92428 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

20

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
-ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ
ΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Ρ Η τ Η
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ% 31 Μαρτίου 1912 "
Τ» Τ Α
20
Αριθ. Πρωτ. 1534
» Διεκ-.
Ο ΕΠΙ Τ3Σ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΑΣΦΙΛΕΙΑ^ Κ ΑΙ
ΔΗΜΟΣΙΟΝ ΕΡΓΩΝ ΔιΟΙΚΩΝ ΕΙΙΙΤΡΟΐΙΟΣ
Διακηρύττει 8τι:
Έκτιθεται εις δ-.αγα»ισ^όν μευδβτικής τελΐΐωΓ.κϊ|ς
ίίας κατά τα υπό τής υπηρεσίας των Δγ;μ:>ϊίω»Ιογ·ον σ.
υπό τοΰ Διευθυντού1 των Δημ,οΐίον ϊργων θιωρηΉντα ϊίαγράα-
ματα μιτά τού πο;ίίτολογίσ.Αθ3, συ^γίαφΐς ύπίχυεώ'ε ι>ν χ·»
τιμολογίςυ ή σχυρόστροσΐς τμήμϊτος τής όδιΰ Άγιου Ν Λολά^
Νεαπόλεως.
Άρθρον 1. Τα Ιργα προϋτολογίζ-νται χατά τή' λεπτομΐρή
εκτίμησιν είς τό ποσόν τώ' δοαχυιώ» 13000 περιλκμδϊνοΐλί^ου
τοϋ ποσοΰ των ίραχ. 49 κ:» β'/100 δι* ί-ρόττους ίαιάνας έρ' ώι
ούίέν δικαίωμα έχει ό ίργολαδ^ς. Ή έκπτωσις γινήσετα. έτί
τοίς εκατόν Εί; άχεραίας μονάϊας
"Αρθρον 9. Ή δημοπρασια ίνεογηθήτετοι έν τΐΐς έδρα:; τώ*
Νομών Χανίων, Ριουμνης, χμ Ηρακλείου καί «ν τοϊς Κϊταΐ-
τήμασι των οΊκβίων Νομαρχιών δι" ίγγοάφων χαί ΐί
νων προσφορών υπό έπιτροπής «ροίίρευομίνης ότο τ5
Νομαρχών ή των άναπληβωτών αίτών των οικείαι Π
των Πρωτοβικών και ενός μηχ.*νΐκο3 ή των άνατλη
των ώς μελών την 2 Μαίβυ 1912 ήυι^ραν Τρίτην κϊΐ ώραν
10-11 π. μ.
Άρθρον 3. Πάσα προϊφορά θά συνιδιύττηιΐ ίι~ό τής αϊεία?
τοθ έπιτηϊευματο; τοΰ ίργολάβου συμφώνως τω 881 Ν^μω,
υπό τοϋ προδλεπομένου υπό τού — βρΐ ΔηΑοηραπΰν καί εκτε¬
λέσεως Δημιοσίων έργων Νίμίο ιΐισ-οτοιητιχού καί ΰπ3 γρ^μ-
ματίου βεδίΐυϋντος την είς τι τώ; ίηΑ^ΐ'ων τΐμϊ'ω; ή τή;
Τριπέζης Κρήτης κχτάθεσιν, λόγω '^^ψΐω;, ?ΐς χρήι*ϊτα ή
όμολογιας τής Τραπίζης Κρήτης, κιτ* την ίπί τής έκδοτϊώ;
των αξίαν ποσοϋ ϊραχμών 700.
Είς ιόν διαγωνισμόν δύνανται νά λάβωσι μίρ ς χαί α/ο5ϊ-
ποί συμμ^ρφβύμενοί πρός τάς 3ιατάςεις τοϋ περί ϊηώ
ν.αι 5Ατ«λέσειι>ς ϊηΑθσιων Ιργων νΐλου χα' λοιπούς
Άρθρον4.Ή 3/,μοπ^σια δ.ες^ίεϋΐ δ^μίΐι^; Ο
σμένος φά*ελλο-, ίν ψ (.Ιιη ίγ'.ί*λε.σί»ένη ή πρϋρίρχ, τίβιται
βΐΑοδμετα των ίν τώ ανωτέρψ ί:6^ω μνηΐίίντιυν ΐγγρα?'Λ' έηός
δευτέρου φβκέλλου, ό'ΐτις πχοαδ'.ϊίταΐ ίσφραγιτμίνίς ίίς τόν
πρόεϊρβν τής 5~τί;τής σ^ίίοιαζούϊης. Ό προείρ^ς άνΐΐμϊΓ
τοϋς φχκέλλου; κατα τίς.ν τή; έγχ-.ιρισίώ; των, άολο^ω;
«ποΐφραγι;·;νται οί εξ'θτερΐλθί φά^ελλοι, ή δι έπΐτροπη ση-ΐϊΐϊϊ
«Υ εκάστου έσΛτ5ρι*οΰ φΐκέλλου χαί καταγράφει «ν πρωτο-
κόλλψ τα ίμπ*ρΐίχόμί'"χ κατά τό άρθρον 3 ίγγραφϊ.^ Έτειτα
βί έ» τη αίθούσγ τής σ > :?ριά«ως παρευ^ισ*:μίνί: άϊ:σύρον-
*βΐ, ή δέ ίπιτρΐπή ίξιλν^βχ *«' ί5'*ν τα ίγγραφ* ά»3-
·α;" ό,ι^χ τ:ύς ΐις .;ν ϊιαγκι^.αμ^ν π^ραδόΑΐβους σι|-
τούς λόγοις 8ι'οίί; τυχόν θά άπί^λίΐί τίνα των μβι-'
οδοτών.
Άρθρον 5. ΙΙϊσα χΐ-α πϊράίϊτιν των άρθρ-ΐΐ* 2 3 κϊί 4
τροαφίρά ϊϊνα. άπαρά3«λτος άχι ΐπιστρίφϊται πρός τον «πιδοντα
τ»οτΓ(ν χωρις ν' ίνο.χ' ή ό πρ κλεί«ν αύΐήΜ φάιελλος.
Μετά τον ε^^γχον ΐών 'χ^οιγ-Λι ή υ εϊριβτις άποκαίίστΐί-
τϊι ι*. νέ:υ 1^ -ια, ό δ£ ΐΕρΐβορος άπο3?5χγ:ζει τα των προσ-
κατά ΐί;ν *ριϊ;ΑΓ(τ χ,η> Λΐτύ·/ σβιράκ, αΐΛχ οριί,ει
ρχον αυτών έν τψ ~.χ.);ο« νλψ κχί ϊν»Ληρύττε.
τ=Λ»ιιταΓ3ν μευδότη/ των ^ρ3;3£ρ;>ενον νά ίκτίλ'σίί τό έργον
είς τιμήν σκμφ£ρωτίρ«ν.
Ά* ~ϊΐ9ν*ς τώ' 3:χ^ων ζο ιίνων ήί);5ν κρ^^φίρ;1. τϊ]ν α.Ί-
τ()ν συκφ·ρωτ-ραν προσ^οραν, ή ίημοιτρασια έπαναλαμδϊνιται
καί πϊρ^Γίΐν«:α! ίπί ^3 ώιυς ο 3 ίτφρα,'υ^ΐϊνων π^ςοφ^ρών
δς μεναξυ των πριΐενεγ^όντων τας αύτάς
τιμά'. "Αν δέ οΰ:ο: τυρχανωΐιν άπαντες τότε ίπ
α'. ή δη,Αίτρασ.α αζΊ ό;ΐ3ι)ητο,Αένην υπο τ^ς έ'τι
πής ήμέοαν, ήτις ϊέν ϊύνα-βι νά Ο-ίρδ.', την ϊεχάτην τίμπτην
άχ5 τή; πρωτης ίΓ,μοτραϊΐϊς. Ή δ^ΐίρα αύ'τη ίημιοπρατια
ον3 >2> ό είς τώ; ίιαγωζ μ:νων κ;μς 2α-
ιρΐν τής γ?ν^ένη; χ,ΐτα τ·/(ν ?:ώ ην οημο-
6. Είς τού; κατα τό/ ϊ'.ϊγωνιΐ^ϊν ά-.τυχόντζς ΐπι-
τι λόγω έγγ-ιΐτβω; «:ϊ-ε)ί/τχ χοόί*1"*, ί όμολ)-
γιαι ίνϊό; τριών ήμ«ρώ ατ2 τής ίηΑθ-νρΐΐιχ; τή ί/,οαφο «Ι-
4οπο ήτϋ τοΰ ΐϊροε'^ϊαυ τή; ί-τ.τ-^,τΊ, πρις *ου; ί)Α-σ.;^ς τ'ι-
μ·ΐς ή δΐί^βοντας των χατ^στημαΐω» ίν οί; χατϊτέθισ*/.
"Αρθρον 7. Ό ίρρλΐίο; 0π3«ιτϊΐ εί; τα; ϊίαταςιις τοΰ περί
^ ϊηΛ;τραΐιών καί ίλτεΛέΐϊως ϊ-μίΐίων έργων ϋπ' αριθ. 35ο
Ν:μου.
Άρ»^3ν 8. "Λν «.^ι η (Α£ΐο3ΐ-ία πρίιιηρΰϊσειαι ώς τ«λιι-
ω.ΐΛ,ΐ) τα πρα«τικί αυτής Ο-οΛε-ντα: ίίς την ίγκοιαιν
τίύ >ιΐι τή, Δημιοΐΐϊς Άϊφχ/.ειας καί Δ γ, ιστίων Έργων Διοι-
χο.ντος Έτΐίρ:π3ο όστι; ήχ«( το ί./α-.ω.Αϊ, χατά τό ίοκοϋν
αϋ.ώ, νά έγΛρ'.νΓ) ή μι αύτα, χ »ρίς ϊα το^τ:υ ν' ίτποχ-τα ό τ*-
ΛΪ.ΙΤΪΪ:;; μι ;1ο:η; ίύϊΐν κΐτα Τ3θ ΛηΑ3ΐ'.?υ ϊικαϊομα.
"Λριρ3ν 9. Ό ιτρ.ύτβλίγιΤΑθς, το τ·μ:λ3γΐ3ν κχί οί οροι
ων υμφο-ιών είΐ.ν έχτ^ί'μ'να ε'ς τα γρ^φϊΓα των 5νω Ν3-
ά 3έ λυ, γνώσιν
τω
μΐρ/:.ώ/ «ις
αυτών.
ιν 10. Τα
3ιά*)2τ:ν των
να
νιυ σ^μ-
τόν
Έν Χανίοις τί) 29 Μΐρτίο.. 1012.
Ό επί τής ιληΑ. Άφαλείϊ; καί Δημ. Έργω.
Δ.ίΐχών Έπίτροπος
Ε. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
ίίβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Πρωτ. 1805
» Διεχπ. 528
ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙ01ΥΗΗΣ
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΙΣ
Πρός καθορισμόν των ττεριπτώσίων. δι" άς έφαρμοσθήσον-
τα,ι αί ο"ι»τάςεις τοΰ διά. τοΰ ύπ' αριθ. 14 τή; 21 Μαρ-
τίου 1912 Νομοθετ.κ,οΰ Λιατάγματος είσαχθέντων νο-
μων ΓΩΜ' (ύπ' αριθ. 3840) «περί ά,ναστολής η μετα-
τροπής των μέχρι τής ϊσχυος τού άναθεωρηθέντος Συντάγ·-
ματος έπ.βίβλημε'νων ποινών» καί,Γτ>ΝΒ' (ύπ' αριθ. 3952)
ίπερί τροποποιήσεως τού νόμου , ΓΩΜ' περί άναττολής κ,αί
μετατροπής των μέχρι τής ίτχι.ος τού άνχθεωρη&έντος συ>-
τάγμχτο; έττιβεβλημε'νων -ο:νών» γνωστοποιοθι/.εν, ότι αί
υπό τής ϋ'. Άναθεωρητικής Βουλής των Έλλήνων μεταρ-
ρυθμισθεϊσαι κα'ι προσπθιίσαι είς τό Σύνταγμα τού 1864 Οι-
ατάξΐις έτε'θησαν είς ενέργειαν, άμα τή δτμοσΐεύσει αυτών
είς την Εφημερίδα, τής Κυβερνήσεως, γενομένη συμφώνως
τω ψηφίσματι τής Ϊ3 Μαίου 1911 έν τω ύπ'αριθ. 127
τής 1 Ίοονίου 1911 φύλλω τού Α'. Τεύχους. τής Εφη¬
μερίδος τής Κυβερνήσεως.
Έν Χανίοις τή 29 Μαρτίου 1912
Ό επί τή; Διχαιοσύνης Διοιχών Έπίτροπος
ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
Αριθ. Δικογρ. 533
» Άποφ. 44
Συγκείμενςν
Δίκάζον «ρήμην τοϋ κατηγορουμένου Γεωργίου Ρέμουντάκη
χατοίκου τέως Ηρακλείου καί ήδη αγνώστου διαμον?ς.
Κηρϋσσει τόν κατηγοροΰμενον τοΰτον ίνοχον τοθ δτι την 14
Φι&ρουαρίου 1911 Ιλα6εν είς την κατοχήν τού ίκ τής ΐν Ήρα-
κλείφ οικίας το3 Μιχαήλ Σταματίου τα εξής κΐνητά, εν δακιυ-
λίδιον μέ άδάμαντας εν χρυσουν ωρολόγιον γυνακεΤον κοί μίαν
χρυσήν άλυσον άξίϊς ανωτέρας των 20 *αί ίλάσσονος των 400
ίραχμών βνήκοντα εις την σύζυγον βύτ=ϋ Μαρίαν τό γίνος Μαρ-
κίδου, έν γνώσει τής άλλοτριότητός των αΰτογνωμόνι)ς κ?ί άν«υ
τής συγκαταθέσεως τήΰ ίχούσης δι*αίωμα, δπως ίχ^ ταυτα παρα-
νόμως ώς Ίδιοκτησίαν τού. καί
Καταδικάζει αυτόν είς φυλάκισιν όκτώ (8) μηνών.
Έχρί6η άπεφοσίβθη καί έδημοσιιΰθη.
Έν Ηρακλείω ττ] 27 Ίίνουαρίου 1912.
Οϊ Δικασταί
Δ. Κατζουράχης
Γ. Παλιεράκης
Έμμ. Κωνιωτάκης Ό βοχθος τοϋ Γρβμματέως
Ίωσ. Χ. Άνδρουλάκης
Άκριβές άχόσπασμα.
^Έν Ηρακλείω τϊ| 6 Μβρτίου 1912.
Ό Γραμματεύς καί ά. α. 1 βϊηθός
Ι. Χ. 'Δνδρουλάκης
Αριθ. Δικογ. 225
» Άποφ. 42
Τό Δικαστήριον των έν Ηρακλείω
Ιΐρωτοδικών
Συγχιίμινον.........................................#
Διά ταυτα
Αιοάζον έρήμν τ·5 κβτηγορβυμένου Νικ·λ»οι» Λίμτρβχη χα·
τοίχου τέως Κάτω Ασιτών Μβλεβυζίβυ χαί ήδη αγνώστου δι«-
μονής,
Κηρύσσιι τόν χατηγορού(ΐίνον τούτον Ινοχον τοΰ ότι χατά τό
πρώτον δεκαήμερον τοΰ μτηνός Αύγουστου 1 ΐ> 10 ϊλαβιν είς την
«ιοχήν τού έχ τής ϊξωθι τοΰ χωρίου Σταο.-άχια άμ-ΐίλου τοΰ
Μαυστκφα Δονμπκίάχη χατοίχου Ήρκχλείου 550 βχά?«ς στα¬
φίδων αςία; ανωτέρας των 20 χαί έλάσσ,ινος των 400 β»«χμών
ιν γνώσΐι τής άλλοτριότητός τω· αϋτογνωμόνως χ«1 άνευ τής
σιιγχ»τ«θέσ:α>ς τοΰ ίίρημίνου ίδιοχτήμονος 5πως ίχγι ιαύςας «α-
ρανόμως ώς ίδιοχτησίαν τού, χαί
Κα'αδιχάζει αυτών (Ις φυλάκισιν τισσάρων (4) μηνών
Έίρίίητ) απεφασίσθη χαί εδημοσιεύθη
Έι ΉοιχχλεΓω τ^| 27 Ίανουαρίου 1912
Οί Δικασταί
Δ. Κατζονράκης
Γ. Παλΐεράκης
'Κιιη. Κωνιωτάκης
Ό βοη9ί>ς τοϋ Γρυμαατιβς
Ίωβ. Κ. 'Ανδρουλάχης
Έν Ήρβχλιίω τϊ^ 6 Μαρτίου 1912
Ό Γραμματεύς χ«1 ά. ά. ό
Ίωβ. Κ. Άνβρσυλάχης
•Αριθ. 1124
Τό Δικαστήριον των έν Χανίοις Πρωτοδικών
Συγχε'μενον..........................................
Συν ί5ριασΐν.........................................
Ίνπ διχίοτ) 4-τΙ ιής επομένης υποθέσεως μιταξΰ τοΰ ένάγον-
τος Ιωάννου '^μμ. Πολιοι»δάη διχηγαρβυ χαί χατοίχου Χανίων.
Των έναγομένων Μιχαήλ, Ιωάννου, Εύαγγελίας χαί Αφρο¬
δίτης τό γβν.ς Ν. Καρ6*τάχη ίίρίως χατοίχων τοΰ μέν πρώτον
Άλ.ξ«ν8ρε(α;, τοϋ 5έ δευτέριυ χαί τρίττ,ς αγνώστου $ιαμθ»ής χά!
τής τελευταίας χατοίχου Αθηνών ώς μόν ών νομίμων χληρονΐίμως
τού Ιξ άδιαΐέτου άποίανοντος πατρός της Ν. Καροατάχη, {ερέων
ώς όφίΐλετών χαι τοΰ τρ (τού Γ»β>ργίου Τροχα/άχη χαφφιπώλου
χκί χκτοίχου Χα>ίων....................................
Δια ταυτα
Διχάζον ίρήμην των έναγίμένων Ιωάννου χαί Βΰαγγίλίας
Καρδαταχΐ) χ*ί τιΰ τρΐτου Γ. Τροχαλάχη.
Άπορρίϋΐίΐ τας ένστάσεις οσαι ε» τβΐς σχέψεσι τής παρούσης
θίωροϋ.ται άχορριπτίαι.
Δίχεται τ^ν λϊιο 2 Μϊΐιυ 1906 άγωγήν τοΰ Ιωάννου Πωλιου-
δάχη χχτά των Μχαήλ, Ίαάννου χαί ΕΰαγγεΑίβς Καροατάχη χαί
τοΰ τ»ίτου Γίωργΐρυ Τρο^αλάχη.
Έπΐχυροϊ την είς χείρας τοΰ τρίτου ενεργηθείσαν κατάσχεσιν.
Ύΐτοχρεοϊ τόν τρίτον νά χαταβχλγ) τώ ίναγοντι Ίωάννη Πω-
λιουοοίχη χοιϊ δι» κροσωπιχής τού χρ«τήβ»ως διμήνου δραχ(**ς
τριαχοντβ πίντΐ (35) χαϋπό τής 27 Σϊπτίμ6ρί.υ 1906 ϊνδεχα
8ρ«χ. χατα μήνβ μ χρ« συμπληρώσεως δραΛ. ίξχχοβίων μιας (601)
χαί μέχρις ου ·τ«ρα|ΐϊΐν·ι έν τ$ πΐρΐ η; πρΟ»ε«ται οΐχία.
ΚαΙ «πιβαλλίΐ είς βίρος των έναγομέων τα διχασ»ιχά δαπανή-
μ,ατα δραχ. τριάχοντα «ίντε (35).
ΆΐΓθρρ^ιπτει την βύτήν άγωγήν τρός την Ιναγομίνην Άφροίί-
την Κβρδίτάχη.
Κα' *π'.6αλλίι είς βίρος τοΰ ίνάγοντος υπέρ τής «ίρημίνης έ·«-
γούσης τ«διχ«στιχά «ύίής 8»πα»ήμ«τα δραχμάς δέχα («ριθ. 10).
Έχρίβη χαί *πι^ασΙσθη ίν Χανίοις τγ) 6 Όχτω6ρί&υ 1906 χ«
έί υ
^ασΙσθη
αυθημερόν.
Πρόεδρ&ς
Μ. Γιανναχ«Α-ης
)
χ«1
Βοηβός Γραμματί«βς
Έ. Μαρινάχης
Ότι άχριβέ. άιτοσπββμα έχδοίέν ίχ τοΰ *ίς χείρας μου εδρι-
σχομένου επισήμου άντιγράφςυ
Δημοσιικβήτ·» ή παρο·;σα «Γς τίνα έφημιρίδα τή πρωτευούσης
Χΐνίω» ώς χαί είς την Επίσημον Εφημερίδα τής Κρητιχήί
Πολιτικάς.
Έν Χανίοις τ^ 20 Μαρτίου 1912
Ό έχδοΰ; χαί παραγγίλλων
Ι. Ε. Πωλιονδάκης
Έκ τού Έθνικοΰ Τυπογραφείον;
Μέγεθος Γραμματοσειράς