92454 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

26

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

21/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Τ
ΒΑΣΊΛΕΙΟΣ Τη* ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡ4ΡΓΗΜΑ Μ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤ8ΕΡΝΗΣΕΟΙ

ΤΡΙΤΟΝ
Έ
21
1912 —
26
Αριθ. Πρωτ 41
Διατί. "28
ΔΙΑΚΗΡΓΞΙΣ
•υ
ΔιαχΐΓ)ρΰττ:ι ότι
Έ*τίθενται είς
τής Κοι ότητος Κίητΐα; Τα δρ.ζ(ί*ενα
4 Μαοτίου 1912 ά ε.*χϊε«>. ..ύ ής 5
ρ η
ώ*, σ'.αφυλών, οΓνοο, νβω^ηλων, μήλω*,
χαι χυθΛ,νίω» χαί ι-τ! Γω- έ ·ω '0->ο »νω
ί ω
οττρ βχ
τω', χειρών,
3 τί;,
ενυ>/ α -
ϊιί ;ην
αί
οίιΐίή
τλ τή; Κ:ι«ο·
ί|λ'.*'χ; λεττχ
1 (!)
ι χαί τώ ω , π η
... ./ώνζώ
τού; επομίνου; ο .-ο >ς ητ5ΐ
Α'.) Τ» εις ;ψ
τητος Κρητσας εί-«ι
α) Δι
πέντ» (5).
β) Δι'
πα>;»γο· έων /ε*τΐ ιϊ .σι (ΪΟ)
γ) Δ;' έχάΐ ην όίδν ο?*.ιυ Α=πΐΟ
ο) Δι'
λώ«, |ΐή)ω/,
ή' ουο ηκ«ϋ «κί -οί; έ»τον (2 1)2
οιν τού ένοιχιαστον.
ε) "Αιτ/τα ή επ χι»ρπί* τώ. χτ!ω
Β'. ΊΙ εί- τι χτ'Χ π; ,'ε*οίΐί·ι
χιαιτή', ή δέ εις τχς χτ.ο χ; χ'.
τη Κοινότητος Κίησα; χχι ού ίν 5ι
τα,ιτη; ή βάειτπβχττιτ) ή
τοας έχ ζημιωτών.
Γ'.
II
«νοι ίασι ά χε αι ά λ 6 τί,ς *ρώ η; Ι Μ-ίίυ 1912
α αν Ν^εμέρ ου ϊ1» ου ίτους.
Λ'. Τδ μ σθΛ^α 6» «« ·α5λη·1β εί, τΡ«ϊ, Γ/», 3βσ«ι? εξ ώι /]
5:χιώ.αχ-α α}:ί|; χχτχ βιάλησ ν πΓδ, τδ συμφέρον της Κοοόττ,-
τί:, ή θχ ίπ* αλχβ() ττ, πλεΐ'δοσίαν ταύτην ί»'ό ϊ; ημερών.
«') Ν' χπ^δώτιΐ) το χτήμχ χαί τα δένδρα είς ιήν Άντιπρ^σο)-
κεΐαν εύίύ: μ:τα τή- λήξιν τή, μ.ιο,ώαιω; ού/1 είς οίαν χχτα·
1ΤΧ71. ειρ: αύτϊ ά'λά είς χαΑυτεβχν χωα), νά χειίωτιρίΰοη
χϋτχ, όρ'.ίλίΐ νχ άΐΌ Όϊ γι τι,ΰ; ξηροί>; χ^οΊνους ιών απιδεών καΐ
νΧ ΧΑ^χ.ίζ*/) θίύτ^; χαί ά τή* ουλΑοι'Γ,ν των χτϊ ών.
αλ'. τή, ήμ£?έ-α; Κ'.ινότητυν >α Αΰ7ΐτΐ/7. ςυ/είαν π^δ; στέγ>9Γ#
οΚιώ^ ί) τ^ό χχταχευήν οίχιβχώ» έπίπλω» εχτός Αά λάβν) *Ιδι-
«ή· άΐειχ' πχοά τήί Άντι-τροωττιί»ς.
γ'.) Λέν 5'.χιοήαι^ά ';ττιτίεπ/| εί; μ&λ*η ξ.νων Κοι»ο:ιζτων νά
χιΐπτωσι όχ οΰτε Τής μχγιι^ί^',ς οί-ε άλ/ης χρΓ|Ί4«>ί διίτι 4»
./χν ;α πιριπ ώ;ει 8ά εύθύνεται δ μιεθιοιής.
δ' ) Ό^ (λιι νχ ίίΊοτί (() τή» Ά>τιιιρβ5ωηε(χν κιρί των έχάβτο-
γ
Λίν
ιΓ τ« -:ά Ιγρι» χαί
δ μιτβ:»τή,- νά έπιτρ
ιρ« δ£
ί| ιί μ
-ώ ί!->ΐ/θη'ΐ .μενά»/ ζώον
ή
έτίρα;
έχτός
'.*0( ν ί. ω ίχ χ»^φ ρ/) ιον αριθμόν
χ: τχς ().σ-.ις εί% άς θα β(ίϊ·|) τβϋτα
Οχ
τ«/). »ι' »ϊ5.·ήί αδείας
το« χρη*»Γΐ» ου ΐΌσοϋ
σ ■ ) Ό^ί λί ι ν δ
τη.
ι ?ς
δ ήδϊ,λε
αυτόν
Λ τίι«
ργ,εΐςτον μισβωτήν.
► ύθυ.η. τού ά, μοϊίως
9)3
ζηα
ι?33υ:.
.»ηιι
ρ
ως είς χτ
ΙΓ.) Ό
έ»οι-
η
^ ? ου;
ν, ά'λ'
8 ίνίτιι επί των ·η*φ:Αθν'χ· «ίμενω. μι-
^^ζό ττ,ς Κοινότητος Κ^ητοϊ. .>αι ι:.·
ή ΚυνοΊ-ς ίύ'·ών·τα ίί, »ποζηα(ω-
>ί>χ ζ)^ * :ν1ιί'· ίί; ' »■» ούτον.
ίχϊΐ δ ίνυιχιχΐ-ης έΐιΐ ι β'.Ι Λ ιά τά ΐχ 6εμην/α{ ζημ!7 ή Κοινίητΐί ού..μ α» υπέχει
τή; Ιίι.νΟΓητ)ς Κρη- | εύ'ίιίνη .
'ι'-Ι^ί η»/_δν ά3μ·>*·ίω; έτ.βίηβηϋ^ίνθι ν4μι,Α0ΐ φΐί^ι οΰϊ^ως
»! ; Ίκ β/ουνουιι. τή ΚθΗίτητα.
ι»
νΐίϊ,
Έτί
4 πο'ων ι'ύ παρον
οέν προ-
ρ γ[μΐ
«ί πΐ^ηγα^ε.αι χανονί«τ:χ«1 ^χκο^ίαεις τής
ραν Κυριχχήν χαί ώο»ν 3—6 μ ι* έώ"υν 'Κτι:,οτε'α; /ϊ^τε
1-:5χ;8θ"ίται >ά τιράι/;ι>ι τώ Ι'ερψ ω. ποι>ιχτ^ ρτ,τβα» δραχμάς
λθϋ,χενής έ τοϋ Δη^άΐχ υ Κίηπχϊ ώ. ΙΙρ^ι ί υ, 'ώ; 'Α·τ:- τ?.χ2»!χ; ·3 -Ο, εί, :η .χτΛβΜ^- -η; δτοίιις εί μ.ρ^υ; τή; 'ϋπς-
«ροβώι·»» τή. Κΐ'νίτη'Ό. Κ η σϊ: ώ μί'Ί . ^ΰί'ον ίε ω'·ι'· ' Γριτ*Λς ίΰ'5ΰ»ε-χι μό.ο» τδ »ρνούμε»ο» την σύ-τχξ!» μίλο;.,
-·-·-- - " ιγ' ) ·ι ,ΐ γίνη τι; δεχτός ίί; ή» τλειο5οσ.'χν ο^εΪΛίΐ.
χξιίχρ-.ΐν 8χ έγχρί-
μ υΐίιυυυ τδ μισ-
μίνω 'ώ
μ.οπΟΜ(ι>;
ομιλών άναπληρα»-^» χύτ ίί εν τ^ πλχ-ε β ή Κ ο-
σα; Ινΐϊ ιΐ3.ΐ^ΐλ33»τιι οί β)ΑίΑ--!>·. 4 πλειοϋ-
β') ΝΓχ πΐοιχγί γι χςο/ρε >' ί,γ^^Γ,νου
ν τ, 'Βτιτ; π-:!ΐ όιτ.ς Ίχ 4^^,-ρχ}1!! μετχ τ.
,
βτ') Ή Ιγχ;ιι: τή
εί; τί), επί -αυτή- δι ζ
αχυρώ^υ
τής έ^-
ιί-ΐι
Κοι-
ί; τη, επι -αυτή. δί ζ Λ«"1' 'ϋττ^π^ χ η·; ;χ χ ίν ., ϊι»-- σ^νυΐΐειίθυνος με ά τ.ϋμι»θω-;ΰ «ρδς ττ,ν Κοι,όττ,τα.
'ίί3υ)α/ τή* Λ5Οιβ*?')ιϊτχ' τιμή' ^* σι-τχξι τδ Αΐΐΐω-ιρ ΐ' ?'.) Νιπρο^α/άγπ πυτοπ.ιηη .δν «πό τού τιιμιου της Κοι-
ΠΡ«?ον εί; τίν α.σβωτή , έχ, δ; χ,ί π ^^?«-ν πί-^ 6χ νοτητ,; Κ=ητίϊ; χαίϋπδ τοϋ ταμίου τής Έ.ορι»ή« Έπ,τροπείχς
ικυρώαϋ τβ~α«τ.κ& τ ν μισνώιιω: δβοτί η 1» δ.«/ϊ7«'*δ "» Κρητσϊ; «τι >»» ο,είϊει ιΐε τ» «υ» ™«:α ταμΐι*. Η Λρςσ.γεε-
^βρ^*ν
ι:**
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
α*(ι) νο;Λΐχων προσωχων
γ') Ν* ίί-»ι κΐΓοχις δΐπΐπ'χί το3 ιιιτ'ϊώΛϊτο;
χϊγ* έΑΓ.μΓ|σι^ της επί τ^ί «Λμ;ϊία>3ίο>ί Έτετ
ρ»ς π»«Γ0« προσωπικόν ή πραγματικαί όζρίυς
ι6'
γη βέ τώ τοιούτων -»ΐίτίποιητκών όίν αΛαιχϊϊ:*ι δταν είν« ι τβχήν των ξένα κινητά κτηματα ήτοι δτι την νύκτα τής 17—ί8
γνωΐ-ίν «ι; τ« μίλη τίος 'ΒτΐΓροπή ότι οί» είναι δ?ε·λέ η των 5 Σ!*-ε·μι6ρί3ΐ> 1911 εκ τής θέσ.ως «Μβδια» τής περιφερείας
~ ....."......'" -"""■—·■"■ Πατεριανών Κισσαμου άφήρισαν 23 προδατα »ξιβς 400 ίραχ-
'?* | μών αν/}κοντα *ΐς τον Δημητριον Κϊλογερακην δια νβ τα έχωσι
παρανόμω; ώς ίοΊ«χιησίαν των.
χη^ει* κ«( «»|ΐ6ολ>>ογρ>φικ& *;^α ϊχιβ»ύνου« τί,, '&™-Η '° «4,*ημ» τουτο πρΛλέπεται καί «μωρεΐται βχί
| τ «ρ»ρ* 57 τού Ιΐοικκοϋ Νόμ3υ 1, 112 τού ά— αριθ. 6ο5
Έν Κρητός τϊ| 9 Απριλίου 1912. : Νόμου χαραιιτηριζίται δέ ώς πλημμέλημα.
"υ προΈδρος τής Κϊΐνότητος Κρτ,τβας. ί Έπιιόή ό κατηιο,οού^βνος ούτος είν»ι άλών καί αγνοεϊται ό
' τόπος τής διαμονής τού.
ϋ Ίίόνχεςκαί τ' αρθρα 405 κΐί 406 τής Ιΐ3ΐνικής ΔΐΑονβμίας.
| Καλούμεν τί ν .ίρη^ένον κατηγορούμενον ίνα εμφανισθή αύϊθ-
I
πρβσώπι»; ινώπιον τοϋ άκροατηριου ιοΰ Πρωτοδικείου Χανίων
! την 7 τϊθ μηνό^ Ιούνιον τού έτιυ; 1912 ήμΐρβν Πέμπτην
| χ,αί ώραν 8 π. μ. ίνα ίιχαΐθή ώς ΰπαίτιος τ·]ς έκτεθείαης
* πρας^ως, άλ/ω; (ίίλε: διχ,οσθί) ίρημην συμφωνως τφ άρθρω
'· 407 τΊ, Ιΐ3ΐνι«,ής Δικονομιας σ-ιγχρονω, 4ε καΛθϋμεν αϋτςν
Ι.
Αριβ. ΙΙρωτ. 3434
..........*.......ΔιεκπΓ'206»"
Έν Όνοματν τ»ΰ Βαιίιλέ ^>ς των Έ
_ι11λ.ΡιΜΑ.
Ό πά α α 11αα>5υ5κίιιι; Λανιων *ι,-.
ΊΐΤίΐίη ό ΙΙαναμώοϊς Λίι/;. Ιίίίσ,κ,ϊ/ταρί'.η; £Γα>^ 2ο», οπω; λβιδϊ) γνώσιν των εγγράφων τής δικογρα^ίας
τ.,,φτ,ν Λ^.βΐΛ,ΐς 2^^ρ.x.αριν^ Κυσαμ^υ κχί ήΐί) ^1'να)^.5^
μςνής κα,ηγορέϊται ώί υιαιτιο, τού ότι «ν
μονως, καί &ιΐ> τής 3^· ί
κτη.ονο, ΐκχα: »ι; ΐ^ι
τη" 4 πρός την δ Φ;δρουαρι.3ι; 1^12ί
τής περιφερείας τού χωρίου 'Εκανω ι
α^ηρεσε μίαν αιγχ αςιας 20 δραχμών α
γιωτην Νικ. Λβυκακην δια να την έχ^
σιαν τού.
ΈχίΐόΊ] τό άνόμημα τουτο προ6/επεται
άρ6,;α 1 καί 2 τού υπ' αρι(ί. 6όο Νομου, χαρακ,τηριζϊται δέ ώς
Χανίοις τχ) 4 Απριλίου
Ό Είσ*γγελϊϋς Χανίων
Γ.
Οί κληΡεντες μάρτυ.'·-,
^/.ή'.Α Δημήτριος .Σε. Κ,αλογίρακης *«τοικος Ζυ/,δραγβϋ Κισυαμου
(* ί Κωνστ^ντϊνίΐ, Μ. '*--------
^ | Ίω^ννΐ)ς 'Κ^μ.
εις τόν ίΐανα- ^ £ϋ>ργΐ3ς Α'ναγ
- ώς ίόιοκτί;- ί Παναγιώτης Λ3υκά·.';ς » ΕπάνωΠαλαιοκάστρ.
Έγγραφα
" ; άκό τ' . Η λ' αριθ. 2ι7/βιι ^κ,θβ^ις τού 2ίταθμο3 Καστελλίου Κυ-
σΐμου.
Αρμόίος δικαΐτικός κλητήρ καρά/γέλλεται ό'π*ς εν άντί-
Έκίιδη ο κβϊηγορούίΑβνος ούτ^ς ίί^ϊ άπω» καί άγνθίίται ό . τυτίν Τ3« παρόντος τοι/,θΛο^λήτζ) είς την τ«λι..τΛΐαν κατοικίαν
τόκος τής ίιαμονή, τού. '* τοί καΐηγορου,Αίνβυ καί έΐερ,ίν τοιχοκολλήση είς δημοσία μέρη.
Ιίονιβς και τ' αρθρα 405 και Ί06 τ); ίΐ3.ν(Αί)ς Λ;κ'^ν^μίας. | '—» Χανίοις αυθημερόν.
ΚβΛΐ,.μεν τον είρημένθν ΚΛχηγορουμϊνον ίνα εμφανισθή αΰτο- ] Ό Εισαγγελεύς Χανίων
προσώπω; ενώπιον το^ ακροατήριον τού 1Ιρα>Τ30ιχ.εΐ9υ Χανίων Γ. Σκουλάς
την 14 τού μην^ς Ιβυνιου τού έτους 1^12 ΐ~^
χ» 8 π. μ. ίνα δΐΑ,Λσ&ο ώς ύϋαιτιος ι,ής έκτεΙ>*ισης πραςεως, ! Αριθ. ΙΙρωτ. 103 (1ΈΌ9)
>ρήμην συ,ΑφωνΐΛί τώ α^ϋ,-ω 40 τ/]ς ΐΐοι- ! * Α,κοο 76
νίκης Διχ,ονομίας, συγχρόνως έε καΛθϋμ«ν αύϊθν όπως
γνώσιν των εγγράφων της δοιογραφίας.
Έν Χανίοις τή 1ΰ Απριλίου 1912.
Ο Εί7αγγ*λίΰς Χανίων
ΐο Κίρηνοδικεϊον Χανίων
Οί κληθίντες ρ
Παναγιώτης Ν. Λϊυκακης κατ. Έ-;ανι«ι11αλα;ο>νάσ^ρο^
Ιωάννης Ν. ΚαταικανταραΑ,ης
Έμμανουη/ν Π. Κ.αταΐλανταρ«Λης
Έγγραφα πρός
'Δρμο3ιθς ίι*αΐτι*3ς «,ΛκϊΓ
πον τού πβρίκτίς Τ3ΐ/5χ&λλΥ)ΐΓ( ί'.ς
Ι Δια ταυτα
■ Δικαζον *ρή,*ην τοϋ έναγομεν3υ Σοφοκλε'ους Α. Κατΐ^ούζου
τέως κ3[ι,^^Κ3^ λανιων νυν δ αγνώστου ίιαμονης.
3 γρονθΛ. 1 Φ«6ρ^υαρΐ3υ 19υα
της ίναγΐυΐκΚ ίν Χανίοις ϊ5ρ^^^^^κ3■. ετίρ-
υ *«ί ΑνΤίθ.ΐίς Νις«>ιης4> παρισιβμϊνης καί ίι*υί»υνομβνης
μΐΛΐιΐν Άνΐωνΐο^ Νας2.ΐ] κιί Κ^'
*>λ: ότω; ε·> αν;ί;υ- Τ·αΡ «'■·*.»ρο'των ομ.,
«.αι ί:*ρ3ν τίΐχ3ΑίΛΛ()σ5 ιις θημ3σΐί μί?η· 1 ■■ ^/ϊίθΐ τ3ν .ν^,^^^νΐν τούίνν ως
Εν λανίοις αυθημερόν. Λίτςυ Ι^^νή ΜαζοΛκκαΛ») συνεναχθϊνίθς να καιαδίλ^ τφ *ν»"
Ό Είσαγγ=λεύς Χανίων "ί0¥τι 1ιβ Ιγΐνίν τ0 ^ϊωϊΤΐ «ναφερομ*νην αίιίαν οραχμας τρι"-
Ι'. Σκουλάς κίΐιας ίννενηΑθνια χαι τεσσαραιςοντα έ*ατοσΐα (390, 40) έντο-
λΙιΙϊ αιτ3 .η,·ίΐγι*ΐ'|ής μέχρις 4ν^·Λους $ςοΦΛήσ&ϋ>ς και δια ι*Τνι-
αιας προσωπΐΑής χ.ρατησ*ως τού (έναγομβνου^.
προσωρινώς ανευ ίγ^υησεως ί*-;*λ*στήν την
'Αί>:0.
. 3026
. 1824
'_ν Όνόααϊΐ -τού
Γα.ωι»γιοιτ
εί,-
Ό ηαρόΐ υ^ωτοδίκαις Χανίων
Έπ*ιδη ο .νΐίχαΓ,/ λ. λ1τ^νI^^ρα).ί^ί,
Χριστιβνος Ό^Οβθ^ςο^ καΐ *^υι«.ο, ι^;,*»/
σαμου.
Κατηγορ»ΐίαι ώ; ίιπαι,ιος Χ3Ϊ ό;ι, ί*
Στυλιανοϋ Κ., ^ν^υν£
νοι σ^να,
ξειβς καί
Αθυς συνίρομην, 4ν γνωΐίΐ,
τ»(»ίαεως τβιί ίχονυς ίΐ/ΐαιωχι ϋ>.οχ.;ημοος
' Κ;σ-
; μετα τοί
και "^^ (αριθ.
άσ^
:,» 4.α ;
«ΐς
η γΡ φ
2 Ακ(.ιαιο^ 1912
Ο ΙΙλΓ,ρδς. Δικηγ;ρ3ς τής β>»γ-υσης
'_μμ. Α.
τού
Τυπογραφ6ίου
τ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΫΒΕΡΝΗΣΕϋΣΐ
ΙΛ'Λ
Αριθ. 'Αποφ. 93
Τό Κακουογιοδικεϊον Χανίων
Συγχ.ιί.ιινίν κ τ. λ...............................
Διά ταυτα
Κηρύνκι τον Αντώνιον Κϊραμο.>τΐα»ά,νΐ]ν γεννηθέντα χά
χατοικοΰντα είς τό χωρίον 'Έλος τής Κισσά,Αου καί ή'η Τ^ί;"
ίικον ίνοχον το3 δ'τι ι.9~λ την 25 Φ-βί^υαρ ,υ 190' &^χ>
2 μ μ. έντ'ος τού έν ιω χωριω Ελους Κισσά-ΐιου κΐφφ^νει.Λ
τοΰ Νιχολάου Άναστασίκη επετέθη άίί'ως *ατά το3 Μιχαήλ
Π. Κυριτβάχη μετα μι/,οο3 ΐΛαχαΊθίου τ5ν δέ Νιό'.α3ν Μ
Καραμουτσανάχην γεννηθίντα καί χατοχϊΰντα ϊί; τό χΐιοήν
"Ελος τής Κισσβμου και ήδη φ.γόίιχ,ον Ινο-χ^ ότι χχτα τον
αυτόν τόπον καί χρόνον ϊρεΊισ'ίεις καί πα:ορ; σθίίς Ίό:ι 'ίί.
τον αδελφόν τού σϋμίΐ4πλίγμ:νον μέ τϊ/ Μιχαήλ Κ^ρι σ^ν.ην
απρομελίτη ω; είς ^ρασ,α,ον ψ>-χ.«.ής όρμ^ς απεφάτι-ε Λα οιά
μιϊ; φαλτσέτας ή/ Ιψερί,ν υτό την χάτταν %ου έ'πΑηξε αυτόν κατα
τό δεξιόν ήμιϋωραχ,^ν ν.ν. τ .ι ν ά
Αριθ. άποφ. 764
Τα Αι* κϊτΓιοι ,ν των έν ϊανίοις
ον κ. τ. λ
είς μέν τον Άν.ώνΐίν Κχίϊ,α.ϊ.ίττανίΐ'.ην φ
κ'σιν έξ μηνϋν ε;ς ϊί τον Νμίμ* Καοϊμο.ιτσχνά.'.ην -?οσ-
καιρα ίεσμά ίεχ,ατριύΊι ίτών κχί τα Ιςοδα το3 λημοΐιου δ;αχ
«ξηκοντα ούο και ημίσ»:α' (62 '/ι) είΐποανΐΓίχ; αλλη^εγγ^ω;
χ,αι διά προσωτικής αυτών κρατήσεως τριώ'
Εκρίθη αιτεφαήΐθη κΐϊ έίηιοσΐίυθη.
Έν Χά ίοις τϊί ΐ6 ΐλεχεμβριου 1903.
Οί Δικασταί
Έ. Καράκαλος
Ι. Βούλγαρης
Π. Φούμης
Β. Ταμπακόπουλος
Ν. 1>αρφουρ»χης
Διά ταυτα
;ν ΐίήμην τού κατηγ3ρο^μίν^υ Μιχαήλ Άρ »:.
::ιχου Χανίων
; τούτον Ινοχον ό'τ'. τ^ν 17 Ίο;νΪ3υ 1911 έχ τή; έν
Λαιοοις Κυί^νιας οϊκ,ίας τού Ματΐλί'ου Ε. Μαυρογέ»η έν γνώ¬
σει αύνογνωΛθνως κ^ί άνευ τή; σ^γχαταθίσϊ'ος τίς ίχο^σης δι-
χαιωμα Αιχατερινης συζυγ^υ Βχσλτιου Μαϋρι^ενΐ) ε/ϊ6ιν ι'ις
την κΐτοχτ,ν τ»υ Ιν χρ^^3^ν ϊϊιοΐί^ρα,κον Ααί 5ύ3 τουρκιχϊ εί-
χοσα^ΐϊ αξυς έν ολψ 2ραχ. 30 ο.α ν* τα ίχζ παρανόμω; ώ,
!5 ^ΛΤΓ,.ία. ·.^^ %* θίί χι>ρ ς α -.>χ. ίΐ'ιΐρ.ΐμί^; ?ιιασ;ι*ος
κληχ ,ρ άκΐεπο είεο έν τώ Ν μ.ώ ίανιω; τό ας'.ωμα τοδ κλη-
τήρος άπό το3 λIα^τιο^ 191) αιΙ ,ντιΰθ:; μίχοι ιοί Ίουοιου
τού 1911 ϊναλα,Λδάνων ίαφο^α 5ι*ογραφα πρός ,πί?οσιν καί
έ*.τίλΕσιν καί ι·.3.ιιώς την υπο ι .^ν .ί^ιαν 1 'ί Φ.6ρΐ.ΐρίου 1911
ιπιτα^ήν 11α/αν·. Κατΐα ίδ^κ,ί] λλ.3 Ρίωργ ου Ιΐϊτουτσή, τό
ύτ.' αρθ. 9862 σ.ιμ5ολ..::ν ικ.;ε :··:ον τού Ίωαίν,ιυ Κ.ντα-
ϊακη καί την υπ' «ρθ.*. 1636 το,-'ΐιν μιχροϊ'χρρών κατα
Κμχ.
Άκριβές άπόσπασμα
Έν Χανυις τή 6 Απριλίου 1912
Ό 'Υπογραμματεύ;
Κ. Κονταξάκης
Ό Γραμματεύς
Σ. Φυλλαϊιτάκης
"Αριθ. 51
ί
Γό Κακοΐ'ογιοδικεϊον Χανίων
Συγκείμενβν κ.τ.λ.............................
Διά ιαΰΐα
Διχαζον «ρήμην τοΰ καχηγορουμΐνοιι Βαΐ.λείου
ά Ά
Δημ;υ Γεωρ-]!θυπολεως Άτοκορωνςυ, έτών 28, έργα;ιχού,
χριστιαν^ϋ όρ6;δοςου χαι πολιτβυ Κρητός νόν δ* φυΐΌίίχου
Κηρυτχει βΰιόν ενοχΐν ότι την 22 Ν^ιμδρίου 1901 ίν τή
&ίσιι «Μουοταφα ΙΙρΓνον» τή; ^«ριφίρειας τού /α)?ίυ Άλικϊμ-.5υ
Ακοκορωνου, απρο^ελετητως άπιφάΐια: χαι *ν δρασυώ ψ^/ι*ής
όρμής ιξιτίΛεσε την ανθρωπΐκτονιαν το^ Γρηγιριο^ Άγ^ελα-
κη πυροδίΛηοας κατ'αυτού Χ2Ϊ τρα^ματισας αΰ:ον κατα την
ήπατικην χώραν δια τοί όπερ έφΐρε μεθ' εα^ίο^ ίαάννου ^^ρο·
δολου όπλου πλήρους ιυρ»τ.Ϊ3ς καί σφαι/.ϊ ών.
Κ*ταδιχαζει νόν χηρ^χθιντα Ιν^χϊν είς π^θίκϊΐρ» δεΐμ» "ών
εΐχοοι (20)
Έχριθη ατϋ|αοισ(1η χ«ι εδημοσιεύθη
Έν Χα>ι^ς τή 10 ^επτε,λδριυ 1903.
Οί Δικασταί
Β. Ταμπα»όπουλος
11. «1>ούμης
Κ. Ιΐαπαοακΐϊς
Ν. Φαρφουρακηι
Κ,αταδιχαζίΐ τόν κτ,ρυχθέν-ΐ ./οχον κατηγοροκαίνον είς φυ¬
λάκισιν τριώ' μην «ν, α^χ.μ:νι, α:; τ/); πρ3φ^Λ^ιxισ«ως την
21 Ι3.νί;υ 1911 καί ίίςχρη*α: -.ην π.ι ην ίιτίρ Χί3 Δημο¬
σίου δραχ,λών εκατόν (10)) ί!ΐ::ρα'.; = ων χαι 5ιϊ μηιαιας προ-
αωπικής αΰτοΰ κρατήσ:ως.
Έπιδά^λί; ε'ς βίρος α^τοό ά Ιςο5α τής διχης ύτέο τοθ Δη¬
μοσίου δραχ. 3,90 εισπρακ,τέϊ; δ ϊ τής αώΐής π,ιοσωτ'.χής χρα-
τήοεως.
Διαίαασϋ την απόδοσιν των χΐ-;ασχεθίντων χρημ^τιον ( έξή-
κοντα λεπτών) είς τον σ^υ.θιΐ τί,ι. παβο^ση; Δίκατΐρίνης Μ.
Μαντακα.
Εκρίθη, απεφασίσθη κΐί έδημοαιε^θη.
'ϋ,ν Χανίοις τή 1 5 Δίχ«μ6ριου 1911.
Οί Λΐλασταϊ
Μ.χ. Δασκαλάκης
Ιωαν. Καταλαγαριανός
Νι«όλ. Παπαδάκης Ό 'Υτογρα/ματίύς
Έμμ. Κα/.λιτεράιιΐ]ς
"Ο, τι άκριδέ; άπόσπασμα.
'υν Χανίοις τή 4 Άπρΐ'.ίΐυ 1912.
Ό Β Γραμματεύς
Ί. Μαναρολης
Δτμοσιιυθήχω διί τί); Έπΐίί,μ.υ "^(ΐ,Αεριδος διά τό»
άγ^ωΐτου δΐίμοντ,ς Μιχαήλ Άρ Βΐρουία«ην
Εν Χανιο ς τή Ί Απρ λιο,ι 1912
Ό ?] -^γγελιΰων Χανίων
Γ. Σκουλάς
Σ.
ό 'Υ)γρομματιΰς
Κ.
Άκρ.6ές μ
Έν Χαν,οις τή 13 Απριλίου 1912,
ό 'Υ)γραμματεύς
Σ- Φνλλαδιτάκης
Άο 0. Ά-ϋ?. 112
Γο Ειρηνοδικείον Ι·εθύν;νης
Σ^1/ίμι«ν έκ τοθ Ε'οηνιϊίλείοντο; Δημοσίου Κατηγόρου
Ρί^υμνης Κω^τχντινου Ι15-ιρη π»ροντο; Ααι τού ΓραμΐΛατέαις
Γ.ωρ.ίΐυ Λϊρ^;^
Σ^νϊ^θ:ν έν τώ ι;ιΐιτ5'ρω ό .ιΑίτιψ-'^ν δι^ΐΑεψ.ο)/ αύτο^ την
31 Μα,;:ι3. 1
V*
1. χαι
Δχδον ν-χ' δψε. τα λ-Λιχ
II
Τίι/'ί 149 τ5ΰ ΌργανΐτΛθ^
τ Ί' Δ κ.αΐ:ηρ ών τί αρ')ρα 1 ,, 15, 1·ϊ, «αί 17 Τί3 ύπ' αριθ.
1 14 Ν/ΐιυ ώ; χϊί το α'.Ορ. όθ το^ έ*;(/ισ:ΐ/ΐ5ο Διαταγ,Αχτος
·■:^ 19,)9 »ν συν5^ασΡιιώ πρός τό ϊρΊρί/ 1 τοδ Ιπ' άριθ^,. 137
τ., ί. Νομιθετΐχοί Διιταγματος
'Απϊφασιζίΐ
■>) ΌρΙζίΐ ταχτΐίάς ϊικ!Iσιμο^; ή,ιέοας των μέν πολιτιχώ»
ι Π 7■)Iτ«.*^ην, τώ' δέ ποΐνΐ».ών τί Σά66ατον έχίστης ίί,ϊί-
^.ιίος >.« των μΐλροοιχφορών α)
'ϋιν τή έ'!ρα τού Είρηνο3ιχ«ίου την 16 και 50 Απριλίου 1.1.,
ν 14 χαι 28 Μαίου, την 11 καί 25 Ίουνίου, την 16καί3θ
την
.-ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ς Γ»ϋ>ργυυ
II
ΚαλιιΐαΛΐ; ιατρςυ χατοικου
Ιουλίου, ;ην ΐ3 *αι 27 Δυγβ-υτθϋ καί την 10 *αι Ί* 2Λ>ττ»μ-
1>Γΐ3» 1Μ12, ώραν θε ίναρςεως .ών συ»ε4ρ ω» τη» '3 π. μ. νιων .
β) Έν τή ίό*ρα τοο Λτ,,κυ 11;γ|; τη» 23 Δτοΐλιου, την Γών βναρΑίνω; Αν3ρς'α Μχιτρ*κα ίμιΐόρου κατοίκου Χανίων
20 Μ.ϊιο.1, την 25 Ι^ν.ου, τΓ,ν 30 1-υΛΐΐ.ι, τςν "27 Δύγου- *χί ή3η Κωνσταντ.νου;;ολι»ί και
στςυ, και την 10 —ίτΐτ* αδριο ε. έ. ' 2) ΐ£^ιχ4,ϋ Θ Λη;3ι.Λ·λ.) ϊΛΤθρου χ,α.οΐιΐου Χανίων.
-,) Έν τη έ5ρα τού Δη,»3υ Αμ,νατου την 'Ζί Απριλίου, την ι Τώ» τρίτον 1) Δ':.ι>/....» Βλ.ϊ»ιι.τ) χ,ατοικου Χαλ«πας 2)
21 Μίίου, την 26 Ίουνιο,ι, την 31 Ιο.μι3.ι, τ)» 28 ΑΙ- ' Δήμητρα.) λίχ-ρ^ ■χχη*τζΛ)ϋ Λ) Ήρα. -ο^ς ΜτζΛή κατοι-
γουστοο και τη» 11 ΣεΐΓτ€ρ.βρΐ3υ υΐ2. ι x.ο^ Χαν.ων κλι ί) το^ ϊ» Χανί3.; ε5.-·ϊυονςος *.ιί υ«9 τού ιπί
δ) ϋΐν τή εϊ,,α τού Δημυ Λ,θΛΐνοο'την Π Απριλίου την των ϋι*ονομιλών Έτ χροχοί ίλπροσΛτουμς'νου Έλληνικοϋ Δη-
9 Μαΐϊ^, την ο Ιουνι^, την 4 Ιουλίου, τη» Ι Αυγοοστου μοτιου ώ; Λ αϊ^χου τοο ΛηΑ.σιου τ-,ς τεω, Κοιιτι*·»!; Πομ-
καί την 3 Σε-ίτ«Η·6?ΐ9υ 1^12. 5 τ*ιχς καί ο) Νινας ΓζανΐΛη η Ρ.:3ίΜ} ^τί1-(.Ο3^ 'Καλιϊο; Σ ο-
ε) Ι^ν ττ/, είρα τού Δη*3υ Χρ«ρ.3ναΐΐ;ηριου -·,* 4 Άπρι ( όας Κυϊοινιας και.
λιου, τι ν 2 Μϋο-ι, την 8 Iο^>ιο^, τη» ^ Ι^μ&ο, τη* 8 Α.υ· ϊ Τή; παρ»,ΑΟαινουΐ(); Κχλλιοιη; Θ. Μ(]Γ3θΤ3.η /αίτάΊΟ.»
γουατιυ Ααι τ ,,ν υ Σι-ίτΐ,ιδριου
IV)
12 και | Χανίων.
β) "Ω^ζς μ)' α, το Γρ^ίίον εοι> ΔΐΑαττηρ'^υ τούτου θΐλει * Δια ταύτα
είΐϋε ^ν.ΐχ,τον α); και :3 ~αρ' αυτώ 1'ΐθΙιη^^φυλΧΑ,εΐον κα;α ι Δκαζον «ρη^ιην ;ϋν ϊ/αγομΐναι/ καί τού τριτου Άνΐωνι&υ
μίν τ», « γα,ιμ^; /)*-ρΐ; τ^ν ο — 1 2 τ. μ χχ. 3—6 μ μ. | Βλατακη.
κατα 06 τις «ς*.ρεσ μ2^, την ^ — 11 π. μ. ! Άπεχίΐ τ30 ν' αΐυοϊανίίΓ, ώ; κρζ- ;ην τρ -η Νιν^ν Τζανίλη.
-ϋσ»ΐι>ς είς |
Η ιτχυς ΐι), /ταουΐη; αρχιτχΐ ατο τή, ί,ιμοσι*
την Έ ηΛΐριίι τής ΚυΟΕρνί]ΐ€^, μϊχρι λοο Σ£ττ^μο^,.ί^ ί. ί.
ΐΐα αιγϊΛλΐΐ ία την έν αΐ/ΐ-ίϊΐμι^ δηΑθΐιεοσιν και τοι-
χοκοΛΑησιν ταο.ης ϊΐς τα υτο τού Νομ:υ ορίζθμενα μ>ρη.
Έν ^*(ί^^Αντ^ τι) 31 Μαρα-υ 1^12
Ό Ε,ρηνοίικιυων Ό Γρα^ματευ^
Κω#σ. Ιΐΐλεύρη; Γεωργιος Λχριος
Άκ(. οες αντΐΊραφίν
αυθημερόν
II.
Ό Β?ηθος ρ
Ευάγγ«Λθς Μπρ.τζΐκης
Αριθ. Α-οφ. 31
ΐο Εί^ηνοΟικεϊον ϊ'οι,στίκων
Συγκείμενον...................................
Δια ταυτα
Δικάζον ίρη,Αην τοοτε ίναιΌ,Λενο.»· όρίΐλετοο κχι τού τ,.ι:ου.
Δεχΐται την υχο Α,ρυι» α/α),τ,ν τού *να^3ν.ος Ι'β^ρ/ιου Ι.
" κατοικου "Α/*> βΐρϋμονερου Ρί&υ^ιιης κατ* τού ΐνα-
ι όφε:λέ;ου Αχμιτ Σαΐμ.ΐθ.ανακΐ} ;ί^, χαιοιχου Δνα)
,ίνεροκ Ρεϋυμνη, νόν δ' α^ναίστου οιαμονή;, κιι τού τρι-
,ου Χασάν ΡουστιχιαναΑκ; τε.», κατοΐΛου "Α/αΐ Βαρΐ2μο»ερ
νυν ό" αγνώστου διαμονήν
Επι».υρ3ΐ τί,ν «ις χειρ^, τοί τριτοο έτι6λτ,θί!:αν κατϊσχεσ ν.
'ΓποχρεοΤ τοντριτΐ,ν τούτον οπω; >κ τού » ς/ιΐραςαοτοϋ Λατ.
τί)» κ^.α τοθ ,1^.·(ο>.^^^ ο^Λ^
ίΐΛ^ΐσυς *ν»ϊνη,οντα τ^-ι, /.
εν:ο-.ως απο τη; 2ο Οιΐτΐϋδ^ι
Ινατ^ψηφιζε. *ις ^ϊρ^ς I3^
τήι, ο./.ής υιΐερ τού »ναγ-ντ5,
ϊ0
χχζ.ιηι.ω, αύ.^ι»
^ τα »ς
«ν ΟΛψ «,ις ίραχμας
ακο2Ί ^ε,τ.ί^όρ.. ^ 1'ο( ιθ αγω^η» τοΰ Γεωρ ;ι
ω; π.ο; ττ(ν κζΐααχ»ϊ(» «α;
εί; χιι,οας τοο τριτου
το τρ.το> Δΐ)^3ΐ.ον >α πληρώση εί; τον ,ναγοντα
ς οραχμα; εΪΛ,ίπ τεστϊρΐι, (2^) λλ: χή, 7
6ριου
ή
κ«ι 4φίξ(]; ε'^ς οί π,,.ΐΓται χρ5ΐ.ν τή; περί ής προ-
, τού ίχ. των ίνα(·ο,λΐνω/ Κ^ρ■α)ϊ^ Μητσοτακη.
την αιΐο ι4 Ό^ΐω4?ιου ΐ9ιϋ παίεμίαί ν τής Καλ-
λιοπης Μητσοτακη.
Διορρικτει την αοτην άγο»γΐ)ν όσον άφιρα την κατίσχίϊΐν
ω/ τρΐ;ω» Λΐ)μητρι;υ Μικρή και Ήρί**.80υ; Μαα ή
Τί)ν ίνίργηΊεισαν Λΐχιασχεσ.ν βις χεΓρχς των ϊ
νων τριτων.
εί; 6*?3; τού ένάγοντος υπέρ τή; ρμ
καί τω/ αυτών τριτων ταοΐλασΐιχα αο;ω/ δαπανή,Λχτα ύ
οτοο οραχ. τρίϊκοκτα (30).
Έ αίς 6ζρος τώ* ιν,χγβμένων υΐτΐρ τοϋ »»αγοντος τα
αϋτ-ου δαπανη,Αΐτα δραχμάς ίςηκ,οντα (όθ).
Και αναδίλΛον ΐη» ορικιχην ϊβυ α-ίοραϊ.ν ω; πρός τον τρι-
το» Αντώνιον ΒλατϊΑη».
ϊΊ οότίν να 3λιιγ τον έςής έ δ'
ι»; «ς τ/) ψ ^ίο^Α'.*» ίπ
χρ
«όμνυω ε:ίω,
; ο:ι ουΐίν όφ-ΐυ» ϊις τον Κ
^ιν τής (ν Χά απόϊ ο.κια, ..υ πα:ρο,
Λ1^(τσ^τοιΑη ως
Άλι; Ζ
ου γο.ι τίος
αι.ΐϊ»} ,αοι ό θ.3ς
όιχ'.ι^λ?·ϊ ■>>
8> (); —ρ-]ΐη;
1)^ κ^ί το 1>ρον
άντό-
ει προθ.ΐμιαν προ, ίηλωΐιν μς,ν τής ά
τού όρΛβυ ιντ^^ εν»; μΐ)νις αιτο της
τη^ ΐίχ^ο^^Γ^ αρχ^μΐ?ην πρός δοσ.ν όι' αύ'.οι» ·νΐος
της αυ,ή, π^ο&.σ^,ι.ς άχι -*ωιΐΐ3ι( τοο Ϊ.Α^σίηοΐοο τούτου 3(|-
|.33.α »ν τώ αιΐροχΕκίριψ ι ο../ *π ποΛΐ.ΐΊ^ν ίικων συνΐδρΐαίον-
τος και ΐις ^ι>ν των σ^ν^ίρι^ν αυτού ήν τ,ΗΚζν ορισει ο βρκιΐ*
Έ/ ριθη κ^ι άπεφασ σβη.
Εν Ρυυστικοις τή Ο Μϊρτ.οο 1912 χ.ι »ί
τοθι τ.., 14 ιβιοί) μηνός καί ίτους.
Ό Είρηνοίικης Ό Γραμμ^ατεύς
Γ. _. Κιαυρτσακης Σ. Σ.
αύ¬
Αριθ. Άποφ. 345
Γυ Ακαίτιίοχον τΛν έν Χανίοις ιίοα>τοόικό>ν
εκ των Δικασΐών Μιχαή*.
Ίωχννου Καταλαγαριινού χαι Άρ σι
ρ(
Β,τσι-
ς *αί τοΰ παρά τω γραμματ«Γ βοηθοί Γ. Ξ:νάχη.
^ δημοσία ί» τη δι* ακροατήριον ώρισμεν^ αιθη
την 7 λΐαρτιου 1*12 ιν« ϊΐκ.ββ|) επί τή; έίίμίνης Οποβέ-
ξ
βεως
α %ε |>ασ·.::»η χΛ(;
Εν λανιοι; τη 20 Λίαρτιου 11ίΐ2."
'υ Πρόεδρ.ς "Ο ΰ,φο, ΓρΜΜ(τίως
■· *"'*ννακχκης Γ. Ξ&να*ης
Οτι βΑρ.βί, αντίγραφον
Έν Χα-νΐίΐςτή ·2ϋ Μαρτΐου 1912
Ό Γραμματεύς
Κ. Ν στερακη;
ι τ^^ »ν χΐρσι μ.ου «πΐίίιΐλθί τοιού-
τ»υ όπερ ίη,Αίΐιε)ίΓ(τω $α -,να. τώ, £ν Χαν οις ίκίίδορ-ενων
«φημερίίβ,ν και δα τής Έπ.στμο., έφ^μϊρ^^ 3(4 τον Άνόρέαν
Λ1αστρ«/.αν κατοιιον Κ*ν
_^Εν Χ.νιοι; τή 5 Απριλίου
Ό Πληΐεςβ^ιος Δι/.η ^ο^ος τού Γ€α)ρν 0^ [1.
Α. Κατζουραχης
Έκ τοθ 'ΈθνΣχοΟ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς