92471 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

29

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

1/5/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΊΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τί) 1 Μαΐου 1912 ΑΡΙΘ. 29
ΑΙΙΟΤΕΡ4 ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ
11 α 13 ό ο α η α
Έκ τής ύπ'άριθ. 13(9/80ί έ. 'έ ήμ ετέρας διαχηρύςεως δημο-
σιευθείσης έν τω ϋπ' αριθ. .(28 β-ΰλ. Γ'. τ£ύ/_ ) τής Εφημερίδος
τής Κυίερνήσεως διαγράφεται ή οίχονομική περιιέρεια Βΐρ ζα
τής Επαρχίας Καινουρίου ώς Αατά λάθί,- περιληφθεΐσα.
Έν Χανίοις 30 Απριλίου ί912
'ΕιγΙ των Ο.χονομκών Διοιχών Έπ
Λ. ΛΙΩΝΑΚΗ2
. Πρωτ. 1419
» Διεκπ. 876
ανλϊϊΡα διηηκΐιΐ
Δ1ΑΚΗΡΓΞ1Σ
ηερϊ φανεράς τελϋωτικίις πλειοδοιικής διιμοπυασίας
διά τίιν έκμίσθωσιν τοϋ |;θ|ϊθυ επι των σι/γκομιζυ- Ι
μένων δημητριακών πμοιοντων παντός είοους
διά τό έτος ι9Γ2 των κατωτέρω οΐονομικών
—εριΑερειών των Νομών Χαν ών Σφακιων ι ε-
Ούμνης ' Ηρακλείου και Λασηθίου
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ υΐΚΌΝθΜΙΚΩΝ ΔΙ ΛΚΩΝΈ1ΠΤΡΟ11ΟΣ
Έπειδι;
αί
ότι,
χατά τας θημίπραΐιας
γε/2μ£/αι τεΛευ αίαι
προστοραί ςια την =κμισ)ωτιν τολ φορίυ ό(;μητρια/.ων των κατω¬
τέρω άναφ = ρομενων οΐχ.ίν5μικων (
ρμς κατϊ 5 ο)ο.
Εκτ. εται εις ς·ανεραν τελειωτικτ,ν πλίΐοίΐτικτ,ν
ζ
ή έκμίσθω^ις τού φορου επι των συγΛθμιζίμίνων ί,ημητριακ,ων
τ.ρίιοντων παντός είίους οιά τί ετος 1^12 των άμεσως κατω-
τίρω άναφερομένων οικονομικων περιφερειών.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Επαρχίας —ϊλίνον
1} Έπί,νω-^ώμΐ ϋπ; των Ευστρ. 11ρυ)τί~α~αΐα/ΐ.η
1ο>ρ. Κ. Ιΐρωτί-ίπϋακη έ.-.ι τή; ε* δρ. 18^ τελϊυταιας
λιδάκη ;πίτης έκ δραχ. 7ϋΟ τελευταίας ιτροσ?ορας.
2) Αργυρο νπόλεως υπό τοϋ Εύαγ. Ζωγραφάκη επί
τίς έκ ϊραχ. Ο85» τεευταίας προσφοράς.
Τ/,ς Επαρχίας Μυλοποτάμου
1) Κρασοΰνα Κεραμωτά υπό τού Σπυριδωνος Ζα¬
χαριουδάκη επί τής έκ όραχ^,ών 13«& τελίυταίας προσφοράς.
2/ Όρθέ υπο τοί Ιωάννου Ανδρουλιδάκη επί τής έκ δραχ.
12Ο τεΛευταία; προσφ:ράς
3) ΙΙασζλΙτβ^ κ. λ π. υπό τοϋ Γεώργιον Οίχονομάκη επί
τής έκ ίραχμών ΙΙ'Λ^ί- τελευταίας πρισφοράς.
4; Άνώγβια υπό των 1ωρ. Ζήνου, Έμμ. Σουλτάτου
καί λ/ίρ. Σουλτάτου επί τής έκ δραχ. 7Οθ τελευταίας
πρυφοράς.
5) Λεΐβάδια α. λ. π. ίιτΛ τού Έμμ. Μανωλιουδάκη επί
τής έκ «ραχ. ίΐθθ τελευταίας πρ;σφορά;,
6) Κυιμαρΐιώ'του υπ: τού Λΐηνά Σμώκου επί τής έκ
ίρ*"/. ΚΙΟ τελευταίας προσφορας.
Τ) Με,Λΐθώ'Ι υπό τού Κωνσ:. Καλυίιανού επί τής έκ !ρ.
αε/.ευταιας "ρίσφορας.
8) "Αίς Γιάννης ύττ3 τού Γεωρ. Βΐσάλου επί τής έκ
τελευταίας -ρΐσφοράς.
Τής Ίιπαρχίας Άμαρίου
1) Ιΐατσό ύζ: τού Έμμ. Γενεράλη ίπίτής έκ Ιρχχ. 14Ο
τεΛευταιας πρΐσφΐρας.
2) Άποστόλθΐ υπο τού Στεφ. Σταυρουλάκη επί τής έκ
δραχ.
πρ:σφο-άς.
Σ
ΤΟΥ ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ
λ ής Έπχρχέαϊ Απο*ορώνου
1) Ι^ουρνοπατ^ματχ ί»τ.ό ιϊ> Κυρ. 1. ΑΛ-.γιζακη επί
ς έκ δρ. 1000 τελευταίας προσφοράς.
ΊΌΓ ΝΟΜΟΓΡΕΘΪ'ΜΝΠΣ
Τής Εΐιρχίας
1; αερ6όλια—κ»ί Τοπαλτί
"Άνω Υΐέρος ύπΐ τού Στυλ. Μτταγουράκη επί τής
έκ ίρ*χ· Ι3ΟΟ τελευταίΐς προσφοράς.
Τής 'Επχ.οχίας Αγ. Βασίλειον
1; 'Ασυί>μ.ατος ύ~; τού Τηλεμάχου Στεφανίκη επί τί|ς
έκ ίραχ. 4βΟ τβλευταίίς προσφοράς.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΓ
Τής Επαρχίας Τεμέ>ους
, Καρκαδιώτιβα ΰπ: τού Ανδρ. Δ. Σταυρακάχη επί
τής ι/, ίρ^χ. 2 7 Ο τελευταία; προσφοράς.
2) Φοινικΐά υπο τού Άντ. Χρυτοίο,ιλάκη επί τής έκ
οραχ- ν.^Χ τελευταία; προσφοράς.
Τής Επαρχίας Μαλεβυζίου
1] λΐάραθος '*-* τού Κιο/στ. Πρινάρΐ) ίπί τής έκ δρ.
ν§1) τε/.ευταίιχς -ροσφΐρϊ;
Ί) Κρουσώνα^ ^7:5 τοϋ Γεωρ. Γρηγοράκη επί τί]ς έκ
δρο/,. ΟΐΟ τελευταίας προσφ:ρ5ς.
Τής Επαρχίας Καινουρίου
1; Βα ρβουλίτης υπό τού Κανάκη Γερωνυμάκη έ*ι
ής ικ έ* ίριχ. «4Ο τελε^τβία^ προσφορας.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
?
.!ρ.
Μαρ·μυ 19 2 3'.α*»',ρνξει ή,-Αών, /.α: ΐϊχον»μι/ϊς περιφερείας
και ενώπιον τή; ~ρ:>ς τούτί επιτροπείας ή' ίριζί'. ή ε'ιρημςνη
οιακήρυ^ς ημών.
ΠΡΩΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑΙ
Καΐά τάς έ-ανα-ντ,-τιν.ας τελειωτινός ϊν,μΐ-ραΐίας τ^ς εκμι¬
σθώσεως τού φορου επι των συγκομιζομένων οτμΓ,τριαν.ώ/1 -ρ:ι-
όντων των ανωτέρω άίαφερ^μςνων περιφερ=.ιων ο,οίζοντΐΐ
ώ
ρ φρ
ώ,* ποώταΐ ~ρθθφ»ραί *' τελε-ιταιαι -ροσίΐρα'. κατι>
ί
τας προηγηθεισας και αΑυρωϋεισας ίημοπρατίας συν τή προσ¬
όν -3σο·^ ο /4 καθ' ο επ/.ειοίοτι-,θΓ,σαν νομίμως.
ΚατακύρωΌΊς των οηαοποαοΜών
2) Λιητρόπολΐς υπο τού Χαρ. ζ,αγοραρακη «τι τής έκ χλειου ν.αι Λασηθιου συμφώνως τή ϋπ αριθ 841/5'ϊ τν ^
δραχ. 7Ο^> τελευταίας πρΐσΐΐρας.
3) Βέρΐ υπό τού Εύαγ. Χουστουλάίΐη έ-ί τής έκ δραγ.
Ρ1 τελευταίας προσφορας.
) Γρηγοαΐά υπό τού Δημ. Γ. Σι·μιανά*η Ιπί τής έκ
δραχ 505 τελευταίας προσφοράς.
5) Ι1ηγαϊδ(ίκ2·ι υπό τού Γεωρ. Πατερακη Ϊ8ί ΐτ,ς Ικδρ.
371 τελευταίας προσίορας.
6] Βασιλική Κανδύλα υπο τού Ίωα·. Γοι6«*.ά*τ, επί
τής έκ δρ. 1181 τελευτ. τ:ρ=σφοράς
7) Καλύ62α υπο τού Γεωρ. Στε^ανουδάκη έπίτήϊέκϊ
Γ>91 τελευταίας προσφοράς. '.->-'> . - ·
81 13ρρρ£ζα -ιπο τού Ιωάν Λρουκ^/.η :πί τής 4α
"24Γ) τελ. -φρφδψΐρχζ^ Ι . ·■
9) Μούλ2*^*°ίτρ|ί!Γί3αΤ.?ίυ.'ΛθΛρη "επί τής 8*£|
τελ. προσφορδς. " *
Τής Επαρχίας Μονοφατσίου " 5-
1) Χίτόλθΐ υπο τού Νικολάςυ Σαττουντζάλη Γεωρ Δα- "
μιαναχη ε-ι τής έκ 5ραχ. ΐί.ΐΐ τε/ί^τ^ιίας ΤΕρθ'ΐορα;. |
'2) ϋΐαχαΐρά κλπ. ΰ^ο τού Γεωρ. Δασλαλάλη ί-ί ~?,; εκ
δραχ. 6Ί0 τελ;υτ. προσφίρΛς. *
3, ε,Ι^ι^ι,τιόρΐΊ. ^ϊ τού Κωνστ. Έ ο α. Κε^α)ά/.η έ-ί τής
έκ ί?α"/· 1"00 τεΛευταιας -ροσφορΐς.
4^ Χβλασόκλτ:. υπό τού'Χαυσε'ν Μπιλΐ/άκη επί τής έ/. Γ ής ανωτέρω ά;αφίρο,Αϊ>ης υΐΑ:νομΐΛ/;ς -£ριφίρ:ιας τ/)ν Π
ϊραχ. 532 τελευταία; -ροσίορας. ΜαΌκ ημέραν Ιΐε'μ-ττ,ν /.αι ώρα/ 12 π. μ.
δ) Άχεντρΐά υπο τού Έμμ ΜαορομανωλαΑη έ.;. της |^) ,· ^ο^^Ι' ΡΕΘ1ΜΝ1ΓΣ
έχ ίρ. '*20 τϊλίβταΐβςττβοίφορδί. . _ ,,, «^ .. . . „, -. '·
,·,Γ - - «, - · - μ -. γ - ' · α ι * ή». —,Λαοχια^ Ρεθύμνης «αί Μυλοποτάμου
ι> ■*«>«» Χωρία «ο τοκ ]ιχολ 1 αΛαν^-'" =— Τ>- ι π . λ ·= ι- ι·» *-
Ί1 ίρ
ροις·/των γε-
ΤΟΥ ΝΌΜΟι ΧΑΝΙΩ.Ν
Τής Ί^η.ρχ^ας Σλίνου
.)τί'-,,, ^7^?5ιΛ:'νη; Ον.ονοα'./,ή: -εριΐίρείας την 10
^ [1;',Λ-Την κ3ζί ω?αν 9 π. μ.
Τ()Γ ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τ »5ς Επαρχίας ΆπθΚΟ(ιώνου
·
επι
2.Μ τε/ευ-βυκ; Κθίσ'Ό'ά- Ύων Ο'.Αονομι/.ων κεριφερειών Ι — "2 Ι'εθ'μνης καί 1 — 8
Ι) Άμουργΐέλ*« υπό το.ι Χ:υσϊ·/ ΛΐΛΐλαλά/η έ" -Ι-/. Μυλοποτάμου, την 10 Μα-.βυ ημέραν 11.μ-την και ώραν 12 π. μ.
δρχ/. Ί25 τελευταίας -ρο-φςρά;. Τής έπα,οχί *ς Άμαρίο^ κ»1 Αγ. Ιΐιβ λείθ')
Τής Επαρχίας ΙΙεδίάδος
ν ά'ωτ·ρω α/α|ίρ;,Αε/ων οΐΑΐν.μι/.ώ^ ^εριΐερειών
1—Λ
1) Άστρίτσΐ ύ~ό τού Ρ.ωρ. Δ. Σίαχια^η ί-!. τής έκ ^ι^Ρ·-^ χ^ ' '-»ϊ· Β« λε 8υ τη- 10 Μαίου ημέραν Πέμ-
δραν. 7θ·*> τ»/.«»>αίας κροοΐίράς. "ςΤ'' κ^1 '"'αν ^ 'Λ'
2) Χ.υλοί,^ ΚατχΛαγχμι .-ϊ το. Γεωρ. Δ ϊ?α- ^ ί()1' ΝΟΜΟΙ' ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
κιανακΓ, »πί τί,ί ε*. 3ρα/. 3ί'2 το/,ε^ταιας κ-ςσ^ρίς. Τώ* έπχμχιών Τεμένους,
3) Λΐί) έαθί^ κ. Λ. ϋτ;ο τ;^ 1ωρ. Δ. Σ-.α/.ια/ά·/.ί·, ότι τής
ίΛ ΐραχ. 1000 τελευταίας προα^ΐρα;.
Ί) Ι»ο')νη ύ~; τ^ύ Ιωάν. Φυντϊϋλά/./, έ~1 τής ίΛ ??ν/. 'ρ Μ^,:ϋ ήμ.':αν 11εμτ:τη
1 1ΊΟ τ^/,ίϋταιας τ.ρ;ΐ»ορα;. ,.. . ' „ , ,
η *' «% ■ - Γ - ν ν ι ■ - Γ.;ν ε,ΐϊ,ιηω» ,ίονοφαταιο ί καί
έκ ίρΛχ. 5» 1 τεΛί
περι;ερειών
μ.
περιφβρειων
ίαχ,η £τ:ί τή; έ/, ίρζχ-
έ-ί τής έ/.
■ Ιαλιοπέται υπο τού Ίω?*. Κ
. 120 τελευταίας τ:ρϊσ|ορας.
Τής Επαρχίας Ίεραπέτρου
1^ Ανατολή υπό τού ΧΙ?αλ. Ν. Τι,ίζακη έτϊ -/;; |χ
ϊρα"/· Ρ200 τε/;υτ-«ας τροσ; 5»ς.
2) ."Μάλλες ύιτό τοΰ.1νω.3: 1[καρΛ%Γ, έ"' τή. ':*. -ραγ.
13»*ί τ«λϊυτα.ας -,αοΐ^οράς.
3) Χριστός Ιΐαμσάς υπό :.ύ Έμμ. Γ. Δ*!,·.:*/α/η
επί τή; ; . ϊρ·αχ. ·>0·ό τε/.^^ταια; πρ:σ.ορα;.
Ί1 Ι2κν/£τα; 3-Ό τού Ν'./.ολ. Κουοαλ-τ 1τ: -.ή; χ ίρ'-χ.
.ϊ", ίιΐτί -ή; Ι/.
10 Μ^α:ο. ήμίρα/ Ιΐΐμπτη* /.αί ώρζν Η μ μ.
ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΛΣ11ΘΙΟΥ
Τώ* έπα^/,ιών _ίητεΪΑς Ιεραπέτροο
καί εΐι^ννου
Των άνιοτερ^ι ^ναφ-ρο ε'νο ν οιχονςμικών περιφερειών τή
Π' Μα ^^ ήχ:ρϊ; Πεμτττ,/ χαί ώραν 1 τ.. ^.
ΟΡΟΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Ο· οροι σϋ;;-(ό^ω; πρ-ς τ.ΰς ςτοιους Οα 2ιεςα-/βω3ΐν αί πρ:-
κειμεναι Ιτ.χίλ/^τ.ά/.χ'. τε/,ε'ιο ιχαί οη;Αΐ~ρ*σ αι είναι οί α^το
ϊ' ά/α?ερο;Α=.νοι ε;.; τή ^^. ύρι'). 8*·5ϋ και -/ρονολογιαν 31
Μαρ ιου Γ.ΙΙν (^.ύλ. 26 Τευχ. Γ'. 1^12
Εν Χα/ιοι; -ή 30 Απριλίου 1912
Ο επί των Ο'./ΐνομικών Δόιχ»·)1,
Λ. ΛΙΩΝΑΚ1ΙΪ
ϊρα-χ. 10ί·9 τελευταία; προ5ϊ>:ρας.
6) Κάτω—Χωρδό ύτο -οί Νικ. Σ:ε«χναλη επί τίς :/.
ίρι7.· " "-1 τ:λ-υταια; 'Γρ^5Φ^ρ^ς.
7) Ι4άτ«Α~-Χ(ώ{λ(0 υ^ό τ;5 Έ|*μ Γζΐνεταλη επί τής
έκ.2ρ*7. Ίοό' -ε)ευ
επι τής
ή ρ
δρχ-/. 660 ;ελευ:αας -ρ5ΐϊ;ρ5;.
Τής Επαρχίας Βιάννον
ΙΊ Επ«ν*»-^*»ϊί4μη ϋεί^τού 1ί.»Βν.
ί401
Αι ϊπΐνχλ^;^ρ
ΐν ταίς ιϊραι; τώ* Νομώ* Λανιων Σφακιων Ρε^μνΓ
Έκ τοΰ '^θνι^ού Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς