92440 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

22

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

7/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Τ «Χ
ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Ν ΚΡΗΤΜ
ΤϋΎΧΟ" ΤΡΙΤΟΝ
Τν Χα^ις τη 7 Απριλίου
22
Λ. Πρωτ. 982
Διεκχ. 589
ί τχνθησόμε· όν συμβόλαιον μισθ>..σΐΜς. Καί οί «κμισθα-ταΐ, ναΐ οί
ί έγνυι;ταί οΰτών εισίν άλληλεγ 6ως ύ-εύθυν^ι άτίναντι το3 Δη-
ι μίσ ου άν«υ δ αιώμ·*τος ί.χιρί-ίιος ΐ, ίιζι-,σϊως 8ι' όλον τό μί-
αθωμ*, μίτά των έ'ίιχοΐι,ίνων -όχ·ι)ν ύΓ,ηρημ,ερίις χαί έςόδ(ι»ν
ΔιτκΛονξις δηιιοποασΐας πβοϊ έκ-ωρΛο"βως τοΠ δικαιώματος *"
V
'"βω· *' *,Γ'ς ° ;.· · · ! " ,;._',. ,;, ;.«,
τιϊςκατασκρυΛοκαίένμεταλίη,,ΐΡίοςθ,-ΐλαο-σ^νλοντΛροίν | Α?1» 7 Ο «»»ωτ.( υοχειτζι «ι. πα«ς τας «ι
πλησίον των άκτών Καινον,ργιας Χώρας Χανίων Ι »% βριθμ'ν ."Κ>υ Νομοι» πρσβλεπομ-μ; υκοχρίωϊΐ'ς, *· όσον
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΜΟΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ Λ™^ ™"«■« «ς τούς δ,οους τή; α^ρα-ής των 6«ο-
Διαχιπρΰττει ότι, ί *Αοήρον 8. Ή συγ-'ρχί>ή τ3ν ύ^οχ·5ΐώτί»ν ίίναι χβτιτβθει-
ιγ-ι ,Λ . » » . » / ν » . - ! μίνη «ις τό Ι οαΐείον τίς ΝοΐΑΛβνΐιχς Χανίων εις την διάθεσιν
Εκτίμησιν εις πλποϊοτικτν διτμοιτρϊσΐαν την ίχγωοησιν τού >* Ί' ι '" ' Ύ* , , . ,
• -«ν. „ ^>· ,, ; των Ά υλομ'ν υν ν« λαίωσι γνώτιν οτυ ής.
αιτοχλϊΐστΐΜ.ο3 διχαιώματος τής χ^τα-ίχβυίΐς χ-?ι 'κλΐταλλευσε(ι>ς / „ ,κ π π , > ι » *
«ολασσίων λουτήΡων π>η,ίον τών ίχτων Κ.-νί-ίργ,βς Χώρις Ι ,^^51" ^ Π'?~ ΤρΜ?9/β Ψ1™ ^^,- . -
11 Αρθρον 10 Τβ χηριΐ'ίΐα ϊιχ>ιω.Λατα χ«ι τα εςοδα τού συνα-
φθησ^ίνου σι·Λ6ολ^ί^υ ί.πιία«ύν^υσι τόν έχμΐαθωτήν.
Έν Χ,ν.οι; τή Γ) Ά^ριλί;υ 1912.
Ό 4τγ' των θϊενΐμιχών Διοκών Έπίτροπος
Λ. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
Άρθρον 1. 'Η ΙνοΐχΐΛσίί ϊ'«ρ«ίΤ τρείς θίρινάς τεριόϊους,
τίς πβο',τϊΐί σύτών ά'.'/ομίνης άπό το3 θέβους τοΐ τρέχοντας
Ιτους 1912.
"Αοθοον 2. Ή δημοπρασία ένεονγιθήσετϋ Ιν τίί Νομαργία
Χανίων την 18 Άτ ιλί:υ ·τμ;?αν Τίτάθ'ην > -ί &οαν 10—
19- π. μ. ενώπιον Έτιτροπείβί, «ποτελουμένη·; *κ τοΰ Νομάρ
7«υ Χανίων, ώ: Πθ'έϊοοι» τοδ Γιαΐίυιατέ·"ί τί'ς Νομβρχίας
Χανίων, ή τούτου χ,'.ιλυοΐΛίνου τού ίιπογρα'-ΐματΕΐΛς αύτ*!ς κιί
τοΰ Λιιιενάβχου Χανίων, ?,, τούτου χαι'λυομένου, τού Γραμ·λα-
τέ«ς «ύτ:ΰ.
