92417 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

19

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

31/3/1912
i

Αριθμός Σελίδων

10

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Τί*_. ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΡ
-ΠΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ^ 31 Μαρτίου 1912 — ΑΡΙΘ. 19
Αριθ. Προ,τ. 841
~ » Δκχτγ. 512
ΜΙίίΠΡ*! ΑΙέΥΘΥΗΣΙΙ ΟίΚΟαΟΓϊΙΐΚΟ
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
ιλαοδοτΐΛΪις δημοπυασίας δα την έκμίσϋίοσιν τοΰ
άόρου έπ των συγκομιζυηένων δημητυΐακών
ποοϊόντοον παντός ιϊδους διά τό ίτος 191 ί
Ό έπίτών Οικονοαικών Διοιι-.ών '.^τϊίτη.,π'χ;
28)
29)
30)
Βαρύπετρΐς=ώ; πρώτη προσφορά δρίζίτα1.. . »
Πυργος Ψηλόνερος.......,........... »
!/.·/.:'. ............................ »
Οί γ;ρ:λ:7;ύμεν;ιτ:αραγωγίΐς τού δήμου Λάλ-
ν.ων έχοντες άγρους έν Όμαλώ καταβαλλούσα
τόν εις ειίος φόρον διά τούς άγρούς τούτους είς
τόν ;;.·7θω:ήν τής Οΐκβνομ'.κτ}ς -εριφ·ρεί«ς
Λα/./.ω ι.............................
) θί'ρισο ........................... »
Έ/τ θετα·. είς φανεράν προσωριν γ,ν πλςυςοτι/Γ,ν δη,Λοπρα-
κίαν ή έκμίσθωσι; τού φίρου έτ.ί των συγ/.ίμ·.ζο,Λί>ω όί;;;.Γ(τρι-
σν.ών προιόντων παντός είίους 3-.ά το ϊτος 1912 των άμειως
αατωτέρω άναγρβοομένων ο'ΐΛ5νομ·./.ών -.ρι^^ρί'.ωΛ
ΟΙΚΟνΟΙΙΙΙΙΙΜ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΙ
Ν ΝΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Α' Τής Επαρχίας 3&υΠωνί*ς
1) Χαλέπα—=ώ." πρώττ) προσρρά ίριζετα..... ±?. 2ύΟ
2] Νεροχούρου....................... » 'υ")
3) Μΐυρν.ές........................... " ,;1^
4) Γοττάλ.ί.....,.....................■
5) Μαλάςα...........................
6) Περβόλ'α ......................
7) Στίρνες..........................
8) Κουντυ-ι'ΐιανά..................
9) Άρώνι.........................
■Αί)
■ο:,)
3Ί)
35)
30)
1)
3)
Ό
5)
?
Μρύσες............................. »
Άλικ'.ανοΰ.......................... ·
Φουρνές............................ »
Μά
Β' Τής Επαρχίας Κιοάμου
Καστέλ)ιον ώςχρώτη προσφορά όριζεται. ... Δρ.
Τοπόλια........................... »
Καλάθενες...........,............... "»
Παλαιό/.αστρον....................... *
Ποταμίϊα........................... »
ο )0
1010
8' 5
11) Άνια Μαρινα.......................
12) Γλαλαγν.άίΐς............■.........
13) Χωρδάκι...........................
1 Ί) Δαρατοις........................
15) Κεραμειά.......................
16) Κάμ-ίΐ............;····;/··,·■ ·: ·
17; Γα>?.τας—Ί ηγαν.της χαι Αε-ίάίι» Αγι/ς..
18) Τσι/.αλαρ3ά........................
19] Σκο./ε;..........................
20) Αίμνη—Κερα'ίίι..................
21) ΒλαχερωνίτισΛ......................
22] Συί-.λι............................
23) Βατ-.λα/ί; .......................
285
230 ,
■285
1070
ΊΊ5 ,
210 '
180 '
230
1065 ;
250 !
100 '
Ίυδ
:,80',
7)
^]
9;
10)
1_ΐ)
13,
Γ»)
15)
Μ))
Π)
16)
19)
20]
22)
1?}
Λίυ-α/.Γ:ς . . .
Μ:τόγια μετ.ά
Έννέα 7.ω?'·^·
Δρατ:ιΐνια. . . .
Πολεμάρχι. · ·
συ/οι/.ισμοθ Σφηνάρι
Καμάρα -Κουμοΰλη
Ι1//.»ιά Ρούματα..................... »
Πϊρίϊλάλΐα......................... »
Μϊυρί
Μϊλάθηρος
-αλος
ν'ΐι) Άγ3ά=—Κυρτ:,ιάίο
27] ΙΙρασές .........
]
36)
-7
28]
Ι;
■2;
Πλακάλωνα .....................
Σ-ηλιά........................
Νϊ-/..ά.........................
Γ' Τής Επαρχίας Χελίνου
Κάνοα/ο; ώ;-ρώτη πρυφορά όρίζεται.
Β·/ αηϊια......................
Άγίΐ Ειρήνη....................
»
»
>
»
»
»
Δρ.
»
»
125
1510
280
150
270
335
130
70
155
1000
525
560
1025
1885
230
1150
4250
800
935
855
945
665
1450
315
665
730
475
685
500
860
135
350
80
850
130
850
460
1085
320
145
ΪΓϊί»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
560
180
360
475
200
375
265
295
520
1950
165
4) Μαράλια=ώς πρώτη προσφορά όρίζεται..... Δρ. 230
5) Κακοϊίκι........
6) Σαρακίνα........
7) Τεμένια.........
8) Σχχνιάχο........
9) Άϊϊονί καί Μαρτές
10) Ροϊοβάνι........,
11) Άγρυλες........
12) Στροβλες.......
13) Καμπανού.......
1Ί) ΙΙελεχάνος ......
15) Έ-ανος/ώρι......
Οί φορολογούμενοι παραγωγείς οί τυγχάνονιες δημόται Καμ-
πίν;0 καί έχοντες έν τώ όροπεδίω Όμαλω άγρούς χα;α!άλ-
λουσι τόν εις ειϊος φίρον διά τους άγρΐύς τούτους είς τον μι-
σθωτήν τής οικονομικάς περιφερείας Έπανοχδρι Σελίν;υ.
16) Άζογυρές........................... δρ. »25
17) Λιβϊδάς Μονή καί Κουστογέρακο......... » 110
ΝΟΜΟΣ ΣΦΑΚΙΩΝ
Α '. Τής Επαρχίας Άποκορώνου
1) Μα9ές·Ά—ροσυκιά ώς πρώτη προσφ. όρίζεται Δρ.
2) Κουρνθπατήματα...................... »
3) Μπρίσνερος μετά τού σΐ/νοικΐσμού Βατουδιίρη »
4) Έςώ-ολις.......................... »
5) Καλαμι'τσια.......................... »
6) Καλύβες............................ »
7) 0'ικονομιχ.ά.........
ΙΙλάκα-Κόχλΐνο χωριό
........,..... »
»
9) Στυλος.......................... »
10) Φρες............................... »
1 Ι) Γαβαλοχώρι......................... ί
12) Τσιίαρα'ς........................... *
13) Βα-ές............................. »
14) Άλίκαμ-ος.......................... »
',5) Πεμίνια............................ »
16) Κεφαλάς.......................... »
17) Νεοοχώρι καί Παιϊοχώρι.............. »
18) Νΐπος.............................. »
19) Βάμος............................ »
20) Τζιτζιφές........................... »
21) Άσή Γων3ά......................... »
22) Καρές............................. »
23) Άρμένοι........................... »
2Ί) Μα/αιροΐ........................... »
25) 1'αμνή............................ »
Β'. Γής ^Επ·»ρχ«*ας Σφακίων
1) Δήμος Άσκύιρου μετά τού συνοικισμού Κράπη »
2) » Άνωπόλεως................... »
3) » Καλλικράτους.................. »
4) Ν]τίς Γαϋδο;........................ »
ΝΟΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Α'. Τής Επαρχίας Ρεθύμνης
Ι) Άττιποπούλου Γάλλου—= ώς πρώτη πρίσφορά
όρίζεται............................. Δρ.
2) 'ΛρμίνοιΚάστελλοςΣωματάκαίΆγ. Γεώργης >
3) Χάρκια καί Καίούσι................... »
Ί) Σελλϊ Μύρθιο καί Μ;ναστηρικό Μετόχι..... »
5) Ραυυοσ,τήτι-Μύλους Χαλϊβίχαί ΆπςΟα;ο.ί'νοΛ »
0) Επάνω Βαρσαμίνερί καί Μίνοτάρι....... »
7) Περίόλια καί Τοπαλτί................ . »
8) ΙΙ.ιιές............................. »
9) Γίράνι καί Βεδε'ροι.................... »
10) Κοϋμ:ι............................. »
11) Γεννό,............................. »
12) "Λ ιος Άνδρίας-Γων}ά-Μϊτόχια καί Κάτω
ρ;ρ
13| Άμνάτος-Πίκρη-Καψαλιανά-Μονί; Άρκαίίου
■άχι Κολκινο Μετϊχι.................... »
455
1880
1015
600
1200
1065
355
985
1600
1405
840
700
895
1610
705
5900
580
1015
1055
740
115
290
1620
640
320
505
580
1125
745
972
903
223
655
550
360
715
637
478
439
162
12Γ.7
837
14) Ρούστικα—Σα£τ:3ρες—Κα/ονύχα /αί.....
Παλαιλιμνο........................ »
15) Άγιος Κωνσταντίνος—"^ϊ—Γϊώργης καί. ..
Ζουρίϊι............................. »
16) Μαλλά/.ια........................... »
17) Γιανοΰϊη—Ξεροχώρι—"Αι—Μάρκος καί...
Μυσίρ'.α.........,................. »
18) Κούφη καί Κίρωτή.................... Β
19) Χαμαλεϋρι—Παγ,αλο'/ώρι—Άρσάνι καί. . .
Άστέρι............................. *
20) Άγία Τριάς καί Άγ«ς Ιωάννης......... »
21) Άρκούϊαινα......................... »
22) Πρασές Χρωμοναστήρι καί Καπεϊιανά...... »
23) 'Λμπελάκι..........................
2Ί) Καρές—"Ορος καίΓουλεδιανά......
25) Κυριάννα...........................
2υ) Πηγή...(................,........._.
27) "Λϊελε—Άγία—ΓΙαρασ/ευή καί Μαρουλας
28) Φωτεινού........................... »
29) Λούτρα............................. »
30) Μέση "Αίς Δημήτριος................. »
31) Άγία Ε'ρήνη καί Βελονάίο............. *
32) Μούνΐρος —Νησί καί Άνώγεια. .......... Β
33) Πισ·Λθ-ί)............................ Μ
34) Άργυρούπολις—Κάτω ΙΙόρος........... »
35) Βιλανδρίϊος—Ρουμ-άϊος—Άρολίθι Άλώνες »
36) Μυργιοκέφαλα—Μαρουλοθς καί "Ονυχας... *
1160
2Ί0
υ77
690
686
123
570
910
580
1107
479
829
1320
259
307
295
204
552
1Ί97
680
396
193
Β'. Τής Επαρχίας Μυλοποτάμου
1) Χώνος χαί Άλόίδες—ώς πρώτη προσφορά
6ριζςτα·. . . ,......................... Δρ.
2) Άνώγεια.......................... >>
3) Λειβάδια—Κράνου χαί Κάλυδος.......... *
4) Κρασούνα καί Κεραμωτά............... »
5) Καμαριώ-η Μετόχι Σίσαρχα............. »
6) Σίσες καί Γαληνού.................... »
7) Μονή—Βΐσά/ου..................... »
8) Άίμονος—Άσυρώτοι καί Θοδώρα......... »
9) Ζού Λάκχος—Βενί—Άξοΰ—Κατεργιανά—
Λειβάδια—Δισχοϋρι—Μοναστηράκι καί Κο-
χλίδι.............................. »
10) Ρουμελί—■Άχλαϊόκαμπος.............. »
11) Μαργαρίτες—Τρι-όίω—Κυνηγιαννά Πλευ-
ριανά Σχορδύλο, Στααρωμένου Βεργιαννά καί
Τζανακιανά ......................... »
1") Αγυΐα................. ,.......... »
1ο) Δαμαβ;λ:υ—Άλιάκες καί Κεφάλι....... »
14) Μελιϊώνι........................... »
15) Πε'ραμα—Μ^ραχίμι ναί Ζουζουνα........ »
16) Γαράζου— Όμάλα—Φαράτ;·.— Άνεμόμυλος
καί Νησί...........................
17) Πρινες—Λαγ/.ά /.αί Άναχουρδομέτοχα. ...
18) Μίνή Μπαλή -/.αί Βληχάδα..............
19) Όρθέ.............".................
20) Λαψνίϊες—Μ«υρτζινά.....,............ »
21) Άδϊανίτες—Καστρί—Μούντρος......... »
22) Σχουλΐύφια—Έρ^βυς Έ~ισκΐπή 'χαί Ρούπες »
23) Άβίελλά........................... 9
24) ΝταλοΐΑ-Ιλος........................ »
25) Πατα'ίτες — Καλά Μελισουογάχι......... »
26) Καλανταρε......................... »
27) Χουμέρι—Γαρί~α—Άμαράντου..........
28) Κά,Α-ου — Μετόνια — 'Αγγελΐανά.........
29) Άλφά...............
30) Μ5νή Χαλέ-χς.......................
31) Χ;λιανά—ΙΙλαϊιανά — Μαχρυγιάννη καί Κλε-
ψ.'μια.........,...................
32) Πρινε -ΚχναιΐτΓε χ.αί Λατζΐ'Λας.........
33) Άργ.υλ!·,...:.:..........'........... »
34) Π(σΑο-ή — Κεφάλι—Μοΰϊες............. »
3·)) "Αίς Γιάννης........................ »
343
668
270
136
502
303
66
9-24
1375
ί!67
2Ί0
156
710
2'.ί
506
903
191
125
228
Ϊ55
1028
137
371
321
!03
46-2
78"
566
139
360
7%
■28"/
187
•268
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
1ΑΟ
Της Επαρχίας Άμαρίου
1) Πα:σό—Άγία Ειρήνη Άγιος Γεώργιος /.αί
2) Βίλιώνεϊ—Παντάνασΐα καί Βένι......... » 673
3) Θρόνος καί Κλησίδ·..................... ■>) 238
4) Άποστόλοι.......................... » 323
5) Γέννα—· Καλογέρου................... » 475
6) Καρ-νες............................ » 490
7) Ιΐισταγή............................ » 199
8) Πλατάνια........................... » 149
9) Άποσέτι καί Λαμ.πιώτες................ » 585
10) Γεραλάρι—Έλένες—Μεσονήσια......... ·>> 1093
11) Μέρωνας.......................... » 865
12) Βρύσες—Σμυρλές—Γουργούθους—Καρυδάχι * 3 Μ
13) Ν.δαυρι—Κουροϋτες ν.α· Άποδίύλου...... ο 1250
14) Φο^ρε^ουρας.....,................... » 513
15) Άνω Μέρος— Δρυγες— Χωρϊά/.ι......... « 456
16) Βιζάρι κλπ.......................... » 224
17) Άγυς Ιωάννης—Άγία Παρασχεθή—Γομαΐα
Ξυλομα/αίρι Βροομΐότα—ΒάΟ'.-ί χλπ...... » 1253
18) Νευ; Άμάρι — Μονή Άϊωμάτων......... ^ 314
Ιΐί) Όψι-για — Μονασ;ν;οά/.ι— ν.αί Με:ίχι Πε-
τράο:............................... » 58ο
20) Πλάτανος Λοχριΐ /.αί "Άρϊ»*τος......... » 5ί')7
21) Σά;α καί Βαθιαλϊ......!............ » 640
Α' Τής ΐ«ϊ .·χίίς Άγίου Βααιλείου
1) Ρο3άκιν:=ώς ζρώΐη προΐφορά όρίζεται. . . Δρ. 173
2) Σ;λ-α καί Φοινι,θάς................... » 340
3) Άσώματος ΛευΛΟγϊΐα /.αί 1 ιαννϊΰ........ » 450
4) 11?έβελη........................... » 475
δ) "Αγιος Ίωίννης —Καλή Σ^κιά.......... » 613
6) Άτσιπάδίς Τσικαλαριά χαί Κοξχρ*....... » 770
7) Λαμ-ρινή Μυξόρουμ* /.αί Αγ. Ηελαγιά. . . » 803
8) Φρχτί—Ντεμτλίχώρι /.αί Λίκλΐς........ » 592
9) Μιυρνε.......................... » 501
10) Σ-ή/.ι /.αί Δαριβ ανά.................. » 370
11) Κυσός Δουμαεργιό /.αί Ιΐλατανές......... » 608
12) "Αίδαλτϊς Βάτ:ς καί Άκ,τοΰνα........... » 988
14) Κεραμέ Δρίμΐ7Λ-ς~-Άγο(λιανοΰ /.-ι Λ·'γκρε; » 1240
14) Κοίμ'.χ λαί Κυμόδρυΐη................ » 1133
15) "Σχχτΐύρ.α......................... » 1005
16) Κρία Βρύ:κ......................... » 615
17) Μ:λαπ:ες.......................... » 1343
18) ΜύρΟ α Νέο Χωριο κΐί Μαργιοό........ » 348
19) ΆγΑουσϊλια,ά Παλαιόλου;ρα ν.αίΆγ. Βασίλ. » 626
ΝΟΜΟΣ 11ΡΑΚΛΕΙΟ1
Λ' Τ/,,ς Επαρχίας Τ«μένου;
1) Τόπ —Άλτί ώς ,-.ρώτη -οοσφορά όρίζεται. . . Δρ. 9000
2) Χανιαλή......,.....'............... » 400
3) 11*.σ·.3ες.......................... » 300
4) Φΐινΐλ'ια........................... τ 2230
5) Άγι:ς Βλάτης χλτ................... » 800
6) Στεογανός κλ-..................... » 1380
7) Φ35τίτζα........................... » 1 - 50
8) Κϊρ/.αϊιώτισΛ........................ » 560
9; Ραλένι—Ρου/.άνι..................... * 475
10' Καλ.ϋ—Γέννα— Κόλαινα............. » 260
11) Βϊνεράχί.......................... » 800
12] Δ-ΐφ,νΐς............................ '· 2000
13; Κα/λί Καττέλλι...................... » 5 450
Γί) 'Λπάω καί Κάτω Άρχαναις καί Βαθύπετρον » 1250
Β' Τής Επαρχίας ίαλ*β>ζίου
1) Γΐοφυράκια ώ; πρώτη -ρ'σ?;ρά όρίζίτα·.. . . . Δ?· 3ο)
2) Κ-4:Ρ;νώ?ι......................... » 660
3)Γά:Γ............................. » 1650
4) Ρί-ζν,............................ » 850
5) 'Λν.'ϊ'ί*·'··■-· ·'···■ ■■■··'·........ » 64)
6 Φό3ϊϊ - "Αγ 11α.· ε) φ.ον............ >' 40)
7) Δα;α.ά;.α..........,................. » &]
8) Μάραθ3ς........................... » 2'°
9) Γωνιέ:=—ώς πρώτη προσφορά όρίζεται..... Δρ. 550
10) ΜΟν%..............ς............... » 250
11) Κεραμούτη _......................... » 260
12) Λουτράκι—Ίερουταλήμ............... » Ι'/Ό
13) Άττυρά/.ι—Καμαράχι.................. » 410
14) Καλέσα............................ » 410
Ι δ) Ι1ετρο/.ε>αλ5........................ » 200
16) ΙΙ'.νταμόδι.......................... » 200
17) Αγ. Μύρων......................... » 660
18) Βίθτες............................. » 350
19) Στχυράκια........................... » 330
20) Κορφαίς............................ » 220
21) Εΰ ,'ενική........................... » 920
22) '^πάνω Άσίτες...................... » 750
23) Κάτω Άσίτες....................... » 420
24) Κιθαρίδα........................... » 110
25) Πύργου............................ » 180
26) Τίλι-ος........................... » 1030
27) Καμαρι............................. » 160
28) Σίρχίς............................ » 180
29) Ι1? ν.ας............................ » Γ>03
30) Κείά-α............................. » 370
οί) Σ·.«5χ.............................. » 18υ
32] Κρΐυτώνας.......................... » 530
Ε Γ. Τής Επαρχίας Καινου(^ίου
1) Ραύτης ώς πρώτη προσφορά δρίζϊται....... Δρ. 1020
2) Μωρίνι............................. » 900
3) Πλουτή—Κφμουΐί.................... » 8θΟ
) Β:υ?55υίτης........................ « 230
5) Βρέλλη —Ά-4λυ-/νος.................. » 510
61 Κούρτες.......!.................... » Ί20
7) ΙΙαναγια κλπ........................ » 540
8) Ζ*ρό............................... » -580
9) Ρουφας............................ » 540
10) ΙΙανασσός........................... » Γ,Γ,Ο
11) Γε'ργίρη—Άιτίμζρμϊ.................. » 780
12) Αγ. Δίκα.......................... » 1700
13) Βασιλικβ Άνώγεια.................... » 1020
14) Καπαριχνά—Σεβΐριανά................. » 1070
15) Άμπελοϋζος . . .'...................... » 1010
10) Τρυιΐητά— Άπιζανές.................. » 810
17) ΆπετωΑϊρι—Φλαθιάλΐα.ς............. » 1200
18) Πλάτανο;........................... » 680
19 Πλώρα............................. » 1120
20) ΒχτΧ',Α—Κανϊήλα................... » 1180
21) Χουσ.-.υλιανΐ....................... » 730
Ϊ2) Μςτρό-βλις......................... » «-20
23) Καστέλλι.......................... » ΙΟϋΟ
24) Ιΐέρ;.............................. » 420
25) ΆληΟ·./ή........................... » 370
26) Ιϋ-χ-ί;»............................ » Π·5>>
27) ΜιαμΐΟ............................ ■> 1160
28, Τϋ^ά/.ι.......................... ' 3 «80
29) Μοίοαι;........................... Μ 8Ί0
30) Κα-.ύδ.ϊ ........................... »> Μ0
31; Σίί5α.............................. » 1020
32) Β:ρ?:ι............................. » 9·Λ
33) Π.τσίνΐα.....................·...... » 1000
3 ) Φανερωμίνη
35) Κ?υ«ίΙ............................
36) Κίυ^ές............................. » 430
37) Γα/.ιά—Μ/ό/ωρο.................... » 770
38) "Αγ. Ιωάννης—ώ; «ρώ:η πρ33 ορά όρίζετα'. » 400
39) Λαγωλ3: -Καλ^> Χωβαφίτης κλπ......... » 560
40) Πε:ρ:«φάλι....................... » 8^0
41) Κϊμιλάρι.......................... » 890
42) Γρηγ;ρά........................... > Γ^0
43) Μβύλα............................. » 6«)ί)
4ί) Άνϊΐτκάιι.......................... » 46)
45) Κοότος............................. » 270
46) Πηγα'.ίάλ'.χ......................... » 37)
11Λ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τ
Λήσταρ:ς κλπ.=ώς πρώτη προσφορά δρίζ. δραχ
Μαγαρικάρ:.......................
Σκούρβουλα.......................
Β:ρίζα κλπ........................
Καμάρες..........................
Κλήμα ...........................
"Αγ. Κύριλλος.....................
Νίδρητος................"........
Δ' . Τής Επαρχίας Μονοφατσίου
Χάρακας Αγ. Φωτία ώς πρώτη προσφ. όριζ.
ΚακΌ Χωρίο.......................
Στέρνες ..........................
Πυργος..........................
Λυγόρτυνος—Κεφαλάδες—Πλακιώτισα . ..
Διονύσι—Πετροπαναγια ..............
Άσήμι ...........................
Σωκβρβ—Άποίνι—Βελούλι ............ »
Δοράκι ............................ »
Βαγιωνιά=Λ5ύκια................... »
Σταύγιες—Φουρνοφάραγκο—Άκάμοτο .... »
Καπετανΐινά—Κουμάσα............... »
Στέλοι ............................ »
Λούρες............................ »
Ροτάσ. —Μί«χωριό .................. »
ΙΙαράνυμφοι—Πρινιας—Άμύγδαλος...... »
Έθιά— Μο.ρνια—Χανδροΰ—ΙΙερίίλια .... »
Μαχαιρί—Μιτσιτσίρ·. ................. »
Ιΐραιτώρια — Δαμάντρι..........'...... »
ΚαΐΓελλίανά -Φαβριανά—Φιλλίππου...... »
Φάκα—Τουίλωτή—Μαχμούτη .......... »
Πίρτηρα— Μ-αϊιά— Άτσι-ά5ες......... »
Βϊρριας—Τσΐ^οϋτ Καστέλλι ........... »
Δεμάτι ............................ »
Σχοινιάς Σουρουκιανό................. »
Τεφίλι— Άμποοελέμι—Γεράνι.......... »
Χουμέρι .................,......... »
Λαγοθτα—Βακιώται .................. »
Καλύδια—Δραπίτι ................... »
Χαλαΐ*—Νίσ-ητα—Π τκοπή........... »
Άμ:υργέλες—Καμίραις—Άρμανώγια .... »
Μουσοδτϊ—Καλοχωριό ............... »
"Ινι Μίναετηράκι.................... »
Πευλιες—Βιυτουφού................. »
Ίνια Βαλί ......................... »
Ρκαγκάλε: ......................... »
Άγία Βαρβάρα...................... »
Αγ. θωμάς—Άρδάχθνα—Πρ$6ελιανά . . . . »
Μεγάλη Βρύση...................... »
Κάτω—Μοίλιζ—Βορού—Κερατοκεράλι ... »
Άγΐίς Ν(κ:λα3ς .................... »
Αγ. Σί/.ή:—:Μυλιαρίσσα—Βιτσιλια ...... »
Γαρύπα— Κΐτσιχάλι .................. »
Άλάγνι—Ρ;0*α.................... »
Ζίντα ......"....................... »
Άλητζανή.......................... »
Πατσίϊερο;......................... »
Αγ. Γεώργιος Έπανωτήφης .......... »
Άκρια—Άτσιπάδες —Μωριας ......... »
Άξέντι ............................ »
Άχεντρια; ......................... »
Χαράκι—Μελιϊοχώρι—Μαδέ—Πετροκεφάλι »
Δοϋλι.....■....................... »
Λαράνι—Καίάλου Κουτοΰ ............. »
Αρκαλοχωρι κλπ................... ι
Γάσι κλπ........................... »
Στείρωνας—Ρίυρν'α.................. »
Άρκάϊι—Δαμάνια—Κεράλια........... »
Έ'. Έπαρχία Πεδιάδος
47)
48)
4ϋ)
50)
51)
52)
53)
54)
1)
2)
3)
4)
ο)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)
17)
18)
19)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33)
34)
35)
36)
37)
38)
39)
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50)
51)
52)
53)
54)
55)
56)
57)
58)
1) Σκϊλάνι ώ; ρ
2) Έληϋ—Καρτερβς
600
560
230
240
270
350
420
150
2100
250
660
1000
1220
820
870
1400
500
1450
1070
•400 Ι
530 |
430 !
2000 |
570 3
610
940
1800
730
920
5001
600 Ι
1020 Ι
6801
4201
7201
8201
530 Ι
420 Ι
600 1
850 ?
580 Ι
810]
720;
480 Ί
700!
820 ί
480 !
50 ■'
780
980 ,
690 ?
344
420 }
480 1
200 ί
7Γ.0ί
370 ?
320
170 {
260 «
900 ?
660 !
320 |
480 1
600 Ι
3) Γαλατά*;=ώς πρώτη προσ?:ρά ίρίζεται... δρ.
4) Άγ3αί; ΠαρΜκ'αΐς.................. »
5) Μουχτάρι—Λιλιβν;—"Αγ. ΙΙαραικευή.... »
6) Ά».ρίτσι........................... »
7) Πεζά...........-.................. »
3) Σκυλοϋς—Καταλαγάρι................. »
9) Καλό χωρ1.:.
10) Κίξαρι'.........
1 1) Γωνιές ........
12) "Αγ. Βασίλειος. . .
13) Κουνάδβι—Κώμ.αις.
14) Κερά..........
15) Κράσι...........
Γάλι-ε............................ »
ΙΙηγαι?;Ορι '/.αγοϋ..................... »
ϊφενΐήλι........................... »
Βαρβάρω.........................
ΙΙίτ,
........................ »
τ.............................. »
•••ε'ς........................... »
Βώνη.............................. »
ΧίυΒε'τϊΐ............................ »
Μ;λιΐσ;ϊς — Καλλιά — Φιλίστα............ »
Άτ.:ζιί'/Λ:.......................... »
Άμαριανϊ........................... »
Κατ:αμ:νίτσα........................ »
ρ
Κατσάνοι
18)
20)
21)
22)
23)
24)
25)
26)
27)
28)
29)
30)
31)
32)
33;
34)
35)
36)
37)
38)
39
40)
41)
42)
43)
44)
45)
46)
47)
48)
49)
50]
51)
52)
53)
54) Άνώ-ολις
Β;υρίϋ — Σκοτινο—Αγ. Γεώργι;;........ »
Χαρα-ϊ — Κυρά Λέΐυσα............... »
Άγκάραθος—Αγ. Τριάς.............. »
Σγουροκεφάλι........................ »
Καινούργιο 7_ω;ιϊ..................
Άστρακοί........................
Επάνω καί κάτω Βάθια.............
Άϊτάνΐα............................ »
Μαλια......................,...... »
Αίιγή............................. »
ώε'.δάς............................. »
Άσμάρι............................ «
Ζωφόρθ! — Σαμ.τ:ας.................... »
Καϊτέλλ'.—Καρ?;υλιαν'ί—Δαίαϊίες....... »
Χ
Παναγ ά
1200
2580
56)
57)
58)
59)
60)
)
2)
3]
4)
5)
6)
7)
8)
9;
10)
Γούίες............................. »
Νιζηοητό.......................... »
Μα6;ά............................ »
Γεοάκι— Άίμάχα.................... »
Άσ/.οί.....'....'.................... »
ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Λ Τής 'Έπαρχίις Μερ*;ιβέλου
Νεάπολις ώ; χρωτ/; πρίσρορά όρίζεϊαι..... δρ.
Βουλισμένη......................... »
Βραχάσι............................ »
Λαΐσίοα........................... »
Μήλατο;........................... »
Χουμεριά/.ο......................... »
Λ·'μνε;......................... , . »
Βρΰσες............................ »
ΙΙλαϊί-όδι— Νικηβιανά............... »
Έπάνα καί Κάτω χωρίον Φ1^ρ^:Ρις........ »
580
350
1430
7 Ο
330
390
910
410
330
150
1050
180
440
370
540
950
1000
70
680
580
750
1000
320
060
1900
580
700
510
550
160
420
580
250
330
450
δ-20
770
525
700
920
1020
3000
340
630
1300
1200
2200
1700
1250
2260
850
1310
1320
1730
390
430
1050
400
4580
1430
3150
1000
1410
1130
33ιιΟ
1200
370
1890
ι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
111
11) Καστέλλι Φίυρής=ώς προτέρα όοίζ..... δρ
12) Σίρμ&σ: —Καρύϊι..............'....... »
13) Σκθ'.νιά—Λ:ύμ.ϋ καί Βρουχας........... »
14) Ελίΰννα -ΙΙιν'ες καί Σπ'.ναλόγκα........ ^>
15) Κρητΐα............................. »
16) Κρο^στα............................ »
17) Πρίνα.............................. »
18) Καλοχωριό.......................... »
Β'. Τξς Επαρχίας Σητε'αί.
1) Ιϊισιοκέφαλο— ώ; τρώτη προσ^ορά όρίζεται Δρ.
2) Σφακιά — Ζού—Σαντάλι................ »
3) Μετόχια ΙΙοκοκεοάλου ................ »
4) Ροϋτα Έκν.λησιά..................... »
'.)) Άχλάίια........................... »
ί>) Σκόπί;............................. »
7) ΙΙαρασπίυι.......................... »
8) Χαμεζι.1.................ς........ »
9) Τουρτούλοι ......................... »
10) Επάνω Ιΐ-Γκοπή..................... »
11) Μαρωνιά............................ »
12) Σκορδύλω........................... »
1 ?,) Τουρ? «τί; ·/.?'. Μετίν-α ................ »
14) Με'σα Μουλ'.ανά..................... »
15) Έ:ω Μ ο/λίανι...................... »
10) Λάσ:ρ:ς............................ »
17) ΣΓν.α............................. »
18) Ρου/.άκα............................ »
19) Άγιος Στέφανο;.................... »
20) ΙΙεΰκο.:____'......................... »
21) Σταυροχώρι......................... »
22) Όρεινος'............................ »
23) Δάφνη....................,....... »
24) Κρυα.........,.................... »
25) Χανδρας............................ »
20) Άρμε'νοι............................ »
27) Ρα!έλθ!........................... »
2^) Ζύρος ·,'.··ι Λαμνόνι................... »
29) Συχι»............................. »
30) Λιθίνες____,........................ »
31) Παληοττέτσι.......................... »
32) Πατ-.αγιαννάϊα....................... »
33) Τζώ Καλ'ο χωριό καί Κου^ονήσι........... *
34) Άττίοι.. ..'......................... »
35) Κανένε............................. »
30) Καρύϊι............................. »
37) Παλϊ)&ν.αστρ;ν..................... Β
38) ΜαγκασχΓ........................... ®
39) Σίτανος .'. .
40) ΚατσιΒόν. .
41) Άίραίάστοι
42) Μισιργϊοϋ . .
43] Άζοκέραμο:
44) Ζάκιος.............................
Γ'. Τήί Επαρχίας «Ιερχπέτρου
1) (Ίεράτιετρ:ί) Κ.·^τέλλιώς πρώτη πο-φ, άρίζ. Δρ.
2) Γιαννίτα:........
3) Κεντρί...........
4) Μεσελέροι.........
5) Κάτω Χορ'.;; ......
6) Έ-τάνω Χωρ·ο.....
7) Έπισλοπή.........
8) "Λγιος Ιωάννης. . . .
9) Ανατολή.........
10) Μίλλε;.........
11)-
12Ϊ Κα6ϊ3σι
1311 Βασιλική >α! Μίνβστηρά·/.1.............. Β
14) Χριστϊς Παρσάς..................... »
Δ'. Τής ΈτΕ*ρχί?ς Βιάννου
1) Επάνω Β.άννςς ώς ττρώ:η προΐ^ρά όριζει Δρ.
1300
1520
2470
2720
3950
680
410
880
210·)
250 !
280
780
410)
1600 |
170 !
660]
160!
150 '
520
280
050
620
710
390
700
740
610
360
680
000
270
440
930
740
200
950
180
800
110
330
500
500
420
393
870
240
2Ί0
250
230
620
140
31
2) Κάτω Βιάννίς -/.αί Χίνδρος............. » 1180
3) Β^/όί.............................. » 460
4) Άγιος Βασιλείω..................... » 400
5) Άμϊΐρα............................ » 800
ύ) ΙΙεΰκός............................ » 420
7) Συκολέγος καί Καλάμι................ » 950
8) ΚεΦαλοδρυση....................... » 300
9) Επάνω Σύμη...................... * 400
10) Κάτω Σύμη......................... » 230
Ε' Τής Επαρχίας Ααοηθβίου
1) Τζερμιάδο—Λαγοϋ— Πινακιανών —Μαρμα-
κέτί — Φαρσάρω — Άγιος Κωνσταντίνος —
ΜεσαΛασήΟι Λαση',ά/.ι —Ποτάμι — ώς πρώτη
χροσφορά όρίζεται..................... » 7230
2) Αι Ρεώργης—Καμινά/.ι—Ψυχρο καί Πλατή » 5220
ΔΙΕΐΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
1) Αί ίη'Λοπρασίαι διεξαχθήσονται έν τί] εδρα εκάστου Νομοΰ
ενώπιον Έττιτροπεΐ'ον ά"αρτιζομένων έν μέν τοίς Νομοΐς Χα¬
νίων, Ρεθύμνης, Ήραν.λίίίυ ν.αί Λα7Γ(Θίου έ/, τού ο'ικίίου Νο¬
μάρχου ως ΙΙρΐέίρου καί τού Εϋρηνίδίκου /αί τοϋ ΟΊκονομι-
3470
450
740
950
550
35(ι
360
530
1150
1350
790
140.)
700
50ο
1650
·/.-.:> Έφίρο.» έν τή 'έΒρα έκίστου Ν:μ;ϋ ώ; μελών ή των νΐμί-
μων αυτών άναπληρωτών, τοθ άναπληρωτοϋ τού Ο'ικονομι-
κο'3 Έΐόρ:υ έν περιπτώσει κωλύματίς τούτου έρ'σθησομένου
ίι' ιδίας ημών διαταγής" έν ο'ε τώ Νομώ Σφακίων έκ τού ο'ι-
ν.ί'ου Νομάρχου ώς ΙΙρο-'δρου καί τού Γραμματέως τής Νο-
μχρχίας Σφακ'ων καί τού ΕΊρηνοϊίχου Βάμ.ου ώ: μΐλών ή των
νομίμοιν α';τών άναπ-ηρω-ών.
2) Χρόνος ενάρξεως των οημοπρασιών όρίζειο·.·. ή 18 Άπρι-
λ·';υ έ. έ. ήμί'ρα Τετάρτγ;.
3) Αί 1ί.πιτροπ;.αι συνεδριάζουσι κατά ιήν διάρκειαν τής
ϊΐ;;ϊγω-|ί;ς τών οημ.οτρατιών άπϊ τ~ς 8 μ.έχρι -ιής 12 π. μ.
καί άπό τής 2 μεχρ: της 6 μ. μ καθ εκάστην με'χρι περατώ-
σεως αΊκών.
4) Αί προσφοραί γίνονται δεκταί άπό τής ημέρας καί ώρας
κοιθ' α; ώρίσθί; ή έναρξις τής 5 εςαγωγής τών ίημοπρασιών με'-
-χρ·. τνίς ήμε'ρας καί ώρας καί/' άς ωρίσθη ή λήςις αυτών. Άφ'
ο'ί παρέλθη ή προσν.;ρ.σ9£ϊσ-! εν τή παρούση διακηρύςει ώρα
τή: λήξεως τής δημυτραΐία:, γίνίται ή κατακύρωσις είς τον
την ο-υμφερωτέραν ΐτιμήν προσ^εροντα, τρία λεπτά μετά την
τε/ε;τα(αν προσφοράν ϊ'.?;μενου τού σημείου διά σκηπανίου,
περατούνται ?έ τα πρχκτι/ά καί ΰπογράοονται υπο τής Έπι-
τρςπΐίας ν.αί τού τελευτα'ου πλειοδότου προσζαλθϋνται δέ -/.αί
οί α'.λοι συναγωνιζόμενοι νά ύπογράψοισι εάν Οέλωσι. Μετά την
/α-α/.ύρωΐιν ού?εμ·α προσ3;ρά γίνεται δεν.τή.
ΚΑΤΑΚΥΡΩ3ΪΣ βΗΜΟΠΡΑΣίΩΐ!
'ΙΙ κατααύοωαε; τών Γιΐ·41ί.οη;,3ΐαιών τού φόρου
των 7ΐημητ/>ιακών προϊόντων των οικο¬
νομικήν περιφϊρειώ >
Λ'. ΝΟΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ
Τής Έπϊρχίΐ; Ι^.^δωνίας ί"·Ό τού άριθμοϋ 1=Χαλε'ιτοί
μέχρ ν.αί :ο5 άρ.Ομοϊ, !θ=Λίμνι Κερατίϊ, γενησεται την 18
Ά-ρ λίου 1912 ή;.έραν Τετάρτή/ :'.ϊί ώραν 12 π. μ
Τ;ς αυτής Έπαιχάς Ι4υΏων:·αι άπό τού άριθμού 21 =
Βλιχε?ωνί:ισ;α μέχο1. ν.αί τού άρ.θ.λίΰ 36^=Μ;^·ν.λά γενήτετα·.
■ζφ Ϊ8 Ά·τρΓλί;υ 1912 ήμίθϊν Τετάρτην καί ώραν 6 μ. μ.
Τής Επαρχίας Μ ισβάαου ά-ο τού άριθμοϋ 1==Καστελλι
Ο.υάΛίυ με'/ρι /.αί χ.ύ άριΟ,Αΐύ 15=Ααρμαροχώρι γενησεται
}·,
V)
Απριλίου έ. ε. ήμέρχν Πίμ-τ;η' κα'. ωρ»> 12 π. μ.
: ;ής αύτήί Επαρχίας ϋισσίμου άπό τού άριθμ:ϋ 16 =
7,υί;Α','-ίϋ μίχρ; καί τ:ϋ τ;λευτιί:υ άριθμίϋ 28=Ραβαλομο3ρι
γενήσ':τάι τή*" 19 'Λτ:ρ·.λ.9υ έ. ε. τ^ίρν* Πέμπτην καί ώ-
τ/ν.
μ. μ.
Τής Έπαρχ.'ας 55ΐλίνο > χπ'ο τού άριθμςϋ 1=Κάνϊανος
μ.£/ρ·. ν.αί τού τελευτα'Ίυ άριθμΐΰ ΐ7=Αίΐ5ϋ;ας ν.λ~. γενησεται
τ ι; ν 20 Απριλίου έ. ε, ήμ-'ρλν ίΙαρασ-·ευ';ν καί ώραν 12 π. μ.
Β'. ΝΟΜΟΓ ΣΦΑΚΙΩΝ
'Αποκορώνου άττ© το3
1=
II*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Μαθές μέχρι καί τοΰ ά ιθμοΰ 16=Κε}ί(χλας γενήΐεται την 18
Απριλίου έ. έ'. ημέραι Τετάρτην και ώραν 12 π. μ.
: τής αθ;ής Επαρχίας Άποκορώνου άπϊ τοϋ άριθμοΰ
7=Νεροχωρ·—Παϊοοχώρι μέχρι κϊί τού τελευταίου άριθμοΰ
25=Ραμνή ώς καί των τριών οικονομικήν -εριφερειών τής
Επαρχίας Σφακίων ήτοι των Δήμων Άσκύφβυ μετά τ. Ο συνοι-
κισμοΰ Κράπη, Καλλικράτους καί Άνωπόλεως "/.αί τής ν,',σ.'οος
Γαύδου γενήσετη την 18 Απριλίου έ. ετ. ημέραν Τετάρτην
καί ώριν 6 μ. μ
Γ'. ΝΟΜΟΥ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
Τής Επαρχίας Ρεθύμνης άζϊ τού άριθμοϋ Ι='Λτσι~ό-'
ζουλο μέχρι καί τοϋ άριθμού 17=Γιανούϊη κλπ. γενησεται ί
την 18 Απριλίου έ. έ. ημέραν Τετάρτην ν αί ώραν 12 π. μ. ;
: τής αυτής Έταρχα; Ρεθύμνης νζο τοϋ όριθμού 1^=|
Κούφη /.αί Καροτή μεχρι καί τοϋ τελευταίου άριθμ. 30=Μορ- ]
γιοκίφαλα Μαρουλοΰς κλπ. γενησεται την 18 Απριλίου έ. ετ.
ημέραν Τετάρτην καί ώραν () μ. μ. Ι
Τής Έ:αρχίας Μυλοποτάμου χ~Ό τοθ αριθ. 1—=Χώ-
νος μέχρι/αί τού άοιθ.,'οϋ 18=Μι.νή Μπαλή γεν^σετ^· τ!;ν 19 ,
Απριλίου ή;έραν Πέμπτην -/.αί ώραν 12 π. μ, !
: τής αυτής Επαρχίας %Ιυλθίϊυτάμου ά τι τςϋ ο-ρ.θμοϋ
19='Ορδέ μέχρι "/.αί τού τελευτα-'βυ ί-οιθμοϋ 35=="Αγιος Ιω- '
άννης γενήσ-ται την 19 Απριλίου έ έ'. ήμ.'ρον ΙΙ = μ.-ςτην ν.αί ι
ώραν 6 μ. μ.
Τής Επαρχίας Άμαρίυ > «-- τού αριθ. 1=ΙΙαττ3 μέ¬
χρι καί τού τελει>ταίου αριθ. 21 Σατά, Ριζι/.ά κλπ. γενησεται
την 20 Απριλίου έ. ϊ. ημέραν Παρατ/.-υΪΊν ί.ίχ ώραν 12 τ. μ.
Τής Επαρχίας Σητείας άπό τού αριθ. 1=ίΐκηκχί'φαλο
μέχρι καί τοθ αριθ 2"2=Όρεινος γενησεται την 18 Ά-ρ·.λίου
ημέραν Τετάρτην κα; ώραν 6 μ. μ.
Τής »ό:ϊ;ς Ε-αρχίζ; Σητείας άπο τοϋ αριθ. 23—=Δάφνη
μέχρι καί τ;3 τελευταίου αριθ. 44=Ζάρκ5ς γενησεται την 19
Απριλίου 1912 ημέραν Τετάρτην Χ7ΐ ώραν 12 π. μ.
Τής Επαρχίας Ίβραπέτρου άπό τού αριθ. 1=Καστέλλι
Ιεραπέτρα μέχρι κα} τού τελευταίοιι αριθ. 14==Χριστός
Ι1*ρσ7ς γενήτεται -ήν 19 Απριλίβυ ημέραν Πέμπτην καί ώραν
6 μ, μ.
Τής Επαρχίας £ϊιάννου άπο τίύ αριθ. 1==Έπάνω Βιάν-
νο; μέχρι καί τού τελευταίΐυ αριθ. 10=Κάτω Σύμη γενησεται
την 20 Απριλίου ημέραν Παρασλε,ιήν καί ώραν 12 π. μ·.
Τής Επαρχίας Λϊβηθίου αστέρων των ο'ικονομικων
περιφ-ρε ών γενησεται την 20 Απριλίου ημέραν Παρασκευήν
καί ώραν 6. μ. μ.
ΟΙΌΙ ΕΚΜΙΣΘΩΣΕΩΣ
Ή
Τής Επαρχίας *Αγίο> Βϊθίλείοο άπϊ Χ',ΰ αριθ 1=
Ροδάκινβ μέχρι καί τΐΰ τελευταίςυ αριθ. 19=Άγκουσελιβνά
κλπ. γενησεται την 20 Ά-ριλίου ημέραν Παρασκευήν καί
('όραν 6 μ. μ.
Δ'. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
Τής Έπαρχίΐί Τί-μένου; άτιό τού αριθ. 1==Τοπ-άλτί
μέχρι καί τ;ΰ τελευταίΐυ αριθ. 1 —=Έ~άνω Κάτιο Άρχαναις καί
τής Επαρχίας Μαλεβυζίου άπό τού αριθμόν !—=Γιοφυ-
ράκια μέχρι καί τοϋ άριθμοϋ 10—=Μον; γίνήσεται την 18
Απριλίου ήμέριν Τετάρτην καί ώραν 12 π. μ.
Τής α τής Επαρχίϊς Λϊ&λεδυζίου ά~ο τού .'ριθ. 11—:
Κεραμςύτσι μέχρι ?α! τοϋ τελϊαταίίυ αριθ. 32=Κρουϊώνα
γενησεται την 18 Απριλίου ημέραν Τετάρτην καί ώ-αν 6 ;χ. μ.
Τής Επαρχίας Καινουρίου άπΐ τ:·ϋ άριθμ. 1=Ραύτη
μέχρι κα! τοϋ αριθ. 35=^Κουυτϊί γενησεται την 19 Ά-;4ΐ-
λίου ημέραν Πέμπτην /.αί ώραν 12 π. μ
Τής αυτής Επαρχίας Καινουρίου ά~ό τοΰ αριθ. 36 =
ραν Πέμπτην /.αί ώραν 6 μ. μ.
ρυ
> Γ. -.
!--
Τής αυτή; Επαρχίας Μονοφατσίου άπό το: αριθ. 10=
Παράνυμ-ρο; μέχρ: /.αί τοϋ τελευταιου αριθ. ί>8=Άρ/.ά5'. γε;ή-
σεται ιήν 20 Άπ,ειλίου ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 12 π. μ.
Τής Έπαοχίας Πεδιάδος »~ο τού αριθ. 1=Σκαλάνι μέ¬
χρι καί τοϋ ά;ιθ. 38=Σ^λαβ»ρον.ίΤιρι γεν^εται την 20 Ά"ρ-
λίου ημέραν Παρασκευήν καί ώραν 6 μ. μ.
Τής 30-ιή; Έπαρχία; Πεοΐάδος ά,το τοϋ άρ θ. 39 = Κα-
σάνοι μέχρι λαί τοϋ τελευτΐίου αριθ. 69=Άτοί γενησεται
την 21 Απριλίου 1912 ήαέραν Σάββατον/.αί ώρχ; 12 μ. μ.
Ε'. ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΛΑΣΗΘΙΟΥ
Τής Επαρχίας ϋΙεραμβέΚλο» ϊπό τοϋ αριθ. 1=Νεά-
πολις μέχρι Χαί τού τελευτα ου αριθ. 18=Κάτω χωρΐ'ί γενη¬
σεται την 18 Απριλίου 1912 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 12
π. μ.
) ββαίίύτ'.ς -/.α εΐτ-.ραςις τού φόρου -,ίνεται συμφώ¬
νως ταίς ϊΐα άςεα^ τ:0 ύ-' αριθ' 5Ί! τής 2ϋ Μαρτ.'ου 1911
Δΐϊ".άγμα-ος τής Έκιελεττιν.ής 'Ρ]τίΐτρο~ής ώ; έτρ^ποττί'.ήθτ)
διά τού ύπ' «ρ.θ. 25 τής 21 Μαρτίου 1912 Διατάγματος άν«·
'υ παρά ποίας τής πχροΰσης δια/.ηρύξεως κα'.
2; "Οροι τή; μοθώϊ.ως είναι αί διατάξεις τοΰ ε'φημένου
Διατάγματος τ:ρ:σ;ιθχμένου /.αί τού έν -?, τελευταία χεριόΐω τοϋ
ϊευτε'ρου εδα^ίου τεθ ά'ρθρου 13 τοϋ Διατάγματος τούτου α^α-
γραφομέ'νου τοιούτου
3) Άντίτυπα τής παρούσης εύ;ίσ/.?ν;αι εις τάς Νομαρχίας,
■ Ε'ιρηνοίικεϊα ν.η Δγ,μαρχεϊα, ένθα πας τις έλευθέρως δύναται νά
λάβη γνώσιν α!>τής.
' ' Έν Χανί ιςτί)29 Μαρτίου 1912.
Ό Ιπί των Οι/.ονίμ'.κών Αιοικών 'ίίπίτροπίς
Σ. ΜΑΛ4ΊΆΚΗΣ
Άρ.Ο. -,ίτάγ
5Ϊ1
Λ ί Α
ϊϊεΑ ίκτι·λέ(3εως -οϋ' ύπ αριθ. 013 τίί^ 8 Σεμπτεμδρίου
19ο8 Νό'Λθΐ/ « περ'ι τρο.-τοοιΛοειώς καί συμπλΐΐρώσεως
των διατάξεων τού αιι),.). 13 τοϋ ύπ' αριθ 455
νόμου χΐ^ρι φορολογίας των έγχο)ρία)ν φυσικών
οιοντων
Η.ΕΚΤΕΑΕ.ΤΙΚϋ ΕϊΠΤΡΟίΙΗ
"Ω-/ο>;ΰχ. ύπ' δψϊΐ τί υπο νρονολο-, ί*ν 30 Σίπτεμβρίου
1908 ψτ,φισμχ τ7,.- έν Κρήτγι Βουλή: των Έλλήνων, τί
υπό χρνιλογ'αν 10 Δεκεμ&^Όυ 1910 ψήφίσμα της Συνι-
Χ:υ7εως των '' Α'κτ,/ω,' έν Κρήτγ,, τό ά'ο',:ρον 13 τοΰ ΰ"
άριθΐλ. 455 Νίμου κχί τον ΰτ;' άριόμ. 6)3 τοιούτον προτάσίΐ
τοΰ ΐ~ των Οί.ον;|/.ι*'.ών Έπιτρόπου, στηριζομένγ, επί
όαΛθώνου άτϊΐφάτεωί της Έ/.τελεστ./.ν,ς Έπιτροπης.
καί διατάίίο'ει
Λ) Φορολογούμενα προϊόν .α κα τοόπος είσ-
άξ |ό
τοΰ
Άνθρον 1) Ό επί των συγκομιζομένων ρρ
-ρο'ιόντων ~χ> τος εί'δους έ—ιβλ^Οεις διά τοϋ ύπ' άρι'.μ-. 613
Νόμου ρόρος, άνίρχόμενος είς 6 °/0 Ι-ί τοΰ συγκομιζομένου
ποσοΰ των πρ&ιόντων τούταν είσπράττεται δι' έτ7ΐ5ί*ί
έ/.;.(.■; Ο ώ: ε ϋ ς καί καταοάλλίται υπό μέν των οορολογουμενων
πι,ρχγωγών πρός τ^ύς μΐοθωτάς είς εΐδθί, υπο δέ των
μι^Οωτών ~Το; τυ Δ,-;χ;7.ον είς χρηαχ.
Αρθρον 2) Τα -ροίόντα ταΰτχ ίίίί τα άκόλου^χ:
α) Ο σϊτος, ή κοιθό, ή βρώι/.η, ό άρχβόσ'τος, ή σίκχλι;
κτλ.
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ϊ12«
β) Τα ξηρά δσπριχ· οίον κουκΐά, ρεβύθυχ, φακή, φχιόλι*
φχβαι, λαθούρια λομμτινάρια, π ζέλ'.α ρόβ·, βίκος, κτλ.
γ) Τό σησάμιον, ό βάμβαξ, τό Λΐνάρι.
Άρθον 3) Πρός βεβαίωσ,ν καί εϊσπρο'ξιν τοθ φόρου τούτου
διαιρεϊται ή νήσος μ?,τά των παρακειμένας αύτη νησιδίων
είς οικονομικάς —ερ·φερβ?χς, οριζομένας δι' αποφάσεως τοΰ
Ιυμβουλίου τής 'Βίκτίλειτ:κης Επιτροπής, δημοσιεύομεν^
έν τώ πχ:αρτήμχτι τής Εφημερίδος τή; Κυβερ-ήσεως
Αί οικονομικαί πιριφ$'ρ$!«.ι άποτελοΰτ.ν Ι'διχ ν!/.ονο'Λΐκά.
δ'.αμερίσματα ασχετχ ~ρός πασάν άλλην οΊοικηταην διχίρε-τιν
Αί άπαξ όρισθεΐσχι οικονομικαί περιφέρειαι δύνανται ν ά.
μεταρρυθμιοθκσι δ:' ετέρας όμοίχς αποφάσεως, έ^^δ:-
μένη; —ροτάσ-ι τοΰ επί των Οί/.ονομικών Έπιτρόπου, στ-α-
ριζομέν/) επί γνωμοδοτήσίως τοΰ ο;/.είου Νομάρχου.
"Αρθρον 4) Εκάστη οΐ/.ονομική πϊριφε'ρεια (μουκχτά)
περιλαμβάνει τα, έν τοίς άνε'ΛχΟεν γνωστοϊς όοίοις αυτής
ευρισκόμενα κτήματα. Ό δέ ϊπί των συγκομιζΌμε'νων δη"η-
τριακών προΊόντων παντός εΐδους φόρος καταβάλλεται υπό
των φορολογουμίνων είς τό μιοθωτήν της Οΐκο/ομΐ'.ής
περιφερείας ίντος τής οποίας κείται το κτημχ. Ε αν
τμήμά τι κείιαι επί όυο ή πλειόνων οικονομικωσ ηεριφε-- .
ρειών, ό φόρος δ' "χαοτον των τμημάτων τοΰ κτήμχτος
τούτου καταβάλλεται είς τόν μισθωτήν τοΰ φόρου τής
οίκονομικής περιφερείας, έν γ) κείται έκαστον τμήμχ.
Κατ' εξαίρεσιν των ι τή προηγουμ.;η ~αραγράφω όρι-
ζομένων, έν τω Νομώ Λχσηθίου εκάστη ονονομική περιφε'ρεια ;
περιλαμβχνει τα κτημχτχ' των έν ιή νίριοχή αυτής
κχτοικούντων φορολογουμένων, ό δέ επι των συγ,'ομιζΌμένων '
δημητριακών προϊόντων παντός εϊδους φόρος καταβάλλεται;
υπό των φορολογουμένωνεϊς τόν μισθωτήν τής οικονομικήν ;
περιφερείας, έντός τής οποίας κατοικοίσιν ούτοι καί ουχί είς |
τόν μισθωτήν τής οικονομικήν περιφερείας, έν γ τυχόν κείται .
μέρος η καί τό ό'λον των κτημάτων των* ή διάταξις αύτη |
έφχρμόζεται έφ' όσον τα ,τήμ:'.τχ ταΰτχ ευρίσκονται έν τω
δήιιω τής κατοι:·«ίας τοΰ φορ"λογουμίνου. 'Κάν ό'μως μέρος
η τό όλον των κτημάτων φορολογ-,νμίνου τινός κείται έν τή
οίκονομική', περιφερεία εΰρ'.σκομί'νγι έκτός το Δήμου τής
χχτοικίας αύτοΰ, ό φόρος καταβάλλεται εί-; τόν μιιθωτον τής
οικονομ, νής περιφερείας έ11 τος τής οποίας κείνται έν όλω ή έν
μέρει τα ά/.ίνητα. 'Κν ή δέ πεοιπτώΐει μέρος η τό όλον
των κτημάτων φορολογουμένου τινοι κείται έντος ο'κονο-
μικής τΐίριφερείας εκτεινομένης επί δύο ο πλε-όνων δήμω-', ι
ό φόρος καταβάλλεται είς τύν μ σθωτήν τής οικονομικήν
περιφερείας έντός τής οποίας κατοικεί ό φορολογούμενο:.
Αί δ'Λτάξεις τής προτγουμε'νης παραγράφου όσον άφορα
τάς περιοχάς των οίκονο^.ικών περιφ;ρε ών έν σχέσει πρός
τάς των δήμων, θε'λουσιν ίσχυδΐ καί μετά τίν καθορισμόν
νέων δηαοτικών περιφερειών, 7>>μβανο;;ένο)ν ΰπ δψιν ώς
πρός την εφαρμογήν των διατάξεων τού.ών των ό:·'ω/των
η^η ύπαργο^σών δημοτικήν πί·- φ·ρειών.
Β'.) Κκμίσθωσις τού φόυου
"Αρθρον δ. Ή Ικμίσθωσις τοΰ φόρου γίνετχι κατ ε'τος
επι τ?ί βάο-ει διακηρύξε^ς τής Άν. Διευθ, των Οίκον-μι-
κδν δηαοσιευοαένης έν τώ παραρτήα,ατι τής "Εφημερίδος
Ι ϊ '' ι Ι*» ιι»
τής Κυβερνήσεως έντός τοΰ -'.ηνος Μαρτί',υ /.χ'ι δς'/.χ τού
λαχιστον ημέρας πρό τής ημέρας της άιεςα-,ωγης της οη-
Άρθρον 6 Ή πλειοδοτική δημοπρασία δΐίξάγετα επί
συνεχίΤς ήμε'ρας έν τοίς Νομαρχιακοΐς καταστήμασι ενώπιον
τριμελών Επιτοοπε ών, άποτελουμίνων νι τώ/ Νομαρ-
χών κα'ι των έν ταίς εδοχ'ς των Νομ-ώ/ Δηι>.άρχ'·)ν καί Ει-
ρηνοδικών η των νομ,'ρ.ων αυτών άναπληρ'ϋτων '7ι κα'ι αλ-
λων δημοσ'ων η δημοτικήν ΰπαλλήλο'. Ι
"Αρθρον 7 Κν τγι προκτιρυξει έ*-.ο; αλ>ων όριζεια·., ι.> '
αί ϋϊΐμοπρχπίχ, είναι τελδΐωτικαί η μή, ώς α% τό ποσόν τοτί
προϋπολ γιζομένου μιοθώματος τοϋ φόρου έκάστης οίκονί-
μικής τΓεριφερε'χς ώς τοιούτον μ'σθωμα, άποτελοϋν την πρώ¬
την προσφορχν, διά την [Λίοθωσιν τού φόρου, τίθεται ήλατ-
τωΐλίνος κατά 20 /0 ό μέσος ό'ρος των μισθωμάτων των
τριών τΓροηγουιχί'νων έτών εάν κατά τι των έτων τούτων
δέν έ'χει έλ|/.:σθωθή ό φόρος, λαμβάνηται ύπ' βψιν τό μίι-
Οω;;.χ τής κατά τό εγγύτερον ετος «ν τώ παρίλθόντι γινο-
με'νης ΐΛΐσθώσδως, με'/ρις ού συμπληρωθή ό άριθμός τριών
έτών,
Άρθρον 8. Πας πλίΐοδότης είνε δεκ,τός είς την έκάοτοτε
προκΌρυϊ'ίθΐΛέν/·,ν δημοπραοίαν, άν προσαγάγ·/ι είς την 'Επι-
τροπεία,ν, την δ'.εξάγουσαν ταύτην γρχμμάτιον πχραλαβής,
πιττοπθ'.οΰν δ'τ; κχτέθηκε λόγω χρηματικής εγγυήσεως Είς
τι Ταμείον τοΰ Δημοσίου η τής Τραπέζης Κρήτης ποσόν
ΐσο; πρός τό δεκατοντοϋ έν τή διακηρύζει άναφερομένου μι-
κϊήωαχτος. Τό γρχμμχτιον τουτο άπ'.^τρέφίται πρόςτούς άπ^-
τυνόντας κα,τά τάν συνχγωνισμόν, συντασσομένου ο'πισθεν
αύττ-ΰ υπό τοΰ Προέδρου τής οϊκείας Επιτροπείας τής απαι¬
τουμένης διατακτικ,ής πράξεως περί έπιστρσφής τής εγγυή¬
σεως ύχό τοΰ Ταμ'ου, παρ' ώ εγένετο ή κατάθίσ.ς ταύτης.
"Αρθρον 9. 11)ην τοϋ κα.τά τό προηγούμενον άρθρον γραμ-
ιχατίου έ'κχσος πλε-οδότης όποχρεοΰται νά προσα·άγη πι-
στοποίησιν τοθ ΤαΐΑΐ'ου, έν τή περιφερεία τοΰ όποίου κίϊτα,ι
ή Οϊ.ιονοχΆη περιφερεια διά την μίσθωσιν τής οποίας κατα-
θίχει ->ήν νόμιμον εγγύησιν, ότι ^έν όφείλει είς τό Δημόσιον
χρε'ος ληςιττρόθίσμο* ύπερβαϊ^ον τάς !00 δραχμάί. Ό μη
προιΐαγαγών την ~ιστ>τθ''ησιν -αύτην δέν γίνεται δίκτίς είς
την δημοπρασίαν.
"Αρθρον 10. »ί προσφοραί γίνονται «ίς άκ»ραίας μονά-
δας κα'ι δραχμάς.
"Αρθρον
II.
Δι' εκάστην οίκονςμικην πίριφίριιαν συν-
τάσσεται ίδιον πρακτικόν δημ.οπρασίας, έφ' δσον δέν πίρα-
τοΰται ή διεςαγωγή τ/ς δημο.τρασίας έκάστης οίκονομικής
περιφερείας, ό ΙΙρόίδρος ίκάστης Επιτροπείας ΰποβάλλιι
άμελλητ'ι τα πρακτικά τής δημοπρα,σίας είς τόν επί των
Οίκονομικών 'ί'πίτροπον, άφ' ςύ προηγουμένως πάντα τα
μέλη τής οίκ,βίας Επιτροπείας ύπο^ράψωσν ο"!τά χχί ση-
μίιώοωσι κάτωθι των πρακτικών τούτων τη/ γνώμην αυτών
περί τοΰ άν ή τιμν'ι, είς ην εγένετο ή κ«τακύ:ωσις τής εκμι¬
σθώσεως, είνε συμφερουσα ί μη είς τό Δημόσιον.
"Αρ9ρο 1"?. ΛΛ.ν '-ί τή διακηρύξη δέν ό|,'.ζηται, ότι ή
ένεργτ,θησομένη πλίΐοδοτ κή δημοπρασία είνε τελί'.ωτική, δέν
έγίνενο δέ έντός'έξ τδ ~ολύ ημερών άπό τής ήμε'ρας τής λή¬
ψεως των τ5ρακτ!Λ'5ν, μ.ή συμπεριλααβανομ.ενης, ί!ς τόν επί
των Οικονομικήν 'Κπίτροπον νε'χ προσφορά, άνωτε'ρχ τής
τοΰ άνχκηρυνθεντ&ς τίλευται'ϋυ πλειοδότου κατά 5 τούλχ-
νιστον τοίς οΐο, ό Επίτροπος δύνχται, κατ οίκείαν κρίσιν,
νά έπ'.κυρώίη η μή ταύτην, λαμβάνων ύπ' δψ ν τό «ΐυμφί-
ρον τοΰ Δημοσίου.
"Αοθρον 13. 'ί^ν ττίριπτώσε; καθ ην εγένετο ή κατά τό
προηγούμενον άρΟρο-' προσφορα είς τόν Έπίτροπον, ϋπο-
νρεοϋται ούτος νχ άκυρώστ) -.ήν δημοπρασίαν δι' αποφά¬
σεως τού κχϊ έντός τό π:λύ 1 δ ημερών να προκηρύξη διά
τελευταίαν φοράν νέαν πλειοδοτικήν δημοπρασίαν, ενώπιον
τής αυτής Έττιτροτείας, δημ· σιεΰων έν τή Έφημίρίδι τής
Κυβερνήσεως την σχετικήν διακήρυζιν.
(Ο προκαλέσας κατά τό προηγούμενον έδάφιον την επανα¬
ληπτικήν τχύτν,ν δημοπρασίαν π)ειοδότης άνακηρυσσεται
ό;:στικός μισθωτής τοΰ φόρου, εάν κατά την διεξαγωγήν
α'^τής δέ/ προσ=νεχΟή ανώτερον μίσθωμα τοΰ ύπ' έκείνου
προτενε/Οε'ντο:. Έν τή οΊακηρυξει δύναται νά τιθή καί ό
εξής όρος. (-.«ν κατά την ^.εξαγωγήν τής έπχναληπτικής
δημοπρασίας προσενεχθή μίσθωμχ ανώτερον τής προσ-
φοράς τού προκαλισαντος τ/;ν πλιιοδίσίαν ή και έν ν) έ'τι
114
ΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣιΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
περιπτώσει δέν γείν/) τοιαύτη κρείσ-ο>ν π?θ7ρο;ά, ό έ-ί των
Οί«νομικών Διοικων Έπίτροπος δ.κχ:ο:,τχ!,;άν κρίν/] χσ.μ-
φορον ϊϊς τό Δημόσιον την γενομένην τ=λ;υτχίαν προσφορκν
νχ άκ,υρώοη τό άποτέλεσμχ της δϊ)μοπρχσίας κα'ι νά δια¬
τάξη £Ϊτί την επανάληψιν τη; όν)ο-θτςρχ'ίχς είτε ;ήν διά ζυ-
(Ίστών εϊσπρχζ.ν τ:ν "ίρθ'>. (εΗτίλε τχ'χ περίοδον τοϋ χ:-
Ορου τούτου ετέθη ώς ετροποποιήθη ΰ,~ό τού υπ' χ^ '). "1 ο
της 21 Μαρτίου 1912 Δ'.χτάγματος).
"Αρθρον 14. Άν δημοπρχσίχ τις ώρίοθη έν τη διχκηρύ-
ξει ώς τελειωτική, άνακ.η;ύσσετχ! οριστικάς μισθωτης ό τό-
/δυταϊος πλειοδότης, δεν δύναται δίνά χκυοωθί) ή δ/)/.οπρχ-
σ'α αύτη, έκτός άν ένηργήδη παρά τάς διάταξις τοϋ πχ-
ρόντος Διατάγρατος.
Άρθρον 15. Δι'ό'σας δημοπρασίχς 6 επί ιόν ΟιΆονοΐΛ:-
*ών 'Επίτροπος έγκρ'ν·ι την γενομένην /.χτακύρ.·>7!ι/, Ι κ. δ ί δ £ ι
σ/ετικην απόφασιν /.χΐ κοινοποιει" ταύτην είς τ·: ν οικείον Νο¬
μάρχην, όστις προσ^αλεΐ τού; τελ$υταίους πλειό ίότχς (όρΐστι-
κοϋς μισθωτχς), ό'πως προσέλθωσι παρ'αύτώ κ,χί συντάςωσι
τα μισθωτόρια συμβόλχια. Τα ούτω συντχσσόμίνχ συμβό-
λχ;α ύποβάλλοντα: υπό των Νομχρνών είς την Α. Δ. των
Οικονομικήν ητ.ς φροντίζει περί τής βεβχιώσβως καί είσ-
πράξεως των έν αυτοίς άνοιοϊρο^Ινων [/.ιιθωμάτω Τα κη-
ρύχ.6ΐα δικχιώμχτα κχ·. τα συ;χδολχιογραφ·.κά, δικχιώμχτχ κα'ι
τέλη βχρύνουσι τού; μιιθωτάς ϋποχοεοαε'νους νχ /.χτχβά-
λωσι κχί την ό'χπάνην δύο αντιγραφέν τού |Λΐ7θωτηρίο·ι
συμβολαίου.
Άρθρον 16. Ό μισθωτης ύτ:οχρ:οΰτχ; κχτα. τη^ τθνταξιν
τού Συμβολχίου νχ προτχγάγγ, άςΐϊχρίους έγγυητχς, ών το
άςιόχρεων έςελίγ/ει ό οίκεϊος Νομάρνη:. Οί έγγ^ητχί ΰπο-
χρίθΰντχι νά προσχγάγωσ; κχί την κατά τό αρθρον 9 ~ στο-
ποίησιν.
"Αρθρον 17. Οί Ιγγυητα'ι μετά τοϋ μΐιτδωτοΰ είιιν άλ-
ληλεγγύως ύπεύθυνοι άπέναντι τού1 Δημοιτίου χνδυ τοΰ δι-
'.αιώματος Τη; διαιρέσεως η διζήσεως, δι' ολο· τα μ-'ΐθωμα
αετά των ένδεχομένων τόκων ύπερη|Λίρίας κχί έξόδων ίχτε-
λέσεως μδχρ'ί όλοσ/εροΰς έςοφλήσεως, καθώς καΐ διχ την
μή συμμόρφνοσιν τοϋ μισθωτοΰ πρός τοΰς ό'ρους τοΰ παρόν¬
τος Διατάγματος καί της σχετιχής διχκηρύξεως έ/.μ,ισθώ-
σεως.
"Αρθρ-ν 18. Εάν τις των άν:· κηρυχθί'ντων όριττιχ.ών
ΐΛΐοΟωτών αρνηθή νχ προσί'λθ'/), ό.τως ιίυντάξγ) τό μιτίωτό-
ριον συμβόλαιον η προσέλθ/) μέν, άλλ' άρνηθ?ί νχ προσχγάγη
ίί δέν προσαγϊγιτι άξιοχρέους έγγυητχς, ή κχτατεθβϊσχ ΰτ:1
χϋτοϋ χρηματική εγγύησις ν,χ-Λ τό άρθρον 8 τοΰ Διχτάγ-
μα,τος τούτου κχτχπίπτε: υπέρ τοϋ Δημοσίου, /.ηρύοσί-τχι
δ' ούτος ϊκπτωτος της μισθώσεως, προκηρύσσεται νέα τε-
λβΐωτική δηα,οπρχσία εκμισθώσεως τού φόρου είς βάρος τού
/αί ύποχρεοΰται είς την πρός τό Δημόσιον πληρωαί)ν τής
επί έλαττον διχφορχς, ήτις τυχόν ηθίλε προκύψη κ,χτχ την
ενέργειαν τής επαναληπτικήν δημοπρχσ.'ας. Έχν λχτχ την
έ-ανχληπτικην ταύτην δηαοπρχσίαν προκύψη αυςησις τ:ϋ
μισθώινατος ό κηρυχθείς ^Απτωτος ουδέν δύναται νχ απαι¬
τήση, τής ώφελίίχς ταύτης προσητωμένης υπό τοϋ Δηαο-
οίον.
Άρθρον 19. * 11 καταβάλη τοϋ μισαώαχτο; Οχ γΐνετχί ίίς
δύο ΐσχς δόσιις, ών ή μ$ν πληρωτί'χ τί;ν 31 Ιουλίου, ή δέ
την 30 Σεπτίαορίου ΐδίου έ'τους. Είς την τίλευτχίχν τχύ-
την δόσιν συμψηφίζίτχι ή κχΓχτεθίΐαί'νη χρημχτ'.κη έγγύ-
τσις.
Άρθρον 20. Δέν έπιτρίπετχι συαψη^ιισαός ό'^:λος τ;ϋ
Δημοσίου πρός τό μίσθωυχ.
Γ. Βεβαίωαις καί εΐβπραςις τοΰ φόρου
έν αίς οικονομικάς πε^ιφίρείαις δέν
έξεμιοθώθη ούτος
"Αρθρον 21. Είς οσχς οίΑονομι/.άς πβριφερείας, δέν
έπρχγματοπο'.ήθη δια των δημοπρχσιών ή έ/ίΐΛ'σθωσις τοΰ
φόρου, ούτος δΐσπρχττετα; είς ίί^ος, ή δέ βίβχίωιις κχί
δι'
είσπραξις αύτοϋ ένεργείτχι υπό τώ; 5Γ εκάστην ΙΙϊρινήν
περίοδον διοριζομένων ζυγΐ';τών, διά ζυγίσεως έν τοίς άλω-
νίοις καί τοίς άγροίς κατά την συγκομιδήν καί πρίν η τα
φορολογούμενα. προιόντα μετχφερθώσιν ές αυτών είς τάς
Ί.;~.'/)'ίι,:?Λ Ύ'. τα- ο'/.ίχς των ΐδιοχ.τητών,
Ή ποσότης των φορολογουμένων ειοων οριί,εταϊ είς οκά¬
δας.
Άρθρον 22. 'Ο επί των Οικονομικαί·/ Έπίτροπος γνω-
ρίζει νς τοΰς οί/.£'Όυς Νομάρχας δι' έγγράφου τού τάς κχτά
τό προηγούμϊνον άρθρον Οικονομικάς περιφερη'αί, ούτοι
δέ ποοβχίνο·.σ:ν είς τϊν διορ.συόν άνχλόγου πρός την παρα¬
γωγήν εκχϊτης οί/.ονομι/.ής περιφερείας χρΐν'μοΰ ζυγιστών
έκλίγοντες τούτους Ι/. των μάλλον φερεγγΰων καί έγραμ-
μάτω; κχτοίχ.ων των οί;-;είων οϊκοομ!χών περ φερείών η άλ-
λων ,'.ειμίνων έγγΰς τούτον;, εν ή περ:;;τώσ,ι (.·έν έςευρί-
σκοντ.χι νά κατάλληλα πρόσωπα έν αϋταίς.
Τοΰς οΊορ'.σμ.ούς'τού,ους άνχφέρουσιν άμ.'λλτ,τί είς την Α.
Δ. -ών Οίκο/ομ'.κων.
'Άρθρ.ν 23. Τα βεβαιοΰμ,δνχ ύ—ό των ζυγίστών προϊόντα
κατχγράφονα: υπό των ζυγιστών είς είδικά βιβλιάρια, ονν-
τίταγμ.ένχ χ.χί κρχτούμενχ κατά '."ό σχετικόν ύπόόειγμα ;:αί
τάς όδηγίχς τοΰ Γεν. Λογιστηρίου
Άρθρον 24. Ή έν λόγω διά ζυγίσεως βεβαι'ωσις κχί
είσπραξις τοΰ φόρου άρχεται ά"ό 1 Μχίου καί δι»ρκ£ϊ
μ.ε'χρι τής 30/ις Σίπτεμβρίου εκάστου ετους η καί πέραν
-ής «πο/ής ταύτης. "Λμχ τή ληξεΐ τής βίβχιώσεως ϋποβ^λ-
Λο;τα! τα σχετικά β-.8λιάρια υπό τ'.ΰ ζυγιστού είς τοΰς
οίκείου-; Δ/]μάρ/;_ους, οΐτ.νός κατκ,ρτίζουσ'.ν επί τή βάσει των
είρημε'νω-' β-.βλιαρίων τοΰς -ρορολογικοΰς καταλόγους των
οικονομικήν περιφίρ«ιών των οΐκείων Δημων, οΰς ΰ7:οβάλ-
λυυσιν μΐτά των βιβλιχριων τούταν καί των στελεχών των
έκδοθε'ντων διπλοτύπων άποδεικτικών ίίσπράξεων είς τοΰς
άρμοδίους Νομάρχας.
Αρθρον 2ί. Οί παραγωγείς ύπο^ρ.οϋ^τ/.ι νά μίταφε'-
ρωτιν είς την κατχ τό επόμενον άρθρον πλησίεστέραν απο¬
θήκην κχί παραδίδωσιν είς τον ζυγιστήν τόν άνχλογοΰντα
αυτοίς φόρον είς είόος, οριζομένου είς 6 °/0 επί τοΰ συνόλου
τής παρχγωγής. έ τί άποδείς.', τοϋ οίκει'ου ζυγ;στοΰ έκ δι-
πλοτΰπου στελέχους έκκοπταμί'νη. Τής άποδείςεως δέ ταύτης
ο άρ'θμό; σΛ,μειοΰται ΰπ: τοϋ ζυγιστςϋ έν τω κατχ τό άρ¬
θρον 23 βιολ χρίω κχί ένχντι τοΰ όνόματος τοΰ καταέχ-
λοντος το φόρον παραγωγέων
Άρθρον 26. Τχ ν.~ί·)χ:τ τοϋ γ..Ζ) ανγκομιζό^.ενχ υπό
των ζυγ.στών δ/;μητριχκά προϊόντα άποθηκίΰουσιν ούτοι είς
ιδίας αποθήκας κχί μ:τά τό πε'ρχς τής ό:σ/-εροΰς βεβαιώ-
σεως χχί είσπράς'εως τοϋ φόρου παραδίδουσιν αύτά έν ώ
τόπω εισίν άποθηκίυμέ',α εις τόν οί/.εϊον Δήμαρχον άφ' ου
πρώτον έκπέσωσ.ν ές αυτών, λόγω δικαιώματος βίβα'.ώσϊως
κχί ίίσπράξεως τοϋ '/.οοι 5 °/0 επί τοΰ ποσοϋ τής είσπρχ-
ζεως. Οί ζυγισταί είς ούδεμ.ίαν δι/.κιοΰντα; αποζημίωσιν
λόγω ένο'.κίου των άποθ/)κών, έν αίς έναποθί'τουσι τα ά~5-
ναντι τοΰ φόρου ΰπ' χότών συνκομιζόμενχ δημητριακά, ώς
καί διχ πα,σχν άλλην δχ ΐτάνην γίνομένην ύπ αυτών διά την
συσκευήν, μεταφοράν κχί άτ:οθήκ.ίυσ.ν των είσπραχθί'ντων
προϊόντων.
Άρθρον 27. Οί δήμχρχοι παρχλχμβά^οντες τα δημ^ι-
τρ:χκχ προϊόντχ, κατά τό προηγούμενον άρθρον παρά των
-,υ^'.στών, συντχσσουσ: πρωτοκολ)ον παοαλχβής είς '?!~
πλούν, υπο-, ρχφόμεν^ν ά ;ό κοινοϋ ύπ' αμφοτέρων. Τα £''
των πρωτοκόλλων παοαδί6ε:αι εί; τόν ζυγιστήν, τό έτιρεν
κρχτεί ό Δήαχρνο^, καί τό τοίτον ΰποοχλλει ούιος είς τάν
χ?αο
ρ
"Άρθρον 28. Έν τω πρωτο/.ολλω παραδοσεω, /.χί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
11Κ
ραλαβής γίνετχι μνεία. κεχωρ.σαένως τής οίκονψΐ/.ή; γ.$3·.-
φερίίχς, είς η' άντκουν τα πχρχληφθεντα δημητοιχ/.χ π^ι-
οντα, τό ειόος κ-αί τό βχρος χϋτών εν ·7-νό)ω έπισυνχπτε-
τχι δ' είς ι ό πχρά τοΰ Δηαάρχου πχραλααβχνόρΐ.ενοί πρω-
το*ολον τότε σχέτ κ, ο ν β ξλιάνΐ;/ κχι -λ στελε'χη των υπό
τοϋ ζυγιστοΰ ΕΛδοϋέντων 6 πλ-τυ^ων άποόειΐ'.τΐ^ών είσπρχ-
ξίως.
Άρθρον 29. Τα κατά τό προηγούμενον άρθρον παρχλη-
φθε'ντα δημητριχκ,ά σ,οχευχ,θντχι £Ϊς σχΛκους κχ. άποθη-
^εΰονται είς ιδίας αποθήκας έπιμελειχ των Δημάργων· τα
. - « · · >·. ■ ' , , , .
ίζοόα μετα,φορας, η χςια ιών σχκκων και το ενοίκιον χπο-
(,η-ί,ύν καταβάλλονται υπό των Δημαρχείον δια λ)σμόν τοΰ
Δημοσίου.'
"Αρθρον 30. Τά^πρεϊό^τα ταυτα, έή-ποιεΰντχι κχτχ τά£
διατάξίΐς τοΰ Νόμου^356 κ,χί τάς σχεπος τοιαύτας ιοϋ
παρόντος Διατά'. ματος έν δτ.μοσίω τ;) ίπτορ χσμω, -ρο^.η
ρυσσομένω υπό των Νομαρχών δ ά διακηρύςεώς των δτ,μο-
πιευμίνης έν τω παρχρτηματι της Εφτμερίδος της Κυβερ¬
νήσεως δίΛΧ πίντε τ ο ττυλύ τ,ρ.ϊρας μετχ την ύποβ&λην τοϋ
έν άρθρω 27 άνα(/ερομένου πρωτοχολλου.
"Άρθρον 31. Είς τάς κατά τό ΤΕροηγί-ύ>ενο^ χ'νθρον οιχ
/(.ηρύζε ς πλεΐ(.δοτ!>!.ών δτ;μοπρασιών, έκτός αλλων όρίζετχι
χπαί,αιττ,τως ή ~ρώτη προσ'^ρα δι' ϊ%χα:^ ιϊδος έκ των
£/.~ο;ονμ.ίνων δη^Λν,.τρίακ.ών πρ^ίόντων κχτωτί':χ χ.ατχ ΙΟολ
της άγορα,ίας αυτών τιμτ,ς' πρός δέ διι έπαφίετχι ίΐς ττ,ν
κρίσιν τοϋ οίκείου Νομάρχου, λχμβάνο%τος ύπ 5ψιν τό συμ¬
φέρον τοϋ Δημόσιον, τό δ;κ.αίωμ.α. -ινίς έγκρ ίΐεως η μη της
όριστικης κα,τβκυρώσεως καί ότι έν τγ, δίυτε'ρα περιπτώσει
ί-ί·· άποκ· χ ό τίλευταΐος πλειθδόιης ουδέν δ.χ.α'ωμχ κχτχ
τοϋ Δημοσίου.
"Άρθρον 32. ΊΙ πλειόδς,τικη δτμο^ρχίϊ'α της έκ,ποιητε-
ως των δημητρια,κών ττροϊόντων δύ-.χτχι χ ί^ανχ'/ηορθϊ)
δτχς φοράς ηθίλε /.ρι'>η ά,ναγκχϊί/^, δ .τ ως ιςχσφχλΐί^ώσι
τνμ^ε'ρουσαι τιμαί ύπΐρ :οϋ ι. ηυιισίθ'..
"Αρθρον 33. Τα έκπλειτνηρ.άσμχτχ κ,χτχοχλ' οντχι τί ι;
μετρητοΐς ίίς τό Δημόσιον Ταμείον.
Άρθρον 34. Τα δημ,οπρχτηθε'ντχ δη;Αθτριχκχ προϊίντα
πχραδίδονται είς τόν τίλευταϊον ΰττερΟεαχτ.σττΓ', επ ονόΐλχτι
τοΰ όποίου εγένετο ή όρ.στική κχταχ.ΰρωσ ζ, Χ9 '-ύ πρώτον |
προσαγάγη είς τόν οικείον Νομάρχην γρχμμχτιο-ν πχρχλχ-
βθ'ς δημοσίου ταμείου, έο.φχϊνον την είς άκ,έ.χιον κχτχοο- :
λήν τοΰ έχπλειστηριάσμα,τος.
Άρθρον 35. Πρός έξχκρίβωα.ν τής όλοσχεροϋ; τοΰ [ίίβχι-
ωθέντος φόρου είσπράξευς, οί Νομάρχαι πχρχβάλλουσι τα
πχραδιδομενα. αυτοίς στελέχη των υφ' εκάστου ,υγιοτοϋ !
έκδοθδντων άποδιικτιχών ε'ισΐτρχςΐεως πρός τχ έν τοίς σχε-
"ΐχ.οΐς (Ιιβλιαρίοις ιτοσά της πχραγωγής Αχτ' δνοαχ πχρχ-
γωγε'ως κχι διά τα τυ/όν άπομείνοντχ καθυστερήματχ,
ουντάσσουσι καθυστίρηματικοϋς χ.ατα,λόγους, έν οίς περι-
λαμβάνοντχι τό δνομχ τοΰ παραγωγεως το ίίζ οκάδας σύ¬
νολον τής παραγωγής κα'ι ή υπό τοϋς δρου; τοϋ άρθρου 30
έξακριβωθηβομίνη άζίχ είς μχτρητχ, ιϊς την πλη;ωα/,ν των
οποίων υποχρεούνται οί ((.αθυστερήσαντί; την είς εΐδος κα¬
ταβολήν τοΰ φόρου παραγωγής. Οί κχτάλογοι ούτοι ναο.-
βαζόντων άμιλλητί υπό των Νομαρχών ίίς τοϋς οί/-ίους
Ταμίας πρός βίβαίωσιν τοΰ φόρου ώς δημοσίου έσοόου κχι
είσπραξιν αΰτοΰ συμφώνως ταίς διατάςεσι τοΰ Νόμου πιρ'ι
είσιτράξιως δημοσίων έσόδων.
Γενκα Διατάξε ς
"ΑρσροΜ 36. Ό όπωοδ/,ποτ* άτιοχρΰτττων φορολογητέχ
δημητριακά, τίροΐόντα, ώς καΐ ό όπωσοηποτι ύπι/.ουγών εν
ϊλω η έν μίριι τόν επί τής κχτανχλώίίως φόρον είτε πρός τό
δημόσιον εϊτι πρός τοΰς μισθωτχς τοΰ φόρου τούτου, τιμω-
(ίίϊται διχ των επομένην ποινών διά (ρυλχκίΐίως μίχρι
Λύο ι;.·/), ώ ν διχ πλ/ρωμής διπλοΰ φόρου καΐ διά προστίμου
είνι·. ό Είρηνοδίκης τής πριφερείας, έν ή Ιλχβε χώ¬
ραν τό άδίχ,ημχ. όστις όρείλει νί έκδικάζη την υπόθεσιν
ίκτός 8 ή;Λΐρών ά-ρ' ής έγε'νετο ή μήννυσις" ή κλήσις πρός
τόν Λχτηγορούιο,ενον κοινοπβΐίϊται τουλάχιστον πρό 48 ώρών.
"Αρθρον 37. Τό δημόσιον ουδέν δίκχίωαα άποζημ'ώσεως
χνχγνωρίζει πρός τοϋς μισθωτάς τοΰ φό;ου έχί των συγ-
κομιζομε'νων δημητριακών προϊόντων δι' έ·.δεχ:με'νην θιοαη-
νίαν η ά)λα. άπροοπτα άτυχημχτα.
Άρθρον 38. Δι' ό'σχς τυχόν οϊκονομικχς περιφερείας δίν
κατωρθώθη ή έκμίσθωσις τού προκειμε'νου φόρου με'χρι τής
ίθ νΐαί;υ 19ί 1 τό δη·;.05.ον δΰνατχι νά ενεργηθή διχ των
ΰπ αύ:οΰ ό.ορ.σθησομε'νων ζυγιστών άπ' ιΰθεία; καί διά,
λ)σμόν τοΰ χναδειχθησο^.ίνου όριιτικ,οΰ μ σθωτοϋ την τι
βεβαίωσιν καί είσπραξιν αΰτοΰ επί τή βάσει των ^πό τοΰ
Γενικοΰ Λογιστηρίου χί^χνον σμε'-ίων {ιδικών β.βλ-αρίων κχι
διπλοτύπων άποοιικτυ'.ών είσ-τράζεως.
Αρθρον 39. Τόν ςϋ-ο είστραχθησόμίνον φόρον είς 'ε'δας,
τιαραδίδει ό ζνγ.στης έκ των χτοθ/,κών είς άς τόν εχει άπο-
(Ιηκεύσει επί τή βχσίΐ των ύττ' αύτοΰ κρατουμίνων στιλε-
χών διπλοτύπων χττοδεΐΛτικ." ν είσπρ.-ίξεως είς τόν άναδιι-
χθε'ντα οριστικόν ΐΛΐσθωτην, άρ ού προτ,γουμενως έκπέιη
πρός ίδιον δφελος έ* τοϋ φόρου .ούτου 5 ο)ο λόγω οΊκχι-
ώαχτος β^βχ'.ώσεως κχ! είστοάζεως. 'Ωσχΰτως ό ζυγιστής
πικρχδίδει είς τόν άναδεΐ/·Οηοόμίνον ;/. σθί^>τήν πίναχα ύπο-
γεγρχμμί'νον παρ' αΰτοϋ έιχφχίνοντα κατ' ονοαχτεπών·. (χον
καί κατοικίαν τούς πχρχγωγ,-ΐς, τούς κχθυστερησχντχς την
πλη.ωμήν τοΰ βίβχ (υΟέ·τος είς 'ϊίροί τ,υν φόρου ώ; χ.χί
τα *3.θυστ!ρή;/.χτχ χχτ ιΐό'ος /.χϊ ποσοτητχ, όπως ο μΐΐθω·
τή; φροντίσιτ) —ερί τής εϊτ.τ ζ;:ό: τω/ δι' ΐ^ιον λογχριχομόν.
Δ'.ά τα τοιχύτχ κχΟυ·ϊτέρό'Λ> τχ -.ό δ/ι;ΑΟίΐον ούδίμ'χν
>'νχλχαβχνει εύ'.'ύνην χΓε'νχντι ιοϋ μισθω-οϋ.
ΆιΟ^ον 40. Ό |Λΐσ''ω·:-/)· ύ-τοχρεοΰτχι >χ /.χτχβχλη είς
τόν ζυγιστήν 5 ^)ο κχι έτι τύν ανωτέρω κχθ,σ:ερηαάτων
λόγω δ /.χιώμχτος β-βχ ώ^εως.
"Αρθρον 41. Τχ ε;ς τοϋς ν;ν Δημάρχους δυνάιχει τεθ
-Χϋόντος ιατχγματο; χ χ-.Λ/αενχ /.χθήκοντχ θέλουσιν εκ-
πληοοϊ μετχ την χντ.κχτ ■ τ: χτιν των ηιη υ-χρχουσων Λη-
μοτικών τκρ·φε ειών οί άν- ν.χτχ-ίΤ/.ίτοντες τούτους.
"Αρθρον 42. Τχ ύ-' ά:.θ;Λούς 893 τή; 5 Μχρτίου ' 906,
257 'τή'ς 27 Μχρτίου '*χ'ι 25 τής 5 Απριλίου 1910
ΛιατχγΐΛχτα. κατχργοϋντχ!,
Άρθρον 43. Τό πχρόν Διχταγμα ίσχΰιι άπά τής έν
τω πχρχρτηματι τ^ς 'Κοτ,αερι'δος τής Κυβερνήσεως όη-
μοσ:εΰσεώ; τού.
Ό επί των Ο'κονου.'.Αώ' 1ι!π'τροπος θέλει δημοσΐίύσει
κ,χϊ έκτελε'σει τό παρόν Διά-αν^α.
Έν Χανίοις τή 20 Μχρτ'ου 1911
Ό Προεϊριύων Τα Μίλη
Γ ΚΟΚΚΙΝΛΚΔΣ Μ. Ι>- Κ' Ι'Μλ' ΤΙ'ΟΣ
Ν. >:. ΙΠΪΤΟΛΑΚΗΣ
Έκ ίοΰΈθνϊκοΰ Τυπογρνφείου
3
Μέγεθος Γραμματοσειράς