92508 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

38

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

14/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1ΪΑΡΑΡΓΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪ8ΕΡΝΗΣΕΟΣ
Κ Ν ΚΡΗΤΗ
ΤιΙΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 14 Μαίου Ί9Ί2 — Άρί8. 38
Αριθ. Πρωτ. 1604
» Δΐδκπ. 9 6
ΛΝΟΤΡΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ηλειοδοτικήςδηιιοπρασιαο διά την έν έκμίσθωσιν τοΰ
φόρον έπ των συγκοιιιζθΗέ*νων δημητριακών
προϊόντων παντός εϊδους διά τό ?τος 1912 των
Νομών Ρεθύμνης Ήρανλείυνναι'Λασηθίσυ
Ό επι των Οικονομικών Αιοχκών Έπίτροπος
Διακηρύττει ότι
Έκτίθεται εκ ί>ανερΐν ποοσωρινήν πλειοδοτικήν ϊημοπρα-
σίαν ή έκμίσθωσις τού «όρου Ιπϊ των συγκουιιζομέ'νων ίημητρια-
κών προϊόντων παντός ΐίδους ϊιά τόέ'τος 1942 τώνάμ.«σω; κατω¬
τέρω άναγραφομένων οικονομικαί περιφερειών δι' άς οόϊεμία
εγένετο προσφορά.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α'. 'Κπαρχία Ρεθύμνηβ
1) Άτσιποπούλου Γάλλ^υ 6)ςπρώτηποοσφ. όρίζεταιδρ.
5) ΆομένοιΚάστελλοςΣωματ»
χαϊ'Αγιος Γεώογιος » » » »
3) Ρουσοσχήτι-Μύλους Σαλεβί
κα! Άποθ'ϊμένου........ » » » »
4) Επάνω Βαλσαμόνερο κα'ι
Μονοπάρι............. » » » »
5) Άανάτος-Πίκρη-Καόιχλ'.ανά
Μονή Άρκαϊίου καί Κίκκινο
Μετόχι................» » » »
6) Ρούστικα-Σαυτούρες-Καλο-
νύκτι καί Παλαίλιμνο.....» » » *
7) "Αγιος Κ(.)νσταντϊνος-"ΑΤ-
Γεώργης και Ζουρίδι.....» » » »
8) Γιαννούδη-Κεροχώρι Άί-
Μίίρν.ος καϊ Μυσίρια......' " * "
9) Κούφη κοί Καρωτή......» » » »
10) Άρκούδαινα...........» » » Β
11) Καρές-Όρος καϊΓουλεϊιανά » » » *
12) Κυρ'άνα...............» » » »
13) Πηγή................» » » »
14) Λούτρα...............» » Λ Β
15) Μέση Άΐς-Δημήτριος.. · . » » » »
16) Άγία Ειρήνη καί Βεκονάία » » » »
17) Πισκοπή..............* » * *
"700
650
410
300
ί
800
850
700
550
450
800
350
600
250
250
150
1000
1)
2)
3)
Ό
5)
6)
7)
8)
Ο)
10)
11)
12)
13)
1)
2)
3)
Ο
5)
6)
7)
8)
9)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
Β'. Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
Ρθυμελί— Άχλαδόκαμπος... λ........... Δρ.
Μαργαρίταΐς — Τρίποδο—Κυνηγιανιά κλπ... »
Άγυ'ά..................."......... »
Δαμαίόλ'υ—Άλιάκες καί Κεφάλι........ »
Γαράζου — Όμάλα κ λ.π............... »
Πρινες—Λαγκά κ λ.π................. »
Μυνή —Μπαλτ!....................... »
Άβϊανή«ς—Καστρϊ— Μοθντρος.......... »
Σκουλοΰσια—"Ερφου — Έπισ/οπή κ.λ.π.. .. »
Ναλαμπέλος........................ *
Μετόχια κ.λ.π............... »
·
1)
2)
3)
4)
Μονή—Χαλέχας...................... *
Γ'. Τής 'Επαρχί ς Άμαρίου
Γέννα— Καλογέροι».................... Δρ.
Άποσέτι καί Λαμχϊίιτες..............
Μέρωνος.....................'...
Νίθαδρι—Κουροθτες................
Φουρφουρας........................ Β
Βιζάρι............................ α
Άγιθς Ιωάννης — Αγ. Παρασκευ/) κλΓ.... »
Πλάτανο;—Λοχρια καί Άρδακτο;........ Δρ.
Σάτα καί Βαθιακϊ.................... *
Δ'. Έπαρχία Άγίου Βασιλείου
Ροίάκινο............................ ΔΡ·
Άγιος Ιωάννης—Καλή Συκιά.........
Φρατί—Ντεμττλοχώρι κ.λ.π............
Κυσος—-Δουμαεργιό κ.λ.π............
Σαχτούρια..........................
Άγκουσελιανά—Παλαιόλΐυτρα κ.λ.τ......
ΜΑαμ-ς.........................
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Δ'. Επαρχία Τεμένους
Τοπαλτί............................ ΑΡ·
Πατσίίες........................... »
Καλο:— Γέννα....................... »
»
Τί
1)
»
»
1)
2)
3)
Δαφν'ες...........................
Κανλί—Καστέ/,λι...................
Έπαρχία Μαλεβυζίου
Κερ αμΐϋτσι........................
Πετροκέ^αλο.......................
Πενταμόδι.......................
210
530
280
120
400
700
150
180
630
300
500
420
100
32 Γ»
420
620
880
400
170
860
420
48·ι
10Ο
34»
4.7»
45"
750
45·1
1000
7500
220
1450
1030
300
150
150
Ι8Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
£
4)
5)
6)
7)
8)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
5)
6)
)
21
3)
4)
5)
6)
1)
ι)
3)
4)
5)
1)
2)
3)
1)
2)
3)
4)
Καλέσα............................ Δρ.
Κορφές............................. *
Κιθαρίδα........................... »
Κεράσα............................. »
Σίδία.............................. »
Έπαρχία Καινουρίου
Ρουφας............................. Δρ.
Γε'ργερη — Άπομαρμα................. »
Άπεσοκάρι.......................... *
Πλώρα............................. »
Καστέλλι............................ »
Τυμ.χάκι............................ ·
Μοϊρες............................ »
Κουσές............................. »
Λύσταρος χλπ........................ *
Έπαρχία Μονοφατσίου
Λιγίρτυνος.......................... »
Έτθίά Μουρνια κ. λ. π................ »
Άγιας Νικόλαος..................... »
'ί^παρχία Πεδιάδος
Κουνάίοι—Κώμαις.................... »
Βαρίάροι........................... »
Βαρβάρω.......................... »
Κα—άνοι.......................... »
Σγβυροκϊφχλι....................... »
Παναγια............................ »
ΝΟΜΛΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ"

V1
_5>ακ!α.-Λ3
Μείό/ια 11
..............................
Τουρλωτή ιαί Μετίχια.................. »
'Επαρχ'α
Άμ;ιρά........................
Κε?α>ί?οΰτι.....................
Κάτω- Σ^μ- ....................
Έπαρχία Λασηθίου
Τζερ «άϊ.ον.....................
"Αγιος Κ'θ'ΤΓαντϊν:;..............
Μί'σα Λϊΐζθι λ. λ. π..............
Ιναμινάκι.......................
300
155
75
300
140
410
600
855
800
725
2380
610
Λχτσίϊα........................... »
Μύλατος........................... »
ΈχάνΜ ι,ί-ΐύ νωοίβν Ψ^υρνήί......... »
Σκοινιας— Λούμια χ. λ. π.............. »
Έλουντα-Πινίς .................... »
Επαρχίαι _ητε£ας
Πισκ.5/.έφαλο........................ Λο.
·—ανταΜ................. »
.................. »
450
875
270
40
730
290
510
'.ΙΟ
280
780
1900
600
800
1000
1400
1500
1100
120
14(1
90)
35ίι
250
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
Των ανωτέρω άν»α>εοομίν'Λν οικονομικήν περ'φερειων 1 —17
' γενησεται την 24 Μαΐου ημέραν πε'μπτην καί ώραν 12 π. μ.
Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
Των άνωτέρω άναοεοομένων ΟΊκονομιικών ζεριφερειών 1 —13
την 24 Μαίου ημέραν πέμπτην καί ώραν 6 μ. μ.
Τής Επαρχίας Άμαρίου
Των άν,ιτέθ'Λ άν-χίεο3'χΙν(ον Ο'χβνομΊίίόν πεοιβερειών 1—9
την 25 Μαίου ήμ,έβαν παοασκευήν καί ώραν 12 π. μ.
Τής 'ΙΚπαονί'ς Ά", Βααιλεέου
Τ'Τιν άνωτέοω άναϊεΐομένΜν Ο'ικίνοαικίόν περιφερειών 1—9
25 Μιϊβυ ήαέραν πατρατκευήν κτ{ ώραν 6 μ. μ.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τής Έπαοχί*ς Τευένηυς Μαλε^υϊίου
Των χνωτόρΜ άνΐίίεϊομ=νΜν Ο'νονΐμ'κίον π^ο'Φερειών 1—Ο
καί 1—8 την 24 Μυκου ή'Χϊ«τν χέα,ιττην κι>. ώρ«ν 12 π. μ.
Τ(·>ν ϊνωτέρ'Λ άνγοϊοΐιιεν'ο/ Ο'"Όνιαΐ5«7>ν πεοΐΦερειών 1—9
καί 1—3 την 24Μα?ου ή* = ρ«ν Πία-τρκϊ' 'ίοαν 6 μ. μ.
Τής '»3πιοχ£*ί
Των ϊνωτ
την 25
Τή*
Των α
άνττΐ>ϊ5-ιχ;ν'Λν οινονοΊΛΐκίίν πεΌιφΐρειών 1—6
α^οϊν Πκο-ϊσκευ-Ίν κα' ώοαν 12 π ' μ.'
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
καί Σίιτε£α«
ά'αΐ€οου.5ν(ον ο'.κυνομ'χών ζ-3'.φίρειων Ι—6
4 12
ρ μ φρ
καί 1—5 την 24 Μαίου ημέραν Πέμπτην κ-χί ώραν 12 π. μ.
ρχ
Των ανωτέρω άνΐιιερομένων οΐκονου,ικών περιΐερειών 1—4
καί 1—4 την 24Μαίοι> ημέραν Πίμζυην-/α'ώραν 6 μ. μ.
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αί πΐοχηρυστόμεναι δημοτίτσίαι οΊεΗκγθ/ΐί^νται υπό τούς
*ν τή ύπ' άοιθ. "*/Μι τής 29 Μ^ρτίου 1912 ϊιακτρΰξει τής
Ανωτέρας Διευθύνσεως των Ο'ικονομι/.ών οΐους καί ενώπιον
των έν α!ιτή άναΐερομΐνων Έπι-ρόπέίών; ά'νευ ϊικαιώματΐς
τής έχιτρΐ-ίίας νά χροβχίνη εις έλΐττώτΐΐς των ζροτφορών.
Έν Χανίοις τή 14 Μα:ου 1912
Ό Δίο«(3ν 'Τ/χίτρ'οπος
Ε. ΞΗΡΑΣ
2750
1500
1300
700

Μέγεθος Γραμματοσειράς