'Ατθϊον 3. Ή ϊηαοπρασ'οί 8*« ιϊνι τ«" ειωτκτ). Έπο'·>έν(1>ς
ΐ»ν ίντός έξ ήϋρών άπο τή; λ^ψ'ως των ποΐχτίχώ ■ τί!« ϊηαο
Δ Ο'ώ δέ ί
ρ-θ. Πρωτ. 1792
» Διεκπ. 1373
Ο ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣΐνΣ ΑΣΦΑΆΕΙΑ ΚΑΙ
ΔΗΜΟΣυΝ ΕΡΓΩΝ ΛΐΟΙΚΩΝ ώΠΙΤΡθΙΙΟΣ
Διοιχηρύττει ό'τι :
π3ασίϊς υπο τί|ςΆν.»τ. Διευθΰνσ*ω- τών Ο'κον^αιχών δέν γίνη | Έκτ Ο«τιι αο ϊιιγωνισμόν μκΐδοτΐχή; τιλίΐωτιχής^ ίημο-
ιΐί τ·ια ν-'α πρΐσβθΓ' άνωτέ'7 τ?ς -οί ά α'ηίανθέ^τΐς τελε>- ί ποΐτία; χατά τα ΰΐο τής Ήηθίσίας τώ ΔηαοίΜον Έργων
το·ου τ·λΐ'"ί*τ-·ο, εΓτε 8ι' έ'ά-την -ί?ν ί';«υΑων 6ίτ;ων εΤτβ
V
ι σ^/τα■/0ίν-Λ χϊί^το τού Δι·υθυηο3τών Δ^οσίων^ 'Ερίο>ν Θε-
οι^τ"·ί,α^ όαΐΰ τ-ολ'γι^τ^ν 5 ΐ)ο "τί τοΐ ολι«3ϋ ποσΐΐ, ^ντ! | ωρηθε'-τϊ δα;=άμμΐτα μινά το3 -τροϋπίλϊγισμοΰ, σιιγρίφής
Ι
το3 ϊποί^υ ίνχΛ οτμίάνκ" τ^τος την ίχ'χίιθωτ'ν, 8ιηίμβ^ χατά ί ύ-ογοεώσιων χαί τ·.μολ3γίο^ ό κ*τϊτχ'υή τοΰ νέου Τελωνειου
την χρί,ν ημών νά ί·τ·χυ"'>β.ο·*ίν ή 'ίκ1;Γ.σ ,-*'« ττν ^ημτοΐ-' έν Χ>ν!:ί- -αρά τ--ς άπ^ήν.α; Κιόνα; είς θίτιν Τεροανά.
-.ί'-ν, ,.',,,«^,ν-.· Οπ· ?ψΕί,ο^μτίρο·'τ,3 8τμο-Γί'υ. Έΐν ίιι .« | Άο'υον 1. Τ/ εργϊ πο-Οτν.ογ.ζονται χα:α τή. λίΐΐτομ,ρή
«ντϊς τών !ξ τούτων -ίμίρών γί^τ, ι'κ; ?;μϊς τοΐϊϋίη ποίσίορά 'ίά είς το :·Όν τ·~ν 'οτ/^.ι; όΟΟΟ') —ρ λϊ·Λ4^θ!*-νο^ τ>3 πισ:7)
άκυϊώϊΐ. α*ν την Βημ'-ρασίβν κ->ί θβ ?ΐϊταςι·ιι*εν την {πανά>ηίι·.ν τώνϊρϊχ· 270 5·.' ϊτ3;όιΐΓ3^; ίϊπΐνας ε? ών 3^'ε' ίικχι-Λ^χ
ούτής τι">ειωτιχώ'-,. Την ούτω ϊι-ξαίγθίΤτίν ϊηΆΟΐτρϊΐίαν δΓχα:·)"*- ϊχε' ό ί-,'υ^ί'-'-. Η ?*ι;ωΐι; γ-νήτετχι »πι Τ)Γ; ε*α:ον
ται ό ί-ί των Οίχ^νομ'χιΤν Δίΐινώ' Έ^τρ.—ς νά '^υ^όντ, ·/'»" ι ίίί ά*ερ*ί ζ μΐ.αϊις. _ >
ρ!ς ίχ τούτου ν' ίτ.ο -α ό τε/ευταίος πλ-οδό-ς ο1ϊένβι«ίω« ί 'Αβθρ-.ν 2 Ή 3ημ-τ:3«'.χ ε«ϊ/Γ,ίο««« εν «Τ; Ι5ρ«ς των
άχο'ηα«..'»σ·*»- ταοά τοθ Δημ^ί,υ. ! Ν=α3ν Χ3νί,ο., Ρ-Μ·ι.ν χτί 'Ηϊ^ϊ;^ κ« εν τοίς Κατ»-
"Αρβββν 4. Αί πβοσφιοαί 8ιά την πί-αν&βηΐιν τοΰ 5.«Λ.μ- ! στήμαπ των Γ5«ίων Ν-|*«-/(ω* ί> εγνοα^ν χα· ε~ρ>γιν|*ίν»ν
μα'ο- τού-υ τί>ς "»'χτκ« ^ νΟ! έκΑετΑλ'ύσεω; των Οϊλατ- π- -σβ'ρών ΰπδ ,ζ::?^ή, πρ=εδρ«υομ=.νης ^πο των οι*ειω^ Νο-
»·». λουτΟΓων ^-εδίλλονται ϊι' έ«σ·ην τούτ»ν χ»ρ·ϊ:ά. ^ ^ώ' ί τ^ ^«,ηρωτώ, αυτών των οΙ«.«·«ν Π-.οδ^ν^ών
'Αρ'ο-ν 5 Π5- -λε·ιντ- ''π·Κ γ«'ν^ »:χ.τ;ς εί« -τ)* Πίϋ.τί!· όν χα;. ί/'; ΐί.»)χ«νκο3 ή τώ- *νΐ-λη;ωτών αυτών
ίΓ1αβ«9~ίίν.'ϊέβν να'-ρ5χα,α6άλη είς τ, τα ιεΤ,ν τείί Λτ,ιιο- ώς αελών τή, 2 Μ χ! μ 1912 ημέραν Τετάρτην κ>ί ώραν
σίυ ι τίς Τοαιτίζης Κρήτης, >όγω ΐγγ-^ϊεΜς δρ/γμάς Μ^. 11 —12 π. ;α. .,,·»-
"Αρθρον Κ. Ό ,Λΐσθ.-Γτής ?, μ'σθωταί ίέ,ν να Γηοσαγά^ϊ.ν 'ΑρΟρ.ν 3. Π«« προ^ορα θ. σ.νοδ.υηται «*! τής αδείας
άξιόχρΙων ίγγυητήν, ίχο,ς πΡοτ«βγράψη ώ; τοιούτος το συν- τοΰ επιτηδεύματος τοδ εργολβίου σ»μΤω.ως τώ 811 Νόμφ υπο
ΕΦΗΜΕΡΤΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τοΰ ποοδλεπομένου ύχό τοΰ περί
καί εκτελέσεως; ΑΝΟΤΕΡΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΧίΙΡΟΦΥΛΛΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑΓΓίΙΑΤΟΝ ΠΕΖΙΚΟΥ
Κρήτης κατάθεσιν, λόγω εγγυήσεως, είς χ.ήαατα ή όμολογία! >^_ Διόικητοΰ τής Χωροφυλακήν κλ*. απενεμήθη πανηγυ,ι-
τής Τραχεζης Κρή-ης, κατά την επί τής εκδόσεως των αξίαν 5 * "«αι»* π?3« τον Ανθυπασπιστήν Μαρκουλακ,ν Μιχαήλ
ποσοδ ϊρανμών 3000 ι διότι: «Διοικητης ΐΑϊταβαπκοο αποσπασμιτος τυγχανων διέ^ηχ*
Είς τόν διαγωνισμόν δύναντα, νά λάδωσ·, μέρος κ*1 άλλο^ατ,ί : καταλλήλ»; τού: ΰπ' αϊτ=ν Ι,ίρβς ώ στε «ατώρθ»» χατόπ ιν
συμαορφούμενο- πρός τάς *»τάξεις το3 πεοί ίη,Αοπο,σιών «αί 1 24«*ροι» ε«π6νου υτηοεσιας την σύλληψιν τβιων «ι«*νϊυν«ν ?ϊ-
εκτελέσεως δημοσίων Ιργων νόμβυ χαί λοιπ-)ΰί τοίί Κοάτους.
Άρδρον 4. Ή Βημΐπ.ΐϊσία διεςάγ«τα! δηιοσί»ς. Ό ϊτ»ο'ί-
^ ^ και αφ^λ.σμον^ των ίυο « το,,των πριν
«?οφ«»ασω« ν« «{η*«ντ« γοήσιν των όπλων καίτο, «πε^ρα-
θησβΜ, σπιυϊαΐϊν προσενεγχων υπηρϊσίκν εις την δημοσιαν
μεϊ τούς Φαχίλλους κατά τάξιν τή; έγχϋρίσεώς τω··,
άποσφραγίζονται οί έξωτερι*οί φάκελλίί, ή δέ ίπιτροπή ση*ειοϊ
έφ' εκάστου έσωτερ·.χο3 φακέλλου περι*λ«ίοντο? την εκάστου
τό ίνπμα αΰτοϋ χαί τόν αϊςοντ* άιι^μόν τοΰ έξωτβ-
ί φακΐλλου καί χβτϊγράφίΐ έν π9ι)τοχ.όλλω τα «ΐΑπερΐί-χό-
μενα κατά τό άιθρον !ν" Ιγνρ-ϋφ-!. 'ΡΙ-ίΐττι ο: ΐν τή αΐθίΰίϊ) τί)ς
σ: ν·5ρ:άσεως παρΕυρισχόμινθί άΐ'οσ'-ρίνται, ή δέ ίπιτροπή ΐξε-
λέγχουσ* χατ' Ιδίαν τα Ιγγραφα άπΐφϊσίζίι χ^τ' Ονΐμα τούς
είς τόν ϊιανων.σμον ^ΐρϊΒίχ-εο^ς σημϊΐοΰτα τού; λόγους 8ι"
οδς τυχόν θά ά-τέχλεΐί τίνα των μηοδοτών.
Άρθρον 5. Παΐ» χ*τά χαράδϊΐιν των άοθρ >>ν 2, 3 καί 4 προ-
σφορά είναι άπτρίδε».τος καί «ιτιστρέφ-τϊΐ πο^ς τόν «πιδόντα
ταύτην χωρίς ν* άνοιχθ' ο περΐχλίίων αυτήν φίκελλος.
Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή σννεδρίβσις άπθϋΐαθίστα-
ται έκ νέου ϊημοσία, 5 δέ πρόείρος άπίσφρΐ ίζει τα των τρο-
σφορώ" ϊελτία κατά την όρ'θιητ'χήν οτύτών σ^ιρ^ν, κιταχωρίζιι
τί π«ρΐίχό'Λνον αΰτ3ν έν τώ τοωιοκόλλψ κ·η άνακηούττΐι τε-
Ιργον
(Έκ τής Άν. Διοικήσεως τής Χωροφυλακήν)
Αριθ. Άποφ. 152
Τό ΔικαΛτήρ'ον των έν Χανίοις
Οριοτοδικών
Συγ*είαενον....................................
χ ψ
λευταΐθι> μειοδότην τόν προσφΐρόμενον νά ίχτεί.έσ'! τό
εις τιμτν συμφίρωτέραν.
"Άν πλείονεί των διαγωνιζί^ένων ήθελον ποοσιέρ»! την αυ¬
τήν συμφίρω-έοαν πρ σ?ορίν, ή ίηΛοπααΐίΐ έπαναλαμβάνεται
καί παρατρίνετα! ΐτ· ?1ο ώρας ό δι* έσφοαγισυ.έ> ών προσφιρΰν
ϊιαγωνισμός ιιεταξυ των προσίνεγκόντιβν τάς αύτάς συμ.φ5ρωτέ-
ρας τιμά,. Άν δέ οΰτο τιιγγάνωΐιν άτί/τε;, τίτε ίπίναλαμίά-
νεται ή δημ'ποπίΐ χαδ' οο'σ°ησ3μ.ίνη" ·ϊγο -ί1; Ιπιτβοπή; ημέ¬
ραν, ί,τι; δέν δύνΐται νά'^περίτ) την δϊ*άτην πίμχτην *ϊο τής
πρώτην ί»ΐι/ιοιτραΐ'ας.
II
ϊευτέρα βο;η ΪΥ)Λθποαίία 6ϊ ί, Ιγκυ-
ρος μόνον εάν ό είς των ίιχγωνιζβμένΜν «.ίΐΑτ, Ιχπτωσιν μεγα¬
λιτέραν τής γίν-μένης κϊτά την πρώτην δηΐλοπρϊσίαν.
Άρθρον 6. Είς τού; *ατΐ ταν διανωνισαόν άτοτυγόντα; ΐπ·-
στρέφοντα1 τα λόγι) ίγγ^ί-,σίως κατατείέγ-α χρήμα-.γ, τ) ΟΑθλο-
γίαι ΐντϊς τριών ήμΐρώ·.» άπό τής ίημΐπρασίας τή ΐγγράφω
είδοΐΓθΐήϊει τού ιΐ-ροέδροο τής ΐπίτίθΐή; πρός τους ϊημισίους
Τίμίας ή δ!^'^θ^ντ^ς των κϊτασίη,ιάτα)' έν ΐΓς κϊτίτέθησϊν.
"Αοθρον 7. Ό έργολϊ6θί ΰτ:ό.β'ται εί.; τάς 5'ϊτάξ.ις τού
•πίρί δηυιοπρασιών κ«ί ίκτϊλέ'τεω; δημοτίω* Ιργων ϋπ' αριθ.
356 Νόμου.
Άρθρον 8. *.ν χ,ϊί ή αί,ιΛπ'χ τ?Μ-ι)ρ υσιτα: ώς τελίΐω-
τι*ή ·ά πρα>ί.τ!«.α αΰ-ής ΰπόκβινται «'.ς ττ;ν ίγχρ'σιν τοΰ επί
τή; Δημοσίας 'Ασϊαλεία; καί Δηυιοτίων Έογων Δΐίκοίϋντβς
Έπιτρόπου β'στις ίχεΐ το δικαίωμχ, κατά τό δοκτύ' α^τω, να
έγκρίνιτ ή1 μή αύτά, χω^ίς Ι; τούτου ν* άτο^τα ό τελβυτϊΤοο
μειοδότης ουδέν χατά το3 Δημοσίου ϊικίίωμα.
"Αρθρον 9. Τα δΐϊγοάμ^α-α ι πρ:ϋ^.-λογισμός,τό τιμίλόγιον
καί οί ό'ροι των σϋΐιφωνιών ^Ίσίν έκτίθειμένΐ είς τα γρα*εϊα των
άνω Νομαρχιών *'ις την ϊιάθίϊΐν των βουλομένων νά λάδωΐ!
γνώσιν αυτών.
"Αρθουν 10 Τ-: χΐ))ί«ι .ϊί Ιςοϊα το3 συναφθησομένου
συμίολαίου έπιδαρΰνουσι τόν έργολάδίν.
ΈνΧα,ίοςτη 6 Άπί-.λίο., 1912.
Ό έιτί τής Λγ^σίας Ασφαλείας καί Δημοσίων
Έρ^ων Διοικών Έπίτροπος
Μ. ΣΓΟΥΡΟΣ
Σχεφθίν.........................................
Δι ά τ α3 τ α
Δκάζο» ίβ·?ιι»ην το'1 κίτηνοοουμ^νιυ Γεωργίβυ Έμ. Άγγε ·
λάιιη, έτών 18, κατοί*ου Έιΐάνω Κβτάλας Κισσάμου καί ή1 δή
αγνώστου ίιαμονής
Κηοόσσίί το3τον ϊνογον 8τι μϊτ' άλλων υπό κο'νοΡ συμφί-
ροντος κΐνούμενοΐ συνβπίϊάσιταν την έκτβίλβκν τής επομένης
άξιιποίνου 'ί-οάξίως καί ένεκβ ταΰτηί: συνομολογιίισαντβς άιιοι-
6·»ίαν πρός οΐλ^ήλους συνδοομιήν την νό*.τα τί)ς 3 πρός την 4
*ελ5ο!3υ 1910 ι ι πιο«έσε'»ς καί χαχοδϊυλίχτ κα'έττοεφαν
13 κυψέλλας άξίαε; δρχγ. 5*τώ έκίτ-η« ήτοι έ' όλω 104 ανη-
κούτας είς τόν Μάο'θ' ΚουκιυράΤ|ν κ>ί Μιγιήλ Μ^ελάκιην
*ύοίσ·ομ:νας είς τόν μελισσόχητον των ττκθόντΐον κ!(αέ«ου *?ς
α^'ανά Κ'σσίμου '-ΐ 5τι χατά τ'*ν αΐτ'ον τόπον καί ·χοόνον έν
γνώϊει αΰτογνωμιόνως καί ά>ει> τής συγχ,αταθέσεΜς των εχόν¬
των δικαί'.ομα Ίϊιυκτημ^νιον Ιλαδον ϊ'ις τήΐ κατονήν των ξ-'να
κινητα ν.τηιντα γ|τοι δτι άφτ'ίϊσαν μέ>ί άξίις τ.^έην τ·3ν 20
ί 1χ3βον των 400 δραγ^ιών, άνϊΐκον είς τούς αύτοας πα-
θόντας, διά »ά τα Ιχοσ·ν παΐανόυιως ώ; ίδοκτητίαν των κ»!
Καταδΐκάζει τ5ν κηουχθίηα ϊνογον κατϊ)γοοούιι.ϊνον Γεώρ¬
γιον Ελ. Άγγϊλάκην είς «υλάκ,ισ ν ενός ϊτους οΊ τρ ών ήιι«'
ρών, είς ίνο' ?τους στίρησιν των πολιτικών αύτοι! δικαιωμά-
των μιετ* την Ικτισ'ν τής ρυλοκίΐϊω; ε'ΐς άιτοζη-ΐίιοσιν υπέρ των
παθίντων διά την αξίαν 13 κυψϊλλδν, χοος ό·τώ (8) δραχ"··
εκάστην δοαχ. έν δ'λω 104 είσπρβκτ'ων καί διά μηνιαίας "ρο"
ιωπιιής αύτο'3 κοιτήσεως χαί
Έπιδά'λλει είς β^ρος οΰτοί τα έ'ξοδα τής δίκης ίραγμάς τβίΤί
>αί πεντ^χοντα έχατοστα (3,50) εΐσπρακτέων χαί ίιά
πο'σωπιχή; αύτοΰ κρατήσεως υπέρ τοθ Δηαοσίου.
Εκρίθη απεφασίσθη χαί ί?ημοσΐίΐίθη έν Χανίοις τΐ
τίου 1912
Ο προεδρεύων
Ι. Καταλαγαριανός
Ότι άκριδές άπόσπασ>α
Έν Χανίοις 27 Μαρτίου
191-2
Ό Β. Γραμαατέως
Έ. Μπαρνΐδς
Ό Β.
Ε.
Αριθ. 'λποφ. 42
ΤόΔ. καιίτήαιον των εν Ρίθιίανη Πο'-οτοδικών
ΣυγΛείμενον χ.τ.λ..........................
Διά ταυτα
Δικάζον έρήμην τοϋ κατηγορθϋμέν^υ Νικολάου Μ:χ«λιουδάκη
ή Βαλιντάκη κα.οίκοο τού χωρίου Όρους Ρεθύμνης κβί
αγνώστου διαμονήν
1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κηρύσσει αυτόν Ινογον 8τι την νύκτα 22—23 ΑΊγούστου Κα-α?ιχάζει αυτόν είς φυλάκισ ν ΐ4ο κχ' ήνσϊ*ς μι»ών.
1910 έκ τής θέσεως «Άγιος Γεώργιος* τής π«ρι»ερίίας το3 > Εκρίθη απεφασίσθη χαί έίημοσιεόθη
τοΰ χωρίου "Ορους Ρεθύμνης ίν γνώσει ΙΧΐβεν είς την κ*·ό- Ι Έν Ρ·θύμνγ) τί) 16 Φι4ρουαρίου 1912
χήν τού αΰτογνωμόνως χαί ά^ευτής συγχαταβέσεως τοθ Ιχοντος | Οί Δικασταί
δκαίωμα ίνα ϊνον άξ'ας δραχιιώ» εκατόν ε!οσι (120) χΊήκοντχ !Φ' Φραντζεσχάχης
είς τόν ομοχώριον τού Ιωάννην Κ. Ψαροι-δίκην ό'τως Ιχτ |ΙΙ>Ι. Κοκολάκης
αυτόν παρανόμως ώς ΐϊιοκτησίαν τού επί παραβάσει των ά^ιαν Ν. 'Στρατιιυδά
1 >ΐί 2 το3 ΰπ' αριθ. 665 νόμου καί.
Καταίΐχάζ-ι αυτόν είς φυλάκισιν ενός Ιτους, εις στέρησΐν των
πολιτικών αΰτοΰ διχαιωμάτιαν ί~ί ί·> -ΐ'-ς χαί εις τάς τής δ·κης
δαπάνας δραχμάς ϊΓλθσι έννέα (29) ε'ισπρακτίας καί διά τριμή
νού προσωπικής αΰιου κρατησ;ως.
Εκρίθη, άπιφασίσθη καί εδημοσιεύθη
Έν Ρεθυμνον*} 16 Φείρουαρίου 1912
Οί Δικαστβί
4» ■ Φ ρνντζεβκάκης
Μ. Κοκολάκης
Ν. Στρατουδάκης
β Βοηθός
Άκριδες
Έν
Γ. Ά Πρ*6ελάχης
ττά 28 Μϊρτίου 1912
ό Β:ηθός τοθ Γραμματεύς
Γ Ά" Πριίίλάχης
Αριθ. Αποφ. 46
Τό Δικαστήριον των έν Ρεθιίμνη Πρωτοδ κων
Συγκείμ,ενον κ. τ. λ...........................
Διά τα3τα
Διχάζον έρημον τοΰ χατηγορουυ-ίνοιι Γ«ωργίου
% Κατσουλοΰ χατοίχου Χώρας Σφακίων χ»ι ήδη φυγοϊίχίυ.
Κηούιΐει αυτόν ϊνογον 5τι »ν γ ώτϊ' κΐί ϊπίτηϊις σνήογη-,εν
*ΐς τί-ν κατά την έσπί:αν τ*1ί 19 Σ»ιττ«ιιίρΙο^ 1909 ΐν τή
θέσεΐ « ίΐ5άίΐα» τοϋ όο^υς Β ιύΐινϊ Ρί^Ίμνι; ϊΐϊπρΐγθ Τΐΐν
παρ' άγνώβτων κΧοιτήν αΐγών τώ* Άλή Άμτουχουρά*η χά!
Μουσταφά Μαχ9υϊά«η κατο'χων Ρ»θύμνης δεχθε'ς 1ξ ΐδ'οτ*-
Χείας είς τό ποίμν.όν τού χαί άπίκρΰψΐς μίαν αίγαν έκ των
χλαπϋσώ» ή*ί άιιΰρΐν κ ,ί χατέσχΐν ίν τώ ποιμνίω
η γω-
κατα
'Στρατουδάχης
ΆχριΗς απόσπασιια
Έν Ρϊθΐμν-ο τΫ] 28 Μβρτίου 1912
Ό Βοηθός
Γ. Α. Πρ·ίελάχης
Ό Βοηθος
Γ. Α. Πρεδελάκης
Άρ-.θ. Πρωτ. 3059
» Διεκπ. 1847
Έν ΌνΛηατ» ■'οθ Βασιλέως Γεωργίον
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜ Α
"Ρ1—βτ?·>) 4 Κωνσταντίνος Δ Πετράκης, έτώ« 25 ποΧίτης
Χοιστιανός Όοθόί^ξος, κάτοικος το3 χωβίου Ρόκας
Κισσάμου χα? ίδη αγνώστου *(«ι»ον?* χατηγοριΐται ώς ύπαίτιος
το3 8*ι ΐ"' γνώσει αύτογνβυ.ώνως χαί άνευ τής συγκαταθίσΐως
τοΰ ϊχοντοε ϊικαίωμα ίδιοχτ·ίιμονο Ι)α6ιν »!ς ττ,ν χοτογήν τού
ζίν& χινητβ χτίΐΑατα ήτ^ι τή» νθχτι τ^ς 16—17 Σεττιιιδοίου
1911 =χ τής αύΧίΙς τϊ)ί ο'ιχίας τί|ί Ελένης γήρος Ν. Πατε-
ρά»η νειιιένης είς την σιν^ιΊ^ν Φΐ)ελιΐνα Κισσαμου αφτ,οισε
ίώο αίγαί άξία' δοαγιιών 40 άνΌχούΐις »ίς την «ίοηιιένην
Έλίνην Ν. Πατεράκη διά νά τάς ίχτ" πορανόα'ος «^ς ΐϊ'οκτη-
σίΐν τού.
Έιτειϊή τό άνόμημα τοΒτο τρίδ^έττβ-αι χαί τ'μιοριΤται από
τ' άοθοα 1 καί 2 τοϋ ύτ' αριθ. Ρ65 Νόαου. γιραχτηοίζεται
δέ !>ς πληΐΛμ^ληι*».
Έχειδή δ χατγιγορούμενος οΰτο; βϊναι άπών χαί αγνοιΐται ό
τόπος τίς Λιιμονής τού.
'ΐ?όντ«ς κϊί τ' άηΛρι 405 χαί 406 τ*ί ΠοινΐχίΙς Διχονομ!α;.
Κα^οΰμβν τόν εΐρημένον χατηγοοούμϊνιν ίνα εμφανισθή βυτο-
10 Απριλίου 1910 ίτι παραοασϊΐ των αίθων ι κ »^. Λ^
γ χτ ' 1 ο ·? ■ · · δ ««Ε ίίω·· «Χλ«*ς θ^λει
'-■■■ χτ------χαι 1 χαί 2 το3 υπ βριθμι. 6οο
Π, 72 ΐΐ. 5το5 Ποιν.
Νόμου καί
Καταΐ'.ίάζϊΐ αΰ:όν είς τεΐράμηνον φυλάκισιν
Εκρίθη άτεφϊτίσθη χιί «δημοσιευθή
Έν Ρεθύμνη τη 16 Φείρουαρίου 1912
Οί Δικασταί
Φ. Φραντζεσκάκης
Μ, Κοκολάκης
Ν, Στρατουδίκης
ΑκριΗς άπόσιτασμα
Έν Ρεθΰμ,/ζ, τη νί8
ό Βοηθός
Γ. Ά. Πρείελάκης
η
την 14 τοθ μηνός Ίουνίου τοϋ Ιτους 1912 ήμιέραν Πιμπτην
8 *. ι*. Γν^ δικασθή ώ; ΰταίτ ος τής ΐλ-ϊ'ίε'-ης το-χ~
ί ς ή ερη,Αην υμφι.ινυς τφ αοΗρφ
VI
Ι
τίίς Ποινικής Διχονομία;, συγχοονως δέ καλούμεν αυτόν οποας
ά γνώσιν των εγγράφων τής δκίγοιφίας.
Έν Χανίοις τή 4 Άπρ.λίου 1912.
Ό Ε'.σαγελίϋς Χανίων
Γ. Σκουλάς
ΟΙ κληθέντίί υάρτυρες
Ν. Πχτ*ρί«η χ". Φχλιλ. Κισσάμι.
κάτ:ιχος Άστραο »
» » »
ηχ
Μ'.γαήλ Γ. Περάκης
! Γεώργιος Γ. Πεντάρης
ΠΙ2
Ό Βοηθ'βς
Γ. Ά. Π?ε6ελάκης
Πανΐγΐώτης ΊΙΧ. Λΐουϊάχης >' Φα/ελιβνών »
Άριιόδιος δικϊστικός χλητήο τ»οαπΡίλΧΕΤΐ" ^ωί -· "τι~
τύπον τ:3 παρόντος τοιγϊχο" λήστ, ν; την τ?λίυτΐίιν να-ι9( (ί«ν
τοϋ χί-ηγορουμένου κα: ίτιρον τοιγοχολλήστ, είς δημοσία μέρη.
Έν Χανίοις αΰθημιοόν.
Αριθ. Άποφ. 49
Τό Λικα Ιτή(3ΐην των έν Ρεθι/ανη Ποωΐθδικών
Σ^γ·Α^ίμ{νον κ. τ. λ...........................ι
Διά ταυτα |
Διχάζον «ρήμην τοΰ κατηγορουΐΑ=νου Έμμΐνουήλ Κ Βϊντα- ',
ρϊκη κατοίκο^ Άγίου Κων)τίνου Ρί9ύ[Α«·ης κιί ή!η άγνωΐτου ;
ϊιαμονής. |
Κηρύσσει αυτόν 'γοχον δτι άπό τοΰ Ά~ριλ'·θ^ μ^χ?! "ίλους
Ιουλίου 191θέν τή ;ν Ρε^μνη οί«''α 1βα μΐτά τ'-ΰ συζύγοι*
τής κατψχει ή Μαρία σ>'ζυ':ς Ελευθερίου Δρακάκη, έν γνώίει
ότι αυτή διετέλει έν
καί συνεχατώχιι μιτ»
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάβ
2308
Εν «Ονόματι τοΰ Βασιλέως των 'Κλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των χόριαν 405 *ϊί 405 ΐής Ποινΐ/ή; Λιχον; λίας.
Κίλοΰμιν τόν επί ζφοκλοπί) κxτηγ^οο^μενεν Ιωάννην Ε.
α'τα,ι «ρώην κάτΐΐΑον Κρ ταίς Μεραμβέλλου χαί ήϊΐ] ά-;νώσ-
έν νομίμφ γάμω μετά το3 Έλιυ. Δρακάκη ί τού ίιιμονής ίνα πρβσέλΐκ) αύτοπρθίώπως την 7 Ίουνίου τού
ίΐ* τούτου, έμοι-/ίυετο μ*τ' αυτής *αι ϊ":ΐ' Ιτους 1912 ημέραν Πέμπτην χαί ώ,;αν 9 π. ι*, ένώτ.ιον τού
μ /
παραβάσει τών άρθρων 286 *βί 71 τοϋ Ποιν. Νόμςυ.
ηρ
άκροατηρίου το*' Δικαστηρίου των ίντ^θΐ Πρ^τοϊικίίν -ρος
1ΛΟ
ΕΦΗΜΡΡΤΣ ΤΗΣ
«β σιιζήτησ'ν τής ώς ι'ρττα: άξίοποίνβυ πρβξ"·»·; τίς
άνοφίροιιένης ΐ'ς τό κλττήριον Έπίκριμά ι»ας δτ' άοιθ. ""/^βΐ
τής 2 Σϊπτεμ6:ίου 1911 άλλως θέλει ϊικϊσδη έρ*μην.
Έν Αγ. Νικολάω -η 16 Μαβτίοι» 1912.
Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
Σ- Παπαντωνάκης
Αρμόδιος διχαστικός κλητήρ παρϊγ'έλλετβ! 8πως £ν αντί¬
τυπον τής παριύσης τ:!χοχολ)ήσγι είς τό Ι ;μ σιώ'.ερον μέρ:ς
τοϋ χωρίου τού χατιτγορουμένου καί έτερον είς την έδραν τοθ
άκροατηρίου τού Πρωτοδ.χε'ου Λασηθίου
Δημοσ ϊυθήχα» 8 ά τή, Έπσήμ^υ Εφημερίδος
Έν Άγίω Νικολάω α'θη^ερό*
Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
~ϊ. Παπαντωνάκης
Αριθ. Πρωτ. 2309
Αριθ. Διεκπ.
•Εν όνόιιαττ τοϋ Βα ίιλίως των ΈλλΛνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των ϋ^ρω^ 405 κ*ί 406 τής Πο.νικίς Διχονομίας.
Καλοΰμεν τόν ΐχί εξυβρίσει τί|ς Άργής κατηγοοοΰ.ΐ£νον Νι¬
κόλαον Γ. Τζεραηαν πρ ^ην κά^οιχ.ν Τζ-.ομιάδων Λασηθίου
καί ήδη βγνώ—ιυ ϊιαμονής ϊ··α ττροσέλθΓ, αΰ-5ΐΓ3οσώπ,βς την 7
Ίουνίου τοΰ ίτους 1912 ήαέραν Πεμπτην κ»ί ώραν 9 π. ι*,
ένώ" ιον τοΰ αχρΰ"ηοίου ·οΰ Δΐλϊστΐ'ϊ'^ου των ενταύθα Πεω-
τοϊικών πρός περαιτέρω συζήτησ.ν τής ώ; ίΐοηται άξιοποίνβυ
τράξεΐίς τής αναφερομένη είτ -ο νληΐ'ρ όν Θ'τπσμα δπ'άριθ.
666Ϊ/?9Λ3 τίϊί 24 Α'γ υστ ο 1911 ά>λω Τϊι δικασθή έρήιιην.
Έν Αγ. Νικολάω τη 16 Μαβτι.'υ 1912
Ο Εισαγγελεύς Λασηθίου
Σ. ΕΙ-Απαντωνάκης
Άομόδ'.ος ϊικϊττιχ^ς κλητήρ παρϊγγέλλεπίΐ 8~ως εν άντ>-
τυπ3ν τής π;ρούσης χλ»ιτε(ι»ς τοιχϊχ,ολλήσ/) (Ίί τό δη^ίσιώ-ε-
ρον μέρος το3 χωρίοο -,:3 χλτ';ιό;-ιλ '5υ *«ί Ι:^ρον είς την
έ'ρα* τοϋ ακρ5ατηοίοο τιΰ Πί οτίϊινΓηο Λϊ—ίΛ'ΐιι.
Τό πβρόν δ·'μ33ΐ*Λβήΐ(ί> Εΐϊ τή; Έ'·.£Γ(;-«5υ Έφηϋΐιρίϊις
Έν Άγίψ Νιχολάψ αΰθτ;μεοόν
Ό ΕισογΊελβύς Λασηθίου
Σ. Παπαντωνάκης
Αριθ Πρυτ. 2013
~ Διεκτ. 1267
Έν Όνόιιατι τοί? Μα·5ιλέως των Έλλην»»*»
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Δυνάμει των άρθρων 405 καί 406 τ?ίς Ποινικής Δ;/.ον>μ·3ς,
11-ρ χί-ήν, πρώην κάτοικον Καστελλο Άΐίοχ,ορώνϊυ χαί ήϊη
£-γνωστ υ διαμο^ής ίνα ποοσΐλθγ; αύτ^π^,ΐωπως την 21 Ίο,,νίου
"ο3 Iτ^^; 191'2 ήαεραν Πίμιπτη» κϊ·. ώραν 8 π. μ. έ»ώπυν τοΰ
3χροατ ρίου τοΰ Διχαστηρίευ τ'3ν ίνταΰβ» .ίρωτοίιχών πρός πε¬
ραιτέρω συζήτησιν τής ώς είρηται άξιοποί»;^ τρας=·ως τής άναφε-
ομένης ε'ς τό κλητήοι^ν ίπίχριμα ΰτ' άνΐθ. 7*6
τεμ6ριο 19ί2 άλλως θέλει δικασθή ϊρήμην.
Έν ΡίΘύμ,νχι τή 9 Μαρτίου 1912.
Ο Εισιϊγγελεύς Ρεθύμνης
Ν. Γ.
Αριθ. Πρωτ 3044
~~«^ Διεκ,τ. 1832"
*Εν ονόματι τοϋ 3α.Ιιλ-ίωι; των 'Ελλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Χανίων
Πρός τόν επί κλοπη χατηγορουΑβνον Μεχμ,έτ Ά. Κασαπάχην
ή" Κ-ΐμτίυραχμΐί.άκην κάτοχον Χανίων καί ΐίϊη αγνώστου ?ιΐ·
μονίίς
5 ΚαλεΤσαι όπιβς εμφανισθή αύτοπροσώτω; ενώπιον τοΰ αρο-
ατηρ·ου τοΰ Δ'καστηίΙο1·) τώ« ίντϊΰθα Πρωτοδικ,ών την 7 τοΰ
! μηνός Ίουνίου τοΰ ίτους 1912 ί^οαν Πέαπτην καί ώραν
8 π. μ. ίπίτί σοζητηθήσεται ή υπό γοονολοΗαν 28 Ί«νου*ρίο»
ε.ί. ίφ(σίς σου κατά τής ΰτ' άρ·θ. 42 ι. Ι. αποφάσεως το3
Ειρηνοδ'Κ'ίου Χά ί-ον πρός ύποϋτήοιξιν τής ίφέσεώς σας,
άλλως θέλετε δικασθή ίρήμην.
Έν Χανίο-ς τί) 5 Άτοιλΐου 1912
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ- Σκουλάς
Άρμάδιος διχασπκός κληιήρ π*ραγγ«λλεται 8πως 4ν αντί¬
τυπον τής παρούσης κλήϊεως τοιχθίθλλήτ»; είς τό δηυ.κτίωτε-
ρον μέροο τοΰ χωνου τοΰ κϊτηγοριυΑίνου κ»ί έ'τ«'·ον βις την
έ"ϊοαν τοΰ Πρωτο?ικείου Χανίων.
Έν Χινί-.ις ίύ'ίημερόν
Ό Εισαγγελεύς
Γ. Σκουλάς
Αριθ Πρωτ. 3043
ι Διεκπ. 1831
Έν Όνόματι τ>?*
Κ Λ Η Σ Ι Σ
ί· Χανίων
Ελλϊ.νων
Ποός τόν ϊφβσείοντίί Αγ έτ ΚΛτατόκΐν ώς βν
την πίϊτρι Ϋιν έξο,ισίβν τοδ άνηλίκου τβκνου Τ"υ Μ*γ_'.ιέτ Κ«-
σαπάλη ή Κααποοραχυΐίτη κάΐβινΐν Χανίων κ»ί ήϊη άγνώστ^ιι
ϊιαιΐΛνϋς
Καλίϊσαι 8πω; έμφίνιτθ~ς α!)-0"ρ5σώπ»ς ενώπιον το'1 άκρο-
ατηρϊου το3 Διχαστηρ'.ΐ" τ~>ν ίνταΐθΐί Ποωτοϊιχών τ*ΐν 7 τού
μη»ός Ίίυνίου τοΰ ϊτους 19!2 ημέραν Πέαττην χα'.ώρα' 8 ι. ν.·
όπότε συζητηθήΐεται ή δ"* νρ-ινο^ο^ίϊν 28 Ίανουαρίου έ. »·
ϊφεσίί σου κατά τής υπό αριθ. 42 β. ϊ. άτοτάΐϋω·: τοΰ Ρΐίοη-
νοϊικείου Χϊν!ων πρός υποστήριξιν τί|ς έ^-'σ.ώς οα;, 5%λωί
θέλΐτε ίικασθή βρήμην.
Έν Χανίοις τή 5 Απριλίου 1912
; Γ. Σκουλάς
Άρμόϊιος δικοστικός κλητήο πβιαγγέλλβται δΐίος εν αντί¬
τυπον τής παρούσης κλήσϊϋ>ς τοίγ.θλθλλήσ^ ε'ι? τό δημ^'α>-5?'''
Πρωτοδιχείΐυ Χανίων
Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό Ε'ισαγγελΐύς
Γ. Σκουλδς
Άρ'^ίδΐος διχΛΐτικός κλητήρ παρ^ιγγίλλίτα: όπως εν άντίτ'ι
τ.3* τής παρούσης χλήσίως τοιχ^χολλήιτ; α; τό ϊη^ σιώτερον
μίρος τιΰ γωρ^υ τοΰ Λατηγ^ρουμενου καί έ'τε^ον είς την Ι3;αν
τού άκροα-ηρίίυ τού Πρωτοίικιίου Ρίθύμ>·ης.
Έν Ρ«.θύμντ; βύ6ημΛρόν
* Ο Ε'ισαγγ»)*5ς Ρίθ^μνης
-,; Ν. Γ. Παπαδάκης
'ΕκτοΟ Έβνικοϋ Τυπογραφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς