92497 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

35

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

11/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΙ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕφΙΪρΙΓτΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 11 Μαίου 1912 --ΑΡΙΘ. 35
Αριθ. Πρωτ. 1550
» Δΐβκπ. 949~
ΙΝ ΙΤΕΡΑ ΑΙΕΪ9ΪΜΙΙΣ 0ΙΚ0Ν0ΜΙΚΟΙΙ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
πλειοδοτικης δημοπρασίας διά τίννέν έκμίσθωσιν τού
φόρον έπ των συγκομιζομένων δημητριαχών
προϊόντων παντόςείδγνςδιάτόΕτος 1912τών
ΟΙκονομικών περιφερειών των Νομών
Χανίων κα Σφακίων
*Ο έπ των Οικονομικήν Αιοικών Έπίτροπος
Διακηρύττει ότι
Έκτίθεται εις φανεράν προσωρινήν πλειοδοτικήν δημοπρα¬
σίαν ή έκμίσθωσις τοϋ φόρου επί των συγκομιζομένων δημητρια-
κών προϊόντων παντός ίΐδους διά τό ϊτος 19 (2 των άμέσως κατο>-
τέρω άναγραφομένων ο'ικονομικών περιφερειών δι άς οοδε,χια
εγένετο προσφορά
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Επαρχίας Κυδωνίας
1) Μουρνιές ή πρώτη προσφορά όρίζεται Δραχ. 210
2) Μαλάξα » » » » *""
3) Στέρνες » '™
4) Κουνουπιδιανά » » » » ™"
5) Άρώνι - 11°
6) Μουζουράς » » » » °™
7) Γκαλαγκάδος » » » » *™
8) Χωρδάκι » » » *°°
9) Κάμποι » ?10
10) Σκοινές » » » * ?ϊ
11) Συριλι » 75
12) Βατολακος » » » » ό.™
13) Θε'ριτο » » » » 1ϋυ
Τής Έπαοχίας Κισσάμου
1) Ποταμίδα ώς πρωτη προσφορα οριζεται Δρ. Ι^υυ
οί η 1 ι « » » » /υυ
2) Γρυμπιλιανα » » ,1100
3) Καμάρα-Κουμούλη » » » » 1£)>
, Γ,^ ^ ν, » » » 601)
4) ΙΙλακαλωνα » " ,ηΛ
5) Σπηλιά » » » " %
6) Νοχιά » » » 6ϋ0
Τής Επαρχίας 5Ιελίνου
1) Τεμένια ώς πρώτη προσφορα οριζεται Δρ. ίθυ
2) Άίδονί καί Μερτές » » » » *"
ο) Ροδοίανι * "
4) Πελεκάνος » » » '
90
320
725
900
1200
1100
610
625
550
400
200
490
240
700
800
5) Λιδαδάς Μονή καίΚουστογέρακο ώς πρώτη ιτρ. όρ. ί
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τής Επαρχίας Άποκορώνου
1) Μαθές Άσπροσυκΐά ώς πρώτη προσθορά δρίζεται δρ.
'■') Μπρόσνερος » »
3) Καλαμίτσια > »
4) Στϋλος » »
5) Φρές » »
6) Γαδαλοχώρι » »
7) Βαφές ό »
8)
II
ε μόν ια » »
9)Νεροχώρι καί Παιόοχώρι » »
10) Καρές » »
11) Μαχαιροί » »
12) Ραμνή » »
13) Ιΐλάκα Κάκκινο-Χωριό » »
14) Νίπος » »
Τής Επαρχίας Σφακίων
1) Νησίς Γαθδος^ ώς' πρώτη προσφορά όριζ. Δρ. 500
Ή ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΙΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Επαρχίας Κυδωνίας
Των ανωτέρω άναφερομένων Ο'ικονομικών περιφερειών
1—13 γενησεται την 22 Μα(ου ημέραν Τρίτην καί ώραν
12 π. μ.
Τής Επαρχίας Κισσάμου καί Σελίνου
Των άνωρέρω άναφερομένων Ο'ικονομικών περιφερειών την
22 Μαίβυ ημέραν Τρίτην ι.λ ώραν 6 μ. μ.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Των Έπαρχίών Άποκορώνου καΐ Σφακίων
Των ανωτέρω άναφερομένων Ο'ικονομικών περιφέρων τή*
22 Μαίου ημέραν Τρίτην καί ωραΊ 12 π. μ.
ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αί προκηρυσσόμεναι δημοπρασίαι διεξαχθήσονται υπό τίΰς
έν τχί ϋχ' αριθ. ι*'/β11 τί!? ^ Μαρτίου 1912 διακηρύξει τής
Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικωσ όρους καί ενώπιον
των έν α!)τί) άναφερομένων Έπιτροχειών, ά'νευ ίικαιώματος
τής έχιτριπείας νά προβαίνη εις ελαττώσει; των προσφορών.
Έν Χανίοις τί] 10 Μαίου 1912
Ό Διοικών Έπίτροπος
Ε. ΞΗΡΑΣ
~ Έκ τού Εθνικον Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς