92538 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

44

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
1ΪΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ε Ν Κ Ι»Η ΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 24 Μαίου ί ^ 12 ΑΡΙΘ. 44
Αριθ. Πρωτ. 1771
» Διεκ,π. 1056
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙπίθϊΝΙΙίϋΐΚΟΝύΑΙΙΙ,α*
ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
ΙΙερΊφανβράς τβλειωτικής -λειοόοτικηςδημοπραοίας
ΟΛα τηνέκμίσοωσιν τον φόρον έη των σνγκομιζο-
μένων δημητριακών προϊόντων παντός είόυνς
διά τό έτος 1912 των κατωτέρω οίκονομικών
περιφέρειαν των Νομόν Χανίων
Ο ΕΠΙ ΙϋΝ.ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΓΠΌΠΟΣ
Διακηρύττει ότι, ;
Έπειδή αί κατά τάς δημοπρασίϊς γενόμεναι τελευταίαι προσ¬
φοραί δια την έκμίοθωσιν τού φόρου δημιητριακών των κατω¬
τέρω άναρερομένων οίκονομικών περΐφερϊΐών έπλειοίοτήθησαν
ϊμ-ροθεσμως κατά 5 ο)ο. '
Έκτίθεται είς ^Λναρίχ^ τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
ή έκμισ&ωσις τού φορου επί των συγκομιζομένων δημητριακων
προυντων παντός είίους δια το 2τος 191^ των άμέσως κατω¬
τέρω άναφερομένων οιχονομικών περιφερειών.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΧΑΝΙΩΝ '·
Έπαρχία Κισσάμον
1) Μουρί υπό τού Μιχαήλ Μαλακάκη επί τής εκ ίραχ.
136 τελευταίας προσφοράς.
2) Λΐαλάθυρος ώς πρώτη προσφ«ρά όριζεται δρ. 300.
ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
Κατά τάς έπαναληπτικάς τελειωτικάς ϊημ;-ραΐίας τής έχμι-
ίθώσεως τ:ύ φορου επί των 7υγχ:μιζ:μενων ΟΓ,μητρια/.ών πρΐι-
-ντων των ανωτέρω αναίερομενων ~ίρι^ερα[0>^ ορΐν^θνταΐ
ώς πρώται προβφοραί αί τελευταίαι τ.ρί-^ι^α /.ατα
τας -ρίηγηθεισας και άχ.υρωθεισας £ημ:^ρα7ΐας ν;» -1Λ -ρ;ΐ-
τοί -οσίύ 5 ι,; καθ' ό έπλειοίοτηθησαν.
Καταχύρωσις των δημοπρασιών
ΤΟΥ ΝΟΜΟΙ' ΧΛΝιΩΝ
Επαρχίας Κισσάμου
Των ά/ωτέρω άνα^ερομένων Οϊ/.3νομικών Χϊριφΐριιων 1—'2
την 1 Ίουνίου ημέραν Παρασκευήν καί ωροΐΊ 12 τ., μ.
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Οί οροι συμ^ιόνω; πρός το^ς όποίους θά ϊιεςαχθώιιν α! προ-
κειμεναι έ-αναληπτΐλαι τελεκοτικχί ϊημοπρίτίαι «'ναι ίί α!)Τ5'
οί άναφεριμίνοι εις την ύττ' άριθμ. **'/(« Χα' '/ρονολογίαν 31
Μαρτίου 11)12 (φύλ. 20 Τεύχ. Γ'. 1^12 ίιακηρ^ςίΐ /;μ.Γ>ν).
Έν Χανίοις τή 21 Μαίου 1912.
Ό επί των Οικονομικήν Δκικών 'Κπ
Ι ΜΜ ΞΙΙΡΑΣ
Ή όρυτική κατακύρωσις των ίημ:τρϊ-ιύν τής ίκμιτΟώϊΕως
τού φόρου έ-ί των συγ/ομιζϊμενων ΐημητρια/.ών ζρΐιίντων γε¬
νησεται.
Εκ τοθ Ίΐθνικον Τι/πυγοαφείοι/
Μέγεθος Γραμματοσειράς