92389 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

15

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

20/3/1912
i

Αριθμός Σελίδων

8

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΙΙΑΓΑΠΠΒΑ ϋΐΣ -ΨΠΗίΡΐΔΙΐΣ 1 ΗΣ ΐ(ΥΒΕΡΐϊΗΖ_12
ΗΝ ΗΡΗΤΗ
ΤΡΙΤΟΝ
Έ
ν
20 Μαρτί,- 1912
Αριθ. Πρωτ. 1575
431
1911
ΑΚΩΤϋΡΑ ΔΙ£Υ9ίΝΣΙ£ ΔΐΚΑΙο/.Ι^Η/.
ΠΡΟΚΗΡΥΞΙΣ
*Ο επι της Δίκαια άννης Αιπικών *
Λαβόντες ϋπ' όφιν:
α'.) Τους δια των ύπ' αρ·). 7*98/48οβ '
*7ϊ79 τ*; 19 Ίανουαριςυ 1912 κα ι14*/785 *« :
εγγράφων τού Γβ«κου Εισαγγελέως Χανίων, .ι π
πινακα; δημευθίνϊωι» πίΐστί)31 ι>ν ϊια τελβσιδί*. όν άκοφάσιω^ τοΰ
ΕΊρηνοϊιχείου Χανΐιβν καί ευρισκομένων έν τί) ά-τοθήκ-ζ τοο Εί-
ρηιΐοδΐΑϊίου τούτου.
β'.) Τίοιάτοΰΰπ'άρ'θ. 7ι78/ΐ86?^55 Νο*μδ?ίου 191' ίγ-
γράφ»υ της Γεν. Εΐσαγγελιας Χ «ν μ» ύποδληθ;» ή .ι» π νιι}
76/58β «Ο 1911 «γ,ραφον τοί Δημοσία Κατηγοοου Κανίάνου
Σελινου αναφέρ,;ντ·ος, Οτι ή διά τής ΰπ' αριθ. 5691/ϊοιο **; ^
Όκτιίδρου 1911 προκηρύςεως τής Ανωτ. Δ ευί)υνστιι>ς τής
Δικαιοσύίης πρίκηρυχθιΐία πλίΐοδ3:ική ϊηαοπρϊσια, διά την πώ¬
λησιν των εν τώ Είρηνοϊικίίφ Κανϊά'ψ Σ=λινο^ ε1ρικομί.νων
πειστηρία>ν, δη,Αε.ιθί'ντ υ,ι ί.ά 'Λεη'',ον, άπιφάτϊΜν το3 1^ ρη-
νοδικιιουτούτου, έμϊταιώθι], μη γενίμ'.νη διά τους έν τώ ρηθβντι ί
ίγγράφω άναφερομίνους λ&γοο,·.
γ'.) Τώ δια τοΰ ύπ'άρ.θ. ""'/ωπ τ*/ί δ Νοι^δ^ιο^ 1911 ίγ- |
γράφου τοΰ Είΐαγγίλίως τίΰ Πριοτοϊΐ/ 5ΐ'ου Ρεθύμνης ύττο6 '.ηθεν ,
ημίν ΰπ'άριθ. 1β16/8ι3 τοΰ 1911 Ιγγ^αφον τοΰ Είρην3δί*:« Στήλι
Αγ. Βϊσιλειου, άναφέροντος, δτι β".ατϊ!·ό1η ή 8ι» τ?ς υ π' άριΐ.
Κ91]«00 ι°3 1911 προιιηουξεως τήο Α. Δ τή, Δ'.χα·.ο:ΐύ;ης π ο-
»ηρυχ0υΪ3απΑεΐίΪ3τικη Οημοπραοια δι» την-ιΐώΛηΐιν πειστηριων
δι^μευΐιέντων διά τελεΐιδίκωνάτοφάΐιων τού ΰΐρηθ!ιχ*;ου Ιπτλ'.
και εύρισιιομϊνων είς την α-οθή.ην τοϋ Ε:
τελείΐδ'.Λων αΐΌρασεων τ«ΰ Είρηνίϊιχειυ Ίβρ^πίερίΐς και »ύρι-
σκομΐνων ·ν τ γ, α,τ-Οηχτ, τού Ειρηνοδικείου τούτου.
!, .) Γ* δι* τ;ύ υ .' αριθ. '4)1/889 τΊί 1ϋ Φεδρουαρίου 1912
4"ί"ϊΡβ?ου '·°'·' ^ίσαγγ.Αίως τώ; ιΙρυιτοόΊιΐών Ηρακλείου ύπο-
δληΐίντα ημίν έγγραφα:
ι] 'Γπυ χρ^νοΛο^ιο* λθ Ί'ίδρο^ίρΐουι. ί. πινακα τοΰΕϊσαγ-
Ίε/ν^ως των Ιΐρωτοοΐλω^'ϋρ ικ^αΐου ί^φα'.νο.τα κεισΐήρια 8η-
δια ϊλϊΐιδικων άπ&φασεων τ·>ν ΐΐιρισκ.ομ:ν«εν έντήαπο-
τής Είΐαγγίλιας των Ιΐρωτοοικων Ίΐρακλείθυ.
α
'*/■
|373
τοϊ5
ρί^υ Χερσονησου Ιΐιίιαίίς εν ώ αναφΐρθιΐται οιαφορα
τ.ϊ σ.ι-(ρια 3ημ·ϋΟ£ντα δια τϊΛισιο'ικων τοκ Ειρ/ινοίΐΛίιου Χερσο-
ν/)σου και εύρ.σκ^μενα έν τή
3) 'Γιΐ'άρ:(). 579/317 τού 1
τοΰ Ιί:ρηνο3ικειου Βορριον
τηΐις των .ν τψ έγγρα^ψ
υ. 2-,^ΐΐ:(ι)ντοϋ Ειρη^οδ
ευρ.σΑθ,^ένων έν ή λ ΐί
αριθ.
ή
88
%7ί)
τής 9
η
Τον διά το3 ύ-'
ίγ,ραφου τοϋ Ε.σαγγελς , η
θίντα ήμΓν πΐναιια πεΐστηριων, δημϊ^θίνΐων διά τ«λιτ!?.*ω απο-
φάσειον κ/ίε!ιρισκο,λένων έν τω γραφίίφ τής Ε'ΐα^,ελία, Ρε¬
θήμνης.
·'.) Τόυπ'άριΟ. 86"/5Γ6 τού 19|1 ίγγρΐφον τ:3 Ειτ-·γ-
γ.λ.ως των Π,υωοϊΐΑώ' Ήία/.'.εου, άνϊφ?ρον:3ς λ«-:τ:λερώς
ότι ϋιαρχουσινέί -.ίί άποθήΐΓ, τί|ί Είσιγνελίας των Πρ-Λτοίινιών
Ηρακλείου πϊΐΐτήοια, δημ5υθίντα ίι» τελεσιδικιβν αποφασεων ών
ζητιΐ την δημοκράτησιν.
στ1.) Τον διά τίΰ ίκ'άριθ. 3ίΙϋ έ' ι· έγγράφου τοΰ Γεν;
Εισαγγελέως ΊIραxλε£ο^ ύπίίληθεντα ή^Γν σ^νημμίνον τώ 1λ
"Ριθ· ΧΊι&α τού 1911 έγγρά'ψτού Γραμματίως το3 Ε'ιρηνοδι-
κε.ου Ίεραπέτοας πινακα διαφόρων πειστηρΐων ίημ·«&έ»τ»ν ϊι«
τού Ει,οηνοίΐιΐΕΐιυ τούτου,
ίγγ^α^ον τού Ιαμμα·:ε(ος
13ης, δι' ού ζητ,ειτζι ή δί)-
ανχφερομιίνων λαί ίιατι-
Β^ρρων δημιυ'ΐεηων πίΐ-
τού Ειρηνίίιχειου τούτου.
•Ί) 'Γ^ο χρονολογίαν 1(3 Νοε,ιδρ'.ο.) υΐΐ πινακ,α Τ9θ Γραμ-
|Αθΐτ^ω; τού 11·'ρη»οδ.1ι«ιο^ Ι^ογου ίμ^αινοντα τα παρα τί] απο-
(?ί|.^ τού Ειρι,,οοΊκβι^ Π^ιγ^ ί^^ι^x,3^*Ενα πιιστ/)ριχ, δη[*ευ-
β;ντα διά τελεΐιίικων ϊ-:^ιI^.ων το> ϋΐΓην-,οΊχ.· ου τίυτου-
5] 1'ίό χρί/32^ίαν ο Ν/ε*6ρ.ου 1 (ΐΐ πιναιια ιοϋ Γραμ-
ματιως τοϋ ϋ,'.ρ^νοίικειου Αί. ΛΙ^ρωνβς, ίμφαινοντα τα δια τ*-
λΐ3.ό /.όν ^πο?^ΐΐ.ναν ·υ ίν.,/ΐ,-όν.ι.ιι^^ 'Α{·. Μ^ρι»νος ίηΜίυ-
ο>#ια πειβτηρ α, βυρισκο^ενβ .ν τή »^;·)(]ιιτι τοΰ ΕίρΓ(νο5ιι.«ίου
τίύ.ου.
0) Υπό χρονολογίαν 25 Ν^ε,Αίρίο.) 1911 πίνακα τοΰ γραμ-
μ.τ ως τοο ^όγ(ο5''.ιιί ΙΙραλΛίΐθυ «,Λφαινοντα διαφορα π«ι-
σ;Γ(ρια, δηΑϊ^^ι».α ίιχ .-Λ σ 5ΐΛωιΐ άπίφασεων τού Είρηνο-
ίίρζ>.Κ:ΐ.υ Λαι ε^ριαλο^ενων ίν τή αποθηιις τοΰ Ειρη-
}; του;9^.
π' «ριίί. 11ύ$)1ή'ί :ίς 22 Δ,«ΐίμ6ρίου 1911 ίγγρ*-
ύ Ρρχμ.,λατκος '.^'» Ι'^.ρηνΐίίχειο^ Μο.ρών άναφίρθ'τος
ύ.χγι-,χ Π5.ΐ:ΐ,ρ;α, ώ; ζη.εΐ ΐ^ν ίημοπρατησιν.
Ζιχ .ί/.ϊ^ϋ.,ιι)ιΐ αχοφισϊων τοΰ ΕίρηνοίΐΑϊίου Μοι-
ι ι >;μϊνων τια^α ιω Ιι>ιρΓι/;ί:*.αψ τούτω.
3ΐΐ. 790)148 τή; 30 Νο^δρΐίυ 1911 ίγγραφον
ς τοϋ Ε^;ν;: ιίί·* Καί:εΛ/.ιου 1ι*θίάδος, ανα-
φΐρ:ντ:ς ότι ! α?ορα πίυτΓ,^.-ι ι!ιρ:"Α;μ.ίνα παρα τή ά
τβλεσιίκων
ρών Κ
ς ημ
β.ο^ Τίΰτου διον νά έκ-
~9) ύπ'άρ'.θ. 18)9 τής 16 ·Ι«3υϊ?ί3^ 1912 ίγγραφον το3
Εΐρην9Ϊ'.κίίου "Αρχϊνών, περιγράφοντος λεπτομιρώς ϊιάφορα
κιΐστήρια ευρισκόμενα πρός ϊη^ο-ράτηι.ν ίν τή άποθήκ^ τοθ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
5
Ι
ν.
Είρηνοίικίίου Άρχχ*ώ*, ϊημευθεντα δια «λίσοί/.ων ά*οφά-
οεων κ«ί
η'.) Την 5π' αριθ. 76/βΐ8
σ-Ίκήί Έκιτρ,πής.
Έιιτιθε,Λβν «'.ς φα.βρόν ίημίσιβν πλΐυτί,ρΐασμίν π.ός τώ-
>ησ.ν τα κάτωθι λεζτομβΓβί άν?^ιι?;:Λίν£ί ϊιάφορα κντ,τά π«ι-
ο,ήριβ, Ϊ^;μ5^6έντα διά τελεσιθ'.χων άπτφΐσίων υπό διαφόρων
Ερηνοϊαίίων, είιρισκόμε-α ϊέ είς τάς αποθήκας των Είρηνοοι-
»είων τούτων, ήτοι.
Ι Τοϋ Ε;£τινοδ:ι:είον Χανίων
1) 1 ίπλον «Μάλινχιρ».
2) 6 6τλα «Γ/ρα».
3) 2"2 περιστροφβ 4ιαί>ορον
4) 68 μαχαΐραι Οιάφοροι.
5) 1 δπλον μ.>νόκ*ν;ν κυ'
6) 1 τεμάχιον ϋφασ"αΐος.
7) 3 στβθμά (2 */ϊ όκβίων).
8) 1 τρακέζι
9) 2 φυσεκλικΐα
10) 50 φυσίγγια περιστρόψου.
11) 21 » «Γκρ3».
12) Μία ζυγαρΐά καί
13) ίν δοχείον περιέχον μίαν ό*αν πυρίπόος.
II
Ι ου" Ι.ί{>ιΐνοδ»κειου Κανοάνον Σελίνοι;.
1) 39 μάχβιραι ί.αφαροι
2) 2 δίκανα /.υ>η-|*τιχα
3) 2 μονάκανα χυνηγβτιχά
4) 15 ηεριστρβφα άΊαφορα
5) 2 δπλα συσιήματος «Γκρα» βραχύκανα
6) '2 όπλα αυβτήματος «Γκρά» μαχριΐλανα καί
7) Ιν δ,τλον «Γ/ρα» μέτριον.
111 ΤοΟ Είρηνοδικϊίοιτ ^πηλι Αγ.
3) 2 όπλα (τυστιήμίτος «Γ?{α»
4) 1 ειτοΛίς κίί
τής Έκτ·λ«- 5) 5 φϋσιπ'α
Χ Τοίτ Ειρηνΰίίΐκείου Αγ.
1) 78 μά-χαιρϊί 8·αΐ?ρών είϊών
2) 5 π ριστροίρα όιά^ορα
3) 3 υισβνίδες
4) 1 π σϊέλΐον
5) 25 φυβίγγ1.! τ:ερ·στ;όφου ναΐ
9} 2 φ^βίγγια αΓχρα».
XI
ΤοΟ Ε{ο*>νοδικείου
1) 214 μάχί,ιρζι £:άφοοε!
2) μία ίήχη μα-Ζίίρίς
3) 1 1 Ίΐ'ρ'στοΐφχ ίια^οριον συσ'ηαβτων
4) 1 νουυιτοϋρι
5) Δ.>ο όπ*α β'. σ:ή. ατο; «Γ^α» ών τΌ εν
τό έ'-ερον ι/^>5ά>ανιν
6)
7)
>ιΐί
XI
Ύοΰ Κίρπνοδιν.είου Μοιρών
Καινονρίον.
) χρ
2) 6 τ ρίστροφα
?, ί 1 ί Ύ(ϋ Είοηνοδικϊίου Κ
ΙΙεδτάδυς
1) ί: 4 μ ίχαιραι
1) έ'ν ΟπΛθν «Ρ/.ρά·> μ·.τά τριών φυσιγγίων ψελλΐων κιί
φυιγγίων.
2) ΐ[ία περιστροφα ίιάφορα καί
3) έ'ν ό'πλον ουστήματος «Γρ».
ΐγ ΓΛς Είιίαγγελίας χον
θ
37 ι
1) 27 μβχαιρβι διάφοροί
2) 3 μονόκανα κυνογίτικά
3) 4 δίκανα κυνηγετικά χαί
5) 2 πΐστόλΐα.
γ ΓΛς Είϋαγγελί'ας τοίί Πρωτοδικείον
ΙΙ^ακλείον.
1) 57 μάχαιραι δ.&γορ:ι
2) 15 π«ρίστρ-;φα §{ τφορα «αί
3) 7 όπλα σ-στή*ατος «Ιράο
γ| ΤοΟ Είρηνοδικείου 'ίεριι ^.έ
1 19 μάχαΐίθί! ϊιάφοροι
2) 4 περίσ;ρ;φ7 ϊ άφο:ϊ
3) ίύο δίκΐνα κυνηγετΐχά
4
Ι
)
4)
5)
1)
2)
3
6ι;κ£ν.
2 μονόχίνα τίΐκχΧα ωμένα
1 περίστροφον μαυρο&ουνΐώ
ΙΙ Γον ΐίρηνοδικείο»; Α ιρόοχήύου
ϋεόιάδοι.
1 δπλον συσιή,ιατος «Ρκρα»
) 1 π«ρίστρο?;ν καί
3) 20
VIII
ίϊνογιωτίιίόης.
1) 1 τερίσΓ^οίεν !αί
2) 4 μάχΐιραι διίφΐρ:1..
IX
ΤοΟ Ετυηιοΰτκιτου Ηΰογου
1) 5 περίΐτρςφΐ διάφορα
2) 22 μίχαιραι διάφοροί
Ι
2) ρρ
3) 1 30 δράμια
4) | α ·:σμ/; π->ι·) ν-οχάρτων
5) οο ϊδ.ί
6) * ια ιιγκϋλη
7) έ > ί ιον
8) - ίο ?«σ·γγ .
^) ' Ι ργγ μ ρ
10) '2 ; ίλυκες σ^σ ή ΐΐτος «Γκρα>
11) '.Ο ι υσίγγια «εριστρόίυυ διάφορα
12) Οί λίΐδες διβφοροι καί
13) ,.'α κατβ^η. καί
XIV
Ύοϋ Ειρηνοδικείοι,' Άοχανών
1) ,8 | άχβιρβι διαφίροι
2) ί ρ βίο^
3) > > κα
4) ' μ νό-Αΐνον πιστόλιον.
11 ;λί οίο.ικ^, αθ':η ίημι-ρ^σ'α θά ίιιξχ,βή κατατούς έχο-
μίνΐυ; όρ.' ς.
α ) Η τηιςοιΐα γ·»τ·σίτ*ι τη·' 8ην Άπρϊλιτυ 1912 ημέ¬
ραν ττ,; έίτμαίος Κυρ ακην καί ώραν 9 —ί2 π. μ.
δ'.) Τ. ,τ:ς πρός ί ;ςα ω ;ν,ν τής πλειοίοσίας όρίζ»τ«( ή
έ'ίρα > .λ; ο^ Ε!;ην:2ι .«.ο^, ώ; πρός την 3»;μοτίί*ιαν ιών «ν
τή ο'·"/->'α χ.-.ιθτ,'.τ, εύρ ΐΑ5Λ·νων πί στηριιο.', ώ ανωτέρω λε¬
πτομερώς ΐναφίρβται.
Τα ιν :ζ άτΕ.Οήιιϊ) των Είίαγγΐλΐών τώ Πρω οϊικών Ρ«-
Οΰμνη: χο; Ή,ία*>ίίο.· ειρισΛθμίνα πίΐστ-ρα θίλουσΐ δημο"
'··ίΛ·ν (ι * τ5^ί Ιρ-Ί-ίνΐς ΐώί Εΐύίΐγ ιλιών τούτων
γ ., Ή ΐΜΐο'βΊβ ϊΐΕςαχ&τ,σίτϊΐ '-·,ω^:5/ έπι-.ροτ.ή; ^τ;ο*ε-
λεο'η ;μ5νης ϊ». τού Ειρηνοίίχου ή :«ο νομυ.ο.1 αύτϊύ άναπ η-
ρω-ου. ώ; προεορΰυ τοΰ ιτρς{ΐτ»μένβυ τι|ς Χωροφυλαχτίς 5ν τή
ίίρβ ε.«:τίυ ΕΊί^ιν.έ.^«'6^ καί τ.ο Διμοαίίυ Κατηγόρο.ώ,
μι/,ών.
II
..πι ;οτ.εί- αί-.; όί-ν άφορα .ήν Γ.α»λητιν τ^ν έν -.ή άπο-
Οήκτ; -.οο Ε;ρην.'ίΐκ-:ί3^ Υαν.ων «ό, ι./.ομίνων πει?τηρ·.ι.>ν θίλ«ι
ίκ τ;ΰ Ηί^ηνούίΑ3υ Χανίων, έ/ός Άνθ^πομθ'ρζρ"
ϊ&ΐ-,ίί^ί'.ίυ ύ~ϊ τ;; 'Λνι1τί;9^ Λ:; λητ&: τή, Χ^«ί-ι-
αι -.ών Ια^ϊΤϋίΐτ ίΚ^:»,;. ,ν »'ν^ί]'.·^ υ«ο την πριε-
ίαν τοί. Γρσμματ·ω: τή; καθ' ήμϊς Άνωε'ρας Δι«υ6ύν3εως.
Ή αΰ:ή έπιτρ:^β.α ό'σς,ν άφοροί -.ήν πώλησιν των ίν ταίς ά-
δή των ΕΊ}»γγελιών των Πρωτοίιχών Ρίθύμνης κ,βΐ Ή-
ΕΦΗΜΡΡΤ.5 ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ρϊκλείΌ'ΐ >αί το3 Είρηνοίικείου Ήρακλί'ϋ β'>= σχ-α-νι,ϋ πε:- 6. — Πά; π"1 β;ο*5της, 8^'λ; γίνχι ίεκτός είς χον διαγωνισμόν,
στηρίων άκοτε>«σθή«χαι «κ των «««1ων ΕΊσ?νν.ΐίω» ώ; , δέ;» ** ποο/,αχιίάΧγ, ίί; τι ταμείον τού Δημοσίου ή χί|τ Τρα-
προέίρων^κϊί των οίκείων Εΐρηνοϊικων Ρίθν»ϊ; *« ΉοαΛείου } π=ζη; Κρήΐ-ης, λόγω ίγγυήυε·» , ϊραγμάς εκατόν είκοσιν (120).
καί ενός άνβυ*6'*ο(βάρνου, υπό τού" Άνωτέο'-υ Δΐίκητοϊ τί); | Ε ; τοΰς άποτυγόντας κιτα χον συνϊ^ωνίσμόν ίπιστρέφεται τό
Χωοο^υλαχή; καί Ταγμάτων Πεζΐκοΰ όρ'ΐ^σο-ΐίνυΐι, ώ; μιλίό . | λόγω έγγυήΐειβς καταΐεθέν χοη,Λατικόν ποσόν κατόπιν προφορι-
δ'.) Λιά νά νί«·ΐβ τις δτκ-ός εί- τ'^-ι -!λ.ι·3*5-'αι -·Λπ·' ν'χ ; /,ής αί'-ήΐεώςτων ποο; τόν πί'ΐείοί* τ!|ς ίτι:ροΐ;»ίσς Ι^τός τριών
καταθέση εΓ: τι ΤαΐΑίΐιν τοΰ Δημοσ'υυ η τίς
1 έ Έ
'ζις Κρή¬
μ η ίς ζις ρ
της ή1 κβ.1 ένώτιον τής Έπιτοοπής ενώπιον τή; ότοίϊς κα-ά
ό'δ
άπό τής ϊημοπροΌΐας.
".—Τό ,Μαθωμ,α καταβληθήσίτα! είς τό Δημόσιον Ταμείον
τόνγ'. δρον τής παρούσης θά γίν^ ψ> «λειοϊοσία, ί'ις μίΐρηχά, *!, ες ΤσΛι, δίσιις ώςέςίς:
λέγφ έγγ,ιή-^ως, τό πέμπ-ον τής ά|'τ;, ε'ς ^ι ζεοΰτ^"1ογ- Ή ΐΓβΛ-ν 5ό··ς ν3τ!?5λ*θήσ·-αι την 15 Ί'ΐυλί'»« 1912 ή 6'.
ζονχαι, υπό τής εΪΓημένης Ιπΐτροπείαί, τ» άντίχεί^ΐ.α δ·.ϊ τα ; ττν 31 Αΐιγ-ύττ υ 1912, ή γ'. την 15 Ιουλίου 1913. ή δ'.τήν
όποΐχ θέλει ν« πλε ήο
ε'.) Τα είς ·κε οϊοτΐΐίν άντΐκε'υιενα 9α π'ολ^ΐντ*: ? χατά μ3-
νά^ας, γ) τμηματικώς τα 2>ι*ο·βγενή ή κ*1 ο'λ* ό*ο3, τής ποοτι-
μήσβως ώί π:ός τή» εφαρμογήν Ινν-ς τώ» τπών τούτων
φμγ
κατα την τώ^νιτιν ϊφ'.εμίνης «Ίς την κ ίσιν τής πρός »πί$ίψιν
λί ε
άν?γ-
ν τβ·
ττ'ς ρς
στ'.) Τϊ-ν ϊναοξ'νν.αί χ^νλήξν τ*ς
γ*λλΐι *ή3υξ, * δέ επιτροπεία θίλί'
λευταΤον Ίτλ-.ιηδότην τα 5-'αυτού τγ">6 ο?οτιθ€»-ϊ, ίά )
συιιφίοουσίν την Ίπ' *'τ:3 ττροσφϊ-θε^σϊΜ τ'ΐιίιν, πϊρ·"^'.*^'Λεν3
«ΰτώ ·'ιΐ3 τ«5ς -π'.τ-ΐοπίίας !π! τ* άμί-ω 'ατ;6:"'.7) τ;ΰ άν-ι :ΐΛ"υ.
ζ ) Τϊϋχό τώ" κι-ά τόν τρ'το» ίο~» τ·*ί πιοοΰσης επ το;-
πειών εΐσποΐγθοσόμΐνα γρήα^τα ΐκ των >.·."τά στ' όρον κ^:**2-
λών θϊπ
31 Α^ού^.-υ Π13 ήε'. ιήν 15 Ιουλίου 1914 κ»ί ή ς'. την
31 Αΰγ?ύσ-ου Ι94
Ο μισ">ω:ής
άψ Λς τοιοίτος τί σ^να■?9η^ό^ι.εν'5ν συνί,δί"1 αιον μι-
η
ΐ.ως. Κϊί έ μίΐθυίτής χαί ό 1■·γ^ητής αύτοΰ είίίν α
γίως ι-ιΆη3ΐ 'τε'ναντι τοό Δημ.σίου άνευ δικΐιώμϊτ ς διαιρέ-
ή !!ζή-£'ι)
V
όλον -ό μίιθωι*, μετά των ίνδϊγομένων
1"·»τ. ι:; ΐς κιΐ ίξιιδων *·«« ε'ΐε'ιΐς ΐΑ«γρις όλοσχ*ρ3Ϊ3ς
ίξ
είς τόν Πίί'.ίρίν τ^ς ΐπιτροτε· -, ί;τΐς
χατ>·θΐ'»ίΐ **-α ε?ς τι Τ'Άϊίιν χ- '· Δη'X2τί^^ ή" ν· τί .τϊι- |
γιΐχά ΰποτε'ί'λίιΤϊ, ίνδιϊοΑίνου ί-ΐΐ τούτφ γ3«μμ/«τ· ιυ ~.ι
λιοής, το σπόρον ι^ετα τ^ν τϊο^κτϊΑ'ον τίς τλε·35^τίϊς Ητ ί
δλιοθή χοί>ς ίξίλίγξ-ν κίς τ/]ν Α. Δ. τής Λικΐ:?σ6νης.
η' ) Ή πλ=:ο5ο-ΐίϊ α!ίτη είναι τ;λε 4>π.ή.
Θ'ν Τι * , # ι > * '
) 1α χηρυχΐια ο^ρϋνου^ τον ανοίΐσ-ην.
Χανία τή 16 Μαοτί->υ 1912,
Ό επί τής Δινΐ'οσ'ιντΐί· Δοιχΐόν '
ΑΡ. ΚΡΙΑΡΗΣ
Αριθ. Ποωτ. 153
8. — Ή ?ιΐί ό·χμ ϊέν ίίν;ι τε)ίΐωτι*ή' ίπομένως ίάν ίντβς
ΐ ήουρΰν ίτ'' τής >τψίυ; τον -ο^.τινθν τίΐί δηαοπροσίας
τό τής ' .ν· Διευςύνσεοι- τ·^ν Ο'νινιμικών ϊέν ·'[>'■») νέα
'·οά ά■'οτέ α τής τοϋ άνα>ηρυ 'ΐέντοί τ·Λε^τοίίου πλειοδό-
5 'ά λ Οϊώ
ή ηρ
τευ .αττ 5 ο'' τουλάχιστον ϋνα-αι ό ίχλ· τ^ν Οϊχονοιιιχ,ών
ά
» Δ·εκ-. 449
ΙΜΤΕΡ* ΑΙΕΥΘΥίίΣΙΣ ΟϊΚΟίΙΟΜϋΙΟΙ
Ιιακήανξις πε!ο5 »τι»«ης δηιιοποαί'ας
θ θλ
Ηρακλειον
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ ΔΙΟΙΚΩΝ ΕίΙΙΤΡΟϋθΣ
Διακηρΰττει ότι,
Εκτίθετκ1 ε|; φϊνοΐάν πλειοϊίτι/.ην ϊι χίπβΛσίι^, ^^^.7_1^.>ς
το Ίκ' ίριΚ 3"55 Νΐ) .ψ, τ, ί«*·.·4 τ ; ι3; έν ό: >Ί κ *■·. ;ς
ΗΧ ά
κον Ιτό τοο; ά/.ο'ούίί^ς δρους :
1. — Ήμ,ίσΐύΤί; ό ι ζ.τχ νίΐ τό αι > τΐ'ς ήμέρα τή; .ατ !·
ίιις μ-χ?ι 3ι Ο .τω3,ιιί:υ 19ΐι χρι-
2. — Ό ΐΛ·σ3ωτ ις ύ*ο (ρεοΰτα: νά Ι- '.ϊν οάΐΛ, τα λο^Τ5ά "α" ·α
δι''ιϊίοιν ίξϋιον κ°ί ά»υ οΐιϊεμια, εϋ'Ι-ι'»!: τού ίηΑΐΐόικ
3. — Τα πρίσόψΐα ν « 3ΐνϊ:ν α ώ. χ.ΐί-, χντα τα λο πϊ νρΐΐώ !η
τ ύν αιθουσΰν κ^ί των λ;υΐί)->!,>ν ί-ο να ώΐ. πτ το;» κ ί)α?ί.
1'άν τρίς ό «
Ός ίατίίς
κ ί
.εί: ^
.α,:.., ·χ
ΐί; εί αν-ά
'ιττε:! πτω-ον χον *ργολ?6ιν, σ μΐώ; »; τιΐ, δ!α-:^ε ι ι:.
α 356
ύτ' αριθ. 356 νό^ου.
χ
Έ·π :3' τος νά 'ί'β'ΐ'ίΊσ·· ή ά
τ! την ϊημοπρα-
. Εάν 8
σί«ν λκμιίάνον ϋ :' όψ*ι τό
ΐντός τ3ν ε- ή ΐ33κ γίντη τοι?.> ■%
αύϊΐΰ ' ϊ.',μ .-? ιλ καί θΐ δ:«α ·θή ή ϊ τίνίληψ'-; αϋΐίΐ; τελιιωτ
ικ^·. Κ*! την 'ϋ'-ι* διεξΐγθΐίται δημοποϊϊίαν ΐι^ιΐίίται ό επί
τώ.· 0ϊ·5·ο ΚΜΐ' ν ?όια(5' Επί γ οπ.; νϊ **.*■> Λ·»η ■χΐύ^ι; έκ τού-
το^ νά ά πό :α ό τελε^τ■«Το; πλε ίδϊΤίΐς'>υ?ϊν ϊ'.χι'ωΑϊ άποζη-
μΐ'όσΐ'ος τοι> πό :ά τοϋ Δημοσίου.
9 —Γϊαώ-η π:οί·ριά Όο'^.ΐτι'. τ>> π^σϊν των δραγμών 600.
10. — Τα ■/.ηο/ Ίίΐα χ,ϊί '^'11 το3 σ)ντ αχθησοί«.ένου μισθΐΛτηρίου
ι 3χρ -νουσ! τόν μ'αθω:όν.
Εν Χανίοις η19Μαρτίου 1912.
"Ο επ! των ΟΙονομιχών ίιοι>ο> Έπίτροπος
Σ. ΜΑΛλΤΑΚΗΣ
Άβ-.Θ. Ηρο-τ.
448
»Τ'ΤΙβΙ
" 0ΙΚ010ΜΙΚΟΚ
Δκικ'ο τξι διι ιοττρα}ία" π ι; τ '.χχωοή }ε(ος τοϋ δικαιώματος
της κιτα1""1 τζ κ 11 Λιαιεταλν.ύΐΓ.ως θαλασσΐων λοντη-
ο.ον λΙ ηό >ν τιον α^Γιο; Τιπχανά (Χανίων, καί έν
Χαλέΐτι.ι
Ο ΕΊΙ Τί)Ν ^Ι,ζΟΜθνΐΙΚΩΝ Μ0ΙΚΟ>ϊ Ε ΙΙΤΡΟΠΟΣ
Διακιρύ~τ«ι ότι,
εί ·τλΐ!οΪ5Τΐ'./;ν ϊημ.· ιτραϊίαν την ΐκγώοησιν χο·ϊ
χ ϋ 2 Λ,βιιό^ατο; 'ή; ■.α-αΐχε.ιή; καί Ι*'Λ»τΐλλε τιω;
0ϊλϊΐ3Ϊω« ·»ι·ήο.>ν «ΐς -ι- 'Λ'-ί: , τα; πληΐίον των ά
(
πιριόϊο^ς,
τρέχοντος
Γον Ι 'ΤΙ ίν-"·*'ϊσ'ς ί·33·ϊΙ τρίΤς θί,ρ
τής πρώτη; ο)τ.ϊΊ)ΐ Λρχ^μένης '" .ό τοΰ Οίρ;υς
12
Άρΐ,.ον ? Ή 5 χ^ι-.-.χζ'λ > ,,νηθΓ,
1 Δ
τιι-'ΐΊΐν Δ·υτέρϊν κι!
10—
4.—Έν τΐΤς λουτροΤς δέο^ νά τη /ήτ ι ό πρ9^ήxο^^3 ε Χ3-| 12 π. α ί'·ί*τ όν Έτιτ""τ:ία·, ;'-·οτ«λουαένηζ ίχ
αι'ΐ, θά δ'.ϊτελώιι 2ί τα"ταύιόκ)ν χπιο' εψιν τή; άΐΓυν ,^ι» -,ς | γ_βυ Χανίων, ώ; Πρίίΐρου. τοΰ Ροα^ματέως τή; Ν:|
βογ^ί καί θί; ϋ :5κϋνται εις *αΐα, τ ς .ΐτ./ν::μ. χίς ϊ.α.αςϊ ,. Ι ,ία*ι!ων, η :3ύο^ ·*ω υ-μΐίιΐου το'■> '/ΐΐο-τρ/ιιματέϋΐς αυτής και
5. = '!Ι 3ιι. πρ^σί; ίν= . ·)οί,σ·.τα. ιί νο Νο ^ χά»·) ιΐ;ν ■ ΰ Λυ?νά ■/' > Χανίων, ϊ), τ^ύτ:υ χωλ,'μένου, τοθ Γραμμα-
σ:ημα Ήοαχλβυυ την 9ην Άπρι/'.ο^ ήμ ραν Δϊυτέρ; * χαί | τέως αύτοί
ώραν 11—12 π. μ. ίνω^ΐΐν Έπιτρ:πί α;, ίπίτ λίυα.ϊ.ης :χ *Α?%?3ν 3 Ή δηαΐπρΐσία ϊέν «ϊνε τβλειωτιχή. Έπομένω;
τού Νομάρχου Ηρακλείου ώ; Πρΐέδ,^ΐ^, τοΰ Γριμμ,ιτϊιβ- τής | έά^ ίντβς έ; ήΛε5'Τ»ν «πό τί}ς λήφϊως τώ/ποα/,τιχών τής δ/)μο-
ΝθΛαρχία; καί το3 Λ'.μενάρχου Ήίακλιί^ ή των νομίμων αϋ- 5 πραΐίΐς ύτό τής Άν«τ. Δ'ίυθϋνσεως των Ο'.*ονομικών δέ γί
των άναπληρωτών. ' ε!ς ήμα; νέα πρβσφΐρά ανωτέρα τής το5 άνίκ^ροχθίνΓος τιλ«
τιλ«υ-
8 «Λ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ί ι .
;υ, ιΓτεΪι' εκάστην των ε'ρτ^νων βίσεων εΓε ?'-'
ύ τουλάχιστον 5 ο^ο «τί τού όλι»ο3 ποΐίδ, αν, ι
π>ειοδ6τ;
«■μφοτέοας ομού τουλάχιστον 5 ο
τοθ όποίου άναλίμδίνίΐ ούτος την ίχαίΐΛωσιν, ϊυνα·χ;θα
ττν κρίσιν ήιιών νά έ-ινυοώσ'»ιΐίν ή »νυ'ώ·"ι>μί« τ'ν ^η'ΐο^οΐ-
σί»ν>, >αμίάν=ντβς ύτ:' ό'1«ι το συμ«έρ;ν τοδ !ι-μο«'υ. Ε?ν οιι-β·;
ϊντός των ε? τούτων ήμεοΰν γίνιτ είς ήιιας το αύτη προστοβα, θ
άχυρώσωμ.Γν την ϊημοπρασίαν κ»ί θά διατάξβμεν ττν έπαναληψ'.'
«ύτ·3Ιί τελε'ωτινώς. Την ούτω ίιεςΐνθι'ταν δνμΑθ-τθίίσ'αν ϊ ·
καιοΰται ό ΐπί των ΟΝονοι*ι»βν Δ ο'χών Έΐϊ'ΤΓοπος ί
γωρΐζ «κ τούτ5υ ν' ά·π?χτ5 Ό τϊλβυτοΤος ϊλίΐι-ϊόττ.- '^δεν
ό ά
1·ε ?.' Άρ:·> Ηοωτ. 45
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ώ», ίΐοόε^οος τοίτ «Άοζλ'^ήτ ιυ τηϋ Ο»ιντνείο%'
Νο»ίοκ ιιιείον»
ότι,
οί έ
Άρθοον 4. Αί προσφοραί Ϊιϊ την παραγώρητιν τοί
ματοί ταύτου τής καταστή; χαί ίχμεταλ>εύσεως των θ
λομτήοων ι'πΐιίάλλονταιδι' εκάστην τούτων χωριστα.
Άρδρον 5. Πας π'ληοδοτΐ'Κ, ίπω; γεί'η ϊβκτός ί'ε
ϊημοΕρβ'σ!»ν, δέβν νά τ-οηχΐτοιδί^ϊ! ε'ς τ' τατυΐ'Τον τοί; Δ
σ'Όυ 9, τ?ο Τριπέζης Κρήιηί, λόγ,> {γγυήρεως ϊοαχιιάς μΐ'
έ*ατόν ((00) ίάν πλίΐ-δο-' χοί ! * τ?: δ^ο θεσ-- ς, ίο ϊέ ΓιΟ
αν ΐϊ7ΐΐοδοτή μόνον ?:ά ττ;ν ιιίαν ίξ αυτών.
"Αίθο-.ν 6. Ο μισθω'ήί ή μυ^ωτϊί *£τ> νά προσαγάγΜΐ-
σιν θίίιόχοϊων ίγγυνιττν, δτως -ροσυιτογοάφ-τ ώί τοιούτος τ*
σ^ντί1χ1η^όμενβν συαδό'λϊί:ν μΐσθώσεως. Καί ο! ;»μιθο-=ϊ, χ:ι
νιτϊί αυτών ε'ισ'ν *?ληλεγγύι·: ύ-ρύΐυνοΐ άιτ^ντντι τ,3 1*;-
άνευ δ κϊιώματος δια'ρ?'σ£ως ή ϊ'ζ-τσεω; ϊι' όλον χ- ■α.ι-
μΐτί των ί«ϊ;γ ι ιίνο ν τό"ον ϋπιη^-ρίτΐ; χ '■ ίϊόί ■>*>
ιιίχρις όλοσγίοο"ς ΐξ'φληαεως.
7. Ο μ:σ·;^τγ;ς ύπ4ίΐται είς πάτχς τάς υπό το3
ύπ' άριβιιόν 356 νόμου πίοίλεπομένας ΰποχρβώϊεΐς, ίφ' ίσον
αυται 8έν άντίκειντβι είς τους ορ·»υς τής σ,Γ'γρϊφής των υπο¬
χρεώσεων.
"Αρθρον 8. Ή συγγΐϊφ!; των ϊποχοϊώσεων είνε κατ»τεθιιμένη
εις τϊ Γρ3φ·ΐον τής Ν-,μαοχί'Χ'· Χανίων ίίς την δ'ίθϊΐιν των
β υλομίνων νά λά5ωσ[ γνώΐιν α'-ιτί'ί.
Αρθρον 9. Πγ('»τ»ι πίοσφοοά ό:ίίεται ?ια ιχέν τα Λ"υ-ρά
Τοπ-Χανά δρ. 900. ίιάίέ τα τή; Χϊλε^ϊ; δο. 500.
Αρθρον 10. Τα κηρύκιια δ.καιώματ- ν,ιί τ» ί;ο5α τού σονα-
φ1ησομέου ΐϋμδολαίου έπβϊρΰνουϊΐ τον ίχμιοθωτήν
Έν Χ«νίοιςτη ΙΒΜαρτίου 1912.
Ό *πί των ΟΊ*ον-ι>>ικ5ν ^ΐ-ϋνοίν '
Σ. ΜΑΛΑΤΑΚΗΣ
■ κατ^ τι,ν Ολ·ι τ9ί-/3;Γ5ς ττς «.ς >
ι> δ»ορη );13λ; οι.'*ίς τ-]ς "υ "5 ^ -ίντ; ώ.)*ΐιι>τ.; ϊο./'ας
λιϊάχη, ϊι'ή: πί3-φ5?ϊ' Λ ος 3ια τΐν ί·/ λι ιρ » > ϊ*"-1/,·
4300 ητν. 3 0 3ραχι*ας ίτί -ΐλί:ν τοϋ ίαταττν ϊηιοπρίσ'αν
'τ-οσφρρ'ίίντϊς ποιοΰ ύυό τοΰ τλ.εΐ5δ3ΐθ-> Ι. Σαιλχμπχ/ά .η, το
Άΐελφατο ■ ατίφίσισε την ίΐίν ληψ:·'τϊ|, ϊημςτ.ρααίας, σ.ιμίώ-
νω: τΐ'-ς ού 533.·; τίς ύ-' «■!?. *'
; τή; ίπ'άί·δ
7
ή
Ή =παν)ηττ:ή ίΰ'τη ϊη χοιοασία Ινεργηθήτϊττι τ;;ν 2»ν Ά-
πβιλίου 2. Ι. ή^5")νν ·:ηίΐα» κ μ ώ^ν 10 — Π π. ια εί; :3
Ν"ΐ ΐΒΐχιΐ- εν Κα-ίστη ια ΙΙια^λϊίυ έ^ώ-'θ'τΐί', ν;ιμ υ 'Κτ ■
τ3;τί5ς ν0!ί συμτώ-ως ττ-ϊ' ;ού
= . Ι ?ιΐ*η;6ς·ωτ ή·4.-3ν, ί». ό; τοΰδ::υ τ-ς
τ'».ή; ι.γ /)ϊ6ο;, ('πιτρεζ:·; ν .υ νϊΐ^ί > ϊ' πρ3τ*τι»ή ίγγϋ/)ΐ
Έν Ηρακλείω τί", 14 ο ->1ϊ.«ί^ 191-2.
Ό Πρ.εϊοος
Σ.
Αριθ. Πρωτ. 1337
ιι*. 883
ΚΛΗΤίΙΡΤΟΧ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
παοίι το'ς έν
>νιο ."»{
Γενικάς Εΐίαγν«λενς
Αριθ. Πρωτ. 333
» ΔαοΓ ~0
Πρός τοΰς νπαλλήλονς εν γι:νει της Γε-
ωργικής ν
Νί
ίμο>
ρ οί κ. κ. Έτπ;.εληταί ά^χιε γά'αι *χ
λοιποί διαχειρισταί της πωλήσεως
σπόρου έττί άποίίόσε'. λογ^ριατμοϋ χρηαχτ/.ύ
κ.λ.π. όπως συα,αορφούμενοι ττρός τόν λογιστικόν
καΐ τό ύπ' αριθ. 1230 Διά-χγμ.* τ:ρΙ ελτγο -τέως §ενδρ>/' -
λίων κανονίσωσιν άαέτκίς τοΰς έκρίμμίϊς λογαρ:χτί/ονς των
καί άχοστίίλωσιν είς την υφ' 'όυ.ϊς Δ'εύ9.·νσ ν τα σ/ιτ'./.ζ
δΐΛχιολί·;/ιτικά με'χοι τελος Μχρτ όν.
Μετχ ττ,ν πχ;έλε.·σ.ν της π^ Οεΐαίχς ίθ
ριίσχντδς έκ των ανωτέρω ύζολόγων
είς την Διεύθυνσιν τοϋ ~^ρ ήαϊν Γ$ν.
περαιτέρω.
Χανίχ 14 Μαρτίου 1912
Ό Διευθυντάς
Ι. Ι.
οί/•.χθυιτ--
~χ«χζί;Λ00/;
ρίο/ ο·ά τχ
: Λι6ών ύπ' όψί· τό απδ 8 Ν »'>νοι 1910 6τ' «ι^ 228
λ,.
.VI,
λ. ^, -νι . ΤΊ »~·*·ΤΛ?
ρ^^λε^^ι^ί τ^υ —ι,ιϊλ ο.» ϊο.> το)' »ν ^ιϊ^Λ',ο'ς ιΐοΐϋτ.ο'.λών "ι °^ ο¬
ί) Κυριάκος ΤχΑπακάιΐ'% ιίτοιν,οί Σο-ίλ: Κυ^ω»ία;2) Νικό"
: λαος Βίί>3ου'λά'Υ;ς νάτοιπος τού χωο'ου Άνύ*ρ^^ς τής ΐπαργ «ί
' Σελίνου χοθ Νο,ιού Χαήον π"ί-τ^Αφθησαν 5νώτιον τ3θ Κιχ-
κουρ^ίΰδ'.κίΐου Χανίων ;,.ά νά 5'χΧ"β3τιν ώ; ·1-ΐΙτΌΐ τοΰ ό'τ'. την
νύχτα τής 16—17 Φίϊίθ ιαρί.υ 1 910 *> μέ^ *ρώχο;Κυρ'άκος Τ»μ-
_ π2χίτ;ς τνολ τοτύλοΐς μετά τώ.» κχταδίλαιν Σταΰρου Βχοδουλα/η
καί Ίωίν.Λ-υπασάλη άπηλ3^θί'ρωσαν ίλ των φϋλακών Καλα^ί'-'
τόν Ιΐύχίρον Ν·*ςλ. Β·:ρδτολί.ην κρατοΰμϊνον ϊιά δύο ?5νους,
, καί συμ,ιετε'τχί καί υ- ις ίμίιως -ήί ίκτελίσιως πρός ά)^ελε^-
θέίωτίν τού, ή*τοι κ**ίΐογι^|ΛΧ·.ο: τροδλε^ομ,έ ο» ν*ί τιμωίβυιΐ'"
νοα ά·3 των «θρ 5ς ΐδ' 1, 57, 181 έϊ' 1 κ^ί 182 τοϊί Π=!-
ι νιχ-3 Νίμαυ
βεΐίρήΐα- την άτ^ 2ί Δε>.εμ6;ίο 1910 κχτηγορίβν μου.
! Έτί ίή :{ μ·.ηΐ9=/:«ς εί^αι φί/όϊιχοι -'ϊί άγνοιΓται ό τόπ-;
Δύναμαι των άΌθρον 408, 406 καί 409 τής Ποινικής Διχί"
, ΙΙ;οΐκαλώ τ:ύς ίί; ,ιένΐυς Κυριακήν Τα :ηχ άχην καί Νικολ.
Β'ρΊ,λά ύ{> νά έα-χνιτ'ίώϊΐ/ βΰτοπρΐΐώπως έΝώπιον τ0·)
'· 3 ροατηρ·-:υ τοΰ Κχου3γ οδ:«εί;υ Χανίων την 15 Μώι» 191*
τ,Λϊριν ΤρίΐΓ,νχαίώ; ν 8 π μ ίτί πχρϊλίΰΐεται καί ή παρϊ
το3 Ν.-μου βοιζ-μέ.ι, τρ.αηι·:, π;ίθϊυ.ίϊ λθνΊζομίνη αφ ηί
ίγ"ν«το ή τ».;υτ*ί3ΐ -'Τ>' πρ-; -ο γ ,κ:λλη«ι> καί δηαοσίίυσΐν τ~-ν
παρόντος υπο τοΰ Νομ-υ ϊΐατίταγμ'νων πράξεως Γνα 8ικχϊγ'1!1
κατ' οΰτήν, ά '·λα>ς μή : ιφΐνιζόμενο: ατά την ρηθεϊσαν 8ιχ«'
σιμον τοΰ Καίο^ργι ϊι *ί^^, θέλουσι χατά τόν Νόμον διχα^θτ]
ίρήμην.
Δ^μισΐΕυθήτ'ο τό ΊΤϊρόν δια τής Έιτισήμου Έφημίρίδβς·
ΈνΧα/οις ττ, 13 Μαρτίου 19'2.
Ό Εισαγγελεύς τώι/ Έφβ-ών Χανίων
Ν. Ζουρίδης
ΦΗΜΡ,ΡΐΕ ΤΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 1289)911
» Άποφ. 495
Τί» Δικαστήριον των έν Χανίοις
δ
κ λ.
Διά ταυτα
Δικάζον βοήυ,ην τοο κατηγορίυ «'νυ Έκ.·ιανουήλ Ξ
χατοίχου Δάφνης Σητείας ή?η δ' άγνώττου δυμοντ'ς
ϊΐ τόν κιτΐΓ'θρϊύΊιεν-,ν τούτον γ*Γν*η>ίντα είς Χουδέτσι
έτών 40, Ι'5·χον τού ο'τι την νΰχ,τα τής 6 — 7 Μαίου
1908 *αί έκ τοΰ &ίς θέσιν «Κε?άα» Άγίου Μίμαντ;ς Ση-
ΐΰρΐσχομέν-υ ποιμνΐου τοΠ Μ-υστΐΐα Καπνιττά*η /.ατοί-
κ~υ Άγίου ΜάΐΛΐντ-ς άϊήίεσεν «ν γνώτει τή; άλλ»τριότητος
αηογνωυιό ως κβί άνευ τής συ(·καταθ£σ«ως το3 «ίρηαίνΐυ ίϊ^-
ά
ο τήμινος έ'ξ άοί* διαφόρων γρωυιά-ων κυί ιιέ βΐιιάν άλλιχ
τή* 6 Φέβ3·5ϋ»ρ(οο 1910, βίλο^τε'; ν' ά·αγκάβωσ! τοΰς χ
χαί Μι/ϊή) Μι/ϊ'»ά"·ην χ·χί 'Κιιυιοίϊουήλ νΤιτο' ο^ίλήν νϊ
λΐίψωσι π:α;ιν «ναγομ'νην εί; τή" δ-ηίίβ'βν των ·ί!το« να
λ'ψ την 'ί^λτ,ψιν «-ου έχ τώ» κ»·Ίίΐγοοοι»ι^'ι>ν Ιι,>ίν»ου Ν.
άχ^ Ιν'ίλαατίοο επί «ποττείργ 5^ν ο, ήτϊ'^Λ,ΐα* 5ι« γίΐρο-
χά! φ(ι>α>ν χ«1 των υ;άτΐων « νά φύγετ» ί;!τι 6ά ΐ5:
τοϋ: ρη'ί·-ΐ: χω ι^ύλοκας προ; τον βχο^όν
τούτον
Κ^θ'ίτι ι τ); ί ϊ-εοον χ»ΐηγοο-"ί ;« ' ιν Γΐώογι ιν Σ υλ. Μανίι»-
(τάχτπν γιννΥΐΊ'ντοι ε^ Λΐίχοκ κΐ' ιτο'χοθντΐ «1; Φου:ν) Κυ-
Βων'α;, ίτω 50 β 'γαο ■>· 'γ·»3τιι. · τον, ΎΙωΐΥ1»", ·πολ(τη» "Ελ¬
λην!, αϋώον λιίγψ άμφ.ί.λιύ' τή; ά* '?)Τ|Τϊ! -.^οποίνου πρά-
!
!;6ικ"
τ χ}·
νην Ν. Μχ·ο»βϊθ|ν, "Ανναν σ^ζι>γ - Ν
ΐ- 4ν«5/-!»ϊ χατηγοοουχίνβϋ: Ιωάν¬
Ν ί Κλάθ
Γ. Μινιυιΐάχτ), Α!χ»τ·ο'ντ(
( η
ιτον χβΐ αίς τ» εξτία της ? »η; "ι-εί -ου Δτιι.Ετ'ου χ
('ΊΙ είσποακτία; ίΧΧιτιλεγγό «; χϊΙ ϊ ' »'■ οιΐ!ημέρου
ά
Τ Χΐν'οι;
Ό Π
σ9η χΐ! έ·τ|ΐχβτι»
1 Μα%τ(ου {91 ΐ
η, Κλάνθην
Αντ(»ν(ου Μανου-
ι άλλα *έ τ',"ώΐτίοο)' ά'-ίϊς ί* - σιχ71> θϊθβίνγρι Ι, Άνΐιιανί'η', Μζ^ίχν Ν. Μιχηυνα'Τ) χαΐ
ζ·>νος των 40 χαι ίλβσσο^ος τον 400 δ^αχ,ιων ι.α ε -ϊ, ταυτα ---- . . ν ' ' .
νΐρανόμωβ είς την ν,ατοχήν -'-υ ώ» ΐίιο'.'ησίαν τευ κατα πχ;άίι-
βικ των άοθρων 371 λϊι 373 τοΰ Ποΐνΐκοΰ Νό|*ου ϊ, σονϊ.-
οτμώ πρός τόν ΰπ' άρ'θ. 665 Ν'μον.
Έ"ίΐβά).λει ·ω χη-ιιχθεντι ϊνόγφ φ νό'ΐσιν ενός ίτους.
εεΐ αυτόν είς άποζημίωιΐν ΰτ:έο τιΰ ϊϊικηθίντος Ιλ
έξήχοντ. (αριθ. 60) ήτοι ϊρ^μά, δε',α 8ι' ϊχα,τον , Μχ^ ΑαΛκαλάκης
■Μν αρνίω» και υπίί τού μαρτυ-ος τή; κατ»;-]θριοις ;„_,.,
Μουτταφα Μπϊϊλίράκη δραγΛΛς ^ίιτ5σσΐοας (άρ:9. 14) *: - {
έτνα ήμίραρ^ίαο ίί-ύτονί χρός «νϊκϊλιψ'.ν των ϋλ^ιΐΐΐίάτων »αί
Έχιτίθηΐίν ί- βάρος αύτοϊ5 κ*ί &—έρ το3 Δήμ^σίοι τα δ.- |
Κϊστικά έ'ξοϊα ίκ δραγμών τριάχ-ντα τριών (αριθ. 33) είσπρα- "
κτέων άπάηων ια ϊ ά μηνιαίαις ·προσωι:.κής κρ^νί)«'ύς
Έχρίθη άτΐεφαβίαθη κα'ι έίη^οσΐϊύθιπ
Έν Άγίω Νικολάφ τή 8 Δε*-μ6ρίοο 1911
Οί Δικασταί
ΊΙ'χχήλ Καψάλης
Άντ. Δαφνο|».ήλης
Έμμ. ΗαδθΊδας
Ό Γο^μμζ-εύς
Γ, Ε
Ακρ'6ίς «ποσπισμα
Έν Άγίφ Νίχολάψ τή 6 Φί5ρίυα?!.ου 1912
>,ήν των γυναιχ άν.
Ό Β Γρ«μματιϋ;
Έμ. Μ"ρν;5ς
Ό Β Γρε(μ.ματ(ΰς
Α. Ν Λιονχχης
518
ν των εν αΙί»0είω
ΙΙοθ)-:οοιι:ών
Συγκείμενον κ.λ.π.........................
Αριθ. Πρωτ. 568)910
Τ6
Ό 'Υ)γραμιμβτβυς το3 Πρ
Μ Γ. Άλ:ςΓ(ς
τω -Λ παρόν διά ιής Έτιοήμου Έ?ημερίΪ5ς.
Έν Άγίφ Νιχολίφ τξ " Μαριου 1912
Ό Ε'ιυγ·>«Ά·ύ;
Σ. Παπαν-ΐωνάχης
ά*ην ■?, Π
λ Ν Γερο
^χΐ ;ί; ΈΐΓ'.ΐλοπή»
ίτώ ■ ίβ, ίγγαμ^ν,
Ε
Άριθμ. Άποφ. 135
Διά ταυτα
Δικ,άζ^ν έρτΐλην τοΰ κπη ν·ορουι*^·»ι
τόν χϊ-η 'ορο!ιιι«νο
ι ,εν'.ηίίντα ',αι χα'!
καί ηίη ά' ωτΐου δια ι,ον
γεωργόν, Χριστιανόν Όρ^όϊίξ^ν χαί πολίτη* Έλ-
' ληνα ν.ιτ'ίδικισθέν α κ?ί ά λ:τ-- επί τρα'-'μχτυμω είς φυλακι-
' σιν 5 */2 μηνών ι-—ι τώ όϊ τή; /ύ·ίΐ« τίς 3—4 Απριλίου
; 1910 εϊ:ελβώ 8'Λ ρις^αΐ; τ5ΰ παιαθύιρο ί'ς ττν έν Κατω
' ΧιΛ3ΐω 'ΐείϊ'τέ-ρίι χ.»'μ-ν(;ν άχοιτοί-ητςν -Ί ιαν ΐ,,ς Ελένης
ί γή'31^ Νικολάου Π-τάση άφτρισ'.ν ΐξ Οϋΐής τί »;ή; ξϋα χι-
νη·ϊ ίτί 3. ) "ο ο-α;ϊν;ι ο-.νε),'" :ος ^ς ν ί^ϊΐ,Ή
Διά τ * Ο τ α
Ι 40 ;.άδα- τί-οο άς α- ?3-;-/.Αίν 14, γ'. 2^ ό·α5ας χυάμον.
Τό Δικαότήο^οντών εν Χανίοι. Παω^ο^κών '^',^^Ι %1'^),^^]^Υ:^;^^^
............ νΐί άνευ ;ής συ-ΐ*"ταθέ- ω- αυτή:, ·'«?/_/) τζίτα ταρ'ίό,.
.......... ξ!ς την χατοχήν τού ώς ΐϊιβλτησα* τοο
. » , , . . ·τ ■ π μ ' Έκΐίθη άχείϊσίϊθη χοί «?η'ΐθ3ΐι^θη
Λιχιζον ερτμτιν των χ*τηγορ:υκ "»ων 1,*>ν,νου Ι . Λΐινουϊΐ η ■ ' „. .
^ε «,ύΗ'",~.ο; χαί χττο·χ.3»·Ί»; εί; ΙΙίο^ν Φυνέ Κυ"».·'α;, ήϊη ' Έν Χανΐις τή 1. Δε/ε 6νου 1.ΜΙ
Φυγοδί»· α, Ία)ίναυ Ν Μανιυβ·τχ·η ί'ΰ- ^', -γγϊΐιιυ, άγραμ- ]
ματου, γεννΐ>βένΐος χά. »α(το1xο^ν-ος £1 Λΐχχους, "Ανης συζυ- |
γου Ν Καχλινάχη γιννιτιθί.σκΐ. χά! χα:οιχ3ύίΓΐ; £Ϊ? Φουρνέ, ίτών ·|
20, ά'ρΐμμάτου, Κλεί>θης συζύ'ίυ Γεορ^ί'υ Μ*νου·ΐάη. γ«ν- !
ρί·νη; τυζ*γου Άντωνίου Μινουΐϊ η γΐννΐ)^! ττιί χ»! «ί-ίΐίΐΰιη
ί'κ Μ«σχλά έτών 25, άγρβμμάτων χα'ι Μΐ^Ιας Ν. Μαχρυνάη |
έτώ» 19, ^ινντέ6ίίαη; χ«ϊ χοιτοι-ούϊηί ι!; Φ,υ9>£ έγγ·^«αμϊτω, !
πολιώ» Έλλιηνίδων χαι Χριιτια-ώ/ Όίθο·ό;ων. )
Ιΐ*ι τούτους χαΐ τόν θείφάνην Ι. Ά/ϊοι»νάην, γεν-η- ί ·)^ι[~ΙΛ* }^0 μηνών
ιί >«τοιχοϋντα εί: Λάχχους Κι>5βνίις έτ·ό» 3), Γ
ΐίγχτιχόν, «υλ ττ,ν "Ε^ληΊ χχι Χί'.βπ»»!*
ν. ενό/ουζ ο?ι υκο χ^ΐΌυ τι*Α9$33ντί
Οί Δι,α3Τσί
Αντώνιος Α-χφνοι.ί ήλ/]«
Έμμ. ΠαοΌυβάς
Ίωά«. ί
Ο Τ)·ραμματ«ύς
Μ -/3·Γλ Γ. Άλες-ς
γγ
ί τή; ί τ.6
η ς ή
; πρ-τείνιτνττς την έπιόίλην
Σ κ ε φ β ε ν
Έιΐ5'δή ή -ρ5ς ς ή; ί^χος ί
ό Λχ:ηγ;?ούμιν3; προ-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
ίδ. 7 καί 9 τοΰ
τΐΑωοεΐτ»! ύ
ινικοϋ
Νόμου.
άρθρων 371, 3(3 και 37ο
ιά ταυτα
Έπ.δάλλ'ΐ είς τόν κηρυχθή* Ινοχον φυλάκισιν δε**πίντε
(15) ήυιερών καί τί Ιςοϊα τής ϊ·'χης ϊραχμϊ- τίτσζρϊς ('») βίο-
πρα* έας κα! δα τριηι,-ίρου «ρο.ωτ:*)}; το.» κ.ατήσ*«ις υπέρ
τοΰ Δημοσίου
Εκρίθη απεφασίσθη καί «δημοσιευθή.
Έν Άγίω Νινολίω αυθημερόν
Οί Δικ»στϊί
Α- Α%β>νομήλης
Ε. Π«?>ουβας
χήλ Γ. Άλεξΐς
Έν Άγίω Νικολάω τή 30 Ίιοοαο-υ 1912
Ό Ύ)γριμμβΓβυ· τού ΓΙ'ωτο^ιχε.Γυ Λϊσηθθ)
Μ. Γ Άλίξης
Δη'Λβτιευθή'Γα νό παίόν ?ιά τί!ς Έτιττϋ.".) '
Έν Άγίω Νικολάω τη 7 Μ*:τίου 19'2
Ό Εισαγγελίαν
Ποωτ. 1319)911
Τό
Δικαιΐτήονον των έν Λαόηθίω
Ιϊοωτοδικών
λ. π.
Δια τίϊτ ι
Δ("άίθν €3ΐί«7|ν ΤθΤ *
Κηούισιι ϊνη^ιν τλν
γεννη'ί'Τ« ντ! χιτιικ'ΰ'τα
Χαιΐτ!ΐν>) Ό^ί>ί5ίο?-ιν χ*1 »οΜ~ν "Έίληντ, ίττ' τώ 5"ΐ χαΐϊ την
18 ΊίμΜ χ) 1909 >αί έ τή 5ι'σεω: «Άϊοιαύ''οο- » ττίί^ ττβθ!-
μυήλ Εύϊ". 3
Λ·9·'νε: Ση-«ία;, νυν
ζίνον χινητίιν
έϊάσβίνο: τ^ν 400 .ιΐναΤκ ϊνη-να
Ίωίννην Ρ. Πι-ιενζ·ί-ην, έν γ»ώτεΐ τ
ννο)ιι.■!νω^ »α' ί»ΐυ τη^ τ .ν^ατΐΐίτίω- τ-·ΰ *!»η
? οί */γ· αΰ-ον ΐΓ')5'«ν(!ιι,>Γ >. τή^ κ»")/ή τυ ω:
, ή

IV-
ϊ'"ν ιξ-'χ: μΐ'ζ"·ο; τώ 40 χ*!
Ι .
Έ- Άγ'ω Νχιλϊω τη 15γ,
Οί Δί.ΐτ^-αΙ
1911.
, . . Αντ. Δαφνοιιήλης
Σ. Παπ»ντων-'κ«ς * Ιωάν. Τίάλε«ηκ}.αο '.κης Ό 'ΐ) γραμματεύς
Κων$τ. ΤόΊνλης Μ-/. Γ. Άλίξης
Μετΐ την ά-τΐγ· ε) (ι- -ή: ΐνιι-Εοω άτοφίϊειο; 1^ρο>(ε!μένη^ συ-
ζηΓΐτ'β5(.·^ ιτεί' τ?ί έιιζλητέ»ί τώ κτρυ/θ ν ι ενι'/ω ποινΤ(?.
ί'Αχ-,ΰβα. τοΰ Εϊϊΐγγελέω; ποιτβ'ν«ντος τή^ επιβολήν ιρυλ*-
χίβιω; »Λς ϊτ·-υ-.
Σ χ ε Φ Α « ν
'ΑοιΟ. Πρωτ. 12^0)911
» Άποφ. 496
Τ ό
ΔίΚαΟΤίίρΐθν των έν Λασΐϊβίω ΠρωτθδΐΚών ' Έιίίΐϊή τ, ι^ϊξΐ: η- ϊ.οχος 4«-Π5ϋ /)»ι δ χατηγοθ'-ύιχϊνθί
ν ν-.ι,,.Μ-. „ ι _ ϊ €λέ"β-αι χ«ι τΐι»ω'εΐ'*ι δητβ των άοθρ,,ν 371 χβί 373 τοϋ
^^^τx^^^Αινον κ·Α 7ϊ.........··.··. ..·■....... _τ , ^ „ , , ( ,» . .». »».
5 νιχου Νοιχου εν συ··δυϊχμ.ω λοο; ϊο· υπ χειΐμον 003 1ιο(Μν.
ειιικ'αοίκης
5
Διά ηθη "{ Δ , α τ α ΰ τ α^
ίιιην τού κατηγορουιι^ου Λ'ωνίίΐ Γ. Μανΐαίίκη Λ Κα-·ΐι*·»ζί( βύτόν^ίς ρυλά»ι-"ν έ.6« ίτους χ«> ^
Κηρύσσβι τόν κΐτηγορού'Αίνον τρίτον γενντθίντα είς Β^α- > 4 ΥΤς "Χ· ίιχϊε· («ί"·* "5) »«ποϊΐτ άς χ^
κ»ι η3η αγνωστοο οιαυιονή;, «των 1, α 'ααιν εγγρΐμ- .,_,,', , , '
» ^ . „., » , ,, « , » » Ρχι'6η, απεΦϊίίσθη χά!
μβτον, αεογον ·χ-ριστίο·νον ο?θ3Ϊοξ3« και τολ!την 1>ληνα ϊνο-* >■& .^ / Ν χ"
•/όν πβραίάσεως τοο αρθ ου '59το3 ΠοιμκοΟ Ν:μ:υ, ήτοι] Οί Δι*αστα>
6τι την 28 Δ?χίμβ;ίοο 1^08 περί ώ;οιν 5 ι*, μ. ΙΕωθι τοΰ , Άντ. ΛαάνομίιλϊΚ
έν τώ γωρ'ω Βρτιγάσι κα^φενίίου τ:3 Γεωρίοο Έ. Πετράκη Ίοι ϊν. Κά'ειιικΐαοί
καθύ'ρίτεν ϊκ πρ:θίίεως την τιμτν τοΰ Δηαάογου Βραχα.σ'ου ΚωνΛτ.
Εμμ. Λεμ-ΐιϊάχη ταοό'των τολλών ?ά τΐρας'ν άναγομίλη'» ; 'Α»ϋΐ6ε:
ιι; τα καθήκΐντά τού, ήτοι δ·ότ- ή νίΓτο εί, α^:ϊν πιστοπβι }
ττικον κα?ή; ϊίαγωγής διά "ών έςή: ό^ειίιστι/.ών καϊ άπει-|
λιτιτικών φρά;«ων χτοτών σιινά;*» ?;ά τίς γ*'ρ:ς 4πι τι/ος '
;>.αθιο*μ0τος «^Ιαντί μωρέ δέν (Λ-ΐϊ ΰ^ογοάί?£'ς τό πιστ^ζοι^τι- .
χον, κερΐιτα κλίο-η ■γι'ϊ^ουοαρϊ, μασ'α-5; θα ιιοΰ τό 5«ογ-ά-
ψης ίιότι κάθωμαι είς τό ιτέρ»μα κ-ί άν ϊέν τι ΙΐΛθγίάΛης θι ■
σ» οιορΐωαω» με'α 1 */ι ωοαν δέ 6ο?ϊυτερον ίν ιω αυτώ
έξύ6οι;ε χαι αΐ^ις αΐτόν ?ιά τη1
ε!ς τάς αύτάς, έςυ5ρ[σ-!"άς *αί άτ=ιλη
της
Ό Τΐγίΐμματεΰς
Μιχ. Γ. Άλέξης
Έν Άγ'ω Ν χολάω τη 6 Φίβρ^υβρίου * 912.
Ό Ύ)· ρα/ματίΰ' τώ» Ποω'-ιϊιχών Λασηθί υ
Μ. Γ. Άνξ-ί
-ιι-οΐιβυθηΓω τό πουόν *ιά τϊ,ί 'Βίί-τή-.ου
Έν Ά( Νιχολίω τ^ 7 Μα:-'ου191?.
Ό ΕΕί^γγελ«ΰ;
ω
αιτίαν ]
ΐ Πρωτ. 1288)911
τώ κτ,ρυγθέ-τι ΐνΌγύ φυλάκισιν τριών έ6δομα?ων " Αποο.
καίτά?ξοδα τής δίχη; Ϊι3£ζχμίς ό «ώ {άρ "μ. 8) είΐΓοαχτεις Τό Ακοιί ί»ριο
V
των έν Λαόίΐθίω Ποωτοδΐκών
χαιοίβ τοιημέρου προΐωπ χής '-οΰ χρατήσεω; ΰτέρ τυΰ Δημοσΐΐιΐ*
Εκρίθη απεφασίσθη χαΐ ϋτ,ΆθπεΜτ, -υγ»ειμ νόν κ τ λ..............................
Τ ν Άγίω Νικολάω τη 8 Δεκεμβριού 1911 ■ Διάταθτα
Μ. Καψάλης
Άν. Δοιφνοΐί.-
Έμμ. ΕΙαΠο·ιβας ό Ρρα^α. .τ«^ (6 γ,βος)
Γ. Έ Ζαγρα*ί.ης
'/κρ'ίές άπόστασμα
Έν Ά-ιω Νικολάφ τί, 6 φ 6ρ:υ^'^ίο^ 19 "2
Ό *ν ^- ,---·*
Μ. Γ. '·ΑΛ4;ης '
Δημοσιευθήτω τό παρόν διά τής Έπυήαβυ Έφημε. ΪΓς
Έν Άγίω Νικολάω τή 7 Μαρτίου 1912
Ό Ιιίσαγ-,ελευς
Σ. Παπαντω/νκης
ι ί.^ΐΛ^ν τ^^ νατίιγορϊυ1-ενυ
Κ-^ρ'σ-ΐ· Ινϊχοντϊ/ .αττ;γ?ρ"5αενον 'Ρν^αν υήλ Α. Κϊ-α-
ρϊν ίΐών 37 γεννηθενχα καί κ*τοι*ΐ'^ντ ι ΐν τή κωμ->πόλίΐ Ί*"
ρατετρου, /αί ήϊη άγνώΐτου 8ιαμονΐ]ς Ιγ-α^.ν ί ■■ ν,ο',ΛμΛτον
χριστιανόν βρθϊ!.ξον κα1 πολίτην "Ε Λην* ίτΐ τώ ίτ· καθ' όν
"/;; 3ν ϊατεΛί! ΡρΐμμϊΤίύς -Τ»,α χ* τού Δ/,μςυ Ί
χα:ά;ά ϊτη 1903—1908 «^ΐκοτω 1·ι-ώιζΧιίχς ή1 '
των λαμίάνί.ν δ., φίρυς άνϊΐμ:;'»·.ας /£>ί άθ.α π:σά έκ συλλή
π:?ων καί-ροατ;μι«»ν, ΐΓ5θέ6η πςλλά* ς το ».ο!νά καί τα ίϊ'αί-
τίρίχαθήχ,οντ-χτής έπ'τετραμΐί,ένης αΐτώ δημοσί-χς ΰπηίίσίας ήτοι
άονεΐται άδΐΛα'.ολογήτως ώς Τιυιίί'ς την πληίωμήν των έιιί τοΰ
Δήμςυ όφε:λομέ'ών είς αυτοίς ποσών ίξανχ-κάζ'ον 50':α> βΰ-

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΤΕΩΣ
τους ά πρ-Εξ:φ^ήσωσ'ν ή ίά Ιχ^ωρήσωσιν ε'ς αυτόν τον Γ'(ον
ή* είς τρίτον·; τας αηαιτήαιίς αυτών ^.νιί ι/αχι;το.ι κ,σού.
Οΰ'τω ο αγροφύλαξ Αχμέτ ΙΙατναν-,,σοφυΛί ς είΐύίθίΐς ιΐς την
ώς εΓρητα: άνά-γχην ιξϊ-χώρησίν είς &ΰτ:ν λ~-« τί Ι'.ος 1904
καί 1905 ;:ντϊ 40 μ;νον " ->χμων τας ά, ίϊ/^ λαα6αεΐν τ.α.α
τοϋ Δί^ου Ιίραπ-τρ-ΐς «ραχ. 70, ο ί^ρ^Λας Μήνας Χανιω-
ταχης *α-α τ.ρόιβοΐν τοϋ ίίιο^ τιεριε/Ι,ών ωσαύτος είς την
ανάγκην τω «ξεχώ,ησε ,α-ά τα άνω ίτη τα ΐύ έν 4-ΐ'ς οικαιω-
ματα αύτοϋ ίίς δραχμάς 2ϋ0ίν.ί δθ μόνο ίρΐχμων. Ό Αγ-
μήτριος Χανΐωτάκης αγρβφΰλας ιταρητηθη ί'-ίτι κα0.ιο--5ρί! επί-
ττ,δϊς *ας ^'.σβοδ^σιις τού ό χανηγςρ' 6μ«νος ΐνατόν ίς^ναγλάτη
ιίς ίχχώρη^ι». Ό *γρι.φ'.ΐΛ»ς; ί αχηρ Ταχη.εφ4ϊτα>ης ή>α·*κά-
έλχωεησας εις ιόν Γίωο.
ον έγγράμματον, ύτ:ο3τ;ματ-π«ον καί 2) Άαάν Ίίραήμ
Κα7ϊ*ταναχην γεν.ηθιντα κα. χ^τοιχ.5ΰντί είς Λιμένα Σητιίας,
ίτών 16, ϊγα,λον έγγράμ,λμβτ; , ΐζ?{ο> καί ήδη αγνώστου δια-
μθ/ής α,,φ^τ.ρους Μΐυσθνλ,Αϊνους τό θρήσκευμα καί πολίτας
Έλληνας ίνό>^ ίπί τώ δτ'. χαΐά παραδΐσιν τω«ι άρθρων 57,
371, 373, 376 ίοα.φι.ν 9 χαΐ 377 ίίαφιον 4 οϋ Πο.Ί'.οϋ
Ν ς καί υπο κοινο3 σ^μ?έρ5ν.2ς κινου^ε;οι
ϊκ,ΐίΛισι* τ',, ϊπςμίνης άςΐςπ.ίνου %ιά-
ξ (ογ συνϊμολογήσαντες έ»ε>ε* τ^^1η^ πρός αλλήλους «μο βοίαν
συνϊρομήν -/.αί ύχοσ.ηριςιν, ήτοι άπό το3 μηνός Φϊ6ρου«ρίο^ μέ-
7 ΰ Ι ά
σ&η δια ττ,ν οιΰτήν αιτ'ίν νά
ά ά ί
η , ή ,ή χης
Φαφουτά>.ην τάϋ ά, ίίχε Λιμ6_ν*ΐν 6.x. σολλήπτρων ή πρασιιμω
200 δραχ. άντι 30 μόνον δΓαχ^ών. Τρείς ί' ε:ι άγ^!Ο»^λ5κες
ά ά '
Λ, . ή, 7 Αΰγο.ίστο.> 1'Λθίί .·φ/|;βσ.χν έκ τής κα:ά την βίσιν
« Αγ άς Λίί.ατίρ.ντ,ς» τής κωμοπόλεως Λιμένος Σητείας κ.'μί-
νη; ά-,ο!)ή/.η; τού λίσαν Άδοιυρα·/μα·.ά)ίη (οΐίσης χτιρίου άχα-
το[κ.ί]";υ), ή; ~,ίι ^Γ,ρ ·ν ή εωςζν ί.'
ήτ-ι διακίσιας πίριπου ό*α5ας
, τι ες )ς λ.νητα
καί ίχατον όκαίας σιτου
ίςΓ(ναγκάσθησαν ούτω νά «Λ.ωρί,σο-σι τα ποσά ά'τίρ εΐιχαιο'το άς ΐς έν 6 φ ,Αειζονος τώς "ίθ γ αι ϊλϊσ,ΐ:νο; των 400 ϊραχμών
λβμίανε.ν ϊίς τόν ίύτόν Γεα)ΐ. ΦαφουταχΐΊν ,%ρός δέ ο β'ροφυ-- ι» γνώΐϊ: τής αλλο:ρίόΐη.ος ίύτογνω^οναι; χλι α'νί^ τής συ-
λαξ Γβωρ. Μ. Δτλημ,παΛταία'ης «ξεχί,,ρησίν ώ^2^τ·^>ι; να-.' ] ιχαχαθςσεως τοΰ ίίρη^ίνου 'υυκτήΑ-νος ινα Ι/(».σ.ν αύ;α πΐρα-
ΆτιρΪΑυν τοϋ 1908 το 1)5 των δ!αΐωματων άπϊρ έβΊ>3!οβντο ] νομως είς ;τν κιτοχήν ιω- ώς Ίδίίκτησ *ν τ^ιν χαί
λαμβάνειν ίξ άγρςζημιών δρχ. "0. έκ ι.υλ,^πτρω' ίρχ. 10 και ] 'Εχ 6ϊ λίί φιΧαγ. σιν έκαΐ:ρψ των Λίΐρ^νίίίντων '.'ι·/)> πέντΐ
οραχ, υ »ς αποι,τ,μ ωσ··ω; /αταΐτροφ/Ί», μϊΛσ'ών ιιιιο αγ^ω- ι |«ηων *αι τα εςνίΛ ιη; οι.,ης ϊ'σπ^αλ'.ί'ϊ πρ αυταίν αλλη-
στων, εί; όν Άν}. 1. Γιαννικίκην περιελίιών είς την ά
ϊιά την ώς »Γρη-3ΐ αιτίαν.
Εκρίθη απεφασίσθη κ^ί ΐ?ηΛ;σι=.6θη.
Έν Αγ. Νικολαφτή 8 Λί,χ-^ίϊυ 1911.
Οί Α'καΐιαΙ
Μιχαήλ Καψάλης
Έμμ. Ηαδουβΐ^ Ό
Ίο>αν. Ζωγραφάκης Μιχαήλ Άλέξης
Μετβτ*. άν,ΐγγϊ^αν τής α/α»τρω άηοφασεω; «ροτε'μέ
αυζ·»(τησ·-ως πιρι τή, «ιτιίλτ,τϊ^, τοινής.
λεγγύως
Εκρίθη απίφασίί'/η και ίοημ σιεύ()η
Έν Άγιω Νι«λάφ τί) 8 Δεκεμίρίου 1911.
Οί Δΐί,ασταί
^ί . Καψάλης
Α. Ααιφνομήληί
,. ΐ.1αοΌυ6άς Ό Γριμματε^ (β τ,ΗΙς)
Γεωργιος Ε. Ζ")
Άκριβές ^π-σ,τ«σ,*α
Ό Τ^γραμΑ«:ΰ; τοΰ ΙΙρωτοϊίίί υ Λ
Μ. Γ. Άλιξος
ίΆΐ τού Εισαγγελέως πρ5^^τ»ς την ίπιίοΛην χοη- ! Δΐ)>οσι.υθή ω τό ηχ?>* ίά τί, Επ σ μ:υ Ε-^αερί^,.
ματικής πς;νης ι*, ϊρα/μών ίαΛ^ΐιω.. ? 1Π, ,. , ,., - (Ι κιιο
ν αί ί Εν Αγιφ ΝικθΛ,αψ τ;, 7 Μαρτιου 191/.
'ει ϊ ι * -»- γ » ■ λ ' ' ! Ο Είσαγγελίύς
ϋκβιδγ, ή πράξις ής !ν.χ·ς ί η?^χθι) ό κ αηγορο^ίΑΐνος ποο- '
έλέπεται κΐί τιμω;ήται ύϊϊΐ τώ/ α'ρΒρ. 487 ίί. 1 »αί 2ί τοΰ
Ποινιχίΰ Νόμου. ι
Διά τ^·ο ί Άρ 'ί Δ·ογο 147
Κατ»ϊι-/α;ει τϊν κη5υχ(ϋι-τα ίνοχ^ν είς χρημϊτιχήν ποινήν
Ρ*λ· 1*Ό είσποαχ.τί.ι)ν >,αί δι* ,Λην.,ιας τροτιοπ «.ής *ρα;η
*. ιρ:ν ίνι/.ανί:η-α είς α
γγς
Σ. ΚΙαηαντωνάκης
ϊ Άρ 3 Δ·ογρ
6-έί τού
ή' ά'λλη- ?ηΑ5σι?ς ίϋηρίσ'-ας δύί
&:ς ΐα Ις;δα
ιια
Το Δι-αο'ΐΛοιο· των έν "Τρ κλείω
ϋ(ϋωτοίιικών.
ρήϊως ύπίρ ττΰ ΔηΛθ
Εκρίθη άπεφασίοθ/) καί έϊη
( ί
Καψάλη,
Ιαο>-αβας
Ζωγραφάκης
Μ
Γ,
Έ
Λ
ίίφ ΝΑθλάΜ τ γ, 10 Ψί'ρ ,χρίυ 1Μ2.
Ό Υ;γ.α.'.'α·ε'ις :-: Γ1ρ ο-·:*! ;
Μιχΐήλ Άλ ξης
Γ,μοσι ϋ8ήτ·-> -': ι-αρ'ον ίιϊ -ή; Έπ.σ^ο; Έφη,ϋ,νΐϊ^ς.
Έν Ά -ω Νικολαφ τα 7 Μχρ.ιο-ι Ιϊΐ '.
Ό Είΐανε ίύ,
Σ. Ιϊαπαντωνάκης
Δια ταυτα
Δικ:ζ5ν ίρηΛην τ'δ ίνϊ^ομένου.
Δέ'/ε- ι -',ν ι·"> χρ νο/. γ·αν 5 Φ-β ->>··ρ'·>. Ι ΜΟ άγι.'/;ν
τ-ϋ Ί.α'ν3^ Γ. Κα,ΛΤυϋρ;«.η χ,ίτκλυ Μ^ιοών Κα'νο^5ίοι^ Α^ΐα
Μΐ'/α λ Ί . ύχ~ί>*.. // 4/), κα νΐ ου ΙΙ;^ι:ί,ίς .νΛινουρη^
χαι ήίη ^γνωσ■^ου ίιαμ-.νήν,.
'Υπΐ/,θίοΐ :ο·3να ίμεν^ν νά ΤΛίΐρώτζ ίίς τ'ον Ινάγοντα δραχ.
μϊ, χ λ.ας τςτ,.α'.ςαίαί (Ι '*30) »-τοκω, τ.ρ^ς 8 % ^π· ^ίί «
Άοιθ. ΙΙρωτ. 1303/911
* Λποφ. 494
Τό Αικαϋτήαιον των έν χ
_θ·'Χβψ 8νθν Κ. λ. 1Γ
ίω Λρω .οό
την πα30^^αν τρ-σωρΐνως
Έ·τι62ΑΑΐι ϊΐ*; τον »ναγομ·:ν5ν την τληρ'>μΐ;ν τώι ο.λαστικών
ιε/ών >αι λ'ΐ'ώ* ν-;μ ιΐ,ϋΐι θ2τανηαα;ων το:> έναγοντο; έκ δραχ.
όγο τ,νοντα ε; κζι 5ςί)«.θντα
'Ειιρΐ'η Άπίφ3ιοΐ5(ίη καί
Έν Ήϋ /.".ω ή ί ο.^ τ.ΐΐζ, Δεχεμδρίου τοΰ χιλιοστο3
;ου έ.ούς.
Ό 'Υ)γρ«μμβτεΰς
Άριστ Άν8;θυλά*ης
ϊ ινεαΑ03ιοτο^
Ι Ό Πράίδος
'Κμμ. Πανηγυρχκης
Διά ταύτα
Έν Όνόματι τοΰ Βασιλέως των Έλλήνων
•Γ εωργίου τοΰ Α
Κ -ΐ·Α α·), το Ιγ· ρ.·φ;ν τού ο κ;ί έλλ
Δ;καζ-ν έρήμην ιών χοτηνορςυ-μ.νωί. Κ,ρυσσ.ι ί ..... . .
γ;ν/τ;θ£ν:α εις μϊν πρός -.·■>, Είίαγινϊς -ρ'ος τυς^Ας'ωματικους τής Χω-
τϊ'χς ίτών 17, ρίίΐιλ,κ^ς προ; τού; κλτ,-ήρΐς καί κρός πάν;* ϊη,λόσιιν ιίπάλ-
Γ.ήν ιοϊ χατοιχονντα είς Λιμίν* Σητΐ'
«Ο
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΙϋΡΝΗΣΕΟΣ
^'«—'ί^·^^
ληλον να ένερ-,ήσωσι συμφώνως πρός τα χαθή^ΐντά τ5^ πάκτα μ*σι Ζαχ*ρίου Καψ.ιλάχ.η, ίκ οι'·ο μιρών, Νικολάω
α ό ϊέ ΐίρίμψ καί
τα πρό; ϊκτέΛ«ϊΐν.
Έν Ήραχ.λί!ψ τή 4 Ίχνου«·>ο> !9!2.
Ό Πρόεϊρος των έ/ Ηρακλείω 11ρω;;.διχ£ν
Έμμ. Πχνηγυρά*ης
Άχριίές αντίγραφον *ρώτ3ν έχτιλεστόν.
Έν Ηρακλείω τή 4 Ίανου*ρίου 1912.
κζΐίρίμψ, καί
)
Ό Γραμματεύς
'Λν.ίγρ^^^7 ίι*βγ·3*τ»«> Δβ. 1,90
λ «ρΐόυημον........ » 0.40
Έν δλψ........... Δρ. 2,00
Χ1
V
γ ι
"Ο.'; άκριδέ, άΓ.οτπατμα έ* τ*0 ςίς χίΐρί, μου »ϋριο·«σ,λ»'νοιι
αγ-οΰ ενός μουζίυρίου συνορβύονΐος κτή-
μ^σι Μιχαήλ Μ τΛβτάχι;, Ιωάννου Τζωρτζάκη, Νικίλάου Ψυλ-
λομαν5υΐα/.η κΐι Κωντΐαν-,ί.ίιί Σ;ι6ΐχ.τα«.η, ά'-ινβ κΐΐάσχιβ ϊιλ
τής παρούσης μ'.υ.
Έν Ηρακλείω τί) 5 Ίαν;υαρίου 1912.
Ο πληρϊςούσΐίς ϊ^ηγόρος τοΰ επιτάσσοντος
Έμ.μ. Κωνιωτάκης
Δημισιε.θήΐω ή παρ.ΰσι ίν τη Επισήμω Έφηαερίδ: διά τύ;
«ιΐιτασιόμΐνίν ά-;νώστί>» δυμ-νής Μιχαήλ Ιω.
Έν Ηρακλείω αϋίημερον.
Ό πληρϊξούίΐο; ό"ΐΑηγ-/ρος τοϊ παραγγϊλλονΐος
Έμμ. Κων:ωτάκης
οιά
τής Έτυήιου Έφημεριδίς δια τόν αγνώίτου ϊια^ονής ιναγίμε- Άρ:θ. ιΐρωτ.
νόν Μ'.χϊηλ Ιω. Βιμίικοκην τβ^ς κά.οιχίν Ι1ομ~ΐ(,ας Καινου¬
ρίου.
Έν Ηρανλίίω -τί 5 Ί^,ννυα,,ίου 1912.
Ό πληρεςΐασΐος διχηγόρος τού καραγγέλλον ος
Ίυ*3ν. Γ. Κα,ΛΤΐ^,ρα.'.Γ, >οιγ. Μοιρών Καινουρίου
ι. Κωνιωτάκης
Ιωάννου Ι .
ΕΠΙ Τ ΑΓΗ
ά κατο:κ;υ Μιΐΐών
Κ α τ α
» Αποφ. 358
"Εν ό.όματι τοϋ Ιαΰιλέω^ των Έλλήνων
Γϊ». «γίοξ τοί Α'.
1ό Εΐ3ΐι οδικεϊ «ν Ίζοαηέτροχ'
Σ.γχβίμ.ν«ν χ.ν λ....................................
Δ ιχ ταυτα
Ίΐον χαΐ ϊά ά/^α 181 >λ'ι 212
Δι«.αζο έριΐμΐι,ν χώ» έ
ί Δικ^.ο(^ίϊς.
τ«'ω; κατοί,νθΐ) Πόμπηας Καινου-
ριο^ Κΐί ήίη ά,'ώσ.ου ό λ,, ονής.
Δ^ν,μ.ι καί πΓος »Λτ.λεαΐν ιή; ύ^' ίρ.θ. 1529 -Ψ& 13 Δέ- βθΑοαογρϊφοι
χεμδριθυ 1911 όρκτικής >αί πρ;ϊικρι ώς κε.ηρυ (·μΐκ); έτελί- 'Τποχοε-ϊ
όπως έ»«ς τής ν>μιμ:υ π,,οθί-ίμιΐς μοί πληοώΐτ,ςιά €ξή; νοη ' ά^ΐϊ ιξοφλττ,σεως.
ματΐΛβ ποσά. ' Επ^υ^ϊ ττ.ν ίΐ
1) ίΐί >»φαλαιον τή^ ίΛτελ.υ,λ;νι,ς άΐθφά^ία»,
2) ΪΙΧ τοκους τούιων τιρόΐ, 8 °/0 άπο τής αγω
γής ^5 Φ.6.ο«αρ·..υ Ι9ιθ, με'χρι
2'ά Ι ^λίου
Μ «τι«?ι'ά χ'ί'-η
ί* 18 4 οθ ι-ΐθίΜί
Μ .υ-
-η;
Επι*υροϊ την ίίς χεΐρ ; τρίΐου Μ»/. Π τρ γ, έ ί-.^λ,', ΕΪίαν
^ θ
ί ,400,—
3) ίι' έκΐί:'αζομενα μοί ίίχαστι α ί;οοα. . . »
4) 4ι* το ά.-.ογραφον.................
Ι}) ου 3 α-.ίγρα«α τ.υιού εΛΪοΟϊν.ων ύ~
» 119,70
/.! χ; τιυ
6) διά ίη
οεως ϊν τή Ίνκισ/ΐι-ψ 'Εφηαερίίι...... » 4,οΟ
7) ίια δημίσιιυοιν χ^ς αϋιή; άτ.ςφίσ«ως
8) ϊια σΰνταςιν τής :.^:;.σί(ς............ » 5 __
9) 8.* χαρ.οσί,μίν λιι 2 επιο;σει; αύ:ί)ς » 1,20
10) δα ϊημο.ίί.ο;^ τ^ιυ'η. ίν ττ, Εφημερίδι » ^,—
Ή 3ΐ-ν δ>φ................ Δρ. Ι,υ-,9,.0
Καί τιύ«ς ίιτοκ,ως ίπο σ/,μυςν με'χρ.ς εξ^λήσ^ως, 8.ο·ι
86,00 γής χαΐ των ιςοόων,
'2,50 ; Ιίκι,,υσΐίΐ την ·π»ρ',Ϊ3,
9 8) ες ·Λ τίθ ένχ/·ον γ« $χ
αύ.ών
τής
ΐ|» α ,'
ν.υ ό^£ίλ>- υ
άλλως Ζίρίλθ-ύίης Λ'ρ^κτιυ τής ν?μιμοϋ χρος πληρωμήν προ-
βισμιας Οα προί,ώ εις τ,τ,ν ίι' ο,ωι τώ» νςμ·μων μ^σων αναγ¬
καστικήν εια-ραξ ν αυτώ* καί ί;α κατασχίσίως κοί ίκποιή
ρ | φη } )
Έ Ιιραπέτρω τγ) 11 Ί υνιβυ ι911.
Ο Ειρϊΐνθδί*η«
Γ. Βλαστός
Ά^ιθ. Άιτονρ. 8ϊ.
ν 21


Γ. Δημά·.τ,ς

πρό; τού, ίςι υ.-
; πρό; εχτ
» χ.υ,
V-*
Έ>
Γ. Βλαστός
·,)., π.ώ,ον έχτελ^3τ ν ιπό «»3 οί ο 5
πβσης^ινηΐής Α4ι αΛΐ»ητ.υ τ.εριουσίος σΐς, 19-α 8ί δ;' έ*—ιή- ίντι^ϊ^ν Λ«*Ε* ϋ·8ΰ·
σεως ίν ίημίο^φ-:Λιΐσιτ,ρ:ασμω των ες;ς ί^ποθι;*^^ μ ι ά νή- 'ίί' Ι.ραΐ.τρω .? 24 Ίΐ
η, ικ?!-
Άχριβές ϊ
μί>«ως
τωιί χτη^ατων χεμ--/ιο; $ν τγ, τερ ϊίρΐ'α ι;ϋ χωρ'υ
τυϋ τεω, Δημ:υ 11 /. "αν;^ |αΐνο.ιρι;υ τή; εί,ίτ;
φερείας Μοιρών >αί ίν τρϊ, υί:ι
ΐ) «Ιΐλατ.. Ιΐορον» άγροϊ δ^:
Βενδρα, ουνο^ίνίντος κτημασι Εύγίνείις νυλλομίνΐυΐάκη, Ίλ ■ ^ίίυσ ν πίραγνίί,/ω ί1ς -ή. 'ϋ.τια
αννου Στϊφανα.η, 1'ίωρνι. , Δ.νίραΛΐίη καί όρομφ. " ' '"'"~ " ~......
2) «Ρημαμπ.Λ,» ά/ρ&Ο ίυο μου^υριων με ίνν'ία ίλΐ όϊεν-
δρα, συνορβώοντος κτήμχσ.ν Έλίνκ Κχραμηινοτού/ας Αί»
ρινης, ΒΛμ6α*ίλη, Λίσποΐν ά Βαμοακαχη κιί δρόμφ.
Νικολάω Κου^αντβλη, Κ ρ ^οΛχς ΆδραμακΓ,, Εί'^ή.ης Ν *"
λιαϊαχη χαι Αικλϊ»,,.·,^; ΒΛ,λ6α>ια·.η.
4] «Κον:ο·49Ϊν;» άγροίϋ Ϊ6,
1311.
Ο Γ.
Ό
ργ
Μιχαήλ Κ ο θ ρ ιϊ ς
ΚΕ«-
'/ώκ
Όον.χοι*
Μέγεθος Γραμματοσειράς