92500 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

36

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
■χξ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 11 Μαΐου |912
· 36
Αριθ. Πρωτ. 482
» Διε/π. 3-23
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ άΙΚΑίίίΥΜ
Ί'ιΐΓιιχα έξωτεοικτις όλληλο ραφίας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Είς τό έν Αθήναις Κεντρικόν Ταμείον κατετεθη ύ~ό
Βασιλ. Υπουργείω των Εξωτερικών ή έ* λιοΰν 263 ι9/4
περιοι,σία τού1 έν Ββίΐίΐ τής Άφρι>ν5ς πίρυτι άτΐδ ':^·ι
Ρεωργίου Πα*πδ τ] Πατ^Ιά^ έκ Κρήτης.
Τα χρήμΐτα τα3τα θέλουσι παραδ"θ?; επί τη ί
οίκείων πυτυίΐοΐίΐτίχ,ών κΐί τί:λ·.ον ϊίς τού; ένϊ
νομίμους τούτου κληρονίμους.
Χανιά τί 9 Μαί,υ 1912.
(Έκ τοϋ τμήματος έξωτερ. ά
τού
ρ.
Αριθ. Πρωτ. 2399
» Δΐίκ. 1879
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ1 ΔΗχΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Λ1ΟΙΚΩΝ ΕΙΠΤΡΟΙΙΟΣ
Δ:ακηρι3ττ·ι ότι:
Εχτίθετα είς μϊΐοδοτική.· τελε'.ωτικν,ιΐ 8»}ΐυτ:ρα3αν σ,ι-ίφώ'ω;
πρός τα; δίατίξεις τοΰ ύπ' άρ 6. 356 περί 3η;Λ5ίΐ-ασιών ϊτ. έ/.-;-
/ έσ«ω; δ^μοσ.ων έργων νθΑθυ χλι %^~ζ τούς ύτό τή·; ύπηρίσία; -ω/
δημςσιω^ "Εργων σ,ιντΛχΟίντας /αί ΰτό το3 Δΐΐνθ.ιντο;ί τ "ύ»1 Δη-
μθ3ίων ^]ργων Οεωρηθέντας όο;υς υυμρωνιώ/ *αί σχίτΐλόν πρ^^■
τ:3,ο;ισ^όν ϊαπάνης ή κϊν^σχευή 'νύ προ· Β-μον 1~;λε:~.-
μ.·νου τμήματςς τής αμαξιτής όϊο3 Βζ,,οο Καλυθών
Άρθρον 1. Τα ίργβταδϊ* προϋπελογίσθι^ζν κατά :'τ·ι λ·-
«τομερή εκτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμώ^ 5θ7θ κ*;
δι" άτιρόοπτα Ιξοδα δραχ. 30. Επί το^ ζςσοΰ ιϋι άτρ-.ό-
πτων ουδέν ?ϋ-ιΐίϋ>μα έ'χε; ό ίργολίβος.
Ή Ιχπτωσις γ*νήτίται ίπί τοΓς % είς άκ·.:3.β; μ^νάδας.
Άρθρον 2. Ή βημιοιτρίσία ίνεργηθήϊεταΐ έν ταΤ; Ιϊραις τώ^
Ν;μών Χανίων Ρεθύμνης κ»ϊ Ήραχλΐιβ^ κα! ίν ^οΧς καταστή-
μ^σϊ των οίχ,^ί*ιν Νομαρχίών έ»ώπ'.;,' ίπ'.τρι-'&ν σ^γχ= μ--ων
παρά των οίχίίων Νομα,ο-χών ώ; π^οίίρωνί] τώ/ βνχτληρωτω,ι
αύτ.^ν των ο'ΐΑείων Είρηνοϊικών καΐ ενός μηχανιχ:ϋ ή τ Γ ν α. α
κληίΐιτών αυτών ώς μελών την 26 Μ^ιου 191*2 ήα«ρβν
Σί66α-ον καί ώραν 9—10 τ., μ.
"Αρθρον 3 Εις τ:ν δαγων;:,;όν ϊύναντχι νά λά6^τι μί.;:;/.ιί
άΐ ά ί ΐ ί
Αρίρ'ν 4 1Ι5ς ίργι^άβος ϊχων 'ά πρίσόντν —-' '";' >,-. Ο,ι.
356 ν:μ .. ϊίναι ϊει,τ.ς ι; τ>,ν ?ϊ;μ".'ρβΐαν δν'ΐ'σ: -ί ·νν
" ^* - Γ - - ? ' ' ' - Λ '~ ' Ι Τ» »
γ;α ·μ3ν.:ν πσ:;πει;";ν την είς τι Τα 'ϊ-ν υ, Δ μ -ίι. ή ς
ΤρΛ«ίζτ;ί Κρί.-ί,ς κ^ιάθεσιν, λ;γω ίγ . νή τ^', ς. ι ,■·>' ' Ι) '
Ε:; το'ς άτ3:^χό/:α; χατα τ':ν 3.αγ ^^ισ-. / έπιι:.?* ν·»· .α
λάγψ Ιγγ ησ£ως κχ-»τί;5ντ/ ίνΐϊς τ,-ιδν ή^57'~ν /-ι τ^ ;ι·ΐ3-
ίοσία:.
