92459 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

27

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

24/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩ7
ΤΙΥΧΓΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τή 24 Άπριλ ου ^012 — ΑΡΙΘ. 27
'Λριθιχ. Ποωτ. 621
» Διεχπ. 389
ΔΗΜΑΡΧΙΑ. ΧΑΝΙΩΝ
έπαναλΐιπτικϋς πλειοδθίίΐας
Λαβόντες ΰπ' 2ψιν 1) την ύπ' αριθ. 2 Ι. Ι. απόφασιν τής
Επιτροπείας τςυ Δημοτοοΰ Συμδουλίου δι' ή; άκ'ροΐ ώς αι.,*
φόρους τάς κχτΐ την έ τί τ;ύ:ω ενεργηθείσαν την 14 Άπ;ι/*ίο.ι
έ. Ι. ϊημοπρτσίχν προσεδίχθϊίσϊς προσφορά; 3ια την Ιτ τ σ-
σαρα Ιτη ίκμίσίωιιν των «;ς Καλϊκαπΐσ. α' ,ΐΐ ΐ δϊςια τω
ίξερχομένφ δημοτικήν υιαγαζίίων καί 2) δΐι *ϊτ* την α^τη
δημοπρασίαν οΰδίίς ίνεφανιιιθη -λιιοδόϊης διά» Ξΐερα 3ύο εί;
την αυτήν θ;σ:ν κείμενα καί έπισης διά τέσσαρα 1-.ι ϊκμισθού-
μενα μαγαζεΐα τού Δήμου ήτοι Τίΰ πρώτου άριΐτίρα καί δευ¬
τέρου δεζια τώ έξερχομένω.
Ίδόντες κ»ί τό άρθρου 14 τΛ ΰπ' άρ·θ. 355 Ν'μου. ι
Προκηρϋσσομεν &ν διά την 5μίοθωσιν των ίίρημένων τεσοά- '
ρων ϊημοτικών μαΐίαζβίων έν;ργηθη3ϊϊα ίΐϊανιληπτΐΑη 8η *3-
πρβσΐα την 28 Απριλίου ί. ε ημέραν Σάοδίτί^ /αί ώραν 10 —
11 π. μ. «ν τφ Νομϊρχι.·>φ Καταυτήμα.ι 5/ίόπιοντής ν^ί^υ
Επιτροπείας καί συμφώνως κρόςτούς έν τ? ύπ' αβιΗ. 477ί95'·
ϊ. διακηρύξη ή^ών /αί τή ΐχ«τι«.ή υ ό χρΐνς^ί'.αν Ο Ά~ ι-
λίου έ. Ι. σ^γγραφή ά^αγρ^φ^μΐν^υς οοου', *.Λ σο>φων·.α;.
Έν Χανίοις τή 21 ΆΐρΓ/ίου 1912.
Ό Δή;λαρ"/ς; Χανίων
Ε. Μουντάκης
Καιταϊιχάζει Ην χηρυχ(Ηντα Ινιχον βίς φυλάκισιν τριών *«1 ήμί-
σεω;(3 1)2) έτϋ-.
Έί,ί'ϊη άϊΓείίΐσίσΟη χα' έ^,μοΐιεύβη.
Έν Χα/'ΐί τ? '6Δΐχϊμβρ!ου 1903.
Οί Δικασταί
Κ. Καο'ίκαλι,ς
Π. ΦοΪΓαΜί;
Ι. Πονλγαοης
Ιί. ΤαιιχακόττοΛος
Ν. ΦαοΑοΐΓο κηο
Άχοιβί; άιτίσπασμ»
Έ Χ/ν'οις τή 6 Απριλίου 1912.
Ό Ύ)γρ«μΜ.ατ«ϋς
Κ. Κονταξάχτ,ί
Ό γ
Σ. Ε. Φυλλαδιτάχης
Αριθ. 90
'Αοιθ 87
Τό Κακουργιο^ιν;εΤ.ον Χανίων
Τό Και:ουογιοΓ)ΧκεΤον Χανίων
ίι^ε/ον χτλ..........."... .τ ...................
Διά ΐ«ίτ ι
Κηοΰττει τοΰί χατηγοοουμίνυς Γεώργιον Π. ΣίΐιΛίνά^ην ίτών
23 χΐ' Σπυ^ίοωνα Β Σπυ3ΐ5άτι ■») Βοτζάχην όμφοτίο'υς ποΐμί-
ν«Γ χ«1 χα-'ί ο.ι- Κι>τ-Ίΐ,χ5- Κ»ϊ ονίαϊ »ν^/ου; -ου ί"ΐ την 20
Άποιλ'ο^ 1')02 ιΐ5ο! ί'όοατν 7 1^2 ιι ϋ. &ϊ; τ6 «ν τω ^ωρ'ω Κυοτο-
μά^ο Κυ5(ον'ΐκς χαφφβνβΐ^ν τού 'Ι-,ζννου Κκνε/ά^η ^-το νοινοΰ 3'ίϋ-
φ='οο 'Τος X'νο^^ίνο! σ«.»··εφίιΐϊ ν την ►κτεϊϊΐι. ττι, ίποαίνηί;
ϊξ' π-ιίου-"θί5ΐ(θ χα' Ι^ε'» τ^υ:ιη βονομολο τ'σΐντες πρ^ί όλ-
λ/λου, ί·χ· '^'^ν 3υ ?;ομτν =« •ΤΓ,οιι.ί'λίτ-ης ϊΐΓίφιιισϊν χχΐ ϊι' ω'
έφερον οά'ί'ιν ϊπληξΐν τό/ 'Κα^ανουΥιλ Γιικο-ιε5ά"Τ|ν 4«Ι ττς
νβφαλ^ι, *τ·(ΐν8νχ4νες βύ"ώ χά-»γ(ΐα τού >^αν'ου ϊ όν Ιπτ/Οε
οιά,ε β'ί τΓ' 4 Ί,ίφάΑου χϊ! την επ ι ιένην ό θ-ίνα-ο..
