92492 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

34

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
βΑΕΙΑΕΙΟ
ΓΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΑΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ
ΤΕΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τγ 9 Μαίου Ϊ912 —-ΑΡΙΘ. 34
Αριθ. Πρωτ. 1487
» Διικττ. 914
ΑΒΟΤΕΡ4 ΛΐεΥθΥΝΣΙί ΟίΚΝΟΙΙΧίΗ
ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ
II
Α Ρ Ο Ρ Α Μ Α
,7, 5 Μ.ι ο ι Ο 2 όι
μ.5Γ.ρασίας δ.ι ττ,ν ίνμΐίΐωσιν τςύ ίορυ ί.τ*ί τί Γϋ';»5νιζ μς'νο>
οημη-ρια.ώ^ προοντω* (,·υλ. .'2 τευχ Γ'. Ι·]-.στ,Ρ . Εφ,, )
άν:ΐιί:.θύσταται ή υ-:" αίς-ν α αρθ Ί ί'ί ΪΓ',ίφα ιΐ-' Ί'.-.·ς.
Νέας δημοπρασ.ας δια τ αν έκμίσ3α>:!ιν των Οαλα^ιΐίων Αγ. Βαυιλ-ίΐυ, Ο'κ ν-υ,'>.Γ, π.^φ ρ: α Κ'ρΐ/ς, Δ(.'.μυ>; ,
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙ )1ΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΙ1ΟΣ μ;6.:ίβΓ 1133.
Άν Χανοις τ?, 8 Μ?ίςυ 1912.
ότι
Έτειΐή ήΰτό τβΐ Πα/τελή Σ
δρ. 300 2εχ τη1*Α9β ιΐι
ί'.η π;:-?ϊρθεΓσα τι,ιή
Ό Δ α ί5> ί'ηί (. το
Ε 3ΙΙ1Ά··
ταύτα
Αριθ. Ιΐρωτ, 667
Ί, ΛΓεχτ. 280
ΠΡΟΚΗΓΓΞΙΣ ΔΙΙΜθΐί
'Ακυρο3μεν ;ο σ/ϊ:ΐΛ^ ύτό χ?;,3λ>γ. .8 Άτριλίου 1912
προκτικόν ΪΓ,μΐζροσίας κ^ί
Διατάσσ^μι^ την ϊιες^γ^ογή^ ιίις δ.^α,οπρλΐ -ΐς δια την εκμ'.-
σθ«».·ιν τώ^ ε!;ί}Αε/!ΐ); λουτ^ώί, ί^;γ«-,ν>·)τ;Α£ν'); τ^ν> 18 Μίίου Ό Αή^αρ^Ο ;
1912ήαέραν ΙΙίρα,κε^ν κ»ίώ:« ΙΟ-Ιί*. μ. έν τώ Νο- ·Αχ«ρωθίντ^, λί-,ψ όσ.μ.ίΓςϋ -:.',:,«„ τ 3 δπ' ά
-V
:όμ.«ι Χ»: «; ίνώτ.;/ τή; Ι1«Β.:»τ·«; τής π χ_ 55β τ? 7 χή βντ -^ >Δ >..„ ·_ |_ _.{ ^ ,
1) 'ΙΙ /.ϊτ«?αφ σ ς το·3 ~ρ ΐίτ/^αι υ. Λ 'Λ ί:"'ου ιής
ευσ5μίνη, θά μείνω;ι/ ε'ς ιύτ:>, ώς άνταλ" *,μα ί ? -,ή' ϊργ- -
ΠΔΡΟΡΑΜΑ ^^"ίΊ^η^π *Λ *.: φ.η-ν ?ανί?ΐ έν ιψ Νο^ρ α,ώ
Έκ τής ύπ'ά?ιθ. 1|82/»ιιτί; '» Μ^ίί^ 1^12 ήμετερίς : α- Καταΐ.-,ματι Ρί'υιιν ,: -.^ 16 ΜιίοΛ ημέραν χαί ώ α, Ό 11
κη?ύςιως(φϋ 32 ΐεύχ Γ. τι)ς 'Κ- σ/;. 'ΐίφ·; 'ϊπίο,) δ αγρτ- π. μ £ ώτι;/ Έ-ι- .- ί: ι-; ίλο.' = η ->τ. τ. ΝΤ ι.·/.,
»,γ-ή-(ω;, ήτις ίτιτΐρϊφήΐίται 'ί. τιυ;
τόν δ.Λ,'υνΐσ.Α , έντίς το ών ημερών ά;;1, τής ίηΑθ^ρ»ϊ!α,.
1β8
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
; * -. - --- --■■!».->!■ ί3. >
4) Είς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μέρχ *-ϊ άλλο- ; Ό Ιρ^ολάβος υπόκίίται εί; τάς ϊιατάξκς τού Νόμίυ 356
ϊαπίΐ συμμορφον«νοι πρός τα; δι«τά;€!; τ** 3ο6 Νυ,.ο.», πβρί κ-ρι δημοκραϊΐών καί βντβλέΐβως δημοβίων Ιργων.
οημοηβασίών. 3 Τ* *?χ™* τής μεΐίδίϊίβς ύπίκίΐνται μβτά την χατακόρ*,-
5) Ό τελε^τ.ΐις πλειονότης ύτοχίέοότνι ν α χατϊ^φ'ί·; Λ ν · σιν βίς τήν'Εγχρυιν τής Ένορίακής Επιτροπείας Άτβιποποδλου
εν λόγω *ρομαχό*»«, κΐί τό; 6όλ;ν τ^ πύλης Λ ν συίεχόμ,ϊνο» £ |τ ς ϊικαιοΰται «ντό; πένΐί ημερών άΥο τής χατακυρώσεω; ν'
μέ τάς οίχοδομάς Τσιτσίχάχη κ»ί Χ^τζή ΊίρΆλ Λΐδα χα'. νά ! άχυρώΐτρ αΰ:ά ν,αι επαναλάβη την μειοίοσίαν.
ίσοΐΜοώττι τό μίρΐς τό ύ-' άπω; ·λ.χ:νρ[χζ·ιο,>, ί;:ος τ:υ«ρά-1 Τ* Ιξ^α το3 σ^αφθηϊΐ^νβ^ συμβολαίίυ χαί τα κηρύχί!*
κοντα πέντί ήμίρών ίπό την ήΆ=5*ν τής /α;α·^ρωσϊω;.
β) Είς την κατϊδάφισιν τε3 βόλου τής ϊτυλης τ:~ σ^«ν;μίνο« ^
μέ τάς οίκοδβμάς Τσιτσεχ,ίκη Χϊί ΧατΙ,ή Ι,ιδίίΐΛ Λλϊα θ» ^
ιτροδί) μέχρί τοϋ Τμήματο;, τό όπ;Τον άτοτελιΤ μί·;ά τή; προσό- ^
ψιω; τής κυρίας κΰλης ίν σ·3>α, δηλ τό μί;3ς τί5ς ττροΐόψίως >
τί}ς κυρίϊς πύλης θά μιίνχ; ανέπαφον, δ ά νά μή ύι: στδσ:> αί,
συνεχόμεναι μί την πύλη,ι ταύτην ο'^οδομα'. τώ; είοημί ω. ϊσΐ- "
τβιχάκη /αί Χα'ζή Ίμί,αιμ Λ*δ« βλάδΓ,ν τινά.
7) Τάς άγρήΐτους ίΙΧας- τάς ίκ τής κχτεΐίφΐσίω; τ^·^ τ* τ.ρο-
μαχώνος καί τοΰ θόλίυ κροελευσομένας ΰ-ίοχρεο;τίΐ ό ιελίϋταϊος
την όπισθεν
ίκριαΐν
()υν α
1 έπιδαρύνουϊί τόν εργολάβον.
", Έν Άτσίπίπβύλω τή 29 Απριλίου 1912
ΐ Ένοριακίχ Επιτροπεία Άτσιποπούλον
Ό Πρόείρος Τα με'λη
Μ. Ν. Σκορδύλλης Γεώργιος Χ. Δ«λεζ«ς
μχ
πλίΐοϊότης νά μϊτ*φέριο κϊί ρίψη είς την τ.
τοϋ Έ6ρ«ϊοΰ νεκροταφείου.
8) Τα πραχτικά τής πλίΐοϊοσίας ύπ5.2'.ντ
τί!; Έπτροιτίίας τεΰ Δ-μ2:ιχΐο Σ^
τό ϊικαίωμ» νά ϊγ/ίίνι; ή" μή ούΐά, χ·-·;'ς ί'- τ:ύτ;
Ο τ£>.ευταΓ:ς π)«ίίΪ5της ο ΰ 2 έ ν κα:» το3 Δίμ;·ο ί:'
9) Τα χηρύχε α κίί Ιςοδϊ τίύ νΐ'Ζ^^ς μέ ΐυ
χ.τ.λ. έπιίαρύνουσι τόν -ε)«υτοι" ν χλειοδόττν.
«ίς τί;^
Έ/
τί 30 Ά-;ιλ·Όυ
Ό Δήμαργος
Χ. Ηακυγλ'ΐχης
ΠΡΟΚΗΡΓ
Ένοριακιι Έ

ν
· » τοϋ
ί!ς
σχευτ,ν
1) Τού"
τοϋ Ά*|ίοο Έλ
τώ Ρραφΐίφ τ^ς
τοΰ ΐν χω"ί']> Άτσ.π;τ5ΰλοο :?ί"ϋ Ναού
ρίοιι, κϊτά τ3 σχεί όν τό ί-,ϊτατίθ; χ ν;ν ϊν
ι; Ένοίΐχκή; Έιιτροτΐ'ΐα- Ρ.0·ί.Ανϊ);,
άνευ Χ3ΐλα.μάτι»ν, μη οχο>)ηι.οίρώτ3υ "/.αί μή ός ό3: ι-, η ά-
λίυ καταλληλου ς^λου, είτε λιθινου ι*, ζίτ^ι; ττϋ λιτο^β ου
Άλίας Μυλοποτάμου.
'2) Την κατίσλευήν τοΰ κωδωνΐστασιου τ?3 αύτί^ ίε,,ΐϊ Να;3
εκ πίτρβς τοϋ λα:;μειου -χωρίου Βεϊΐο·:υ; Ρεθύ ινης ι.ι; τίτ-
σ«ρας πρςσόψϋς ϊπί τής Β^ρείου η Νοτίου ^/^ άς χζ3 Ν*'3
κατά τό σχίϊιον τό κατΐτεθιιμίνον ώυύτως ;ν -ω Γρα.£ίύ τής
Άνω.-ίρίς Ενοριζιοϊς Έιτΐτροτί'ας ΡίΟ,μνη;.
Ί1 μειοδο»ία Οά δ.ιξαχθί) την 27 Μαί^ «. Ι. '^.'.'%χ> Κ^ρί-
αχήν χαί ώοα^ 10—12 γ.;ο. ίν ΡεθοΛνς ι; τω Ρρ.φ:φ τής
Ανωτέρας Ένοριΐχή; ΈΓ,ι,ρ.-;::ΐς Ρίίιύμνης έ ω^ ςν τ·]ς Έν,-
ριαχής Έπΐτρο-εα; τού χωρίον Άτσΐ-ο . ύ)«υ
Πας μιιο5ο:ης ϊιχ γείνη 'εχτος άπχ>; μί·53ίτι';ί'(
κροοζγάγγ γραυ,ματιον τή; Τοα-^ης Κρήτης τί
σίου Τβμει'ου Ρίδύμνης βϊ&αιοϋι> την τ.ζρ' ο^τοι
λόγψ χρηματιχής ΐγγυήίίως ϊ:ά μέν τό Ιρν.ν τού τί4.-:λο^
ϊραχμών 200, διά ίέ το έργον τοϋ καΐδ^νίτταπ'ου £>αγμ. 50.
Αί προσφοραί γίνονται -χωΐΐσΐά διά το τίμτλον έ, ξύλοο >«■:'
άτοχοχΓ,ν, δα τό τέμ«λον (ξειτο λ-&οίομή) έ/, π .ο«ς μβτα
κυματιων, ϊνιγλυφών' κ:ρωνι*ων κ. λ χα-ά λλ·Χζ.· μ*:ρο;,
ως πρός δέ τό χωδωνοστάΐιον 5:ι μέν ;ά; «ιορων.ϊ^ς ',ατά το:·
χον μέτρον, διά δέ τί;ν ξεΐτή^ λ!9:δ:μη^ χα;α κυδ-.κόν.
Χρονικόν διάστη,Αα ττρος έναρξιν κίϊ ίποπϊράτωϊ'.ν τί).· Ιογυν
δρίζιται διά μέν τό τ^πλΐν έςάμην;,·, 8:ά δέ -.ό χοϊωγί'Λά
«ινΐχήν ρήτραν Ιΐέρ τ;δ Τ■Α^ί^^ -ή; Εν3?·.α.ί;ς '. ]-τρ5-«:7ς
'Δϊσ:*οιιού5υ 2ρΐΧμών 10 κ.6'έ ίσ:/;; ή^εριν
όφ-ίλ
άη
νχ
ο-
Ό άν*χβί·ΐ6Λ|·ο; τ-λϊ." Χι-
μί'τϊ
ημερών ίπό τή; ίγχρ-.σ-^; -^ μί,.δ 3(α:
συντοιξιν τβΰ συμίολχίο^ άλο;
κείται είς τάς νομ·μους συν£π«ίας.
Αριθ.
3992
» Διε»π. 2475
Έν Όνόματ» τοϋ Βασιλέως των
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΓίΑ
& Άλόρη; Σ. Ήλίίίί υπήχοος Ίτχλίί ι
^δ άώ
1
χατοιχβς
ιραχλείιυ υλΙ ^δϊ) άγνώ-τοο οικμονηΓ.
ΚαΓηγοριϊταί ώς δ-.α'τιος 3τί την 22 Μ>Ιοι> 1909 π«ρ! ώραν
κ. μ. ί/ τω έν Κάω Άρχαναις τίνοίτολϊΐ'ω ιοΰ Άντωνίου
χίύβΐΐσε τον ^·ουΓ.ο(ρύ*α» ΤΙίτι,ον Κανάκην χά! στρβϊ-
ΐ 3υήλ Ν'θάΛ^ν Ειά ',ών έ$ής όνειϊητιχών λΙ?»ων
«Δεί πί-.ε ίί. .όν διάβολον κϊρϊ-ί5ίς, σχατέ νά φϊτβ πούοτι-
8?ί, Σιάολος ιτ'θΰς ίχο1χ^.ίοΐ( οας νά |ιίγίτβ άπ'ί,ίώ». διά τί
ϊργα της δπη!«σί*ς των, ήτο; διότι παρώτρυνον «ύτ!>ν νέ παίση
θορυβών
Έπίΐίή *.ό α»6μημ« τουτο ΐΓροβ^ίπεται χ«ϊ τιμωριϊται άπ& τ'
άρθρα 160 το> Ποι ικοϋ Ν^μου /«,ΐΚΛτηριζίτβι £ε ώς πλημ-
μελημα
Έπϊΐϊη 6 Λοιτηγορούιιενος ούτος 5?ν«ι ίπών ·ίαί άγνο!?τ«ι δ
τοποί ττ,ί δΐϊ^ςνί,ς τού
Ίί(!ντ£ς χκί τ' ά^θ;α 405 χϊ! 406 τής Πο;νι·τς Διχονομία*·
Κΐιθϋ^εν -.ί,/ ίϊρΤ|ΐιάνον ^αΐηγορούμινον ινα ΐμφανΐίίτ) αύτο*
προσώνως ί ώτιον τού άκρ^ατηίΐίου τοϋ Πρωτο2ι-ι(ο^ Ήεαχλιίου
τή» 12 τοϋ μηνί; Ιούνιον τοϋ ετου{ 1912 ήμίρικν ΙΙίμβττ,ν χ«!
ώραν 8 π" μ. Ϊ.3 ?ι^αϊ9^ ώς όπϊίτιΐι; τής έΛτιίείβης πράξΐως,
άλλΐος 9ίλι: όιχουδ.τ έοήμην βυμ·ώνως τω αρ8ρω 407 τής Ποι-
νΐχή Διχον μί^ς, *υν/ρά·ω' 8ί χβλβΰ^εν 9ίΰτ6ν 5πως λάδ}) γνώ¬
σιν των δγγρ'ίβων τής διχογ^βοίοις.
Έν Ήρκχ/είωτϊ) 25 Απριλίου 1912
Ό Εισαγγελεύς
Οί
Π'τρ
Άντ
Ε. Χλαϊΐοιιτάκης
ς μάρ·.«ρ«
χχτοιχος Αρχανών
ς Κα «της χιο:οψύ/-αξ
ιος ΓΙϊΐΓϊΐϊΛΤις β
»1 Τ3ί*(/υ$ά ής » „
ογιοι. Καζα. ζά-η^ » »
"Εγγ 3ΐ;ι
δπ'άοι». 103 ϊ,θίΐς τή; Χωρο?υλ«*ή; Άρχ*νών
ϋχ ή 3
γ
«ίς τ/(ν
Έ. Ή ϊχλίίω
ΑοΐΟ ίΐ.
Έ(ργ;μβρί8«
Ό Βίβ*γγ«λβί»ί
Ε. Χλαποντάκης
1106
035ΐλ·: .'ν;ός πέν:ε
» Δι^~. 914
Εν όνό;:ατί τοΰ ΒαβΛ,έως των Έλλήνων
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Έχειϊή ό Γυοΰφ Μεχ. Ντελημ=χ!Αετά»τ;ς κάτβ'-χος %*~
>ν καί ήίη αγνώστου δίαμονήςά^ιεύς κα;ηγορ«Τται ώς Ιπβϊ"
τοςό'τιτ^ν24 Μχρτίβυ 1912 έν Χά ίθϊς επετέθη «ίίκιος 8ι«
μαχαίρας χατά τοΰ Χα*ή Μ. Τϊλκλμπο.'σάνη.
_'Ετΐίΐδί) τί άνέμηι** τιΟϊγ π;οδλίτίετα:·Λίΐ ;;μωρεΐτ«ι «κ°
' ά>9?ϊ 207 τοά Ποιν,.οϋΝομνϋ, χα;*κτηρίζεται δέώςπλημ-
ό χ*ΐ»;,;ρού(*ϊν9ς ούτος εΓνά άπών χ/ι άγνεεΐτβι ί
ΐίλ;
,μα.
Γ
ΕΦΗΜΕΡΙΣΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1β9
ΐής ϊ'.αμονής τού
τβςκ*^ τ' άΡ3ρα 405 χαί 406 τής Ποινιχής Δικονομίας
Κβλο3μεν τόν «Ίρτ/μένίν καιηγοροίμινον ίνα εμφανισθήαύτο-
προ:ώπω; ενώπιον τ.,3 ακροατήριον τοΰ Είρηνοδί^ίου Χανίων
την 15 τ.53 μηνός Ιουνίοι» ΐϊΰ ετους 912 ημέραν Παρασκευήν
ν αι ώραν 8 χ μ, ίνα δικασθή ώς ΰπίίτως τή"-; έκ:4θείσης πρά¬
ξεως, αΌ,ως 6;'λ(ΐ δ'ικαϊΒή' έρήμην «υ^ών»; ιω άρθρω 407 τής
Ποινικη*ς Διχονομίίς, συγχρόνως δέ καλούμεν αυτόν 'ό*ως
λ«6ττ) γνώσιν των εγγράφων τής δι/ονραφίας.
Έν Χανίοις τί| 28 Απριλίου 1912
Ό Δημόσΐος καιήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Οί κλη&έντες μάρτυρες
1) Χ^κή Μεγ. Τίλαλμπασάχ,ης κατ. Χανίων
2) Χβϋσίίν Ίσμ. Σουλΐίράκΐ.ς » »
3) Ή σχετική ίκθίσις τής χωρε?υλακής
Άρμ&ϊιο; δίκϊστίν.ός κλητήρ «««αγγέλλεται όπως Ιν άντί-
^ςν τοϋ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαν κατοικίαν
τοΰ κ«τηγορ;υμένϊυ ν.ο.1 έτερον τοιχοκολλήση είς δημοσία
Έν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Δημοσίας Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
ΆοιΟ. Πρωτ. 1107
» Διεκ,π. 915
Έν "Ονόματι χον ΕΙα·'ϊϊ3.ίως Γ^
ΚλΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΓΙΜΑ
Έπειδή ό ϋατν)γορουμενι;; ούτος ιΐε ϊ~ών κ»ί ά,'νθϊΤται ό
τόπίς τής ϊϋμονής τού
Ίϊιντίς κα; τ' όρθρα 405 καί 406 τής ΙΙο:ν( .·ζϊ Δικονομίας
Κα?οϋμ»ντον ϊΐρη^ε'νον χατηγορούμβνον Γνα έμφανυθί) αυτο¬
προσώπως ΐνώτπον ~ζν άχρ> αττ,ρίου το3 ΕίρηνοδικεΌο Χανίων
την Ιδτοθμηνό; Ίουνίου το3 Ιτους 1912 ήμέ,·αν Παρασκευήν
κβί ώρα·^ 8 τ., μ. Ί'*α ϊΐΑ,-ίΟίί ώς ΰπαίΐΐ'ς τής ίκτι6είσης πρ7-
ξίως, άλλως Βέλιι δικασθή έρήμην συμφώνως τω άρθρω 407
τ-ς Π οινικής Δικονομίίς συγχρόνως δέ κΐλοΰμεν αυτόν ό'πο>ς
λαίή γνώσιν των εγγράφων τής δ'.κίνραφίίις.
Έν Χανίοις τί 28 ΆΐΓριλίο 1912
Ο Δ;.μόσιος Κοτή- ορ:ς Χανίο>ν
Κ. Λουνάκηε
Οί :;λη6έντες μάρτυρες
1) Κυριάκο; Δβλμάκης 'ϊγ^βφόλας χ,ίτ. Γαλατϊ Κ-ϊωνίας
2) Νικολ. Κίτιμιάχη·: » » » »
3) Ή ίχετιχή Ικθιβις τής γωροφκλϊκής
Άρμάίιος ϊ.ΛΛστικ'ος κλητήο πίρχγγίλλετϊί ό'κως ίν Λντί-
τυπο^ το·3 παρόντος τ -ιχοκολλήστ] είς την τε^' ίυταία; κατοιχίχν
τοδ Λ*τοιγο39νμέν5ο κϊ: ίτιινι τοιχοχολλήσι» ί'; ϊημόσί» μϊρ':
Έν Χαν οίς αυθημερόν.
Ό Δημόσιον Κατή,'ορος
Κ. Δουνάχης
Αριθ. Πρωτ. 1111
» Διεκπ. 619
Έν Όνόιιατι τι:· Βασιλεαχ· των 'Κλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμε: τ~ν 5ρ6;ων 405 χίί 406 τής Π.ινκτ;; Δ: ο
ϊή ό Ίωίνν. Άτ. Δρικ-.υλάκης κάτοικος Λάχκων κα
^ρίσωρινώς Σταλ&Ο Κυϋωνίις χαί ήϊη ά;νώίτου διαμον/ς χατη-
·.ορίϊτΛΐ ώς Ιτ.ζίν.ζς ό';ι την 12 Φι6ρου»ρίου 1912 έν ιϊ) κτη
περιφρρίία Γαλατβ Κυδωνίϊς ίι ώ ύ άγρ:φύλακΐς Κυ-
Δελμάν.η; κ^ί Ν. Κβσΐμάν;ς ϊξιδίωχον ίκ των π»ριθϋ-
των Μιχαήλ Τερά/η -,ιαί Κ. Καβ^ζη τό πο(μνΐ:ν δπερ ί'φύ
λαττε τοϋ Σπυρίοωνος Μα; ιν?ρέ:ου ϊξύδρϊσεν έν Τκ! εκτιλίσει
το,ν ν.αδ^'.'.οντ^ν τού δι* ΰβρίων κ»ί απειλών τοΰς ότ.οίους εποιή¬
σατο κιτ'αυτών άνασπίιας μϊ-/3!οϊ,· ήν Ιστριψ* κατ' αυτών.
Έπειδή τό ά.τμτμα το3το προδλεπεται καί τιμωριϊται άπό τ
αρθρα 160 το5 Ποινιχιϋ Νόμο^, νϊραχ,χηριζίτΛί έέ ώς πλημμέ-
λ
μϊκ τόν ίπί άποπλανήσει τίς άσέλγειαν επί υποσχί«ι
γάμου Κωνσταντίν;υ Βχρβατάκη πρώην κάτοιιον Κοΰμ-ΚαπΙ
κϊί ήδη ό·γνώστ;ι> διαμον^ς ΐιχ «•οσέ'λθΐβ αΰτοπροσώκως την
15 Ίουνίου τοϋ ίτοος 1912 ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 8
π. μ. ενώπιον τού άχροατηρΐΐυ το3 Δικαστηρίου τοδ έντα39α
Είρηνο5ικείου πρός περαιτέρω συζή ρήσιν τής ώς είρηται άξιο-
ποίν.υ πράξεως τή*ς άναφβρομένης είς τό κλητήριον θίσπισμά
μ*ς ΰ-' αριθ. 3973Μ τής 10 Φίδροοαρίου 1912 άλλως θέλει
ϊινασθή έρήμην.
Έν Χανίοις τή 28 Απριλίου 1912
Ό Δημ. Κβτήγορος
Κ. Δουνάκης
Άρμόδιος δικαστιχ,ός κλητήρ παραγγΐλλετΐι δπως έ"ν άντί-
νυπον τής παρούσης κλήσεως τοιχοκολλήση είς τό δημοσιώτ*-
ρον μί'ρος τοϋ χωρ'Όυ τοΰ κατηγορουμίνοο καί ϊτερον εις την
έ'}ραν τοϋ άχροατηρίου τοϋ Πρων&{ιχιίου Χανίων.
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό Δημ. Κατήγορος
Κ. Δουνάκης
| Αριθ. Ιΐρωτ. 1112
ί » Διικτ. 920
ξ Έν '-*νόιιατι τοΰ Βασιλέως των Έλλτίνων
Ι " Κ Λ Η Σ 1 Σ
; Δυνάμει των άρθρων 405 %α 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
Καλούμεν τόν επί 7:αραίάσβι το3 πιρί στρατολογίϊς Νόμου
Εμμανουήλ ΙΙατυδυϊμανωλάλην πρώην κάτοικον Γαλατα Κυ-
3ωνία; χά! ήίη άγνωστον διιμςν^ς ΐνι τροϊϊλθ^ αύιοτροοώπως
την 15 Ίουνίου τίθ ίτους 1912 ημέραν ΙΙαρασχευήν κίί ώραν
8 π μ. ίνώττ:θν τΐκ ά/ροατηρίου τού Διχαστηρίου το3 ΐνχ&ΰΐί*
, Είρηνοδΐλείου τρός πιραιτέρω συζήτηαΐν τής ώς ιΓρηται άξιο-
π-'Λθυ πραξίως τής άναφερςμένης «ίς τό χλητήριον έπίκρ'μά
μας ύπ'άριΐ). 5Μ/44Ϊ τής 29 Φιίρουαρίου 1912 άλλως θίλει
δΐκαίθί} ίρήμην.
Έν Χανίίΐς τί 28 Απριλίου 1912
Ο Δημ. Κατήγορος Χανίων
Κ. Δουνάκης
Άρμόδιος ϊικαΐτΐΛος χλητήρ παραγγίλλεται όπως έ*ν άντίτυ-
ζβν τή; πΐρούαης κλήσιως τοιχοκολλήσΐβ «Ίς τό δημοσιώτερον
μέρ:ς τοϋ -λωρίίυ τοϋ κατηγορουμένου κ«ί έτερον είς την έδραν
τοΰ ά)(ροα:ηρ·'3^ τού Πρωτοδιχΐίΐυ Χαν'ων.
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό Δημ.. Κατήγορος Χανίων
Ιω. Δουνάκης
Αριθ, ίΐρωτ. 24
» Διε/,ττ. 318
»Εν ονόματι :οϋ Β ι ίιλεως των ΈλλΛνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Έπ€ΐ5ή ί> Άιτββτι^ς Έμμ. Γρΰλλος Χ7Τ0 κο? Άλίχβμπευ
Άπθνθοώνου χά! ήίη αγνώστου ίιβμονήί χΐτηγι>ριΙι«ι ώς 6>Γ«ί-
τ·.ο; ?:ι την 17 Ίκ ουϊίοο 1912 ίζοθι τής αύλής τής «ν 'Αλι-
χάμτω οίχί»; ιή; Ζΐ/ίοένιίτς «ϋζύγου ΦΛιοϊ Άνδρουλ«χά>χη,
ίπ-ομελίτήτως χ«! έν β3αΐ|Αψ ψυχιχή: δρμής ίπροξ/νητε,ν αύτω
2ΐϊ τοΰ ύπ9χακί>ου α· τοΰ στομίου τοΰ 5πλ«υ τ«υ 5ιά·ορ« τραύ"
ΐΛατα χατά τ» την χί?αλί'ν, ·νήν ρά. ιν χαί τ6ν όρισιΐρ^ν μηρίν,
ίξ ω/ τ:α'ΐ*ά:ω>, ώ; μ.6 ής ένεργοΰ «ίτί«ς, ένιί'ΐησΐν »3^τη χ»1
άνίκϊνος πρ&? έογασΐαν χττίΐτη πλίβν των τριών χ«1 ίλβττον
ά ή
ήμ
ΛΤ) τί) άνόμη^ιι τουτο προβλέπετβι χ«! μρ
308 εί. 4 τοΰ Ποινιχοΰ Νίμου χ«»α*τηρζιτ«ι ϊέ ώς
λ
ο χατηγο.,ίΰμ-ΐ/θς ίυτο; «?-ΐ! άττώ' /.αί «γνοιίτβι 6
.,,.„, τίς δι»μοντ,ς τού.
'Γοντες χά! τ' £αθρα 405 χαΐ 406 τής Ποινι/ής Λιχονομίας.
Καλοϋμιν τ^ν ιΐρη^έ'θν χαΓηγορούμινο^ Ϊ.Λ έ^ιφ*νι36τ Λυτο-
πί-.κΐώπως ενώπιον το« ίχροϊτηρίοι» τοϋ Εϊρηνίθιχείου Βάμοα την
26 τον μηνός Ίβυνί'.ο τοϊ ϊτους 1912 ήμίρ«ν Τρίτην »α) ώρβν
17Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
. μ. 1»« ίιχαοβ^ ώ; 6πα!τιις τής ίχτιβ«(«ηί *ρ«ξ«ως, άλλως παρούσης μετά τάς φράσεις «Δικάζον έρήμην των κατηγορουμί-
ιι ίιχαο»ή έρημον συμφώνως τω α;θρω 407 τής Ποινιχής , νων» κροστίθινΜΐ αί ίξή"ς«Κ*ηρύσσϊΐ τούς κατηγορουμίνους».
ρνομιοΐς «υγχρονκς δέ χβλοϊμιν αΰ-ίι» «κως λάβη γ^ώϊΐν των ', ·Εν χανίοις ,= 5 Μίίου 1912.
9 -
Ιίλιι
Διχονομίας
εγγράφων τής ίιχογραφία;.
Έν Βάμω τγι 28 Απριλίου 1912
Ό Δημ. Κατήγορος Βίμου
Ν Ε. Άότρινός
Ο' χληβίντι; μάρτυρίς
Ζαχαρένια Φιλιοϊ Άνϊρουλαχάχη
Ζαφείρκ χήρα Θιομ-ίάχη
Στυλιανός Γ Αναγνωστάκης
Έταμάτιος Γ. Λιχβ^ίίης
Βούλευιια Πρωτοϊιχών Σφακίων 21 (19(2)
Σχετιχή Διχογρβφία
Δημοσιευθήτω ιίς την Επίσημον Έφηαερΐοα
Έν Βάμω αυθημερόν.
Ό Δνιμ. Κατήγορος
Ν. Ε. Άότρινός
ι«ΐϊβ«&ΐΛ. ν=- Ι
ηγορουμέ- Ι
Χανίοις
(Έχ το» Γραφιίου τοϊ Δημοσίου Κατηγόρου)
Αριθ. Πρωτ. 236
·£) Δημόϋιος Κατήγορος Βάμον
Λαβών όπ'δψίΐ τα άρβρα 50 χαί 57 το« 6π' αριθ. 80
Αριθ. Πρωτ. 261
199
Έν ονόματι τοθ Βασιλέως των
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Ό ΔηιιόόιοςΚατήγορος Χερ1ον»ί(ϊ. Πεδιάδος
Πρός τόν επί άιτρομελίτήτφ τριυμΛτισ^ω κατί-,γορο^μενον
Ίωανν. Εμμ. Κομπ^ράχην τέως χάτοικον Έιΐ'σκΐπής Π^Βΐάϊος
χαί ήδη αγνώστου ϊιαμΐνής.
Καλεΐσαι όπως έμφανισθϊίς αυτοπροσώπως ενώπιον τοδ άκρο-
ατηριου το3 Ε'ιρηνοδιχείου Χίρσονήσου Πιδιάϊος την 9 Αΰγοο-
στου 1912 ημέραν Πίμπτην ν.3Ϊ ώραν 9 π. μ. πρός περαιτέρω
συζήτησιν τής άξ'.οπ.ίνου πράζ'ως τ^ς ανα^ερομενης ε'ς ό χοΐ-
νοπίΐΓ,θέν αύτφ ύχ'αριθ. 1226)1006 τής 0 Οκτω6ρί:ο 1910
κατηγορητήριον μας, άλλως Οέλετε δικβσθή Ιρήμην
Δημοσιευθήτω ή παρ.Οσα έν τί) Έπίσ,·;μ.|> Εφημερίδι
ΧερσίνΓσος 30 Απριλίου 191 2
Ό Δημόσιος Κατήγορος
Θ. Γ. Κοζύρης
Αριθ. Πρωτ. 11)912
το» ύπ' αριβ. «υ Δ α¬
ί τάγματο; τής 'Βϋτ»λίστικτ,ς 'Επιτροπής
Όρίζίΐ
Έχτάχτου; δικασ(μους άγροζημιών ίϊς τάς εξής Κρας των Δημ ών
Γαβαλοχωρίου την 9 Μαΐου ί. ί.
Γεωργιουπΐίλιως την 25 » »
Κουρνά » 26 » »
Καστέλλου έν Φυλίχΐί ιήν 26—27 Μίΐου ε. ε.
Άσή Γωνΐϊς » 28 » »
"Ωραν ενάρξεως τώ- συνΐοριών την 10 π. μ. έκτβς τής έν Φυ-
λαχγι Καστέλλου διά την 26 Μαΐοο 4 μ. μ.
Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
Έν Βάμω 26 Απριλίου 1912
Ό Δημοσ. Κατήγορος Βάμου
Ν. Ε. 'ΑΟτρινός
Π
Ε
ΡΙΑΗΨΙΣ
Της ύ-1 αριθ. 390 αποφάσεως
Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
Συγκείμενον.....................................
Συνΐδριάσαν..............................„......
μβ'ϊβξύ
Μίνωος Ησυχάκη χτημβτί-
ΚΡή-
Άποφ. 16
Ύ6 Είοηνοδικεΐον Σητείας
Συγλείμενον κ. τ. λ...........................»
Διά ταυτα
έρήμην το3 χατηγορουμένου
Ά π οφ α σιζ ϊΐ
η ίκοχο; τόν Χϊτηγορούμιν^ν Έμμ. Ν. Τσιμπιδάκιν ·
κάτοικον Σφάχας νυν δέ Άλίξανίρίίας τ/]ς Αίγυπτον, Ιπί -.ω ·
ό'τ! «Έν τώ ·χ»)ρίω Σ^άα Σητϊ'ας κ.αί ίκτίς το3 ί^ταΐτή,Αα
τθίτο3 Χοιετοδίυλου Γαλα»άχη χατά -.ην 12 Δεκεμβριού 1911
ηκ,ισεν άτρομ«λετήτ(ιΐς 3:ά Χίβίυ ε'ς το πρόσωπον -όν ΟΛηχώ.ιςν
τού Μίυσταφαν Μβυρατάκιν μή νοσήσαν.Λ ο!3' άνίκανίν πρός ΐρ- ι
γασί.ινατ σταντϊ »κ τώ» οίκιών τ:ύτων πλέον των τριών ήμε-
ρώνϊ χαί ,
Κατ^.-,ί^ει τούτον ιΐς "(.όΐίΐμβν (20) .Γλοσι δρχχ^ιών ύπέο "
τοθ Δήμου Σφάχας ίίσπρακτέαιν πορ' αΰ; . χαί ϊ:ά ε'.Λοσαη- '
μέρου προσωκιχής κρατήσεως τού. 1
Έχρίθη απεφασίσθη χαι έδημοσιεαθη ]
Σητείβ τη 7 Φείρΐυαρίου 1912
Ό Είρηνοδίκης Ό Βοηθός Γρ,χμματέως
Ε. Χ- Τσιοιμονίκης Μ. Γ. Μηλιώΐης
"Οτι Άχριίές άντίγριφον (έν άποσπάσματι) ;
Σητεία τή 1 Μαίου 1912 ]
Ό Γραμματεύς ά, ά".
Μ. Γ. Μηλΐώτης
Είς την δ*' αριθ. 70 άπίΐαβιν το3 Εϊρηνοδι*«ίοο Χανίων,
ϊημοσυυθεΤσα» είς τό ΰτ' άρ'θ. 29 φύλλον τοθ Γ'. Τί·.χ. τής
"Ινα
ΤοΟ ίπισπεΰοΌντος
ου κατ£.ίκου Χαν'κν.
Τοΰ άναγγελίέντος πιστωστο3 Κοινωφελούς ταΐΑείου
της" καί
Των χατβδιωκομινων όφειλετών 5) Βχσιλική*ς χήρβς Α¬
ναστασίου Δημητριάδςυ, 2) Άννίτσβς 3) Αικατερίνης 4) Μα¬
ρίας Ά. Δημητριάδου ουζύγου Ιωάννου Πενταράκη ' χαί τού¬
του ώς τοιούτου 5) ΣτυλιανοΟ 6) Κωσταντίνοο 7) Έμμ«-
νουήλ χαί 8) Γεωργίου Α. Δημητριάδου, χατοίκων τής μέν
4ης Κανδάνου Σελίνου τοϋ 5ου Γεωργιουπόλβως Άπβ-
χορώνου τού 7ου Αθηνών χαί πάντων των λοιπών Παλαι¬
άν Ρουμάτων Κιυυάμο'-ι, ώ; νομίμως έξ άδιαίέτοι» χαί κατ'
ΐσβμο'ρίβν χλτ;ρονόμων το3 θβνέντος Άνβστββΐου Δημητρ1-
άϊου.
Διά τα3τ«
Διχάζον έρήμην των χληρονόμοιν το3 αρχικώς δ··ιλέτου
♦Αναστασίου Δημητριάδου των άναφερομένων είς τό πρώτον
σκβπτικόν τής παρούσης.
Κηρύσσβι τού; καταΪ!ο*χομίτους είρημένους όφίΐλέτβς εχχτώ-
σε»ς τής δόσεως το3 όρκου τού επιδληΐΐίντος αΰτοΓς ϊι«
τής ύπ' ορ^θ. 1609 τοθ 1911 άναγγελίαν τοθ Μίνωος Η¬
συχάκη.
Κα-ΐατάσίει τόν ΐ'ιρημένον δανειστήν είς όλβκληρον τό
πλϋστηριασμα των τιτραχοσίων *ίντήχ*ντα (450) Δραχμών.
'Υποχρβοΐ τόν κάτοχον τοθ «λϊΐστηρίάσματος νά τό πα-
ραδώστ) είς τόν /.«τζταχβίντα είς αύτό δανειστήν.
Καί επιβάλλει είς δάρος τΰν καταδιωκομένων όίειλετών
ίιπερ τού χαταταχθίντος δανειστοΰ τα τϊ}ς κατατάξεω; ίξοϊ*
δραχμάς τεσσαράκοντα (αριθ. 40 )
Εκρίθη απεφασίσθη καί ΐϊημοσΐί^θη
Έν Χανίοις τη 10 Απριλίου 1912
Ό Πρόεδρος
Μ. Γιαννακάκη ς Ό Β Γραμματέως
Γ. Β. Ξενάνης
Άνριβής περίληψ ς τής ώ; άνιο άποφάσεΜς ήτις δημοσιευ¬
θήτω έν τή ίπισήμω Εφημερίδι 8ίά τόν έν Αθήναις οΊβμένοντ*
Εμμανουήλ Α. Δ,>η;ις1ί!/1;.
Έν Χανίίΐς τή 23 Ά-ριλίβι> 1912
Οτου ίΐϊΐοπίώίοντος δΛνειστοΰ πληρεξ^ύοιος
Π. Μ. Ταζεδάκης
Μέγεθος Γραμματοσειράς