92401 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

17

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

29/3/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
Γ
:.
β
ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ι 6. τ" λ Ο '*. ΤΡΙΤΟΝ
:-ν,
ί 29 Μαριου 1912 - ΑΡΙΘ. 17
Αριθ. Άποφά 6
ΔΙΑΚΗΡΥΞΙΣ
Ό επί τάς Αϊΐξΐοίίιας Ασφαλείας χαί Αη-
μχίίων "Εργων 'ΑνΛΤϊρος 4ιει/θ./ντης
μεοίηι~ήν
ή προ
"Οτι Ικτίθϊτ»! είς φζν
μήίεια '2θθ9Ερινών χ:τώνων ρ φ
νως ιτρός τάς διαταςβις τ«3 ύπ' αριθ. 350 Νόμο.
Ή οί;μ5«ρϊ«ία ίνί,ίγηθίΐϊτα'. την 8 Απριλίου 19ΐ2 ή'Λίραν
Κυριαχτ.ν καί ώραν 10 —12 χ. μ έν τ«ϊς ε'ί,ίαις τώ* Ν-.,Αών
Χανίων ΉραΛΐίου καί Ρ»θύμντ)ς καΐ ίν τίϊς Καΐαΐτ.')μασι των
οίκβίων Ν«μ«(:χ:ών ένώπι*ν 'Επιτροπίίς άποτελί-μίν»,; ζπ'ο τον
Νίμάργην ώς Πρόεδρον, την 9ΐ**.Τον ΕίρηνοϊΚην, τό/· Οικονο¬
μικόν Αξιωματικόν διά τόν Νο^όν Χανίων *·.αι τού; οικίας
Μοΐράρχ?υς διά τ»ύ; λο:π-·ύς Νομούς ή οτ,ί Τίύ; ν,,Λμϊυς αύ-
τβν άναπλτιρωτάς καί υπό τούς άκολοί^θνΐς ό^ους:
Άρθρον 1. Οί βουλόμενοι να λάβωσι μέρ-ς «ίς την τρο·ιι-
μίνην μειιδοοίαν οφείλουσι νά καταΊέσ'Λσι λό-,φ ΐργιΐο ί*ς 3;ϊχ.
τετρακβσίοις (400) είς την άρμιδίαν Ε-.ι-ροπ.,ν, ο α ^,-αμ,ΐϊ-
τίου τοθ Δημοσίου ή τή; Τρ-ϊ-^έζης Κρήτη; Τό γραΛΐατίΐν
τουτο ΐπισ-ρίΊεταί μέν εί^ τούς άτοτυχόντας μίΐο5άτ7; αμ-σως
μετά την κατ«ύρΛσ ν, πρ'ϊς ΐέ τόν άναΒειχθησίμ^νον έρ/ολα-
δβν (Αϊτά την έκτλή^ωσιν άπίσών των ϋΐνοχ^εώσΕΐίΐν τού.
Άρθρον 2. Ό άν*ίει>·Οησόμ{νος ί^γολάδος ΰπιχ-ε-','ται ·.ά
παρ«ϊώ?η άνυπιρθι'τως κϊί β«υ παρίτάίβως προβίσΑΐας τ'ύ;
1200 χιτώνας «Ίς τίς αποθήκας τής στρχτΐΛτΐΑ*,ς ά^χή; την
ε'ικοστήν τίϋ μηνός Μαΐί,υ α. έτ.
Άρθρον 3. Οί χιτώνες έσονται όμοιοι ώς "ρός τ; σ/ή'μ,α μέ
τόέπΙση,Αον δεΐγμα, ώς πρός τάς διαΐτίτεις σύ^^ωνα ι-έ τάς ■
άναφ«ρομέ*ις *'ις τό άπο 8 Ί;υλί3ΐιΐ90 4 ύπ'άοιθ. ) 1'» Διά-
ταγμβκαίώς πρός τό «ίίος καΐ ποιόιητα τή*; όθονης έ; ής οί
χιτώνες θά *ρορχω»ται απολύτω; ομοίαν πρός τό ι ιι το3 χι-|
τώνος προσερραμμένον τιμάχιΐν Ιποφαίου όθίνης λινής. |
Άρθρον 4. 'Ω; άνώτατβν ίροντιμή,- ό,;ιζομ*ν εκάστου χι- »
τώνος δραχμάς πέντε.
Άρδρον 5. Οί παραδοθησόμενοι -/ιτών«ς θέλουσιν (ςετοισθί)
καί παραληφθή χαρά τριμελοθς έ; Άξκο,*ατικ(ΐν Ετιτροποί·
άντιπροσωπβυούσης τό Οικονομικόν Σ»»μ6)υλΐ3ν τής Άνωτίρχς ]
Διοικήσεως Χωρβφυλαιιής και Π«ζι»οί3, ίϊς ήν θα λαϊτ; μ=ρος |
καΐ ό Δΐευθυνΐής τοθ Δημοσίου Χημίίου. |
Διά την ϊξέλεγξιν τού ΰφάσματος ίι' ού θ.λίυσι κατασλευίσΒΤ; {
οί χιτώντς γενησεται χρήσις υπό των μελών τής Έπιτρ,ζ'ς τ»·>- '
Τος κβτβλλήλου πρός τούτο μέσου, δυναμένων νά χρησιμο—ι- '
τριϊς χιτώ^α^ επ. ν-Λ^ °/β, χωρίς ό ΐργολάίος νά ϊχχι
τί δικαία* νά ι?-ο6άλη οίανϊήιςοτε Ινστακν.
"Οί).»; ί. τ±· ι · ■;·ιγ.3>τ > {·-*'■>! ϋ> «ΰρϊ· ιιν-ι;
πρ'ς τ^ύ; παρόντος 8,5ους ή Έπιτροίτή, άπορρίπτει διά κρωτο-
κόλ^-ου οΰ:ινο. άντίγρβφον παρΐδίδβι επί άποϊείξιι είς τόν πα-
ρυ:άΛ*νον κατά την έξίταΐ:ν ίργ^λίβον ή1 άντΐκλητον βΰτοϋ.
"Αρβοον 6. Γ^ύς άΐΐ3ορΐί6έν;ας χιτώνας όφείλει νά άντικα-
τασ'ήογι ό Ιργολάδ ς έντό; 20 ημερών. ΈττΙ τώ* χιτώνωντού·
των ή Έιητοοπή τίθησι σημεΐιν άχρηστίβς
"Αρδρον 7. Ρ]ν -η ΐΓϊ.ππτώΐί! ό άργολίδο; 8έν παραδώση
τίΰς χιτώνας έντός τής ταχθϊίκΐς διά τοθ 2ου άρθρου τν]ς *α-
ρ-ν.1σ)ς προθεσμας, ή ^ν δέν ήθελεν άντικχτβσΐήση τοϋς ά*ορ-
ριφη5ντας έντός εΓ/.;κν ήΑ«ρών 'χ-κο χ,]ς πίρχλιοίίς τού πρωτο¬
κόλλου τή4 άιορΐίψιω; η ίάν 3ΐν πρθίέλθ^ ίι»τός 48 ώρών
5ιπο ΐή", πρός αυτόν κ-ι«5πίΐή7 «; τής ΐπ' &/'θΛ%ύ τού κβ:α-
χ.υρώα=Ί); "ή; 3η*ο~ρϊΐίϊς πρό; σύνταξιν το3 ο'*ίίου ίργολα-
6 κου σ;.·.δ^λα:3^) κ^ρύ^σΐτϊί ϊκΛτιοτος τής ίργολοδίας, δι' ά«-
?άίεως ταί Νθ'ΐαρχΓυ Χτνί'ιχ ιΐροαλουμνης υπό τής Ανωτέ¬
ρα; ΔιοικΓ,σίως τής Χωροφυλακήν συμφώνως τώ άρθρφ 48 τοθ
356 Νόμο'-», όποτετο λίγω ίγγ;οϊοσ χς κατατεθέν χβρ' «ύτοθ
χρημ. π^σόν κατϊπίπτεΐ υπέρ τ;0 Δημοσίου.
Άρδρον 8. Εάν ό ί'^λϊδΐί κηρυχθί) ?κπτω:ος, τό Οικο¬
νομικόν Συμβούλιον τής Χωροφυλακήν, κατόπιν ΐγκρίσεως τοθ
άρμ-ϊ.3υ Έπ.τρόπίο Ιχε. τό ίιχβίωμα νά προμηθεύηται έκ τής
άγο"3ς;ίΐί τ-αρ' ά'λνυ εργολάβον, άναδιιχθησομίνου δια τακτι-
κοΰ διαγωνσμ,οί ένίογηθηιομίνίυ άμεσος εάν το-^το έίέ
ό ά Χ]
, νού, ά»αγχϊΐιυ»τα; ι/) Χρ^] χ
η'-ΐίαήιΐς ή'«;.ί '^ι,^ν. ιίς τό Δημόσιον ε?:ε «α τής
ϊς των ίν "λό-^ω ϊ'ιδ'ό' έκ τής άγορας. εΓτ« «αρ' άλλοα
ίργ^λαδΐυ, ίπιίαρύνϊΐ τόν ί*πτωΐον εργολάβον, είσκβαττεται
δέ παρ' αύ;οΰ συμφώνως μ» τάς ϊιαταςιις το3 π·ρ! εί«κράξ«ως
δημιθίίων ίσόδικν Ν:μου.
"Αρθρον 9. Ό έρνολαβος δ^ατα) νά διορΐσγι άντίκλητον
δτυ>: ά/ϊπληριΐ «ύτό» κατα την άπουτίαν τού. Απουσιάζοντος
τού ίργολίίου ή τού άντΆήτ;ο αύτοΰ, αί άνακοινώσεις τΐίί
Ά/ωτίρας Λΐ:;ι*.ήΐ:ω: τής χί,>ρ3»υΑαιΐής κ»! άλλαι έΐτιΐόσεις,
πρός δέ λ«ϊ ^υΐνοποιήσΐ ς πρωτ:>-^λ">ν ■,'ίνΓ,33·παι πρός την
ενταύθα Δημοτικήν Άΐ'/ήν καθυτάαϊναι ίγκυρβι άπό τής έτιϊό-
σιο'ις των.
"Α3ί>ρον 10. Ό *?γολά63ς όφ;'λϊΐ νά παρουσιάση 86ο ίγ-
γ-,ηϊά; ίς ο/ρ»3υς οΓτινΐς νά δηλώσωσι κατά τή' σύνταξιν τθ3
συμ69Λαί3ΐ> ό'τι «γγυών-αι ύ'ίθ α'^τίϋ άλληλεγγύως καί άδιαι-
ρέτω; μετ' αύτο3, καΐ ί'ις όλόκλη»:ν ένιχόμινοι κοί τΐαβαιτου-
μένο^ το> εύιργετήματος τής 3 ζί)ϊ'-ως κΐϊ δια!ρέσ«(ι»ς κ*ί πάσης
άλλης ίνΐΓβσϊως, διά την άκρίδί χαί άπαράόατον έ*?·λήρωσιν
αταΐών των ΰκοχρίωΐϊών τού.
"Δρ'ρον 11. Εάν ό ΐργολάδος «τβδιώσ^ ί) —ωχεύϊΐ)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
μόζονται αί διατβξεις τώ» άρθρων 49 κβί 50 το3 356 Ν«μοιι.
Άρθρον 12. Ό ίρ^ο'άδος δέν δύναται νά Ικχωοήση είς
ίτβρον την προκειμένην πρ:μήθίΐαν, ούτε τα έκ ταύτας άπορ
ρέςντα ϊικαιώματα ή1 ύπ-.χρεω«ίςτου ίνευ τής τηρή"»"; των έν
άρθρω 25 τλ3 356 Νομο-ι ϊιατυπώσεων καί λοιινών τ.-]ς νήσου
νίμων.
"Αρθρον 13. Οί χατασκευ«σθτ|σόμενοι χιτώνες θά έχωσι τίς
εξής άναλογιας ήτο- 40 ο/ο α'. μεγεθίυς καΐ 60 β/0 6' μεγίβοΰς*.
Άρθρον 14. 'χΐ πληρωμή πρός τόν έ^γολάδβν τής άξιβς»
των χιτωνων γενησεται διά χρη^αΐικοΒ έντ»>ματος τής Ανω¬
τέρας Διευθύνσεως τής Δημοσίας Ασφαλείας επί τη βίσει πρω¬
τοκόλλου πβραλαδής τής Επιτροπήν κβί γραμματΐβι» είσαγω-
γί|ς τοδ Ο'ικβνομικοΟ Συμδουλίου τ?,ς Ανωτέρας Δ.ο.χή;ευ»ς.
"Αρ·ρ«ν 15. Τα ίξοία τού συμδολαίβυ, τα κηρΰκεια καί τέ- '
λη σηΑάνσεως έπιΐαί.ίνουίτ τ όν εργολάβον.
"ΑρΛρον ί6. Τα πρϊκτιχά τή; μειοίοσίας ύπίκΕΐνται εις την
έγκρισιν τ·3 επί τής Δημοσίας Ασφαλείας κ^ί των Δημ. Έργων
Διοιχο3ντος 'Επιτρόπου, δστις ϊχ·ι τό οιχαίωμϊ, κατά τό δο-
«β6ν -"άντφ, νοτέγκρίνφ ^ μί", αΐτά, χ,βρίς ΐκ τούτου ν' βπο-
κτα ό τε).:ιπαΐ.ς μειοδίτης ουδέν κατά το* δημοσίβυ δικβί-
πηλήχια επί τοίς '/η οΊτως 6«ο"λιι«.6() ΐ;ν είνε απολύτως ομοιβ
πρός το 3»ΐ μ: Τί μή πληροΰντα τυχόν τοϋς δρους
παρβιίαης άπβρρίπτονται διά πρωτοκόλλου έπιϊιδ-μένι
δπονίεώ ·€ν:ν νά παρ στ*τ-»! κ* ά την ΐξιτβΐΐν -μ
»
υ εις Τον
——.
Έν Χανίοις
28 Μβρτίου 1912
Ό 'ΕπΙ τ?,« Δημ. Άσφ«λβια? χά!
Δ"ΙΓι. Έργων Διο[Χών Έ»ί*«η»η.
ι-·Β. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ
Αριθ. Άποφ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΑΗι^ΟΙΙα ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Δ Ι Α Κ
II
Ρ ϊ Ξ 1 Σ'
V
επι τήςΔηαοόιας Ασφαλείας καί
Άνώτϊρος
Δ'ιακηρ ύσσει
"Οτι έκτίθεται είς μ&ιοδοιιχ.,ν δημοπροσίαν ή
1200 θιριγών πηληχίων χωροφυλάχων, συμφωνως πρός τάς
διαΐδξίΐς το3 ϋπ' αριθ. 356 Νβμου.
Ή δημοπρίσία αύ'τη ίν£ργη9ήσ·ται έν τβΤς είραις των Νβ-
μών Χ*νίι·ν, Ηρακλείου κβί Ρβθύμνης την 8 Απριλίου
191Ϊ ημέραν τή, έδδομβδος Κυρ.βχην καί ώ,,αν 10—12 π. μ.
έν«κιον Έΐκτροπί',ς αποτελούμενης ά«ό ιόν Νομάρχην ώς
ΙΙ(ί4ε>β&ν,%τ&*Είρηγο3ιχην, τόν Οίκονομ'κον Αξιωματικόν τής
Άϊνωτό^ας Διβιχήσεως ΐ» Χανίοις κοι τους οΐχτίους Μοιράρ-
χους ίν Ηρακλείω καί Ρεθύμν^ώς μίλη ί) άκι τ.ύς νςμί-
μ*οις αυτών β»απληρωτ4ς καί δπβ τοδς άκ.^λούθ^^ς δροιις"
"Αρί^βν 1 Οί βουλόμενοι νά λά6*ασι μέρος »Ίς την μειοδί-
σΐαν δββν νά π»ρο»σιά4ωοΐ κ»ί κϊταθέσωσ.ν *Ίς την ίπιτρο-
*τ,ν. γρ«μμιά·ίιον τβΒ Δν)μοσίου ή1 τής Τραπέζης Κρήτης δρβχ-
μ&ν-·χακ6σίιβν (200)λ6ΐψ έγγυοϊοσιας. Τό γραμμάτιον του¬
το έκιβίρέφετοκ άμίσως είς Τί-ϋς άποτυχ^ν-βς μειο!οτ»ς είς
δέ τό* ·προμη·ευτήν μετά την εκπλήρωσιν άπασών των υπο¬
χρεώσεων τ6». ·
«'ΔβΟββν 2 Ό άνβδ«ιχ»ησόμενος μειοδίτης έφεΐλεί νά χαΐΛ-
σκευάσ^'καί παραϊώσζ ιίς την αποθήκην τής Ανωτέρας Δ("οι-
κί,αεως ανυπερθέτως την 20 Μαίου *. Ι. 1200 πηλήχια θίρινα
χωρβουλακής ά-»λύτως δμοια πρ^ς τό επισημον βεΤγμα υπό τάς
ΐτ«θ[ αν*λ8γίίς χαί Ιιαστάσεις. ' '
200 πηλήχια τ ου άριθμοθ 54
άν.ιπρβτωτ;ν α^τού νομίμως διοριζόμενον.
«πίρριπτΟΑΐνα πη'ήκια ΰπ*χρ£ε3τ«ι ό πριμη·ιυτής ν'
δι* αλ,λοιν πληροώντων τεύς ίρ·υς τί|; π«ρββ·
σής ίντός 20 Γ,νερώ» άπο τής ημέρας ττ); «χορριψενς. Έχί
Των «πορριπτομένων πΐ}ληιιίων ή Έπιτροπη τίνηβι τ· σημιΐί»
■ϊ1|ς άχεηστίαι,.
Άρθρ»ν 5 Έν περιπτώσει β έργολάδος Ιέν ιΐαραίώΐη τ«
πηλήκια έντος τής τετ«· μίνης πρβθεσμίβς ή εάν δι ν άντιχβ-
ταστήσ-ς τα τυχόν άπορριεθέντ« έντος 20 ημερών ή ίάν ί«ν
πρ;σίλθ·ζ έντες 48 ώρών άπό ιής κ·(νοποιήβ*ως α τώ τοθ
ίγγράφου τή; τ,αταχυρώσεω; νέ συντάξγι τό οικείον Συμβόλαιον
κηρύτσετβι Ιχκτωτος τής έ^γελβδίας, έν τθ'«ύττ|!έ τιεριπτώίίΐ
τό λόγφ ίγγυοϊοίίας κ«τατ«θέν χρηματικόν ποσεν κατ«πΐ"5ΐ
ΰπ ρ το3 δημοσίου.
"ΑρΙρον 6. Τ«2 ίργβλάδο^ χηρυϊΐβμένβυ έχπτώτβ» τό Ιη-
μίν.ΐν πρ«μηθεύ«υτα[ %β&' οίονΐήποτί Τρόπον κρίνίΐ «άλογον τί
πηλήικ έν τοιαίτι Ιέ περιπτώ'ει *α»« ζημία ήτις ή·ελε τρι-
χύιΐιη είς αύτο έπιβαρύνει τόν Ικπτωτον έργελάδον.
"Αρθρον 7. Ό έργολ«6}ς όφείλει νά διιρίστ^ άντίχλητον οιται;
αναπληροί αυτόν κατά την άπνυσίαν το.', Ιι« νά παρίστατε
χατά τάς έξετάσεις των πηληχίων νά λαμΐίν^ τέ «χέσιν ί'/ιν-α
πρός την προμηθε'βν Ιγγρφα ώς κκί πάσαν τχεΐικ^* ανακοί¬
νωσιν. Άπουειάζβντος τού πρ9μηβ«υτβύ ^ τςθ «ντιχλήτου αύ-ο5,
πάντα τέ ανωτέρω Ιγγβαφα κοινοπβιοϋνται είς την Δημοτικήν
αρχήν Χανίων χαθιυτίμ,να Ιγχοβα άχό τής έιιϊόβεώς των.
ΆρΙοον 8 Ο ίργβλ«6ος όεβΐλιι νά πε^ρουσιάσ^ 86ο έγγιι-
ητάς άςι«χρέους οΐτινες νά δηλώσωσι κατα την σύνταξιν τ:0
συμδολαίου ίτι εγγυώνται υπέρ αΰτοί αλληλεγγύης κ*ί άδΐβι-
ρέτω;, ένιχβμΐνοι είς βλλκληβίν καί πα?ϊΐτ«ΰ>«νοι το9 ιύί:-
γετήαστος τής ίΐζήοεως κοί διαΐρέσεως.
Άρθρον 9. '?άν ό ίργολάβ#ς άποδ-ώστ^ ΐ5 π.τωχι ^«η
μόζονται σ'ι δ'ατίξεις των άρίοων 49 καί 5!) τοθ 55δ ν
"Αρθρον 10 Η πληρωμη τής άξι«ς των πτιληιί*·»1 γ««ή-
σεται Ζιά χρηματικο3 έντα>υατος τ,ής Ανωτέρας ΔιβμΑΰντε»;
επί τής Δημβσ άς Άαφίλιι,ας, εχδ.δΐμ«νθυ έι' όν»ματί ταϋ ίιτι
τη βάσει πρωτοκόλλου παραλαδής τής Έπΐτροπήί κα! ^ραί^Λ
τίου είσαγωγής τιϋ οικονομίδου Συ,λδβυλίίυ τής. Ανωτέρα;
Διοικήσεως.
"Αρθρον 11. Τα Ιςβϊα Σ^υμβίλαίου κ«ι τα ηρύκ*:* βτίΐία-
ρύνουσι τόν ίργολβδον.
Άρθρον 12. Τα π^ίχτικέ τής μ*ιοϊβ»ί«ς ύίη;όκ*ιντ«ι είς την
Ιγκρισιν το3 επί τής Δημοσίας "Ασφαλείας Κίί των Δημοσιαν
( /ήιργων δΐο'κοϋντ^ς Επίτρόπου, ό'σπς Ιχει τ^ δικαίω}**, κβτβ
Ι τό δίκοΰν α'τώ, νά έγ*ρ,ντ^ ή μ-| ΐ^-ά, χ·ρίς έκ τούτοι» ν'
| αποκΐα ό τελευταΐος μειο!ότη(; ούδϊν κβτα τοθ δημοσίου ίι-
| τα'ωμα.
Έν Χβνίοις τή 28 Μαρτίου 1912
Ο έΐί τ% Δημ. Ά»φϊλβ(α« κΐ( των Δημ. "Β^γοίν
Διοιχων 'Βηίτροπος
Ι Β. Ι.
350
»
- »
56
310
»
»
56
150
»
»
V
57
ΙΟΟ'
»
»
»
58
30
»
59
"Αρθρον 3 ώς ανώτατον όριον έρίζομεν δι" |κβστον πηλή-
νιον ϊρα-/. μίαν κο, δβχβ £χβτοστα.
"Λρθρον. 4. Τί πηλίχία έξετασθήσονται χαί παρβληφθήΐον-
τ»ι ιτϊρβ τριμίλςςς έξ Άξιωματ,κών Έπττροπής βντ(πρΟσω-
*ε.ου-ς ιό Οαβνβμιιιον Συμδ^λΐον τ^ Άνοιτίρας Διοικτ-
«-«,«ςη. βάλαί, μέρος/αί όΔιε,Ο,ηή; τοί Δηαοσίόυ
Λ^(ου Η Επιτκ ί ίίκβίωμα νά
^
Μέγεθος Γραμματοσειράς