Κ'ί- χ'ΐχίζ'.· τ"ϋ: ■/τ,οο/0έ(-α; ίνί/ου; έά ειον είΐ χοινή
ποοσΊΐ'Βΐο'ϊοτιΐ ΰ/ -Γ*3»ιν ί~(ϊ>/ Ί1) χΙ »'.; τα 1·ο5ϊ τοΰ οτιαοι ιυ
Χρϊ/αίς ίΐ5 είτπρ/χτέϊς ΐ! ί ι π303ωπ·.χη; ϊύ ίάι χ
ςνϊ-ς ιιτ (!ί.
χτλ.
ταϊτ«
αι
Κηούττίΐ τον χατηγθίοΰαενο. Αντώνιον Τακεινάχην θ€=ιόν
γενντβέντα χαί χΐτοίχοΰνΓ» «5;Χχν', /3ΐ»γ.* >>« ό -ίον.ξον, ~ α·-
τιην Κυίίτα »α' ηίτ βογιίί'^ον ε έχον ότι τό- Ρ—13 Ά-τ:·>^·»
190? π«ρί ωοαν 8 1)2 πο'—υ τής νυτ>.,· !ξ.*ν -ου έ^ "ή ^ο ω
Μιτιττνξ(ξιχ« ττκ πόλεως Χΐν'ων οίν, πωλβίου -3ϋ, ί-*οοαελετΚ| «ο;
χαι βΐί βιχιιι,ο ψί,ιχή: ί>Ρ*ή: »-*1 -«*33 ήιίθ.^κ ϊΰ·" ό μ ω-
'Ηλή- Βο^ντί*η διά /ϊΠκώ' όνίΐίιι ιών ««Ι δεινώ- ίιοοίο»»
-Ύΐ-ϊϊνεξω-ε'κήν πιϊ'ιν ϊοχή' βχτ-λ--Τ€.ο; πίβΐίχίυσα/ η-ο-
η χΐτ'«ύ-οΰ (το5 *Η>» -Ό'>ί Βο-νττ^η1 1*1 σχοτω ϊνβ^-
Ν-ίο αα/ϊ'οα: χα' τ-,ν ?τ'-η;ι ε' 5 χϊο.χ χε3η τού »«·-
ιαμο; ίξί- ΤΜΐαχτίβ» ί'ίίητί ί ί''«*ο τ-ό; "γ" Χν χα - -
στη έ*1 τβεΤί μή'ίί, 4πέ-υ/εν ίαος τοϋ βκτπιν τ υ τούτου ίνί*α
λόγων άνεξαρτητων της θίλήαεώς τού.
Έχρίθη Ϊ7
Έ. Χΐν Τί -7, 16 Δελεμβρ''.υ 1903.
Οί Δ-χιττα!
1
Ι! Ταα^ηκόίΐουλος
Ν. Φαιΐ'ϊον ,«Ίκης
Ά.'6ί; ά όυτασμζ
Έ- Χΐν ις -;ΐ 6 Άποιλίου 1 Ι2.
Ό Τ)*ρ»μμιΐτ»ύ;
Κ Κοντβξά«η;
Ό 'Τ)γρΐμματεΰ:
Σ. Κ Φυλλα$ιτά*ης
141Ό
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
£
έν Χα>ίοις Συνέδριον
"Αριθ. 261
Τό
Συγκείμενον κ. τ. λ...............................
Δ ι ά τ α δ τ α >
Δικόζον Ιρίμην τ:3 κβτηγιιροιμέ'νοι». "
Κηρύοσειτόνχβ'η'Ό-οό ΐίνον Ιωάν. Κωντ. Φουφθυ^άχ** ν*ννη
θί»τα χοί κατπκοδντα * Φινέν Ά'ϊοχορώνου Χρ'σ-ιανόν Όρθόϊο-
ξον »βί πο>ίττν "Ε"*ληνβ ή-η δέ φυνό*ι»ον ϊνογίτν δτι ',π *οινο·3
συμφίροντος υετ' άλλου άγνώττΐυ κίνΐύμενοΐ συν»—ϊάσ'σχν την
εκτέλεσιν τής έτομίντι- άξιοιτοί'θυ -^άίς5!,)- κκ Ι εκα ταύτας συνο
μολογήσΐντες αμοιβαίαν ττρίς αλλήλους ϊΐΛδίίμίν, την 22 Αΰγού-
βτου 1909 έν ττ θέσι: «Πωρίς» τής περΐϊε?είας τ^ς νω'^οπόλεως
Βάμου Ά"·ίχορώ*ου σχοτοίντις νά ΐκτϊλ^σωσΐ» άνΟρωτοκτΓν'βν
κατά το3 Ματθο"'ου Μιαρ. Ρίζάχη άποομιλετΐτως είς βρΐσμόν
ύυγιχτΐί οΓ^^ς κ·1 ά»ι3 ττρ·;τγουΐι«νως ήοίθίσθ'σαν χοί παρωο-
γίσίησαν υπό τούτου 8'ά δ ινής ΰβοχως απεφάσισαν χαι ΐΊτεγίί-
ρησαν πρός τοίτο έϊιβτίρικΫν τραςιν τΐερ'έγουσαν αογήν έ/τε-
λίσεωί ή"τοι ΐπί τω ΐΐβηιιένω σκο-τώ έπυβίίολτβον κοιτά τούτου
δ'ά των π'Χι^ρων πυί>ίτιϊο^ κ«' σβ·»(;(7)ν πυροβόλων 8*λων τ»ον
Γρ5, άλΧ' ί* τύγης καί άπό τινεξαοτη'·* τής θ«λή«ώς των
πιριβτατικά βπέτυ'χε τ>-3 οτνθρωτο/τέν-υ σ»οποϋ του' να'
Κοτίδιναζει τοΰ'ΐνείς φυ^ά'ΐσιν δύο χαί ημίσεως (5. ι/^ ίτ«2ν.
Εκρίθη άπ€φϊσίσθη καί Ιϊηαθϊΐε^θη.
Έν Χανίοις τ? ?8 Ίουν'οο 19 Μ.
Οί Σύνείρθί
Π. Ταταράκης
ΑΙ. Δασκαλάκης
Έμμ. Θεοδωρίδης Ό Γραμματεύς
Σ. Ε. Φυλλαίιτάκης
Αριθ. 71
Τό ΚακονογιθδικειΌν Χανίων
Συγχΐίμενον κ. τ. λ...............................
Διά τ α 3 τ α
ει τόν κατηγοβούμβνβν Γεώργιον Έ'Λα. Σ>ι·»λι*άχτν
Ύ?ν τιηϊ'ντα νβ' κα-οΐνηθντ* ε'ί τό γωτ'ον "Ρΐ^ρς Κισσΐμοι,
ίτΰν ^3, γοιστιανόν όίΐό^-ςον κΐ! ιτοΧίτην Κρή-α νθν δέ »ι»νί-
§ χον, ί»ογον δτι την 26 Ί ιυνίβ ι 1 Ρ02 ?ντβ€ τού ι1» τώ χίοο'ω
"Ελος Κιιτσάςΐου μαγίζείου το3 Ζϊχοτρίου Π. Τοΐίοτζΐνάχη έχ
«ρομελΓττς ά'εφάσισ* «αί ίσκεΐΛΐΛένως ίξίτέλίσίν ττν ανθρωιτο
κτονίσν "θ3 Ν κολάοιι Φελεσά«η Δτιιάογου Ίνν*γωρίων, τρ«υΐΛ«-
τίσας «διον Ιχ τώ« ό"'σΛεν ϊι' άμφιστ^μου μ·χγαίο»ς ίντα τό
δεξ'όν -ρίτον μ'σόπλίυοίον ϊίάσΤ*)Ά* τοθ στίρνοι» ΐξ οδ τρ»3μ«-
τθ( ίτρώί1η ό ϊίξ ός πν=ύΊ*ων κο·ϊ ή 3*ϊ τΐ]ς κα»"ί·'ας κ
*ύτφ ό θάνατοί ΐντός όλ'γι·>ν λεπτών.
Άκριίες ά
Έν Χβνίοις τη 7 Άχριλίου 1912.
Ό 'Υΐγρσμματεΰς
Σ. Ε. Φυλλαδιτάκης
Κτταδί'ίάζει τ^ν κηΛυ%θί"ΐα ένογ_ον Γεώργιον Έαα
' νιην ϊ'ο ττν το'.ν)-ν το'ί Οανίτ'ΐι ίχτελί3θτ,σ:ιιίνην κα-ά τόν δ'ρβ τ*»
, Νόαου οο'ίό ·ενον τΐ'ό'το" ν.'όνον χϊΊ -ότον χαί ·ί; τα ίζηΐα
| -οί Δηαοΐίου ^ριγυιάς δειΐ3κτώ (1 8) ί!σπρϊκτ·ας και διά πρβσω-
^ χ ν$!ί »υτο3 χιαιήίίως
Τ^χρίίη αΐϊίΦασίσθιο »■»! Ιδιυιοΐιειΐβτι.
Έν Χανίοις τ* 11 Νο»ι*6ρίου 1903.
Ο! Δικασταί
Ό 'Υ)γραι»·ματ*ύ;
Κ. Κοντϊξάκης
Β. Ταμ·η«κόπουλος
Κ. Ϊ1ι»π»δάκης
Αριθ. 171
Τό Α»καίτ*ί£>ιον των εν Χανίοις Συνέδριον
Συ·|κείμενον κ. τ. λ..............................
Διά τ α 3 τ α
Δικάζον έρίμη* το3 κα-ηγορουιχένοο.
Κηρύσσει τρν χΐτηγοροΰμενον Μϊνοΰί'ν Μίγ. Μαρκάχην τ)
Τσιλέν γεννηή'ντα «αί κατοικοδντα είς 'Ρμτοίσνερον Άτγοκ')-
ρώνου καί ΐ5*η ίυγό^ιχον, Ινογον 5τι την Ο Σϊπτίμδρ'ου 1910
ίν τφ γωρίφ ΈμττΓοσνέίω Άποχοοών^. 7προ^=λ=τήτως είς
βρβσμόν ψυχιχή; όραής »-:ε?ίσισε κ ί ίξετ»λίσίν άνθοωτο/.το-
νίαν χατά τίίς Δ-σποιν:ας τό γίνο; Ά"οττο">άκη τΐ)ο:δ;λ'ϊας
χατ αυτής διά το3 πλήοους πυοίτιϊο: /αί ?φκ'ρ(ϊ)ν *υοε6ίλου
ο'χλου τού πεοιστρό?3υ %α 'λήξκς αΰττΐν χιτά τό στίθ-ς" χ*ί
Καταδΐχάζει το3τον ε'ς «ρ:«αιοα ϊεσμο δίχΐπέντϊ (15) ίτώ«
καί είς τα Ιξ^ϊβ τής δ-κης ίιπέο το3 Δημίτίϊυ δραχ*·>ί
π'ντε (25) ε!σπρΐ*τίϊς ΐί δ ά προσωπκής ιότοΰ
έ/οί μηνός.
Εκρίθη απΐϊΐσί'θη χαί έϊη·Αοΐ:»ύ9η ίν Χανίοις τη 21
1911.
Οί Σύνεδροι
Κ. Γεωργιάδης
Ι. Καταλαγαριανός
Π. 4»ιωτάκης Ό Γ
Σ. Ε. Φυλλαδιτάκης
Άχριίές άπόσκασμα
Έν Χανίοις τί) 7 Απριλίου 1912.
Ό 'Υ)γί;αμμα-εΰς
Σ. Ε. Φυλλαδιΐάχτ-ς
Ε. Παπαγιαννάκης
Έν Χανίοις τ? 6 Απριλίου 1912,
Ό *Υ)γρ3ΐαι*ατεύί
Σ. Ε. Φυλλαϊιτάχης
Άοιθ. 368
Τό Δικαίίτιίριον των έν Χανίοις Σννέδρων
Συγχιίμενον κ τ.λ.................................
Διά τι 3τα
Διχάζον Ιο^ιιην το3 κα'ηγοβοομ^ν^υ Ά"τω 'ϊιι Ίΐυάν *Α0ΐ~
νβσάχη, ϊτών 23. γεννηΛί ι-"-οο είς Περιδόλΐα ΚισσίΜοο κ"! **'
τοικο3·τ-ς εί- ΣίσΛον Κισιίμου. όγίμου, έ'οααμάτου, νί"
ω3"-οΰ, χριστιανόν δοθοδόξοι» χβί πολίτου "Έλληνος !5?η ^
Κηοόσσει τ-δτον ϊ"·?γον ϊτι την νύκτα τή; 29 -?0 Ίο'^λίο^
^910 ίν τή •'ε'σιι «Ρίχι» τϊ)ί πϊοΐίερείαί τηύ γωυίου Σ»σά-
ίν'ιττΐίζ σΐύΐχτ^ίχτ,ν βλάίη-' (τραϋιια) Κ"τά τοΰ π»»"1»
ιίου Μπϊλαίά*η ~λήξας τοΰ-ο* δι? οά^ϊο ι μέν εϊί
τν. *ιά τήί ϊχπυ-σ'χϊοτήσεω; δέ τού πλήονς πυ.
χ'ΐ σφϊΐρδν ·κ>οοί4λοο ϊπλου τού ιτί·5υτρόφ5ο ε'ς ττ,ν
ώαοπλάτη», =ξώ« τοβυιιάτων ό π"·θών '^πέπεσ^ν είς νόσον *ϊι
ανχανίτητα Ιργασίαί ΐΐΛρ-ίίπβχν υπέρ τα- τρίάκ ντα γ) · ΐρΤί
«λλ' δγι καί 1-ερ τους τοιΤς μήνας κ»{ δέν φϊίνεται δτι τό
δ αστηιιβ το^το ποίοήλθε μόνον ίξ αίτιών μή δ"ν«μένων να κ«-
τα^ ιγιτθώσιν εις τόν κατηγοροόμενον καί
Κατΐϊιχίζί! τοΰτΐν είς φ^λάxισιν τβ'5■σάρω^ (4^ {των κ«! ιιί
τα Ιξοϊβ τί|- δίκτις υπέρ το3 Δηιχοσίου δομχαάς ««α'όν »"*°~
σιν ένν^β (129) *'σΐΓϊα*τίας καί διά ποοσωπιχί|ς «ότου *?"'
τήσεως τριών μηνών.
Δίχε-βί έν μιέρε! την 'λχο χρονολογίαν 4 Όκτωίρί-ι» '"'"
όγωνήν το3 πίλιτικώο «νάγοντος Γεωργίου Μπαλι*άχη χ«'01'
κου ΆΛυγδαλοκείάλι Κισσίαιυ χατα τού ανωτέρω κβτηγοοου-
μένου όν ύπογρεοΤ όπως πληρώτ-(ΐ τώ ε'βημιίνω πολιτικώς *να-
•χοντι δια τη» έν τω ιστοοι*ώ τής παοιύσης αναφερομένην αΐτι**
δοαχμΐς δΐαχοσίας (200) «ντόχως άπό τής άγωγής ινέχρ'ς *ϊ°"
φλήσεως καί ϊιά τριμήνου προσωπικάς αύτοΰ κρατήσεως καί
ι
**.-*.- ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΪ ΚΤΒΕΡΝΗΕ!!ΟίΤ
·Ρ?-βίλλει ·Ιβ βά-ςηβ «5?ο3 χατηγίρσυμέν,υ ,} ίξδϊα τή,' ' τέ«·οα (24) «Ίσχ,ακτ^ς κ*ί ίά πίθσωπικής αυτο3 κοατή-
ί·«Τί «6 «8>[τικώ« ενο-γοντβς δραχμάς πεντήκοντα (50). σίω{ ενός μηνός.
Εκρίθη απεφασίσθη χχ! εδημοσιεύθη *ν Χανίοις τή 28 Όχ- > Δε'γεται ίν μέ.-ε τ*ν υπό -/«νοτίαν 25 '(
τωορίου 1911 | άγωγην τή; πϊλιτικδί ίνΐγοίσης Γίίύογίτττ· ..
Οί Σύνείρ-ι νανουϊάχη ή1 Πρϊκατζάκη χήραί Δηυ,ητρΙου Π.
Κ. Παπαδάκης κατοίχου Βτ'λάχχ'3υ Κυϊωνί«ς ϊι* *ϊυ*ήν κ»ί ώ:
Μ. Αασ*α>άκης
Α. Καρδαμάκης
141
19Ό
•'ίνος Πα-
Άκρίίές βχοσπϊσιια
Έν Χανίοις τη 6 Απριλίου 1912
Ό Γ*αμμ*τ€υς
Σ. Ε. ΦΛλαδιτάχης
ή φ
) τρόιτου τί»; άνηλίου θι»ν·«τον-ς τού όοφϊνής πατείς Σ
| Χ2τά τοΰ α
Ό 'Υίγροψιμοτϊϋς
Σ. Ε. Φυλ}β?ιτάκης
Άο'-θα. 315
χϊτ»)-| ορίύμινον τοθτον οΤω- π'ληβώστι τη
ώς είρηται πολ'τχδ; 5ΐαγ·.6ίΤ, ϊά νρηΐΑ^τΐ'ήν ίχανοττβίνσίν
της, ϊι" Ι-»»τήν «! Οτό -ήν ώ" ανω !δι5-η ί της, λέγω
| ίθ ς βλά^η- ί« τι·"! θΐνάτου τού
ς (500),
κίνρις
τ:ιώ μηνών.
χατα τττ
τής
ϊιά
Τό ΔικαΛτΑρην τΦν έν Χανίοις Συν5δο όν
Συγχε'μενον κτλ..................................
Διά ταυτα
ϊια ΐΌλίτικά
Σ^ΐΛ
τ;κ-ίίο
ώί
αξυ τδ'
την 7*τήν ά-ωνγ» είς χά άρμό-
-ον ναί
τα ϊϊιΊ« τή τκρού;ης τ
Δ'.χάζιν ίρήιι,ην των κοττη/οοουμέ·ων 'Τω?ννου Μιχ. Κ«μη- '
>άχΐ) 2) Στ«φάν υ Χ'' Κιμηλίχη χατοίων Στρίδλ'^ν ΣΑ νού
ί?τ) ίέ Φυγοϊ'Κ',)» χριστιανών οο·)οδό|ων χιί πολιτών Κρ^'ών. {
Κηούσσει τόν μέν Ιχ τοΰτοιν ΊωίννηνΜιχ. Καμηλάχην Ινιχον
ίτι δπό χαινίϋ συϋφέροντοί μετ* άλ^ων χίνούϋ.·νοί συναπβράσι- ;
σαν την εκτέλεσιν τής έτου,ίνης άξιιποίΌΐ) τίάξϊω; χαί έ'νεκι "
ταύτης συνομολονήιΐϊντίς α .ο 6αίαν πρός αλλήλους σονδρομηι" ί
την 20 Όχτωδρίου 1905 έν τί θεσει «Κίμάοί'ΠαλχΌχάστρου» ;
τίς τβριΐερείας Συρ'κιρίου Κυσάμου έχ προμελέττι: άπβφάσί- ,
σαν χαί ίσκ*μυιένως ΙξετΙλίσϊν άνθοωπίκτονί'«ν χατά τοΰ Γβωι- |
γίου Βακάχη πυροίολήσ/>ντ*ς χβτά τού ου ϊια των πλήί'ον πυ- ί
ρίτιϊος καί σ?ο«οών πυοεδό'.ων ό'πλων των χ*ί πλή'κντβς τούτον ι
είς τόν πόϊα ϊζ ου τραΰυ.'ϊτο; ίπή'λθεν αύτω ό θίνατος. χαί ;
Κατ«δικ(ίζ8! τΐΰτον είς τί;ν τοινήν τοΰ θ^νάτου ίχτελισθησο-
με'νην δ'πως ό νόαος «ρίζιι χαί εις τα ?ξοϊ» τής ϊίχης υπέρ τοϋ
ίηιησίου ϊο-γμάς Ϊ!"'Χ5σίϊς πιντήκον-α έ'ζ.
Τόν >β Στίφΐ· όν Χ" Κα'χηλά*ην άθώιν λόγφ άμφίδολιών
τί?ς βυτί'ς ώί ανωτέοω
χαί ίϊη'ΐ'ίσιβύθη έν Χαν^ις τη 18 Όκτω-
: δρίου 1911.
Οί Σίνΐίίθβ!
Κ. Παπ·».7ί·ί*τ'·ς
Μ.
Α.
Έν Χά ίοις τώ 7
1912
Ό
Σ. Ε. Φυλ)αδιτάχης
Ο 'Υ)γρα·ιιιατιυ:
Σ Ε Φυλλαίιτάχης
άτΓίΐϊτί-θη 'ϊί ίϊτμ,οΐΐίΰθη έν Χΐνίοις τί) 30 Σϊ-
βτεμβΐί'ϊΐι 1911.
Οί Σύνίϊροι
Π. Ταταοάκηβ
Αριθ 370
Τδ Δΐκα«(τήοίθν των έν Χανίοις Συνέδριον
Δ ( ά ταύτα
τοΰ >ια:ί)γ3:ο;μ.ϊνου Ίιοάυ ο.ι Ρ^παρ:xηγ^ν■
θΜτος εί: Άτή Ρΐί,ν'άιΐ Άχο:ριον:υ Χρι-
Δ'.χάζον 5 3
νηθίντος
η
19(0
Π. 4»ιωτ/κης
Ό Γραμματεύς
Σ. ΦΛλαδιτά»ης
Άχριδές άτ.άστασμα
Έν Χανίοις τή 7 ΆπριλΌο 1912.
Ό 'Υ^ρ^μ ιατ^υς
Σ. ΦΛλαδ τίχης
ό|ΐθο Αξθυ χοί -ολίτςυ Έλληνος,
;: τούτον ίνοχον ό'-.ι χ-'τα τιτ,ν νύκτα τήί Ϊ8 Οχΐωδρί υ
■ου χΐΛ-ίο.1 Άα', Γωνία; Άποχορω^ιυ αχΐπών να
)?'·ιποχτ5νίαν χα-α τοί Γ€(^ργιο^ Γ^ Κουτιντά*η
ίχ πρ5!Α6λέΤτ,; άτίφίσισε ίΛ ίΐ/.ίμμ.ένιι»; ϊπενΐί-ητί πρός τούτο
ΐς καί :γ
Αριθ. Άττοφά. 341
Τό Α.καότήοκ» των έν Χανίοις Σινεδρων
ΣυγκεΙμίνθν κ. τ. λ.............................
Δ ι ά τ α Ο τ α ]
Διχάζον ϊοήυιην τοΰ χϊτηγορ-υ^ίνοι» Έμ'Λ^νοιιήλ Παναγιώ- |
τού Μαρχου^άχη ίτών 50, γιννηθί'ντος χαί χατοιχοίντο:; ν-, |
Βχτόλακ»ον Κυδωνίας, '/οιιτιαν^ύ 03 οδ^ςου καί ιολίτου Έλ- |
ληνος, ή*ίη δέ φυγοϊίχου. '
Κηρύσσει τόν κ,ατηγοροόυιενον τούτον Ινο-χον δτι την 19 Ί;υ- (
λίου 1910 ΐν τί, θβσβι «Π'λ3;ανί?ΐϊ» τή; χτηαατίΐής περι»ε· |
ρείας τοϋ χωρίου Βΐτολάκκου Κυϊωνίας ά-ρομελϊτήτως ε-'ς |
βρβσμόν φΐί-/'χτ1ς όροιϊίς «αί άφίΰ προηνι,υα^νως ήρίθισθη και
Χ'χοωργίτθη υπό τΐΰ παθόνίί Δ-μητρ'Όυ Π. Μ*ρ«ουλϊκ/; ΐπί-
φάβισε καί ίξίτέλίσε την άν^ρωιτοχτονίΐν τούτου πλήξΐς αυτόν
διά μαχαίρας *ατά τϊ:ν άρΐστίρόν μαστόν χαί την ώμοπλϊτην
κοί
Καταδιχίζϊΐ τί1τ:ν είς πρότχα'-ρΐ ϊεσμι δώϊίχι (12) ίτών |
καί «ίς τα Ιξοϊα τ}? 3ί*ης υπέρ τοΰ Δημϊσίου δραχμάς εί*ο8ι
ήΐαι ίπί χΰ>
πλήρους π ί^ϊΐς
άλλ' ί«. τ>/): νΛ ίπο
τι·ά άπίταν= τού άνθρωπ
ΚαταίίχυΓε: τουτο; ίς
έ/ος μη/ο', * ί ι'ς τα ?ς?.
έξηχοντα 5.ο (62) ϊίσπΐϊ
τήαεως ϊύο (2) μηνών
) Έριθ'! ά
ι τωίρίου 1911 .
.ή,
Οί Σ^
Κ.
Α.
Α.
Καρδαμ ιχη;
Ά*ρ 6ίς οπόσπασμ»
Έν Χανι-ΐς τή 6
χατοτ τού ο^ ο>α τίυ
> ^^ρο6^λ3ϋ ό'ιτ'υ ι 3 Γχρα
ητχ τής θϊλήσεώ; τυ τ. ριστα-
^ σιοποϋ τού >α'
% Ο-ι. 163ΛΪ ί Χϊ Ι ΙΙ'^ % (ι>' Α21
ϊί'.Γ,ς ύπΐρ τ3 3 ΛηΐΑ^σιο^ ϊρ*Χ·
χαί ίΐα πρόσω— »ής α;^-33 χρα
Χαν;.3ΐς τη 29 Όκ-
Ό
1. Ε. ΦΛλαδιτίχης
1912
Ό 'Υ)γρ%μμϊτ*ύς
Σ. Ε. Φυλλα?ιτάκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Άοιθ. 354
Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Συν'δοων
~υγχ«(μινον κ.τ.λ
Διά ταύτα
Διχάζον ϊοή,ιην τοΰ κϊτηγορουμ,ίνου Διονυσίου Β.Χ«αλαμ·
π'ϊου έτών 25, γεννηθέντος οί κατο'κούντος ε!; Χιτν?ϊ, χριστι-
ανοΰ όοθοίόξου κ*ϊ πολίτη ΙΝη·ΐί. ·!}Ϊ1 δέ φυγίϊί«ου.
Κ τούτον Ικ^γο' ό'τ τ>|ν 18 Μ*οτ!τ,> 1910 ίν τη Τί-
νο κ·'α
τής
σκ.ο-ΐών νά =/,τβ-
ζηζ ής
λέστ; ανβρωπο*τον'»ν *.ατά -οί Άνδοίο'.) Σταματάκη, ιτοοίϊ-
λ·τΐιτ·ς εί; β
θίσθη χ^'ι
ψ.>7!*·ϊ!ς δοατ]; καί άΐοΐ πθ2·/ι·'5υ«.ένΊ>; ήρ«-
τούτου *ιά γαλίπώ» ό 'Τΐ
ιω/
ίίτοι -«ι«ί
ξί-ιτητα τί!
τοΰ ^ΐζ'.ο'1
τού πλήοίυ; πορ'.τιδος *αι σίαιοΰν πυοηδίλου οιτλοιι τού π*ρι- | τοις»·*"· ε'
πιριστατίκά ϊπέτυγί τοΰ άνΐρ'οτοχτό'θο τκοποΰ του'
η γ
ίεινίΐς ΰβοβως άπίϊάτιτε κΐί Ιτιγίίρτυ-. πρός τούτο ίξωτερικήν
ΐΓρ3ξινπεο·έγ_:>.υ:£> χοχή*· Ι*τ·:λέτ μ-, ήτο Ιχΐ τώ ί'ιρηΐΛένΐ;) «ά
ξγ_ χή ή η;
πω ίπ>οι6ίλη»« κ.'ϊτϊ τούτο1.) =5 ί^γυτάτης ·»π5στασϊ'βς ϊ'β
|τών 28 κατοίκου Μΐραθοκεφάλβς Κιβσάμου καί ήδη
φυ
Κηούσσϊΐ τόν «ιτηγοοίύμΐϊνιν τβθτον ϊνογον ίτΐ δπο
σ«>"·*ί
28
ιιετ' 5λ"λ'·>ν χινούυ,βνοι συνατββίτΐσ-ϊν ττιν
- κ,ιί ?ν»·κα τ*"ότη- συν
συ«?ορα·>ιν την νίιιτβ τίς 27—
«Χ-ϊλίτ»1· τ*]ς πεβίΦίο'ίας τοβ
Κίΐσάαοϋ σκ.ιΐΓοΰντβς νβ ίκτιλέσωσιν
-ίβ'νη: Μαο'»(ί*Ό «-ο/5·ΐϊ">ϊΤ·ί)'·ι»ς
άιτ*ϊΐίτιτ'ϊν κϊι ΐ
τί!
ΐίωτίθ'ΐιήν ιτοαϊ ν
Ι*τϊέσί(.κ
τούτον ε!ς
'Κκοί^η άπε?/χσί.ϊ')ν) κ^ η
ΈνΧ»νί,·οτη ^ Όκτωίοίου 19Η
Οί Σϋνβϊοοι
Κ. Παπ δάκης
ίΰο *ΐ· ήιιίσεω; 2*]) Ιτών.
Ά. Καρδαμάκης
Άκριδές Άπόσπασμα
Έν Χανίοις 7 Ά-ρίλΐΓθ 1915
"Ο Γο3μματεϋς
Σ.
Ό 'Υ)γρβι»ματεύς
Σ. ΦΛλΐδιτάχης
Αριθ. 339
Τό ΔικαΛτήοιον των έν Χανίοις Σιτνέδοων
Συγκείμΐνιν κ.τ.λ.............................
Διά ταυτα
Διχάζον έρή »ην το3 κατη~' ροομίνου
V·.
->λάου Ιωάν. Σ*ορ-
ϊυλάκη έτών 30, κατοίκου Έμπροσνέοου, β·>φίως, γριστιανοί
ερθοδοξου κβί πολίτου έ'λληνος ή"ίη ϊέ «υγιδί*ου.
Κηρυΐσει τό» κατηγΐοΐύμίνον τθ'ίτον Ινοχον ό'« την νύκτα τί|ς
91—22 Μαίου 1909 ΐν τ7, θίΐ*ι «Βύΐη» τή; περιφερείας το·5
>ωρίου,Ειιτροσνέρου Άποκορώνου άπίθ',Μλετή-ως καί έν 6ρασ-
μ'3 ψυχικήν όρ·*·?); άτίβάιπε καί ίξιτέλ'σϊν άνθοωτοκτονίαν
Ρ Σ
χ ρξ
κιτα τού Ροίΐου Σ. Κλαιοκι κατΐίχ-.υ Μάζης Άπο*.ορώνου
πυρίτιδ-ς
ς ('· τ5ν χ'λήοιο
'Λ-' 'όττ'ΪΜν των ν*ο3, «"λλ* ^ τύγητ κβί οπ'ί ανι-
των πειι-τΐ'·ΐ''ά άχ*'τ^γον τ«3 άνθ5ω*ι-
««, «7τνξ-χν 8ιι.>ς τα'ττν *ΐί την ο»νω μοίραν
, ϊιατίλ^ΰντϊς κατ» την «κτΛίσιν τί!ς ανωτέρω
αετρίας αέθηί *!ς κ»τά'τ»5[ν αχτιτίου συγγύ-
τ'ον **·>' ^ν ϊίν ^το υέν ϊντ«-
»ϊ ή
βυ.(·> ^θ ιον οΰΐίίοϊω
αΐτίΐ'' ταύ-η- λ»ίπουν τα π*>ό; ίιιαομογήν τ"- χ?ι(ί" χτί κιοα
τ·>~) ΝοΜου ϊ'ατετκγμίνΥ'ί -,9'νήΊ: ποο'ϊΐταΐτοίυ.'οα" «!»ί
Κ>»■"»?ικίζίΐ τοΰ·βν βΊί ποίισκ.ΐϋ'5* ϊίτιι.3 ϊέκι (10ι Ιτδν ν.-»ί
είί τα ϊζο^οι τίς ίίκης υπέρ τοΰ Δγιαοϊίου 8ο«γιι»ί εννέα (9)
«ίιτοακτίιχς χ»ι ι;» ποίιωπ'κ'ίς οΐύτοθ κοα-ήίεως Ι^ίί ιιηνός.
Έίθί^τι άτεφΐσίσΒη *α·. ϊδημοσ'ίίθη ίν Χαν[ο'ς τη 21 Όκτω-
ίρίου 1911.
Οί Σΰνίθ>οι
■ί. Παπαδάκης
Μ. Αισ«αλάκης
Α. Καοδαμάκης Ό Γοααα»τ«υς
Σ. Ε. Φυλ>αδιτά*ης
Έν Χίνίοίς τη 7 Άπρ(λίου 1912.
Ό Ύ
Σ. Ε. Φυλλβϊιτσκης
Άοιθ. Άποφ. 98
Τό Κακονργιοδικεΐον Χανίων
κ. τ. λ..............................
Διά τ α ΰ τ α
κ« σφαίρώ·' κ'-ί πλήξας τοΰ-ΐν επί τ^ίς πλαγίαί
μοΐρχς νάτ(ι>9κ τοΰ ΰ^ειϊοΰς ό-το3, επ! τ*3 άοιιτιροί" ήμιθωρα-
κ.ου καί κα:ά τό τρίτον α.ε^οιτλεΰθ'.ον ?ιάττηαα πρ,-ς την μαζΐ
νήν γρομ,Λήι. ναί ίπί τής άμραλική; μ^ίρας -.ήςκοιλάς κοί. Ι
Καταδικάζει τούτον εί; δεκϊϊτή πρόσκα'ρα ?#σμά κ^ί ίίς τα ι
τής ϊίκης δπέο τοΰ Δ1ΊΟ^ίο^ ϊραχΛίς ιτέν-ε (5) ε'.στρα- ·|
χ->ί διά προτ^πΛής αύτοΰ κοατήσϊ ^ς τρ·ών μηνών.
Έκρ θη άπ«φΐσ σθη καί έί··ιμοσιεύθη
Έν'Χαν(οις τή 17 Όκτωδοίου 1911.
Οί Σύνΐδροι
Κ. Παπαδάκης
Α. Βιτσικουνάκςς
Π. Κοτζαμπασάκης
Δικάζ-ν Ιρήμην τοΰ κ*-ηγορουιιένου.
Κηρύττει τόν κατιινοοιΰλβ-'ον "Ομέρ Όβιιάν Μουσ»?άκ.ην
γεννηήέν-α «ΐί κϊτοΐνοΐ^—» ε'- ^α-ήι. ?τ'"?.ν 30, γεωογόν Μου-
'/.α!
ότι
φ) γ χ
τού ίτους 1899-1900 μέχρι ττίς 2
1900 ?λΐιίίν είς την κκτογήν τ30 «ν γνώσει αύτο-
κιτί άνευ τή- συγκαατθέσίως το" Ίϊιοχτί'ΐονο* Άλί|
έ 100 μΰστατα $>α!ο·ι έκ τν)ς «ντϊ?θ« άπαθ'*τς τοι
ά;ίας «λ«'ον των 400 χα' ΐλά"σσο"ος των 1000 ϊεαχμών ί(«
νά τα ϊχχι παρανόμως ώς ίϊιοκτησίαν τυυ................
Άκριίές άιτέσπιισμα
Έν Χανίοις ^Ϋ] 7 Απριλίου 1912
•Αριθ. 351
Τό Δικαότήοιον των έν Χανίοις
Συγκίίμενον κ.τ.λ....................
Διά ταυτα
Δικάζον έρήμην τοΰ κατηγορουμιένου Δημητρίου Ιωάν. Κα- ί
Ι Καταίικάζιι τόν κηρυχθέντα Ινοχον ι'·ς ποινήν είρκτ?!ς εξ
5 (6) «των.
. „ , Ι Έλρ'θη άπεβασίσθπ καί Ιϊηαοσιευθη.
ο Ι ραμματευ; { ,„ ν , „„ .
Σ. Φ/Λλαδτάχης | Εν ^*ν'01ί ^ 23 Δι.βμβρΙβϋ 1903
ΐ Οί Δικϊστα!
Ι Έ. Καράκαλος
; Β. Ταμπακόπουλος
! Κ. Παπαδάκης
ί 1. Βούλγαρη*
' Ν. «*>ότρβουράκης Ό 'Υπογραμματ«ΰς
Κ. Κονταξάκης
Άκρ:6ές άπόσπασμα
Έν Χανίοις τή 6 Απριλίου 1912
Ό Γραμματεύς
Σ. Ε. Φυλλαίιτάκηί
ό 'Υ)γρϊΜ,υατευς
Σ.
α>!-άχης
Μέγεθος Γραμματοσειράς