"Λρ',ρ:ν 5. Τα ληρύχεΐα χαΐ Ιςοϊα τού συναφθ :' " ου συμ-
έπιδϊρύνουσι τεν έργολάίΐν.
ΔρΟ;ον 6. Ο προϋπολογισμώ; καί ή ΐυνγ^ φτ, -■'/ υ .'//' -
ε'ι^ί/έκτε,ειμίν'α εί-, τα Ύ02?ί'·; τώ^ άνω * ; ' - ·■!.■) εις
τήιΐ διάθϊϊν των βίΐΛ μ!νω' νΐ λί6ω:ι γνώσιν α,των
Έ; Χανίοις τί 11 Μ*ί;υ 1912
Έογων Δ ;ΐ"5ν ΈιτΛρίτ. -;
Γ. ΓΛΛΑΝΙΙΙ'
Άρ-.Ο. ΙΙρωτ. 2400
Β Ιί/.τ. 188')
ΟΕΓΙΙΤΙΙ·.: ΛίΙΜΟΣίΛ^ ΑΪΦΛν'·.ΐνΣ
ΛΗΜΟΣ!Ω>ί ΕΡίϋ-ί 4>1-:2Νί ^ΠΠ^
"ΐ'Ι'/.ντι ι~.' όψΐ' -': άρίι Ο' ■· τίΐ ύτ'ι/ Ό ·
?!/.γ,ο ύξεας -ί,ς >6θ' ημάς Ά ·ι£'ρ-ς Δ ε.Ο -
;υ^?. λΤ|(-ωσιν νί;; 1>6;νόύσιΐις "(ΰ ' μίν-ί·
II
. /.
νί/.ν.τιι 6τί -. ι τρακτιχα τή, |,ϊιο2ι:'3, Ι ν. ·τ,· 'ρ
:τν 1· π ί λ ί [ ν τ ϋ. ε': "·ν ?*)»(■ (ΐιν τού !-τ: ΐ~ ; :; '
■τζ'-ΐ'.ο. ν α ίΐ: -τα ο τ*'ε^-ν':ς μ;:-5ΐ ^ , υ ΐ' κ^'ϊ »^αη
μ:σίϊ- ϊικα ωμα.
Ά^υρΐναεν τί -ια/,τν.-: τ^: ϊι:;*/' ϊ'^ζς ;λ:ι.!' > "3
την 2 Μα'ί 1912 ΐνώ-: όν τώ; :π: ρ:τ:-Ίών α": , --.:γ: -
Θπ3/^ *"Ρος το^^ο *:θι τ^,ν Γργ;ςΐϊν "Οιν;ί(ν .21"
τής ϊ·ι/τεθείσης ίτ.'ΐ.:1", !535/1ϊ5ο^· ^· Ϊ!ϊ'η;-ς-- ^'Ί _ ' ;ι/
ΐνεργη ησ:ο£./;ς ίνώ-!ΐ" τ.'ν !·ά τ?ί ϊΐϊ>».ρι,ς.ι ; τ ·„.-._
ώ:σι''·ι»' έπιτροπειω» /ΐΐ ;ν τ:7ς ^:^ ο:, ι;* ι; χ > ι ι υ
νί υ ίϋ!2 ή-^ίρ,ν Δίϋτίρα; >αί ώ;αν 9 — 10^. [Λ
Έ. Χα,ί-.ι;'.7, 11 .Μαίϊ.· 1912
Λιοιχώ» 'Κ^ίτρί-τ^;
Γ. ΓΑΛΑΝΗΙ'
μμρφμ ρ
σ ών κϊί έκτελέσ-;ως ίη,ίζ ΐων Ιργ^ν ν^μ^^ κα'; λοιτ:ϋς τΐ3
Κ
ΕΦϋΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ

ι·«
ϊ
Αριθ. Άποο. 266
♦Ο Τελώνης Χανίων
Λαβόντες ύπ' δψετ:
Κατίσχομεν τόν έν τώ ίστορΐχώ τ,·)ς παρούσης αναφερόμενον
καπνόν" καί
Ειδοποιούμεν τόν καταδι&α;θεντα άγνωστ ν ό'ΐι δύναται νά
4 τ^ν καρ-ΰσαν ένώπ.ον τής Έπιτροπής τού άμφΐ-
ίΐ,υ, 30 ϊέ επί τοίς εκατόν ήτοι δραχ. 119.50
είς τοΰς ύττΜήλβΛς τοΰ Τελωνείου Χανίων.
Έγε'νϊτο καί εξεδόθη
Έ· Χανίοις τή 24 'ΑβρΓλίου 1912
Ό Τελώνης
Μιχ. Χ2ον2άς
Άχριδές αντίγραφον
Χ^νία 2ύί/) ϋρίν.
Ό Γραμματεύς το} Τελωνείου
Γ. Π, Όρφανουδάχης
» «.;! ώραν 5.30' -6· 6«ο τ;ΰ Σ.λή Φι. :ύλ 'Αγβοίχη, γεωρ- «οϊιδομΐν ιι«α τ?ν εισπρ,ςιν τής επϊβληθϊΐσης εκ δρ. 796.60
» γοθ, κατοίκου «Βαραυ,ίου χαί τοΰ Σ»ν«ξή τό μ.τ6χ«» όι ί,ερ- πί1^,™ £εν *πι τοϊ? ε^*? ™ ^'^' Γ^' *™ Γ
» χόμενος ούτος σήμερον λίαν πρωί τ,,ν οίον τιν «,ο^αν έκ *9*Χ· 398.3 ϋ δ.«-/μ*ς 27ο.«0 εις τοι»ς; αναχαλϋψαντας και συλ-
» Β^υσίο·, ,ίς Χα.ια, εΰ,.ν «ν ίέ.α „»,* Ιν,ντι τ,ύ έ,εΐ }&«* ". λαθρεμτδρει.^ Στυλ. Τζινην και Σαλη Φαφουλ
» μαναζίου, άμι.ως εσπ.υσα μετ" ούτοΰ «ίς το ϋπ,δειχθέν μέρος, *™*"'~= «■»■ -^> *» «' «ΐί .κατον ·Λτο( ϊοαν. 119.Ο0
» ϊνθ* εύρον τό ώς είρηται, δέμα φέρον είς μέν την τ-λεΐ/ράν
» ση^. Γ Π κβί τόν αριθμόν 10, είς δέ την έ:έραν π/βυράν
» οημ. Μ Π, 8*ερ μετέφερον είς Κατάστ,-μϊ τοΰ Τελώνου
» καί ζυγίσας τούτο ευρεθή βά"ρος μικτόν έν ΟΧωχί>ι5γρ τριά-
» χοντα τρία χοί ήμισυ (αριθ. 33. 500)». '
(Πρός βείαίωσιν συνέτίξα ττ,ν παροΰσαν Ιλθεΐιν».
«Ό Τ»λων:φύλαξ
« Σ. Τ ζί νη ς» χαί
Β' ) Ττ.ν χατόθεβιν τοΰ άναχαλύψαντος -Ό άνω-ερω δέμα
χαττνίν Σαλή Φαφούλ Άγαδάίη.
Σχεφθέντες
Έπειδή ίχ των καταθέσεων ϊιλφοτέρων τ=ί τε Τίλωνο!ρ;)ακος
Σ. Τζίνη χαί τοΰ Σαλί) Φΐφ;ϋλ-'Αγα3^χη, χα;αφχίνεται ότι
ό Ιν Βχρουσ ω άνϊχαλυρθεί; -ληΐίοιΐ τ^ΰ ιτλατάνου έ'^ δ;μα κα-
«ιΐς είς φύλλα ξίνης παρχγα>(·>}ς κϊ.εσχί")·^ ά,έϊπο;-ς, κατά
συνέικιαν'ό ίιαπ(»ξος την λίθρΐ,Αΐιοριχτν ταύτην Γ;ας:ν τ^γχάνε■.
άγνωστος' κοί
Έπιιοή ό άνακαλυφί'ίί; >αί κατασχεθείς ναπνος ?»ν ύτίέστη
κατά τή» ί'ισαγωγήν -ου τόν νόμιμον τελωνισ(.όν χ^θίΐον δέν
•έρει ίπ σύτοϋ την άπίρ«ίτητ-ν διά τ:ν τΐλωνισμϊν μολυδϊο-
σφρΐγΐία Τελωνείου τινος, κατ' άκ:λ?ι·θίαν οό*βμία ;μφ·6ολια
εναπομένει ιίς ημάς ότι ό χαπνός ούΐ.ς ίϊσήχθ,·) >αθρίίως χαί
θά ετίθετο ε!ς άνάλωσιν χωρΐς νά ύπ:στη τόν 6'χ:μο^ τελωνι-
σμόν ΰπ' αγνώστου ό ό-ςΤος πρός ά^έμ,ιτόν τ3^ όφϊλ:; προΐε-
πάίησε νά ίολιιιθή τα συμφΐροντα τοΰ Δημοΐίο;.
Διά ταύτα
Ίδόντες χα'ι τα άρθρα 12ί, 143 χυί ίτίμϊνα *,γ2 ύτ' όρ 0.x.
413 Τελων. Νόμου.
Αριθ Πρωτ. 396
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Λυ.'βαει τοΰ άρθρ.υ 15 τοΰ ΰπ' άμθ. 769 Νομου περί ναυ»-
γίων ».αί νιυ ι";'α!ί.ΐσΐ(Τ)ν, πρϊχηρύΐσΐταί ή ϊιά δημοπρασίας 4χ-
μήχους 3 μ?τρων καί άνευ έξαρτημίτων.
α δημοπραοίβς ή 10 Ίουνίουΐ912 καϊ ώραν
Ά ποφασίζομ&ν
Κηρΰσβομεν λϊθρεμιτορΐϊό» τό υπό το3 Τ*λιοοφύΛϊΛ3ς Σΐαλ.
Τζϊνη κ»ί τοΰ Σϊλή Φίφ.ϋλ Άγαίά^η εί; την σ^νο κιαν Βα-
ροθσι Χανίων καί πλησίον πλα;άν;υ ίν:χαλυφ«ίν )ταί /.Λ·:α-
έ έν δίμα κχπνον «':ς φύλλα, ξίνη; π50!>ε.ι-Ε ι ς, βχ;ν;
3350*
Όρίίεται 2έ ν
10—12 -λ. μ.
Έν Ρεθΰμι"}
Πρωτ.
Διεχ,π.
1912.
Ό Τελώνης Ρεθύμνης
Πολνδ. ΣαοννάτοΌς
3711
2242
πράξεως τόν άγνωστον κάτοχον ούτον κιί
Κ
-.ι Ινονο^
ν χζ}-.οί τ;ν χ^ρ '/' ί
τής λαθριμχορΐχής ταύτ-ς πρίξεως λαί, την τ:ρ.ς
σιον Τ«μ*Τον πληρωμήν τ;ΰ οΑταπλοΐ των ν.μ'μων ε;σαγω-
γιχών ϊβσμών τοΰ χατ*σχεί)έντοί «κ "χιΌγράμ,-ΐων 33 1/ϊ χϊ-.;^
ώς εξής.
Δέμα 1 κχιτνός βάρ;υς μικτ:3 χιΧιίγραμμ.»..... 33.500
Άχείαρον χιλιόγραμμα................... Ι .005
32 495
"Ητοι βά?ος καθαρόν χιλιόγραμμα τριά^οντα ϊύ; >ιαί γριμ-
μάρια 495.
Φόρος κακνοΰ χ.λιόγρομμα 82,495 Δρα/. 113.80
Ποΐνή έ«ταπ>οϋ............... » 796.60
Εν δ?φ » 900.40
Ήτοι κ·»τΐϊκ»ζομιν τόν κηρυχθέντα Ινοχον άγνωστον ·*:*-
τηγοροΰμενον ιίς την πρός τό Δημόσιθ/ Ταμείον πληρωμήν
ϊραχμών έννεαχοσ'ων ν.ΐί λε~:Γν έξήιιοντα (άρ θ. 900 60) ύ-έρ
τοθ Δημοσίου, χαί τι ίξϊϊα τής πϊρούση; χά! ε'·ς ά'ταντα ι ά
λοιβά νόμιμα ίαπαντ,μαια ιοΰ Δημ:3ΐ':υ ώς χαί ι!; τι;ν χαρτο-
«ν τη"ς ιταρ»ύστς ϊριχμάς βέ*α (ΐ,ιθ. ίθ).
'Πν ΌνΊιιατι τοΰ Βασιλέως των 'ΕλλϊΙν«>ν
ΚΛΕΙΤΠΡΙΟχ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
*Ο Οαρίι ΙΙοωι.δίκαις Χανίων Είιίαγγελίνς
Έπ.ι ή δ Μανοϋσθί Πολίτας, Ιτώ, 24, πολίτη,- "Ελλην, χρι-
σ-ΐϊιϊ; Όρ9·ί ;ο:, χίιοιχος Άϋχ^φΐυ Σφχχίων χαϊ ηδη φυγίϊκοί
χχτηγορειτ^ι !>ς ^καίποζ "ου ό'τι ίκ συστάυίως μετά των Ιωάν.
Μΐυ.έ Γεο>ργ!,υ Λειβϊϊιωτάχΐίν χαί 6κο χοινοΰ συμφίροντοί
χ» ρύμε, ι ιυϊΐπίφίσϋΐαν τή» έκτέλΐΓαν τίς επομένης άξοιοπίνου
κ?Λξ«ως χοίϊ ίίΐχα ταΰ;ης σ'^ν^μ9>ογή'^αντ^^ άμοιίαίαν πρός άλλή-
λύυ; συ/ίοιμιΐν χαί υπουτήοιζκ την : 2 Αύγ.ώσ^ου 1910 έ τω
ί ΜΚίί έ ά ξ
1 χαί τοϋς ΰτ' «ό-οί ^ω φύΑα.·.ας Νικόλαον Μ«νο-
ον Παιουτσάχην χ*ϊ Ί'«ά.νην Πουμαράχη' νά
αςκ άναγοιΐένην «Ίς τν(ν υπηρεσίαι των ήΐοι ν«
ιξ 3υτώ" Μοινοΐσον Π-/ένταν Λιποτάχτην στο«-
τιώτην, ήιτί'ληβαν τού-.ου; ίι* ίπ)ων- χϊΙ 5γι χατά το- Λύ-όν
τότ-ν χ τ. χο-ίνο» χχΐ χατϊ την ίχτέλεσιν τοΰ χβθήχοντος τω» τοό-βυ
• ςυβί'σιν τΐί,; (>ηθέντοις στ3ϊτιωτ.»ιΰ; ϊιά των λέςιων «χιραταδΐί
ζίμηδες. ρουφιανοι».
τό άνοιίΤ,αα τοιτο προβλέπί-αι χα' τιμωοϊΐται «»!> τ,
57, 16υ χ*ί ί 09 τοΰ Π-.ινιχαυ Νιμοο, ^αραιτηοίζΐται ϊί ώί
ΚαλοΓμεν
μμ
Έ-:6ΐοή ο χϊτηνρουμ«νος ούτος ιΐνϊ άπών καί άγνοεϊΐαι δ τίτος
ς οι«[4ονϊ|ς τού.
Ίίό»τί; χά1 τ'^ά^ΐα 105 χχΐ 406 -ή; Ποινιχής Διχονομίαί-
ε'ρη.ίενον χατηγο^ούμενο, ι, ,% ^χ ΐσβή αΰτοπρθ"
τού ϊςοατη-!ου -Οΐμ Π:ωτ;8ΐχε'ίου Χΐν'ων την 21
τοΰ μ-^.ϊς Ίςυνίοιτο-Πτ-υ- 1912 ήαίίβν Π;μπτην χαί ώραν 8 χ.μ·
Χ-% ?'-αϊ5ή ώ; ύ-.'τ'-ί τής έχτε'Έ'ση; πρϊξίως, άλλως βέλιι
οήαη* συ,Λφώ.ω τω άρί^ο 407 τή; ΓΤο:νιχή;Διχθ.')|*ί«'
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Έν Χαιίοις
25 'Απριλίου !912
Ό Είία-^γελεΰς Χανίωυ
Γ. Σσουλάς
Οί χληίέντες μάρτυρις
Εμμανουήλ Ά. Πετράκης ένωμοτάρχης
Νι»5λαος Κ. Μχνογΐαννάχης λξ
Χρήστος Ά Παπουταάχης
Ιωάννης Έμμ. Πιομαίάχης
Έγγρβφα πρϊ,ς
Αί ΰπ' αριθ. 75 χαι 86 τοΰ 1910 έχθέχει« τοθ
Λάκχοο Κεραμιων.
Άρμ!8·ος διχαστιχος χλητήρ παρχγγέ >5ται ό'πβες ϊ ι αντίτυπον
τοΰ παρόντος τοιχοχολλήϊΤ) είς -ήν τελευταίαν χατοικίαν τβΰ κοιτη-
γβροομένου χ«1 έτερον τοιχοκολλήση «Ιί οηικίσι» μέρη.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Εϊσαγγιλώ; Χανίων
Γ. Σκουλάς
δέ χαλοΰμίν «ύτόν 8πως λάβγι γ/ώΐιν τώ/ εγγράφων της τοΰ χωρίον τίΰ κχτηγορουμίν,υ καί έτερον είς την ίδραν τοθ
άχροατηοίου το3 Πρωτοδικείου Χανίων.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
ί Ό Δημόαιος Κατήγορος Χανίων
: Κ. Δουνάκης
κατ. Μοιίλίτϊ Κιηωνίας
απόδειξιν
Ϊ Γέρω
ΆριΘμ. Πρωτ. 1108
» Διεκιτ. 916
Έν "Ονόματι τοί δαΰιλέως των Έ
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμιι των άεθρων 405 καί 406 τής ϋονκής Δικονίμία;.
Καλο'μεν τόν επί ά-οπλανήσϊΐ είς άσίλγειαν επί ΰπισχέσει
γάμο>ο Έλε^θίριον Ν'.νολάλην πρώην κάτοικον Χα.ιων κϊί ή"5η
αγνώστου διαμονήν Γνΐ προσίλθϊ| αότί.προσίικως τί;ν 15 Ίου·
νίου τοΰ Ιτου 1912 ημέραν Παρασκευήν -/αί &ρχ> 8 π. μ. »νω-
πιον τοΰ άκροατηρίου τοΰ Διχαστηρίςυ τ:0 ίντ:ΰθα ΕΊρηνοδι-
κείο-ΐ πρός π»ραιτ»ρω συζήτησιν τής ώ; εθη-ΐι ϊξιοποίνου πρά¬
ξεως τής άναφερομένης ί'ις τόκλητήρ'-:·'ίπίχριμά μας ύπ' αριθ.
^^ι'ΐΜί τ*ς 25 Νοεμβριού 1909 ά'λλως Οίλει δ ν,ασθτ] ίρήμην.
Έν Χανίοις τί 28 Απριλίου 1912
Ό Δημόσιος Κατήγορίς Χανίων
Κ. Δουνάκης
Αρμόδιος δικαστικός κλητήρ παρα'γϊΧΧίτα! 8τως εν άντί
τύπον τής παρούβης κλήσεως τοιχοκολΧήίτ; είς τοδημοσώ-
τερον μέρος το3 χω ίου τοΰ Λατηγ;ρ3υμινίυ κ»ί έτερον είς
την ίϊραν τ;ΰ άκροανηρίου τοΰ ΠIωτο^ί»ίίο^ Χανίων.
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δημόσιος Κατήγορίς Χανίων
Κ. Δουνάκης
Αριθ. Πρωτ. 1109
» ΔΐΕ/.ιτ. 917
Έν Όνόματι τοΰ Βασ ,λέω; των 'Ελλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποΐ'ΐΛθς Δικονομίας.
Καλοθμεν τοΰς επί έχουσία άτταγωγίί Γεώργιον Ββλικάλην
καί Άζ( ,4 Τυροπούλαν πρώην κάτοικο: Νέ»ς χώρας ναί ήϊη
αγνώστου δυμίνής ίνα προσέλβωσΐ αΟτοιτρο;(^~ως την 15 Ίου-
νίου τοΰ ίτους 1912 Τιμέραν ΠαρασΑεϋήν καί ώραν 8 π. μ
ενώπιον τοΰ ακροατήριον τοΰ Δικασ-ηριο^ ιοΰ ί,ιχΙΗχ Εϊρη
νοδί-λείου πρός πβραιτιρω συζήτησιν τή, ώς είρηται βξιιπείνου
πράξεως τής άνιφιρομένης εις τό κλητήοιον έ-.ί*ριμά μας ύκ'
αριθ. 381ί/Μο7 τή"ϊ 2? Νοεμβριού 1912 δθως θέλουσι δικασθή
ίρήμην.
Έν Χανίοις τί) 28 Απριλίου 1912
Ό Δ/μόκος Κατήγΐρ:ς Χανίων
Κ. Δουνχκης
Αρμ,όδίθς ϊιχαστίχός κλη;ήβ πιρϊγ^λ" εται ό'τιος ΐν αντί¬
τυπον τής παρούσης τβιχϊκολλήσο £■» τό δημ;3ΐώτ*ρον μερίς
Αριθ ΙΙρωτ. 1110
» Δ-.ε/-. 918
Έν Όνόμοιτι τοΰ Β ιόιλεως των Έλλτινων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
των ά»(ιρων 405 χαί 406 τής Ποινιχής Διχονομίας.
Καλούμεν τον *πί άδίχω έπιίίσε·. Μιχ. Κωστάχτ,ν χρώτ,ν χάτοι
χον Χανίων χ«1 ήδη ϊγνώΐτου ϊΐϊ,Αοντις ϊνα ΐΓροτ λθγ ΐύτοκεοσώ-
■πω; την 15 Ίουνίου τοΰ ίτους 9'2 ημέραν Παρασκευήν καϊ
ώραν 8 π. μ. ενώπιον τοϋ άχρ'.ετηρίου τοΰ Διχαστηρ(θυ τον ΕΙ-
οη^Σιχίίου πρός «ΐραιτίρι» συζήτησιν τής ώς (Γρηται άξιοκο(νου«ρά-
ξεω; της έναφιρομ,ένης ιίς τ^ χλητήριον ΙτΙχριμί μτς ΰπ' άριί.
38Π)32,2 τής 22 Ν)6ρίου'9Η άλλως θέλιι διχχσίή ·ρήμην.
Έν Χανίοις τ? 28 Απριλίου 1912
Ό Δημ. Καττίγορος Χ«νί«ν
Κ. Δουνάχης
Ά·μοΒιος 8ιβ5τιχός χλητήο παρϊγγίλλεται 5πω; Ιν ίντίτυκον
τΐ,ς παρούιης χλ/,σιω; τοιχοχολλήιγι είς τό ϊημοσιώτβρ'.ν μίρος
τοΰ χωρίου τοΰ χατηγορουμένου χαϊ Ιηρον είς την Ιίρΐν τοϋ ά-
χροατηρΐου τοΰΠρωτοϊιχιίου Χανίων
Έν Χανίοις αύθημίρϊιν
Ό Λημοσ Κατήγθ[θς Χοινίωί
Κ. Δουνάκης
Άο.ϋ Πρωτ. 1115
923
'Κν ί)νόνιατι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των ά'ρθρων 405 χαί 406 τής Ποινικής Αικονομίας.
Καλούμεν τόν έ?.ί ά?1λφ έπιθέίει κλπ. Νικόλαον θ. Στρογ-
γυλάκην πρώην κάτοικον Χανίων καί ήδη αγνώστου διαμονής
ίνα προσϊλθη αύτοπροσώχως την 15 Ίο,ινίου τοθ Ιτους 1912
ημέραν Παρασκευήν χαί ώραν 8 π. μ. ενώπιον τού άχροαιηρίου
τού ενταύθα ΕΊρην.διχείου πρός περαιτέρω συζήτησιν τής ώς
είρηται άςιίποίνου κράξεως τής άνα·ερομίνης «;ς τό χλητήριον
έπίχριμά μΐς ΰχ' ϊ?Λ. 531/*« τής 29 Φε.ρουαρίου 1912, άλ¬
λως θέλει δικασθή ίρήμην.
Έν Χανίοις τ^ 28 Απριλίου 1912.
Ό Δημόσιος Κατήγορος
Κ. Δουνάκης
Άρμόοιο; ϊ.καατκός κλητήρ παρΛγγέλλεται όπως εν αντί¬
τυπον τής π»ρο')σης κλήσίω; τοι-χοκολλήστ, εις τό ίημοσιώτερον
(λέρίΐ. τοΰ χωρίου τού χατηγορουμινου καί έτερον »'ις την ϊδραν
τβύ βκροαττ.ρίου τ-ϋ Π^ωτ .δικιίσυ Χανίων.
Έν Χανίοις αάθημιρόν
Ό Δγ,μόσιος Κατήγορςς
Κ. Δουνάκης
Αριθ. Πρωτ. 1113
» Διικιτ. 921
Έν Όνόιια-ι τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 40ό τής Πθινΐκής Δικονομίας.
Καλούμεν τόν ίιτί τραυματισμφ κ.λπ. Στυλιανεν Δ. Φραγ-
γ.ϊάκην πρώ*ν κάτοικον Σοόδας Κι,δων'ιας χαί ήδη αγνώστου
διαμονής ινα πρβϊί)θχι αύτοπροβώτως την 15 Ίευνιου τούϊτευς
1912 ημέραν Παρασκευήν χαί ώραν 8 π. μ. ενώπιον τ'.ΰ *κρο-
ατηρίου τοΰ Δικαστηρ'ου τ^3 ίντβΰία Είρηνοδικιίου κρός περαι
τίρω σνζή-.ηβιν τήί ώς είρηται άξιοποίνου πβάξεως τής άνβφε-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕύί
ρομένης είς τό κλητήριον έπίχριμά μας ΰπ' άριθ.533/^» τής 29
Φ»6ρουαφίθο 1912 άλλως θέλει διχασθτ) «ρήμην.
Έν Χανίοις τ? 28 Απριλίου 1912
Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων
Κ. Δουνάχης
πον Ψ,ι παροίιση^ χλήίεως ιοιχίΧ3Λλήστ; είς τό ϊημίσιώτερον
μίρος τβΰ χ. ρίου τοϋ χατηγορουμένου χαί ίτερον είς την έ'δρβν
τοϋ άκροατηρίθϋ τοΰ 'ρ',κοδ./.είου Χανίων
Εν Χανίοις αΰδημίρ:/
Ό Δημόσ. Κατήγ. Χανίων
Κ. Δουνάκης
Αριθ Πρωτ. 1114 ;
» Διεχπ. 922 >.
Έν "Ονόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
Χ λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τή"; Ποιναής Δοιονομίας.
ΚαλοΛιεν ιόν ίτ! άδίχω έτ θέσί! Στϊμίτιΐν Ι. Πκπαδάκην
πρώην κάτοικον Χανίων κίί ^ϊη αγνώστου διαμ:νής 'ινα προ-
σίλθιτι αυτοπροσώπως την 15 Ίουνίο.) τοί ίτους 1912 ημέραν
Ποτρασχε,ήν κιί ώραν 8 ιγ. ιλ. Ινώτρν τοΰ «κροατηρΐί^ το3
Διχιστηρίου χοθ ενταύθα Είρην&δχείο.ι πρός περαιτ'ρο» συζη¬
τησιν τή; ώς ιΓοηται άςΊοποίνο πραξ-.ω; τής άνϊφιρομένης ε'ς
τό κλητήβιον έπίχριμά μας ΰπ' αριθ. *"/ΐ47 τ'κΚ 29 Φίδ,ΐοιιαρίου
1912 άλλως θέλει ϊιχαΐθί] έβήμην.
Έν Χανίοις ττ] 28 Απριλίου 1912
Ό Δημ Κα;. Χανίων
Κ. Δουνάκης
Άρμόδιος οικϊστικός κλητήρ παραγγέλλετα' όπως ίι άηί-
τυχον τή; πϊρούσης κλήιειβς τοιχοχολλήσ^ είς τό δημιοσΐώτε-
ρον μέρος το3 χωρίου τοί κατηγ^ριυμί^οο «αί Ιτΐρον είς την
έ'δραν το3 ακροϊΐηρίου ϊ:3 Πριβτ5^ κΐ·:^ Χανίων.
Έν Χανίοις αύθημιρ* ν
Ό Δημ. Κατήγ. Χανίων
Κ. Δουνάκης
Αριθ- Πρωτ. 330
ί ΔΐίΑΙΓ. 331
Έν "Ονόματι τοϋ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμιι τώ- άρθρων 405 καί 406 τής Ποΐνϊκής Διχονομίας
Κβλοθμεν Τίύς επί δ:αταράξ·( ο'ικ. είρήνης κατηγορουμε'νους
Σταύρον Ιω. Γλυνιαδά*ιν, Στυλΐϊνόν Ί. Λϊϊάχίν χαί Κωνσ.
Ίωσ:φ Λεδάχιν «ρώην κατοίχους Λιτσάρδας Άπο»ιορώνου κιί
ή3η αγνώστου διαμονής Γνα προσέλΐωσιν αύτοχροσώ«ως την 26
Ίουνίου τοϋ ίτους 1912 ημέραν τρίτην κ*Ι ώραν 9 π. μ ενώ¬
πιον το3 άχρ3α:ηρίου των ίνταϋθί Πρωτίδιχών πρός πτραιτερ»
συζήτησιν τή; ώς «Γρηται άξ'θχ-ΐίνου πράξεως τής άναίερ3μίνης
είςτό χλητήοιον Έπίχριμι ΰττ'αριθ 232 τής 4 Μζρτίίυ 1912
αλως θέλο,ισι δικασθή έρήμη;.
Έν Βαμψ τή 28 Απριλίου 1912
Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
1^· —. Άστρινός
Δη^οσιε,θήτω είς την Επίσημον Έφημίρίδα
Έν Βάμψ αυθημερόν
Ό Δημ Κατήγορος Βάμ(υ
Ν. Ε. Άβτρινός
Καλούμεν τόν επί τραυματισμώ κατηγο,3ούμ«νον Χαράλβμ
ίΐον Έμμ Φ«εμίτάχιν πρώην κάτοικον Βάμου καί ήδι] *γνώ
στου διαμονίς ίνα ΐϊροΐίλθ») αυτοπροσώπως την 26 Ίουνίο
τού" ϊτους 1912 ήμϊρα/ τρίτην *αί ώραν 9 π. μ ίνύτΐον το
άκροατηρίου τού Δίκαττηρίο^ Τί3έντα39α Ε'ιρηνοίικείου πρόςπεραι
τέρω σ υζήτηΐιν τής ώ; είρητα άξιοΐίίνουιτράξίω; τής άναφβρομέ-
νης εις τό Κλη'ή;ΐιν Έπίχ.-ιμα 5ι* £ϊ(Θ. 233 τί)ς 4 Μαρτ,ϊοκ
1910 άλ)ως 6ίλ(ΐ δικασθή ίρήμην.
ϊ . τι ι-» ' - 1 3 · 4 ^, Ι ("1 Ι Ι
ί Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
Ν. Έ. Άβτρινός
Δημοσιευθήτω είς την Έπ'σημον Εφημερίδα
Έν Βάμω αυθημερόν
Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
'■■ Ν. Κ. Άβτρινός
ί Αριθ. Πρωτ. 90
Έν
Λιεκπ. 328
νόιιατι τοίί Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
εί αών άρθρα,ν 405 ναί 406 τής Ποινικί]ς Δικον;μίας
.(.εν τού; έτ.ί τραόμΐτι Υβι άπειλτ] κατηγορουμένο^ί;
Θ*όί. Ευστ. Κλακίκην /αί Νικ. Μιχ. Κλβπάκιν πρώην χά-
τοίχου; Πατή^ατος Άπολο-ώνβυ καίή'δη αγνώστου δΐίμονής ί'νβ
προοέ/θωτι/ βΐτ *ρ:ίώιως την 26 Ίουνίου ιοϋ Ιτους 1912
ήμίραν τρίτην Λΐί ώραν 9 π. μ. ενώπιον τοΰ άκριαιηρίου το3
Δίκαΐτηοίθ) των ενταύθα Ε'ιρηνοϊΐκών πρός περαιτέρω συζήτηΐιν
τή; ώς είρηται άξ.οποί.ου πράξεως τής άναφερομένης είς τό
Κλητήρΐον Θέσπισμΐ Η' άρ.θ. 141 τής 12 Μαρτιου Ϊ910 αλ-
λα»ς θέλει δικασθή ίρήμην.
Έν Βάμψ 1^28 Απριλίου 1912
Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
Ν. Ε. Άβτρινός
Δημο3ΐευΊή:(ι> είς την Έτίσημον Εφημερίδα
Έν Βάμω αυθημερόν
] Ό Δημ. Κατήγορος Βάμου
■ Ν. Ε. Άβτρινός
? Αριθ. Άποφ. 394
Γό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
Συγχιίμενον
• Τοΰ ένάγοντο( Άν. Ν Κατζοοράχη χατηγορουμένβυ χατοίχου
Χανίων
Τοϋ έναγρμίνου Μιχαήλ Ν. Καλφαχη χαιοίχου Β«τολάχχοι»
Κυθωνίας νυν δέ φυγοέίχου χαί άγνώο.ου θιαμο-,ή.'.
Διά
έρήμην τοΰ ίνβγομέ/ου
ρήμη γμ
Δέχί-αι την άπο 2 Ίανοναρίου 1912 άγωγήν
ζοο.άχη χΐτά Μ'χαήλ Κχλγά«η.
'Τ ό έί ά ώ
Ν. Κ«-
Αριθ. Πρωτ. 156
» Διεκπ. 330
Έν '· νόματι τοθ Βασιλέως των «Ελλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τής Ποΐναής Διχ0νομί*ς
τόν έναγιίμειον νά πληρώση εϊί τόν ίνάγοντα
(ΙΟΟΟ)έντοχωί «ρίϋ 9 ο)ο έτησί ιί'άπό ττ,ς 6 Μβίοο
μέχρις έζοφΛησιω .
Κ«1 ιπι6ϊλλ«ι εΙ« βάρος τοί ίναγομένου υπέρ τού ένάγοντος
τα Οιχαβπχά αύτοϊ ϊαπανήματα ίρίχμ« έζήχοντα (ϊριθ. 65).
Εκρίθη απεφασίσθη χαί εΟΓ,μοσιεύβη έν Χανίοις τή 10 Απριλίου
19'2
Ό Πρόίδρος Ό Βηηβός Γραμματέωί
Μ. Γιανναδάκης Γ. Β. Ξινάχηϊ
Ό.-ι άχ3ΐ6ί{ ά.τ'γραφον
Έ* Χανίοις τή 7 'Α«ριλ'β» 1912
: Ό Γραμματεύς
Κ. Νυστεράχης
Λημοσκυθήτω ή πχροΰβα διά της Ιπ'.ατ)α.οο 'ΒφηιιΐΌίδίί ΤΓιί
Κυβερ>ήβια>ς διά τόν άγνώΐτου δι«μονή? (ναγόμενον Μιχαήλ Ν.
Καλφάχης.
; ΈνΧα»ίοι; τϊ) ΙΟΜΐίου 1912
Ό Παραγγέλλων
Α. Ι^αΐζουράκης
Έκ τού Έθνιχού Τυπογραφείου
Μέγεθος Γραμματοσειράς