92511 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

39

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
»-'' ^. ^ ί» ) · ^*» ^*·' Κ-Μ «4
^"5 .!>" ^ £' «"^ Γ^ ™ 2' 5 ~£.
,ι ν - · ο ε* α .
" ο.- , ^ ο * 1 ε« 3-Γ1 :
ι,μ ».■ ; ;. *
- :Γ ? Γ ' · ί &
ϊ· « «" ϊ ? -ε -'' "
.:. >■ ·" ΐ , ■*.
>■ ^ -'· ■·- £ *· ~
« , "" εί -Γ. -ι ί
ΤΡ
5
Ι"
5 !ϊ
ε- ο
-ν:
ϊ-ί Γ
ν
ΰ-_ί
^*ί -:
η >· Τ
ι— λ ε ■.
3.
Η
&
ε
Η ^,Α ίΙ
Γ- ?■—ι
"ι. **
■5= 5
" Ο —
«Γ-ό
Ο
ε
Ο
» 2
Μ"
Β
•6
ί»
έ. ο*
'ΐί ο
ϋ
Η
α
V
α·
-^
&
π-: ,.

ο.
ν
■■- —ϊ, -ο «
~ (λ ο .·- ■=
ο ο -■;
ε
Ο
4
χ
^
β
ο-
Τ-
?)

Μ'
.8
—:
%
Ι»)
Β-
Ο
β
Ο
Γ ο α
1) Χανίων—Σοΰδας —Βάμοΐ'—Γει>ΐ'μνΐ)ς.
2) Βάμου—Χώρας— Σφακίων.........
3) Χανίων—ΆλικιανοΟ—Κολυμ,-χιιριυι' —
Παλαιοχ(ι')ρας—(οιά Κανίΐίΐνου)......
Καστελλίοΐ' Κισ. —
ουγχ- ινα.-
έβόουιάδα
ώραι
Μίι
ο. ος
Πεντάχις
1) Ι'εθΰμνης— Πανόρμοΐ'—Άνωγρίων—ρ
2) 1'εΟΟμνης——πήλι—Ν*. Άμαριον—Αγ. Γαλήνη;—Μοιρών
Ι) Ήρακλείυΐ'—Χερσονήσρι»—Χεα-ΐόλεως..............
2) Ηρακλείου—Αγ. Μύρωνος—Μοιρών...............
3) Ηρακλείου—"Αρχανών—Πύργου...................
4) Ηρακλείου—Καστιλλίου—Πεδιάδος- Βιάννου
Γ>) Μοιρών—Πύργου—Βιάννου.........................| τρείς
6) Χερσονήσου—Καοχελλίου Πεδιάδος...................Ι
|
Ι
1) Ν'εα^όλκος— Αγ. Νικολαου......................... ,-τεντάκις
2) Αγ. Νιχολάοιι—Σητείας (δια Παχ. Άμμον)...........Ι >
3) Ιεραπέτρας— Παχείας "Αμμιιυ...................... εξάκις
4) Βιάννου—'Ιεραπίτρας..........................
5) Νεαπόλεως- -Τζερμκιδω......................
10
8
17
14
17
9
11
9
10
13
4
2
12
2
80
30
30
30
ς
Πεζο'ι
"Εφι.-κτι
ταχυδρόμοι
Πεΐο'ι
30 Ι Εί, ιπποι
30 ".
Ι
» "Π
■γ. -ι
ο
■-»
8
ο
■■:£>
Ψί
ο
Ζ
>.» β^

Γ*
■Γ -
-,ίί,^3£·Ζί5ίΤΡ^
—ΒΕΒΒΒ3ΗΕΧ!
ΜΉΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ11
—~3——————-^ί-^Η^^ ®
" ,- ι, μ ϊ » Χ
Ι6 ι-ινη;
"Αρθρον 12. Η ' ειοϊοΐία γ,η ή έκμιαθωσις τί.ο
/ τ^-χι!ίνί*;,ώ" σ,τ/.,ων >.λ.κ. 1*ερ·1η6ήσετ ι -7.1 τ.;
^.ι τη; Λιεχ&^νσ^αις τίν Ταχ-ιϊ,'ομΛίων ναί Τη'
ίρΐχ. 1ΐ.65 )
'» " ιθ Ουί)
» Π.000
» 8 2:0 σ·.ντα>_0ετω* ΛαϊΑϊ.ωτί,ω ΪγΙ(, αα ε·ςμέιων δρ*- ν, ςί-ινε, ίν-:-
'Λ. , ί ϊΊ ^ί ο ίΰΐ'. Ι-ερ^ί,Οήσετα! τή 10 Ίθϋ/1-υ κριθ.,σαν ιφ ημών.
ΙΊν ί>' " ...,'.ϊ.ιϊ' -/.-ι «ρα 10—12 έν Χαήοις, · "Αρδρον 13. Γα κΓ,ρ.κεΐ- καί Ιξοϊα τοΏ συιυφίησ-μένου συ^-
1' ι, Λ ι Π; ^ φ καϊ ϊ τ:Τ., Κατί:τί,μ.··3ΐ των Νομαρχών β^αίου επιβάλλουσι τΗ «όαϊειχθτ,βόμίνον *'ργς ί,'ο .
- ω: - ''.γ.:'.τ>~>', οπ,ίρτιζί,μένιο» πα?ά των νομαρχίαν, ώ; £ν χβνί9-.4 τ^ 12 Μηίίϋ 1912.
Ιί ,Λί
Ό επι των Έΐωτε^ιχών Δΐ''χών 'Κπίτρο'ος
Κ. ΜΠΙΡΑΚΗΣ
ΤΛς ζ/.^
ΟΡΟΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ
".ής μβταφοριϊς των
ά κ. λ. π.
Ιΐριε.ρ'» , -£ Π ,ε'3, ών των ΙΙροΗς'.ικών «αί ιω; ΙΙραστα-
μ»νω/ "7ι, ι - ,-.μ >ών Γρα^ε-ΐί,ν, ώς μ,ελών
?*.'? ■ ι '- ~;/θσφορ»ί γίντρονται ίΐς 8α:
α μ . -. ,χ α.μ-Λ εκάσ.^ϋ τμ.ί;',.α ος. Οί σ.
^ υ . ■ , ε ;στι·. τα"; α
γρ'Α-ο-τ -τ '·"»ΐ:ίέσ€ΐ!>ς εν τ. ι των ?ημ;ϊιων ταμ.ε;ων η έν] "Ά^Ο-ιν 1. Ή μ^τ^φβρά τ£ν ταχι,δριμιχώ'-' έσωιερικϊ'ν κΐι
τ, ' * - *, Κ> ■;, /ό,ω 5*;υήσεΐι>ς, είς γαίμΛ^χ ή β>ς διεθνώ ^ σάίχο;ν, φΛ"/.ί}λ(χν καί λο,πδν ειίών τής τΛ-/ιιδρομινΫΊς
· - *-;!- *■ 'ί νπιΐζ-ΐί'; Κ*ήτης, ν.ι * τ'ϊ,ν «π'. τή; ί/ϊ^σϊώς : χαί ϊημοείϊς -'ν γένει υπηρεσίας, υπό οιανδήποτε μβτα6ολήν των
τ·*»- ·· , ". »'ί-^λών ο50 δ,3 ;ο -μ'-'α Χανων, 450 δια , δρ-μολί-,ί-ον η Τ'3ν γρβμμών, ήν ηθϊλεν όπα·)ίρεΰσ&ι η ά>άγλ»1
,-■·.■ Ρ;',.. ι, , ' 00 ?ι.'' .; τψΐμ» ΊΙ?ϊ·ΑΊίί:ν, νιαί 345] τής αχ^ρ^ιτί~ζ υπηρεσίας, θέλει ι,·/.τ«λεΐσθα! !ι* «φίτΐτων κοί
■', Λ ι, ^ Πρ53ί:ι-ι 2ήλωσν ά;ι:χρέου έ-,-ίυ-τοΟ, ' πεζών ταχυϊρέυων, ϊνμτώνως πρός τϊν πίοσηρτημίνβν ττ ττρο-
άνα.. .' · - ■ "/:γ_:.ίθ> 1π ;ρ;»>:ιν, ά ε.) τ:3 ?ι/αιώ»α·ίος ' >η;6ξει ίή·- μεΐοδ:αίας Πίνακβ, πα;ΐΓτδν·.α τος έ; έκόοτω -■.*,-
τ', -1 '. ω: γ, ζ-.,σ ω , με'α τοό ^Α^ι--ξοτο^ -:'ς ζίσας τ*ς ' ματι τίϋ ία^-.λέγμ-.το. τή τα/^ ρ.μ:/ης σοϊΛίΐναινίας π5ρ.λ·?μ-
-"-" ί' - -' ά·'2? ΐχθ:· 'ί-λ(:·,ο"'αδ -. Το βξι.χρςονν τοΰ β^νομένας γραμμάς έκτελίοθ/ιΐςμίνος κατ' άν ΐςν χαΐ ΐίάνοί'.ν,
-1 - - Ια ϊ-,γ.άιως ΰ-ό τ:3 ο'ι.ί.οο Δ .«. -χ; «, ' ->ν ■»·. ν!.".?;τί τής ■ &θ" έό^μά?α σι>γχ(ΐν&ί.νΐας ίν ί/ίσττ, γρίμ,λίί,
τ ', τ ! : -,ωςΛΐί την !τί τής ϊ;;/ώσ"'/ τής έ·>,γ,ή- τή., ά-όσταίΐν των -|ρ?μμϊν εις ώ,"«ί, ν.ΰ τϊ μί'σον τ^ μίΤ«-
ρ ·-.^ ϊ^νΤ,».;). τ°ί*·" έν εκάστη "ιρ^μμ/.
' ' ^ - · ρ^3"φι αι ει-ιν εν'^αψ-ί κ^ι ΐ^ί'α^ισμ.ί^αι Α^Ο'&ν χ. ιί άν^ί. ινθησόμενος έργολαεος ν-ο^ίεουτίΐ ν«
■) /^ 'ω ,ι-νβΐίε ί-λτ^ί μ'χρι τής 1» ώ; ζ π.μ. .· τίί^ΐΛ ϊί' 55 τιτα.ν ι π.ζών ταγυδρίμων σ^„15^.νι,ς τ^:; τόν
ίι ι Ή *· ---» ",-- ι ? -ί ' -Τ , » η ' ' ' ' χ , ' '·
έ ' ^^'^.^^-ς ϊ ω &ι;ιί'. ι ^κε λ-ο. ένη ή Γροσ-' '> νμ'ροί όχ ^ν^{ ά'τιαντ^ς τοθς Οφ* έ-ά^τ'υ τ^νΐΐδ^Γμι/ου
.ι ^ λ-λ τι. ν ν τι, τ.ΐηνΐυμϊνφ άϊί,'ω αν*; - | ]"ρ φ5; . ---α!;; , ιντυς τ»χ^?ι ομίκίύς σάκ-ι-'.ς, φη»ελ/η
■ " · ' "' ι:-' "Ί 'ΧίΟ^τί ή: ίιγ^,σ ως ::Ά τής >7ί , --λ"'ο-ι>-σ άζοιν, αν, ώ; ,* ΐ'?|ς πλη'ύίς ι) τίΰ όγ»9Κ
"> ί-'1 5,ι 1 ο- μ-Τϊ '· ί,, Γ.ϋτοτ.ίΐή.εω; 1:3 οίκείοι. Δ γ,- ούτών, · 7μι-&-ϊ3ΐ ήνά[ντ, ιτρδς πρόληψιν καθΛστ'ρήσεων, !ν τιοΐ
■; -/ : .".τ::. ', ,ί ςο, ϊηις πϊρ?3ίίίτ ι :;φραγ.σμέ- γ-^,· μβϊς, τ-ί)ς ίφ'πιςυς ή τΐξζοϋ; τϋχυϊρόμους, άν?ο προί'ε-θϊ
Ί . ζ, τή; Έτιτροτίίς, ^^νβ:.-«ζο σης. Ό βπ'ζη,Α ώΐεως.
" '. τ -"·' ς2-5""'0«ς ν.»τ3 -ιι, ΐδξιν τής^ όγχίΐ- Ο ίνοϊϊΐχβη ό-ενός έρ-χολίδος ΐν το τμήματι Χσνίΐίν 0κ3-
• ' ■ -Ο ι; άνθσφ-ιγ>ζοντ?: οί ςςωτερικο βάκίλλο·, ( 7ρ.;ο;,-ϊΐ νά τοοέχτ^ καθ' έ,άετην «πό πρκίας μίγ/'-ζ έϊτ.ΐρ^ί
^ Τ-?^ έ 2.τ.ι ίσωτερικοΰ (ρ^Αέλϊ■^^ π.ρι-( ά,εϋ-ρίίθέτ^υ όκοζτ,μ'ώϊε&.ς Γππον έν ναλή χατςστάοε' '-'ί·«
-' " ύ:; ~ » Ό -' τ:3 ;^·οτείΐ-λ-/; 9-Α=λλϊΰ /α^/οι-αγράφε: Τηάνάξγ) ην Οέλίΐ τρομχθευΒΫ) τ ό Τ«χυ!ρρμεΐον Χανίων *?:?
1 -' -: · '. -'(' " σί. "·»■.? σ^νίϊριάΓεως εύρισ/όμε-,ο'. ?τ;ίσ> ? αΊ Χα)έττ3(ς. Ή διοιτροφτι τοΰ ίτ^^υ θέλει βϊρΰνίΐ τον ίί-ϊ-'
ο,· εις τ-ν ϊ.α.ΐί,νιτ^ν σ 'οειο^σί τούς Οί ταχυίιόμοι ύποχρίΐόνται νά έιαν!ωσι τάς μβτ&ξύ των τχ/ιτ
"·Γ , "ων ^εΐ2ϊ="--ν ϊρς;^ικϊν Γραφϊίω,ι άτΐΐτάΐεις, κατά τα εκάστοτε ί%1.^^^1
?·πα αί -ιν των ^'ρθ,ω, 4 »! 5 ηρίσ ; ϋτί; της Δ-ευ&ίυεως των Τη-/ι.δ,'ομε!ι«ν υ αί Τηλεγράί.ν 1[^''
'· /" " ; ω
Ά- ο 7 ΙΙ.ϊ, „
* α ^ · ς · ·_ .
ε ο ν ονι»ν φΐ*/.ί
Λ
χο- 7.;υ[7, ε'ς τα: 5ν ιω
, Ι45" ί ώ';ας
> ι·:ίΐ
1 μνημ,.νευΐμέ ψ Πίνανι
.πιγοΐβυομίνθϋ βιτοΊς ν» διβϊόΐΕΐϊωσι-/> -ί'ί'
,α. ΐις Δ:ιιόίνσεω., ϋπ;χρεευμε'νων ο ς '
α τ: *ρ-.μ:λογιθν πιρείϊ* ·;ων άπο τοΰ έ·-Η ' ·'/
λ Μ-
λ ΛΙ- ' . ν ς ^γ7., ,.,^ ϊγ.ρυφω, ,-, :^ίί[α:1; . ?? (/_ ^, Ι;?...υ. Αί ώρ.: των άπ;στ?σ:ω· μεταξύ το/--^-1
= ^ οι,χ αΛδ£ΐΙ ο^4;3;^.:-Γ;αι(ΐ,ϊ. .2 δϊλ-ί 5-;5|,,,ω/ }' α^^» 3^ ϊ.ατΛγ?.ς τή; Διευθύνσ:ω; !'■" Τ)
"' '" ' ■■* '^ν ζ?Ρ'"ίι'ΐ^*η'*-ιΐων _ο*'·, *ν *ί ι-α,α-■ νί μΐ,,,, 2-ιν 2 _υ ^ 5 ω3£ος τ:5 μ σθίιμιΐτΐς, αν βεβ^ιωΐ'; "γ3
ι . .: Δτι,Ο.ρ'.., το,ν Ιϊ·/ϋ3ρ3μϊων
?.«> 1/1.3
ϊύς,ίτίως τής
ϊΐτβλί-ϊχλς ττ.: σ^ ^/^',λωνίϊς 1/ τισΐ
^ ;') τοο !> -. α:ιθ. > τή- μίτι,^/^,; τΐν μίΐω^ δι' ών ή ΓυΥΑοινω,1:^ δκτ-
ΛυταΤς, κ~ίτή: άναίίέ-ϊως εις τίν Έρ ,'ολοΛβ; τής «
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ
νέων γραμ^ών κτίτής άλλϊγί)ς τής δ:&υθύ>σεως τή; πορίίας τώ·,
••αχιϊρίΑων. Πρός τουτο άρκίΐ άπλχ) γνωοτοκοιήϊΐς ΐ^ς Διευ
μ
προθεσμίαν.
Έν περιπτώσει σϋστάσϊΐ«>ς ν.ά ϊΛτελς'σίως ν'ω; γ.ί-μμθ,
ή Διεύθυ σις ·κ3>> Ταχυδρομεΐων δύναται νά συνά'κττ, ϊϊιαιτέρς
σ-ΐμιρωνιας μβτ'άΛλων πρ:;ώπων ή νά προχαλή μειβίοσίϊς ε'ς
βά^ς τοΰ Δημοσίου.
Άρθρον 4. Έν ταίς πίρι^τώΐΕσι τής •/ατϊ^γί,αίίο; γρβμμ£ν
ννων. ή1 τής άόϋθίίϊως είς τόν Έργολβδιν ιής έΐί-ελίσΐίος
».ω τοιούτων, με ώϊϊως ή αυξήσεως τ^ς πυχνότητς; τί|ς σι,γ
οΐνων'ας κ*ί μ=τ βυλής τοϋ μΐσου τής με:αΐθ:α; δι' 5φίχ*'·!ν
τ| πεζών ΐαχ^δρ μα>ν, έπέρχε:»! βΰΐοϊι·/α{ως ;(?ί'θΐΐ' ή τ ύ·
ναντίον αυξήση τ--1 μ'σ-θώματος τοίί Εργολάβον Η μει^;ί;
η ουξησΐς αυτή καονίζεταί Ι~ί τί1, βάσει τοδ ιΐ!-'ιώ,*ϊ ος ".ή:
5ρ^ολα6ίβς χαί των ώρών αποστάσεως, των ό 'ζομί ..ν ϊ> τω
ίν αρθρψ 1 μνϊ)μθ!ευ9μέ,0 Π.νακι · η λα^ιδα.ςμίνω ϋπ' όψιν
των μέτζοΆ&ν, βΓϊΐνες Ινϊεχετα· νά Ιτΐέλθω-ιν ώ; πΐός τϊν
όρισμόν χ^τλ τ;ν |«.τ£λϊσ.ν, περ: βοτέρω ν} όλ . ωτίρων ώρώ>'
εν τισι γραμμαίς, ■/.ι-,ζ τό αρθρον 2, π:?ς Εΰ'ΐ-εστΐρϊν 'κ '-
'Κ-ΰ ν τής ύ-ηρ'σί*ς.
ΈΧίΤί»1. δ ή τιμή έ*ά:της ώρϊς πορί'.ας 1·ρίπποϋ τ2-
3^ τ?ς διαιρέσεως τ:ΰ άναλίγοϊντςς μ·σθώμ«τ'ς
είς έ'ν ε:ος 8ι> τ^; 3/ ίφίππων ταχυϊρίμων :/.τβ/ου-ιέν»ς γραμ¬
μάς. δι? τοΓ όλ'λθΰ -τοτ;3 των Ϊ!αν,ομί>ι: υπο τ3^ ί^ί-:Γ6)ν
-αχυϊγίμων 5τ·;σίίι)ς ώ,;ών επί τώ-ι γ: α μ *ών τοότ' ν Ώ πρ-ς
?5 την τ μ>ν τή; ώρας τής Ϊ!αυ' ιένης 0~ό τεζ'3ν τα/^ϊρό,κ.ο>',
αύτη ίξε^ρίσχε-αι κατά τόν αΰ.ϊν τ,*;πον, >'«ϊ έν π.ι-ΐπεώτϊ
Ηετίδο«,^ς το"1 μ'ϊου με'β^ορας, ίιί τη άν-λ-γία τριών ώρών,
διανυ:μ νων Ιτ.ο πίζών ταχυίρόμων, πρό; :ύί ώρας ίιαν^ομί-
ν«ς υπό Ιφίτντο>ν ταχυϊρόρων.
Άρθρον 5 Ό έργολάδος είναι όπίύθονος ϊι* πασάν βλο6ην,
ίθ.ρά·,, ά-τώ);:5ν, κβταυτ-ϋΐήν ·!5 χατάχρησίν τής παραϊ'.ϊο-
μίνη; τιΓς τϊχυδρόμΐις άλληλογραβΐα·: κ«ί των άϊ'α5ρόχων
σοτκκα.ν κα! «πινβλιιμμάτων κο! των έντϊς των αχυϊρομ >«ων
Άρθρον 8 "Ινϋ άναρωριοθή τις ταχυϊρίμ.*" *ί'>:
α'.) Νά άγϊ) ηλικίαν ούχι Κϊτωτίραν τ,ώ^ 18 '.αί ά.·.· ί ΐν
των 50 Ιτώ/.
; ) Νά γνωρ'Χγι ονίγνωτιν καί γρί^ήν.
γ'.) Ν/μή δατελ' Οπό άστυνοη-ην ίπιτή ίαν, ν ί
ϊ ) Ι*ά μτ( Ι^-λ; ίπ^λέσει τα πίλαίλά τού. -α·» τ·.
Ή β.5.ωσις των ανωτέρα προσίνίιι·ν "ιίνίΐίΐ.
Ώ; πρός τό ίι-ό στοιχείον α'. διά τΐι,ίτοτιοΓ. ιιΐ'ΰ τ'7£ ά μ;-
. ?ια: δ-ί-,.-Λοτικ^ς όρχί^ς.
ι. Ώς κρός το Ι-.ό στΐιχ. 6'. δι" άναρρα; τ 3 Πρ.'ΐι-ν,ιέ ·υ
ί τ· Ο άρμ,δις-υ 'π χ,ιϊρο ι οί, Γρ.^άου, ν*Τ
Ώ; κρός τ,ί >.όστ;.χ γ'. /α: ΐ.'. :ιά π; -ί-'.ι ,"ν'3 7ς
δικαστ: ής Άρχής.
Άρ'ρ ν 9. Ο! δ.ά την με- φ::άν ΐ·»ς «>λ λθ'ρϊ;ι«ς γρ',-
ί σ'μιτο'η' ',σί,. ίνίί «ν ταίς δι ΐφ·πτ^ων τα/ΐ/δ, :ιι · · =ξ πη'ετη
ί 0ϊ);θ)Αίν ί γί'ϊμι ϊΐ^ ιπν.ςί >αί ήμίινοΐ :έ:ν νά ω , ό !:1. ϊιι
εδρω-τ,ι. Τουτο οσάκις π*ρίσταΐ;ι άνίγχη, ?ύν^τ^■; ή νχγιρίσ'χ
; νά Ιξΐΐρδώ η ^ρ;κ'')οΰσϊ την υπό ε:δι;μίνων ές *αο; '-άν'".-
πων καί ήμ'ο ών, δ/πάν.ις ΐ»υ άρ ^ο'ι&ζ*),
Οί ΙΙ.ο ί αμί .( τίΤιν Ταγ^δρ μιιαον 1~^'«ν :>//.? ι-
α».Λί. ίγ -^'. ν -;.ος υιτΐί^;./ =
: ίϊη;:ίννι3 ~ . ν ή ήμΐ5^ν ά !.£ν?) ϊ", ίτττ);;· - γ.
' 'ί' .~τ·β~ια> ϊ ν τ-,ζςριπ ώίει-3ύτ.τ, σκ ταστίτ · *- 11 '
ί ϋ^ο .ρ;ρ:μϊνον χ,ί Ιιπ: ί.ο ^ιρτί,-ϋ,ν, μο'1 & - ι ν
' ίρ:μο, ν" ίντ κα.ίΓ-.τ,σγ, '.ίν ανί-ανον ΐ-.τ^ν ή' ήμ :
;.ϋ -Λ^δ'όϋΐου, ό Πο-.'ιπβμιν·;,
σ.^ ίαλ)σ,-όντο8 ίργςλαίο^.
"Αρθρον 10. Οίάνς κ}Τ£τ$ίΐΛ0ί; ιαχυ^ίμ-ς γ, ΐ'"
μι «πακριδοθς τηρήσεως ύπ' βύτοΰ ή των ταχυϊρόμων των ϊια-
τ?ξ«ων καΐ κ*νςν·τμών τής ταχυδρο,Αΐχής ϋ^ρεσίις.
"Αρθρον 6. Όάναδβΐχθησόμενος Έργολάδίς καί οί ΙπΌ,ύτϊϊ
ορίΐβησΐμενο: ταγοδρόμοι όφεθουσι νά νυμμορφώνται πρός τοΰς
ΰφιστο'μένίϊς *?. ίκϊοθησομένους κβνονίσι/ούς, δρομολόγιον κ β.ι
οίηγίας τής Διευθύ·σΐως των Τ;νυ?ρ;μείων, τ;ος ίσφαλή* καί
τ^χεΐα/ με-ΐακοράν τής άλλτλογραϊίίς, ωσαύτως 8έ κ=ί πρ':ς
τ^ς διαταγάς -,γ^ Διευθύΐ'οεως, ιάί άΐορώσ^ς είς την ι τίλϊ-
οιν^ τής βυγ/ ι ο)νίας έν έ^τάκτοις χεριστόσεσιν, ούχι -κχ^ο -ά
>ν ιβχιει δρομ^λογιι, άλλά κατά τάς ανάγκας τής υπηρεσίας.
^Εαν π^ιέ ή8;'. ε παρασχη «νάγκη αποστολάς ΐκτίκτων τα-
";^ρ:μείων, ό 'Ρργολάδο; ύποχρΕθΰτο·! νά θ; τ, είς την διά-
_'εΐ!ν τίς Διεϋθύ;εΜς ή των Ταχυ8ρ:μι,ών Γρβφε'ων τού;
'ταιτϊ,βησβμ^νΐνς τίχυδρίμβυί, έφίτους ή' 'ϊ.-ζ-ϋς, νίί Ιν τή
~«?'π-ωΐς: ταύτη, ή άμοιδή τθ' έχτάΆτω' τϊχυδρόμίον καονί-
'.-τ^!^ έτ.ί ίή βάΐε; κΐϊ κατ' αναλογίαν πρός τό ίτήσΐ:ν μίςθίίμί
ι ών Έργο>β{ω...
Αρ>'ρ·ν 7, Οί "-οσλαμδανόμενοι υπό τοΰ έργοΛαβτυ τβχυ-
«ρομοι τροτού βναλίβωσιν υπηρεσίαν «νΐαγνωρίζονται 6πό τής
Δΐίυθύνσεως των Τ7-/υδρομ«''ων καί π€ρι6»λλον;2ί Οττό τ&ΰ π?ο-
σην,ί»- ος όιοριτμ, 0. Πρός ιούτο 5 ίργο)άίος ϊι'άναφορδ: "ου
ξ-οςττ,ν Δΐίνθ^νσίν ύποϊϊίκνύϊΐ τούς δί'ρισθηεΌμένους νοχυ-
-βο,ιουε, ύποδίλλϋ; ■ τα υπό τοΰ έπομε'νευ ίίιρΖρζν οριζόκεν*
«'σΐοποιητικά Εί; ταχυϊρόμουζ μή κατά τ' άνυτίρω άνεγνω-
-μ=νο^ς κ.ί ϊ',,ρι-μένο.ς ϊέν παραϊιϊετί! άλληλίγραφίϊ πρΐ-
αά
·' >α'. ^ι ι ^
, τ ,ν αν:ΐ/.- .
5έτίςαν;ί'/-τ>αΤ2σεΐι0ΐΰ ϊν, γ^ *.-
; ταατάντοζ ΐ!χ.ίρ;μ.:»> ήΓ-.π:υήήμδ ου-, ή άπι " > γ, '', α "
ληΑονρα^ί.ς (.νιρ(ιΓτα[ 2ι','χ ό/των ιαχυΕ(:;;ω ,·;../-■;
5 ν;μ.'νω ύττο των ΙΙροΤ τβμίνων ιδν Τίγυΐρ'-; .' ί -- ί»>
8ι9 λ*μϊν τΐ.0 ίργολάίου.
"Λν ό ί,.·;θι ό6ες 2έν ήΌί'ίί τ·κεΙειι;(ι ί» . ν · «>», .·ύ
ότίαι.ουμ^ους τϋ-χυίρίμουί, κ! ϊέν (;ίίλ~ ί«;ι««:^> ;. , . .
ο"τώ ·)|0.·ρ6ΐν «πό τή. ί^ο^βΐήαίως ττ]ς σ/!ΐ»».ήί »» " '-ε - ,
τοίς άιολυθεντβί , οτα νό ίπό/ίον «ρΐρο» ί'ίτίνυ,- Ι, -^
κατά τό πιΌη··ίιμ5νον ίϊίίΐίν '«'·αϊΐ»'ν:ο'ς άν ν.άν· ; ·»ν *#
μβυς ή ίτ.ποας κ^ί ήμ·ό.-,'.ς, ήτ:ρο:/ηψ ι χα' ν, άντιν.» ι» · 'ς ,
άνωτίρο) ταχυ3ρέμων γιν.ται πα^β τής Δ ε«.«»':'■»' :*■ Τ»·/ ·
δρεμεί(«ν ε'ς βαρος >αί δ ά λ)ί^θν α:5 ί.^γοΛΛί»· 1ο , -**11
πρθ3/·3μίαν:μ5ν:υς ταχνϊρίμους ?^>&ταιή Δ β Ρ.ν^ .. ϊι ·-
,.'.*■/, ΐς ί* (Ιι) μι,νώ; /αΐ»4. / .· ί.- - ί
ματ«>ν το : μΕ&φϊ,νϋμίνον ι*;':ι , ό* '
] ήΓ^ι -ν -ϊ
| ίιά χ
1 ΌσάΐΊ: -αρ.στ?/ ίνα· «ι; 1' : ίσ ως '''τ»/.τ·.υ - >
; έ'νί/" χλόυσνίΓϊ,σίϋς τ;ϊ τ>κικ ο γ, ο ο ττν *»χ ν ν
| , χν έαΐτ^'νη ϊ-.ι6)ρ^(|5 τόν 'ρ/ΐΛαζο , ίά; ή /.(» ι;
1 --)ϋϊρ'μ.ο ι ίιν εί ϋ ?«ι*[ναι λο;^^?·>;.
Ή >α&υο ϊ'ρη'ΐςτ ·/ 8, ομ^ο ίειορεΐ'.^ι ^οίι,οβκλ. .-, ι
' "Ρ ='ργγ;ται ά~ο τί ί/6λο.Γ: πίθΐσ-ατι/.ί.
, ϊ'.) Εάν ίοΟί·,>-(, α'τός ή' ό ΐπΌς ίζΊ' ό! /
^ β'.) Έ?ν ό *.;■·, .ϊρομ'ς /Λλ'τ,φ'!ή ,/; ;5'ν ^·ό
Ι χα' ΐΦν'ροί χ ιμώνος.
Α .) Έίν ο "α,-,ΐ'δ· -μ;ς ώφίΐ' ε νά 3ια6? ^^τ·μ:^: !; ;
ς, έ'νεχα πλτμμύρας νατέΐτ^σαν άδΐϊββΐδί.
! · ι
μρ
Ό 3 α τίνα των ανωτίρω λέγαιν
στερ ·σ/
Γ-'■/
Ό
λυθί/τες τ^ς ϋτηρετ'ίς δέν δύνανται .ά ;πα-
ήν.
. :/ τή; ΐ-.τίλϊΐ./ τί{, ύτϊΓ,ρΐσ χ; υ>ι, 1^3-
; ,ό κε'ΐνο,ισμίνς/ πη"'ήΐ:ν φί',-θ^ τ ό σή**;
: όφείλϊ' νά βίβα'ώΐΥ, ;Ό βάσιμον αύ-;3 8 ά πρ?σ«γα" ·'3ς
• ΙίροΙ-'ά^.ον τοθ Ταχ«£ρομΐΛ:3 Γρα»»;υ '.^φ άί'ξ·ω - ϋ. 7.
ϋ:ιτς7,ο.ι·σϊ'^ς Δίς'>'.τ:τι·/.-ί;., Ατμχ'.-.'/.Ψ,!, Άσ'.νΐμικί;» ι; Τ
ε·.·/ής Αρ-χί,ί, '?, 'ε,-ίο-ς ή γ, ι.>/3ν:ίς χ^.ίοΐ', ί ω
;: Άρχήτίί.
Ή Δξ^Ουΐίΐί τώί Τί·,. ^ρ:μ&ι#ν/, ^αί τα Τ. 4
ίφεΤ^·, ο'/α*-^ τΐι νά Γ.ο;7τ·:α "/ρϊ!σ.ν ίκτά'Λον Τι>- "
/]ΐ/ιν -ο^ έρ.ολάδΛ κιί είς '.τ^ -φ. -(ο;·. /. ' }ί
ΐτρτζίΤ ά προ-ίίρτ, 'ττ,,εσο' ε'ς ήν ^:-/,-ε Γ
Ά:0ρον11 'Λ~ΐγίϊ.ύ-:;α· -'ς ίθύς τ^χ^ρν-
έ ι, ί! γΐαμματα ζ λιΊλ αν:ι.είΧ5 α ι )τ;7 ο·. #ί: '-
ί/υ^ομ'τών σάκ/ων.
Ό -αραίατκ;.;, ιαΐά τί ίρίρο^ 23 τΐο Νίμυ.» Ιι .-ι.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
θφϊ·λ«· μέχοι τής 15 Αΰγούατΐυ
εργολαβίαν *>ί δια τταΐαν καθυστέρ υιν τ^ άλλη^ο,ρ
■ ' ■ " * ' :« το 5ρ9ρ5ν 10, ή |1912
>3 ίπ'Λ^ν^ είς τό· «χυ>~
. .*.,·:.
3·ςη & ς '";>
Λίίύθθίσιν τοΰί ΰχη ετήσϊνιις τα-
ν ιι; ^*>^ ι
γένιι ή =ν μέρ*ι, μή ϊεϊ^αυλογγ,μίνιιν κανΛ το 5ρ9ρ3ν 1ϋ, ή |1912 -^ ό- , ,
Δ«υ8.»νΐς τώ; Τβχυϊρν*'«>ν δ:*ϊΐο3τα νά ί-:6^λΛ τ., είς το· | χυ,ρ ο;ς δπω (.ύ ο: ί ο,-.ι^όίσι, χατ* τόα-,ίρον 7, Ιντϊς ίε
έργολίβ ν πρόστιμον μέχρι δραχμιών 50, άς Η τοός τιχ.3.6- τοΐ - τςο ϊ,-'^μ-ρ5υ τοΰ ϋ-ότ-3 μη'όζ, νά Ι χ ετοίμη; είς
μους Μχρι 8?*Υι*ωι) 10. ? τού; ίιαφορο ί τα·χι>δεορικούς Σταθμού; τού ταχυϊρίμους, μετά
"Αρθ33ν 13. Μετά τρία πειίβρχικά πρόίΐιμα κατά τ:0 ίργο- ! τ^ν ί'π-.,ν -· τ*ο, ίβίτΐΓυς, ο-ως «πό τής 1»(ς Σβπτειν-
λά6ου ι->. ϊραχμών ιλεβν των «Γκοσι πέντε, ούτος ίι' άΐΓ:φάβ=ΐί; ι 6οί=υ άρξωναι οί τ χυ?ρόι*5ΐ τ^ς ύπκ;ρ:βίας των, καά τό χοινο-
τ?|ς Λ^3ϋν«οί των Ταχυίρομβίων Ϊ6νϊται νάκιου^θ*. Ιλπτω- 3 π:ΐί,θησ;μ;ν;ν αύ-% ί'^ί τ 3 έργολάίου, τ) των Πρςϊστ*μένων
τος τής •'ραμμής, «,ος ήν σχετϊζβνται Λ ταρίδάσεις, έ?' ιΐ, , των ι»-υ»ρβ^ικων Γβαφείι.; 3, -;·ο"»όνιιν.
βΛ'δλΑθίϊσαν αύτω τα είρημένα πρόστιμα. Δι' ά)ΐο?ί;*ως ϊέ » ΆρΟ;ον 20. Ο ί'νκϊί χθήσομ&νϋς » γ:λά6ο;, άναγνωρίζε'-ϊ!
τής Λ. Διευθύνσεως τώ^ Έσωτερικών, στηριζοΐλίν-;: ϊτλ -ρ;- ώς τοί-3.ςς *πό τ'ς 1 ς Ιϋπτςμδριου ι91-ί μέχίΐ τής οί
ιμι γ*ναΐαι τω έργολάδφ ιτερί
Ίής ε'ς τα Δίκαβτήρια. Ε'ς -τατΐς τάς ζ«ρπτώ-ε ς τώ.' εΑΐί'ίν-
σ:ων, προκ/ρ-Ίσεται νί/ ϊημοπραίία ίΐς βϊ?ΐς τ:ο έογίλαδ υ
κ ι τοθ ίγ,'υη.03 τού, ή ^ττηρισίϊ 5έ έν ιω μεΐας!) δϋξϊ^ϊ'*
δι' «κτχτ'ϋν ταχυίρόμων, πρ σλ»μ6ϊνομίνων όΐτο ιήί Διυθύ/-
σεως τΛν Τ^χυίρβμκΙων, ΐπίσης εις βίρος το3 έργ3λά5:3 χ.ίί
Τ33 ι ;^ί;τ3ά τού Αί δέ Οτοχρεώτϊ ς το.5 ίογο" άβο-ιύφ τ αντΐΐ ,
μιχρις & αναλάβη ό νίος έργολάδος ττ,ν εκτέλεσιν τί], σ3γκίΐ-
νωνιΐς. Ή γινΐκη ϊκπτωΐις το3 έργολά53υ σο/5π^γε:3: αύΐ'-
Δτ)μοσίου, ή μερική δί άναλόγου ποσοϋ έκ τής ϊν λόγω
εγγυήσεως.
"Αρθρον 14. Μετά τρία ·κβιθα?-/ιχά ~50σΊ'Λ« καΐά τώ> τ^χυ-
δρό,λωί, ο!:οι ίπϊββλλοντΐι τής υπηρεσίας, αντιναθ σιάμίνο: υπο
τού ·ργοΑί6ο^ έντβς 8 ήλίρών άκό τής πρός αυτόν κοι ο·.οί-
ήΐίιιΐς -.ή; σχετικής άχϊίάΐεως τής Δ'ευίύ,ιυεω; τώ; Ταχυ-
ορθΛείω». ΙΙΐριλθούσης τή; προθεσμίας ταύιης χ'ι>:ί, νΐ γ·νχΐ
υπό τοίίργολαδου ή άντικιταστασι·; των άπολυθίνυν ταχυδοι^ων
ή ϊΐΐτ>ρ£σίϊ ένεργβΤ κατΐ τό άρθρον 10.
Άρβριν 15. Τα έπ;(6ΐλλόμ»να πρόστιμί καί οί κατΛο^ σμ~ί
ραν, απώ)ί'αν κατβσ-ρ:9ην ή κατά^ρη^ιν άλληλογρ^^ άς ή
χρημίτοϊεμίτ ·>ν *αΐά τ^ άοθρίν 5, άναθεωριΓντίΐι ΰτ^) τής
Διευθΰ.σιω; τώ Τιχυδ-ομ,ϊίίΛν, ίπί τή αΐτήτ-ΐ το3 έρ·:λ:ιβ·ο
ή1 των τ^ι·χ^ϊρ3μων, έντός 15 ημερών ά·ό τή; κονοπ '.ή ? ι·;
των σ"χίτι»ών όποφάσεων.
Αρθρον 16. Άπαγορεύεται είς τϊν Ιργολάδν ή ίχχώρην.;
τή; παρούΐτ;; ίργολαδιας Ιν μ^ρ»1 ή ΐν ολψ ουχί ϊί >ϊί ή
μί.;0ωΐ!ς ε'ς τρίτους μεμ:νω((,5νων τα/^ΐ,^^μ κων γ;αμ'Λ(
ΙΙολιτίΐΑ δμαΐς ι α τάσα; τα; γραΛ'ο.ζ; των ί/η-ΘυΟ
τι»η'ίατ(.)ν μ3ον τόν αρχιχόν ίργολάίΐν άναγνοοίζε'. "/αί
μονΐς μιτά τ.3 ΐγγυη'ο^ τ.ο εύθ^-νται άπ'.ναν.ι π'-1
Τής ύ.ιηουίας μίχοι τέλους τή; ΐργ3>α6'υς
διά ταΐαν χατά το^ι- ά«ωτέίω ο^^·^; :τ
1914, 'Υπόϊογος ?έ ωΡεϊ οί ά-έ-α -.· τζς Δ¬
έ Ούσα.ο τί)/ Τ^^'^ϊ,'-;'ϊίων ι 'ρ=Τς μήκαο α-ο τής )ής" ω;
τί] , ρ.ν./ή; ' δρ',',ο ."χ έ,νολαδ ίς, δ. , αν ·>ιχ^ι 'ή , 1~^~
·»ής ΐ-.Ί-.-ς ίΐ ί ε'/η 7τ.ι:' ;- ς τι;; :.' ίξ^α έ/,ΐακτων &π:·
στ^ ών, ή 'ι' ά τ ς*( ι ΰσ€·ς έτιβ-ρυντόοΐς α!)*όν τ) τοός ταγα-
δοέμικ α^τό- ι> ι ^ 'γ^υητν;" "^^ άπ!X/*λά^^ν:^:! χαοης τρΐς
, τό λταθν- ο» ύποχρΐ''σ ς •'ϋί -ώ ΐπ -"ίίφετ^ι ή χιτν την ϊημ»
, τρα-ίι,ι Λ;-ατε0ςΤσα ·,ρημ3ΐτί"Γ ίγ^ύ σι,.
1 '■ ' Διευθύν >ν Έπιθ. τώ>ι Ύα'/_. κβί Τηλεγρίφ,ι.ν
Θ. ϊΐϊ-νθερουδάκης
Ό
Δ·ο
Κ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΪ
Τ ύ Δ(ί_ί.;ΐιο^ Τ^μ :ο Ήρα/. 5|
Γεωργί.ιυ Κοτζαμηα-
» τ ο ϊ^λληνΐ'-όν Δή-
'7ΐηο 5κ-3
1)
^ Κάω
Κατί
ΕΊ-γ
2)
Νομοδ
Νιχολάου
ι /ίθΐί ήδη ; ρατΐυμένοϋ ιν ταϊς
^ μ
^ε; -ίτ-3, ίδ,οντητών
ότ'ς
κτ.
ιω^
ό -ρ3;:ς ~,
ι γ, γ, «α;
θ' ώ^
γ,.άλο
. τ;-Λ,
;ν π·«ρόν ώς δημ,όσΐος
! νρ:ς ί?ιον ό^ελο
κ«Ί
?ς*έ 133 ι
Λαΐ
εις ι
Ι*],..
είς
τή ϊρον ό
" 7
λογ·.ιυιώ''', ·>) μΐρ'.χής ή όλ χί]-, ϊ^τττώϊίω; «ΰτίΐ ίκ τής Ιργι-
λαίίας.
ΙΙϊιΐ 5:αϊ)3άμ*τ»ξ"ϊ τού" Δ(]αοσΪ3θ καί τού εργιλάδοο λ ιβ-α:
διαιτη ικώ; δ :ρ·ζ3μίνων ύτο ιής Δΐϊυθίν-εω; τ·5; Τ^χ^ο;-
Τ9^ II5^ίδ33^ ;ΰ^ Εφι-ών ώ,
"Λρ»,5 5ν 18 Γείτήίΐον μ ΐ3Λμα τή; «ργολαί!.ι; θ--λί!-λη- Αι Αΐ;ρά!° λ*ϊ τ
ρών·ιθϊ· *«Ό; τό> έ3γολίδο; 3:ά μηνια'ων ?3;εων. £«τη- ι ι ®ύ ,ας'ν τϊκντό;
χο«3 Γϊ3^ πρός το 8(οΪ5*ϊτο> το3 ΐτητίυ μ·τ3ώ^χτ,ς λι διά
ί· ΐΓΓι; ύτ'
ςΟ 1910
737
«3
"/?1ι*=ϊ'*^» ί:αλΑάτα»ν έκίιδομίνιον ίντός τή; ποώτης ?.3
πε»βηυΐ4:ίτς τ:3 μήνις τοΐ έπ31Λ£'νο^ τω !ιπτϊτ»;θ£η·., τα ι
»-·.6αλλ3ΐΑενα τω ίργολάβα) η Τ3?ς τχχ^ρ:,Λ3 ; πο-σ-.μ,α αί
οί λο.^ιι κ:ταλ3γιΤΛο; 0ίλ^^^'.; ίΑτίτΐίΐτίϊί ίί γ·1- -τ-,.»-ν-
; ία^ν,βί,τα
.μα
τή; -ρωτη;
νΐ
')>)*. α. (.α ατγ^-λΧϊ^ τ;ϋ όφεικέΐου Ν'λίΑ.
1 ρ-,ητ^ Στα ? υ Λ·«μπ:άκι, ύπ; την έ-ι*
^ ΐω,^.ο, ,Λ,ας, :εί^ενϊ &^ τάς περ'-ί'-Ρ'·^
τ3^ χωρίων 'Ξτςί.ω καί Κάτω Ασ,τώ, καί Παρ,τΰτής Εί:η-
ν0?'. £:*'ί?,' ^'ί-'-Ρ^ί Άν οΜύ-,ίνος Μαλίδιζ'ο^
ι ) Ι1"":; .κ/ «"! αοόοα» τ) «Β: 6ί^» τής ■πε-.ιφίϋ^ί «°·'
χω:'ι Κ' > ',-')/ '.,,- ,^; ,, 5 λ ■> ,', τ,κμο?'->'
ϋ 3 α
Χ- ;4 . ·
Τίϊ'
λ: 3:αλ τ:,
>;λ άλλ*
Τ
ι-ΤΗΣ
δί»δία συ'κορεύουσ^ν κτήμοσιν ΊωΛθυ Τριανΐαφ.'λάχι, Γεωρ¬
γιος Πανίγιοτάκι καί ρΰαν.ι—γ' ) Είς τ/,ν «3τήν θέσιν έλαιό-
ιρντςν ϊύο μουζουρίων μέ εί.οσΐ τέντε ελαιόδενδρα καί ϊιά-
φορα 8ίν8ρα συνβρίύθντος κτήμασιν Νικολ. Περάκη Γ. Σιΐη-
ριίάχι, Γ. Τρίανταφυλλάχ,η ταί δρόΓ«φ ϊημ.σίω—δ'.) είς την
αυτήν θέσιν άγ·όν τρι&ν Η'ουζοι·ρ·'ων μί όκτώ ελαιόδενδρα καί
τίνες άμυγδαλςας ίυνίρϊύ,οντα κτήμααι ΐϊίοο ίδι,,κτήτου Νικ.
Λαμπράχη—ε.) βΐς θέσιν «Παχύ ίάσος» τής αΰιής π«ριφ;ρίίας
άμπελον ?έχα πέντε έρ]α-ιώι> μέ δρκαπέντε ΐλαιόδένδα χαι τινάς
όμυγ?αλ=ίίς βυνορεύουσαν κτήμ.ί·σ!~ Γ. Λ«μ·;:ρά!( Ιωάν. Χατζά¬
κι καί Γ. ΧαρκίΏ,ϊάΛΐ — στ'.)ε!ς θίσιν «Σ'.ναίτα» τής αυτής
περιφερείας 'έ^α κήπ^ν Ικτάσεως ενός μουζουρίου μΐ μίαν χέρα-
σέαν καί μίαν χορ-.αν συνορευόμ=νον ^τ^μασιν Γ. Ί. Λαμπράκι,
Γ. Χαρ·/.!αδάκη, ποταμω «.α; ϊημοσίω δρόμφ—Ζ'.) είς την αύτην
θίσιν καί περιφέρειαν ν,ιτ·!:;ν έϊ,τάσβως ενός μουζο'.ρ'ων μέ
μί?ν χαρςυτέ," μίαν αυ^ν, μίαν ρογϊέϊν ·αί μίαν λεΰκη, συνδ¬
εόμενον χτήμα«ν Γ. Ί Λαμπράς, Γ. Χαρχιαϊάκι κ«ί ρυά-
χι—η'.) ένι^ς τού χωρίίυ Κάτω "Ασιτών οΐχόπεϊον εκτάσεως
ενός μουζουρίου μϊ σ ν6χι*μένην βμτελςν εξ Ιργατών περιέχου-
σαν τέσ-αρβ; ί)αίας χαί [ί,ί&ί άπιδεαν συνί^ευίντων ά^φο-
τ:'ρίΐ>ν κτήμη;.ν Σ. Λ-ν-ράλΐ Γ· Λΐμπρό'.', άϊελοών Μι/.
ν^ί Γβ'. β Πολ^μαο^άχι Γ. Κ; ραπίυζάχ,η καί δρόμω 2η-
μο:ίφ--0'.) ενχός τού αΰτς3 χωρίου Κάτω Ασιτών μίαν οϊχίαν
σθί'στ'/ϋένην Ιξ ένό; Π;ρνΐΙλου ένό-; στ2ύ)ς« ενός
1) Πρώτη προσφορά είς τα δκ!> στοιχιϊβν α'
2)» » »»» 6'
)
6) »
7) »
9) >
Ι') ,
11) »
12) »
13)
6'.
γ'·
δ'.
βτ'
ζ'.
ν
ν
ι'.
ια'
ιβ'
«τ'
τα Δ.
100
500
300
150
500
100
100
300
ΙΟίΟ
400
400
100
800
Έν Ήρίχλείω τϊ) 7 Μβίου 1912
Ό Νομ,ίρχης Ήραλλείου Ό Ταμίας Ηρακλείου
Γ. Αουκαυμετζέδης Γ. Κοτζαμπασης
Αριθ. Πρωτ. 94
Σ.ν
ένΐς ;"ίγε
α
μέ
ενός φο ιρ.οσπήτου μέ ϊύο επ* οΰτών
ανωγείων αί 805 αόλών μέ πατητ^ρ1 χ^εβέχτίνα ουκών καί ούο
ΐ(έζ:χ σ.νορε^μ^νων χΐί,μαΐν Ιωαν Σ Περογ^μδράχι /αί
δρόμω δημίσί(·> έν τ-ιώνμ'£?>ν. —;',) εϊ' θε ^ι · «Λε!6ά3ιο;» τής
Γίρΐίεείίϊς Έ'^νφ Ασιτών πλμ άμττελον ΐκτάσίως ίκττ. Ιργα-
•'ών (τυνο'ευίμίνην ϋτήμασιν Ζί·χ. Πβρογαμ6:άκη Ζ. Κοπιίάχΐ,
ό .ρ^ν(ίνθί3>άροι.ςκαί Ργ«-. Καραγιθΐν»χη — α'.)8ΐς Οίσ ν «Σίνίή
Κάμπον η Κανα>αραΛ τής περιφερείας Κ τω Λσιιών β,ρόν
Ικτ-ΐΓεως ό/.τώ μθϋζο.ρί-βν έμπεριέχοντα πίντι μι,γβ1)» βλ»ι-
ό*ϊνδρα 4 αί 25 μο-ρέλλα πέντε άπι-ϊίας μίαν καρε'αν καί ίέκα
άμυγδαλα: δΐαγωριζομένων είς δύο μ:ρη δΐί στενήςλωρίϊος αμ-
πέίυ τού Ιωαν. 2 Περογαμββά/ΐ σονορευίμϊνον κτήμασιν Ιω.
Γ. Χατζ-χχ,η Γεώρ. Φϊίο^ρά·λ!, *Ο;.ϊνών Κυριακού Σπ^ ιϊά-
ϊι χά·, δρόμφ ίτμοσίψ 6.) βΐς υίαιν ϊΣ'νιίτα» Κάτω Άσι:ών
ίνα αγρόν ποτ στοΊν ττριίγο/ι,χ δ!.ο μΐυρνέ^ς χ ί μ!ίν ρϋγδ'αν
συν.ρίυόμινθ/· .-.τήμασίν Σ, Λαμτράχη έκ δύο μ,ερών ρ«άχι χαί
δρόμω.
ιγ'.) — Είς θ»;ιν «Πατερημό» τής «εριφερείας τού -χωρίου
μένου 'γροθ έκτάσεοίί πίνεμε ζο^ρίωνΧΕμπ·.ιι 7Γ66ρ'.;χόντω^ άμ-
ΐοτ^ρο).1 έ'ατόν τίσ:»ρά.'Λντχ μ χρΐμΐ' α"1 α Ιλα'·όϊε"?ρα σιινο-ίυ-
ομέν ων> χτήμασιν Γ. Φανο'-'ράκι *ληρ νίμω^ Χιτζή Κων-ΐταν-
τίνουΛΐναρϊάϊΐ Ζ >χ Μτ:α;ί',., Ρί^ρ. Ι Τ; ρ,ζ:υλά/.ι ϊίόμω
«,ρ:τ'χω Αϊί πίϋμφ Ο Γλίΐϊτηριαΐ^ς των ά'ω'ίρω «:ημά-
των γεν ήσεται τή; 17 Ίουιίου 19ΐ2ήαΐΤ-ν Κυοι-κήν 'ίϊ ώραν
10 — !2π. μ. ίνώπθ) τοϊ ί"1);**'λ'Ίΐγράφου Άγίίυ Μύρο>ίθς
Μα)εβ^ζι^υ Χρ'ττίφ'ν Δ ρ*-'ντίί ί τ:3 ν:μίμ?υ α'ΐοΰάνατλ ΐ'--
το^ καί έν ιω ϊημοσίω α!ιτ'-3 γρΐφιίφχε'μέ ω ίν Ά-ιω Μύοω-
νι Μαλεβ',ιζίου Ιν9~. καλο5νται οί ~λ = ι;ϊοττ;3αντ£ς.
Δημοσιευθήτω τό παο'ίν ' ά τ?ξς Έχ!"ήαΓυ Εφημερίδος χνί
έπιίΐθήτω άντίτυίςν ταύ'ΐ>- νομίμως ώς Τοϋς όφε'λέ·.?ί τόν ύ~ο-
θήκοφΰλτ/α Άγίθϋ Μύρωνος τρός ΐνέΛγ6ίαν τ:5 νμί'μ.ου χαί
ώς τους ί-.Μποθ'ιχους 'Λαί λοιζοϋς δανειστά; οτυμίώνως ταϊ, δ α-
τάξ^σιντο") Ν;μ5ο 196 χαί τοιχοΑ-ιληθί)τω 'ίπου ό Νόμος ορίζει.
Έν Ήρακλείφ τή 7 ΜαίΌυ1912
Ό Ιπυπίΰϊ ο-ι ΤϊΑΪας Ήραχλ'.ίοο καί.
π. 326
τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τίίς Ποινιχής Δικονομίας
Κίτλο"'μεν τόν ίπί 5ιατ»ράξ«ι αχ.. ^ι'ρήνης χατηγορ-ύμενον
Έμμ. Ζ. Λυγίράιαν πρώην κάτοικον Νΐου Χωρίου καί ήδη ά-
γνώσίου οιαμονής Για ιΐροσ.λθ^ αυΓοπροιΐώπως την 20 Ίουνίου
τού Ιΐθυς 1911 ημέραν Τρίτην χα'ι ώραν 9 π. μ. ενώπιον τού
ά/ροατηρ·ου τού Δικΐσΐηρ^υ των έντίϊιθα Πρωτοδιχών «ρός
περϊΐΐίρω συζήτησιν τή-; ώς ιίρηΐαι άξιοποίνου ιτράξιως τής
άναφερομένης ε;ς τό Κλητήριον Θίσκιαμα ύπ' αριθ. 925 τής 18
Ι Όχτωδρίου 19] 1 άλλως «·λ«ι δ.κ>σθ?, ίρήμην
ΈνΒάμωτη 28 Απριλίου 1912
Ό Δημ. Κατή^ορος Βα^ου
Ν. Ε. Άστρινός
Δημοσιευθήτω είς την Επίσημον Εφημερίδα
Έν Βάμω αυθημερόν.
' Ο Δημ. Κατήγορος Βίμου
! Ν. Ε. Άσρτινός
Αριθ. Πρωτ. 144
^ Δ·ε/.π. 323
Έν Όνό|ΐατι τού Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Α
II
Σ Ι Σ
Ό πληρεξούαιος 8ιχ·ςγόρ:ς α!>το3
Γ. Κοτζάμπχσις
Οί ΰποφϊΐνόμενςι άφ'ένΐ-ς ό Νομάρχης Ηρακλείου Γίώρ-
ΔοκχΐϋΛΕτζ'ϊης χαί άφ' έτέρ:υ ό ΔηΛΟσιις Ταμίας Ή&ακλείου
Γ. Κοζαμπΐΐά/.η-χά"θ',ν.;ς 'Η·5α*λε{5υ συμΐώνωΐ ταΓς
ττιΤς σχετικαϊς τοί άιθρ. 28 τοΤ 196 Νάαο,ι π?οσ2
ι^άτων των ό»ειλετώ^ ώς " τω ~% όνπ π-ογράμματι περιγρά-
■ώςέςής.
υ',άμ;ι των Ιίρθζ^ 405 *αί 406 τής Ποινι/,ής
ιλϊϊίυίν τόν ίπί χλοπή νατί,γορο.ίμενον Έι*μαν:υήλ Ζαχ.
ρ2«ην π ώΤ,ν κά·.οιχον Νίου χωρίου καί ήί»^ αγνώστου δ α-
- ι' σ ττροΐ-λθ/ α!ιτοτ.ροσω~ω; την 26 Ίουνίου τοϋ ίτους
μίρ-'ν Τα:ην χοί ώρ^ν 9 π. )».. Ενώπιον τοΰ αΑροατη-
ρίου οί5 Δικ33τηρίΐΊ) ~ζ") Ενταύθα Είρηνοϊι/ϊίου πρός περαιτέρω
συζ-ί,τησ ν τής ώ; ιΐρητ^ι άςιοποίνου πράξεως τής αναφιρΐμένης
ί'ί τό Κλ(/Τ/)ρΓ.ν θίΐτζίσμγ ύτ'άριθ. 961 τής 18 Ό/ηο6ρίου
1911 άλ/ως θέλει δικασθή έρί-,μην.
Έν Βάμω τή 28 Άπριλί-,υ 1911
Ό Δημ. Καΐήγορος Βάμου
Ν. Ε. Άστρινός
Δημο3ΐεκθήτω *ίς την Έπίσιμον Εφημερίδα
Έν Βάμω αυθημερόν,
Ό Δημ Κατήγορος Βάμου
Ν. Ε. Άστρινός
Έκ τοϋ Έθνικοθ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς