92451 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

25

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

19/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΝΧ ΕΛΛΑΔΟΣ.
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«Ν
ΤΚΤΧΟ3Ε ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη 19 Απριλίου 1912 —ΑΡΙΘ. 25
Άριΰ. Ιΐρωτ. 1205
736"
ί
βΑΝΟΓ£ΡΑ.ΔΙ£ϊθίΝ2Ι2 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
11 Ρ Ο Κ Η Ρ Γ Ξ Ι Σ
δημοπραθίας έκια.ΐιθΊ3άυεα>ς τ ΰ φό^οι/ επι των σιτγκομχ-
,^ζομένων θη.μη.Γ(;ιακα)ν π^οιοντιον οια το έτοςΙϊίΓ/ των
Οικονομικωσ πε^ι^ΰρδΐυ'ίν τιΊ Έ/ταο^ίίΐϊ ΛαΛ.τιίιου .
Ο ΚΠΙ ΓϋΝ ΟΙΚ.ΟΧΟ.ΛΙΚΩΧ ΔΟΙΚΩΜ. ΕΠ1ΓΡΟΠΟ2
Έχων ύυ' όψίΐ την υπ' άριΐ. 56 τής 16 Απριλίου 1912
άποφοσιν τής ΊΪΪ7Εανασίατι*ής Διοικητικώς Έπιτροκής περϊ ίι-
αιρ«σεκ»ς των Οικονομικόν περιφεριιώ,ι τής 'Επαρχιΐς Λαση¬
θιου.
Διακηρύττει ό'τι:
Άναστέλλεται ώς πρός τά% δημοιτρασίας τού φόρου των ΟΊ-
κονομικών περιφερειών τής Επαρχίας Λασηθιου ή ίσχϋς τής
υ** «ριθ. 841/βιΐ τής 29 Μαρτίου 1912 διακηρυςεως της Ανω¬
τέρας Διευθύνσεως των Οίκονομιχών χαι
Έκτιθεται είς φανεράν προσωρινήν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν
ή έκ,μίσθωσις τού φορου επί των συγΑθ,λΐζίμίνων 2ημιρριαΑων
προϊί»των παντός είδβυς δια το ίχος 1912 των άμϊΐ^ί Λ-.ω-
τίρω αναφέρομεν»» Οίιιονομιιιΰν περίφεριΐών τής ,Επαρχίας
Λασηθιου.
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
ΝΟΜΟΓ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Επαρχίας Λασηθίου
1) Τζερμιάδων όβίζομένης πρώτης προσφορβς δραχ 3790
2) Λαγοϋ ΙΙινίκιανά........................ 730
3) Μαρμα*έτι»)—Φαρσάρω................... 1020
4) "Αγ. Κωνσταντίνος—Κρουσταλλένια......... 2000
5) Μέ»α Λασί|ί)ι—Μίΐα Λαίηθακι—Σ^αΐλΐανά. . . 1800
6) Μέσα καί Ές> ΙΙοτάμι.....-...........
7) Αγ. Γεώργιος-ΠΛαθιανώ
κόντες ................
8) Καμΐνα*»..............
9) Ψυχρο—Μαγουλα....................... 1;»0
10) Πλατή—Μετόχι Γερίντομοορί—Βιδανή....... 1 '50
Διεξαγωγή καί όροι δη,Αοηραοέας
Αί ανωτέρω προκηρυσσ3μιναι ίημίπρασιαι δΐίςαχθΐ}ϊβνται «ν
τώ καταστήματι της Νομαρχιας »ν Άγ:ψ Νικίλαψ την 2
λϊαίου έ. ί. ημέραν Τε αρτην *αί ώραν 8—12 *· μ. ίνώπιο»
τής έν τώ ϊιπ' άρΐθμ. "'/βΙί ^ 29 Μίρτίοκ 1912 3ια-
κηρύξει ( ούλ. 19 τευχ. γ'. Ιΐαρ. '-φημ- Κυδιρνήυιως) τής
Ανωτέρας Δΐίυ'^υνσίως των Οί*5νομΐκών οριζομένης Έπιτρο-
πιίας καί συμφωνως πρός τοϋς »ν ταύτς άιαφερομένους
Έν Χανίοις τή 18 Απριλίου Ι9ί2
Ό 3πί των Οίίον.μιχών Διοικών Έκ
Λ. ΛΙΩΝΑΚΙΙί
Αριθ. Πρωτ. 5503
.ΑΝίΐΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧΐΐΡΟΦίΛΑΚΗΐ .(ΑΙ ΤΑΓΜΑΓΰΝ ΙΙΕΖΙΚΟΪ
Διαιιηρυττει Οτι
Κατοίΐιν τής Οϊ; αριθ. 1*Μ//783 τής 16 Απριλίου 1912 ίγκρί-
σεως τής Ανωτέρας Δΐΐ^ΐυνΐιως τή; Δημοσ.ας Άσφχλειχς
ίνκ)ς έτι των διαταςιω,τ τοϋ αρ((ρο^ 113 τοϋ Ολ'άριβ.
τοΰ έτους ΙίίΟΊ Διατίγματίς έιίτιΊητιν είς φα/εραν πλιιο-
ίημοπρασίζν την χωησιν τού1 ίΊτπο,ί τοθ Δημοσίου
«'ΔςιοΟ».
_ δημ,,πρασία γβνήσιται κατά την 5ην ίλίυσομ^νου μηνός
Μαιου ημίρα' Σζόόατο» *αί ώραν 10 —12 π. μ. ενώπιον τοϋ
ΟίΑθν9μι*οϋ Σ,ιμίουΑΐου τής ΧωροφυΛαλή; και έν τώ Κατβστή-
μχτι τής Ανωτέρας Διοΐιΐησίως.
Οί βιυλομβνθί να λάβωσι μιρος εις την προκειμένην δημο¬
πρασίαν οίον ν* έχωσιν ΰιτ όψί. ότι ό Γ.ττιος ΐίαραδί(»κ(7ίται εις τον
τίΛε^ταΓ3V πλε οδοτην, α,Λατί; χϊίαόιλή Τ3ϋ τιμή,ιατος α^τ«3,
και ότι «π' ΐύϊινι λογψ έτϊΐτ^ίΐίταί η «πυτρορη αϋτΐί λογψ πα-
ροΐ)7:ασ«ως νοσημκτος γ, ο''.^αΙτίτ.οτ.'. αλλης αφορμής.
Τα κηρυχ.«ια καί λοιπά συμίησομενα Ιςοϊα εχιίαρυνοασι τόν
τελευταίον πλιι:δότην.
Έν Χανίοις τί) 17^ Απριλίου 1912.
Ό Άνώτερος Διοικητής
Α. Μομφερράτος
Είς τας
Λ«ςι
1 αί
Αιορθωσις Βαροραμάτων
«ίπ^φϊαεις το3 Είρηνοϊ./.ίίίκ Χανίων τάς δημο-
ς είς το -ιπ' αριθ. Ί Ί φ^λλον τοΰ Γ' τιυχους τή;
οτ,, &*νι«;1ιί9ί Υ"°·ταί α' *ίίί ίιορβωσεις' 1) —:ς την
ιιθ. 150 απίφασιν λι φρ*αί.» «ηςιω** ίικαιώματα» ϊιορ-
ι εις «αςιωΐιν ίιιυιιωματίς». ϊ) Εις την ύπ' αρι6. 153 ή
*11ί3Λην (ίς «ΐΙυ^ΐ/'" κ·1" 3) Εις την ύπ' αριθ. 156
τας ίρα3»ι; «ΛιΧϊ,'ον «ρη^)ν τ^ο κατηγίρουμϊνου» προα-
*ντ3ίΐ αι ίςής. «Κηρυβίΐι τ; Λατηγ3ρουμενον»,»,αι ϊιορθοϋνται
Λ£ςεις €ΐ1ί»*ΐ]ν, ΚαστελΜ» εις «Ιΐωλάκην, Καστέλλου».
[Έ·, χμ ■!(ι!ιψ^(ο^ το^ Δη,^οϊ. Κβτηγορί/υ Χανίω»)
Μέγεθος Γραμματοσειράς