ν διαγωνιζομένων ήθείλίχ προσΐέρτ^ την αυτήν
συμ:>5ρωτ»32ν πο-σφ^οάν, ή ϊηαοπρασια ίπαναλαμδάνϊται κ»ί
παρατείνεται επι ίΰο ώοϊς, ό δι Ισφραγσμ^νοιν προσφορών δια-
γο»νΐσμϊς μεταξυ των πρ^σενεγκόντων τάς αύ:άς σ'-'μΦΐρωτέρα;
τιμάς. Άν δέ οΰ-οι τυγχάνωιιν άπόντες τότε Ιπανα^αμδίνεται
ή ίημ.-;πραϊίϊ χα^' όρ σθησομέντν υπό τή; ίπιτριτΐή; ημέραν, ήτις
δέν δϋνατα'. νά ύχϊρβή τί,ν ?;κτην πέμπτην αΐϊο τής πρώτης
?ηυ.ϊΐ:ρατ!ας. Η δευτέρα αΰ'-η ϊημοπρασ'.α θα η ϊγκυρος μόνον
ίάν ό ϊίς των διαγων'.ζο'αένων κάιιτ; ε*πτωτιν μεγαλειτέρον τής
γενομένης ν.ατά την ποώττϊν ϊη^οποαΐίαν.
"Αρθρον 6. Είς τίΰς κατά τόν ϊ^αγωνισ·ΑΟν άποτυ'χόντας ΐπι-
στρ^φοντα: τα λόγω ίγγ,νήτεως κατατί^ίντα χρήματα ή ό'ΐολογίαι
ίντός τριών ήιιεοών ατό τ"ς ϊημοπρασίας τί ίγγράφψ είδοποιήσει
τοϋ ΐΓ?ο·-δ2θυ τή; έπιτοοπής -τοός τούς δημοτίους ταμίας ή διευ-
θ^^'■:άς των χ.ατασ:ημ.άτων έν οΓς κατ«τέθηΐ'»ν.
"Αρθρο· 7. Ό έρ(·ολάδ:ς ίιπόκειται εις τα; δ;ατάξε·ς τοΰ ιτεόί
δκ;μ3^οα^ιώ^ >αί ϊΑτδλίσεως δημοσίαν έργων ύι' αριθ. 356
Ν'ΐι;υ
ΑρΟ;εν 8. Τα 3ιαγράι*ματα ό ποοϋκολογυμίς, τό τιμολό-
γ.ον χϊί ο'ι οΊοί των συ ΑίΜ'ΐών εισίν άκτεθειμίνα είς τα γρα-
φεΤί των ϊνω Ν3ααρχιών είς την δι χ εσιν των βουλομένων να
λάβωσι γνώσιν αυτών.
9. Τί κηρύκϊια καί ίςο?α τοΰ συναφθη-.ομένου ΐυμ-
ίπ·.6ϊρύν ;..ι τόν ΐργίλάίον.
ί;ις~ 30ΜΛ» 1912.
Ό τι Ι τή; Δηιοιίας 'ΑβφαλεΓτ; χαί Δημοβίων
"Εργων Διοιχών 'Κ^'τοο
Γ. ΓΑΛΑΜΙΣ
άρθρον 3 ϊγγραφα.
παοευρυκίμϊνοι άποΐΰροντα!, ή
ίϊί*ν τα ϊγγραφα ά
τη αίθο^3Τ^
δέ ίχιτρυτί, έξϊλςγχουσα κϊτ
τον; είς εβν δ.αγωνυ/ον
Άοιθ Προτ. 2730
Ι Λιε/.-. 21 60
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηρύττει ότι
ΈΑτίθί;αι εί; ϊιαγων-σμ^ν μΐιοδοτικίΐς τελ€!ωϊ'.ιιή'ς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
σί»ς κατά τα υπό τής υπηρεσίας των Δημοσίων "Εργων συνταχ- ' ονμο*ο«σιών καί εκτελέσεως δημίσίν»ν ίργων ύ*'αριθ. 35ο
θέντακαί δπό το3 Διευθυντού των Δημοτ'ων ίργων θεωρηθέντα ι Νόμ?υ.
ϋιτολογισιιοί, σ^γγηαφϊίς ίττογοεώσειον Ι Άρθοην 8. Τα ϊΐαγοάυμαυ* ό πρ:ΟΐΓολογισμ*ϊο, τό τίμολό·
ιή *ροεντό«ως τί!: όδοϋ Κα)ομοΜου Ι γιβν χαϊ ο! ό'οοι των τυι±Φων!5ν είϋϊν ίχτεθ'ίμέν* εΐί τα γββφεί*
ό^οο ΉραΑείου Καττελ"'ίου. Ι των άνω Νοααογιών ε;ς την διάθεσιν των βουλομένων ά λά¬
βωσι γνώσ'ν οΰκον.
"Αρθρίν 9 Τα ΧΓρύχβΐα καϊ Ιξοδϊ το3 συνϊφδησομένου συμ-
ϊ'βγράμΐίατα μετά το3 ιρ^ϋιτολογισιιοί,
ναϊ τιμολογίου ή χατασχευή
Καστε),λ(ου τμήματος τής ό
"Αρδρον 4. Τα ϊργα τββίτολίγίΓοχτϊΐ χα-ά τ,-ν λεπτοιιερί
το>5 ΐΓοσο·1 των ϊρΐγμων 794 ϊι' άτοο'ζτους *ατάνας έ» ών ο^ϊέν
ίιχσίωμα Ιγϋ ό ίίνολάίίς. Ή έκπτωσις γενησεται επί τοίς
εκατόν «ίς ακεραίαν μονάίας.
"Αρθοον 2. Ή ϊηαοτρασία 1>·ργηθήσεται «ν τα!« Ι?ο*:ς των
Ν^μών Χανίων, Ρ'θίμνης καί Ήο&κΛβ'ου κ-ζί Ιν τοίς Κατβστή-
μασΐ των οίχείων Ν:μϊρχιών ϊι' ίγγράφων χαί ίσ*Ρ'»νυμένων
τρ-σφερών υπό Ιπιτροπϊίς Ίτοο«Ϊ3ίυ*μένης υπό των ς'χ'ων Νο¬
μάρχην ί τίίν άα·τλτρ«*-ώ'ν αΰ^ών τ3ν ϊίχίίων Ποοέίοων
τδν Ποωτοϊίχών χαϊ ίν'ς μηγινινοθ ν) των άναπληίωτών ού-ών
ώ« κ»>.(5ν τήν 25 Ιουλίου 1912 ήαέοαν Τετάρτην χαϊ (5;αν
9—10*. μ.
"Αοθρον 3. Πασά «ίθσΐορά θΐ συνοδίύητοΊ δπό τ9!« »ϊεΕ~ς
τοδ ίπίττίίύματος τοθ ίρ·Ό·)ίίίου συμφώνως τώ 8Ηω Νόυω υπό
το3 προί)ίΐίίμένου υπό τγ3 πε:ί Δημοπρασίαν
ΐπ δαρύνο^ι τόν Ιο
Έν Χανίοις τη 30 Μβίου 1912.
"Ο έπ' τής Δημοσίας 'ΑσφΛε'βς και
Δτμοσίων Εργων Έ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 2731
» ΔίίΧΤΓ.
Ο ΕΠΙ ΤΗ3 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Δ ιαχη ρύ ττβ ι ότι:
■?ί ίΐβγωνισμόν μεΐΓΪοτιχής Τ8λε!(ι)'!κϊ/ς ϊημοπρ»-
ύπό τ?!^ υπηρεσίας των Διμοσίων "Έογων συντβ'
ιιτ3 τοΰ Διρυΐυ^τοΰ τ3' Δημοσίων "Εργων θίωρη
το3
σΐατς κ^τα τα
νθίντα >βί ι

I*-
δίυτ'οου φαχέλλο^, δτττς ΐΓαρ3δ''*ίται ίσνρνιαίΐί'ος ίΐί τόν
ι τίίς ίτιτριπή: συνεδοίαζούσης. Ο ποόεδο^ς άρ θμεΤτους
; κ-ττά την τάξ ν τ?ς έγγειρίτίως των, ά«ολ:ύθω; βπο-
σ*ραγίζονται οί ίξωτεο'κΐί φά'ΐλ'λ'·!, ή δέ {τιτροπή σηΐΑΊοϊ ΐφ'Ιχά-
6*ιο0ντ5ί τήν ιΓς τι τίνν ίημοσίων ταμβίων ^ τίς ΤρΛπ·;η? ινρη- > γρίώτεων >β? τ(|Χε>ογ{βιί ή ϊ1αρρύθμ[σις τού γώοου
-ς κ*τα»εσ.ν, λόγω Ιγνϋήϊεως, ε?ς γρήαατί η ίμολογι'βς τί|« λ(μίνβς Ήραχλείου ισβ«έ»ο.·ις κ«τ--σν5υή άπιθηκών κλπ.
Τραπέζης Κρίχκ, χα-α την επι τής «κΪ3σεω: των αξίαν ποσο3 | 'Αρθ5ον 1_ ~β ?ργα «ο£!)π.λογ!ζΛνται χ*τά τ*ν
ϊραγμΰν 2500. ^ ^ ( }|χτίμησιν «Ίςτό ποσόν τώνίρβγμών 56779 χαί «'/,οΛ- Ή
Ε'ς τόν ϊΐϊγωνΐσμόν ούνανται νάλάίωϊΐ μ^οος χαϊ βλλοδαπα ι πτωσ ς ννήσ·ταί ΐκί τοΤς έχατον «ίς άχίραίας μονάϊας.
συμιιορφοΰμενοι πρόϊ τίς ίιατάζεις το3 «γ! ϊ/μοττρασιών χαί | Άρθοον 2 Ή δημοπρ*σ'α ίνεογγθήσεται εν ταίς Ιδραις
ίχτ!>έσβ'Λς ϊημητπον ϊργων νόαοΐ/ χιί λοίτίίί τΟ3 Κίάτους. ν4 των Νομών Χανίων ΡεθΊανης χϊϊ Ήρτχλείου χαί έν τοίς
"Αρθρον 4. Ή δημοΐΓίϊσ-'α διεϊα'γϊται ϊη^οσίωί. Ό ίσφραγι- ; Κατασττίμασι των ο'ιχείων Νομαρχΐών ϊΐ" εγγράφων καί ΐσΦΡβ-
σμέν-ς φάχελος, ίν ώ εΓνΐί Ινκίχλεισαένπ ή ποοσφορα, τίθίτβ! ^ γ,σμ^νυιν -ροσφοεών υπό ΙπίτροπΫΐς χροείρίυοιιένης υπό των
όιιο3 ιιετά τΛν ?ν τ3 ϊνωΐίΐω ϊίθ"ωα.ν»!σθίντυ)ν «γγράφων ίντός , οί^ϊίων Νομαογω'ν ή των άνα-τληρωτών αυτών των οι'κηων
Προέδρων των Ποωτοϊίχών χαί ενός μηγανικοί ί) τ^ν άναπλη-
ρωτών αΰτοϋ ώς ιΐίλώ'ν τήν 25 Ίουλ'ου 1912 ημέραν Τετάρτην
ι χαί ώραν 10—11 π μ.
Ι "Αρθρον 3. Πασά ιτοοσφΐρά θά συνοδεύηται υπο τίίί ά%ε'α€
»του Ισω·βρ(χο3 φβχέλλίυ ιτερικ>είοντος τ/ν εκάστου πρΐστοράν » Τ03 Ιπιτηϊίυμβτος το3 ίργο>ά6ου συμφώνως τώ 811 Νομώ υπό
τό 5?οι*α ίΰτο3 καί τόν ϊύξοντα αριθμόν τοϋ εξ*τ«ριχο3 φχχέλ- | το3 προίλε-οαέ'νου 5πο το3 περί ϊημοπρασιών κοΐ ίκτ·λέσίως
λου /βί χτταγραΦε! ίν χρωτοχόΧλψ τα ί'μπ·ρ'«χόμενα χατά τ ό Δτμ. ίργων Νόμου πιστοποιητιχοΒ χαί Ιπβ ν0βίμαατίου ^εδαι-
αρθοον λ Ιγ-ρααχ. . Ο3ντος τήν εΓς τί των ϊημ'-οίων ταμ,ε'ων ^ τί[ς Τραπέζης Κοήτης
'ΕππτΛ εί ΐν τ? οίθίάστο τής συνεδριάσεως παρευοίσιΐόυΐί- ι χαταθΐσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χρήιΑοτα ή ου.ολονί«ς τής Τρ«-
νοι άτοσύίοντβτ!. ή 91 έπιτροπή ίξϊλίγ-/ουσα χατ' ΐίί*> τα Ιγ- $ «έζης Κρτδτηί, χατά τήν επί τίς έχΒέσιώς των άξίβν ποσοί
γρα«α άτοφτσίζει χατ* όν:μα τούς *'ς τον διιγωνΐσυιόν παρΐδι- , ϊριγαών 3000.
χτέους σηαειοϊσα τούς λέγους δι' οδς τυχόν θά άπέκλϋέ τίνα | Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρυς καί άλλοϊϊίτοί
τ ν αειοϊοτοίν. συμαοοφούμενοι *ρός τάς δΐατάξεΐς το3 πεοί ίημ'ϊτρασίών χαί
5. Πάσα χατά παοάίϊτίν των άρθρων 2. 3 χαί 4 , έχτελέίεως ΪΥΐμοσίων έργων νόμου χαί λοιιτούς τοΰ Κράτους.
4. Ή ίηαοπρασία *«ξίγετ·»( ϊηιιοοί'ος· Ό ΙσΦρα-
γΐσμί,νος φάχελλος, έν ώ είναι {γχίχλκσμένη ή πρσσφοοά, τίθεται
. όμο3 μετα των ίν τώ ανωτέρω αρθρω μνησθέντων ίγγρνφίύν
ι έντος δβυτίοου «ακί'λΧου, δστις παοαϊί^εται Ισφραγισι^ίνος εις
τόν Πρόεδρον τ?ς Έπιτροιή'ί συνεδρ'αζοΰσης. Ό Πρόεϊρος
ά.ιθμε'ι τοός Φ?χέλλου« χατα τάξιν τής ίγγίίρί'σίώ: των, άχο-
} λούθως ΐποτφθΛγίζονται οί Ιίωτεριχοί φάχελλοΐ, ή 51 Ιπιτροπή
σηι*«!οΤ ίφ' εκάστου Ισωτερίκοΰ «αχέλλου ΐΓ«ρ!κ>6ΐοντ')ς την
εκάστου προσ»-ράν τό όνοιιια α3το3 χαί τόν α'ςοντίΐ αριθμόν το3
έξωτεοικο3 φαχίλλευ καί χατα-'ράφίΐ «ν ιτρωτοχόλ^ω τα ίμπβ-
ί ρί'χόιΐίνα κατά τί άοθρίν 3 ίγγοαφα. "Επΐίτα ο ΐν τή αίθίύση
τής ΐυνεϊοιάσεωί «ϊρευρ'ϊόμΕνοι άχοτύρονται, ή ϊέ ϊπιτροιτή
ι βξβλέγγουσα κατ' ιδίαν τα ϊγγρα?α άπθφασιΤε' χ*τ' όνομα τοι)«
εις τόν διιγωνσμιον ■»ϊοϊ^5».τίους ση^ειο^σα τού; λόγοος 3ι* ούς
, τυγιν θΐ «ττίχλίΐέ τίνα των μβΐοϊοτών.
Άρθοον 5. Πασά κατά ιταοάίασΐν των "ρθραιν 2 3 καί 4 προ-
σ?οοά είναι ά·τ«οάϊε*τος καί ίπιστρέβ'ται πιός τόν έπιδόν-α
Ι ταύτην γω-ίί ν' ανοιχθή δ περικλείων α5τΫ·ν ιράχίλλος.
Μετά τϊν ϊλεγγον τ&ν ΐ^γράίΐΜν τ, σονεϊρίΐιΐί
: ίΓναι άΐΓΐοάίίϊΤ'ς χαί ίπισ-ρίφίτ/ί πρόί τυν ίπιϊόντα
ταύτην γωοίς ν'ανοιχθή οχερ'χλιίως αΰττν φάκελλο;.
Μετά τόν ίλιγγον των ·γγρά»ων ή συνίϊρίασις άποκαθίστα-
σ»ατΐ[ ΐχ ν^βυ ϊϊΐμίσία, ό δέ ποόίϊίΐίάττοσ^οαγίζει τα των προσ-
ίορων δί^τία κατά ττν "ίρίθαητιχήν αυτών σιι;άν, κ»τι·χωΐίζ€ί
τό ΐΓερίεγί^ινον αυτών ΐν -φ τοωτΐχόλΧω καί άνακηοόττίΐ τ«-
λ«υταΐΓν μΐΐοδότην τον ζρίσ?;ίίμίν3ν νά ίχτΕλέΐΥ] τό ϊργτν είς
τιμ·>·ν συιιφϊΐωτέραν.
Άν πλϊίονες τ3ν ίίαγωνιζ-'μένων ίθϊλον πο5σ?έρ»ι τήν αυτήν
συιίϊεο'οτέραν ποϊσφίράν, ή δΐΊΑθτρασίϊ ίταναλϊμίίνίτϊ! χαί
Κϊπατϊΐνετίχι ϊπι δϋθ ωοας ο δι ίσφοαγ'σ/ίνβν ποοστοοων δϊαγω-
ν!!τ^Αό^ αεταξ) τ3ν»εοκνεγχόντων τάς ρύ-ά: σομϊίρωΓΪοας τι-
αάς *Αν 3έ οδτοι τυγγάνα.σ'ν άτόντις τότε ίζαναΧαμίάνεται ή
ϊηοοποίσίβ κ»θ* ί'ΐϊβτϊσομίνην υπο τί!ς ίπιτοοπής ήΐλίραν, ήτις
ϊέν ϊ'ινΐται νά δπίρβί! τήν ?5χάττν πέϋΐττην άτό τής τρώτης δη-
μ:ιτρΐσίαί. Ή δΕυτέΐΐ αυτή δηαοπρισία θά ?ϊ ίγχχρος μόν:νΐάν
ό «Γς των ϊ'αγωνιζΐιιένων κάμτ, Ικπτωτιν μεγαλιιτϊραν τής γενο¬
μένης χατά την ιτοώτην δηι»οχρασ'σν.
Αρθρον β. Είί το^ς κατά τϊν ϊΐαγωνσμον άποτυγόντας ίττί-
στρίΐοντα' τα λό·'ω Ιγνυίσζιος χαΐατ(0;/τα γοήμϊτα,ή όμίλο-
γίαΐ Ιντός τοΐών ήμ«;ών ό"^τ^> τή- δημοπραϊίχς τη έγγοάΐω είϊο-
ιτοιήσιΐ τοΰ προέϊρου τής έπιτροιτίΐς τρός τοΰ; δηαοΐίους ταμίας
γ) ϊ^ίυθυντάί των κατβστημάτων ίν οΓς κατετίθ^ΐαν'
"Αρθρον 7, Ό έργολάίος ύπόχειται είς τάς δυτάξειςτοθ περϊ
γ γρ , ρί
ί* νίου δτ)ΐχοσ''α, ό δέ Ποίείοος άκοσφί>3γίζ*ι τα των ρ
εελτια κατϊ την αριθμητιχήν αότών σειράν, καττχωρ'ζπ τό πε~
ριεχόμενον αυτών έν τώ χβωτϊκόλλφ κι! άνϊκηΐύττπ τίλίυ-
ταΤον μει&ϊότην τόν προσφερομεν νά εκϊίλέστ) τό Ιογβν «ίς
τιμήν έ

ΕΦΗΜ-Ρ12
ΚΤΡΕΡΝΗϊΕΟΪ
Άν πλείονες των ϊιβγωνιζοιιένων ΙξθΛο» π5οσφΙρ« τη» αύτην
ϊυαφϊοωτίίαν ποοσφοοαν, ή δη'αοπρϊσί» ΐπϊν»λ»αίίνεται καί
κιρ«τ«1νετϊΐ ΐιτί ίιί·> ώΐας ο ϊι* «σφρϊγισχέ ι*ν ποοσίΐρω'ν ϊια-
γωνίσιός μ«.ταξί) των πβοσενεγκόνπον τάς αύτάς συμι>ί3'·>τέρας
τιμίς. *Αν οί οδτοι τυγ·/ί»ωτιν άπύιτες τίτε Ιτανζλλιιβΐνβται
ή ϊηΐΛοποασία κΐθ' όρισθησιμέ'Π^ υπό τής ίπ τροτής ήυιέραν,
ητίς ϊέν δύναται να δπίοδή την δεκάτην π^μπ^ην «πϊ τή* — ώ-
τη; ϊηιιοπροσ'βς. Ή ίεκτίρα αυτή οηίΐοποίπίί θά η ϊγχυρος
μόνον ίάν ό εις των ίιΐνωνιζομένων κάμη ϊκιτΐΛσιν μεγαλει¬
τέρον τν*ς γίν»μί·ης κατά ττιν ποώτην ϊημοιιρασ'αν.
"Αρθρον 6. Είς το·}? χατά τόν 3ιαγιι>»ΐβι»όν άποτυγόντα;
έχιτΓρέΐονται τα λόγω ένγκίσεως χϊτατεθιντα γ_ρτμχτϊ, βιιο-
λο-'ίαι έντος τρ·5ν ήυ.«οών άχο τής δη'ΐιτιαυίας τή ΐγγοάφ'ι)
ειϊοποιήσ»! το·3 ι-ροέϊρου τή"ς ΐττιτοοπί!" — :ι- τους ϊημιοσίους
τϊ'Α!ας γ] ϊίευθυτοτς τ&ν κατΐττη-ΐάτων έ> α- κατετέθησαν.
Άρθρον 7. Ό έρνολάδος ύτόκειται ε'ς τάς διατάςίκ τοΰ
—βϊ ϊηιιοποατΐώ'ν κ»: ϊκτϊλέσΐως δημοσία»» ϊρνων δ χ* αριθ.
356 Νόμου.
Άοθρον 8. Τα διαγοάμ',ιατβ ό ιιοοϋιβλογίσΆίί:, τό τιμο-
λδγ;ον χα ο! ίροι των συμΛαίνΐών εισίν ΐηη^ει^ίνι είς τα γρα¬
φείω των άνω Νομιαοχ'ών είς την διάθεσιν τώ» ^ουλονιένιβν νά
λαίωσί γνώσιν (*ύτών.
Άοθο'ν 9. Τα Ληοόχϊΐα καί 1Α% τοΰ συναίθησομ^νου σ^μ-
ίολα'ου έττιββοΰνουσ! τόν εργολάβον.
Έν Χαν'οις τη 22 Μαίου 1912
Ο ίπί τί1; Δημο^ίΐί 'Ααφαλ
Έργ». ν Δ οΐκών 'Ρκ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
!♦' ίκ*»του ίσωτεριχοβ Φ«»ίλλου ιτδακ^είοντος την 4κά«ου
πρυφοοϊ» το όνουια αυτού καΐ χον οΰξοντ» αριθμόν τοΰ ί|»τερι-
χοΰ φίΧίλλου κιί χαταγοάΐί! έν ποωτο^ίλλαν τα έμιΐ*{.ι«ι/έμϊνα
κα·ά ·>:!> άοήβον 3 Ινγρβφγ, "Κειτα οί Ιν τή αίθοΰστ1 τ*ο συνϊίριά-
ακΛχ "ταο«υβ!σ*ίμ»νοι άπ^σ'>ρ3ντα(, -δ ϊέ ίπιτρ'ϊΐΐί) έξίλγ·/ου!Ιϊ
κατ' ίδιαν ·*ά ϊγγοαία άτθφαΐίζβΐ κατ' όνοΐλα τού: *'ς τόν ϊια-
νον σιιον πϊραϊ«χτέο>ς σημ€ΐ3ΰσα τού; )ογους ϊι' ούς ϊυγόν Θά
απ^χλϊ!» τίνα τί5ν αιιοίοτΰν.
ΆοΘριν 5. Π5ΐ« κατά πΛθάίασιν των άοθ;ων 2, 3 χ*ί 4
ποοσϊ3ρα εΓναΐ απβοάϊβκτος κα'. έπιΐτρέτβταί χΛς τόν 1«!Ϊόντα
ταύτην γωρ^ ν αρνηθτ ό ιτερίχλείίΛν αυτήν «άχε'νλβί.
Μ«τα τόν ελε·"/ον των ΐνγρίφοιν ή σ^ν4ίοίατι'
Ικ νέου ϊηΐί,οσία, ό δέ πρόεδοΡί αποσ»οα^ίζ·ι τα των
δβλτία χατά την άριθμητιχήν α!)ΐών σειβάν, κα-αγωρίζε[ Ά τι·
Ρ'εγόαενον αυτών ΐν τώ πρωτοχόλλω «αί άνίκηΛυττ* τίλί»τ«Τον
ιΐϊ'θδότην τόν προοφίρόμενον νά ίκτελίσο ^ό Ιργον είς τιμτν
. Πρωτ. 2733
» Διεκπ. 21^3
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Κ Αί
ΔΗΜΟΙΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηούττ*! δτι:
αί βίς διαγιονίσιχον μεΐϋδοτΜϊΐς τβΕΐιοτιχί!ί ϊημοπρα-
οίας κατά τα υπό τής ύιτηίετίαί των Δη^οσ'ων "Εργων συν-
ταγθένιΐα χά! υπο τοΰ Διευθυ^τοΰ τΛν Δημοΐ'-ων ίοναιν θ*ωοη-
θέντα διαγράμΜατα ιιετά τοΰ ποοΰτολ^γι-μοΰ, σιΐνγοαφί'ί υπο¬
χρεώσεων καί τιμολογίοΌ ή χατασχε^ή τμ+μ τοί άπο Ρ»Β 'μνης
πρός ΆρΐΑίνιοί χί!ί ίμιξιτήί β*ο3 Ρεθύυ,νη; Άγίου Βχσιλβίιυ
"Άρθρον 1. Τα ϊογα πριϋπΛογί'^τ-τι χατά τΐν λεπτομερή
έκτίυ,ηοιν είς το ιΐοσόν των ϊοαγιχών 45,000. "Η ϊχ-ττωϊΐς γε¬
νησεται ίπί τοΤ'- έχατ^ν εις άκεραίας μονάϊας,
Αοθριν 2. Ή ϊη ιοποασία ενεργηθήσεται έν ταΐ; εδοαις
τ&ν Νομών Χανίων, ΡεΒκινης, κ^ί Ηρακλείου χαί ίν τοΤς
Κιΐτίίστήμίσ! των οίχ,νων Νο·Α5ργιών ϊι' ίγγρχφων χαΐ ϊβφο*-
γισαένων προβφορών υπο έϊΐτοιπίΐ- π^οεϊ^ευοΐΑ-νης υπο των
~ΐχ.ίί «ν Ν-υιαργών γ) των άνιπ^ ηοιοτώ·· αυτών τίόν οΐκ-:ίων
Προίδρων των ΤΙο·*τοδικ5ν καί ενός μηγανκιδ τ] τώ» ανατλη-
ρωτών αύΓώνώ- υιελΰν'*τήν 95 Ίιυλ'ου 1912 ημέραν Τετάρτην
κοί ώραν 4—5 μ., μ.
"Αρθρον 3. Παΐα προϊφορά θά σινοίεύιται διτο τής αίε'ας
τοΰ «·ΐιτηϊεά)Α·»τος τοϋ Ιργολάδ'υ συμφώνως τοΰ 81 1 Νόαω
ΰιβΒ τοΰ τρο5λίπαμιέιου δ «ο τιύ πεοί Δηκ.ττρχσιών χϊ'. ίκ.τελ*-
σΐω; Δ,ηιΐίτίων έργον Νό *ου τιΐτοποίητΐίίύ χ-ϊι υπό ·ότι!-ιι-
τιου βί6α!οΓίντος τή ι β"; τι τ·3ν *η'Αθσ'ων το"Αεί(ι>ν ή τής Γοϊίγ--
λης Κοήτηο χ-»τά*£τιν. λόγψ εγγυήσεως, είς γρή^ατα ή βΐΑθ-
λογίις τ*ί; ^απέζηί Κρήτης νιατά τή>> επί τής ίκϊότεώς των
αξίαν ποσοθ δραχμών 2 500.
Είς το.* δικγΌνίτμ^ν δύνανται να Χαδίοτ! μ^ρ^ς χαι ά^λοδτ-
ποι Οι)μα5ρφ5^ϊνοι πρόο τάς ϊΐατά^ϊίς τοΰ π*ρί δηα''~5αΊΐι,)ί
καί ίχτελίϋίως ί-ηιιοσίων ίργων νό'Αοι» καί λοιποδς τοΰ Κοάτους.
"Αρθο·ν 4. Ή 8ηι>οΐΓ3χσία δι?ξάγϊ*α' ϊη·^"σίω;, Ό Ιτφοα-
ΥΙσμίνος φίχελλος, ίν ώ είναι ί*κ£'Λε>σι*έν.η ή τροτφΐρϊ, τίθεται
ΐΑΐτά των ίν τω ά«οτέρφ άοθρω μνησθίντων εγγράφων ίντό:
βακέλνου, 5«τις παθϊΐίδξται ^νοΛ-ιαΛίνις εις τόν
"Άν π^ε'ονες των ϊιαγωνιζομένων ^θίλον ποοΐφίριι τή-1 βΰ-
την συμφ'.ρο>τέραν, προσΦοοον. ή οηα'ίτροσ'α ίτ
χβί 7ταρατ«ίνεται ΐπΐ ϊΰβ ώοΐς 4 δι* Ισφραγισα^νιον
τ*ιΐ(γ(ον'σιι.ό·: α»τα?ύ των προσ*νενκίντων τάς ούΐάς
ραΐ τΐμίο. Ά» δέ ούτοι τυγγάνιοσιν άιτόντες τότ»
νεται ή ϊηιιοΐΓρϊσίϊ χαθ' βρΐ7θησομέ··ην ύτό τί!ς Ιπιτροιτής ήμέ-
ΐϊΓώτης ?ημοιτοασία. Ή δίυτ'ρα βυ-η ϊηιχοποασΐα θϊ ^Ινχυρβί
μονο: Ιΐν 'η ίίς των δ'ΐγων ζομ^νων χάυιη ϊ*πτι>σ'ν μιγβλ»ιτ«-
ραν τί|ί νενο 'έντη' κατα την τρώτιην δτμιοΈρβσίΐίν.
"Αρθρον 6 Είς τους χατά τόν διαγωνισμόν άποτυγόνταί
ίΐτΐστρ'φίνται τα /6γω ΐγνυήσΕως χατατ'βίντα γργιιχοτα, $ όμο-
λογίαι «ντός τρ'ώ" ίμεΐών άιτό τ·*ϊ« δηιιθπρασίαί τί) ΙγγρβΦω
ΕΪδοιτοιήτε! τοΰ ποοέ^οο» τί|ς ίπιτροπής ποβί τβδς ϊη^ιοσίους τα-
(ΐία; ή ϊΐί *υνταίΓ των 5">τΐιττυιΐτ(ι)ν ίν οί; κατετέθησαν.
"Αοθ^ον 7. Ο ίρνοάδοί δ-όχπται βΐς τ^ς ϊ'ά Τοΰ ιτ«ρ'ι Λτ-
^οτρασιών χϊί ίχ.τε'λέσίως ϊη ησίω» ?ογυ>ν ύπ' ?βιθ,*όν 356
Νόμου.
"Αρθοον 8. Τα ϊιαγϊίμματα ό προϋπολονιιμ^ο το τιμολόγιβν
δνω Νομαρν,ιώ^ είς ίιά'εσιν των βνΛοΐΑ^νων νά "λάβωσι γνώσιν
"Αβθρ-ν 9 Τα χηούκ-ι* καί ϊ?οία τοΰ συναφθησονιένου
ιυ {πι6·ϊρ^νουτ. τον ΐργολάδον
Έν Χανίοις τ? 29 Μαί™ 1912
Ό β—Ι τι»ς Δημοσίας Άσΐα>Ρ'Λτς κα; Δίΐμιοσίων
"Εργων Διο'χών Ι
Γ. ΓΑΑΑΝ^Σ
Άοιθ. Ποωτ. 2720
» "Δ~*τΓ"2 ί50~
ή
τους φα*ίλους κατάταξιν ·;ής ίγχειρίΐεώς των, άκολο'ιθως
ίζ »5.4ς>τ·ίΛοΙίί*«λλι>ι, ή δέ «π,ιτροπή ,ση
Ο ΕΠΤ ΤΗΣ ΛΗΜΟΤΤΑ.Σ ΑΣΦΑΛΑΤΑΣ ΚΑΤ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διαχηούττει 8τι:
Έκτ'"βται βϊς ϊ'αγ·*νισΐΑΟνμβΓδ5τ!Κί]ςτ·λ'"*τικί!ς3ηιιοΐΓρασίβς
χα-ά τα !ιπό τής ΰιτηοϊσί~ς τί>ν Δη|Α-σίων "Εογονν συνταγθίντα
ναί δ-το τιΰ Δ"·οθυντοΰ των Δηιιοσ'ιβν 'Ερ^ων θεορηθ'ντα δ·-
α^ράμματα ιιετα τοΰ τροοϋ·ολονιΐιιο3, συγγροφί^^ ϋτογρίί>σεων
ν. ί τ[μ"">ογ'"υ ή χοτϊσχί 'ή προ«ντάτε(ι>ς τ9ίς όϊιΰ Κακοΰ
"Ο->-υ- Χεΐσονττίυ τμιήυ,ατος τίς όϊοθ Ήθϊχλβίου Λασηθίου.
"Ατθΐον 1. Τα ?ογα προΰτοΧ'γ'Σίντοι νατα τί-ν λεπτ-ΊΛϊρϊΙ
εις τό ποσ-ν των δραχμ,ών 30000 ττεριλομβίΐνομένου το3 τοαοΰ
τ'ύν. δρ. 333 ϊι' άτοοόπτους ϊαιάνας Ιφ' ών ο'ϊέν ϊιχαίίιΐΐια
Ιγε· ό ΐργολόδος. Ή ίχπτωσις γενήσϊται επί τςϊ€ εκατόν
"Αοθ;·?ν 2 'Η ϊηα-τρτ-τ'ία ίν«ογηθήιεται Ιν ταΤς Ιίρβ'ς των
Νου,'3/ Χ-.ν·Όιν, Ρεθήμνης καί Ηρακλείου χα' έν τοίς Κατα-
σ'Τ)Αατι τω> οίκί'·)ν ΝθΜ^ρχι^ν ϊι' ϊγγραίων χϊι ΐσφραγισιιίνιον
τΓ3;σ5ΐίών ')τό έτιτρ'πής προΓδρευομένης 3τό των οιχΐίων Ν^-
μαργών ί) τ5ν άναπληρωτών αύτΰν των οΐ*είι-ν Προέδρων των
καί έ/ό; μηχανικοΰ ή των ά;ϊπληρι*τών αυτώ»
ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΤΉΣ
ώ; μελών τή» 25 Ίϊυλίου 1912 ημέραν Τετάρτην και ώρ>ν
11-12 χ. μ. ( §
"Αρθρον 3. Παΐα προσ»ορά Λα συνοδεύηται ΰιό τίς χΖΑΐζ
τοθ επιτηδεύματος το3 έργολάίου συμφώνως τφ 811 Νόίψ
ύιΐό το3 προβΧϊποαένου ΰπ^ το3 π*ρί δη.ΐ5*οασ·'ον και Ιχτ*Χέ- '
σεως Δηιιισίων ϊογων Νί^ου ιτιστοπϊίητιχού χ αί ι πό γοϊμκ.^-1
τίου βεβαιοθντος την *Γς τ; τώ.» δημόσιον ταιι'ίων ) τής Τοα- ί
πεζης Κοτιτηί χατάθεσιν, λόγω ϊγγυήσεως, εί; ν οί*ατ α γ) όιιο- |
λογίας τή: Τραπέζης Κ^"«ς, κατά την «.τί τής έχϊόσβώς των
αξίαν ποσο3 δρβγΐλών 1500
Είς τόν διαγωνΐίΐόν Μύνϊν-αι νά Χίβωΐι ιιέοις »α? άλΧοϊαποϊ '
συμμορφούμιενοι ποό: τα; >ΐϊτάξ3·.ς τοί5 πεοί ϊηϋ.οπ«ατ ών χαί
ϊχτεΧέκως δημοτ'ω> Ιίγων νόυιοιι οί Χοιπίίς τοθ Κ-ά-5.>;. ι
^"Α-θοον 4. Ή ϊιιοΐΓρατία ϊΐίξχ-'ίτϊΐ ΐημ.5τί'ύ·. Ό ίστρα ί
γισκ,ένος φά.ελλο-. ΐν ώ ρι·>αι έγ.ε>Λ εισμένη ή χρθίϊοοί, τ θβ-
τ«ι όμοΰ μιτα των Ιν τφ ϊνωτέοω αοθίω ιινιησβίντω« ΐνγοί^ων
ίντός ϊευτ«ρ;υ φ'κ^λλου, 5στις πϊο>ϊίδϊτα' 5ϊι>αγιτυι=νοο είς
τον ποόεδρον τής ίπΐτίοτή σ^ε?3·αζοΰτηί. Ό π£
Άοιρ. Πρωτ. 2728_
» Διελτ. 2158
Ο ΕΠΐ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ Δ1ΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διαχηοϋττε! 8τΐ ι
Έ/τίή!ται εκ ϊ'αγωνισμον μιιοϊοτικγΐς τε>.είωτιχίΙς ϊτμο-
ποοσίΐ'ς χατά τα υπό τής ΰπγιρ·σίας τί"ιν Δτμοσ'ων ϊογων
συντανθίντα β υπό τοϋ Διευθι>ν«3 των Δημοσίων ΙΌγων
θ*ωρηθέντα ϊιαγβάμματα μετά το3 ΐΓθθ0πο/-ογίσαο0 συγ-
νοοφί'ί ΰπονρ'ώίεΐιΐν *ο·! τ!ΐ»οΧο*'ίο'> ί) Χίτβσκίυή ποοεχτά-
σιως τήί όϊοϋ Άγίοίς βΐίβάρσΐ Πεϊ'άϊος Μεσσαράς τμήμα-
τοο τ?' όϊοΰ ΉρβΌιίΌυ Μίσσβρας.
"Άρδρον 1 Τα ?ον« ποοΒτοΧο·"'ζ'>ν|τ')" χιτά την Χβττομερί!
ίχτίιιησ·ν εί; τό ποίον των %οιιγχ3>ν 120.000 ΐΓΕθΐλαμβανοιιένβυ
το" ποσ~3 των δ'αγμών 277 ϊι' άτοοόπτους ίαπβνα: ΐφ'ών
«6οί·. Ή ϊχπτωσις γενησεται έιτί
Κ
«· »«τβ|γ,
·Ρ ;; 3
ι'ς
ς τυγόν 6? ά
"Αρδρον 5. Πα
τ5«
ταύτην
- ι
ού1; λόγο^ς δι'
V
2 3 οί ΙΓΟΟ-
τΧν ίΰτίον ώ" μελίν, ίν -,- ■
Μνης, ώ; Ποοέίίου, τοΰ Ποο-δοο
ΘΟΛντ Πθ'ΛΤθϊΙκώι». ΐ.^
^
κ,ί

V5"
το")
·
γς ν «
Ήραχ)ε'Όυ, ενός Μηνα
τοί Νομόργου Ρ«Αύ-
ίΧ'ω- των Ιν Ρι-
^ηυ7^γί5(^ Ρεθ'-
Ηοαχλιίω πκρά
ΠοοέϊίΌυ ί τ'3
, Έβϊ-
■3 Δη-
«ν
Υ
3—4
μ. μ.
τ« έχνέου ϊ,μβσ!?, 0 ϊ| ,βί,ϊβ,ς *"„„—;„ τ^ τώ τοο.
*«ορων ϊ«Λτ!3 χατάτήν βρήμητ.ιιήν α'^τών σειρ« χ-,γωοΐΤ,,
το «εο,.χο,Μνον ,ύτών «ν τώ πρωτο^λλω χ,! 4ν,νηβ4ΓΙ.-, τε_
λευταΤον ιιει;ϊότην τροσφε3έμ;νον νά έ*τεέσ* τό ίργον «ϊ- τι¬
μήν ί-υμφερωτέραν. :
Άν πλίίο,.ς των ϊι»γω»ιζ,ιιίν·ν ή»Λ9ν ,ββτ..ρ« ,',, αί
ίη» σ^-εβ,α έρτ» τρ,σ,,οίν, ^ ί, »,,„,, ί,,,Λ,χ.^τ,,
**1 «««« νετα, -„ «β ώ?α: β ,,· 4,ΜΧγϊΐίϊ-, π=0τί,0,3ν
3'αγω,σμο-^τ,-, τ^ν π»«ν,^οντ,>ν τάς ,ύτϊς ».*φ·,«,4- ι
νεται ή ϊηα,,ρ,,,, χαθ ο,-θητ,μενην οπό τΧς έ--9,Τί) *αί_
ραν,ήτις ί,, *.„„—,, ν* ·,«,6η την ϊε,ίτη* πέαπτ'ν ί-'ο ,«.
«««-ςϊη,»,-^,. •Ηϊ-υτΙβα αυτή ϊηΑβ"«ί, θί η ϊγ^.
ΑθβρθνΡ, Ε-0 Τ,0:χ,^ ,!,, ?.ϊγ(ι)ν,71-5ν ί, , ,
στρ,φοντα· -, λ-γ(ι) |γγϋήκ ,, «-αΓΐθίντϊ + * . ^ "
« ^ 5ΐνε*5ΓΠ^%
ν«,νΑχ?0°»'1· Τ^ ίΐ'γΓίι*ι*!τ«.&«Ρ'ί·«λ'γ-«#4ί. ^ ΧΙμ2λό- ; *°Ρ"τί5 5ν^β ««^ "'« τόν βδςοντ. άριθ,όν το3 Ιξωτ.0-χ'-3
γνβ,Γ.£ων ?* €-ί ^ α ε"ν Τών ^ο^-** « >*6οβ! 1° ^θΓ°ν ,3 «ϊ^^' ^ει.α οί Ιν τ? ,^βί- ,„, ^.ϊρ,άσ,-ί
ί , ^"Ρ'"/1»·-0· βτοσίρβν™,, ή ?έ „„.«* Ι5,λ,γβϋσβ ,ατ'
, -ϊιαν τα ΕγγΓαφα απρ^βΐζ,ι ,«' 5,0,Αα .ο0ς ίίς τ2ν ?Ι^,,νΙΙ-
| 'Αον παραίε^ε-.υς στμειοίσα τους λΑγβος ίι' ού'ς τυγόν θά άπέκ-
( λε^ρ τίνα τώ* μειοδοτών. "
4 'Αοθρον 5 Π«α χατά π«ίά6~ιν τών άίθρων 2 3 χά! 4 πΡοσ-
?.ρ*ει»ϊ- «αίαϊί,χος Χ4{ ί,ιστρέΜται ί08ς τϊν |πίϊ6ντα ταύτην
χωρις ν α,ανθη ό χ^^ΐα,ν αυτήν φά.εΧΧοί.
•ίε^ τον έλεγχον των ίγγράίων ή συνεϊρίασκ άχοκαθίσ-
ταται ** νέ υ δημοσία, ό ίέ πρόεδοος άποσ»ραγίζ«ι τα των
..ρ«?ββων ϊίλτια χ2τα την άρ,βΛηΐχτν αηών σειράν χβταγω-
• ριςει το π*ριεχοαενον αυτών έν τώ πρα.το*ϊλ>ω ««' αναχηοόττεΐ
, τ.λευταΤον μ«,88τι,ν τον προσ?ε?5 ^ . λέ ^ ,
1 «Ο τιμήν συμίερωτέρον.
' Αν πλείονες τών δ(3-γων (ζομενων ή,,,λον χροσφέρει την αυτήν
γ -■■ · ».»^- "^»·ϊι'κ ν.* υ^ν^ϊίυηται υπο ττ; αΐίΐας
τού ϊπίτηϊεύιΐοτος τοϋ Ιργολΐδου συαφώνως τώ 81 1 Νομώ ΙιΛ
τοΤ ποο6Χεπο^'νου υπό τού περ'ι Δηι»οπ·»σιών χα{ |χτ6ί(,6...ς
ΔηΆοσΐ'ον ?ον,,>ν Νόαοα ^ιστοποιητΓ/οΟ, ^αί ύΤ>, νρ»αματ'ου (5ί-
«3.ο·3ντΟί τ^ν εί; τιτων ίτμβσ{ων τβα,{ων ^ τί,ς Τεοπέζης Κβ*"ς
κ—-ί«ίϊ'·. λέγω ίννυήσεωί £Ϊβ γο^αατα ί όμοΧογίίς τή; Τρ*-
*:ηίβηΛηΤης Χα * Τίίν ί>π1 τ!ί |νίίσίώί ^ν αξίαν ποσουδρ»-/
μών ηΟΟ').
Είς τόν όιογ^,νΐσμον δύναντα. νά λάβωσι αέρος κοιί βλλβίαιτο,
σ^ορφθ.μενοι ττρος τ^ς διατάξεις Τγ3 πί0! δτμοτρΜίών χά!
*κτελέ,ίωί δηαοσίων έργων νό-Αΐυ χβ- ΧοίπΟϋς τού Κοάτου«.
^Α39ρον 4. Η δηΑοτο,,ί^ ί,,ξί ,,τβ[ δηιΑοσ!ω;. ·0 ϊ~ρβγι-
=τμ=ν3ς Φ»,λλίς, ένώ·ίναί έγνεθει,μένγ, ή χρ05Φ0Ρά, τίθ,τ».
9ΐΛου^ιτοί των ;ν τώ ανωτέρω 5/>«ολ μνησθε'ντων ίγγΓάβων ίντός
ϊευ^ρου ««ί)λου, ίστις«,ρα»ίϊ,ται ίσΦ=3γΐσμίνΟί ,!ς τόν πρόε-
«?^ν τ^ ,-,τρο,ίΐί συν.ϊρ.αζϊόσΥΚ. Ό ,ρέείοο« άρ-θμεΤ τουί
ϊ, -μ..οΓ
γνώσιν αΐιτϋν.
"ΑΓ&ίον 9. Τϊ
Ιςιϊα το^ σ^αρήηΐθΑϊν-υ
= 0ίΙίί Χϊ
ϊ-ν Χανίοις τη 30 Μ,ίο.> 1912
Ό ΪΊ ττίί· Λγ,ϋ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ

ΦΙΪΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
> «ροσφοραν ή δημοπρϊϊ'α ϊπαναλϊμ5αν«ΐαι καΐ προεφυραν τό όνομα αύτοϋ καινόν *ΰξοντ« άριβμον το3 έξω-
παρα:«νεταΐ επι ουο ώρας ό δι" *σφραγισμι»ω» ΐ:ρΓ;?3ίών 3ια- τερ.χοθ φαχεΑΛου χαι κατα-τράφει ι» πρακθίόΛλω τα ίμπερι-
γωνιομός μεταΜ τώ* πρίΐενεγχ,οντω^ τίς αύΐας συ^κρίοτερΐς «χομενα κατα το άρθρον 3 έγγραφα. Έκϊΐτα εί «ν τί αιθούση
τιμάς. Άν δ» ούτοι τυγχά/ιβσιν »πο»τες τΐτε έΐα,α,Αίμ.6ανε:αι ή ' τής συνεδρίασιν ς παρίυρισκόμενοι απ>συροντ«ι, ή 3ί έΐΗΐροπή
ίΐ)μιπρασΙοι καθ" όριΐθηΐομενην υπο τής ίπιτρίΐτξς ήμ:ραν ήτις . έςελεγχβυαα χζτ'ίβιαν τα ίγγραφα απίφασιζίΐ κατ όνομα τοΰς
διν δύναται ναύπερδιο την ίεχατην πεμτΐην ατνο τής πρώ ής | «;ς τον διαγωνισμόν παρα3«»,τεους οη|Μΐοϋσα τούς λόγους Ι'
δημοκρατίας. 11 δίυτέρα αυτή δ/;ΐΑθ-ρασια θα $ έγ»υρος μόνον | ούς τυχόν «α αχεκλειε τίνα των ΐΑ*ιοδοτών.
έβν ό είς των διαγωνιϊ,ομενων καμ^ ί*πτωσιν !>ε-^«.πέραν τής > *Α;»ρον 5. Πάσα >α:χ «αραόϊ^ιν των άρθρων 2, 3 κΐί 4
γίομ4νης κατα την πρώτην δημοπρασίαν. { πρθϊφορα «ι**-, βΜρβοεχτος κβί έ«ίσ:ρΐφ«-ια. προ τον ίπιοόντ* .
"Αρθρον 6. Είς τίύς κα:»τί* διαγ«ν.σ^ον ά^;τ^χ^ντα; επ:»- | ταύτην χωρΐς ν' ανοιχθή ί ^ερικλίΐι»» αύτην φίκιλλθςι
τρίφονται τ·» λόγφ εγγυήσεως χατατϊθεντα χρημ.ατΛ, ή ό,ιολογιαι ; Μ β τα τ&ν ίΑΐγχον των εγγράφων ή συ>ιόριασις άπο^αθίσ-
ιντος τριών ημερών άπο της ?ί, μΐπρασιας τη ϊγγρίΐω ΐίίο-ϊΐή- ί ταςαι έκ ν«ου ϊημνίΐα, ό δέ προ«δ ος απουφραγίζει ια τώ» προ-
σεΐ ·οδ προείρου τής έιιιτροπής πρός τοϋς δτ,μοσιους ταμίαι; ή ' σφαρών ϊεΛτια κυτα την βρίθμΐιτικην αύτΐι,ν σειράν, καναχω-
διευθυντας των κα.αστηματων έν οίς κατετϊθηΐα^. ί ριζει το περιεχόμενον αυνών εν τφ πρωτοκβλλφ και ανβκηρυτ-ιιι
Άρθρον 7. Ο έργολαδος Οίίθ/.ειται είς τ*ς οιαταςείς τού ί τβλ*υτα{ον μϊΐβοίτην τον προίφ»ρ5μ*νον να ίκΐϊλίστι τό έργον
περί δ^μοπρβσών καί έλτελυίω; δημυσιων Ιργω ύπ'αριί. 355 ; ίς τιμήν σι,μφβρωτεραν.
Νομου. ί Άν ΐ!λίΐενις των ίιαγωνιζομένων ήθελον προσφέρει την αυτήν
Άρθρον 8. Σχ δι .γρά,Α^ατα ό ζρϊθπολϊγισμός, τό τιμολό- · σ^μφερϋ>τεροιν ιροσφοραν, η δημοπρασια ίπαναλ^μόανβται καί
γιον καί οί'όρθί τύ* ςυ^ιαηώι εισίν ^τιΒπ.ΐΕνα «ϊς τα γραφεΐα ! «αρατεινιται »ΐ« ουο ώρας ό ίι' εοφριγι^μένων πρ^σφΐρών 3(α-
τών ανω Νομαρχιών εις την ίΐϊ9$σ:ν των βο^λο■^.^ν^>ν να λα-
ίωσι γνώσιν α των.
Άρθρον 9. Τ* κηρΰχεια καί ϊςίδα τού συνα^θησομ»>ου
ΈνΧανί3ΐς τί) 30 Μαίου 14ί 12.
Ό επί τής Δημοσίας Άσφα>ϊας καί Δημοΐίων
"Έργων Διοι/ών Έπιτροπος
Γ. Δ. ΓΑΛΑΝΗϋ
Αριθμ. Πρωτ. 2734
Ο ΕΙΙΙ ΓΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑϊΦλλΚΙλϊ Κ
VI
ΤΩΝ
ΛΒΜΟΣΙϋΝ ϋ,ΡΓΩΝ ΛΙΟΙΚΩΜ ΕΙΙΙΓΡΟιΙΟϋ
Διακηρΰττει δτι:
Έκτιθεταί εις διαγωνισμόν μϊΐοίοτΐλής τελείωιικής ίημο-
πρασιας κατα τ« υπο -.ής υπηρεσίας των Δημο««ν Λργων 5
συνταχβίντα καϊ ^πο τοΰ Λιε^υντ'ιΐ των Δ^μοαιων Εργων ,
Οϊωρ^ίντα ίιαγραμμ,ατϊ μϊτα τού* ΐΐρ;ϋτολογισμου, συγίραφής
ύπςλρίωΐίων χαί τιμθΛογιου ή κατασχ,ϊνη 03οΰ ατ.ο τού χω-
1 γωνισμός μεταςυ των προσεν»γ*οντω» τ»ς αύτάς
ί τιμάς. "Αν οβ ούτοι τυγχανωσιν άπαντες τοτ* έιιαν->λαμ6λν«τςΐ
"· ή όϊ-,μοπρασια χαθ οριοθησςμίνην ίπο τής ιπιτρ^Γ.ής ημέραν,
ϊ ή*ις δέν θυναται να ί>~ι^^ την ίϊχΛΐτ,ν πέμπιην απο τής πρώτη;
ί οημοιτρασιας. ΊΙ δβυτερα αύτη όημοπρασΐα «α ^ έγ/.υρ&ς μόνον
' «αν ό είς των ίιαγωνιζομενων χ,ο>υ; έ/.πτ*·ΐιν μϊγαλί.ιτέραν τής
ί γενομένης κ^ία την ιτρώττ,ν δημοπρασίαν.
| "Αρδρον ό. Εις τοϋς κατα τον δ αγωνισμόν άποτ^χόντας ε*ι-
'.στρεφονται τα λογψ «γγυή·:εως κατιτβ'ίεντα χρήματα, ή όμολογίαι
ϊ έντος τρ ών ημερών ά.;ο τής οημοπρασιας τ^, έγγρα^ω ϊΐδοιοιήσει
! τού Ιΐροέδρου της έπιτροπής πρός .ούς βημοσιους τα,Λ'.ας ή 5ί»υ·
| θυντας των καταστηματων ιν οίς κατβτίθησαν.
Ι Άρθρον Ί. Ο εργολαδος ΰπο».ίΐται είς τάς ϊιι?τάξ«ις τοδ
' περϊ δημοχρυιών καί εκτελέσεως δημοσιων ίργ·- ύιτ' αριθ.
'« 35(3 Νομου.
| "Αρθρον 8. Τα διαγράμματα ό πρΐυπολογισμός, τό τιμολό-
γιον /.αι οί όροι [ών 3υ|/φι»νιών εισίν ολτεθΐιμενα εις τι ΡραφεΤα
είς την διάθεσιν -ών ^βυλομινων ν α λαδωσ:
ρι»υ Μ*λι4ονί.» ΜυΛοποταμου μέχρι Ιΐανορμου.
Αρθρον 1. Τ» ΙΡία πρίϋττολογτςονται %*τχ την ;
βκτιμτ,σιν είς χί> ποσόν των δρ^χμών 1"2000 περι/αμδανομιίνου |
τιϋ ποσού ι ών ϊραχ. 2"269 δι* άπροο■ττο^ς ϊαπανας έφ ών ί
«ύοέν δικα.ωμα Ιχει ο ίργολϊβος. Η Ικπτωσις γίκήσβναι *πί |
τοίς εκατόν ιίς άχιραίας μοναδας.
Άρθρον 'Ζ. Ή δημοπρασία ένεργηθίσίται έν ταίς έ'ίραις των
Νομών Χανίων, Ρεθύμνης καί Ηρακλείου καί έν τοίς Κΐτα-
σχημσι των οίχε-ων Νομαρχ ώκ δι' εγγράφων *αι ϊΐφραγυ-
μένοιν προοφ^ρών υπό ίπιτροπής πρ:«3ρ8υομένης «ό των οι·
Χειων Νομαρχών ή των άνχτληρωτύν αυτών των ο'ΐΑειων Ε:ρη-
νοδΐ/,ών και ίνος μηχανικοΰ ή ίών άναπληρωτών αΰΐών ώς με-
λών την 25 Ιουλίου 1912 ημέραν Τίταρτηνκζί ώραν 5—θμ.μ.
"Αρθρον 3. Πάσα προσφιρα Θλ συνοδεύηται υπό τής αδείας
τοί5 έπιτηίεΰματος τού έρ^ολαδου συμφώνως τώ 811ω Νοι ψ
«*ό τοϋ προδλίπο^έϊθυ υπό τού π»ρ? ίημοπρασιώχ και ίχ,τε-
λέσεω4 Δημόσιον Ιργων Νομ^υ πιστοπ:ιη»χού καί υπό γραμ-
ματιου ^ίδαιοΰντας την είς τι των έη,Λοσίων ταμείον ή τής
Τραπέζης Κρήτης, καταθε^ν λογφ έ,γυή^ως
ή
·ΑρΛρον ο,. Τι
συμδολαι^υ
καί ές;δα τοΰ συναφθηΐομένου
:ι τόν ε
Αανιςις τχι ϋθ Μαίςυ
Ό έτι τής Δημοσίας Άΐφαλάας καί Δημοσίαν Έργων
Διοιχών Έχιτροπος
Γ. ΓΔΛΑΝΗΣ
Άρ.θ. Πρωτ. 140)905
Ά 3ί)8
Αριθ. Άτΐά!ρ;_279
Έν ' νό}ΐατι τοιί Οαιίχλέως των Έλλήνων
Γεω^γίοΐι τού Α'
Γο ει^>ϊ·νοόικεϊον Σητείας
Συ ;ιιμινο» χ.τ.λ
ης ρήης, γφ ,γ
ή δΐλίΛθγιας τής Τραπέζης Κρήτης κατ» την ·λι τή ε-ιίίϊίως 363)90Ζ απ
Διά τχϋτα
Διχάζον |ρή(4ην των έναγομίνων Κηρΰσαιι Λν-Λις έχπτώτου;
τού Αιχχστιχού ύι/αιώμβιος ·νης ςοσιως ιον 6ι« ιής ύπ' άριΐ
τού Διχχστηρί υ τούτου έπιβληβίντος
αξίαν κοσεϋ δραχμών θΟΟ.
Είς τόν διαγωνισμόν δύνανται να λαδωΐι Μ?5; καί άλλο- !
ίπζχτοϋ όρχσυ.
Δενεται ΐη» προχειμέντιν άγωγήν τού ένάγοντος Ιωάν. Γιαννα-
»α-, Αιΐηνώ» Σητείΐς χ*τ' αύ^ών.
έν ώ ίίνα; ίγΛεκλευμενη ή προσσφ^ρΐ, τίί)£:αί όμοί
των έν τψ άνωτϊρω άρθρω μνηαθϊντων ίγιραφων ίντος
ρου φα*ελλου, όστις παραίιδεται ϊσφραγΐσ,Λίνος είς τόν
ϊρον τής ϊπιτροπής συνείρΐϊζουσης. Ό ιτρΐε^ος ά?·θμ;Ι
φακελλους κατα την ταςιν τής εγχειρίσεως των ακολού¬
θως «ποσφραγίζονται οί ίξωτερικοι φακίλλοι, ή δέ ίπιτροχη βη·
Κ*ιοΙ έφ εκάστου έσωτιριχοΰ φα«λλου περικλειοντος την
ί;οφληΐ'.ω; ,&ζχκιΐκλν. ί'κ 6ιοο« τώ έναγωμέίων τας τού ένα-
Εων πλη^ίζουσίων τού
γοντοί βΐπΐνΐί τήϊΐι χί την άαο;6ην τ
ϊ δρ. ιν όλω ίϊ*,»ϊΐν έξ (*ϋ9. 2Β).
Έ*ρί8η έν ώητεία τή ο Μϊίίυ 1911 ά
ρί8η έν ^ητεία τη
Ό Είρηνοβιηη;
ΤοΊρτμόνης
άπΐφαΐίσίη δέ χ*1 Ιδη·
Γραμματιΰ;
. Χλονβεράκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!
ι», άπο*.- 350
ί«.τ«λ««ίό» τό ίϊγρβψΛν ιγοϊτο
«Ίί "«βί»ς Κίτ*γί»Α«ϊ; εί; τοΰς «ξΜβιυιτιχιΰς τή
«Α^«τιρβ!; χ*ι κρ«ί πα.τ* όϊιμίίΐον οτάλληΑον να ινίβγήιωϊΐ
τα χ«φηχο«τί των κάντα τα πρός Ικτέλισιν.
Έν λητιία ι% 10 Μϊί»υ 1912.
Ό Εί3Ί)>ο2ιχύων
Στ. Καλεντζάκης
μα'α «ντι^ραφής Δ^αχ. 0,7ϋ.
'ϋν Σητιία τγ) 10 Μ*ίο« 1912
Ό Γραμματιΰ;
Στ. λ.λ«ν6ιράκης
"Οκ Χβιό4ς ίκίίγρΐφο* εί τ;ϋ εί; £»ί·>·χς μ^α ί«ιι5*βμίΐθυ
*α! «α,Α'.μω» *»*υ)α)4.ϊ«βϋ «ίω-ο ^ ϋΓίλίσ.-ού ατιγρϊ^ου ούανος
την δτ,μίο .«σι» ηΛραγι-ίλλίμίν εις τό π*ρίρτημ* της εν
18 ΛΙιί·ι« 1912
Ηληρις. Οκη/Λρος τοί ««ϊγοντχ κ«1 παοαγγίλλοχΐος
ΑΙ. Κοβρλς
Αριθ. 'Δποφ. 54
Γό Λ.κ ιστή^ιο/ τώ» έ» Χανίοις Ορωτο-
ώ ί κτλ.
χ. κχτχ το πκιϊβ'.ο,ι ώς βασιμ:/ την ύχά κρίσιν υπό
ΐαιί ^ι,Λΐ.χρΕΐο.1 Ιίίΐϋ α^ωγ^ν τής Καλλυπης β.
λ! ΐίίΓΛΑΐ *I;βι1ι.ο^ Χ^κΐω/ κ«ΐ« £:ρχί3*.Μ^; ΙΙϋΐπ/)
Χανικι/ λαι ή^η Άλεςα*ίρ»ιας τή,
τ:ν
ε'ς τη/
] μ ^,μ;υ ^λυ αύ:ώ/ κ,ιίς ίί/ο ίθ]ΐΐω; ατιο τής
5ίΐί«ις τήΐ αγ_γης ( ο Ίΐ^Λΐΐυ 1^10 ) μιχρις ίς^φΛΓ,ΐΐά),.
'£>Κ.6^ι^Λ^■ι «,ς ^ιρος τΐυ ·να[υμ>ν^υ τα όικασςι«. ό
τής ί'α^β^αης χχι την δι*ηγβρινην αμοιβήν τού
αυ.η> «α οραχμων «Αατΐκ τ&ασ^ρ4Κ3ντ2 μιάς και
ί*.α·(θστών ^ αριθ. 141. 50) και
τη/ περι πρισωρΐνης έΛΤβ*σεως τής παρούσης
της ίναγουσης.
άχεφ.ζΐΐβθ] *η ίϊ^μοσιυθη έν Χατιοις ττ} 18)]
11)1"2.
Ό Ιΐροεδρος
ΑΙ· Γιαναχακις
Ό Βιηθός .τού Γραμματεύς
Γεώργιος Β. Ξίίνάκις
Ότι άκριίες αντίγραφον
Έν Χανίοις τ^ 21 Ίανουαρίου 1912
Ό Γραμμα«ύς
Κ. Νυστεράκςς
"Οτι άκριίίς «πόσπασμα ίξ-χγθέν ϊα τοΰ «Ίς χεϊρΐς μο.»
έ γ, ιοημοι» αντιγρ*φου ΟΛ«ρ ίημοσιε^θΓ,τιιΐ ίίϊ τή^ Επ.σςμϊυ
'ϋφτ,μΐριίος της Κυ6ιρνησ-«ς και 4.Λ τής «ντ^υΰα ίκοΊΙΌμενης,
ος *Ν*α Έρϊ^νΐ» οΐί τον έν-χγομινον Σ
ν γ,ω~5νον κάτοικον Άλΐδ
Έν Χανίοις τί) 5 Απριλίου
Ό τΐ)ς ένατθυσης Καλλυκης θ. Μ
πλτρεξοκσ Δ
Λ. Ν- 'Δνθούιης
τού Εΐυηνοδικΐιον Χανίων
Α Γ Ω Γ Η
Άντωνίου Χ. Β*«ντή ίμτΐάρου καί κοτοίκου Χανίων.
Κατά
Αντωνιοσ Ν. Ββλάνη μϊταχράτίυ κατοίκο.υ τέως Λόκχων
καί ήδη αγνώστου διαμονής «ν τγ, β:ρείω Άμίρικίϊ.
Ως δεικνυτοι έ* αής συνημμέ>ης ώϊεάπο 9 Αύγούστου 1911
ίδιωτκή, τής ύπογροφής ούτον άπο'είξεως ό καθ' ου {] *α-
ροΰσα μοί όφε.λει /ρυ?ας δραγμάς 300, τας οποίας τώ ίμ.έ-
τρησα πΓός ίμποριαν τού ήτοι δι αξίαν τυρο.0, τόν οποίον βά
ήγόρϊζ» παρ' ά^λων οΰ:ος κβί θά μετευωλει κχί παρέδ ϊ*ν
?ΐ; εμέ έν Χανίοις έ τί σκοπώ ίιΐΐϊ^ικαΰ κέρδαυς καί τόν όποΐο'
τυρ:ν 'έν μοί «ίαρϊϊωΐιε, δέον συνεπώς νά υποχρεωθή εΰτος
είς την π,ίός έ^έ πληρωμήν τοΰ ι'ρημΐ'νοο ποσ;0 διά ιτρο,σω-
πική; αϋτοθ κρατήσίως.
Διά ταυτα
*αί τα κατά την συζή:ησιν καί
άρνού.Λενος άπότ3ύ3εκα. άποκρ^ύω/ πάντα εναντίον ίΐχορισμόν
τού άντιδ «υ μ.ή ρ·):ώς ύπ' έμϊϋ όμιλογούμε/ον ώς άναληθΤ)
κ>ί ναμφ άβχσιμον καί απαράδεκτον.
Αίτοϋ'μαι
Τ()ν παραΐς-/ί;ν τής παρ3ύσ(;ς άγ(*γί{ς μου ΐ«ί τφ τέλει.
Νί ύπ^χρεωθί) ό καθ ού αύτη κ« δια π^οσωπΐΑής αΰτίΰ
κρατήσεω; ν? μοί πληρωστ; χρ σάς δραχμάς 300 εντόκως άπό
σήμερον μέχν.ς ίξ^φλ^σε^ς καί τα ίςοδα και τέλη τής δικης
χαί
Νί κηρυχθή προσωρινώς Ικτελεστή ή ίκϊο&ησομένη άτόρασις.
Κχλώ ?έ τον άντιϊΐιιον νχ ίμφανΐϊθή ίνώπιον τοθ Είρηνο-
δικ ί^υ Χίν:ω/ ϊημισια έν τω άιιρϊα-τρίφ οϋΐού ϊπί πολιτικών
δι*αζοντ;ς ύ-ο9ίΐειον την 24 Σ-πτεμ6;ίου 1912 ήχέραν Δίο-
τεραν καί ώ-αν σ,ιντ,θτ) των πολιτιχ,ών συνεϊριάσεων τοθ Δι-
καυτηριου τούτου πίθς σ,ιζητηΐιν τής παρούσης, ίιότι άλλως
ή σ,ιζήτησις γε ήσεται «ρη^ην α!>τ*ΰ.
Διμοσ ε.^ίήτω ή παρο»σα ϊν τί) Έπισήμψ Εφημερίδι τής
Κυδιρνηΐίως καί ίν τή ίνταυθχ ί^ίιίομίν^ ίφημεριίι ο.Νέα
'Έ:ε^ν:χ» δια τόν κα6' ου αύτη «γνωοτου διαμονής έν τί] Βί-
ρειω Άμερι*ή Αντώνιον Ν. Β.λά/ην.
Έν Χανίοις τή 8 Μαίο; 1912
Ο το3 ίνάγοντος καλ9"ίν;ος κϊί παρχγγέλλοντος ιτληρεξβΰ-
σιβς Δικηγόρος.
Α. Ν. Άνθούβης
*Εκ "ίαϋ ΈΟνικοΟ
Μέγεθος Γραμματοσειράς