92431 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

21

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

6/4/1912
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ Κ Ι* Η ΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τί) 6 'ΔπριΙίου 1912 ΑΡΙΘ. 2ί
ΑϋΙΤΕΡ* &ΙΕΤ3ΪΙ1ΠΣ Τ3ί 9.1313 31(21
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΤΠΗΡΞΣΙΑ
Αριθ. Ποωτ. 23 Δελτίον ύνε&ενής |
» Δ'.εκιτ. 13 Μην Μαρτιος 1912
"11 ΰγιεινή κατάΐιασΐς των ζφβν ίν τοίς ΝΐΑθίς Χϊ';α»ν,
ΡίΘύμνης, Ηρακλείου χ,ιί Λχτ/^'-ο-' ^τήο;» *α'» τ;ν πχιελ-
03ντα μήνα Μάρτιον αρίστη.
Κιτι τί δΐ,Κορίν δι*ίπ.νθ() 4ί3ονν :ο; ϋΐ3υ μην3ς βι; την:
~3ΐ^ινΐ3υ τ,)ύ Ρεορ.ιο^ Λΐΐΐγιάννη ϊνέϊ*ηψΐν ή λΐ:μ,>ϊ^; ζω ν3
σος εϋλ,ογίϊ (θΐθ,νβΐββ). Ή λϊην·.ϊΓ3·.κι ϋτί);.ΐϊ ίΜδε π*ν:α
τα καΐαλληλχ μ-τρχ π.33ς π 3133·3,αο πχτ»); -πι>.τίΐ-.οι τής '
νοσου.
Έν Χανίοις τί) 3 Απριλίου 1912.
Ό
ΧΡ. «
'Ρ-ν Χανίοις αϋ
Α. ΛΙΩΝΑΚΗΣ
Αριθ. Διεκπ. 181
11ΡΟ-ΗΡΓΞΙ; ΕίΙΛΝΑΑίυΤΙ-112
11ΛΕ1ΟΑΟΣΙΑΣ
'ΙΙ Κοητικη Συνενδια "νεοοαένη Αι -ύθυνόις
τοθ Μονοπωλίοΐ' τοθ άλατος
Διαληΐύτιει ό"!
Έπειδη διά δηλώσίών των, έίΛΐοοΉσ,ιωί κχΐατί'ίϊ'.ίών
ινωπιον των αρμοδίων αρχών, οί /.χυτα^ αναφϊ33Λΐ*οι
π^σα ανωτέρα τώ^ ΰτ^ των τβλεοταιαίν π*ιοο3-
Τ_____ τι3 ϊ./.α ώ'[Α>:τ3; σ.ιλ:γή; β .χτ>ς ταρανων,
ήτ3ΐ ό Αντώνιος 1Ιρ3υΛΐ)ΐη; 5 3)3 »πι π'>£3ν :3^ ^τ^ τ:;Ν.
Ρυΐϊιιη προϊίίρθϊνΐος έκ ίίϊχαών 42)0 ί:ι τϊ -ΐαοίλ α Κί-
δωνιας, ό Ιωσηφ Πχπχμινου}3ης 5 ώ»υτο; ο)3 ϊ :ί ~λϊ3ν
3 Γ. ΜίΑχ-,ϊ/./;; 5.)^ ί-'.σΓ,ς έ—ι
Μόν φχτίίου ίεν τρ3ΐήλυον ηλϊΐοδόται κιτβ την ίνώιτιον των
άραβίίων >πιτροτ'ί>» ίΐίςΐχθαΐχν Εφιτιινην πλειίϊοσίαν.
II
:>.ΜκΡΛ3«ι νϊαν τλ·.ΐ3?ντια^ ύτο τοΰς ό'ρους τής ύπ'αριθ.
ι'ιΐ *χί χ33"Μογ ίν '2.5 Φίδ33^α^ί3υ ι. ε. προx.ηρ^ξεως ίη-
μοσ ΐ^ήϊιϊ^,ς εί; τ3 ΰι ϊοι1. 10 (ΐευχος γ'.) έ. Ι, φύλλον της
'ί^πυήϋθ., Έφΐ)«ρίΐ^ς διεξαχθηαομίνην τ Τ) 1 ' Άιτριλίου *. ί.
ήα.ί,α Σϊ6ίατ;ν */ι ώρα 10 — 1 *2 π. μ ίιά μέν τβ παραλια
Κυ^νιας, Κισσάιιυ, Σελινθυ κοί Σφακιων «ν Χανίοις καί «ν
ιψ Ααταστπμΐτΐ τή; Διε^Όν^ι^ι^ς τί} ΜονοπωΛΐου το^ β/.ατος
ίίωτον *-ιτ,33τί)ς άΐυΐί/νείΐΐ^ϊβμίνης «α τοΰ Νομαρχου χαί
Ι^ιρηοϊίκΐ^ Χϊνιβν ή τϋν νι.ιι.Λι*ν ^ΰ:ών ανατ'ηρωτώ» κ^ί
τ^^ Δι:^υ/το3 ·'ΰλ«γ>ιτ33 τ;ύ Μονοτ^ ■ ιου τοΰ άλατος, ϊια τα
πΐράΚια Ρίθ^^ι'η;·Μι^λ^π3ϊϊ^ι.■;^ ιν ω Νομαρχιαχ.ω καΐαοτο-
μχτι Ρίΐ·)μνη, κ*ϊ έ'ώτι^ν ί-::ρ;-·ι5; απ;:&/-6σ(1ηΐομ4νης ικ των
κα· ΕίίηΌ3ι*υ ΡίθυΑ.ης ή τώ» ν=μιιμ«.ν αναπλη-
ρν ιχί τυ ϊι τη -3λ: *''·',> ι1ρ^>ιΓ3^ος τού Μονοπω-
λ.>3^ ά'λΐτος, διά δι τα πχράλ χ Κ/ιι3^3ι3υ
II
υργιωτίσαης καί
1Μ3/^φIτσ.ο^ »ν τφ Νβ,ια ^'.ϊ«.ω κχ:ϊσ:ήμ*τι ΊΙοακλϊΐου ιιαί
ένώτιον ιπιτροτής χλ3τβλ.ΕΐΊτ)73,*ίνί)ς ίκ των Νομαρχου χαί
^'.ρηνοΪιλον Ή,^α>ι*.!ί^^ ή των νομίμων ούτών ανα'Ληρωτών
καί ι* τού ίν ;ή π3λιι τα^τη 11ρα«.τορος τού Μονοπωλίου τ-.ϋ
αλατοι,
Όρι.ζιι π;ώ:ι;ν π3θτ?;ραν ίια μέν τα πιραλ'.α Κισΐαι*ου ιό
ποσόν των Ιιχ(.ί.ύι 0 (00, Σϊλινου 2100 Ρ*»υμ-ης-Μυλοπο-
τάμ3υ 150 χι: ^I3ν3φIII3^ Ι 200, δΐϊ Ϊ5 τι των Αΐιτ.ών ανω-
τ-ρυ> α»α;ε33Αί'ιυν ϊτ^ρχιων, ια 5ιο: των σχετικών ίη/ώσϊων
τ^ί ειρηΐΑ.^ι* πΚίη$οτ^>* πρ οσφιρομίνα 7,οοα.
Ε» Χανίοις τί 3 Άπ?ι>·.ου 1912
Ο Δι«.,&.,ντής—'Ελεγκτής
Άλ. Ίερομνήμων
Ο έ ιι τώ > Οι*ο3αιχώ Λιοιχώ» Έπίτροπος
Λ ΛΙΩΝΑΚΙΙΣ
οτ. 474
ρχμ ρφ,
ϊρο^ Πίΐηράλη βιχ τα παρίΛΐ* Ιίΐ!νο^'.5υ-Π^3γ'α»τΐϊΐης
υθωματος καί
Έπειϊή, ώ; ι*
ίςί,ι:*, 5·ΐ την
τώ;
» Ι:/.: 2'3ό
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ ΠΛΕιΟΔΟΣΙΑΣ
Ό Δήμαον^ος Χανίων
Δι* κηρυ-.τει ότι
Έ*τι (ΐίΐοι *!«, τ. Αειιθί,ο.&ν Ι.ί Ιι,μισίευ ουο';ω>ισμίΰ ή ένο1"
κιατςό".* 4 έτη των έ;ής Δ^ι./.ών .αναζειων, χε.μενων ι'.ς
Οέΐ'.ν «Κ.α% ε^α-.ηΐ'ι» της τ.ολεως,
1) τ30 τ:ρώ: ο υ άρ(οτ«ρ? ιω ίξ·ρχ:μινω τής τολιως.
ίί "2) Τ33 πρωτ ου, ίευτιρου κοί πέμπτου διξια τω ίξ*ρ*
ί τής πόλεως.
Σ ΎϊΐΖ
Ή δημοπραΐια ενεργηθήσεται έν τί) Νο,ΛΛρχια Χανίων την 3ι' ου ό Άλέίανδρος Λαμχρϋης κάτβικος Χανίων τΐ;ς
14 Απριλίου 1914 ή,ϋρα»! Σίβοατον καί ώΐΛ*· ΐθ —11 ιζ. μ. ' χί*ς Κυδ»»ί3>; τού Νίμοΰ Χανίων παρεΊΕΐμφθη ένωΐΊον τού Κα-
ίνώπιον Επ τροπής αποτε.Ν3.»,ιέ*ης εκ τοΰ Νομαρχου Χανίων ' κβυργιοϊΐκίίο.) Χανίων δια τα ίικβσδή ώς ύπίΐτιος τοδ ό;ι κατ«
ώς ΙΙροίδρου, ίίύ Δημα^χβυ αι. τού Ε.ρηνοίικου Λα»>ων ώς Φϊ&ρουαρην τού 1908 ιςέίωχε πιστοπο.ητικίν τοΰ
με/ών ή των νομιμων αϋίών άνχκΜ-ρωΤίίν. . 11,-ιμανΐυίν τί;ς Ά^της ώς να ήτο παρ αυτού τούτου ί
Πάς πλϊΐοοονης ίνα γεινφ ό"ί ,τά·; ίϊον ν» .ιαίΛθϊσο ϊίς τί : τού πιστ.ιΐ-θί'ίτ.χ^ϋ δέ τούτου Ιιιαμϊ χρήσιν παρουϊίβσας τοδ:ο
Δημοτικόν Τα,ΛΐΓον λόγω ίγγυΓ(ιεω; δραχμάς 5
οε
το
«ι, Τί,ν
Χ,ΐι »γ/·υητΐ)
κρΐνει η Ίΐιπΐτροπτ], όΐτις
«ΑειοΙΌίίας καί το
χρ«ως δια πασάς τϊ,
ταί,ιυ πλειοδότου α^ευ οΊαιρ.σιΐος ή
Τα ΐίρα.τι*ϊ τής πλϊίοίίΐιας
Δημοτικού —'υμδ.υλίου >) τής Έ
ή μη αύ:α χωρις ϊκ του;ου ν' 5
ούϋεν κατά τοϋ Δημου ί'.Χλ'Μγ.χ.
Οί οροι τή; ένοίκιασΐως είνε χαϊίτϊοϋ,Αενοι είς το
τής Δημαρχίας είς την διάθεσιν παντός ^:υ.
Γ α κηρυλεια συμίολαίυγρα^ικι «,αι λοι^^
τόν τελευταίον πλειοίοιην.
Έν Χανίοις τή 3 "Απριλίου 1912.
Ό
Αριθ
»
Ποίον. 1593
"ΔΪεκπ'!........ϊ Ο (5 4
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕίίΙΚϊ'ίΑΙΑ
Ό παρά τοις έν Χανίοις Κακοιτον;ιοαικαις
Γβνικός ϋίααγγελεϋς
Λαίών ύτ'όψιι τό άπό 9 Μαρτίου 1911 ύπ'άριθ. 115 ^ού
λευμα τού Συμβουλιου των ίν Χανίοις ΙΙρωτοόΊκώΊι δι' ού 6 {
Στυλιανός Ρ. Κουμάκης κατ-ι*ες τϊΰ χωρίου Α1αλα;ών ~
ματων τής επαρχίας Κισσάμου τοϋ Ν^^ίϋ Χανίων παρεπ
ενώπιον τού (ν&κουργιοβικείου Χανίων ΐια να ίι*.αιϊ)$ ώς
τίος τού ότι την 1ύ Δίιΐεμόριου 1910 έν ίτ} ΰίΐα
ΒαροΊα» τ>)ς π«ριφερΐι.ας τοΰ χωρίου ΐΐαλ^ιών Ρου,*ατων
.σάμου ακιπΐΐραθη να άναιρ^σ^ τον ομοχώριον τοτ.
Μιχ. Αιωνακη ήτοι *α*ουργ/)ματος προόΛίΒομίνου και
ρουμΐνου από των άρθρων 49 τοϋ 11;:νΐ/,οϋ Νΐ,Λθσ.
Οεωρησας την άπο κατηγορίαν μου.
'ϋπειδη ό μνησθιίς «ίναι φυγοίικϊς και »γν«ϊΓ;ϋΐι ο τοτός τη»
ϊιαμονής τού.
Δυνάμει των άρθρων 408, 406 καί Ίί)9
"« , ■ ι ......
τα (80) ; ίίς τον τ-Λωνην Χανίων 6π«ς τω ίπιτρΐψι;) την εΐσα,ωγην γιω-
ςλοχρεον | μηΛων, καϊ 3τι *α·;θί τον αυτόν το«ον καί χρόνον π*ρεσττ,σιν
•.όν τής | γνωση ψευ3ίς εις τον τ«λώνην Χανίων ότι τα γεώμη'-α τα ό
!>α ίί ε 3 υπί- | βίχβ φθρτώιη »ίς το ατμόπλοιον «11'λ.οπίνησος» ήίαν πβραγω-
υμίνο^ ·;5βυ- | γ-ζς Έλλι^χ,ής ϊ/ ώ ή*αν *χ, Τίργίστης όπδβεν ημποδίζετο ή
ί «,ιαίγω ;·η τούςων ίνα μη μίταίοθ») ή φ.ιΛλοςήρα ήτοι κακθϋργί;-
τοΰ | μΐτ;ς π^ςόλεπομΐν3υ και τιμωρθυμίνο^ άπό των βρθρ. 247, 249,
3, 399 ί'3. 10 τού ΙΙβινχοΟ Νομου.
την άπο 20 Ψίίρουαρίοκ ΚΌ9 κατιτ,γορίαν μου.
'ϋίϊϊιδή ο μνη^ίίίς είναι φ>|οδι».ος καί άγνοεΐταί ο τοϋος
τής διαμονής τού.
Δυνάμει τώϋ άρθρϋΐν 408, 4θδ χαί 409 τή^ Ποινικής Δι-
κονομίζς.
Ι1ρο;κζλίϊ ΐόν «ϊ,-ϊΐμίνον Άλίξχνδρον Λαμπρί2ην νά έμφα-
αύτβιτροσώπως ένωυιον τοΰ ακρβατηρίου τοΰ Κακοοργιο-
Χανίων την 14 Μαίου 1912 ημέραν Δευτέραν καί ώραν
8 ~. μ. Οτε παρελευο-εται καί ή π,χρα τοΰ Νομου όριζΐμΐνη
τριμηΌς τρΐθίτμια λογιζομενη άφ' ής ίγένετο ή τίλϊυιαια των
πρός τ3ΐχο*ολλησ;ν καΐ ίη;λθσί·υσιν τοϋ «αρον:ος υπό τοΰ Νο¬
μόν ί'.ίΤοϊαγμένω^ πράςεων, ινα ϊι*ασθή κατ' αυτήν, άλλως
μη ίμφ^ν.ζομίνος κατ» την ρηθεΓσαν δικααιμϊν τοϋ Καχουργι-
ο^ικε.ου, θίλίί κα-α τόν Νομόν 3ικασ^ έρήμην.
Δημ:σι^θ(]'.α> τό παρον διά τής Έτίσήμΐυ Έφ^ιΑβρίίος
Έν Χανίοις τξ 22 Μάρτιον 1912
Ό Άντεισαγγελευ; των Έφβτών Χανίων
Ν. Ζουρίδης
τιμαί-
ΙΙροοΆαλώ τόν είρη,Λ^νον — ;υλιανον Γ. Κο^μάν,;]ννα ·μφχ-
νισθξ) αύτοπρο»ώπαϋς, ενώπιον τοϋ άχροαίηριοο τοΰ Κ, ιΛ,ο^1^ (υ-
δίλίΐου Χανίων την 19 Λΐϊ^ 1912 ^^ίρ^ν 2ΐχϋχ;ον λϊϊ ώραν
τρΐμ>ΐ]ν?ς προθϊΐ^ια Αογιζ^ϊΐΐ] λ% ή; *(ΐ*κ3 ί) τίΛϊ.κα..ΐ
των πρός τοιχοΛΟΛΛηΐιν Ααί ΟΓ,^ΐΐίυιιν το;
Νομου διατε.'αγμΐνων π^αςί'α^, ινα ί,ιι.ϊΊ?ί /.:
μη εμφίνιζό,Αενος κατά την
βιχιιου, ΒΙΛίΐ χ,Λτα τον Νόμον
Έν Χανίοις τή 29 Μαρτιο., 1912.
Ό Άντ'ΐσΐγγΐλΐϋς των Έί»;ώ,ι Χανίων
Λί. Ζουρίδης
Αριθ. ΙΙοωτ. 1524
Λ Δΐί*π· 1015
ΚΛΙΙΤίΙΡΙΟΝ ΕιΙΙΚι'ίΑίΛ
'ν> παοά τοίς εν Λανίοις Κακοιτ^γ-ιοΐί.-αις
Γενικός Ειϊαγγελει>ν
ΰυ' ό{ι·ι το απο 30 Δί/ς^μ5;ί5^ Ιΐί(>8 ϊχ' αριθμόν
» τώ/ »ν
1595
Ϊ066
ΚΛΙ1ΤΗΡΙΟΧ Ε ΙΙΚΡΙΑΙΑ
'*3 πά )ά τοίς έν Α.ηνίοις ϋακονογ ιο&ίκαις
Γενικάς Είσαγγελενς
Λι6ών Ογ.' ϊψϊΐ τό άπό 7 Αύγούστου 1908 ϋπ' αριθ 786
$)·ΛΜ.),ίχ ;ο3 Συ,Αδουλιου τόίν ίν Χανίοις ίΐρωτοδικων 2ι ού οί
, ν?,,~('>ριζϊ Ι. Λΐϊ.ρογίΐαλη; καϊοικος Άγιας Μαρίνης Κυίο)-
' νιχς νυί Σιτυ >ιδίι>ν Ι Μαλινίρίτος κατοικος τοϋ χωρίου Λα**ων
τή; έπα,.χια; Κυίωνιας τού Νιιμοϋ Χανίων -Εαρϊπέμφθ^σ«ν
ένωτΐον τ-ΰ ιίίιθιιργιοίΐ)ΐϊίου Χανίων διά νβ δικασϋώσιν ώς υπαι-
ίΐο: τοΰ οϊι την νύκτα τής 18—19 Ίουνιου Ι9ϋ# ίν Κούμ-Καπ>)
Χ.Χ/1&* ά τϊτιιραο ,σαν ν» αναιρεσωσι τόν Άνδρί^ν Ιΐωλθ^ιωργα"
χηνήςοι Λα^ο^ρΐ'ΐμχτο, πρίβλεπομΐ'νου καί τιμωρουμενου απο
των Λρ'ίρνν Ί), 07 κχί 293 τοΰ Π^ινίΐιΐϋ Νομου.
βί^ρΓΐΐς τηνάιΐό 13 Αϋγ^υστου 1908 κατηγορίαν μου·
Έτειϊη οί μνηΐθίντις «ίναι φυγόδΐΑθΐ καί βγνβίΓται ο τοπβς
ί τής διαμονής των.
ί Δυναμιι τώ/ άρθρων 408, 406 καί 409 τής ΙΙβινιχής
Διχ,ονομίας.
Ι ΐΙροτΑχλο) τού; «ιρηι*ίνίΛς Γρηγ. Μαυρογε/άκην καΐ Σπύρ.
(Ι. Μ*ν.ν3ρίτον ν» έμφανΐαθϋϊΐΐν αυτοπροσώπως ένωπίβν τοΰ
ϊ ά'^οαΐηο.ου τοΰ Κί*3υργ(ο3ι*ιου Χανίων την ίϊί Μ»ίυυ 191*
; ή>ϊραν Σί65τον *α£ ώρΐν 2 |Α. μ. ότε παρϊλεύσεται κ«ΐ ή
Ι παρί τοΰ Νομοο όριζί,Αΐνη τρίμηνος πρ^θίσμία λογιζιμ*νί| β?
: ή; ίγίκίϊο ή τ^λϊυταια των τ,ρας τοιχςκόλλησιν *αι δη,Αοσιϊυσ'ν
| τοϋ ιυιρό/;ος ϋιο τοΰ Νομου διατϊτβγμίνων -ιραςεων ίνα ίι*
χ,^ίθώτί κίτ'*ύΤκ!'» άλλως μη ϊμφανιζομενθί κ·
ίιχατι,Αθντοΐ Κχλουρ^ίο3ί*ει9^, θέλουσι χατά τόν Νομόν
ίρημν-
Δι},Α03ίίυ)ήτω το πχρόν διά τή*ς Επισήμου Ί
Έ; Χα/ίοις τή 29Μ*ρτίου 1912
Ό Ά/;ϊυα('γίλΐύ; τώ· Έ?ϊ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 1590
• Διεκπ. 1601
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΤΚΡΐΜΑ
*Ο παρά τοίς έν Χανίοις Κακόν
Γενικάς Εισαγγελεύς ϊ
Λαίών δ*·?ψΐ! τό «πό 29 Αύγουστ-υ 1 °Ό6 δ*1 αριθ. 159 Ι
βοιΛίυιια τοβ Συμίου^ίου τώς έν Σϊ?*ίοις Πρ'ικοίικών δι" ου )
ό Ι) Γεώργιος Ποεϊολόγος κάτοικος Άσ*ύφ:υ Σφακίων 9) Άν- !
τώνιος Έιιμ. Καπετανάκης *άτο·κος τού γιβρίου Κ->οζ')ιχν&'> |
τίς ίπαργίας Κισσάι*"» τ^ο Νίμ-)·1 Χαν!ών πα'ΐ'^'^ιϊθησΐν νί>- 5
πιον το3 Κακουίνιοϊίκε'θυ Χβυίωι* ϊιά νά δ'*3·θώΐ'ν ώί δτιίτιο'.
το3 ό'τι την 6 Όιτωίιίου 1905 Ιξ οθι χιΛ γωιίοι Μΐγίλωι» >4
Άτοχοοώνου χιρν τ»ιν θέην «Καοέ;» ΐχ
Δηιιοσιευθήτω τό *«ρον δια τής Επισήμου 'Εφηυ·ρίοΌς τί|ς
Κυίεονίισπας ·>
Έν Χανίοις τί 28 Μ*ρτίοι> 1912
Ό Άντ«σατΎ«λΐί>ς τ«ν Έ
Ν.
Αριθ Πρωτ. 1527
» Δ·.ε*.' 1017
ΚΛΗΤΗΡΤΟΝ ΕΓΠΚΡΪΜΑ.
παοα ταίς έν Χανίοις Κα·ονργηο{»:αις
Γκνικό*· Εισαγγελεύς
>«ών &-:' δ·!τ» τβ 4τΛ 95 'Τ^ουαοίου 1912
V
άρ(Λ;
& τοΐ Σ;μ«-Άί:υ των *ν Χανίοις Π'Λτο^ών δι*
ρ - Ι οδ οί Ν·κολ. Έιια. Κχ*ιι:>τ%·ιΐ'. καί ' *οστ. Ί^ Κβ,ΧβΐΛβ-
αης συν«—φίσισαν καΐ ΐσκίΐλΐιένβί άτ^κτε. «3ν διΐ Ίΐυοΐϊ6ό"λων ' οίκη; κ'τ^ιο· τού γωνου Ποΐνέ τί)« Ιπίΐργί»ί -«λ.νού «0
' ?.ήοων -υοίτίδο; *αί σ»α!ρδν τΌ» «χ τα3 αΰτοϋ γωοίθ) , Ντλο3 Χι-ν'ω» -χιρ'.τίέι,^ηταν Ινώπι ν τ:3 Κϊκο«·:(οϊ *«ίου
Σα«ανίήν ί-οι κ>ϊυογ%ατοί ΐίροδλίτοα-'-οΐ) ν,ί τ'- ' Χι^ίων ?ι» νά δ^σ^'ν ώτ 1τϊ·'τΐ5ΐ όΙ «τι τΊν 9 Νο«ϋίριθτ»
Αί των άρθρων 57 κ·>ϊ ?88 τ?1 Πιινικοΰ Νόιι:υ. 191 ' Ιν τώ γ-οϊ'ω Πιχνε Σ'Λίνιυ *«1 έν τώ χ·»φ5'ΐ(ω -ηη
Θίω^σαο την άτβ Π Δ»«Α6νου 19^6 -α ϊΐν;5ίτ; ·ο.ί). Δη.η-ο'ιυ Λο,τταίίχη ά——(-.«^«ν ν» αναιοίσουν τον Νικ4-
Έιτ-ιιίϊ) ό μνη,θϊίς ■[««■ φα^δ-ζς «ί αγνο«Τται ό τοτός | >»« Έ·α·*. Π-ωτοτ«»»4«- Κ* »«*Μονίαα«β
ς δίίαονής τού, - (*ν/)- Μ' τ·ιι·.οιι>α'νου «-ο τίν α;θ:ων (7, 49, .>7, *«ί
Δυνάαει των ά'θρων 408, 406, κΐί 409 τής Ποινιχής Δ- ; τοΐ Πο·νΐ"ού Νοιιο·..
ί Θς -ή« ^ 21 Μΐοποο 1^12 κ«ηνοί(»ν μ·ι».
β' ^νη-Βίντ'ί ιϊ«ι φυνό>!ικοι κβΐ αννο*Ττ3ίΐ ί>
Προσνιαλώ τού;νρ»!μνο·.·« κ*την53ουαίνους νά
αΰτοιτ.ροσώ»·ωο Ινώπιον τ'ΰ '«ρ·>ατη->ίθϋ τού Κ
Χανίων την '8 Μ,ίου 1912 ή.^ο~ Π«ο-Μυήν
π. α. 8Τί 1ταρίλ«6«τΛί ναί ή κ-α "Ο Νό·αου Ϊ
ιιηνος *ροΟ·τμ(χ λογιζομί,η ^φ' ή; ίγέ^βτβ τδν «ρ
>τσ·.ν κα'ι 3ν*»(«ι.ην το3 παοόντος ύπ'
μένων
μενοι
; τής
·*αον·?ς των
·νίμ«· τ.7·* »οή
Ποιν
ς
ν 8 Α ·νίμ«· τ.7·* »οήΛ.»ν 408 40Ρ) κ«> 409.
τοί- ,' Πμ«Αμ -9)ς .'«ιιΛ'-υ.- Ν-«. Εμ. ^^
λ 'Α. 'Τ Κνλβ»«9ά«ην νά ^,,ν.σίώσ-ν αυτ"βββ...^ς εν«-
ν γ 3 ««· τ^ου -οί Κβκοι·"Ύΐίϊ«·«3» Χανίων την 1 · ΜβΤοο
άΒΜν, Γ« 8(*"*/5« κ,τ' -δτί,· "δλλ-ς μη »·*Μ.ιζ4- ! 1912 «μ',ιν Σίί^το, χ^ί Λ-αν 2 (1 μ ότε ηα£(>εον*τ«ι
ά την βηβη^ν ϊι-άτιμ,ν τού Κα«ουρίοϊ«είο;, Ο'λουβι , «Ι ή τββ^ - 3 Ν:μ)> όοιζ-μίνη -ρίμηνος προβεααί^ λτο
νιοτά τόν Νίιχον ϊιχϊΐθή ΐο+ιιην
Δηϋΐοΐιευθήτω τό π»ρόν ί'ά τ~ς Έτυήΐίου 'Ρβημερίϊο;
Έν Χανίϊ(ί -ή 28 Μϊρττου 19'?
Ό Άντκσαγγελεύς των Έφετώ'
Ν. Ζουρίδης
ΐΑ=ν»ι -νφ'ηί Ι ■(■*·■"> ή τΐλί
*η;* σ'ευ7·ν τ-1 παρίντο- "ι—*»
ω«, Γ α *ι·κσι'Τ)τι /ατ' ίΰ'ί,ν, ά)Λωί μή ίγ
θ'ίεΤΐϊ^ ϊικ^τ'μθί το5 Κα«.ο-ιιγιοϊι·ιιΙου, θέλουσι
το·γο.ι»6λ^>ΐ3!ν
Λν ττρ
Κατ'»
Ι
'Α-Οΐθ. Πρωτ. 1588
» Διεχπ. 1059
ΚΑΗΤΗΡ10Ν ΕΠΙΚΡΙ^λ
ΙΓί παοα τοΤο έν Χανίοΐ'· Κακονογιοδίκαις |
ΓενικΟΓ Είσαγγελε ς Ι
Λαδών δτ'όψιι τό ά-ο 8 Αύγούιτου 1907 δ** *οΛ. ^ 559 >
3·>ίΓ»*ι»α* τι1 5!·ιιι6:Ά·Ό^ τ>Τ>> ?ν Χϊν^ίί Π.ωτ^»^^ ϊι' ού ο
Δτμ-σιε>Λ#τω τ
Έν Χϊνίος τ^ 2'2 Μιοτίου 1912
Ό Ά 'τευΐγ- ελϊΰί τ3ν 'Κϊετων
Ν.
1 'Αριθα. 'Ατοί». 33_
ξ Τό ΑικαίίτΛοιον των εν Ρεθίανη
Σ^γχ«''οΐ5ν5' κ.τ. *>.
Δΐκίζ-.ν
Διά
Αντωνιοσ %
καί ήϊη
?-- -τ,ν έν Τϊ-ο'·θ!ς Κ·τ-άίθΐ> »»ϊοκϊΐ^ν»)ν άτοΐήκ-ν -«"ι Ό«-..6->· = , 19Ό «τ"- έντΰν-βο'φ Χί^,αβνα,τ^ι Ρ.ί,ύμνν,ς
Στ-ί'νου Μτ-.ντο^ί ι >^-τι- ^ ϊΐΐί!. Γ>0 έ'ίΐα; ?λ>·ϊυ ';·:ϊ= τ"^ ^'^'-·> Ρι«=υ ι-.ίνκπ, ό γνώϊ£ΐ Ι^ίον »!ς την
τ,ν .Ιοηαίνίν Δ^',τοη, Γ Λ
ντθή αΐ-ι-,οιώτως ίνώ-ί'ν τοΐ «Μ^η'
*·«ί9υ Χανίων τή· 15 Μχίου 1912 ήα'οβ
8 π. ιι. ο'τε -α ελε,σϊται «αί ή π-,ά τ-0
τ-χην- -,,Ιε™·, Ϊ9/«--μν«- ^'
V
«—>ε
πρός το.χ9ώλλτι«ν -αί ϊηυ^υ™ το-Ι παρ
μου δ..,τ.τα-τμνων «άξεων. ί« 8'*«Θ» κ,τ' *>
μή Ιμφανΐζόμενος κατά ττν ρηθεϊταν ϊιχάϊ-μον το3
οδικείου, Θέλη κϊτα τόν Νόμον 3ικ*ϊΘί| ίρή>ην.
νά ί·««-
τοί Κτ«υίγ·ο-
Έν Ρ ^, τ ? 9 'Μ,,υ^ίο,
«. Κθλοκ^θας
Μ. Κοκθλ »κης
-ος 1» τοϊ Νό-
•ο
Γ. Α.
Ό βοτ)»ός
Γ. Α. Ι1ρε6·Χάχη«
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Άποφά. 32
Τό Λτκαόττίο* ν των έν Ρβθι/μνη Τϊρωτοδικών
Συγχιίμινον χ. τ, λ.
Διά ταυτα
Διχοίζβν έρηιιην τού χατηγοοουαίνου Μοσχάχι Στ. Μιβνονδ
νβτοΙχ'Ό Μίρωνο; Άμϊοίου χ«' 'ΐΡ'Ί ίγνώιτοι», διαιιοντι;.
ΚηοιΊησϊΐ αυτόν ενο'/ον ο*~ι την 7 Απριλίου 1910 τνΐότ'.ον τού
Πρωτοδιχίί'ου Ρεθύμνης δημοσία έττ? ττολιτΐχών ΰποβέσεων ιτυνε-
ίριο'ζοντο; εί; την μίταξϋ ϊΰ-οΰ χβί τού 6μο/ω?'ου τού Γί«ο-
"»ίου Τζαγχαοουλη δ'χην 1ν γνώσει ώοχίσθτι Ί/ευ'ώί ότι ίφ-ήΌϊσεν
ολίγουί «ονθν λίβου; έχ τοΰ έπΐδ'-Όυ ζηοοτι(νου δ·ά νά ιξισώπη
όαω; δ τοΓ/ο ούτος νά εΰρ'σ»τη*·«ι 5κ χα' ιτοϊν χ*ϊ ΙχπληοοΓ Γ?>ν
«ύτόν ίν χά! τρ^Γϊρον ποοορ!βμ(!ν, 4νώ τΊ άληθΐ; ε?ν«ι 3τι
Τό υπό χοονολογίο.ν 2 Φεβρβναβ'βυ 1912 Ιγγρα«ον τοδ Δ.
σάνη 6οηθο3 Ίϊτροί τβί ΙντβΟΟα πολιτίκοθ Νίσοντμείοϋ.
Άρμόϊιος διχαστιχ,ός κληΐήρ παί«>'γέ'λ«τΐΐ 8πως Ι« 2ντί-
τύπον τ-ΰ παρόντος τοιχοκο) λήστ είς την τελευταίαν κατοι¬
κίαν το3 κ*τηγορου»ε'νου χβι έ'τϊρον τθίχοκολλ-. ση είί ϊημόσίϊ
ρη
Έ Χανίοις αυθημερόν.
Ό
ς Χανίων
Γ. Σκουλάς
'Λοιθ
2926
κ«1
καΐ
4 άρχιχός «ότου
ΰ
ρ ί
οοόλη ίποιιισιν 6*άοχουσα χαΐ
Π Ν έ
τοθ^ίιΐτκ ή
ίνΤ'ί'χίυ Γ?ω»γ'ου Τζα-·
π«ο"6άΐίί τοΰ 5-βοου '66
χ
ϋ Νίυιου ω: έτ3οπ·)ΐο>ιόβ·η διά τον δτ'ίρι11. 408
φυλά
'ί'.ϊιν
Κατ ϊιχίζί- αθτί>ν «Ι
ίίς τα; τττϊς ίίκη-ϊχιτίνΐΓ
μηνι«ία προσωττιχϊι; αύτι
Έχρ'βη «τεϊϊσ'σίη κ«1
Έν Ρίθόμνγι τ7 9 Φ'.ζοουχοίου 1912
Οί ΛιχαστχΙ
Σ. Κολοκνθας
Μ. Κοκολάκης
Π. Σπανδαγάκης
(10)
»γα7ί 'πτχ (7) είβτιαΐίτέαίί χά) ?ιά
χοατγτειο;
Ό
Έν Ρεθύμνη τή 28 Μ»ρτ(οΐ> 1912
Γ. Α.
Ό βθΥ|βθί
Γ. Α. Πρεβίλάχηί
Γεωογίον
Αριθ. πρωτ. 2764
» Διεκπ. 1660
Έν'ΟνόματιτοΟ
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜα
Ό παρά Πρωτοδίκαιο Χανίων
Έπειίή δ Κωνσταντίνος Ά. Γιγανάκης πολίτηί "Ελλην
Χριστΐανός όρθίιδοξος καί κά:οΐχ.ος Νί«ς Χώοας Χανίων κ*ΐ
ίϊη α-(ιώστθίί ϊίϊ-ΐον^ς κατηγιρεΐται ώί ύπαί'-ίίς τού δτι την
22 Ίίνουαρίου 1912 έντός τής «ν Ν='α Χώ-α ο'κίας τθ'3
ί έξ «ιτοησεξίίς τού έξεπυοσΐχοάτητε 'ό περί-
Διεχττ. 1758
ον ΒαίΙιλ^ω των *Ελλήνων
Κ Α Η Σ Ι Σ
Ό Εϊίαννελ?ίτ? των έν Χανίοις Ποωτοδικών
κον Σιΰϊιν, κϊί ηϊη άγνώσ-ίΐυ 3:ΐί!Α-νΐ5ς.
ΚϊλϊΤσϊ; δτοις 'α»"'νιτ1'ϊς αΰτοχοοσώπΛί την 31 τού μηνός
Μοίου τοΤ Ι-ους 1912ήα=οαν Π-απτην %αϊ ώιαν 8 π. ι*,, ΐνώ-
πιο» τοΰ 'ίιΐίαττηοί'ΐυ των »ν-ι!3θϊ Πΐωτί^'ΐ'ϋ
σεται ή ύτό χοο'θλογίαν '2 'Ο*τ»63·ου 19Η
- « » · λ"
III
/ · ' ^ ·
τ,ϋί υιτ Ο5(θ. /ι·ι απΐφισεως τοο ω;
ϊι'ήςσοι έπε6λήθ»ΐ χρηματική ποινή
Δηιΐίσίου.
Έν Χανί31ς τή 2 Άτοι>ί·>υ 1912
Ό
Γ. Σκουλάς
Άομόίιοί ϊιχαστικος χλητήο πΐοαγγέλλ*τα· οτως έ'ν όν:
ξ τής ιτϊρούΐης χλήσίως τοιχοκολλήση *ίς το ίημοσΐώτερον
! τοΰ γω;ίου τού κατηγίρουμίνου καί έτερον είς την ?8ρϊν
{ Πβωτοϊίκιίου Χανίων
Έν Χανίοι; αυθημερόν.
Ό Εί'ταγγελεΰς
Γ. Σκουλάς
ίυ ν.»τϊ
*Δ'καιτηρίΛυ,
ίίίκα ύπέο τοΰ
Αριθ. Πρωι
2926
1758
Έν Όνόματ» τοθ Βασιλέως των Έλλήνων
Κ Λ Η Σ Ι Σ
Ό Εισαγγελεύς τδν ίν Χαίίίς Πρωτοϊ'χδν
Ποός τόν λ'ποαάοτυία Δπιιότίΐον Μ«χο?!ν κάτιΐκον
οΊϊας κϊί ήδη αγνώστου ?!αμονής.
Κα(ΐται βχως έμΐ'κνίσθη; αύτοποοσώπως την 31 τοθ
, ,, , , *.Λ . , . . ' , . . Ι Καλείται όπως «μ^νίσθη; αυτοποοσώπως την 31 τού
στροφον τού, οττερ ΐχρατει αν* 7 = ·.ρας κ-1 απίκτεινε τον βπβ- ι > »«· λ * , ιηια ϊ , π, « ο
. - , . , , . ο ·-, ·«- ·,- Ι ν°ί Μ «ου τού ίτου; 1912 ^ΐχίοαν Πίστην και ώί»ν 8 π.
ναντι τού ιστβ^ιενον εντος τής οι«--α« Βασίλειον Σκου^αν, |«λ-,λ» ,„« Α---------ν,, ,λ.. ί..-.«Λ- γτ.....ν...-*., ΐ-ί-
Έπειδή τό άνόΐΑηΜ* το^τι πρ;6λίτίτΐϋ κΐί τ'.μ,ωοβΐται λχο
Ινώκιον το3 ΔικΐστηρΌυ των ίντ*Γ59ϊ ΠοωτοίικΛν ότότε »υ-
Τ.'
καί αγνοειται ϊ
■ ν . ολλ - π , ντ' ' ν &. ■ ^ ζητηθήτίτ*! ή ϋτβ γ^ν-Λπγ·.ίν 12 Όιτωίί'οιιΐ911 'άν*χοπ*ι
τ _«ρβ?3ΟΟ«υ Π.ιν:κβ3 Ν^ου, χ,ρακ.-ηρ,ζ"* ί, ως πλημ- | ^ ^ ^ ^.^, «^^ .,,,^. το3 ^, £?οηΤϊ, Δ,Μ.
| δττξο τού Δγμ,θιτίοΰ.
Έν Χανίοις τή 2 Απριλίου 1912
! Ό Εΐσαγ^β^εΰς
είν
μέλημα
Έπίΐδή ό κατΥΐγ;ρ.·>ύμ£νος οθτος είνε
τάπος τής οΊαμονής τού.
Ίδόντες καί τ' ίρβοχ Ί05 κα! 406 τής Ποΐνΐκής Δ·κ;νομία'.
Καλούμεν τόν ε'ιρη,χένον κατηγορούμενον ίνα ίμΐανπίη αύτο-'
προσώπως ενώπιον τού άχροατηίίου τίΰ ΠοΌ'θδίχείο^ Χ^νίωιί
την 31 τοΰ μηνός Μαί'υ τοό Ιτους 1912 ή^ίραν Π'ιπτη
ώραν 8 π. μ. Γνα δικα-θί1 ώς 'π ίτΐος τής έχτεθϊίσης η
άλλως θέλίΐ δικασθή «ρήμην συμφώνως τώ άοβ-φ 4(
χαι
ιΗ« ] τυπ3ν '^'
χ$. ' μ-ο^ί τοϊϊ ^'οοίου
.ός κλη-ήρ ΐΓ23'ϊνγίχχτϊ[ δ^ν,,ς Ιν άν-ί-
; ν.λήσειο- τθ!-/3*ολλ·?ι-'τη »?- τϊ *ηχοσ''ί>τ£3"
^____ _ ____ 07 τ9(- | μ·*β-"Γ τοθ-/ίοοίου ^-οΐ κατηγοο·} ιιιτνο,ι χΐΐ ετεοον είς τ^ν ίϊραν
Ποΐνιχής Δΐκονομίας', συγχρόνως" δέ καλοίμ,ν αυτόν όπως | τ'" Πίωτοϊικίίου Χανίων
λαδτι γνώσιν των ϊγγράιων τής δικογραφίας.
Έν Χανίοις τή 28 Μαρτίου 1912
Ό Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
Οί χλη&ε'ντες μβρτυρες
Β.χσιλ*ίου Σκουλα κάτΐικος Χ ΐνίων
» Ν=ας Χώρας
Μαρία χήρα
Ηρϊκλής Κ. Σηβάχης
Έγγραφα πρός άπΐίειξ!1
Ή ΰπ' αριθ, 11 έ. Ι. !*θ£σ:ς τού σταθμού Νέΐς
Ήύχ'άρ. 307)912 άνακριτί».ή Ικθίσις τοί χα6;
Σκουλα.
Ό Είσβγγβλευ ί
Γ. Σκουλάς
Άοιθ. Πρωτ. 2305
•Εν ονόματι τοί? Β ΐίίιλέως των 'Κλλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Χώρας '° Εισαγγελεύς των σοίοτοδικών Λασηθίου
Β. { Έπ*ιδη οί κατίτρρούμενοι 1) Μιχαήλ Χ'' Ί Πάγκαλος καί
2) Έμμ. Ί. Κλώντζας ιςρώην κάτοικοι Κρητσάς Μεραμβέλλου
ΡΦΗΜΤ.ΡΠ! ΤΠΣ
καί ί)ίγ) αγνώστου
χατηγοο^ντ-ίΐ ώ- Ιπϊίτιοι τοΰ 8τι
η
Ι* συττάσεως υιϊτά το" ϊκΐ3Η£>το; $ίΐηΝ-«λ. Χ " Ί γ
υπό κο!ν·:1 συαΐΐοιν'ος κΐνού'ΐίΌ· σ,ινΐτίφίτίταν την |·/.-έ-
'εσ'ν τίς έποιιέν-ις άϊΐοποίνο.) ποάξί'ίί χ*ί Ιν*χα ταύτας 3υνο -
> α ά
αο>.ογήσ·ίντβί -ο^ς αλλήλους
σινδίομήν γ>τοι
Έπίΐδή ο κ»τηγοοούμενος ούτος είναι άπών καΐ άνν3*Τται
ό τίπος τίς δ(αμονη"ς τού.
4
ς μ
κα' τ' άοθρα 405 κβί 406 τίς Πί'νινίς
Καλούμεν τόν ε'οηιΛ'νον κατηνοροόιΐίνβν ίνα ΐιιφανισθτ αίτο-
ποο->ώπως ενώπιον τοθ άχροαττιρΐου τοΰ ΓΤοωτοδ'ϊ'είου
2 Ίϊνουαο^ου 1911 έν ώ οί γω305δ.«χ«ς Κ ιοι-ήιος Σ66ά»ης Ι "ί·ν 7 το3 μηΛς Ίουνίου τοΰ ?του« 1912 ημέραν Πέιιτ-ην χαί
κα? "ιωάννης Στα'α.ιτάΛης τιΰ Σ'-κθ'.ι-ΰ Κοττσα- ώ'ήνι.ν ΐ'ς Λίαν 9 - μ. ΐνχ δικασθή ώ; ΰπ»ίτ·ος τ·?ίΓ ίχ·"θ ίτηί κιί*κ»ζ,
τοδ χωρίου Κο(τσ3ς είς τόν Σ-ϊΘ^» '—ο—-»β*σ»ντ,ς ν^ 4-β- 0 Είσαγγβλ.ύς Λασηθίου
σπάσιχσίν ίκ των γειοδν "·βν ίν λόγω ·χωροΐυ/.ά«ων Χιά τή*; —'· "απαντωνίκης
έ5?!ς ό'πε-λττικϊ'ς ββάΐεως ιτο^ς τού- ■/ωϊοφΆαχϊς «ΐϊώ είνϊΐ Ο! κλη^ϊντει; ιιάρτι ρες
Κρτιτσβ νά πίθίΜετε ϊέν θάτον πάρβτε». ] 1) 'Κνιιι Ν. Πϊροσιιά»η;'(ά'δ(χηθεί;) κάτ.
'Επειϊη τό άνόατΐιια το3το ιτρο5>,έπ£ταΐ κιιΙ τιμωο·Τται «πό ) 2) Νι«6'λιος Ε. Πϊθ'σκάης »
τ'άοθρβ 57 κβί 169 τοΰ ΠίΐνιχοΟ Νόιιου, γα5α·/.:γίρ!ζετΊΐ ϊί 3) Ιωάννης » β »
ώς
ουτ")ΐ ϊΐνε άτόντ?ς κ»ί »γν?εΐται ό
Έ—ιίνι οί
τοτός την δί^ιιονίΐί των·
'Βόντίς χαί τ' άοθΐία 405 κιί 40ΐ τίς ΤΤο'.νχίί Δικινί ιίας
Καλοΰαεν τού; ϊίρημένους χατηγορου'ΐίνους Γνα ί'
βντοπροσώπως ενΛπον το3 άχροβτηβ'οι· -οί Πρωτοδκε^ου Λιση
"Εγγραφα
ο'.) Ή δβ' άοιθ. β/ςΜ Γθΐσίς τοΰ Σταθμοΰ
6'.) Τό ϋπ* άβιθ. 3β5/9κ βούλευαα τ-0 Δικαστικού Συμίου-
/ν'Όυ των ΐν Λοσηθίω Πρω-οϊ'.κών.
·''.) "Λπασα ή σγβτι*ή ϊικογραίία.
Άομοϊιος δι*αστι*ός κλητί-ρ τποαγγίλλϊτα' ό'πωί ίν άντίτυ-
τοΐ παρόντος τ2:-/οκ5λληΐϊ, εις οήν τιλίυταιαν κατοικίαν τού
θίου την 7 τ5υ αηνός 'ΐ·>υ'·ίτ>το"! Ι-οι; 19'2 ?;>4οϊν Π'α-την '
ν»! ώοαν 8 π. ια. Γνι δικασθή ώ· ΰ*α'τ[·»ς τίς Ιχτεθείση- τρά- Ι , . ,., , · >
6 "ιι *« » «... ι · , «Λ» »η-, - κ«ηγο6ουιιενίυ και Ιτεοον τοιχοκολλήση εις δημοσία μ :ρη
&*(.» αλλωί ΘΑίΐ ίικασΛή ίοήιην'συΐΑΦώνως τώ άοθοφ 407 τίς Α ο' » ' λ ·Γ? ι ·Ι? «
Π- α / , » ^ - . β % » ϊ Δηαοσίϊυθήτω διατί; τπισήαου Κϊηαερίδος.
-!ν(ΐι9!ΰ αιχβνοιιίας, συγγοονο- ίε καλ^ΰ',ιεν αυτού; όπως λα- ί
γνώσιν Τών ΐννράφων τίς
τ?16Μ3Οτίου 1912
Ό Ε'ταγγβλρύς Λαΐηθ'ου
~3. Ηαπαντωνάκης
Έν Αγ.
μ^βτυοες
1) Κυοιάν.Ίί Σο'ίΛϊ-ίηί γΐήβοιδλ^ί
2) Γίώογιος 'Τ Συυ.Εών νάτ. Κιη-σας Μεραμβέλλου
3) Ιωάννης Μ » » » »
Έν Άγίφ Νικολάω αυθημερόν.
Ό Εισαγγελεύς Λασηθίου
'Σ. Παπαντωνάκης
Άοιθ. Πρωτ. 2Ρ06
«') Ή ΰ-' βοιβ.
6') Τό δ-' -νο'
τ«3ν {ν ΛαστθΌ) Πρωι·
ν') "Αιτασα ή σγ*τι*ή
83)911 βούλ«υνια τοΰ Δι«αστ.
τυιτιν τοΰπαρόνίς τίΐΐγο«ο"*λή»τι ε'ς την τε
τού χατηγορ*5υΐλ*νοϋ χαι
ν α·-
κατο-ν
3ν Αγ. Νιχολά|)
Ποωτ. 2304
Ό
Σ. Παπαντωνάκης
ΕΠΤΚΡΤΜΑ
Ό ΕίηΓανγελείν τ^ν Πο'οτοδικείον αΙηθίον
Γυτίΐοη ο ν.-χττνοοουμ-νοί ιιιχι. ι . Λ^νίωτχκ^ς πρωην κα-
τοικος Δωογΐών Μ»οαα6'λλου ήϊη ίέ αγνώΐτου 8 ίμ'^Ψ,· κ,ατη-
νοορΤ-αΐ ώί ύπα!-ιος τοΰ 8τι την νύ^τα τής 14—15 "Ιουλίου
έ. ?. τϊ>ί &■}->'> 12 τ Ά ι *ήν πρώτην μετ* το μίσονύκτιον χ"ί 1
τοΰ
τοΰ '
» Διεκπ.
% Έν Όνόιιατι τοθ Βαίιλέ"ως των 'ΕλλΛνων
ΚλΗΤΗΡΪΟΝ ΕΓΠΚΡΙΜΑ
Ό Εΐίίαγγελβίτς των Πρωτοοικώ ν Λασηθίου
Έκεΐϊή δ κατηνορούιιενος Μπα'ίράιι. Μεμίγ Ρε?σάχη, ιΐρώην
Ι κάτοΓκος Δίφνης καΐ ?,δη αγνώττου ϊιαμονίς κατηγορίϊται α^
* ύ-τβίτΐοί τοΰδτι ίκ προθί'σεως παρείίνηϊε τού; ϊ'.κασθέντις ήδη
ι ϊΉ·ϊ ώιυϊίρ'ία αύτοι,ογο'ϊς Έιμ. Δ. Μανουτάχην, Νικόλ. Δ.
καί Ρίώρ. Δ. νΐινουσίκην Αατοί-ο; Δϊίνης γο-
τύ&ζσιοΑς λλ!ν^τ'ον κβίΐαλλων
πρός ΐχτέ'ίεσιν τί" ΐτξΐοποίνου ταΰ-
ώ: αληθή ΐξίταζόαενθ! Ινόρχως είς πολιτικήν διαίθ-
νιαένο') ϊνώπιον τίΰ Ε'.οηνοϊικϊίου Σητίΐΐί'; την 2 Μαοτίου
19Π9 η-3ΐ ότι ««.ϊτά την γενοΛέν·^·, τυ Η97 τιί 'ην τΛν Μου-
σουλμάνων «ν Δίφντ, Τιτΐίας ό ΡιυαΙ Χϊλήλ Ρΐσά*^; ίπί-
ζητ" -ίς'Λη-οίς τυ κϊτ-ζ τον -ιΐτ'-ν τόιΐιν «.?'. γ-όνον ανηΐεθιί-
σης Ταληαπές Σκβντζουροπούλας ί-ώ τό άληθές ητοό'τι Ιπέζησε
Γ3)-ου ή ε'ρηιιένη μήτηο τού»
$■>%■>* Γ)6 'ϊ. 3 καί 26") τοΐ Πο·νιχ3ΐ Νίαου έν ιτϋνϊοΐσχώ ποός
τόν 408 Νομόν -/««τηρίζίτ*! ϊέ ώ" -λτχμ'λη ια.
'Ηΐτίΐΐή ό κΐτηγοοίύμινος ούτος ιϊνΐ άιτ-ώ- κα' α-νο*Ττ» ό
πρβγμίτων
ίν-.>- τώ άοθοω 407 τήΐ
ή τ5,»^*η« τ,ΰτ. πρ,ίλίπ.τ». χαί τ,μ^εϊτ,ι ίχί
·^ ....
371 κκί 373
δέ Ι
ώς πλημμέλημα.
-ν των ένοαφων τής
Έν Άγίφ Νΐκολάφ τη 16 Μϊρτίου 1912.
Ό Εισαγγελεύς
Σ. Παπαντωνάκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
!?
Οί κληΜντες μάοτυίες Άοιθ. Πρωτ. 629
1) Χουσιίν Α Άρναουτάκη: κίτοιιιος Δάφνης Σ/)ΐβ'3ς
*2) Αχμέτ ΜπιΧβλ Κουκλάχης » Κρι;γ(ά » ;
3) Έκμαν. Ι Γ3λ«νάχης » » » ;
4) ΣϊΙϊ Α. Μ'ΐζ«νά«ης » Ματ,ί » ;
φ
β) Ή υπό ·χ-ρονο>ο-'!αν 10 ΝοπΑδρηυ 1910 μήνυσις -ο3 'Αρ(
Δεαάχϊΐ.
6) Τό ϊγετικόν *μϊ/τι >>■.> ν,α'. ή σ·'*τιχή ?τ;φ·'τι^ το3 Εί:η-
νοδιχείου Σητίία; ίπΐ τί!ς πολ'τίκτς ΐγω-'ή':.
γ) Το δι' ίι·Λ. ι ίΐ >{ϊ! Ι οΐΛϊυ'Αΐ -ιΐ ΔιωσϊΐκβΟ Σ-,μ.-
Ι» άντύ
» Διεκπ. 520
Έν ·Ον«5ηατι τοθ !?αιί»λίως Γεωογίον
ΚλΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
ϊΐ ό Μιγϊ^λ Μ Σ->υλάχ·»7ς, κάτοΐνιος Λάκκων
) ώ* δπτίτΐιί δ'τι,
την '3 'ΐοανίου 1910, ίκ συττάτεω: μετ" όίλλϋ»ν διχ^έντων ή*η
8( "Ατασα τ σγε"ΐχή
'4ρι
-τον το3
έξ δ' Λ?ϊν τα ·τ5!ΐινια τί5ν ά:ϊ^λφών
Μανωλ1ου>ιά*ιϊων %ϊ
ι'ς τή/ τ*λϊυτ·;ίαν κατοικίαν τοθ
'οκΛλ-ττ είς
Β·ί τ5|ς ' ίΗ'π'σ?; »■ Ε^ι.ιερ;
Έ» ΊγίφΝί'θλ-'ω ϊ'θηαβϊίί
Ο Ε'-γγΛεδς Λασηθίου τ·τ0(. τί,ς >(βμ5νί),. „„.
Σ. ^ϊχπαντωνα·*ης | -ί4 ..ς *,} τ· *.·„ 405 α'
5 Κτ'λοΟΊχεν τον ε'ι
5
τΌ ά.όα'Ίΐτιϋ·") -'ρϊδΧ'τίτβ' *ν τΐϋωοεΤται β·—1)
τ' άοθρα 5"7 κ« 205 τού Πιινκοϋ Κόιχο), γαρζνπρί'ζετϊΐ ϊε
ώ: τλγιαμ^λτμα.
Έτίΐϊή ό καττίνοροί Αβν;ς ο5-οί ίί'ΐί' άτώ' καί αγνοεΤται ο
Ποΐν.κίίς Δικονοιιίαί-
">ι ί·ΐφ»νίσθ?ϊ αύτο-
Έν Όνόαατ» τοθ
Κ Α Η Σ Ι Σ
Ό Είίαγγε^ειτς Λασηθίου
τ«·ν 17 ^οΒ ιιννίΐι: Μηαι τοθ "^τους 191? ή ί4οιν ΠϊΛΤΓη" κ«ι
των *Ελλ*»νων ώραν 9 χ. «. Γνκ ϊ·κ-»ϊί'ή ώς δταίτιοί τ*; ί.ιτ'θίίτη- ΐίϊ4?·π»ς,
άλλοις θέλει δικχιθή ίοήαην τ^^ιϊών(ι): τφ άο^-ιω '»07 της Π ιι-
νι·ί9|ς Δ'κοναίΐς, »ι·γγι4'«οί δέ κ^λοΊυΐΐν α"ιΛν όϊ:»: λάδη γνώ¬
σιν τϋν Ινγρί^ν τήί "ικοναϊίϊΓ.
Ποο τονέ-1τνρ»νόμ.ο βήβ κ«-Υ«βν»νβν Γ. ΉΛ,-; Έν Χ^ί,ΐς τή 7 Μιρΐί-υ 1912.
Γ«ην ποωην κατ,ι,ον ΚΛ=1 χω,ΐο; και^η αγν^του δι*μο- - Ό Δηα03(0ί Κ.τήγβρος Χ,νίων
Κ. Δουνάκης
το3 ακοο- !
βτηρίου τΓύ Δ-καστ-οί-υ των ίντ^ϋ^α Π- ,>-Γ5·*ί> τ-ν 7 τ:3 Οί Κληθέντος μάοτυίες
μηνός'Ιίΐνίου το3 ετου- 91 2 *μί-«ν Πίμπτην χαί ώραν 8 1) Τβ δ«» «?(*). 21^"» το^ 'ίΙ'Ο ΐιοιν. π?ακ. τοί Είο. Χανίων
τ., μ. πρ'ς συζήτησιν τ ς δπί νρηνϊλ· ·''·ι·> Μαοτίου 1911 2) Τό δπ' » ^^2 τοΰ 1^11 » » » »
«φέσεώς σου. κΐτά τί|ς ύπ' αριθ. 49 τής 4 Μϊρτοο 1911 3Ν Τί ,π' » 849 -ο" 1911 » » » »
άπθίάβίως τεθ Είρηνο8ίκ«ίοι> ΆγΝκ3>άου άλλως θίλετε ϊι-; 4) Ή σχίτική εχθϊσις τής γωροφυλαχϋς.
κσσβή ίρήμην ; Αρ^όδιο; δΐΛίΐστΐΑθς κλητήο παραγγέλλεται βπως ίν αντύτΐ-
Έ» Αγ Νικβλβφ τί 16 Μϊρτίου 1912 : τον το3 παρόντος τβιχικολλήση είς την τβλε^τΐίίαν κατοικίαν τοϋ
Ο Τ?'πΓ·5!γγί>·-ίς . χατηνοβουΰΐίνδυ καί ίπριν τίιχϋθλλήτίΐ είς δηΊΐ4σια ιχίρη.
Σ. ΙΙαπαντωνάκης % Έν Χανίοις αϋθημϊρόν.
Δημοσιευθήτω ίίά τής Έιΐ'στμοο Έφτμβο'.ϊος ; Ό Δημόσιος Κατήγορ3 Χβνίων
Ι Κ. Δουνάκης
ημή ής μ
Έν Αγ. Νιχο>άφ αΰθημερίν.
Ο
Σ. Παπαντωνάκης
•Αριθ. Πρωτ. 2307
Κ Λ Η Σ Ι Σ
ΆοιΟ. Πρωτ. 630
ϊ Διεχ,π. 521
Έν *Ονόαατι τοΡ Βασιλέως των 'ΕλλΛνων | *Εν ονόιιατϊ το^ *1*$ι7.{ως των 'ΨΛ
Δυνάμει των άρθρων Ί05 κα' Ί06 :ϊΛ Πϊ'.ν.λής Δικονο- ! Κ Λ Η Σ Ι Σ
Κί^"'ιι ν -λν 1 Λ ·λ - ~~Ψι - /·«' ν» '? ' Δυνάμει των άρΐβ(*ν 405 καί 406 τή- Π^ινκ^ς Δ:·«ο»ο·«Ι*ς.
ι γνασ:*. δ·2μ:νής ινα ^3σ·:λΟο αύτ^χσώ'.ος τϊΐν 7 Ίβ« ο» · Ανε,α,η* κρ^ην χ»οικον Λ«χων ΚϋΊ»νΙ»: «ι ήΐη *γν >ττ8 .
-..ϋ έτο,ς 191-2 ήαεραν Π£,*~',ν . α! ώ>*ν 9. π. ν», ίνώπιωο* ^=ν^ς 1* ^3^Π ί«ο«9σ«κ»ς την 17 Μ^ίου «3 Ι««ς
το3 άρ )*ΓΓί ο.ι τ->ί3 Διοττ' ί^υ τ ν .'νταΐθα Προ-ο?ίϊν* ημεοαν ΙΙίΐΑπτην κτι ώραν
V)
π. μ. Ενώπιον τοϋ ακροατη-
-·:ός π£:«τεοω συζήτσ ν τ*ς"ώς εΤ:ητ -/άςιοτ-.ίν·^ * = ΐ**!·( ρ'1™ '°> Δικασ~ρίθυ το3 ενταύθα Είρ*ινοβι«ί.ι» π3ος πι?*Μ?ο>
ϊί; τό χηχί;-όν ίτ κ ιμΐ δ :'
1911 άλλος θ·λ::
Έ- Αγ. Ν./.ίλάφτΛ, 10 Μαρτ-ο^ 1912
Ό Εισίν'ίλεύ; Λαί θ'ο>
Σ. ι ίτιπχντων-ίκηΐ
Α;μ^5ΐ3ς ό*'.*α7:!χ.ός χΛητί,ρ ιαρα γ-/,λίτα: 5π ·>ς Ιν
τ-ι-ον τΊ; παρ^^σ'(; χ,λήσεω; το'.^οκ.;λλ-3/; ι ς ϊη,Αΐσ ο
135 «χροϊ-ηριο.1 οΰ Πρωτ^δικπου Α.xζ^)ιί■:^
Δημοϊΐευβπτω ή π^ροΰϊα 5ι* τ-)ς 'ϋ^ι^().ίΟ^ Έί»;μ.ε3ΐ
Εν "Αγ Νικολάφ αύϊημερόν
Ό Ε';σαγγ«λε5ς Λαΐτ,θιυ
Σ. Παπαντωνίχης
σ^ηΐι,,ΐΐν .ή; ώ; «Γίηταί ά■;■.3π·)ινί>^ τΐΐάς; ς τής άν^.«
. εί; το κλητήριον θίϊπυ,λά μας ολ' άρ.θ. 3*6β/3§51 '^ί ^ Δε*εα-
> 6ριου 19^ άλλως θέλί- ϊικΐσθή έοήμην.
? Έ Χ ,·■»-, ^ 7 Μβρτίίυ 191-2.
Ό Δημόσ'-ος Κοτήγοΐος Χανίων
ι- ι Κ. Δουνάκης
:ον "Αρ,ιόϊιος ίικαστικν:ς κλητήρ τταραγγέλλεται οτως Ιν ά«τίτυ-
:α* πον τής παρο,υη; κλήσεω; τοϊχοκολ ,ήσ-ζ ιΐς τό ϊηαΐσίώτερον
«Αέρος τοϋ χοιοιου τοΰ κατη-Όρ^υμένο^ καί ετίρον ί'ις την έ"*^ν
' το3 ακροατηβιου τοΰ Πρ^τοί.κείου Χανίων.
Έν Χανίεις αυθημερόν.
Ό Δημόβιος Κβίήγορος Χανίβν
Κ. Δουνάκης
Τ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Β Μ 1649
* Άποφ. 14 υ
Γο Ετ^ηνοο.κϊΤον Χανίων Λπιίαλ/>*ι αυτοίς τα εςοοα της
Συγκείμενος κ. λ. π................... ---- , '^ρ^ ««ί»»^ «·#·8ηΐ«>««>
Α!β ταύτα ........ Ι .^ *™οις τη 8 Μαρτίου 1912
Δΐλάζον έρήμην τής κατηγορουμινης νΑννα; Φλ«μιτάιιη ή ' »«· « '^9^ "ΧΤ|*
Ντ.υλαδϊροπουλας, *αίοίκου Χανίων καί ήδη αγνώΐΐουίιαμονής' ί " " '
Κηρΰιβίΐ την ίίρημίνον Άννβν Φλίμετακη ή Ν:ουλ ·δβρο- Ι « ι · »
' ι - ι/ .,. . ι^ι ακ^ιυές α7ΐ3^πασ^λα
πουΛαν ίνοχ^ν τού Ο:ι νην 24 Α^γ^^ίτ3^ 1911 *ν Χ ΐνιο',ς ί Μ1 ν " , ;>ι «Γ , ι ,ι
• εί. ,:, ■■ ^ ν - ^ τ ϊι ' Ι^ν Χανιο.ς τή 21 Μαρτίου 19ι
εςυϊρ.σε εα οργανα τής Λ«ίρ3?υΑ3ΐ*τ)ς Ιιβαν. ΣΓα^ρ!Iν5^^ά^η . ·ν·ν
τού Κωνστανϊίνου Ί Φωτακη '«ετέθησαν κατ' αυτού άίίκως
14 ημερών καί
Ό Τ)γραμματεΰς
Γ.Κ. Πρΐνταχης
ή ρή ^η
πιστήν *αί Νικόλαον Μαρκουλάκην Ύ)π«νο)μ5τ-ρχην'
ιόν μ*ν πρώτον δια των φρατεων ρουιΐΐνί γα.3/ρ« -^λ-, τιν
δέ ουτίρον ίια τώ* φρχΐίω* «ίΐι·ς δέ" ιίΐθί ίνΐρωτ;: μι,δέ
ίντρέπετβε, χαρατα, ά'τιμ», γεδεντισ^,ένε».
ΚαταίΐΛΛζίΐ α/κ^ν εις φυλαΛισ.ν ««ντε (5) η,ι,ράιν *αί επι¬
βάλλει αυτής τα =.^οϊλ τής οΐλης
Εκρίθη απε^ασ.σΰΐ] καί έίηΛθ?ι«ΐιθη
Έν Χανίοις τή 8 Μάρκου 1912
Ο Είρηνοδικης
Ί Β&νέτικθς Ό 'Γΐίγραμψ,ατευς
Γ. Κ. Μπρ-.νταιιης
"Οτι ακριβώς άπόσπασμα
Έν Χανίοις ιγ) 21 Λΐα^τςου 1912
Ό ϊ')γραμματ*ΰς
Γ. Κ-.Μαριντάιΐης
Αριθ. Β. Μ 1500
» Άποφ. ΙοΟ
Ιο Είμηνοί>»κ;ΐο >· Χανίων
Συγκε μενον α.λ.π.
Δια ταυτα
Δ,κάζον έρή^,ην τ ου κατηγορου*^νου
Κ Χ
ρήη ηγρ
ΐ τ.>* κ^τη ^ροο,Αϊν^ν Χ.ί3ΐ* 1Ιρικά«.η κάτοικον Χα¬
νίων καί ήίη άγνωσου ίυμονή,, Ι^οχ.ν ιο^ο:- την 12 Μΐίοι,
911
ήη γ μή χ
1911 ίπετίθη άΐιχως κατα τής Νϊχιγΐές ΜΙιρολχχζπυΚας ίν-
τός τής ίν Χανίοις οίχΐίς τής κίΐ ήΑ.ΐε ;ΐύτι]^ *:.; ίιάφορβ
μίρη ιοΰ σωμϊτ:ς της, και ότι χατα τον αυτόν τόπον αοι χρό¬
νον >έργων αύιςγνωμονως ήςΐωΐϊ δικα ωματα επί μιας ραπ-
τ'Μ/'ν^ς έλάιν ςα^Iη^ **τή. ΑίΤίχής ίί)ς αυτής πϊΗιύ,ΐη;
Κχταίιχ,αζϊΐ α!»τ:ν εις φυλαχίσιν 2 :%δομάδιι>ν '.χ..
Επιβάλλει αύωτίίςοία τής οικης.
Εκρίθη άπεφΐσίσθη καί ίίη^^σΐίύθη
Έν Χανίοις τή 8 Μ αρτ; ου Ι9ΐ2
Ό ΕίρηνοόΊκης
Ί. Βενέτίκος Ό Τ)γρ2μμΐτεΰς
Γ. Κ. Μπρ.ντΐιιης
"Οτι άλρ.δές χτόιππιχχ
ΈνΧβ»,οιςτ0 21 Λΐαρτιου 191^
Ό 'Υ)γρϊμμΐ·:ίύς
Γ. Κ. ύΐπρ.νιαχτ,ς
)γραμ,Α3ΐτίϋς
Γ. Κ. ΛΙ ΐρι»τ2Αϊ}ς
'Αριβ. Β. Μ. 1587
» Άκοφ. 153
ίό ΕίοηνοόιΚϊ^,^ν Χανίων
Συγ*»ίμϊνον κ. λ. π......................
Δια ταΰ-.α
Λ.ιαζον έρήυιην τοΰ κατηι ,-ίυμ,ϊν.ν
Κ,^ύσσει τον >ατηίο.>ού|*ί. -/ ια> ■)!)·) ΙΙοολήν
Χανίων χαί ί)5η άγνύσ:οϋ ϊια*-,^· ?ν3χ>ν τοθ ότι τ/;ν 11 Αύ¬
γουστον 11)11 εις Κουμ Κα/ΐι Χ ι ι·ο/ ς-ΐδρισ» τα όργΐνα τής
χω^υφκΛακή» Κωνστ Σ:αμπυΛα«.'ΐ^ *αι Έμμ. Μίτά/ΐην
Λω^φολακας οιά των φρχσεων '.ΐ-ΐ^. «σεΓς καΐ μοί! χανΐχ»
παρατήρησιν όίν σας γνω-ίζω ;ι.ι. «^ χιι Οτ: κατα τον αύ;όν
χρο:ν, κΐθ' ό3ον κϊϊ ίντθς τοΰ στρχ.ϋ/ος τ^ο Κΐν Σταθμοΰ
Χ.ιν.ω' ίςυδριαε τού; αυτους χοιρο^λζχας σία των φρασΐων
ποιιστη3ες γαμ.η,Λίνοι, πριίου,ι οιατί ()χ μέ δαλΐτί
έν τή έ*τΐι*σ*ι των καΐηκοντιον των
Καίαδικάζ»! αυτόν «'ς φολα,υΐϋ ^.α, (1^ έόϊομάδος
Επιβάλλει αύτώτάί,οδα τής δικης.
'ί^Γ ιί απΐφασίσίη και έϊί'μισ.ι >§
Ήν Χανίοις τή 8 Μαρτίου 1912.
Ό Είρηνοίικης
Ί Ιεενέτικος
Ό., ί.,,,.δές άπόσ-
Έ
Ο 'Υ)γραμματ«ϋς
Ρ. Κ. Μ;ΐριντά*ης
Έν Χανίοις τή 21 Λΐαρτίου Ι9ΐ2
Ο 'Υ)γρη»μα-*0ς
Ρ. Κ.. Μπριντακης
.?Γ)'χ. Β. Μ. 1567
» 'Αποιρ. 156
Γο Είοηνοοικεϊον Χανίων
Συγν. ί,Λίνίν κ λ.-....................
ΔΐΑ^ΐι,ίν ίρτ,μ-,ν τΐ^ κατη^ο.ν^μϊν3υ 1'ρηγόριον ΙΙαλάι ,ν,
κζτοΐλον ΚαστίλΜ Άπΐλθρωνου χή ήίη άγοωστου διαμονι^ς
ένν/;> .^^ ΐ:ι ην 10 Α^γουσ:ιυ 1911 «ν Χανίοις απρο^ε-
λετοτ«; εις ίρασμόν φ;/ΐ)ΐής όρμή; άιΐεφάσιΐί και ίτρϊυμά. ϊ«
δι' ίγχΐι^ιϊί:υ (ΐυγιβ), ».α;α '.Όι ίί;ΐίν μηριν τον Γεώργιον
•Αριθ*. Β. Μ. 1280
» 'Αποφ. 152
Τό Εί^ηναόικεΐον Χανίων
ιμενον κ λ. π...................
Δΐκάζςν ΐΐή,ιην τοϋ
Κ
Δια ταυτα
τρ ζχοντα ημερών.
Κ ταϊι»ά;ΐι αυτόν είς φ/λάκισι. >.άς Ι) έδϊΐμάδος καί.
Ε.τιοαλλιι αυτώ τα ίς;3α τής 4ι*ης
Ίίιφιϋκΐ ά.-.εφασυθΐ) κ^ί ίίημ^σιΐύ η
£α Χανίοις τή 8 Μί.ρτίου 1912
Ό Είρτ,νοϊίκης
Β&νέτικος
Ό'Υ)γραμματ«ύς
ΐάχης
υιχαι,ςν ίΐη,ιην τού καίηγορΐυμενου Ι ,„ ,ν>
Κη;6σσει τ-.υς κα.ηγβρου^ένους Μανοΰσον καί Γεώο Καρά- ί Ί. Βδνέτΐκθς Ο 1 )γραμμ
6ίτη κατοίκυς Χΐνίων ίθΐήϊη ά^νώσ:ου ϊιΐμβν/|ς έν3χου τοθ > 1· Κ. Μπριν
δτι Ιπο «οινίθ συμφϊρ;ντ5ς χινούμ. νοι συν-πεφίσιταν μ«τ' «λλω/ "Οτι ϊχριδϊς «πισίζσμα
δίο άγ»ώΐτων, τι,ν *Ατελεσιν της επομένης αςιοποίνο^ιΐρβςεως Ι Έν Χανίοις τή 21 Μαρτίου Ι91Ζ
ΚλΪ ϊι*«·**ε — *Λ-_- _,...- ,. -Λ .»_-_.,«·. - Λ ι * ι%*.ί*/> —·λΧ/- /ϊ λ Δ*γ,λ.ιίΐί ν ^ ΐγρθΙΑ1Λ£*ΤΙ -^ζ
γ, , ης μη
καί ένεκα ταύτης αυνομολογήσαντίς ά,-Αΐιδαίαν πρός αλλήλους
«υνίρομήν, την 30 Μβίου Ι9ΐθ ίνΐος τοΰ ίν Χανίοις ζί
Ύ)γραμματιΰς
Γ. Κ. Μχρΐντάκης
Ι2Ο
ΕΦΗΜΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΡΝΗΣΕΩΣΐ
'Λρ·θμ. Ιΐρωτ. 171
Ι Όριζιι χρ4ν..ν τού βανατου τού χατα το «τος 1878
5 ΈκιβΐΑΑΧι ίΚ βκ,ρος της τίΐριαιχΐιας αύ:οΰ τα τιλη, ίςοδχ χαΐ
Το Δικαστήριον των έν Ρεθι/μνη ίΐρωτο&ικών
Σι>γχε μ«»ο» ίχ των Λιχχυτών Φρίνίζη ΦραντζεϊίΧχ.1 ΙΙ,ίιθ^ου,
Μιχαήλ ίίίκίλϊχι ει^ηγητοϋ, χκί ΝιχΜΐου Σ ίραιου,,χχι ΙΙλ-
ρον.ος λ*ι τού Γρ.'μμιτίω, Ευίταϋιου ίΐίτρχχι
η.ίοσα Ι» ώ «χ^οοΐϊηρΐω αύίθϋ *ή[" ° Γή» **
1·α οιχιο;-, ί*1 τη·, &;Ί «ιτηβΐ··;, τού ιν
ΐ£λΑ·η·»ιχ. ϋ Δτυ-ΐοίιου, 46ε·υοντος ε* Χανίοις χειΐ έ
νο» πά, χ τού »πι ιω» ι_)ιχ·νομιχώ/ 'ΰπι·ρόπβυ
Το α; ύν 'ϋ,/λΓ,νΐϊθ/ ύί,ΐίθίιο. «ι» τη ύκ.ν χρΐ/νΐΛβγια» 8
ΐίου 1ΰΙΙ
«υ
το.ι Λι ιβτηριου
ο;ι, ι/ Μ
ΐΤΓϊυΙυ»ομί» »)■. «ιτΐ)-
η. »γχ«-
, μ/ ρ
π3ν ι*. Ινυί ,ρ^» ί»τχ, ,}*«»-, χά; δια τ^υ"0 ϊ·Άε.ψ*ι ΐΓ!ρ«·ν
ΚΜ-,ρ^ι-ιώ» γε.ιιώς =.ττ .ν-ιμ.ίζΟ,Αίϊ'θν «Τίΐριγάϊης Βλ«/τη,» δπ»ρ
αυτόθι εΐ£«» »*ι»ί,ΐί» τ.νχ τ£»,ι,,υσι*ν. Κ«τχ την χατα τδ ίτος
τουτο (χ χγίίοα* ρε^χΑην Ηρη.ιχ.Γ,ν επι χσ.αιιν χ«τ» τού τοτ»
Βΐϊ Λιο ότου . *,, 1..ητη, ο ϊΐοη,.,ν.ίς «Γαιριγοπις Βχ»τ-η;»
ά^ω» τ, χ αν ο& ί ώ, 3πε;-ι:χη34 ιχ ΚνητΓ)ί εγχχταλΐΊων την
α£,Γ,τ^. ιοιοχ'ητΐίν τού, ε*.οτβ δί, -ύίβΛΐιχ ύτ^ςρχβι ιϊίησις
7ΐιρί αυ,.υ ίν ^^ργα^ιτχς χαι ε γένει «ν τώ Ιίρχΐε:, ώ, οε
έχ τήε ήΐΛΐα τού ια^χ^,ώ, τις βυχτχι να ειχισ/] σημερον οεν
6πα χει εν τ
χα-»α νο^ον τουΐου τυ>χινει 6 μ,όνις εξ &δι«βέτου χλη-
ρονόμος *«ο6ιωσχ»τος &·/% Διχίτ-,χης χχί ά»»υ ουθΐνός ιΐυγγ«»οΰς
έ
φέρον νι ίΐ)Ρυχ')ίί
20 ασ Ν
προ, ΰκχίΐχηΐιν της χητρθνομΐχς τ»υΐηί έ/;»ι συμ¬
μ μ
οί χ> Λ ■* ιιρημένα χαι το χρβρ
ή αΐλΐ)ΐ«ιχ των « Ρ1ι*'~
νων -|εγο/ότων β.βιιθυτ^ιι πρ^αηχό/.ω; 6ιΐ τού σΐ).τ1(Α^.Ι»·.,υ υπ'
αριθ. 11,.»>τ. 33 χαι Λ ι·π. 15 της 31 Ίινουχρίου 1ΐΙ( εγγρχ-
φου τού Δημο^ &/·υθυ/χ α), ποο, τη- Νθ)ΐχρχ(α« Ρί^υ^νης
ίίον να θίχταχ»^ α..το|.λ^»ι τού Διχχστι^ρ.βυ τ^υτ^υ, η 6ν
ληψίΐ ΟΓ(-οσιιυ3.ς τη, .ταρνυΐη; ·:^ί χ.ηρυζει>; ταϋ
«Τ^ιριγοτη Β ί,τί.» νβχροϋ ώς αφιντοκ χαι 6 οιορ.ι^υ; ίί-
βηγηταΰ οι> τ,-ί εν6ρ;ίΐιν ιών .Ολι.ιο» ό.α υτώΐιω»
Δια ταυτα
'Ητήσ*το >ά 7ινί1 ε*τη η αί ηοΐς τού αύτη
Μα χτ, υχί)γ( >»ρο» ω; άφιντίς Ο ΓσιριγοΓη, Β«ντ^, χχϊ^ι-
χώι ίν Μ-ο (ος^ι.αι; ΜνΛοποοχμοιι ^-'·/^η ι8οΰ κ>ο τριχιο,τα-
ετίβ,, >α αποοη|ι.ιας Ιχ:οτ& της Κρήτης
Ν» δριϊ&η ε 3, τού ΟχνΧΓου τ,ιυ το ε-υς 1878
Ν» όιορ σ β ί·.ίηγΤ| γ(, εί, ζώ» ο.ΐΛβ.ώ τ^υ οιχισ-ηρ.οκ τού¬
του Οί ι ιην ε*.ρ;€ χ των ναμιμω^ χ*ι
Νχ %ο «/·>ί η νό.ϋ^.^·, θί]_οσίίυΐίς
Νχ εκιβλΐ^ώΐι τι ε;.ιΰχ »1ς |3 ι^ος τή
χθησο|*ε.οο >εχρΐ,ϋ Γβιρ.γότη Βλανίη
ϋυζι,τ ·,αε-α>; γενομ-ε^η, πί^ι της
δοθη η κ' αριΐ 788 -ου ^
του οι' ■» ιτ»ιΜ/·19ηιΐχ» Λΐτβιε.ς ις τώ χί
£υνί~>ι τη., χό^χί α>; τα^τη; ί
μου ·~(. ο; χυζιί ')^ » τη, «3 Λίυ.-
βρ(ου ΐ91ι Οιχ πρχ;ΐα>, τού Γρχμμ^.Ει>;
'Κ'ψω Γ.ϋΐ'.αη; .η, υιχαΗΐ^ιβ; &».αλ^ τού [Ίρο^ίρθυ υπο τού εν
τω ά>ροζ'Τ|Ι'ίι> τ^υ Αιχκσΐηρ ου τ^υ^0υ ύ
χληι ήρος
II
ζ ρ έ α τ -η
; χαί
η; 6τοΘισιω; ε;ί-
-ΐι.*ίΐ/)ρ^υ τού¬
χχΐ χυΐι,
, ;η, 14
ρ η ρ
Γ-ιχηρριχην ιμαι&η τού 'ΐληοβζοοσιου τού αΐτοϋντας, οριζομεο
εν δ Α ΐ)» εις όρκχμας τέ&βμηχονΐα (70)
την ο ιτίριλ))ψ.ι όη^^σκ,χιΐ) τη; παρνυϊης οια χα-
; ιΐι την ί^πΐβι^ον '^^ημιρι6χ χαί εις τη» «ν Ρ*-
{] εχΐθθαένην έφη^.ρ.οχ «Θχ^ροςο
Κ ο 9η ϊΐί»«;ίΐΚη χ*ι ΐοη^οσιιυθη έν Ρί.0ύΐλνΤ| τϊ| 23 Δε-
β
Ό Γρμμ
Κ. 11ετρ«χις
Ό 11Γο·5ρος
Φ· ΦοαντζεοΊίάκις
" )τι αχριβε αντίγραφον
Ε«
φ
τί} 3 Μα^τί&υ 15,1 ^
τό
μ γ
ρ αι π«ρ' εμοι εί, το Ιΐαρΐρτημα της
Κυίίρνί|αιω,ο τυΰ '
Έν
'^ το^ '
Ι. Μχ.ι,ι>ό»χις
■/, ου ιπιοη^ον οιυυταν *^-
Έ^ι,μ,ερ.όος τη;
ιχου Βχοΐ/ε.^υ, χαι εις την εν Ρβϊυ-
ρΙθΛ αΘιρρος»
Μχρτίου 191^
1104 έν Κρητϊ) Διχηγορος
Ι. .
»« ί^ » ^ . ι ' Λ Πρωτ. 'ό'όΊ ,
Περίληψις τής υ- αριθ. ,-τ—-;-----— «. Ι.
τού Ίεροίικείο,) Ιΐραχλε.ο^.
Αριθ. Μεταφράσεως 10947
Τό 'ίεροοΊκίίον Ηρακλείου
λ. τ. λ..........................
τοΰ Χαφιζ Μ«χμίτ Κιαζήμ Έφ«.νδ&υ
τω*
Χχ
νος
Να*ηπ 'ιΙ/Λ Έχιρα^ζαίε ΛΙβυφιΤ) Ααι τοποτηρητου τού Ίϊρο-
Χ-ιΊ 1>ρ)θ1λ>'-3υ ΗίαχΛί 44 ιίΧΙ ΧΟΰ
; τώ/ Λΐΐ^σουΛμανΐχών θρηακϊυτ.)
Χα;ζή Δϊ^οι; Ζοε Αχμέτ ΐνυμή Έφινίου
νού τ^'ί επι ιω ν ΐ;8.χιπκ.ι)ν 11ρ.ζ|ΛιΑΛί£ωί ;ο^ ΙεροοΊλίιςυ, ίκφω-
νη[)ίν:α)ν των 3ο,*α:ων τώ/ οα5ΐλωιΐ δια τού κ^ηΐή^ος η γ>=->
συζυγος Σιλημ ΧαΑαΐσαΛη καΐοικος
; όικηγορο.» ·* δέ
Τείφηκ και Χβασϊΐ» κίαλατσ*Αη ο Γείφη*
κατοιχος Ίί:11*.ι.£ι^^ αύτο>τρ39ΐι>π»ς ο 2β
Λϊτοικβι *ίς την
ουμφα>ΐ>«>ς τώ Νομώ και το
τ»ς»ι λ. τ. λ......·.......................
Δια ταυτα
. τη» ανωτέρω αΓ;ησιν χρονολογιας ΙΟης'ΙουΛΐου 1911
τής είρημί-ης Γζίμιλβς Τζ,ΐγΛΐροποιιλας μήτρος αυτών. Προσ-
δ.ορ.ζκ 3ια τον .ντΛϋιΙα οΐαμϊνοντα υϊόν της ειρημίνον Τιδ^ηκ
λα/να,σαχην κΛφφΐΐτ^Αην δραχμάς Οϊλ» μηνιαιως και ου τον &ις
την κω,ΑθΤΐαΛ,ι»1 Μ,ιη^ί-χι, όα^ϊΐίνχιχ έτερον υϊόν της είρημίνον
Xο^^ιι* Χαλ,αΐί,ζκ,η,ν τρια,οντα ύρζ/,μ.ζξ μηνΐα^ως ήτβι *ν θΛψ
οραχμ.2; τεΜΐρακοντί. μη^ιαιως χ.^ι καταθικαζει τοος ιίρη,Α»"
νους ιναγίμε^οος ν* ΐΛηραίΐ^ΐ ν αϊ^' εΆαΐΐον μή»α λογιζ.μ5"
ν^υ ατο Τκ)ί χρϊν^Λίγιχς τής βΛίφαίεαίς ταύτης ώς »ϊρητ»ι
πρις την ίΐρίΐ,Αϊνην Γζι,ιΐΑε/ το π^σ^ν Τίΰ'ο. Ομοίως δραχ.
Α χ ο υ σ β ν ^ , }ίΑα »(1 ίι*ί)ρρι*/]ιΐ αμ,ιι^ν *»ι έςοία τΛς όιχ,ης δραχμάς ίεχα
τού xιτ^ιί#το^ ΛΤςι6ζ^ο*τος ΟϊΧ ε^ τώ ϊ/6- __ ». ^,. 4'>/ λ ' ν .ίθ / .
■· ■. . - » / ' *■ τρ»ι, και »ηη ήτοι ίν ΟΛω ιαραν. λο,ΊΟ.
τιχω πρχ«τιχω Δη^ασχ; ουί4,»ιχσΐ(ΐ»; τού Δ.χχΐτηρίιυ τουτοα ·ί, ι, ι> α ί
1 ι _ _ ' ηχ,ρι^η, απϊφασυοη χαι εοη^ίίΐίυ'ν»/) την Οΐ]ν Μάρτιον
Ί^6» την Λιί^γ λ,·1·/ ^χε^Οΐν χχνχ τον Νόμ3ν 5 /191Ι νΙβν "■* 1-ρ^3>κευυ ΗραχΑε.θυ ο Λΐίυφτης τής κι
Έτειδΐ) ώς δϊ ,.-ΐ.! *. .ώ, ι/ τΛ δ(«^ρ*?ι* 8ίγρί*α)ν, εττι- ] ^ίωί αρχ^ίΐ9Ό λχι Γβΐϊ^ΐ,ρηΐΛ,ς τού Ί·ροοΊ*ου — Ελ —
οοτηρίων χαι ε^η,αιριο-ς, ετΐίη&ηΐχ» πίΐα. αί υπο τ^υ Νόμου ! "*Τ1Ι—Χαφιζ Μεχμετ 1ιίαζΗ. ές ό,ιΐματος τοϋ
άαι:ουμ.ί«αι οιαιυ^ώΐεις χχι προβισμΐαι { τοό Ιιροίικειβο ό υπβγραμματεϋς τω/ ΟρΤ|σχβυ:ικων
■Ετβι6ϊΐ ** τώ συνεπι » *χι ί".ι..;ΐ|Αΐι της ύτ χριί 7ίΗ ί.ί 3( Ήρΐχλειου Χατζή Διρδ'ις Ζϊ5ες Αχμέτ Κιαμής.
αποφισεω. τοΰ αιχχστη^ιου του:οι>^προβομισίειβύ. «ιΐοδ.ιξ.βιν ". ΛηΛθΤίβ^ηιω , παροΰαα «χριθης π'·ριΑηψις ίκ τοΰ είς χ*'"
α«βοειχν»εται πΑΐ]^ω; το »1, το βίΐίύι Λημοσο» επ.βι,ηΐί» θε,ι», ρϊς μ,οι> β^ι3χ3ιΑεν0υ (πισομυυ πρωιου «πογραφου
έ«βμενως διον νχ γενητίΐ δ: «.τη ή ίικο χ^ισιν αίίτισις ΐ _,-. η.,-,.^. _, . . , . .
α - ■ * · ^"Ρ'Ρ'ΐ'ίί*31^· της ιΐιρΓ),Αίρι5 3^ ττ)ς
•Ιϊβ, χ*?* τ, 53Ϊ« υ,1Γϋ,τ"βΙ! 2* χ«130 τού Ά,τ,χοΟ χώ- ' ^Μ# δ·β "„' Ιν, ΜϊΑ·Ι*·*Τ1 ~« -^ί τής Μικρά; ^
6ΙΧΟς ί τή» 1ουρ*«ς οιαμενοντα Λουαιΐιι ώελημ Χ«λατσ«Αη».
λι6 8 ΜΛρ:ο« 19 11 αίΐητ:» τού ε/ Κρή(ηΈ>- ι ,'-' ΗραΑλεΐψ τή 20 Μαρτιου 1ϊ>12.
ου εδ^ίΐίο/ ο; 8/ Χχ.ιοι; χχΐ ίκκΐΛΐιο-τοο^ναχ) Ο πληρ€ςυσιθς ϊιχ,ηγορος τίς παραγγβΛλβυίης Τ
καρά ΐο,ι «αι τώ/ Οχο.ο,ιιχώ Έπιτρόη-υ Τζα^καροπουλας.
Κτ)ρύ"*ι τον Τίιριγότην Βλΐντή» νιχρο* ώ; ά^βντον ) Ηαύλθί Ιΐαλίδης
ϊνπογ^αφείον
Μέγεθος Γραμματοσειράς