92474 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

30

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
• ΑΙ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΤάΡΑΡΤΗ^Α ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟ!
Έν Χανίοις ττ 2 Μαίου 1^12 — ΑΡΙΘ. 30
Αριθ Πρωτ. 1360
» Διεκτ. 833
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
Έηαναληπτικίϊς δηυ,οπ,ραο'ίας ίκαιοΌο') 5εω· των θαλασ-
σίων λουτρών Κατνούν,ΐ-ας Χώ άς Χανίων
ΟΕΠΙΤΩΝΟΙΚΟΝΟΠΚΩΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕΠΤΓΡΟΠΟΣ
Δια/ηρύττε: ότι.
Έπηδή ή ΰκο "3 Ίωάνν..υ Ν. Π θ^ιΛ^χη γενί'ΐί'νη -02σ-
?0Γ·ά ΐ% δραγμών 60 έπλί οϊοτ·.θν] ίμπρίθ'σμ'ος ϋτό τοϋ Ν.
Μαυράχη κατϊ 5 %.
Διά ταθτ*
Άκυροϋται τό υπο χοονολογίαν 6 Απριλίου 19'2 πρα-
χτ'.*ον ϊηξΜ—,50-ίας χαί διατάσσεται ή ϊιεξαγωγή ίπαν:»/ηττι-
**!? ϊημϊ'ρισ'ϊς ίνίρ-ϊηθησοιιένηί ίνώπιον τής εν τώ ύ*' άοιθ.
982/5«9τής 6 Απριλίου 1915 ϊ οοήηυξιν τής Ανωτέρας Διευ¬
θύνσεως των Οί,βνομικων (φϋ>λίν 22 ττΰνους γ'. Εφημερίδος
Κυβερνήσει^) άνϊφ«ρο>Α'ν»|ς Επιτροπεία- »ΐί συ ιφώνως πρός
τοΰς ϊν αύτω διαλϊαδϊ1 ομίνους δρους τή.· 10 Μαίου Ι. ?. ήμϊ-
ρ«ν Πέμπτην καί ώραν 11—12 π. μ.
Έν Χανίοις τή 30 Απριλίου 1912
Ό έπ' ιω* θίονμιχών Λιοί»ώ»
Λ. ΛΤΩΝΛΚΙΙ^-
'·ρ·θ»Α. Διεκη. 212
ρ^ύΐσει νεαν τελειωτκήν π^ειοδοσ αν ύ~ο τούς όρο^ς τής
ΰ~" ζοίθ. 1Ί4 καί ν.?3ν5λογίαν 23 Φε6ρουχρί9>> ι Ι. προχτΐρύ·
ξ»ως τη; δ εςϊ·/θκ)σοΑέν·;ν τη 12 Μλίνυ ήα,ϊρο; Σίίδατον *αί
ώ,α 10—12π μ. διά μέν τα -ιΐίλια τί Σ?*>.ί όν ίν Χανίοις
καί έν τώ χ.^-:αΐτ;μχ:'. τή; Δι£^ή^νσίι^^; τοί3 Μονοπιολίβυ τοϋ
ά-ατος, ίνώτιον έπιτρ^πής άΓθτιλβσίησυα^η; ί*τοΤί Νίμ*Ρ-
■/θ-' ναί Εΐ.^^ν:δί».ο^ Χανίων ή τ'"υ νουιίμων «ο'ύί άνατλ/;(;ωτΊ)ν
«αί τοϋ Δ!^^0^'^το"—ΈλϊΥκτοί το3 Μίντπιολ'θυ Το3 άλατος διά.
ϊ? τα πϊοα ιαΜονοϊτσίιυ Ιν τώ Ν
'ΤΤ^Λλίί}^ κιΐίνώτίον ίπιτοΛτής 'χ^^'-Χ-.'^'Ίι^^-'")^
Ν [Λ'ρ·χ3ϋ κ,αί Είρηνοϊίχοιι Ήρχκλίίΐυ των νο,ιί,ιων
άνατληρωτών κΐί τοί3 ίν τη πόλει ταύττί ΠράΑΤορο; χοθ Μο»ο-
ιτω'λίίυ τοϋ άλατος.
Όρίζει πρώτην ττροΐφθράν ιΛΐσθ'·>μχτος τ'·>' μέν παρϊλιΐβν
Σφακίων το ιοσϊν των δρ^χ^ών 70 ) -ών δι τ1ς επαρχίας Νΐο-
νοταττίου 1271.
Έν Χανίοις τη 27 Άπρλίου 1912
Έθδωρήθη αυθημερόν.
Ό
Α. Ίί
Ό ΐιί τΛν Οικονομ. Δίθί/ών Έπίτροπος
Λ ΛΐαΝΑΚΗΣ
Αριθ. Ποίοτ, 113
β Δ εκ.-:. 57
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ ΕΠΑΝΑΑΗϋΤ ΠΛ.ΕΙΟΛΟΣΙΑΣ
'ίΐ Κρητική Σ.-ν!>αΛεοοιιέν*» Αΐρ'ΟννοΊί'
τ ΰ ΛΙονοπαλίοΐΓ τθ' αλατοι
ΔιαχΓ,ρύττε! ό ι
Έ--ε:δ^ ό'.ι τό ίΐΛα.ωνα συλΛίγι-,ς άλατος χατά τό το;·/ον
δίρϊς ϊα των παρ ι,ία>ν Σφακίων προσίφ -%> ό Ι·ι::γφ ΙΙ-.π'-
μ-νου ά,,ης -Αά:....ίς Ά ,^,; '^ς Σ-:*/. ω^ί.α 1/;Μ,'),ΐως τ-ύ
>μπρ-θέσεως κατατείίίί η: ,ν τώ γρίφ-ιω -ής Δ « θ..5 = ω: -ίύ
Μ'.·.οπω/ίου τού άλ^τ ί δρ»χμ3; επτκκο-.:. (70 Ί ήτοι ι-, σ^ν
ά.ώτ*(.ο« των ί»°/0 -.τ.ϊ των δρνχ[ΐών6Ι>^ τας ί:π3'.ϊ- ο Στ.'λΐινο:
Μ "!χου6?ργ;ς προ-ίφιο* >α-ϊ τ^ν 8 ί--/^ΐΧ} ν ί" το 1> -'■}>)'
"31 ΐ'κο.'ωμα Τλει^ϊοσι -ν 'ϊ] . 4 Άτιιλ'β ^ ί.ε.όο- ϋν φώ/ -,τ ι
Οχν —^ ϊιί 5η.,)ΐ,ώ- γ;^ "ϊπε Γυ·ομΐντ;. :νΐι." ^' τίίς Ανω ϊρ*ς
Δι(^Η^^!;ε.^:ς των () λον;,ι.χον υνό -/ρ-νίλςγιαν 18 Α~.:ιλι^
ί- Ι. έμπί:«-ΐ.ω, δ, α--· ' [ιψ, - α ά τί, Νι-ϊοχ'α Ήοα-
'/λπ^ θηΧοΐ ότι π- οτ·?ρει ο°/0 ί-Χ ~-ί ν ^ατϊ '.ήν α^τίν νοο-
"'3*'ϊγίαν υπό τοϋ τελευτα ου πλ'ΐο^ί-.οϊ» ϊνώτ'ον τί!: αρμ-ϊϊ;
5τ!ΐτρς-4.ία; ποοσφερ'εντος π'.σΌ των ϊρι-χ^ων 12!0.
Ό
νος ")νω ΒιΊννον
είς
ϊνα,' ωοιζίντϊς
ώς
,ρίιω η τ:υ";^, -.ν.ός 8 ήα.ρώ/ ά*, τ^,ί '"' τή
σΓ,-ί-ω ■ι'.^',^ερ·'ι- ίμ,5 υΐι'ος .ή ·7:ί^ο^^κΐί μέ τ' ί
ά-,δ: κτι/α ,Α-.-α κ,τ. ΐ;:'α /.ϊί παΓαλα6ιιυι τ=^ί0,
-, ο Γ,ΐίΤ^ί λι.ϊ χον Ν;μ:ν.
Έν Άνα» Βάννω τ ό 1'ϋ Άχμ'ίο.. 19 Ι.
Ό Δί)·μαο·/"ς "Α>ω Β άννβι>
II.
ά
ίχ,-
Αριθ. Πρωτ. 40
Ι Διεχπ. 20
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό ΔΛμαρχος *Αί.ικι ινοθ
ΚοινοκοΐεΤ 8τι την 11 Μαοτίου ι. Ι. άνιυρέθτ; υπό τοϋ Χίή-
οτου Αποστολάκη χατοί-ιου Άλιχι*νο; βίς θέσιν «Πυργος» τή;
βτγροτιχής περ'φϊρείας τοΰ */α»?ΐ3υ Αλ'*!ανοΰ ,λ'α χι σαρχίΦϊρη
μέ ση-ΐβΐα ϊεξΥο σκυζχύτι χ-ί άρισ:ερό κιυιζαύ-ι νια ΐΐΐσοχόχι
ΠροβχαλεΙ ϊέ τό; κ,ιριον αυτή; ό'·τι}, ίν.τός οτώ ήιχϊρών από
τής οημισ ε>σίως τί; πΐρούΐί)ς είς τ-;ν Επίσημον 'ί-ι'φημε-.ίϊα
τής Κ.)6ϊρνήτϊΌς ιτοοσίλθζ) ί!; τό γρϊφεΐ:ν τοϋ Χήμου Άλ'.κ.ια·'θ3
μετά τΛν 'λίλ·(>.%·. αι 2π>ίει*τ χώ', καί τώ; ές:5υ>; τή; δίατρο-
φής πρός παρϊλαδή; τ*1τη;, διότι άλλ,ος θέλει έκΐίΐηβί) πρός
ό*ελος τοθ Δήμου.
Έν Άλικιανώ τί) Π Απριλίου 1912.
Ό Δήιιβργος Άλιχ'.ανϊΟ
Ν. Μάρακας
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ό Αιίμαοχος Ροιταελη Μυλοποτάμου-
Γνωστοποιεΐ ότι,
Κατά την 13ην τρέχοντος μηνός Απριλίου «-ευρέθησαν υπό
τοϋ άγρςφρλακΐς τοΰ Δήμου ίντός το3 χωρίου Ρ,,ιιμίλϊί Κίί έν
τή θέσει «Πηνάλι σώ"χωρ » τά εξής ζώα ήτοι «τρείς χριοι ών οί
δύο λε^κοΐ Ό ϋ μέλας καί έττά πρόΐατα λευά ών τα δύο μεγάλα,
μέ ιδιαιτέρα γαρακτηριστιχά (σαμα) τά μέν ό*τώ (8) δ.ςΐό προ-
χόκαρο καί ζ«ρ6ο πισόξυρο τά δβ δΰο πρόβατα δεξιό %α ζ«ρ6ό
πηρούνι» άϊέσποτο ά':ινακχί μοί παρέδωχ,Εν, καί τά ότοΤχ ?ολ-
λάτοντβι έντβΰθα.
"Κ^αλεΤται ό'Ιΐν ό χύ?ι;ς αυτών όπως καρουσιχσθτ μετά των
άπρ^είξεων αΰτο·3 ενώπιον ήιιών Ιντός τό πολύ ημερών εΓχ^σι (20)
βό σήμερον, βλλυις εκκοιηδήσονταιι ενώπιον ίπιτ;·οπ5ίις αποτε¬
λούμενης υπό ιοδ χ. Σταθμιάρχου Πανόρ,Αθυ, τ3ΰ Δημ/ρχο , %αΙ
τοθ χρέη Γραμματεύς ίκπληροίίντοί, υπέρ τοί Ταμεΐίϋ χο3
Έν Ρουμελή τί! 18 Απριλίου 1912.
Ο Δήμβρχος Ρο^μελή
Άντ. Α. Μανωλάκης
Άρϋμ. Πραξ. 25
Τό Συμβούλιον της Αικαιοόύνης
Συγ*είΐΑ»ον έκ των Άντυινίου Ζηλήμονΐς προέϊρου καί των
μεΛών Γεωριίου Πλ·3■^^λί?3^ Κω/σταντί^ου Μ. Γεωργιάδου,
Ήλίϊ Χατζηα»δρίοο καί Κωνστίντίνΐυ Πΐιαϊάη·
Παρόντος καί τοό Γρ^μ,Α2""-^^ Κω ϋταντίνου Χρισπναχ,η.
Συνελθόν ίδ αιτέοως ΐ> Χανίοις κ*ί ίν τώ ϊωαατιψ των 8ι-
ασχέψεων το3 Έφετειου Χανίων —όν 18 Απ?'λ'-υ 1912
Λαί?ν ίιπ' όψει τό ύντ' αριθ. ""/ιητ/ίί Π Απριλίου 1912
ί» τοϋ ΓενικοΟ ΰ'ΐαγγϊλίω; Ήρα* ίί;υ χ»ρί όρ σμ;ί3
Ίϊόν τό άρθρ 3 τοΰ
IV
αριθ 44 τοϋ 1907 ία άγ>ατ:ς.
Όριζιι σόνοδ:ν τοϋ Κακουργιοίικείου Ήραχλείΐυ άπί ΐής ι
μέγρι τής 24 Ίουκου 19 2
Έ,'βνβτί καί βξίο'θη έν Χανίοις τή 18 Άτρ λιου 19.2
Τά μέλη
Λ. Ζηλή ιων
Γ. Πλουμίδης
Κ. Γεω γιάδης
II.
Χ τζηανδρέου
Κ. Παπαδάκης Ό Γρνι>ατίύί
Κ. Χριστινάκης
Ό Γραμματεύς
Κ. Χ
βές «ντίγραί'.ν
Έν Χανίίίς τΌ 18 Απριλίου 1912
Αρ.θ. 364
ΐό
έν Χ%ίοις
τ.λ
Πράζ. 17
Τό Συμβούλιον τής ΙικαιοΛύνης
Σ!υγιε·'μ5ν5ν «χ τ5ν Γεωρΐ:ο.ι Πλουμιίίυ Γ4ν. Ε^αγγελέως
Χανίων Πρ3ί!ρε}οντος, άπ^^σ!01ζο;νος τού τιχτΐλθ'} Ιϊρΐέΐρου
Άντων. Ζηλήμονος, χβί των ιιεΛών Ήμ* Χχ ζηινδρίου, Κ.
Γ. Παχαδάχη, Ιωάννου Ά. Σζευνάτσου χχί ίΐδνρο^ Τατα3α*.η
των τελευταίαν δύο αναπ/ηοωματιχών.
Παρόντος χαί τοθ -ρβμμ,ατέω, Κω/. Γ. Χριστινάκη.
Συν»">·βόν ιδιαιτέρως έν Χα/ίο ς χ»ί έν τώ 5ωμΐτίω τώνϊιαα-
κέψε«ν το3 Έφετείου Χανίων σ^μΐρον την 3χ Μϊ..ι:ιι '912
Α»6όν ύΛ'όψει το ϋπ' αριθ. 1413/ιοΐ3 ^ -2 Μιρτ.ο^ 19 ^2
έγγραφον το3 Γεν. Εϊϊ«γ[-ελεως Χϊνίων πΐρ .αλοΰντ3ς νά ορι¬
σθή σύνοδος τοϋ Καχαυρ (αί χείου Ρβ'^μνης.
Ίδινχαί το αρΐρ. 3 το3 ΰυ' αρθ 44 τοό 1937 Λίϊτάγιια-.ο;.
ΌρΙζει σ^οϊον τ)ϋ Κακο^ργ.οδ(κε·ο>, Ρ.&ΰ-.νης ά .ό 12 Ίολ-
νίον 191-^ μ^χρι τίΧους (διο^ μην^^.
Έγέ«|ο καί ιξίδόβη ϊν ΧαιΊοις ττ] 31 Μ ιρτιου 1912
Τα μίλη
Γ. Πλουμίδης
Η. Χατζηανδρέαυ
Κ. Παπαδάκης
Ι. Σαουνάτσος
Π. Ταΐαράχης
Ι Διά τίθτα
ί Δοιάζον ΐρτ^ντοΰ x^^τ13γορο^μ,έ»ου Μ χαγ· Χ
' έτών 38, -'εννηθέντ^ς καί κϊτοιχοϊντθ' είς Κεφχλα Άιϊοκο
ι ρώνου, ίγγαμου, έ^'γIα^ι;άτο^ χρυ £χ>·ο3 ο:θ ϊόξιυ χ,αί πολί-
| Κηούτσει το* /.ατηγ3ρ^^μ ν^ν τούτον Ικαχοί δΐι υπό κοιν-.ΰ
' σ^μφέροντος μετ αΛλων κ νοί,Λίνοι σ /ϊτΐφίσυα; ττ,ν ϊκτί^ίοΐν
| τ5; έπ3,Λέν(;ς άξ-θ!£θ!ν^υ -ράξίως κα' ίν κχ ταύτης ^Ό^:λο~
γησανιις χ±ο 5αιανϊ30ςϊλΊήλ;ος σ.; δρο**;^ *ή'νί τΐίτής 2—-3
Δ&χ-μβοίο.* 1 νίΟΤ ίντ^ς το^ γω^ίου Αρα^7νο^ Άτοκορω-Ό^
ϊττρ'μϊX^τ*3τως εις βοασ,λόν ψ^^ΐχής ορμή-, απεφάτισ,ϊν ?ατ
λ θρωτοκ'ο ια> κατάΐ,δ Μΐτθαίυ ίί^αχάχη πυοο-
εςχΐτ αΰίού δ:ά τώ./ πλήρω>» π; ιτ 3ος χϊί σφχιρών % ·ρο-
δόλΐονττλυο των Χΐίπληξα,τε; τοότον *ατάτήν κϊφαΛή;, σιοπ .Ον¬
τες ?» -ά ίΛτιλ σ^σιν άνθρωποχτονίαν λχχλ των Άλεξάνδρί^
Αϊί θϊοχάίθυι Σ'ρ^ακη ϊπρ^μελετήτ^ς ε'ς δρΐσμιν ψ^ικής
όρμί)ς ϊΐτείίϋσΐν καί ίξιτίΧιΐχ/ προ; τοΰ ο » .; »Τϋ!κΐ;ν τρ% ·
ςιν ζε3ιεχ£^^^^.ν το^^αχ σ: ν άρ/η; .Α'ελίσίυ; ήτο: ίτυΐοδολη-
σαν α'Χ'χ το,ίΓίΛν ΐΐιχ τώ; τΛ^ρων π^ρ'τ 4ος ν.ν, σ» ιρ·3ν τορο-
ότλω' τ-ον ϊ^λ." ίλ. τύχης »«ί ά>τό Λν.ςΐρτη ΐτ« θ-λή-
Ότι άχριβές αντίγραφον
Χανίβ τη 2 "Απριλίου 1912
Ό Γραμματεύς
Κ. Γ. Χ
Ο Γοαμμζτε^ς
Κ. Γ. Χρισΐΐναχης
των, ι^:;-νοοη'ϊαμένίϋί ήι>είί;θ ?α.ι Ί χ
ϊ'.ΐχι «-Ον όνϊΐδυμον ν,χϋ-ζι,γζ ύ'^ρεος, Β. τίλοΰντϊς κχτά
την «λτέλϊΐ ν τώ/.πρά|όι τ--ΐτ'ι)ν *.'; κα-ο-στ^-'ν άνιχτιοο
^^γχύ^ϊ(ι^ς τώ* αίσθ')σ5ο»ν ή τοΰ νοός ΐίιιν, νχγ η, §5ν ή"ι0 μίν
ϊντίλώς ατ3·λ-κλε!Τ;Λ€νη τού λογΐΛοΰ τυν ή :νίργ*(3Ε εί, τ:ι~
οίτον όμως ^χθμϊ;ν ούΐ.ωϊϋ, τετΐρα,'μ-νΓ, /αί ήλαττωμϊνΐ]
ι3?τε ές" τίτιίς ταύτης λίίπο^ν τά π^ός ίφϊαΛθνην τήϊ τδ/>εί?ς
ί Ν ί
Κχτϊδ κβζϊί τούτον είς είο*τ-;ν ό«.τώ (8) Ιτών κα' ϊίς τά έ'ςο-
ϊα τής δ·.χης ο-τερ τ.3 Δ;Αοσιου ίία^υ,ας πί-τή·ο ·.» ίς (ό6)
ίίϊτρϋ-ίας λιι διά -:3ΐσα)-ΐιΐή; αύίο^ χρ27ί)ΐϊ'ος τριών (^)
μην3ν κβί.
Πχ,χ-ιιίι.ι:ιι την 6 μ χοονβλθί-ίϊν 21 Ί3^νί;^ Ι'^ΙΙ άγ^γην
τής π5λι;ι*ή ίνχ,Ό^ΐης ΛΐΑπ3ΐ/ί)ς Κΐίυ-ιάκη γ-'οας Ματθϊΐου
Βλΐ^Α·; ίι'^έί^ΐ^ν «αί ώς «υσ *^ς καί ν^μί,^^ ίπ-::ρί*ουι
ων άνηλίκον όίφΐ^ών πατρός τϊλνω/ της των Χαρχλίμπους κ«
των
βΪΓ~^^^~«
νίας Μ;.Οα·χ> Β *χ*η- κατά τού ζρ ηγ
μ-:νοϋ είς τα άρ,/ό^.α π-ολτκ,ια* α ή, α ά>, 'ζν.* *θίοισ όν
Έ ά
Έν Χανίοις τί) 25 ΌΛτωδρτοΛ 1ϋ 1.
Οί Σύνεϊροι
Κ. Παπαδάκης
Μ. Δασκαλάκης
!Τ. Φ3ωτάκης δ
Σ ΦυλΧαϊιταχης
Άχριδές άπόσζαομκ
Έ'ΧανιΌ[ςτή 6 Άπρ,λίοο 1912
Ο Υ)
Σ. Φυλλ^δι
Άριθ. 17.
Τα Κακ >>
. Χανίων
3υγείαενον χτλ.............................τ . ...
Δια ταυτα
Αίχάζον έρ^μην τού χΐτηγορουμένου
Κηίύστιι τ&ν χ«·ηγοοούαϊ*ον Έμ-ίκουήλ Κατΐιγα;άχην γιν-
νη-ιέντα χ») χ«τ->ι«.οΰντα ίίί τ4 /ω3ίον Ν*πο? Άποχοοώ»™, Ιτών
30, πολ.-ην Κοήτΐ χαί χί/ΐίττΐανόν ό θιδοξ,ν φυ ^διχο^ντα ή5η Ινο-
χον δ τι την 4 Ίΐνουα (-υ 1 ^ΟΟ ίν Χϊ>'οι άτ30ϋ.ίλ?-ήτως ·κ β α-
ψ 63·λ?|{ ϊΧί»άτι*« χϊ! *> « «α/ϊ·'ο »ς Ιπληξΐ -Λ;Βο
^άΧ -«ι Φρϊγχϊτχο Μ*--βϊν τ^ν μέν π·ος την
η
ί?* τ'ϋμη ?>; & $2 ιγ έθ'-ώ τιΐΐΐν
μηνίΐν
Κχτ»5ι*άζί( τίιν κηου/ίΙ/τχ εο/ ν $ι ιτο νήί φυλΐχ'ϊε ος τύί
χ*! ήμιίσιω; έ των.
'Εοί6γι *π-«βασίΐίη χά! Βηα.ίιαΐίίθτ, ί^ Χχν οις τη 4 Μχοτ'ου 1903
0? Διχαστ»!
Ε ΚαοΛκαλοζ
Ό β τβο τού Γρα κια έως
Ό "
Ι. Βονλγ«οης
Α. Άνθονιίης
Π. Φονυιις
Άχοιβΐς ά-
Έν Χϊνί ι; τ?ι 6 Άπ-,ιλίοο 1912.
Αριθ. 49
Αρθ. 55
!ό Κακο ργιοδν "έχον Χανίων
5υγχ«ία;νον χ τ.λ. ......
η
Χά ,ίγίο ρ
Διά
πιοτποι.'^»; 5ιχα ν ν-α « τι 5«, ηϊΐ)
Ί βυγο*'-ΰν-τ, 5' "όν ?ΐ, ϊο >υ-α ΐ'ιέ'ο*, εο/τ τοο ό-ι τη 4
Φ-βί'ϋβι'βυ 1902, Ηίκο> ντ ΐΜοιπο'ΐίΐη ϊΙ? εΐυτο* ί9 τιν ό^ί-
λ-); έκ! τώ τ ο τώ -ι "5 *?3ΐά!/ι - 1) ί5;ηΗ'·τα Έ ι ΑΙ υήλ
Γα-'ίμαλάχην χι! Έα ·ΐ υή Κ'».Χ·'3η γ^υιθίίιυ- χ>ί ν«
ω.ίλΓ,ί' ό Γν -, ταρέ·ϊ τ- αΊ οί ΐ> ννώτιι ψϊί'ή τ>/»γι*«τ«
ώ" ϊλη^Λ ήτ ι τ ι επ ό ΐ3ν γ -Ι 5>ι/ϋΐώ' 700 έντ·> τοΰ 4ν
τϊί πόλει Χ« (ι> Ξκ^κιιιι Πί-) υπόλίωΓ, ε Οϊ χΐ^ώχβ', 109
^ράχιχ χ$νε(0Τ χ^υτι/""ίοι» (ο νουτ-/ ΐν γ*(ΐ>Τ4ΐ ότι 5ε ΤΓ|-οτ?ι-
ά
χά!
:1ιι ^ίυ χΎ3ΐ/Ηέ>~χ τ ΰ")ν ένοχον ε'ί ε(?χ*Γ,ν
|1 έτώί χ*· εί; - ί: ,-α-υ^ χ τ ΰ η«, τί».
Έ'θ'θη Ιπίϋαΐ'τ'ίη χκ! -'ΐηιι τ Α* %ι ΧϊιΊΐί τ" ?0
-εαβϋ'ο·> 1903
Οί 1 χχϊ αί
β.
Ι. 1
Π. Φονιιητ
Ν Φιο
&ΟΙΓΟ '
Ό ·Τ>,ό·
•χ ιΐΐτεύ
Σ Χ»;3'
■βατά γ
ΆκβιίΙί
ϋπιίιπ
ΐιΓμ.»
'Β* Χΐν
Ό ς τί
6 ΆΐΓ3 Αί υ 1912
Ό
.α εϋ
Σ
Ε Φ-λλ'
ιτ-ίχτ,ς
ΆοιΟ. Ι
Ιο-ι>τ
37
» Λπορ 82
Γό
κ.λ-
Δ» τ0
Ί ίν χϊ! τ'ο ά Οίον 7! νΐ ΙΤ ^ /ί|ς ^χ'.'-'Λ'^ς ' -,οτο-οι-
ηθ^ δάτς^ΐιτ'όρθ "93 Νο^Ο^
Δ αζίν '.ρΓ, ην
Κ'^?^^I.1 τον /.χ -;, 3 ^7,: ν Ικΐ· η Κ Ά χοπά'.'ίν πολ-
ν ΙλΑ,Γ,να γ'ι,νη') ντι *χ· /.α'^'* 'Ι · μ τι /λο'ίχ Γΐράζ υ
ό5 ξ * 'λ Ι χί/ τι}
την
Το Κα οΐ/ργιοδικίΐον Χανίων
χ-λ........................
Διά τα ΰ τ α
Διχάζον έρή^,ην τ*1;! νΐ'ηγοοοομ*»ου Λε»'ν 8χ Μλα
νηθεντ-ς χβ' χχτοΐχοί.Γθς ^ίς ΒχΑον Άιιι οώ'^^, / ι:
» δό;ου «ο,'ίτου Κ: ^1ΐ^ι^ φογιδΐχ ΰντο- τ,5!
Κη υτ·-ϊΐ αΰ-ΐ» ενο^ο ί τ«3Ϊ την Ιην ώ.α* τη νυ-,"ίι; ή 11 ' οί
τ;>ο,. χ{ 15 Μιοτ'ου 18 Μ απο3μι«λ5^ί)-ιϋ. **! είς β.ϊ ^ό ί· ' ι*
χα' πΐριργ,^5ε ίπο ^^-τ^ί)> .^, Γ. Φϊί- |
*:ε «ς * χ·'χ άτε^ϊϊιτι χαί .ξ τ λεσ1 την ϊ. ρ >τ>- ^ χο_.
ο-: ^.'Αηνίϊ, τόν ·ρχί·>.') χ
γ£·.ώ/ >^ -τ^1ά^7^ Ι α^ν
■ >/ ε ϊ Ι ^χ
'ιι χ->~ δι). *'ίϊ3*.άν.^ Άκω ■
ΚΪ3 (ι :ς-3 τ την ά-, ο 23 Φί-
ιιηνΊί Φε-
5ροοχοι:ο ι ) )3ίιο? ς^πλνοα,ή τ' αι τθ2*5σας -3Λ ιιηνΊί Φ
6^ο^~3Ε >» ι^ ?τ^-, ίίϊ δρ^/μ^ς 1 20 ϊτ' ό^-μιτι ι αί ώ νί ή
{*!£?;Α,ν/; ~^5χ τίΐ ^«^>:ίί ^ ΪΓ,Αίί ϊ-ΐκ-ίλ^ Ι οί (^Βαλ'ρ·;
ο - ,λ
ς χάτ 1 *>τ'ς τ-·« τ '3-;ην τοΐ ί'οηΑ«'ν3ν
^ τ ί !*υ-*ί" ίι~ι>'^ -("ΐ'χν^)
ΐτ"·ο γ;ήϊ'ν ιτροϊ γ«" ώ α,ιτό
, ,ν Ρ Ι)14;ί( ΓαΐΛί ο^ «.ϊγ ά'νιβΐ:ον ί έρ/ 3; ι,ιη-
8 Ί - ς. γ^: ·')τ'; το τ ι ' ό3 ϊ" κ·ί >ιϊ
κ οω
!χή ββαήί. β^ίί.ίβί'ί χα· πΐριργ,^ε ίπο ^^-^^ί^> .ο, '.93ΐ- ('ν3ς Μχ;: ο 1 ^ ι>5 4. ι -:· γ^,)-'; το τ/ » >■ ^»-ν** ·> .
'μοίχη ξΐί β*:ε «ς * «·'χ άτε^ϊϊ'.Τ!, χαΐ ^ξ τ λεσ· την 4. ρ ,,τ,- 1 χονβρΓαϊΛ , -5; ά> ,ς οω ?·,μ.>^ ϊ-αιΛ:» Ιωΐνν:υ Β λερίϊ
τον'α» »ύ-οϋ Τ3-υμΐτίΐϊ; »ύ-9- «.τος τ Ι χωρίου ΓΛ-Λο/β» Ι ^ ιτ 3,4ίζ=ί α>ον ό ς ρ τα ν π.^τε 5 - ώ; ~^ί
Ατοχορώ.θϋ ?ιά μα,α' άς ίξ οί 'εβϊνεν ϊπ,ς με-» 3« ώ«-. ! ·Κτ ί2/>ί-{ « ς ;Χ3:) α>03 ,Τ 3 τΖ; Δ ,μ3σ ο^ τα; τ^ 3ι»η;
Κα'αοιχαζει τον χτη;υ,θέ.τα ενο/ον Λ.ω ι«αν Μ*£χα'η ίί, ; .' ., #ι,. ,,: »; ,,, ,,^,,γ-
ινη. Είο*ητ|ί «έϊτβ έτώ χλ( α·-, τα ϊ; ->* · ^ί^ηί '^οχ^Λ7, * * "■**■' ■ -%·^'-■'λ ν '
έσβαρβ; είσπραχτίας χαι 5ια τριμήνο πο:σΛ!Γΐ*ήί αυ-ο» χρί- ,«■«=- -ι3ί!Ι'·1 |ΛΤ!' *;531χτ;ϊ*ΙΙ|'
Έκ.'ήη άπεφΐϊ'σίη χ*1 ϊ^
? ου 1902.
Οί Δ
ίν Χί.ίί ς -3| 3 Ιζ
Έκριθ) άφ η η
Έν Ρ.'ιύμν»; τή 13 Ί..ν.3^
Οί Σ^,ί
Κ
' Βοΐτλγαοι ς
'1· Ίαπαδοκκς
II.
Φονιιης
Ν. Φαοιϊοι (κΊκης
Αχριβΐ. απόακασμα
Έν Χανίοις τ^ 6 Ά-ριλίίυ ΓΜ2
; Σ. Κολο*υθΙς
'
II
—παν'ϊάλος
Ο Ύ)νοΐ!μυ>χτεΰ; ί
Κ Κ ν α;χχ«; «
Ο
Ε
1 Άχρ 6»ί άτ.03·"ομα
! Έν Ρί« μντ,τή 9 Ά τρ λ,, υ
Ό 'Τ) /·οακ.ιι«:είίί
Ε.
Ό Υ)
Ε. Μ. Αί* ζος
/,-.·-·»Ρ --"-'ί «-Λ „
Αριθ. 302
Τό ΑικαίίτΑοην των έν Χανίοις ΐι/νΐδρων
Συγκιίμενον κτλ.
Διά ταυτα
Δΐκάζον ϊοήιιην τού κχτηγοο^υιιένου Στυλιανοϋ Ιω. Τσιδου-
ρά>ιη ΐτών 28 γεννηήίντο; χαί χϊ-ο'ν.οΰντος ε'ς Κ3·>τομιο! Κι>-
ϊωνίαί, (ε*ργο3 Χριστιανόν ΌρΊοϊΐξ^υ ν.ν. πολίχου "ΕλΧηνο;
!;δη δέ ^υγοδίχου.
Κηρύσση τούτον ϊνογ,ον ότι !>πί Χ3'νο3 συμφέροντο- μετ
άλλου αγνώστου Ιτ: κν^μ,'-νθ! σ-'νχπεφϊΐισαν την ϊκτέλεΐιν τής
επομένης ά!; ο·τοί»ο ι πράξί»ς λχΙ έ'.ΐκοι τΐΰτης σ,ίνοΑολιγή-
/ΐντε; 3.1 ιίί'ΐί τος ίλλ'λ-ο; υι^οο>.ιι την νΰτα τής
ίθ—21 Ίίϋί:υ 1905 ΐ> τώ χ^'ίφ ΤίοντομχοΙ Κυ?'β»ίχί σ*ο-
'θ3ντ»ς νά έ*:»λ·'σ β* ν ϊο^ο ιΐτ3τι«' ν κχ-ά το-3 Ιω*
Αανάη άτροιΐ£λϊΓήτ«ος α'.'.
χαι ΐτιγε'ρηΐχν ποός τοΐτ3 'ςοτΐρ'.κήν ποαξ'ν κ«οΐί/ουσ*ν
ΐφχήν «Ατβλέίβ ος τοΐ το·.3ί:ου κ«οιηγή·Α«το·; ήτοι επί τώ β'ι-
'ΐημίνφ ικ-!τώ ϊΐυοίδό'λ.ησχν *ατϊ τοίτο> 8'.τε των πλίιοων το-
)ίτιδος κϊί σρ/ΐρών ποοοβίλ'Λν ό'τλων γχ:α, άλλ' έ-ι τΰχης
■αί άπό άνίξάίτητα τής θελ^τειό; των πιΐ'στχτ χά ^τίτοχον το3
ϊνθρωποκτένου σκ·»πο3 των. καί
Καταίικά'ει αόν κηρυγθί.τα ίνογον Λατηγορού|Λίνοι» εί; είρ-
κτήν οχτώ (8) έτών.
ΈχρίΒη, ίπεφ^σίσθη καί εδημοσιεύθη.
Έν Χανίοις τή 2^ Σ5-τ»μ6ρίου 1911.
Οί Σύν»ϊ;;ι
Ι. ΣαουνΙτσος
Ι. Κατχλαγαο-,ανός Ό
II.
Φ·.ωτάκ*)ς Σ. Ε. η
Άνοιδές άχόσπ*σο.α.
Έ; Χϊνίοΐ; τ" Γ) ΆττρΆίοι 1912.
Ό 'Υ)γρΐμμιατ5ύς
Σ. Ε Φολλ«ί(τά*ης
- - ■ ■ ■ ^ ■-
'Αβ-θυ. 311
"Γό Δ>»:ηίτΛο»ον τ 1&ν εν Χανίοις Συνέδρων
Σ.·γκ = '.α,ίνον κτλ,................................
Διά ταυτα
Δίκίζον ίρίιμην τ-3 κατη'■>^ο^^ιέ>^ου Άνίοέιυ Γεωργ Μ ι-
■5χ/»ιυ*ά'·»ι νεννηθέντο' β'- * ώτολίν Σ?ϊ·ί)· κ>ί «ατοΐλθϋντος
'ς Χα»ία Χοιΐτιχν:^ Ό)*» ?ός^ χ»! πίλίτυ "Ελληνος, ή*η
' - «υγοϊίκου.
Κη3'"-Γϊ·. το3τιν ?νχον ίτι δ^αί^ος ώ> ϊίσ:ράτω3 καΐ ε'υ-
- ίξβςβτ^τϊ'ς 1 Σ.π:ι «π· υ !9Ί6α:/.ν τή; ?0 Ίανουϊθίου
1 ι.)7 ται')1 ί χρίοω' ΐ3θτ·>-.> όϋ«'λΐτ'5ι το5 Διυιοϊ'ου δραχ-
ϊ; 8^3 γ''ί5ΐς -^η-υ; το·άι-ιχτα 561 (233?) διατιΐτίυ-
Οί ιχ· α} ώ Ίτό την Ανο-ίί,) 'Λ οτηι-ί τ υ δ'πίος τϊ παοαίώση
ΐ'ς τ^ δηχότ'ον ΐ?'.οτ3· 1ι κ,ϊ1 'ϊ-ηνχ'*τβ τό ΐ'ρ^λίιιι ποσόν
1
τα
τρκτ»!- ίν:'
Έ, Χανίοις τή 27 Σ
Οί Σίνε
Ι. "3Βαου »-«
Ι.
ί .ϊ (10) ΐτών.
191 !.
Ό
Πβνταράχης, -ολΤται "Ιϊλληνες Χριστια-οί Όρθόίοξοι καί χά
τίΐκοι τού χωρίου Όρθβ3νΐ Κυϊωνίας καΐ ήδη αγνώστου διΐμονίΐς
κατηγοροβνται ώς ΰπ·ϊίτίι τ 3 ότι έκ σ-ιστάτεως μ«τά τού Πα-
ν^γίώτου Γ. Πενταράκη κϊί υπό κοινο3 συυιφίριντος κινούμενοι
σ^-«πΕφάIισxν την εκτελεί ν τή: έτομίνης άξ'οπιΐνου -ράξϊ-
ως κ,αί ένεκα ταύτης συνμολογήσαντες άμο'6»ίαν ποός αλλήλους
σι»νΪ30Άήν την 5 Ν3ευι63ίο·) 1911 θέλ'ντίς νά έξαναγκάσωσι
τον Άνθοτασπιττή^ τί!ί Χωροφυλ-ϊκής Ιωάννην Τριπιϊάκην
».αί τοας ύπ' αύτ'ο* "ΥπενωίΑθτάίχας 'ΕΑμχνουήλ Πρωϊ.α,άιιην
καί Μ'γιήλ Βιοΐ'.ά'ην μ^ τοθ- "/(.)Ο-Φ'όλ«κας νά παραλβίψίσι
π;αξιν άνχγομένην είς την Ιπηυιτίαν των ή'τοΐ το3 νά σολλά-
δωιι τόν ϊα των κχτηγ:οο; ιέ-ιω; χύ ών φυγοϊιουντ* Βαο-
δην Πίντάρην, ήτίίλησχν τούτους π^ο'.3-)ήΐϊντες κατ' έπΐ-
νάληψιν κατ' α!ιτ4ν κχ! σ^γχ3όν(1>ς ϊ^ρ ψχν κα': μ!αν βόαδαν
πρός ΐ*φ~Λ'σ ίό'-'.
Έτειϊ'ι ό ««ΟΑηιΐα το5το προδΧέπετϊΐ κ^ί τιμ»οεΤται άπΌ
»τ' α3θοΐ 57 καί 16^· τοΐ Π^νν.οί Νόιου, χα3α«.τη3'ζ*τχι δέ
ώς τλημμίλη,ια
Έπειϊή ό κϊτηγορού^ενος ο5τος εϊνί άπω» καί άγκοεΐται ό
τόπος τής διαμονί'ς τού.
ΊΪ3ντίς κϊί τ* αρθι« 405 %η 406 τής Ποινι,ιής Δικονομίας.
Καλο3μ«ν τόν ε'οη ιένβν κ*:ηγ ρ:ΰρΐϊν:ν'να Ιμ^ανισθ' αύτί-
προτώτως ίνώττ όν τού ^κρ^ατ/1ρίο^ τού Ποωτοδκείου Χανων
την 21 τού μη/ο; 'ΐουνίου τοίΐ ϊτους 1912 ήιχ·!ραν Πέμπτην χαί
ω32ν 8 π. .α. ίνα δ ασθη ώ; ίιπα'τιος τή: ίκ,τεθΕίση: π άξβω;,
άλλως θΐλν διχϊσίή ;οήυιην σ^Λβΐόνως τώ αο^οω 107 τής Πο'-
νοιής Δ!κ1ν^μιία^, συγχοόνως δέ καλούμεν α^τόν όπως λα5^)
γνώσιν των εγγράφων τής δικ;γο«φ{2ς.
Έν Χανίίΐςτη 10 Απριλίου 1912
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Οί κληθέντβς μάρτυρες
Ί'ι)άν. Μ. Τριπιδάκης άνβυπασπιστής
Μιχ. Ί. Βιιικάκης ΰπενωμοτίρ/ί'ίϊς
Έι·α. Μ. Ποωϊμάκης »
Γ«ω3. Α. Βΐσιλαντωνάχης χωροφίλαξ
Στίφ. Ι Κου-ρουλάχ^ς »
Ίΰάννης Άνασταιίου Στοατΐνάκης κάτοικον Ό :θο3νι Κυϊωνία;
"Εγγραφα πρός απόδειξιν
Ή ύπ' αριθ. 59/911 ξκ,Ηι,α'.ς τοΐ Σ-αΟ-ίθϊ Λάχ^ω»
Άρμόίιος δικαστικός κλητηρ παραγγέλεται δΐΐω; ί> αντίτυ¬
πον τού παρίντο; τοιχ-κολλήση ϊίς την τελευ·Γ-';ϊν "κατοικίαν το")
x>τ-γορ3^|Α|νο^ ννι Ιτεοον τοιχοοΧλή" β'ς δ/ιμίσι* μί?η.
Έν Χανίοις αύθηΑ»ρόν.
Ό Είσαγγελίύ; Χανίων
Γ. Σκουλάς
Άοι9. Ποωτ. 3600
τ. 21,3
Έν ονόματι το3 ϋΛϊιλεως των Έλλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΌΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
> παρα Ποωτο">ι*;αις Χανίων
Αριθ. Π36)τ. 3263
» ΔΐΕκπ. 1957
Έν "Ονόματι τοίτ Βασιλέως Γεοογίοιτ
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΐνΡΓ. ν
Ό παρίι ίΐοωτοοίκαις Χανίων Εϋ{α^γ·ε
Έ—ιδή(θ1 1) ΒχρϊήςΓ. ΙΙιν:Λ3ί«ι; 2] Ίΐ3α*·.)ί Ι Μο^
'. ·Γ»ης 3) ΊωάννιιςΣολ. Μ^ζ^ρ»*»); χ,χϊ 1) ΊΛ1™ Άη.
Ε-ϊ;»/) ό Ί(ί»ίνν()ς Άπ. Δ^αουλάΛί,ς, πο4:ης ?λλην γ,ρι-
βτανί-, ό.Οίδος ;, ^ά-«Κ3ς Λ:·.κ.^.ν Κυϊωνυ,· καί ηΐτ, φυ-
γ3Ϊ:χ.:ς χϊτηγορίΐταί ώ, ύπχίτϊί; το3 ό'τι ΐκ συίτάσεως μίΐά
τίύ Κιονστβ/τίνοϋ Έχμ. Ζ·οφάΊιη καί ΰζό κοινοΰ συμφέροντας
κινοΰμΐϊνο'. σ^να-β5άτι^α^ την ΐχτέλεΐ.ν τής έιοο.ένης ας'οποί-
νου πρίςϊ«ι; *αί £.Ζ/.ι τ^ύ,ης σ^V1μ1Xογή^ίντ6ς άμο.δαί^ν
προ, άίνΛηλ-υς υ·ΐ^ ήν, έ- γ/ώΐϊ', ί> ο (ν ο,ΑΟνως κ*ί άνίυ
τη; β^γχα-αίίεΐιω; τοΐ έχοντος ϊκαίω,** ΊΐοχτήΆονος ίαίον
εις την κα.ιχ,ιν τω/ ςίνα κ νητά κτήμα:» ή:οι ότι την νύχτ
τή; 13 Φ.όο^^ϊ,οίο^ ;9ΐ2 πϊοί ώ;αν 4 Υ,—5 μ. μ. «κ τής
θέσεως «Κίτάνί» τή; περ φ,ρείΐς τοΐ χωρίο^ Γαλατα Κυ*ω ·
νίχς 31-τ^ιιχμ εκ άονι^ν άςίας 25 δοαχΑώ* άή«ν '-ίς τόν
Άρ.στ.ιδην Ν. Χαριτά.·;; β.α /α τ: Ιχ,βτ ",τ^ϊ^μως ώς 1ϊ»"
Ετειΐή το χ,'υ.~χ% Τ
τ' άρθρον 57 τ:3 Π5ν.κι3
Ν:,αοο χαϊϊΑτηρ.ζίται δέ ώ;
α' χά; τιμιβρεϊτίϊΐ άϋ
1 χαί 2 [33 ύπ'άρ,θ. 68
Εφημερισ τϊισ κυβερνήσεως
Έ*ειδή ό κατηγορούαενος ούτος είνε άπών καί άγν^ιΐτα'. ό
τόπος τής διαμονής τού.
Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Ποινικής Δικονομίας.
Καλούμεν χον ίίρημένον κατη Τορούμενον Γνα «μφανίσθή αυτο¬
προσώπως ενώπιον τοθ άκροατηάου τοΰ ΠραίτοίικιΙου Χανίων
την 51 τού μηνός Ίουνιυ τοϋ Ιτους 1912 ημέραν ΙΗμ:τη>
χαί ώ^αν 8 χ. μ. ίνα ίικασϊ^ ώς ϋπαιτιος ιή; ίχτιθιίτης ποα-
Ι,εως, άλλ«ς θέλει 8 κασθή έρημην σ,ιμφωνως τω ά^θρψ 407
τής Ποΐνιν.ής Δικινομίας, συ ,,χρόνω, δ= «.α ^οΤμ.ϊν αυτόν ό'πως
λδβ γνώσιν των έγγρισιν τής δικονραφίας.
Εν Χανίοις τή 20 Απριλίου 1912
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Αριθ. Ποωτ. ΙΟυΙ
» Δ«7π·.....626
Έν
Βασιλέως-των Ελλάνων
ΚΑΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Οί χλγ,δέντίς μάρτυρες
Άριστίίϊης Ν, Χα,ίΐτακης κατ.ιχ,ος ΐν/.ατα Κυϊων.ας
λαρίλαος Σ. Μαλ^ντρέτος » Σ:αλό »
Γίώργιος Βασ. Μπαιακης χωί,ΐφύ>αξ
Έγγρ^φα πρός απόδειξιν
Ή ύτι' αριθ. 4 ϊ. Ι. έΆοίσις τ^ΰ Στϊβμοΰ ΙΓ,ατανΐά Κυ-
δωνιας
Αρμοδιος δ:/»σ;ικός κίητήο -κρΐνγίλλεται όπως £ν αντί¬
τυπον τοθ παρόντος τοιχοκολλήση είς την τελευταίαι κατοικίαν
τού κβτηγοοουμ'νοι» καΐ ?τ«ρον τοιχοκολλήση είς δημοσία μίρη.
Εν Χανίοις αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
________ Γ. Σκουλάς
'ΔριΘ. Πρωτ. 1000
» Δυκπ. 625
*£ν Όνόματι. τοΰ
ΚΙ1Τ
ΚΛΙ1ΤΗΡ1ΟΝ ΕΠΙΚ.ΡΙΜΑ
Έπειδή ό Δημή ριος Γ^.γιοταχη; ϊ) Καρ(3οτης γεννηθϊίς
ιίς ΐί,αρίς και κατοΐλών εί ΝΓπος Άτοκορώνου καί ήίη φυγό-
δικος, /ατ»ιγορ-ΪΓ>'. α>ς ϋπαίτιος »θυ δτι την νύκτα τής 14 — ίο
Ίανουυρ ου Ι9ί2 ϊλ τού βταυλου τής «ν τφ χωριφ Νίπος
ΑπΐΚίρώνβυκχτφκημό.,,^ '.π ουίκοινωνοϋσης οίκια; τής γυναι-
καδΐΛφτ,ς τού Άργ^(;ή, τό γενος Βΐσιλαν-ωνακη σ-ζυγου Κων¬
σταντίνου Βαφιανακη άνοίξας την θ^ρ^ίν διά πλασ^ής κΛε·.ίός
κβί ε'υ«Λΐών «ν ούτή, ύφ^εσεν Ιν πρόδατον, *ν άρνιον, μίαν
Ορνιθα κσι έ'ν χο.ριδιϊ^ άξιας έν όλψ ίραχ,ιώ» 50, έν ^νόσϊ·
ιήί αλλθΕοιίτητος αϋτοΥτωμόνως κ^ι άιυ της συγκα;αϋ«σε-4ς
των εχόντων ΙΐΑ.αί>ΐγ.χ ώς άνω ίδιοκτημινων ί'να ϊχ-ς αάτβ %χ'·
ρανόμως είς την κατοχήν τού ώ; ϊδυκτησίαν τού,
Έπειοή τό ανόμημα το.το προδλίπιται χαί τιμωρεΤτα: άπό τα
βρθρα 377 ϊδ. 2 το3 Πο'.νικϋ ΝΌ^ου, -χαρακ.η^ίζϊται δ* ώς
ηλημμέλημα.
Επειδή ό κατη^ί;ρο^μείος ΐΰϊος ιΐναι άπών *;ί άγνοιΐται ο
τίπος τής ίισμςνής τού.
Ίδότεςκαι τ* άρθρα -405 καί 406 τής \ν, ι ή, Δ'κονβμί'ς.
Καλοϋμεν τον είρημενον κατηγορού,Αίνον ι'»α ·μιφανυ(3·5 αύ;ο-
κροσωτ-ως ενώπιον τοϋ ακροατηριου τοΰ ΙΙρωΐο^ΐΛ,άου Σφϊλ. ών
την 14 τοϋ μ-,νος Ίουνΐο^ ι^ έ:ους 19.2 ή^ίραν ίΐίμπτην
κβί ώραν 8 ι μ, Ενβ ϊ.*υθί, ώ; ϋταιτιος τής ·»».τίθεισ«;ς πρά-
ς»ως, άλλοβς 6ίλει ίκααθή έρημην συμφώνως τώ άνθ,;ψ 407
ιής Πίΐνΐκής Δικονομίας συγχρόνως ίε Λαλίομβν ούτον όπως
λ*ίτ^ γ· ώ»,ν των εγγράφων τής δικογριτφίας.
ΈνΒάμω τί 14 Απριλίου 1912
Ό Είσαγγελίΰς Σ^τΐκιων
1. Γενεράλης
Οί Κληθείς μάρτυρίς
Κωνσταν. Ι. Β:φ!ανίχ.»;ς χ,αίοικος Νιπους Άποκορώ,ου
Άργυρή Β^αιλαντωνίκη σι ζυγο;Καΐν)τινου Β
Ν
1 Έ* ειδή ό Βασίλειος Έμμ. Ρΐαμιά^ης γ*ννη'είς κα!
κών είς Κλ νυ6αι; Άποκοροώου καί ήοη φυγοϊικος η
| ρεΐτη ώς ύτ^ίτιος το' ό'π, την 8 Φ^ίουαρίικ Ι9ΐ2' ί-ώ π τ¬
ι ρ^δω*εν είς αΐτ'ν ό Γίώ ,γιο^ Λ. Πζπαδοικβκης όμοχώριός τ »
| ίν χωριω ΚΛ.δΐ'ς ίραγ/Λϊς τιιακοαίας έό5ο.*ή.ονΐα (370),
Γνα πϊοαίώσ/ι ίς αϋτ-Λν 28) ιίς τον Ιωαινην Ν Σΐρ^^κην >-ι
τάς Αο:π»ς 8ι ϊί; τ;ν Μί3«.3ν Ί Γ=ω3γ»κϊην *α:ο.κο.ι Χ »-
; νίων, ούτος ιπι ακο ω νά αποσΐϊρητ'ι των χοηματων τούςωντ,-ν
} ε'ρημεν:ν ίϊ.ίχτή,Αονα άνευ ατοζτ(!Αΐωτεο; *ατβκράτη;ι χαί κα¬
ί τηναλωσεν ίϋ-α.
Έ-5(ϊή το άιομηαι τουτο π =5 έ --τλι κϊί τυιορ ι τα: άτό τ'χ
! άρθρα 385 κιί 388 τού Ποινιου Νό-ΐου, χϊραιτηρί^ϊ-αι δέ ώς
? πλτμ·α.;ληαα.
ξ 'ι^,πιΐδη ό κατη-ρρ-υμ^,ος ί,ΰ ος ϊί*αι άπώ καί άγνοίΐτα1 ό
ί τοτός τής διιμονής τού.
ι Ίδίν.ίς καί τ'άρθρΐ 405κ»ί »0Γ) τής 11;ιν.«.ή; Α ί
; Καλούμεν τόν είϊηΛενςν χατην-ο υμίν ν Γνα ιμφαν.ΐ
] πρ-σώιως ενώπιον τβΰ ά^ρ^αΐηρ ου τοθ Πρ'οτοϊικεΐ-^ φ
, την 14 ου μηνός Ιο^ίου τ.3 Ιτ^υ; 1912 ήιλίραν 1ΙίΑπτί;ν
ί ώραν 8 π. ,α. ίν» 5ι«σ()ϊ] ώς 1τΐί; .ς τή; ίκτε'ιε της πράξεως
ί «5 Αως *ίλϊΐ ϊ κασθή ίρήυιην σοΑ^^νι); ιω ά3θρω407 :ί)ς ΙΙυι-
', νι*ή; Δ:χον:μίας συγχρόνως ίέ κΐλού^εν αυτόν δπως λαο^;
• γνώσιν των ί^ραφΐύ'ΐ τής δικονραφιβς.
1 Έν Βάμφ τί 14 Απριλίου 1912
Ι Ό Είίογγβλεΰ, Σϊ^χίων
] 1. Γενεράχης
• Οί λληθίν:*ς μα,,τ^ρες
Γεώρ. Δημ. Ιΐαΐτιϊουιΐαιΐης Κζτοιιιο; ΚυλΛδών Άποχοριο 3^
: Παντ. Δημ. ΙΙ^πΐτ:αννελακη>, » » »
"Εγ γρ αφα
Ή Ίτ.ί χ3:νολογια^ 12 Φί6,ο^^αρι3υ Γ)Ι2 μήν^σις τ:ΰ »ϊ.-
κ.,θονι^ς Α3ΐ ί οχ. η^ος ή σχετι*η 3 *ογι.α{ίϊ.
Δημ,ίΐ'.ϊ Όήτω έ« τή ΕιισΓ,μω Ενημϊ,-ΐδι.
Ε/ Βιμφ αύίημερ:ν.
Ό Εισαγγελεύς Σταλ.^ν
, Ι. Γενεράλης
"Είγραφα
Η ύχ' άριθμ.. 1 κβί χρονολογίαν 15 Ίαν.>υαρί:υ 1912 Ι/.·
τής χωρ^φ^Λακ■ί^ς τού ςταθμοΐ Φρέκ^ί όλόχληβος ή σχε».-
Ι
ω ΐν τζ Έπισ/ίμψ Έφημε, ΐϊι.
Έν Βάμφ αυθημερόν
Ό ΕίοαγγίλΕϋ.- Σφΐκ;ων
Ι. Γενεμάλης
Αριθ ΙΙρωτ. 211
~Ί> Λ-.εκτ. Γ68"
Έν όνόαατι ~ιϋ Β% *·λέω«,· των Έλλην *ν
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ειειδί, ό Μάρχο; Άποστ. Μεοτ'ανά-η , τ·ως χάτοΐίΐς'Λρ-
νβνών, χαί ή5η ά"ίνωστο.> ϊυμονή-, κοιττ,γ^οϊΐΓΛΐ ώς ^πα.τί^;
ο'τι τ ν ώ^ί·» 8 α. μ. τής 16 Φίίίουϊρ'-ο- 19)2 παρα την δ ,-
μ:ΐ'ΐν ό)ον «λΐίνηλΐ,* [ής κι)μ^πολίι«>ς Αρχανών, άπρομ;)
νή-ωςχϊί ί'ις ^?2Γμόν ψυ/_κί|ς όιμϊίς «τεϊυμάτισε δι' τ'γχϋ ι
ίι^ 'σουγι») τόν ομοχώριον τ^υ Παί'λον Ι. Κίφ*λάκί]ν εί; χ-τ-ι
άριστίράν ^υδωνιχην χώραν, νοΐ-'αντα χοί άνί*ανον πρυς εργα¬
σίαν Αατΐστάντα πΛ^;ν των τρι^ν καί έλαττον των τριάχονιΐ
ημερών
Έχειϊ/; τό ανόμημα τουτο προΟΛίπ τιι κα'ι τιμωρεΐ-.α: ατ^
τ' ά.θθϊ 308 ίϊάφ 4 τοΰ ΠαινικΐΟ Νίμου, χαραΑτη,: ζετβι '-έ
ώ; -Γ'ηαμίλημα.
Έπειϊη ό χατηγ'-ρούμινος :ύτος είναι άΓωκ χαί άγνοεί:ΐι
ό τ:π:ς τής διαμονής το^.
Ι*- >>:ις *ϊί τ' άοθρα 405 κα'ι 406 τής Οινικής Διχ:ομί; .
Κ^Λθ^μϊν τ^ν ε'ιρημίν;ν κατη,ορού,λίνον Γνα ίμφανυΐζ αΰ—
πρ;-ώπω; ένώιυν τοϋ άχρθϊτηίίου το3 Είρηνοϊιιείο^ Άοχανώ;
ττ,ν 29 το3 μηνός Μιιίου τ}υ ίτοιις 1912 ήμίραν Τρίτην χ 1
ώραν 9 π. μ. Γνα δικαοθ', ώς ύχαίτιος τής έκτιθιιιχης πρβςιως,
άλλως σ»'λ»ι ίικαβθή έρημον ίυμίών«*ς χφ βρθρω 407 τ5ς Ποι,··
*****
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
κϊΐς Διχ,ονομίας, συγχβον^ς δέ χαΛυΰΛεν αυτόν όπως λάβη γνώσιν
των εγγράφων τής ϊΐΛογραφίας
Έν Άρχαναις τή Π 'Αxριλ^^^ 1912.
Ό Λϊ,μοΐυς Κατήγορος Αρχανών
'ΐίμ,μ. Α. Μαρικης
Οί κληθέντίς μαρτυρες
Παΰλο; Ι. Κί»αλάχ.*ις χατοιχις Αρχανών παθών
■ΐταΰρος Γ. Άρ»αου·ά/ΐης » »
Σταύρος Άριστ. Άγογλωσσάιιης' »
"Εγγρα φα
Ή 6~' ά:ιθ. 14 ;. Ι. ί.0;ΐίς τής Χι*ρΐφΆα*ή; το~» Σ'«Θ·
μ ού Ά,-χανών.
Ή ΰτΐ γρον λί· ίΐν 17 Φίί:>ουα?ίίυ Ι9!2 ΐατρ ίίχοΌτιχή
Ιχθεσίς τ 5 ΐατρού Ριωρ·, Ι5υ Ι Ι,ίστριχαχη.
Άρνθ::3ς ϊι αττκός λη-ηρ ποιρανγέλλετα: ότως εν αντίτυ¬
πον τού -'αρίηος τοιχοχολλ'ΐτ^ ϊΐς την τιλίυτβ'αν χατο χίαν
τού >οτοΐ"5ρ:υμίνου χαι έ"τε-ον τοιχοκολλήση είς δί-,μόσια μ«ρη.
Έν Άρχόνα'ς αυθημερόν
Ό Δηυ.ίσιος Καιήγορος Αρχανών
'Ιιμιμ. Α. Μαράκης
τρΐον Γαλάνην γιννηίΐεντα εις Νοχΐα Κυσάμυυ χαί χατοι«ϋντα
είς Χανιά (ήίη αγνώστου 8;αμο»ι)ς) *τών 35 άγαμον, έγγραμ-
μζτον, εργατικόν, Χριστιανόν "Ορθόδοξον, μη άλλοτε κιτβοικα-
σοεντα, ινοχους τού Ότι υπο κοινο,ι συ^φίροντος κινοι^μενοι συνα-
πεφάϊΐσαν την 5κτ«λεσιν τής ίποι*ενης άςΊο^εινου πρβξϊως κοι
ένεκα ταότης συνομολογησαντες αμοιβαίαν πρός αλλήλους συν-
' ίρ^μήν την έσχιραν τί)ς 9ης Φεδρουαρίου 1911 δια ν» έ*οΊ«.τ)-
- οώσι την Χωροφυλακήν καί ίλεκθερωσωσι άπό τ^ί ίξουβίας τυ-
της τούς κατ' έχεινην την εσπέραν αυλλϊ,φθίντας Ια,αννην
ουλον, Νικόλαον Δαβχαλακην, Δημήτρΐον Μτιαδο-ι^ϊννην
Ιΐετοον Γβλανην χίΐ κρατιυμινοΐίς είς τόν Κεντρικόν Σ-,^
της Χωροφυλακη(| Χανίων, αυνϊ,Ιιροίοβησαν, δτ,μςοια έξωθι
τ.υ και (πιμενςν.ες εις την σ ναϋροισιν των εναντίον χ>-,ς
' γίί '-^ί Στρατιωχικτ), >αι Είσαγ^Μλής Αρχή";, νά
ήρξατο μιίί' ισχυρςγνωμονος θρ^συτητος, κραυγαζαντες
ζοντις καί άΐιειλοΰντε,, 2Λλ' έν τοσουτφ βίΐί.κ»τίστη ή τάξις
χωίΐς να μεταχειρισϋώΐι β αν κχτα ι ροσωτΐων ή1 πραγματων.
| Καταδικαζΐι, έΆα^νον αυτών είς φυλαλΐσι* μιας έ&ίομαίος χιι
| 'ϋ":6αλλ*ι αυτοίς τα Ιξ.δα τής οιχης.
ί Εκρίθη ά^εφασΐοθη χαί έίημοσιυθη.
Έν Χανίοις τη 9 Φ.όρουαριου Ι9ι2.
Αριθ
321
180
Όνόμχτι τοΰ Βασιλέως «ών Έλλήνων
ΚΛΗΤΗΡ1ΟΝ ΕϋΙΚΡΙΜΑ
ό Ιωάννης Βασιλογομίρά^ης ή1 Σμυρνιός κάτοΐκος
Αγ. Μύρωνος Μαλ^θΐιζιου καί ήδη άγνώηου διαμονης κατη-
γοριΐται ώ; ύπιιτιος Οτι κβτά τον Μαίΐν το^ 1911 εν Αγ.
Μύριονι καί ίν τω χ.ου.ειω τού χεΐμίνψ ίν τή ϊγορά Ά (. Μύ¬
ρωνος άτίΐΐλάιηιεν «ϊς άσ·'λγ. ιαν την Εύο^μ.βν 1'ωμανχκη
ομοχώριον τοι», κο;η αμίμπτιιιν ήθών συ.Λϊίληρώσασβν τό Ι2ον
Ιτος ΰιτοσχεΟείς αϋ:τ| γχμον, παροίίς ί' «ΐ:α την ΰιτόσχυιν
τού, καί ότι συνεπεία τούτου ή καθ^ϋσα Ιτεκε θήλυ
'Κπιιϊη τό άν;μημα τοθίο κοοΐκίπζίαι χχί τιμωρίίται άπό
το άρδρον 279 ί) β'. τοϋ Ιΐοινιχ,ίΰ Μο,Α^υ, χαρακτηριζεται δέ
ώ; κλημμίλτ,μα
'Ρ-ίτειίη ό »ατ>](θρού;Λενος ούτος ίίε άπών κ»ί άγ^;εί;αι
ο τ4ι»ος τής δομονής τού
Ίδόντες κιί τ' ζιθρχ Ί05 καί ί )6 ;ής ΙΙοι^ικής Δικονομία;.
Καλο-μεν τϊν κρη^ένον >ια·.η^ο^ο«μ»νον Γκα ίμφχ»'.σοΐ «ύίο-
κροσω-;ΐιΐς ίνώπιθν τού ίχροΐιηΛου τοϋ Είρη ς?ικει:υ Αγ. Μύ¬
ρωνος την "27 τεύ μηνός Ίυυλ^ο τού ίτ^υ; 1912 ή,Αίραν ΙΙαρα-
οκιυην χαί ώραν 9 %. μ. ίνα ίιχ,αιβη ώ- υτίίίτίος τής ί^τε-
βίΐσης πραξϋ«ι;, άλλως θίΛίΐ 8 χίσιή έρημ-,ν συΑ^ώνως τφ
άρθρψ 407 τής Ιΐ3ΐ»κ*ς Διιι αμ,α,- ΐυ,'χρο^ως ίε κ»λο^μίν
αυτόν όΊτοΐς >«6η γνώσιν ίώ» βγ,ρα^ν τής ί κιγρίφ.ας.
Έν Αγ. Μΰριανΐ ·ή 10 Άπρ λιοι> ϋ12
Ο Δη;α.53 Κατή'ορος
—!· Ι'. Τζαρδής
Ο! κ..ι;6(ντΐς μάρτυρες
Εΰθυμίι Ρωμανά'Τ χατοικος Αγ. Μ.ιρωνος
Τοιχβνολληβοτω ΑρμοΙΙ^ς άνϊ εν ά»τί;υπίν τοΰ παρόντος
είς τη τ·λ«υτ««»ν Χϊτοικ·αν τού χατηγορουμϊνου χαί έτερον »Γς
τι 8Γ,μβ«·ον μέρος τής ίϊρα; τοϋ 8:*ϊστηριο^ των Ιΐρωτοϊικών
'ΗραχλίΤθι» χ*1 ίίϊμ.^.υθη.ω δι* τής Έ-αημου Έ-φημεριοος.
Έν Αγ. Μυρ»νι αύθτ,μβρ&ν.
Ό Δημόσ. Κατήνοίος
Ε. ■'. Τζαρδής
Ίύ
δικεϊον Χανίων
κλΐϊ
ταύτα
ιω»
3)
1)
καί 4)
2)
Ό Είρηνο3ίχ.ης
Ιω. Βενέτικος
"Οτι αχριεές απόσπαβμα.
Έν Χ«ιοις τ^ 17 Απριλίου 1912.
Ό Τ)γρ«μμα«ΰ;
Ιωάν. ί
Αριθ. Πρωτ. 557)1907
Ό ζ
Ιωάν. Β*ν*τάχτ;ί
Λ 'Α7ϊθ!{).
Ι ό Είοηνο&ικεϊον Ίερ ιπέτρο'ΐ
Σ ^γχείμενον κτλ..........."..............
Διά ταθτα
Ι3όν καί τα ά,οθρα 212 Πολιτιχής Διχονομίας.
Διχχζον «ρημην των προχαλουμενων.
Δ-χειαι ΐϊ,ν ύ^ό χρονολογίαν 25 Άκρικίιυ 19^Τ
σιν τού Γεωργ. Ταξε 5αρακ.η χατοΐκ^υ τού χωπου Κ^νδρί Ί-'
ραπέΐρθυ κατα των 1) Γί,αφερ Ίορ. Άι6α;3Αη 'Ί) Μιχμπ
16ρ. Αϊίασαιιη, ά) Διλμπερης Ί6ρ. ΑίδασίΑη συζ^γου Μκ*"
νιρή* Άίδασα^η πρωην κιτκΐλων ώσαυταις νυν δέ των μέν 5ύί
πρω-ι»ν Ρ-8ί^ τή, ϊέ τρίτης ΆττΛΜΐβς ώς βάσιμον.
Κηρύσΐει ά^εσδισμί^θϊ το πρός Ιγερσ.ν δυκ,διιιητιχής »Υω"
γής διιβίωμα των πρ-,καλουμένων κατα τοο προκαλοϋντος ώ;
πρός τα ίν τω ίσΐορκώ τής παρούσης καί τής προχλήσ:«ΐ 2»α'
φίρομενα και περηρα^μενα ακΐνητα άξΐϊς ϊρ«χ. 50).
Έπιίαλλει είς βΐρο^ των κ-ιθ' ών ή πρόκλησις τα 8ικαοτιΧ2
ίςοδα τού ΐτροκαΛουντος ι*, οραχμών έςή*οντιϊ όκιώ (άρ. 6»)·
μ
Έν Ίίραπιτ^α τή 17 Δεχεμίρίου
Ό Είρηνοδαης
Γεώρ. Βλαστός
Ό Γραμματεύς
ί Δά
Έν
ργ
"Ο« άκριβέ; άπόσπασμα ϊ.' ο ελήφθησαν δ.καιωματ*
γραφής λεπτ» έδίομηκΐντα (αριθ. 0,70].
Έν Ιεραπέτρα ν*) 21 Ίανουαρίου 19 2.
Ό Γραμματεύς
Γεώργ. Δημάχης
Άχρ 6ές αντίγραφον έκ το3 »ίς χείρας μου βύρυκομένου
ζογου Μπεντρ-) Αιδασακη ιτρωην κατοι»ω
νΟν δέ τΐν μέν ίυο πρω;ων Ροίβυ τής τριτης 'Ατταλίΐας.
*—ν Ίίραιτίτρα τή 23 Ία*ίυα?ίου 1912.
Ο Πληρις" τβϋ παραγγελλοντος Γεωρ. Τ*ξίΐίβρα)"1
λου Κινίρί Ιίραπέτρβυ.
Μαρκόπουλος
Έκ τού 'ΈθνίκοΟ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς