92505 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

37

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

12/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
1ΪΑΡΑΡΠ.ΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 12 Μαίου 1912 — ΑΡΙΘ. 37
Αριθ. Πρωτ. 2774
» Διεκπ. 854
ΛϋΟΠΡΙ' ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΙΚΜΟΣΥΝΗΙ
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Κενωθίίιης τής ίτέους των θέ-τ?ω* τοΰ Σ.μίολαιογράφου το3
ΕΊιηνοδικείου Άγ'ου Μίοωνος Μαλεδυζίιυ πρ'ισλαλο3νται οί
&οΛόμ«νο! νά διορισθώσιν 4* των βγόν ών τα δ«ο ^οΐ Νόαου
όριζό«.«να προσόντα νά ίιτο6ίλωσι τάς α'ιτήτεις τω» ΐντός οκτώ
ήμ,ίρών άπο τή; ϊηαισιβύτεΛί τή; ιταοίύ-ης ίν τή Έφημερ''ίι
Τί!; Κυβεονήσεω; είς την *α6' ή'χας Ανωτέραν επί τή; Διχλιο-
σύντΐί Διεύθυνσιν.
Έ» Χανίοις τη 10 Μαίοα 1912.
Ό επί τύ)ι; Δ·»αΌσιΊντιί Λιοιχών 'ΒΙιΐίτροπο;
Γ. ΜΥΛ.ΟΝΩΓΙΑΝΝΤΙΣ
Αριθ. Πρωτ. 2418
» ΔιεΛττ. 1895
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΐ ΤΩΝ'
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΙΟΪΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ ·
Ποόσθετος διάταξις είς τή» ΰπ' αριθ. 24ΟΟ/ιι«ο ^ 1ι
1912 διακήρυξιν £μών διά την συμπλήρωσιν τής ΐχδ
τοθ λιμένος Ηρακλείου.
Μϊτά τό α*, ίοάφι&ν τής ανωτέρω δ-ακηοόξεως ήμ,ών κ»ί πρό ]
των λέξβων «Άκυρο3μίν τα πρατ'.κά κ λ. . -υίστίίβνται τα '
άκήΧουθα:
Την υπο γβονολογΐαν 9 Μαίου 1912 δήλωϋν τοΰ ίργολάδου
Θ«ο8ώρου Μανουσακάκη ϊι' ής δηλοί ό'τι τροσ^έίΐι τρίοι τοίς
εκατόν ΐπί ϊλαττον τής ΰπ» το3 τβλευταίίυ μεηϊότο^ κατά την
ϊιεςαγωγήν τής μίΐοδοσίας ποοσφερ'ίείσης τιαής τίτοι προσφέρίΐ
πρός ανάληψιν τής προχιιμένης «ίίγασίας εξ τοίς εκατόν επί
Ιλαττον τής προθπολογΐοθείβης τιμής.
Έν Χανίοις τή 12 Μΐίου 1912.
Ό Επί τής Δημοσίας Ά»φαλεία^ καΐ τ(7>ν Δημοσίω*
>ν Διοικων 'Κπίτ
Γ. ΓΑΛΑΝΗΣ
Αριθ. Ποωτ. 135
» Διικπ. 59
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό Αήιιαρχο
Διακηρύττη ότι:
'Εκτιίεται είς μιιοίοτιχή*
ί(ατάιει· τοθ νιπ' άοιθ 356 πίρί δημοιτρασιών καί έκτελέσεων
δημιοσίων Ιργοιν Νόμου, καί κατά τοϋς ΰιό τής ϋπηρεσίαις των
δη^οσίων ίργων συνταχθίντϊς χαί υπό τοθ Διευθυντού των
δημοσίων ϊρνων θεωρηθ'ντας δρους συμφωνιών χαϊ σχετικός
πρ:ΰ τολογισυ,όν δαπάνης ή κατασκευή ύποστίγου και λοιπών
Ιογων «ν τ?, πηγίί τής Κοινότητος Τσΐίαλαριών.
Άρθρον 1. Τα Ιργα τα3τα προυπιλοτίσθησαν κατά την λε-
πτοιι*ρή έκτϊΐ-ΐησιν είς τό ποσόν των 453,80 δρα-χμ,ών.
Ή ΙκπτΜΐΐς Υίνήσϊται επί τοΤς εκατόν είς ακϊοαιας μονάδας.
Άρθρον 2 Ή δημοπρασία ίνεργη'ήσετα: έν τώ Δ()μϊρχιακω
Καταστήματι Τσιχαλαοίών, ενώπιον τοθ Δημ«χου ώ; προεορου
κιί τώ^ λοιπών τακτικών μϊλών τής Επιτροπείας την 13 Μαίου
1912 ήμέρΐν Κυριακήν καί ώραν 4—β μ. μ.
ΆρΗίον 3. Ρ]ίς τόν δραγωνισμιόν δύνανται νά λάδωαι μέρος
κι: άλλοϊαποί συμμορ»ούμενοι κρός τάς διατάξεις το3 περι
δημιοπρασιων κά' *χ.τ€λέσεως των δημοσίων ?ογων Νόμου. ^
Άοθοον. 4. Πας ίργολάδος ίχων τα προσόντα το3 ΰπ' αριθ.
356 Νομϊυ είνε ϊε*τός είς την δημοπρασίαν αι ιΐροσαγαγη
την άδιιαν το3 ίπιτηδιύματός το^ κατά τόν ύπ'αριθ. 811 Ν:μου
καί γοιμμάτιον π'βτοπο'θίν την β"; τι Ταμείον τοο Δημοσίου
κατίθ2ΐιν, λόγω :γγυήσ£ως, δραχλών 50. Ε;ς τοΰς άποτιΐχίντ»ς
χατά τόν ϊΐϊγωνισμΐν ίπιστρ^φονται τα λόγω ίγγοήσεως κατα-
τεθ-ντα ΐντος τοιών ήιιερών απο τής ιιειοοοσί«ς.
Άοθρον 5. Τα π3ΐκτιχ.ά τής με οδοσίας ^όχειντϊΐ είς την
ίγκρισίν τής Επιτροπείας καί τής Κοινότητος ΤΐικαΧ«ριών, ήτις
ϊγει τό δικαίω** κατϊ τό δοκοίν αύτη νά έγκιρι*- ϊ, ^μή αύτά,
γωοίς έκ τούτου νά άπο^τα ό τελευταϊις μειοϊότης ουδέν κατα
τοΰ Δήμου ϊ·κβί'»)μ«.
Άρθρον 6. Άν ίνΛς πέντε ημερών άπό τής κατβκ^ρώσεως
τής με'θδϊΐίοίς, ποοι?ίρτ τις 5°/0 ΐπί Ιλαττον^τής ύ*9 τού τε-
λβυταίου μ.5οϊότου ιοϊσφΐρ&ε σης προσφορϊ; η μ*ιοίοσίας θα
ΐπίν(»ληί17, τγιν άμίσως επομένην Κυριακήν.
Άρθοον 7. Τϊ κη^ύκίΐα καί Ιξοϊα τοΰ συν*φθοσομένου συμ-
6ο>αίοκ έπ'βΐού ουσι τόν ίργολάδον.
Άρθρον 8 Ό πρ3οτο3γισοιός καί ή συγγραφη των απο-
γοεώσεών εισίν έκτϊβϊΐμένοι είς τό γοαφεΓον τοΰ Δημ,αρχίίου
Τσικαλαριών, ΐ?ς την δ'άθισιν των βουλομένων νά λάδωαι γνώ¬
σιν αυτών.
Έν Τσικαλαρίοις τί) 8 Μαίου 1912
Ό Δήμαρχος
Ν. Χριστοδουλάκης
πρός τάς
_^^_^_^^_____·—^.-.^,—.___..^_ ..... ——-~— — — — ~
Έκτοϋ Εθνικον Τυπογραφείον
9
Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς