92518 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

40

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

17/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ/ΓΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΜ ΓΗ1
ΕΝ ΚΡΗ^'Μ
ΤΕΥΧΟΙ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις -τ, 17 Μαί^ ' Μ 2 - ΑΡΙΘ. 40
ιθμ. Πρωτ. 1664
Δι~τ~ 997
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Περιφ,ανερας τελειωτικης πλίΐοδοτικηςδημοπρασίαν
διά τίινέκμίσθωσιν τοϋ φόρον επι των συγκομιζο-
μένων δημητριακών προϊόντων παντός είδους
διά τό έτος 1912 των ατωτέρω οικονομτκών
περκ(>ερειών των Νομοΰ Χανίων κα Σφακίων
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηρύττη ότι,
Έπειδή αί κατά τάς δημοχρασίας γενόμϊναι τελευταίαι προσ¬
φοραί διά την έκμίσθωσιν το3 φόρου ϊημητρια/.ών των κατωτέρω
άναφερομένων ο'ικονομιχών περιφιρειών έπλεΐίδοιήθησαν έμπρο-
θέσμως κατά 5 ο)ο.
Έκτίθεται είς φανεράν τελειωτικήν πλειοδοτικήν δημοπρα¬
σίαν ή έκμίσθωσις τοΰ φόρου έ—ι των συγκομιζ;μένων δημητρι-
ακώϊ) προίόντων παντός ίϊο;υς οΊά τό ετος 1912 των αμ:σως
κατωτέρω άναφερομένων ο'ικονομικών περιφερειών.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
1) Νεροκούρου υπό τού Γεωρ. ΙΙανηγυράκη επί τής έκ ίραχ.
310 τελευταίας προσφορας.
2) Τοπαλτίύπό τού Χριστ. Παυλάκη επί τής έκ ϊρα'/, 1325
τελευταίας προσφορας.
3) Περβόλια υπό τού Έμμ. ΜαυροδημΛ,τράχη έ-ί τής έκ ϊρ
396 τελευταίας προσφορας.
4) Λίμνη Κερατίδι υπό τού Στυλ. ΜπαΛα2άλη :-ί τής έν
ϊραχ. 805 τελευταίας προσ^ορας
5) Πρασέ υπό τοί Ανδρ. Κανιτ-ά/η έ-ί τής έκ ^ρα·/. 235
τελευταίας προσφορας.
6) Χαλίπα υπό των Κωνστ. Κουρινάκο Γεωρ Κ^^ζ/.^^^ίίί
κάκη επί τής έκ ?ραχ· 168 τελευταίας τ.ρίζ·γ:ρί;.
7) Μίσκλά υπό τού Άντ. Δημοταχη επί τής έ/, ίρα"/. 118
τελευταίας προσφορας.
8) Βλαχερωνίτισα υπό τού Ρρκϊ,'· Γαλανάκη επί τής έ/ 2ρ,
122 τελευταίας -ροσφορας.
9) Κουφός υπό τίύ Γ:ωργ. Μα:α·'κ:υϊάκη ζ~·. τής έκ ϊΐ^χ-
μών 20Ί -.:'ς·.τ-7-- -$'.-/.'/.:.
10) Άληκιανού ύ~ο τ:ύ Νχ5/α;^ Μαρκΐυλάχι; ι'γϊ τής έκ
δραχμών 86 τελε.ταιας τρ:σφ:ρίς.
Τής Έπα
Κτσσάμου
1) Καστελλιο/ ^το το^ Δημ. Φουρναρακί; επί τής έκ δρ.
999 τελεοταίας πρίσφοράς
ρφρ
2) Παλαιό/ΐαστρον υπό τβ^ Ηεοϊ. 'Ερι^α/.η επι ι ής έκ ϊρ.
903 16/ευ-αίας προσφοράς.
3; Συρΐλαρι υπο τ«ύ Θ;ο3. Έρηνάκ/; επί τής έκ ίρ. 280
τε/ευτοΐιας προσφορας.
Ί, Λίυσακές υ-* :ο^ Δτ,α. Ι>^ ρναράκΐ) επί τής έκ δρ. 800
τελευταίας προΐ;ορ^ς.
υ) Μεσογια υπο ^ο^ Δί,μ ! ςυρναρακη ίτ. τής έλ. ϊρ. 3200
τελευταίας πρΐσφοράς.
6) Ροδοπου υτο τίύ1 Κω^ττ, Ι Ιο/υ/ρ:νιίο) επί τής έκ ίρ.
500 τϊλ;.ιταΐΛς προΐ^οράς.
7) ι^3^ί^ς υπο τοό'Α/τ. Γυκουμάχη επί τής έκ δρ. ί){>
τελευταίας προσφοράς.
8) Γαίαλομούρι υπο τού Ιωα/ Καρίχμά/ΐ] έπ' τής έκ ί*ρ.
3Ί6 τελευταίας προσφοραί·.
9) Ζυμίραγοά υπο τού Γεορ. Σ. Κχλίγίρα*/) επι τής έλ 3ρ.
506 τελευταίας προσ^ορας.
Σελένου
[-{ τής έκ ορ. 8.10
Τής Ε
Α) Κάνϊΐν;ς υπο τού Ί'^
τελευταίας προτφοράς.
2) ΒάΛαηία υπο τοΰ Φραγ. ΣαρΤ^'ίτα/.η -πί τής έκ ορ. 300
τελευταίας προσφορϋς
ΊΌ1 ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τής Επαρχίας Άποκορώνου
1) ΈΕι.ιτολις υπο τώ/ Νι/.ολ. 11ϊτα>οιθΛθλάκη κ3ΐ Γεωρ.
Αί'λ'ϊ'Λ//; '-ί -.ή; «κ ορα/. Ί )0 τε/ίυτα'.α: -ρ57φοράς.
2] Κα/,υβες υ ο ").;ο Ξί;ζ/Γ, :πί τής Ϊλ ϊραχ. 870 τ«-
> ευταί/; -ροσφοράς
3) 'Γσ ίαρας υ-ΐο τού Κωνστ. Τερεζακ/; έ—ί τής έκ δρΐχ.
55 ά
Ί; Βαυ.οί υπό τού Ά/τ. Φ:υρα«>; επι τής έ/, ϊραχ. 795
τ:>ευτα·ας προσοορας.
5) Ίί'-'ί'.-,ζζ ί-Λ τού ΕγΙ,α. Μ-ίυζϊΛη :π' τής έκ ϊραχ.
600 ::/ ΐιΐταιας Γροσφοράς.
Τής Επαρχίας Σφακίων
1 Δ/'μ:; Α3*Λ,*:ϋ ϋπ; τοϋ Παυλ. Μπικίυίάρη ΐπί τή; έλ
ίρα·/ 31 >8 τε/ευτα'α; τροτ^ορας.
Α1 ΐ-ΤϊναληπτΐΛ-' αυται τε/ίΐωτινΐ! οΊτ,,υ.ποατ'.ϊΐ Ϊιιξϊ·/6ήϊ3ν-
ται έ^ τ^ϊ; ίϊοαις τώ/ Νο,αιΙ,/ Χα/ιων και Σΐα/ιων ΐυμοών,),-
τή υπ' αριθ. ^'/οι τής 31 Μάρκου 1912 3ιακηρυς«ι ημών
188
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
κατ' οικονομικάς περιφερείας καί ενώπιον τής χρός τοί-5 Επι¬
τροπείας ήν όριζει ή ειρημένη διακήρυξις ημών.
ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
Κατά τάς έπαναληπτικάς τελε'ωτικάς δημοπρασίας τής εκμι¬
σθώσεως τού φΐρου επί των σ^γκομιζομένων δημητριακών προι'-
όντων των ανωτέρω αναφερόμενον περιφερϊ'.ών οοίζονται
ώς πρώται προσφοραί αί τιλευταιαι προσφοραί κατά
τάς -ροηγηήί.'σας καί ά*υρω*£ί!7ί; βημοπραΐιας συν τί) χρο-
θήκΐ] "Ο π;σίθ 5 °/0 καθ' ο έχλειοϊοτήθησαν νβμ^Μ·;.
Κατακύρωσις των δημο-ρασιών
Ή ΐριστική ν.αςακύρωσις των δημοπρατιών τής εκμισθώσεως
τού φορου επί των συγκομιζομένων ίη^-Λτριακών χρίϊόντων
γενησεται.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙων
Τής Επαρχίας Κυδωνίας
Των ανωτέρω άναφερομένων οίκονομικών πβριφερειών 1 —10
την 28 Μαί;υ ήμέρα» Δευτέραν καί ώραν 12 π μ.
Των Έπαρχ«ών Κισαάμου καί Χελίνου
Των ανωτέρω ά,ιαφερομέτων ο'ικονομικών περι·ερειών Ι—9
τής Κισσάμου καί 1—2 Σελίνου την 28 Μαίου ημέραν Δευτέ¬
ραν λαί ώραν 6 μ. μ.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Των 'Επαρχιών Άποκορώνου καί Σφακίων
Των ανωτέρω άναφίρομένων ο'ικονομικών χεριφερειών 1—5
Άπ;κορώνβΐί καί Σφακ·'ων την 28 Μαίου ημέραν Δευτέραν καί
ώραν 12 χ. μ.
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Οί 'όροι συμφώνως χρός τούς οποίος θά διεξαχθώσιν αί προ-
κείμ»ναι έπαναληπτικαί τίλε.ωτ'.Η.αί δημοπρακ'οιι είναι οί αύτοι
οί άναφερ5;Λεν3ΐ είς την ύ~' αριθ. ^'^Ί Λαι Χρονολογίαν 31
Μαρτίου 1912 (φύλ. 26 Τευχ.' Γ'. 1912) ϊιακήρυξιν ημών.
Έν Χανίοις τ|) 17 Μαίου 1912
Ό έχΐ των ΟΙχονομιχών ειοΐιών Έκίτβοπο;
Ε. ΞΗΡΑΣ
2
Μέγεθος Γραμματοσειράς