92464 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

28

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

26/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

6

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
τ
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ε
ι*: ι* ΐι ι ΐΐ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοι; τν) 26 Απριλίου 19.2 ΑΡΙΘ. 28
Αριθ. Πρωτ. 1309
> Διικττ. 805
ΑΚ0ΤΕΡΛ ΑΙΕΥθιΜΣΙΣ
ΔΙΑΚΗΡΓ5ΙΣ
πλειοδοτικής δημοπρασίας διά τίΐν· έκμίσ3ωσιν τοθ
φόρον των σαγκομιζοαέναίν δημητριακών
προΐόντων παντός εΐόΌυς διά τό έτος 1912
Ό επί τ—νθΐκονοιιτκών Αιοικών Έτϊίτ^α τος
Διακηρύτ'-ει ότι
Έκτίδεται είς φχνερχν προτωρινήν πλειοδοτικήν $η·ιοζ?χ-
σίαν ή έκμίσθωσις τού φόρου έ—ι των σι»γ/.θ|Λΐζομένων
τωτε'ρα τής άναγραφείσης πρωτη; πρ.σρορά; τυγχάνει
δεκτος.
ΟΙΚΟϊίΗΙΐα! ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
ΝΟΜΟΓ ΧΑΝΙΩΝ
Α', Τής Επαρχίας Κυδω
1) ΧίΧί^ΐ—=ώ; πρώτη τριρρ'χ βρίζεται---- Δρ.
2) Ν
'ό)
4)
ο)
6) ΠερίΚια
?)
)) Άρων.
10) Μρ
11) Άγία Μαρίνα.
12) Γκαλαγκάδος
13; Χωοδάκι.........
14) Κίραμϊ'.ά
15) Κάμποι
16) Τσικ«λαρ3ά
17) Σκοιν'ίς
18) Λίμνη—=Κίρατίίι
19) Βλαχερωνίτισα
20) Συριλι
21) Βατόλαχος
7) Όρθούνι
ό,| Πλατανας
260
500
283
1750
530
525
1010
815
885
700
400
285
230
1070
445
180
235
1065
250
100
465
580
795
24) Άγ!ά=Κυρτομάδο.................... »
25 Πρασές............................ »
26) Β*ρύπίτρ3ν—ώς πρώτη προσφορά όρίζεται.. »
27) Πυργος Ψ^λόνερίς................... »
Ο'. φορολογιύμΐνοιπαρϊγωγείς τοϋ ίήμου Λάκ-
λων ϊ/οντες άγρού; έν Όμαλώ καταδάλοιισι
τ';ν ε;ς εΐδος φόρον διά τοΰς άγροϋ; τούτους
εις τόν μισθωτήν τής Ο.κονομικής περιφερείας
Λ χ χ.κων...........................
28) θίρισί.............................
29) Κουρός............................
30) Βρύσε;............................
'ό 1) Άλικιανού..........................
3 ι) Φ;ι>ρνές............................
33) Μϊτκλά............................
Β' . Της Επαρχίας Κισάμου
1) Καΐτ.λλιο/ ώς πρώνη τρουγορχ όρίζει..... Αρ.
2) Τοπόλια............................
3) Καλάθενες..........................
4) Παλαιόκαστρον.......................
5) Ποταμίδα...........................
6) Συρικάρι...........................
7) Λουσακες...........................
8) Μίϊίγια μετά τοθ συνβικισ,Αθ} Σφηνάρι.....
9) Δρακαηά...........................
10) Γρυμπιλ.ανά.........................
11) Ροίίΐΐίΰ............................
12) Καμάρα—Κουμούλη . ............· .«.
13; Ζ ^ρΐγυύ..................> ......
14) Βίυκιλιίς...........................
15) Παλαιά Ρούμχτα.. ... ι...... ι.»...». ·
16/ Ιΐα^θυμις........... . . . >........ . · >
17; Β^ίες.............................
18) Ιΐλαχιλωνα...................·. · · ■
19) Σπηλιά......ι......................
20) Νοχιά............................'
21) ΓαίΛΑίμ>5ρι...................»·■·'
Γ'. Τής '_παρχίας Σελίνου
1; Κάν5χν5ς ώ; πρώτη -ϊρίσρορέ ορίζηται...... Δρ
2) Β:λΐνιδ·.α........................... "
3] Μαράλια— ώςπρώτη π.-> 4ρ?Ί όριζίΐαι.. Δρ.
4 Κϊκ;Ϊικ:...........................
410
300
125
1540
ο
6;
Ί, Σ.τα
8; Άιδονϊ καί Μερτ'ϊς
150
270
335
137
70
155
ιοοο
525
56"
1025
1885
230
1150
4250
935
945
665
1Ϊ50
665
730
475
500
860
850
130
850
Ί60
1085
320
230
560
180
360
475
300
π———
9) Ροδοδάνι..
1") Άγρυλές........................... »
11) Στροίλές........................... »
12) Καμπανοϋ.......................... "
13) ΙΙελεκάνο;.......................... »
14) Άζογυρές......................... δρ.
15) Λιβαίάς Μονή καί Κουτσογέρα*ο........ »
ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Α'. Τής ΕπαρχίαςΆποκορώνου
1) ΜαΘές Άσπροσυκιά ώς πρώτηπροσφ. όρίζεται Δρ
2) Μπρββ-νβρβς μετά τού συνοικισμόν Βατουδιάρη »
3) Έξώχβλις.......................... »
5) Καλύίβς........................... »
6) ΟΊκονομικά. Ι......................... *
7) Πλά/ΐα-Κίκκινο χωριό.................. »
8) Στϋλος............................. »
9) Φρές............................... »
10) Ραίαλοχώρι
11) ~
Εφημερισ Της κυβερνήσεως
) ρ
1 ?) Βα.ές............................ »
13) Άλίκαμ-ος......................... »
14) Πεμόνια............................ »
15) Κεφαλας............................ »
16) Νεροχοφι κ»ί Ιΐαϊίϊχώρι............... »
17) Νίπος............................. »
18) Βάμος............................. »
19) Τζιτζιφές...............„.......... »
20) Άσή Γων3ά......................... »
21) Καρές............................. »
22) Άρμίνοτ........................... »
23) Μαχαιροί........................... »
24) Ραμνή......,...................... »
Β'. Τής Επαρχίας Σφακίων
2) » ,'Ανωπβλεως
3( » Καλλικά
4) Νησίς Γαϋίος
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α'. Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
1) Άτσιποπούλου Γάλλου=ώς πρώτη πριτγορ'χ
4ρίζ«ται............................. Δρ.
2) ΆρμένοιΚάστελλοςΣωμανά κ»ΐΆγ. Γΐώργης »
3) Σελλί ΜύρΘιο *αί Μοναστηρικό Μετόχι..... »
4) Ρουσοσπήτι-Μύλους -αλείι καί ΆποΘαμένου »
5) Επάνω Βαρσαμίνίρο χαί Μονςπάρι....... »
6) Γεράνι χαί Βεδί'ροι................... »
7) Γεννή............................. »
8) 'Δμνάτος-Ι1ικρη-Κ*ψίλιβνά·Μίνή Άρκίίιβ»
κβί Κόχκινβ Μετβχι................... »
9) Ρίΐί5τι»ίΐ--ΣΛϊτςΒρις-~Καλίνΐ)χτι καί.....
ίΐαλαίλιμ»» .,....................... »
10) Αγ. Κωνσταντίνος—Αι—-Γεώργης καί. ..
Ζουρίίι,........................... »
11) Γιαννούδη—Κιροχώρι Αι Μάρχβς καί....
Μυαίρια........................... »
12) Κου— κ«ί Καρωτή . . ^................ »
13) Χαμαλε&ρι—Ιΐαγκαλοχώρι—-Άρίάνι καϊ...
Αστίρι............................ »
14) Ά(·κβύδαινα......................... »
15) Πρασές Χρωμοναστ1)ρΐ καί Κατΐεδιαν*..... »
16) Άμπελάκ·.......·................... »
17) Καρές—Όρος καί Ροολεϊιαν»........... β
18) Κυριάνα.......................... »
19) Ι
» 375 24) Πισκοπή........................... » 1^97
Β'. Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
1) Χώνος και Άλόϊ53ς—ώς πρώτη τρίΰ. όρίζεται Δρ.
2) Ρουμελί —Άχλαδόκαμπος............... »
3; Μίργαρίτες—Τριπςβω—Κυνηγιαννά Πλευ-
ριανα Σκορΐύλο, Σταυρωμε'νου Βεργιανά καί
Τζανακιανά.......................... 8
4) Άγυΐά............................. *
5) Δαμοδάλου=Ά/ιάκες καί Κεφάλι........ »
6) Γαραζου—Όμάλα—Ψαράτσι— Άνεμόμυλος
καί Νί,σί............................ *
7) Πρινές—Λαγκά καί Άναχουρ;ίομίτοχα. ... »
8) Μονη Λΐπαλή καί 13ληχά;α............. »
9) Άδδανιτες—Καστρί—Μούντρο;.......... »
1(-Ι) Σκουλουφια—Έρφους Έπισκρπη καί Ρούπες »
11) ΝταλαμπέΛος........................ »
12] Καμπου—Λΐετιχια—Άγγελιανά.......... »
13) Άλφά............................. *
14) Μονή Χαλεπαίς....................... »
15) Πρίνέ—Καναϊρτζέ καί Λατζιμάς.......... »
16) ΆργουΛϊο......................... »
Ι . Τή; Επαρχίας Άμαρίου
1) Ρε'ννα—Καλογήρου....................Δρ.
'2) Ιΐισταγή............................ >
3; Ιΐλατανι α........................... »
■ί) 'Δποσΐτι καί Λαμ^ιώτες................ »
υ; Μέρωνας............................ »
6; Νιθαυρι—Κουροΰτες καί Αποδούλευ....... »
ί) ΦουρΦουρας......·.......·.....·■·*■ "
8; Βιζαρι κλι:.......................... »
9) Άγιος Ιωάννης— Άγία Παρασκευ/,—Γιμαρα
ιΞυλομαχαιρι Βρ5υμ;υΓα— Βλ&ιλ κλπ....... »
10; Οψηγια—Μοναστηραχ.ι— καί Αΐειίχι Ιΐε-
τράδι................................ »
11) Ιΐλατανος Αοχριά καί Άροακτες......... β
ί 'ί) 2-ζτ:α /.αί Βαβιακό..................... »
Δ Τής Επαρχίας Άγίου
Ι) Ρίοαλΐνς= ώς κρώΐη προσ^ρά όριζε.αί. . . . Δρ.
V)
2-ϊΛΐα καί Ψοινικνας.................... *
3; ΙΙρεείΛη........................, . . »
4; Άγΐςς Ιωάννης Κα/>ή Ιυκιά............ »
ο; Λαμ^ρινκ; Μυςό,,ουμακαί Αγ. Ι1ελαγ·.α.. .. »
6; Φραιί—ιΝτεμπΑοχωρι καί Λακχος. ....... »
7) Κισσίς Λουμαεργιο καί 1ΐΑα;οινές........ »
8) Άρίακτβς Βατος καί Ακτο^να........... »
265
295
520
1950
225
110
ι
ί
4: 5
1015
600
1200
1005
355
985
1600
1405
840
700
895
1610
705
2900
580
1015
1055
740
115
290
1620
610
320
580
751
343
1375
667
240
156
506
903
191
255
10*8
391
787
56ο
539
795
287
475
199
149
585
865
12όΟ
513
224
1253
588
50 7
640
972
908
655
550
360
478
162
837
Α£ααιλεέο>
173
340
475
613
803
592
608
988
124ϋ
) ηγή
ΪΟ) Φωτεινοϋ.....................
21) Λούτρα
22) Με'ση Άϊς Δημήτριος
23) Άγία Ειρήνη καί Βίλονϋα
1160
977
690
686
570
910
580
110/ Ι
479
829
259
3(37 ;
29ο !
204 '
11) ί»ρυα ΒρυβΓ^...............,....... »
12; ΜίΛαμπϊς ..Τ....................... *
Ιό) Μνρϋια Νίβ ΧωΡιόχ,Λΐ Αΐαργιοί......·,,, »
14; ΆγΛί»σίΛι«νίί11«Λ«ΐ}Λ4»τρβι κλϊ "Αγ. ϋ
ΝϋΑΙΟΪ ΗΡΑΚΛΕΐυΐ'
615
1; Τοπ—·ΑΑτί ώς πρώΐη πρβσ^ίρ* όρι4*τ«.. . αρ.
■)
4; Άγιος
Ό) Στεργυινος κλπ...........
6; Φΐρτίτςα
1) ΓαΛίνι—Ρουκανι.......
8/ ΚαΑίί — ΓίννΛ—ΚίΛαινα
)) ϋίνϊ,οατβ
.
1; Κανλί Κ,αστε'λΛΐ......................
IV;
Απάνω κα; κα;ω Άρχαναις και ΒαΘύττίτρον
**' Γής Επαρχίας
1; Γιϊ?υρά*'.α ώ;
2) Κ*βροχωρι
9000
400
30ϋ
800
1380
1250
475
^60
800
1450
προσφορά όρίζεται.
Δρ.
35ϋ
660
ΓΊΗΜΓΡΤΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
3) Γάζ'...........................
4) Ρογδιά......................
5) ΆγλάΒα.......................
6) Φίϊελε -Αγ. Παντελεήμων
7) Μονή...............'.
8) Κερααοΰτ'ΐ............
9) ΚΑί,ι .....................
10) Πετρο-Λέ^5......................
11) Πενταμόδι........................
12 Ροϋτες.......................
131 Κορ-ρ χϊς..............
14) Εύγενική.......................
15) (Επάν.) Άσίτες....................
1β) Κάτω Άσίτες. .'................
17) Κιθαοίί*.............,...........
18) Πυ,γοϋ.........................
19) Τύλιτσ;;..................
50) Σάρχ,ς."..........................
2Ρ Κεράσα.........................
92) Σίββα...........................
1' - Τής Επαρχίας Καινουρίου
1) Μωρόνι ........................... Δρ.
2) Πλουτή - Κιρμοιισ!.................... «
31 Κούρτεί.........,.................. >>
4) Παναγια κλπ........................ »
5) Ζμο....................., .. . »
6) Ρ5.?ας........................... ,
7) ΥΙΐνπΛς................,....... »
8) Ρέργεοη—ΆποΐΑϊΐμα............... »
.}) Κ—αρινια^ά—Σεΐ'ριανά. .. ν. . . . .... »
10) Άμπΐλούζος..................... τ·
ι ι) 1 ρυττητα — Α~=ζανΞ:................ ·>
12) Άπϊτοχάρ'.— Φλ»0 τιΥν.ί........ ' . . . . ■»
13) Πλάτανος........................ »
14) ΠλοΊρβ................... ...... »
15) Χουττουλιανά.................... . »
1ο) Καττε/νλι.......................... »
17) Άληθιν^........................... «
18) Π;Ά-/α..........„........ , .... »
19) Μ^Αθΰ........ .......... »
20) Τυμπάκι...... . ...»
21) Μοίραις..*. ..*..."..'..'.'.'.'........ »
22) Σ'ββ* »
23) Πιτήδια".'. ..'."......'.['... .......'. »
24) Φανερωμένη...................... *>
25) Κ:·^ΐ;? , . ........ ■>
20) Κουσές........................... >
/1 ϊ αλ'οτ — Μοντμύοο................ *
£)Ο

'Τ' ' ' ' ι ί ν
9Οΐ Α*., Ιί' ΤΓ ~ν
V
' - τί
30) Κίμηλίβ:...".."..'. ' " ".'.'. '. . .' ...... *
31) Άν-.ΐ*ά?ι...................
33) ΜαγαΏρ?'.'νΓΓ".';.'?.''."7.σίΛ'.'.?' '''''-
34) Σν.ούρίουλα.....,.................. ρ
35) Βί?ί:, -,).τ....................... «
36) Καυ άθϊΓ....................... Λ
·> /) Κ./.7μα...................... ...
38) Ά-. Κΰίΐλλί.-..................
39) Νίί>,τ9,-'...."...............
Α". Τής Ίίπ-χ .χία; ΙδΊιν'Λφ'ίτι^» >
Π Χάΐαν.α: Αγ Ί'ΐο-ια ώ γ -γο'ιτ,· --,:;; ίο.1 ίΐι/
2) Στέρνες ......'..'..'.. ..:..: .'..".. ' >·
3) Πύργ3; ........................ ·
4) Λυγόρτ'.,ν.'ς—Κετϊλά'ΐς—Π'.α·/ μ;':ι .... «
•ό) Δ'ον^σι—-Πετρί~αναγ'α ............. »
6) Άσή;Α>. ..........'................. "
7) Υω>·α:5—ΆΓίίνι—Βϊλο'-λι ............ "
9) Κα-ίτανιανά—Κου;;.;»τα.............. »
850
οί")
400
20.)
200
350
22(>
π20
750
ν?ο
1 Π
180
' 030
180
370
180
900
800
420
510
580
5Ί()
5110
780
! 7·»
ΙΟ',Ο
8.0
12
V)
ΙΗΊ
Μ 90
730
1750
11
(V)
Ι ί)=»ί)
',ΟΠ
',ΙΙΟ
77Π
5' Ο
'.ΟΊ
ί.Ο'ΐ
Γ|ί'|ΐ Ι
■>.-ιιι
·>'. 11
:γο
Μ ι1
Ι Ί'ιι
ΙΊ .·
11)
Πϊ'-ίν.'.^'.—Π;·.ν5;—Άμύγϊϊλος......
12) 'Ρ.Ί-Λ- Μ; ?νια'-Χϊνϊ?ι-ϋ— Πβ,;β;'"α ....
13^ Καστελλ αν;· -Φαίριανά—Φ λλίτ.-^ου .....
1 ) Φ;/.ι — Το·ΐ5)'·ντή
Ι 5) Βορρ-ί; -Τϊ!Γ5ϋτ Καττε'λλι
16^ Σ
Ι οί Λ/ο'ν'-'ς Λίυίθ'ΐν.'.θί ο ................
1 7) Ίιζ -"' ι -- Άα-;τ;> ε·Α·.—Γεράν..........
18) Χϊυαίί,ι ..............'..........
'9) "Τν·. Μ-·> στη:^·..................
20) Ρ,ανν.^/Εί ........................
21) •·γ4η»?βί?7.....................
/;) ι χ~ίΐ
-V,;
/,' ν—-1·{ - ^ -Ι£3ατ£/ε: ιλι ..
27) Πα-τίί:^ ... . '
28, "Λ/.νν. -Άτσ«τ5-:;-Μοοιας
29) 'Λξίν:-
31) Δ3ΰλι .....·
31) Λ- :;'ν — Κ-,?-;>-.υ Κ:υτ^ύ
32) Άν/-ό ν/'ον. %'-. . .
33> Τίν -Λ-. '
1) Σ/.-ο.ϊ" μ: τ:-λ:τ,
2) Έ>.ηά-Κϊ-,-Ξ?-Τ .
3) ΚΥλο /..ο·;..'
'ή Γ.,ν-.-'
5 Κ ΚΊ
Πε?»ι·ίδος
ι Όρ·.''ί~.χ'. ϊρα"χ
Γ,)
!)
ί),
10)
.-ι λαγίθ
12' Ά-:-. ;>;
13) '·υ·- ι·τ-
1 1) Κτ.~'7υ:ΐ'~~'χ
1 5) Σκλ?κ.-ρ5-/'ϊ>ρ!.............
Κ») Κϊ'7·ί·/=·. .'.'....
π ν:-'-·/7
Μ Ά-ο-ϊΛ:ς-Άγ. Τρ-.^ς
•Ί), Κ> ν; - ": ■'(.)· ι:
■»Ι Ά-το·«':' '
>
V
->
'-Α
■■ι ·/..--:--. ->:ΐ--ν:
·:' ι;', ■ ·,'.
Ι 1) Μ;Λ-
,ί'ιΐ Μ;Λ^>
35 Γ:ΐ-::ί,
■■ΪΊ'
V
-τ.-ί;--...............
-;7> Μ /ι··/..........
! ' Γ:-7/.·.— Α.',>.'-■/χ
39 Ά;,:ί.......'.
Γή , "Τί-ΐ ^;>/.£
»
])
»
»
»
»
»
))
2000
570
350
1800
730
500
1020
680
120
850
72ο
480
700
820
480
50
780
480
7Γ.Ο
370
260
900
6Γ>0
320
1200
2580
9Ί0
330
1050
180
370
950
1000
080
580
1900
•-«Ο
700
510
550
100
250
330
450
,820
525
700
;»·>()
1020
310
ι;;ο
ι:,ιιο
ινιΐθ
■.ίγ.00
1700
1'5Ο
2-.Ό0
350
1320
390
430
ΚΙ50
Ί00
458ο
1430
3151
149
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ί
4) Λατσίϊα............................ »
5) Μήλατος............................ »
7) Λ-'μνες............................. »
8) Βρύτες............................ »
9) Πλατι-όοι—λΤικΐ]9ι*/3!............... »
10) Έττάνα καί Κ.ί,:ω χ ίρίον Ί>^^ρνής........ »
11) Καστέλλι Φουρνή":—=ώς ιτρυτφίρά ΐριζί)··· δρ·
12) Σίρμεσο -Κοφύίι...........,....... »
13) Σκοινια—Λοομα καί Βροι,χας. . ....... »
1 4) Έλίύννα — ΙΙι/ες /.α: Σπΐι/αλογ/.*....... »
15) Κρητσα........................... »
16) Κρούστα........,.................. »
17) Πρίνα...................,......... »
18) Καλοχωριό........................ . »
Β'. Τής Επαρχίας Σητδ.'ας.
1) Πιποκέφαλο— ώ; τρύτη τ.ροιγορ'λ όριζεται Δρ.
2) Σφακιά—Ζο;—Σα«άλι................ »
1000
1410
1300
ίδ^Ο
2Ί70
410
880
3) Μετοχια
4) Ρο3τα Έκκλ/)σιά
5) Άχλάδια
6) Σ ·
7)
8) Χαμεζι
9)
10) Επάνω
11) Μαρωνι*...........
13) Τουρλωτή καί Μετό/ια
14) Με'σα Μ:υλιανά.....
15) Λάστρζς ..........
16) Σ? κα............
17) Ρουκάκα...........
18) Άγιος Στέ
19) Πεύκος....
20) Σταορτ/ώρι
21) Όρεινος........................... »
2?) Δί>,η................ ............ »,
23) Κρυί.............................. »
24) Χανδρας............................ »
25) Αρμένιοι............................ »
26) Συχιϊ............................. »
27) Άπίδι.............................. »
28) Κανέν:.......................... »
29) Παληίχα7τρ5ν.
3Ο) Μ
950
280
» 780
» 410
» 1600
170
600
160
1Γ)0
520
Α'. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Επαρχίας Κυδωνίας
Των ο':/.5ν;·ΛΓ/.ών -ίριφεοειών υπό τούς α'ύςΐντας άριθμούς
1—17 την 7 Μαίου ημέραν Δευτέραν καί ώραν 12 π. μ. καί
18 — 33 την αότήν ημέραν καί οραν 6 μ. μ.
Τής Επαρχίας Βίιβσ^μου
Άπό τού άριθμ. 1—21 -ήν 8 Μα':υ ημέραν Τρίτην καί
ώρ%) 12 π. μ..
Τή ι Επαρχίας Σελίνου
Άπό τ-3 ήριθμ. 1—13 την 8 Μαίου ημέραν Τρίτην ν.α
Ο μ. μ.
Β'. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΣΦΑΚΙΩΝ
Τής Επαρχίας Άποκορώνου
Άπό τού άριθμ. 1—24 την 7 Μαίου ημέραν Δευτέραν καί
! ώραν 12 τ., μ
Τής Επαρχίας Σφακίων
Άτό τι3 άριθμ. 1—4 την 7 Μαίου ημέραν Δευτε'ραν καί
ώραν
6
μ. μ.
Γ'. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τήί Επαρχίας Ρεθύμνης
Άπό τιύ αριθ. 1—23 την 7 Μαίου ήμε'ραν Δευτέραν καί
ώραν 12 χ. μ.
Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
Άπό τ^ύ αριθ. 1 —13 τή; 7 Μα'οο ήμίΐχν Δευτε'ραν καί
280 ! ώραν 6 μ μ.
Τής "Επαρχίας Άμαρίου
Άπό τού αριθ. 1—Π ττ,ν 8 Μαίοα ημέραν Τρίτην καί
ώραν 12 π. μ.
Τής Έπ'-ρχίας Αγ. Βασίλειον)
Άπό τού αριθ. 1 —14 την 8 Μα'ίυ -}\>.ίρΧΊ Τρίτην καί
ώραν 6 μ. μ.
Δ'. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τής Επαρχίας Τεμένους
390
700
7ΊΟ
610
360
680
600
270 Ι
440
930
32) Κατσιϊινι......................... τ>
33) Άϊραίάστβι...................... »
3 Ί) Μισιργ'ού........................... »
Γ'. Τή; Ί
•240
24 0
230
ο30
1) (Ίεράιτςτρ3ί) Καστέλλιώςπρώτη Γίσιρ. ίρι,'. Δρ. 3Ί70
2) Καβούσι.................... ' . . '» [ Ί')0
3)
;:ς ώς τκότη
;ς /.αί Χ:;5::ς.
::
1) Έπά;ω
2) Κάτω
3) βτ/μ......:......:
Ί) Άγιο; Βασιλίΐ-ς
5) Άμΐιρα
6) 11(3X0;
7) Συκολογο; χαί Κ-ι/.α α: .
8 Κλ!
Τίΐς Έηαρχ£·χς ϊίιάννου
:η -ριΐ'ϊΑ ί- ,:ι Δρ
φ
Κάτ
ω Σ,,α,η
165 3
1180
400
800
950
300
230
ΚΑΤΑΚΓΓΩΣΙ»; ΔΗΜΟΙΙΡΑΣΙΩΝ
Η καϊακύρωσι; των ανώτερη) άναφερΐμέν,ον β;*:νίμικ(5ν
τεριφερειών γενήτεται
Άπό τού αριθ. 1 —12 ττ,ν 7 Μα·'ου ημέραν Δευτέραν καί
.>ραν 12 π. μ.
Τής Επαρχίας Μαλεβυζίου
Άπό το'^ αριθ. 1—22 την 7 Μαίου ήμίραν Δευτέραν καί
ώραν 6 μ. μ.
Τής Έπαοχί*5 Καινουρίου
Άπό τού αριθ. 1—20 την 8 Μα'οο ήμε'ραν Τρίτην καί
ώραν 12 π. μ. Άτό τοΜ άριθμ 21—39 την αότήν ημέραν
•/αί ώραν 6 μ. μ
Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
Αζό τ;ο άρΌ. 1—17 την 9 Μαίου ημέραν Τετάρτην κα'-
(οίαν 1 2 π. ,;.
Λ-.ο τ:ύ άρ 0. 18 — 33 την α!ιτ!;ν Γ,μ-'οαν καί ώραν 6 μ.μ.
Τής 'Ε-αρχί ς ίΐ,.διάβος
Άτϊ τού ά:·0 1—20 τ^/ 10 Μα'ου ημέραν Πέμπτην καί
ώραν 12 μ. υ,.
Άπό τού αριθ. 21—39 την α'τήν ημέραν καί ώραν 6 μ, μ.
ΤΟΥ ΝΟΜοΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Τής Επαρχίας Μ&ραμβέλου
Α τε-, τού άρ.Ο. 1 —18 τΓ,ν 7 Μα';.) ^μ-ίραν Δευτέραν -/μ
ωρα/ 12 -. μ.
Τής 'Ιίκα χίας Σητείας
'λτ.Ό τιύ αριθ. 1 —18 τή/ 7 Μαίου ήμε'ρα; Δευτέρα/ λ*ί
ο>ρα/ 6 μ. μ.
Λ-; -ου 19—35 την 8 Μχ'οι Γι,'Λροι.) τρίτην καί ώραν
12 -. μ.
ι; ΊερΛπΙτρου κ -,ί Βιάννου
Άτ= -χ άοιθ. 1-3 ώς -.αί τίς Έταονία'- Βιάννου άκΐ
„, ·?.ο , _9 τ^ν 8 Μα·Όυ" ήμέρ^ Τρίτην καί 6 μ. μ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΓΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΤΗΣ ΔΗλΐΟΠΡΑΣΙΑΣ
Αί
των Ιν αυτή άναφερομένων Έπιτροπειών, προσπθεμένων καί
-ών διατάξεων τού ύπ' αριθ. 46 τής ?6 Απριλίου 1912 Δι-
αταγματος
Η ΙτΛ τής Δημοτρασίας Επιτροπεία ϊικαιοϋται νά ϊβχθί)
-αί μικροτέρας των ανωτέρω αναγεγραμμένην προσοοράς μνη-
μονεύ;υσα έν τω οικείω πρακτικω ϊημοπρασίας τόν λόγον τής
ελαττώσεως ταύτης. Τό ώς πρώτη χροσφορά έν τή π«ρίπτώσ£ΐ
-αύτη όριζόμενον μίσθωαα ϊεν έπιτρέπεται νά είναι μικρότερον
τής έν τί) παρούση δ .ι -ύςει οριζομένης πρώτης προσφοραί
/ατά ποσόν ΰπερβαΐνον ,ς έ> τέταρτον ταύτης.
Έν Χανίοις τί 26 Απριλίου 1912.
Ό Διοικών 'Επίτροπος
Λ. ΛΙΩΝΑΚΙΙΣ
Αριθ. Διαταγ. 46
γεωργιος: α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όψει τό υπό χρονολογίαν 2 Μαρτίου 1912 Ψή-
φισμα τής Εταναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως καί τόν
ϋπ' αριθ. 613 Νόμον, προτάσει τού επί των Ο'κονομικών Διοι-
κοϋντος Έπιτρόπου.
Απο^βίίζομεν κατ διατάσσομεν
Άρθρον Μόνον
Τό αρθρον 7 τού ύπ' άριβ. 541 τής 20 Μαρτίου 1911 Δια-
τάγματος «περί εκτελέσεως τ:ύ ύτ' αριθ. 613 τής 8 Σεπτεμ-
βρίου 1905 Νόμΐυ απερί τροποποιήσεως καί συμπληρώτεως των
ϊιατάξεων τού αρθρου 13 τού ύπ' αριθ. 455 Ν:μ',υ τ.·ρ φορο-
λογίας των έγχωρϊων φυσικών προιόντων» συμπληρούται προσ-
τιθεμένων έν τέλε' αυτού των εξής διατάξεων.
«Δύναται οίιχ ήττον ό επί των Ο'ικονομικών Διοικών Έπί-
τροπος νά ορίζη καί μικρότερα μισθώματα, εάν ένεκα λόγων
ά?ορίας, θεομηνίας ή ίλλου άπο/ρώντος λ',γου έπιίάλληται ή
ελάττωσις τοθ κατά τα ανωτέρω έςευρισκομένου μέσου ορου. Δύ¬
ναται ωσαύτως έν τή εκάστοτε εκδιδόμενα] προ'Ληρύξει νά έξου-
σιοδοτητάς επί τής δημ:~ρασίας Επιτροπείας νά δέχωνται καί
μικροτέρας τής έν τή διακηρύξε1. τεθΐΐμένης προσφοράς υπό
τόν περιορισμόν αί ούτω δίκταί γενόμεναι προσφοραί νά μή ϋπο-
λείπωνται τής Ιν τή διακηρύξη όρ'ζομένης κατά ποσόν ϋπερδαί-
νον τό εν τέταρτον τής τελευταίας ταύτας.
"Οσάκις γίνεται τοιαύτη μείωσις τής έν τή προν.ηρόξει πρώ¬
της προσφορας, ή Έπιτροπή όφϊΓ'εινά άναγράφη τϊ; λόγον
τής ελαττώσεως ταύτης.
Ό επί των Οικονομικωσ Διοικών Έπίτροπο; θέλει έκτελέσει
καί δημοσιεύσε'. τό τζαρ^ Διάταγμα.
Έν Χανίοις τή 26 Απριλίου 1912.
Έν ό.όνιατν τοΰ Βασιλέως
"II
Διοικητικίι Έπανασΐατικη, 'ΕπιτοοπΗ
Ό Πρόεδρος Τα Μίλη
Γ. ΔΑΣΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗ Λ. ΛΙΟΝΑΚΗΣ
Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Ε. ΠΑΠΑΔΕΡΟΣ
■ Αί
Μέγεθος Γραμματοσειράς