92486 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

32

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
Έν Χανίοις τ*ϊ 7 Μαίου ']Λ1 ί _
Άρι'θ. Πρωτ. 1482
ρη ρ;αφ;ρά ορίζεται ϊρ
4) Μςθντρος Νησο καί 'Λνώγεια ώς πρωτη τ:ροσ-
φο,-ά όριζεται »
5) Βιλανδρ.νδρος -Ρουμ-αοος—Άρολιθι Ά> (Τί¬
νες ο')ς ~ρότη -ρΐτ^ορ^ ;ρ.,';ΐαι »
>' μ*"ιυ
1) λΐ^^ί; Μοτανου ιος πρώτ-ΐ] ιτρυ^ΐρ/ όριζε-αι »
2) 'Λίμων;; 'Λτυρώτοι ν Α Η:κωοίΐ ώ; πρώιΓ,
» Διεκπ. 912
ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ;
-λειοδοτικης δημοπρασίας διά την έκμίσθωσιν τού ί
φόρου επι των σιιγ,κομιζομένων δημητριαχών
προϊόνχων παντός είδοι/ς διά τό έτος 1912
Ό επ» των Οικονομικόν Διοικών Έπίτροπος 1 3) Ζο3 Λά/,λος 11=νί Άξο3 Κατ-ργιανά ΛειίαΊα
Α , „ | Δισκο,ί Μοναστ/;ράκ.ι κιχί Κονλίϊι ώ; ζρώτη
Διακηρυττει ότι ^ . · . ,*,..
Έκτίθεται εις φανεράν προσωρινήν πλειοδοτικήν οηΐλοπρα- ' > "''ο"' Τ"*"1 , ,
. , , Λ Ύ / , ν . Γ , γ , » . '; ΛίοεΛ' ως πρωτΛ τ.ο-Λϊζ-αχ οοιίεται
σιαν ή εκμισθωσις τού φιρου επι των συγκομιζομένων οημη-; Γν ν . ., Γ,. Γ,
'~ Γ ., »» »> · » ιηιο - · / ° Λ-θϋμς.ι ι α ^.χ Λ αραντΐυ ως ποω γ, το.ι-
τριακων προιοντων παντός ειδους δια το ετος 1ί)ΓΖ των ιϊμε- ■ ' ■ "
σως κατωτέρω άναγραφομένων οίκονομικών περιφερ ιών (όν αί ',
προσφοραί έκρίθησαν άσύμφοροι εί; τό δημόσιον. |
Ο] Λΐλια^ 11/7ΐια/7 Και,,'ΐγιαν/; /^.'. Κα:1!/1;»!
ώς πρωτη τ.ρζζζ^ρ'χ ίρίζεται »
ΙΙΐ7Ζ.:τ;ί; Κ.ε^ϋ'11 Μο^σες οκ ττρι,ιτί; προτ. οριί,. >>
Ίΐπαρχίόϊ. ΪΛ* γ£ου Βασιλεέου
πρ;-5ΐρ'' όριζε-αι Δρ.
2) Μο,ΐί'Ξ (ο: Γΐι'ιτη ττρΐ-ίοΐχ ίοιΐζ'χ. »
Δρ. 210 ' οί Σπήλι /.αί Δαριβια^α ως -ριιτ/;-:ρ;;φ. όρί":ται »
4) Κεραυέ Δρ',Α'τ/.ί; Άγαλ'.ανυ κα'. Λι^/;;;ς υ;
--ΐό-ί; ζρίΤν^ρ^ ίριζ;-αι »
'ί^η'φχία 'Αμα £ου
1] Β:/1^),:;, 1Ιϊ/τ -/τα /α'. Ι·..ι ως -ρι,Ίτ/;
-ρΐΐί·ρ;- :ρ'.'-ται ορ.
2)(-)ρ;/;; /αί Κλησ'οι ώ: τ.ρο ί; τ.ρζττζζχ »
ϊ 3) Κνο'ν:: ω- ττίώτ/ϊ π5ο-οοΐά ίριΓεται ·>
ο. 1151 ί)Γς:***ρ· Ιί/ί/β; ΜεΜνήτί (,»; -ρω^ τ.?π-
» =--■/ =,ι_ντ?ι
Δρ. 800]
» 8 5!
» 085
» 135 ί
» 350
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Επαρχίας Κυδωνίας
1) Γαλατας-Τηγανίτης κλχ. ορίζεται ώς ζρώτη
πρεσφορά
Τής Επαρχίας Κισσάμου
1) Πολεμάρχι ορίζεται ώς πρώτη πρισφορά
2) Δαρμαροχώρι » » » »
3) Περίολάκια » » » »
4) Μουρί » » » »
5) Μαλαθύρες » » » »
Τής Επαρχίας Σβλίνου
1) Άγί«-Είρήνη τής επαρχίας Σελίνου
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τής Επαρχίας Άποκορώνου
1) Πλάκα-Κόκκινο -χωρΐό ώςπροηι; ζρίσφ. όρί». Δρ. ϋοο
2) Φρές » » » » » » 1405
Τής Επαρχίας Σφακίων
1) Δήμος Άσκήφου μετά τ;3 συνικισμοϊ Κράττη Δρ. 505 3; Αστ^ρά/.κ; Καμ/ρ7/./; ως τ.ρ'.:/; '.ρ-.ζ. ;; ; -.χ: β
2) Άνωπόλεως » » » » ·'8Ο . 4; Αγ. Μ^ρο/ » « » »
3) Νήσος Γαύδος » » » » 710
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α'. Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
1) Πρινές—ώς πρώτη ιτρΐσφορά όριζιται ϊρ. 637 ι
2) Κούμοι— » χ » » 'ι3ί)
3) Άδελε-Άγία Παρασκευή καί Μαρουλας ως
Τθΐ' ΝυΜΟι 11ΙΆΚ ΕΙΟ1'
1)
91
0; ΙΙρι/'./; » » »
Τής Επαρχίας Καινουρίου
2; Ρ,ρ.Λ/.η- Δπ;Λ.-/'3; »' ■>
3] Παΐ.Λΐ/.α Άνωγεια " " 8
Δρ.
1320
552
396
(56
5Η4
924
137
462
360
187
770
501
370
1210
(Υ78
"38
ΊΊΟ
1095
550
120
.10
060
100
501)
1020
510
10*0
1Ο4
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
950
880
1070
580
»
»
))
»
»
»
»
4) Βόρροι » » » »
5) Πετρ:κεφάλι » » ν> »
"Γής Επαρχίαι Μονοφατσίου
1) Σταύγΐίς ώς πρβτη πρεσ. όρ'ζεταιζϊρ.
2) ΙΙουλιές-Βουτο^φα » » » »
3) Λεϋρες
4) Αοράκι
5) Δεμάτι
6) Λαγοθτα
7) Κα>υία Δραπέτι
8) Γαρύπϊ
9) 'Λλάγνι 1'οϊμα
10) Ζίντα »
11) Άρκάίι
12) "Ινια Βάλη
Τής Έ-, ρχί«ς Πεδιάδ; ς
1) Μουκτάρη κλπ. ώς π' ώτη προσ. όρίζεται Δ:
2) 11 ε:*
3) Κράσι
4) Γαλατάς
■Ί "Αγ.
6) Κ4ξ*Ρι
7) Αγ, Ιί,^.ος
8) Ποταμ-ές
9) Βουρβϋ-Σχοτεινό κλ-.
11) Επάνω καί -/.άτω ΒάΟ',
12) Έμπαρος
13) Άνώπε-λ ς
1Ί) Γοίίες
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Τής Επαρχίας Σητεία-
!) Έςω Μ;//.'.ϊνά ώς τ;ήτη 7τρο~φ;ρά ίριζεται Δρ. 710
2) Κ.-ούΐι » » » » » » 390
'ΙΓής Λ —αρείας Ίεραπέτρου
1) Καλαμαύ/α ώς πρώτ»; -ρζσγίρχ όρίζϊται Δρ. 700
ΚΑΤΑΚΥΡΩ1ΊΣ ΔΙΙΜΟΙΙΡΑΣ1ΩΝ
ΊΙ κατακ^ρωσις των χ·Ηύτέρ',ι άνα^ερομενων ο':/ίν5μικών
περι^ερειών γενησεται.
ΤΟΠ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Επαρχίαι £«^υ(ϊων£χς Κΐίΐσάμου
καί —ελίνου.
ν ν α·1 η-αν Ι» ~ >
την
500
600
720
820
980
690
344
600
810
1430
330
4ΊΟ
580
350
410
150
750
420
580
770
3000
13-50
1930
Μαίου ξ,.'.-ραν .ρίιην καί ώραν 6 μ. μ.
Τής Επαρχίας Πεδιάδος
Των ανωτέρω άναφ-.ρομένων ο'κονίμιχ.ΰν τεριφερειών την 16
Μαίου ημέραν τετάρτην χαί ώραν 1—2 π. μ.
Τ*' Ο Νομού Λασηθίου
Των Έπαρχιών Σητείας καί Ίεραπέτρου των ανωτέρω άνα-
φερομένων ί'ικονομικών πίριφερειών την 15 Μαίου -^μέραν
τρίτην καί ωραι·^ 12 π. μ.
ΟΡΟί ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΝ
Αί προ/ηρυσσόμεναι δημοπρασίαι διεξαχθήσονται υπό τοϊις
έν τω ύπ αριθ 841/βιι τίί? 29 Μαρτίου 1912 διακηρύξεως τής
Ανωτέρας Διευθύνσεως των Οικονομικάς ό'ρους καί ενώπιον
των έν αύτη1 άναφερ:μένων Έπιτροπειών, προστιθεμένων και
των διατάξεων τοΰ ϋπ' αριθ. 46 τής 29 Απριλίου 1912 Δια-
τάγματος.
Ή επί τής Δημοπρασίας "Επιτροπεία δικαιοϋται νά δεχθή
καί μικροτέρας των άνοτέρω άναγεγραμμένων προσφοράς μνη-
μονεύουσα έν τω οικείω πρακτικω δημοπρασίας τόν λόγον τής
ελαττώσεως ταύτ ;ς, Το ώς πρώτη προσφορά ϊν τί) περιπτώσει
Τ3·ύτιτ, όριζίμενον μίσθιβμα ϊέν Ιπιτρέχεταίΐ νά είναι μικρότερον
τής έ/ τ5 παρ5ϋσι-( ϊιακηρύξει οριζομένης πρώτης
κατάπίσϊν ΰπερδαϊνον τό εν τέταρτον ταύτης.
Έν Χανίοις τή 5 Απριλίου 1912.
Ό Δΐθιχών
Ε. ΞΗΡΑ2
> την
15
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τής Επαρχίας Άποκορώνου καί
Των αν(οτ.ρ(.) νι].γ-.ρζ).-.Ί,), ε·':ν:μ'.κ Γ;ν περιτςρϊ. .ι/ τι;ν 15 ·
Μαΐΐυ ημέραν Τρίτην καί μζλ/ 12 π. μ. 5
ΤΟΥΝοΜονΙΈΘιΜΝΠΣ )
Τ»ί, Επαρχίας Ι*εθύμνης κ»ί
Των ανωτέρω άνα^ερεμίνων Ο:κ;ν;4Αΐχώι
Μα'ευ ημέραν τρίτην καί ώραν 12 ζ μ.
Τής Επαρχίας ' 4^γ. Ιβκσιλείο καί Ά μαριου
Των άν(,)Τί'ρω άνα^ερ^μένω/ ι'ΐΛίνίμ'κΜν περι^ερί:ών τή/
15 Μαίου ήμ;ρ*ν Τρίτην κ^ί ορ^ν 0 μ. μ,
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΠΙ'ΛΚΛΕΙΟΥ
Τής Επαρχίας λΐαλςβυζίου καί Καινουρίου
Ι(.)ναν(οτ;ρω α^9-ρ;,/;>ω^ ;·./;ν;μ;Λών περ-φίρ.ι,ιν -.?,/ 15
Μ»ι;« ήμίρ,τ^ Τρίτην χαί (·ι;αν 12 ~. μ.
Τής Επαρχίας ί%1ονοφατσίου 5______
Των άν,.-, α-α,ςρ,μένων ο',ον.μ,.,ν «?ι?ί. ώ, φ |δ ' 'Κκ ΧθΓ^Ζ,^^Γ^^^^^
Μέγεθος Γραμματοσειράς