92445 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

23

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
-•4.1
'". ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗιΥΙΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τη >6 Απριλίου 1912 ΑΡΙΘ. 23
Αριθ. Ι1?ωτ. 1161
ί> .Ιιε/.π. 7 02
.ΙΟΤΕΡΑΔΙΕΥθΜΙΙΣΟ'ΧαΐΚΙΙΙ^'ί
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ν^ας ττροσωοινης πλϋΐοδοτικης δημοπρασίας μ
των λουτρόν Ηρακλείου χαι Χαλέπας.
Ό έίΐί των ί'ΐκονομικών Διοικών Έ
τϊΐ ότι,
των
ΆριΟ,ΐΛ. Λιε/.χ. 196
ΠΡΟΚΗΡΓΞΙΣ ΕΙΙΑΝΑΑΗΠΤΙ'ίΗΣ ΙΙΛΕΙΟΛΟΣίΑ..
Ή Κρητική ϊννενδια^θϊοηένη Λιείτθυκίίς
"!θί? Λΐονοπωλιον τοΐτ δλβτος
Διακηρύττη ότι
Έτ,ειδή, ώ; 5α των σχετικών πρ :»τιχών ε'ςάγ&τΛ!, διά τίιν
μισ-'ωΐίν τ;3 ΙΐΑαιώΓατος ακλνογήί ά'λα.ος έκ των παρ^λίων
Σητίία; κ;ί Ί;·απϊτρ3ς δέν τ:ρί ήλθ^ν π,.5ΐ&Σό;ϋ 'θ-'ΐ τ ν
»νώττιον των άρμοϊίω; ϊ-.τροινών ϊΐίξαχβϊΐΐαν ϊίιτεΐ ήν -τλει-
ϊί
ρηρ νέαν τοιαύτην ΰτ.ο τ ούς ϊρους τής ΰ- -?'9μ
144 οί χρονολογίαν 23 Φί6;5ϋ·ρ·.3υ έ. Ι. ττρο/.ηρ«ςεως τής
ϊημοοιει,6είσης ίΐς τό «-' βριθμ 10 (τεϊχος γ' ) ί. Ι. φύλλον
τής Επισήμου Έφημερίί ,ς διά μέν τάττ7ρ:/·α Σητείας διε-
ςιχθησομέ'νην έν τώ Τελωνειαχω Καταστίΐματι Σητνίίς -?, 20
είκοστη ΆΓριλίου 1912 ήμϊρα Παρασκει,τί χαί ώρα !θ—12
ε ά Ϊ Εί
ρ
μ. ενώπιον ίΐίτρ^ής άτΐοτελ^σθησομέ.ης Ϊα τώ; Είρί,νο-
καί 'ΥττοτελωνΓυ Σητείας τ) των νΐμ-.μων α> ών άνϊπλη-
ρωτών κσί 'ίβϋ πρός τουτο ίξβΐνθ!',δοτη8ϊ·,;ομίν^ άπαλλήλου
Δΰ τοίί Μονοτωλίο,ι τοθ άλατος, ϊι- δέ ιά παρά' ι:τής
ή ς μ πρ /ΐΑ9
19 Μαρχίου ι. Ι. (τ. γ'. φύλ 15 Έρημ. Κυ6ερνή3£ω;) η
ρύξεων διεξϊχδείσΐχς δημοπρασίας 2ιά την ΐχμίσθωΐιν των θα-
λασσίων λοοτρών Ηρακλείου καί Χαλέ;'ας ςύϊϊίς παρουσιάσθη
λί
Δια ταυτα
Όρίζ?τ«ι ήμ:ρ« κ»ός δ,εξαγωγήν νε'βς προσωρινής οημοπρα-
βίας 3ιά την ίκμίσθωσιν των βίρηιιένων λθι»τρών ή 58 Απριλίου
έ. Ι. ήμέρ Σάββατον καί ώρα 11—12 π. μ. ΰ—ο τούς ό'ρςυς
τ"ΐν ανωτέρω 2;α>ιηρυξεων χαί ενώπιον των αύ-ών Επιτροπών·
Έν Χα^ίοκ. ΐα Απριλίου 1912.
Ο Διο·Λών 'ΐ,χΐ^.τ.ο^
Λ ΛΙΩΝΑΚΗΣ
Καταετήμ-τι Ίε^χτ: τιί·ι:ς τί)
?■' Άπρ· ί.υ 19-2 ,-μέρα Κιρ'ΐνή /αί ώ;α 10 -12 π. .>.'.
..ωΓ.ι»ν ϊπιτριπής αιοτελίσβησκμένης άκ των Ε'ιρηνοδίκου καΐ
Ύποτελών»υ Ιεραπέτρας ή των γβμίμων αύτω» ^ν»Λλϊ,ρω: ά;
κιι τοϋ πρός τουτο άξουσιοδίίηθησομέ.ου υπαλλήλου τοο Μ^
νβπω'λίου τοΰ ά ατίς.
Όρίζε'. πρώ.η^ -:ροσφοράν ίιά μίσθωμα τ όν μέν παραλίαν
Σίτί άς .ό ".-ςσον των δραχμήν 3003 τώκ ίέ τής Ίίραϊΐέτρας
,ό π, εν των δραννμώ'ν 800
Έν Χανίοις τή 10 'Λπρΐλιοι 191 "2
Ό Δ·ε,,0υν;ης—Έλ- -τ'ς
Άλ. Ίερωμνήμων
Εθεωρήθη αΰθΐξμΐρϊν
Ό !πί των Οίκονομικών Δι: κων Έπίτροτος
Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
'Αποφ. 362
'ΙΛτχλ
ταΆλι.-/2ν
Κυϊω.ίϊς
όρ:'>τ;υ-
Ό ΙΤο«ιάρχιις Χανίων
Λιιίόντες !)■%' οψε;:
α') Την 5-.Ϊ χρονοΐ.γίαν 1 1 Νοεμδ,-ιΐ, 19!. ϊί,/,ΐύ-ιν τ=3
Ιωαν ;- Γεκιργακά/.η ί.τρΓΰ : α.βίκβυ Λί/./ω/ ■/αι Μάρχ9-> Δή¬
μητρα α/.η 5ΐ;Του καιοί'θυ Χανίων ν«μ·μ.ως Κ'
Ϋ,μΤν κ-ί Ηΐτ^χωρηθ;ϊσ^ν ίν τί» ίΊϊί.-ώ β 6λ ψ των
της -'; "·,Ί*«:; Νομαρχία, ύπ αΰς:νια αριθμόν ί~
ννέ. (ά.ιθ. 62',Ι) ΪΓ ή ίηλοίβίν ότι ά.ί,ά'υψχν
χωρο/ εις την τ.ιρι·ί ίίαν τ:ύ Δήϋ)ο Μ-.σχ-Α·
τερΐϊ'χίντα -/'λ/ο* λ*ι α.λας μβΐαΛ'. κ; όσί·
μενον πό ιω; ,ί^ίων Ά','ίΧ ΆννΛ, Σχάλε, Ζ;ύρίας, Πό-
ρςς θερίΐσ υ, 1Ιυργ;ς Θιίίαου, Φουντί.ν^, Μεί'λ? '/5ΐ αι-
τςΰνται δτΐως τ:ΐς ■/θί.ηΐηίθ ή νομ[μ5ς άίίΐα α νεργΓ,ίο/Π
μετα/λευτ.ίί ; «ρί.νϋς ΐπ' α!τ(υ.
β) Τό ζ'/^-,'./,αί υπο χροναλογ αν 12 Νοε«6ρ'.ο^ ι. ϊ. σ"/--
διαγρΐμμα τούτιχρόνω; χά αΐϊθέν , ετά τής ώς άν* 3ι)λώ-
σ^ως ΐχτ; ηθέν υπό το3 Μτ,/% ικου /. Άνΐ. Μουντίιΐη »ν τφ
ςττοίψ βΛριβΐϊ'ίρϊν ό:ίζ;:αι ο δηλα.'ΐιί; μετΛλλίίχος χωρος
οδνινςς ή έκτασις ίν=»χεται *.ς όχ,τώ ·χι/ιάδας ζε^τ
στρΐμματχ »α έςακοσια μΐ'τρα (8.509.600).
γ') Την ΰτο χοον;λ. -4 Νοε-δρίου ι. Ι. Ικ'ίεσιν τι
μηχα»ικοΰ τής πρώτης περ φίρείας των Δημοσία Έργων κ.
Γ. Κζριωταη 2Γ ής γνωριζίΐ ήο,ϊν ότι τό ώς άνω εΓρηται
σγεδιάγρ^μνιζ ·ςελ;γχβ5ν εϋρ-Οη ακρίδΐς, ΐύδ:μία ?£ επί το8
ζρο/.ε:μί·ο^ .υντρεχει πΐρίπτωσις των ίν άρθρΐχί 7 τΐϋ Νόμοι>
389 ϊνα·;ρΐφομϊνι*ν καί ότι δύνανται καΐ' άι-.βλουΟίαννά χο-
ρηγηθή ή α'ιτουμένη αδεία μεταλλευτικών ίρΐυνών.
ι:* ~
Εΐ-ϋ^Π 1Σ ΤΗΣ Κΐ'ΒΕΡΝίϊΣί-Λϋ
:..ντϊΐ :.α; ν* αρθβϊ 2—12 τςύ υ ίμθ. 389 τ.ί{ι μετ*Λ- ; 'Λ,ν&ρ/α- Χοηζιϊά.ο,ς κη Έ,, μ. Σ;αγάκη. π?ςέ6ϊ«
ΰ Ά
λείων Νό;-·θΰ.
Ά ■" ο φ ο» σ ί ζ :■ ;.· ε ■
Νόαου &-.;*γ.ι...·~··ϊ. ο.;.;, ο-ιο; χ^ί-Γί'τ,^', ι, ϊ·.Μ'--[>·νίΓι Λ.ν.χ ^>-;--,"^ ".'ή,ο'"'" 'δ "°" "■■ χ,· '- · ^ '.4 ",'' "■ ·
-- .. ~ Ιανΰ'ο^ίΐου 1 ό 1 -£ εν ΤΟ) νΐίϊρ'.ω £ι;. '.;;ω ι^,;Λΐτ:οτο:^ο^ '.τρ.,-^-
υιβ'ϊελ Αευ^ικων ίευνΐύν. , . , · , ," -- ',.
. _ παθ.'ίαν να «ναγκασΜίΐ την α=ν·ϊ,ν ?ις ττα,ίϊλείώ ν ^ραςϊί,ις
Γ. » τ « ?ι - ί ,, '«>». .
3γομ.εν)]ς εις "?;ν υπηίεσίθί'. νΐ',ς Ό τ ο. ι εν ω οί χωοθίυλι,νϊς
.αγά/.η~ ■.■τ,ρςέβϊ,ιΐαν εί; γ>
ε'.'λκηψιν τ;ΰ ές ου", ών Άντ&ν;;:.. :'ν-';'· ΒΛ'σα-.Γυ ■/αν-ν:1·1;»
είί 0ίΛ'π-νδήμ6·;:ν γυ' ά ,σ,ν ο:;- 'ής ύπ' αριθ. 340 τιλ 1911
Μ. Δημ.τ,τ,ΐίΎ.ςί,ην ·;ήν "Ίτ ·ι;μέ·, -ν. ■ άϊε'.ί.ν :>: ;"■ερ~ί,ζΐί·ΐ'. ;.'. τα-,- χωριφυ,-.α^ων τ:ύΐ' ν μ. ε ν ?·;-ΐ/χ:ν -/.αι α ·:λ·:ι·0:.*ο):. ν 'ωκ
λε·.ν;α ί --'.'>: ·, ί ί τοϋ ϊνω·:;·^ " ρ:γ;35 μ.;ν-ι·) ϊ.ϊ·. κ^ϋο χ&'-ρί-ν των τί-ν εί^μ.ένο- ■;.-■:■;■;■/;>,' Ά^.ιώνΐίν Έ|·.·μ, Ρίοί-Λ-ν,
ν-Ε''·- ·■ '89 Νό'Λςυ. ^ ■ ' *Ρ"-:.-*·· '6ϋ -: 2?. '■', 5"!7. 56 ν,ιι 57 ;ο3 ΤΤ. -',) Ν;.:·.·,
'Ορ^ι,μ ν την ν ?-.- 6/,ητίαν " ν-Ίίτ,πν '-ΐΙ' α~ ζ :;·-'ω-.1.ν τΓ:·/ ./.·■?"■ -"ν'ζίν: ■ ίε ώ: τ. ..:;μίλημ:'.
ί ν. τ: / έίΐϊ.νων ;,-£.. ίυΐίί-έ-.ιον ζ-'/.ιών «ίς -γ-, υ.- ίί.θΛ~;.ΐίΤς -ών '',τ.:. )'■'; ο ί ,'ζ "■?'-'*·- ί" ζ ^ύ;ςί ςι-. γ ^τω; >'.ϋ ίί"ί ν. ε ί '- ί
κ ■λ.;. ^ τί-..-ν είς ίί-£;> '■. ^00) ίΊ "'■'■■> ' ". ■':-'■"-.■..
ΙΙα -( ,ελ.Λ:; 3ν τί.ν '.· .Ρ-'ί'Ρ 2,; . ■; . ~: ~.
ε^ν,Ί-.-ΐχ ,ν /.α
ιο:ν ε. ν;α; " .· ■■ :
ρ·. ι. · ι;". ν ■ * . ■ - -' .'. ν
: - Ι ί .■'·■, ■
,; ,-.ν :ν- μο
.Λ -ν-,
.·.· ί'· . >,:λ', ■■■-.
Ό
Κ . ..,;.,,
Άλ> Ναϊπ'ζα-:
Ά
ρβέ ά ■.·.■.·?,=..,
Έν
Χ
Ό
ιΐο.·. Δ. 11-ν/,υχρονϋη-. ·= . -,. ;- , ' ' Τ' , ,1*1· . '„ ■ ', Γ ' .-
τη; :. '/νΐ *,:; ώ:- ^.'θ^ινς. σι»;;ρθ'ωί ■'.? -..ο:.*,.·κμ.ν αοι^ν ο. ως
■ '6- ννίοτν -ών ;■"·.'■'άϊών Τ': "ι-'.γ.- 3; διίς
, Λ ,Τ , '.ν Ρ.Ούμντ ιή 8 Ά-τί.ίλ'^ 191νί'
ιι- ■!■?,- Νγ!ι". ϊίΐϊΐ! ' - · ' Π ( ■
,'^Λ ' '.- ϋι!.Γαγγ6ί.ευιυν "ίο.τ'.'κΐ'
'"' Ν. Ψκ, ίί,-·.χ ΊΧϊιΜούχΥί'-
Ά-ϊρι'-ς Γ Χατζ ϊίν.τ;; » » Λξ Λ-ϊ' ω-; Μυλο-
Ι'-ί.-ε: -«■/:. ·«. · ΙΉ'-.ΐί-ύπ' ίΓΐί. ■'ίΐ.'. Νίμ,ίυ Έ; ρ:ίο
ί *;,·-■·-:;.. "■ ;ι* .ΐ).-ι.' ν,: ϋ ίλποίν ^ν έν;, ίΐιΐοϊΐιϊ-. μ,-- Ή ' ■. ί.-ιί). ; ι:ΐ ίθΐ',' ε Ο ί - ί ·; ϋ :: : ;ί) οθ Λ?·.''α;ίί.;- ■
7.· ·ΐι ι'. :·■:■·: ε. -;ν κ ό ■-.τώ - ε."Λρ!.··,μ:νων >ζ-·- Τ. ;■. ' κί:*ί 1 51 όϊ 1912 Βούλ- υ; :·. .-.3 Α··ϊϊ7,ιλ'1 -- ■
τήτων, ν.-.ι ό-ι"?'. ή ; ?■■'ίτ,* τ: σ κϊ ούιων -ην Γ» Μ:ί:^ !91 2 ίο .'■::·> .ι» Ιίρϋ.τ=ί'.κών ν»ί
ημέραν Κ'^ρ -:'·!-; ν χ. ί ώ :■ ΐθ—:2π. μ τό~:ν α ■.:. ,ίω εί- Ή -: :τ'..ή 5:;.ο -'-θίίί:·■.
α>όνΚ"ΐο · ί-.'. 'ί-Λτε .. Α; ■ - - ϋΐία.·;·'.:; χλ^τήρ ':ατ.;:■'-.ν λ··τ·-' όκ" ■■: έ ·"■■*'·"
Α· Γ. Γ
'»>λ-ί. ής Ρν ρ £-ό|ΐ γ. αύΟημΕ-έν.
;..'... ; : ο'
Προσ.- /
V
Ό Γίί;
*!. Κ.
.. γ ■■■■ : ίΐ ρ υ ξ ι >:
ήϊ',ίί^. _;-■ .τ3ι·ι;ρν;ών Βιά1--ν.ΐϊ.
•Λο:0·. Πρνξ. 13
■■.·; · ι. Οίτίν «ϊκ;.; γ* ε/- πύ- Λ:ίΓ
ϊ··> ?; νοο ι ■>. β ,'ων
'ίίϊ ■ ■ ά ■' 2Λ 7 .
: 0 Ο:·
ρισΐ'Λτ; "■ ■, ■ ' η
,,ντος - £·.
■■"ι)
ρω ■ α-,-
/υριο-η: - . -.;-; χ-
τ:·, τίς ύτ.' . ; ;τς '
Έν Μ.^ρνι;^ Τ
■(Χ ?.ςΐ'ς:.. τ
Ο Λή
/.αί ;ι-1;. ·>, ;-:-(,)-
, · οί-~",:: ής ω
ν.α-
τών -,ο·"Ιλ
•■ 7Τ.(-Ι-
Αριθ. Πρι-ίτ. 2750
» λΤΖ Γ~ο
ΚΛ11ΤΙΙΡ1ΟΝ ΕίΐίίνΡΒίΛ
■όν :. ν Π .-:ί;ν ϊ·.?.(Γ-;ης έέ.ίμε-- -
ν-π- τον -αρ:> τί
IV-
α ■. ΰ Ε:·.η ,οί'χ^--. ...'·..■ -..-5-:.· Τ;-ο3" -.-''
". ':■>: = ν,αθ' άς -': ΓΛτφΓ -. Ο ά μ: , «μϊι,ϊ ν.:-, τ* :'ίν ·':
Τ; "ΤΙΙί,Γ.ν -ο;^5,:Μ ί ί-.ε,
0-"ΐς τ ς (3 ')>τ'·.φ . τ"
Ί'γε·:τ5 καϊ ϊξίδίίίη ,ν Κί).^1
Ό Εΐρ>,νο-θ!/ε.υν
Ι * !£ ωνσταντουλ-ί'κτ.:
19 ί 2.
τί;; ί 'Λ-;··-'-1"
Ό
IV
-Μ-·:."ί--;
Ν. Σν·..?'.μί?*;
ιΐ~'ί·εί τ;
>66ου Μυλςποτάμιθυ -.-.αί ΐ,δτ; φ^-όδ;κος
'-'.: ς ιν:. -
,η φς ηγςρεΤτϋ ώ; ϋπαΐ
τιος τοθ ό'τι «κ οιιστβσϊως μετά τών ομοχωρίων τςυ Άντωνίου
Έμμ, Βϊσάλςΐ', Ιωάν ου Μ. Κοί,ορώνη, 'Δκοστίλίυ Σαπ8
σουδάχη. ήϊη ΐ!?ο·υλαχισμένων, Νίχολάου Ι. Μανωλΐ5υ?άϋη καί
Άντκνί:. Γ. Κςζ»ρώνη, *Μ 5ίο κ'ΐνοά συμΤέθ5,·;5ς χιν;ύμινοι
Ό
Ν. Σγ^ρίΓ'-ό^ί
Μέγεθος Γραμματοσειράς