92335 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

7

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

9/2/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
ϋΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΪΕΡΐΐ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ Ν ΚΡΜΤΗ
ΤΕΥΧΟ2Ε ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τί, 9 Φεβρο•■αρίου {912
. 7
διετθτισισ τοι ο,λοιοιιικαι
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΪΠΗΡΕΣΙΑ
Αριθ. Πρωτ. 6 Δελτίον ύγιεινής
» Διεκπ. 3
Μην Ίανουάριος 1911
Ή ΰγιεινή κατάστασις των ζφων έν τί) Νήσω υπήρξε χατά
τβν παρελθόντα μην* Ιανουάριον αρίστη.
Έν Χανίοις τί) 1 Φεβρουάριον 1912.
Ό ΔΜνβνντΜς
ΧΡ. ΘΕΟΔΟΕΟΠΟΥΑΟΙ
Έθββρήβη
_ Έν Χανίοις αυθημερόν
Ό έ*1 των ΟΕκονομιχών 'Επίτβοπο
•Ι ΗΣΤΧ ΚΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 514
» Διεκπ. 369
Ενώπιον τοθ Δικαστήριον των έν Χανίοις
'Εφετών
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Ι Αριθ Πρωτ. 507
» Διεκπ. 364
Ενώπιον τοϋ Δικαστήριον των έν Χανίοις
Έφετών
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΑ
Τοθ παρ* Έ^έταις Γεν»κοί> Εισαγγελέως
,^Πρός τόν έκΐ ίξ^6ρίσε( χατά τής Άρχής κατηγορούμενον
Ιωσήφ Μχιράκην πρψην κάτοικον τού χωρίου ΜαδαροΟ τής
Επαρχίας ΚυοΊβνίας τοθ ΝομοΟ Χανίων καί ή5η «γνώστου δια-
μονής.
Καλεϊσαι νά έμφανισβ|)ς αύτοπροσώταις ενώπιον τοθ άχροατη-
ρίου το3 άνα» Διχαστηρίου την 30 τοθ μηνός Μαίου τοϋ Ιτευς
1912 ημέραν Τετάρτην καί ώραν 8 ν. μ. όπότε χαρελεύσε-
ταικαίή υπό τοϋ Νόμου οριζομένη τρίμηνος «ροθεσμία, χρές
συζήτησιν τής ·φίσ«ώς οου υπό χρονολογί. ν 29 Απριλίου 1911
κατά τής ύβ' αριθ. 277 τοί Ιτους 1912 άποφάσ«*»ς τοθ Πρ«-
τοδιχείου Χανιών, άλλ«*ς μή ί'μφ*»ιζόμίνος θέλεις δικασθτ]
έρήμην.
Δημοσιευθήτω τό χαρόν διά τής Επισήμου Έφημερίϊος.
Έν Χανίοις τί 25 Ίανουαρίου 1912
Ό Άντβισαγγελεύς των 'Εφετών
IV.
Ζουρίδης
' 'Εφέτατς ΓενικοΟ Εισαγγελέως
Πρός τόν έ—Ι χρήσει μΐτβχειρισμένΜν χαρτεσήμνν κατηγο-
ρούμίνον Εμμανουήλ Φαράνδον χρώην κάτοικον τής πόλεως
Χανίων τί]ς επαρχίας Κυϊωνίας τοθ ΝομοΟ Χανί«ν καϊ
ήϊη αγνώστου οιαμονής.
ΚαλεΤσαι νά εμφάνισις αυτοπροσώπως ενώπιον τοΰ άκροα-
ρίου το3 άνω Δικασχηρίου την 30 τοϋ μηνός Μαίου τοϋ ίτους
1912 ημέραν Τετάρτην καί &ρχ> 8 π. μ. όκότ* παρελεύσεται
*»ί ή ΰχό το3 Ν4μου δριζομένη τρίμηνος -ροθεσμία, κρός συ¬
ζήτησιν τής ίφέσεώς σου υπό χρονολογίαν 1 Μα^υ 1910 κατά
τίί ολ'αριθ. 302 το5 Ιτους 1910 αποφάσεως τοΰ Πρωτοδι-
>·«ίου Χανίων, άλλως μή έμφανιζόμενος θέλιις δικασθή
ή
ήνην.
Δημβσιΐυβήτ» το ταρϊν ίιά τ«1ς Επισήμου Εφημερίδος.
Έν Χανίοις τή 26 Ία»ουαρίου 1912
Ό Άντειβαγγελευς των Έφετών
IV.
Ζουρίδης
Αριθ. Πρωτ. 141
» Διεκπ. 57
Έν Όνόματι τοθ Βαόιλέ«*ς των 'Ελλήνων
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ ΕΠΙΚΡΙΜΛ
Ό παρά τώ Ετρηνοδικείω Καο*τελίου
Κιόόάμου ΙημόοΊος Κατιτγορος
Έπειδή * Παναγιώτης Γ. Χριστοφοράκης κάτοικος Καλυ-
διανής κατηγορεΤτβι ώς ΰπαίτιος ίτι την 13 Ίουνίου 1911 ~ρί
ώραν 9 μ. μ. έν τώ χωρίφ Άγιος Γεώργιος Μεσωγείων καί έν
φ 'Υίραμύλω των κληρονόμον Ιωάν. Καμπουλάκη άπεπλά-
νησεν είς άσέλγειαν την Βασιλιχήν Γ. Κουφογιανάκη κάτοικον
'Αγίου Γεωργίου ύτ;αχιθ«!ς είς αυτήν γάμον, οΰΐαν κόρην
άμίμπτων ήθών, άθιτήσας την υπόσχεσιν τβυ, μετά την πράξιν.
Έπειδή τό άνόμημα τουτο νροίλέπΐται καί τιμωριίται άπο
' άρθρα 279 Β'. τοϋ Ποινικοϋ Νόμοι», χαρακτηρΐζεται δέ ώς
Πλημμίλημα.
Έτιιίή ο κατηγορούμενος ούτος είναι άπών %ο άγνοεΤται ό τό-
πος τής διαμβνής τού.
Ίδόντες καί τ' άρθρα 405 καί 406 τής Π οινικής Δικονομίας.
Καλούμεν τόν «Ίρημίνθν χατηγορούμενον ίνα εμφανισθή ού-
Ι
Γ* ν»
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΠΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τοχροβώπως ενώπιον τού άκρΐαιηρίου τού Είρηνοδκβίου Καστβλ-
λίου Κισσάμου την 10 τοΰ μηνός Μαίου τού Ιτους 1912 ημέ¬
ραν Πέμπτην χαί ώραν 9 π. μ. ίνα ?ι*«σθνί ώς ΰ-αίτιος τής
έκτεθείβης πράξεως άλλως θέλει δικασθή «ρήμην συμφώνως τω
άρ«ρω 407 τής Ποινκής Δικονομίβς συγχρόνως δέ καλοϋμβν
αυτόν όκΐίς λίδτ, γνώσιν των εγγράφων τής δ κογρ*φίας.
Εν Καβτελλίψ υΐ, 27 ΙανουαρΙου 1912.
Ό Δημόσΐος Κατή^ορος
Ι. Α· Μαρμάτος
'Αρι». Άποφά. 71
Έν ονόματι τοϋ Βασιλέως των Ελλήνων
Τό Αικαιίτήριοντών έν Χανίοις Ποωτοδικών
ΣυγκεΙμενον «κ των δικαστών Μιχαήλ Γιαννακάλη προέδ-
ρου (Είσηγητοθ) Μιλτιάϊου Δασκαλάκη καί Νικολάου Πα¬
παδάκη
Παρόντος καί τοθ παρά νώ ~{?χ Ι*"«ι 6ίη0ι2 Γ. Ξενάκη
Συνεδρίϊσαν δημοσία έν τή δι' ί/ρ;α;ήρ όν ώρίσμένη αιθού¬
ση αύτοΰ την 18 Ίανουαρίου 1911 λαι διχάιη επί τής έ«ο-
μένης υποθέσεως μεταξΰ
Τοί ίνάγοντο; Ροΐ/σσου Έ,*μ. Αναγνωσίά/η ίιχ,η^άρου
καί κατοίκου Χαλ'.πας τ:ΰ Δήαου Χ-ινίων
ΤοΟ έναγομίνου Εμμανουήλ Σταορούδη ναυτικοΰ . αί κα-
χατοΐκου νυν μέν Πει &ιως χίω, δ{ Χανίω/ ν.αι
Τού τρίιου Ελ ηνικ^3 έν Κρί;τη Δη,Αοσίοο έ^προσωτθϋμί-
νου ^πότοθέπί τΓν Ο!. 3ν;μικών Έ-ιτ ό-,;υ .. Ίωά^ου Ησυ¬
χάκη κατοίκο^ Χά, ίων...............................
Διά ταύτα
Διχάζον έρήμοτ,ν τοΰ έναγομένου
Δίχιται την άπο 4 Νοεμβριού 5 31 1 άγω~,ή^ τίϊί Ροΰσ-
σβυ Αναγνωστάκη κατά Έμμ. ΣταυροϋΪΓ, , αί τ:ΰ τρίτου
Έλληνικοο Δ?μοσ:υ
ΎιτοχρείΤ τ'ον αναγόμενον ίνα χα; ϊ'ά έκιαμήνου ζρ:σωπι-
κί|ς -,Γ.υ κρατήσεα,ς ττληρώ^τ ε'ς ιόν ίνάγίν'^α 3ρ3χ>·»ς κέντβ
χιλιαίας διακοσίας τιράκοντα (5^3ϋ) αετά -ο
τήνάπί τής άγωγής μέχρις έξεφλτ,σεως
Έπι/.υροΤτήν είς χειρι; το3 τρίτοϋ 5εργηθιΤσαν χ
Υΐϊυχρεοΐ τόν τ,.ίτον ν: ?.λη:ώστ; ε'·ς τό/ ϊνάγίν:» δραχμάς
κέντε χιλιάδας (άρ. 5Γ00)
Υποχρ£-.ϊ τίν ί'γόμεν:ν >ϊ πληρώση £;ς τβ' 'νν'γοντ^
τβ ϊικαστίκα αυτής ϊαπανήμΐτα δραχμάς 2ι !χ:αίας ε!';σ; ("220)
και είς τό τρίτον Τά ϊι,.^στιχα αύτ;ύ ϊχπί
«Ίκοσι (20) καί
Κηρύσσ«ι τί;ν παρ:3σαν προσωρινώς εκτελίστήν
Εκρίθη απεφασίσθη κΐί ^δημ^σιε^θη
Έν Χανίοις ττ] 21 Ίανο.αρίου 1912
Ό πρόεδρος
Μ. Γιανακάκης
Ο Β. Γραμματεύς
τ,γράφο,ι ό'πβρ δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
διά τον ένογόμενον Έμμ. Σταυροΰδην τέως διαμένοντα «ν Πει¬
ραιεί νυν ο* αγνώστου δΐίμονής.
Έν Χανίοις τ». 1 Φεδρΐυαριου 1912
Ό ΐκοΌύς καί παραγγέλλων
Ρ. Αναγνωστάκης
Οί κληθέ'.τκς μάρτ«ρ«ς
Βασιλική Γ. Κουφο ιανάκη Παβοΰσα κοτ. Άγίου Γβ^ργ^υ
Γεώργιες Καστανάκηξ » Κουφογ.ανΐανά
Νικόλαος Βαρουχάκτς » Μπαλαμ-τιανώ;
Μιχαήλ Άρετάκης » Κβρεοιλανών
Αντώνιος Σοφουλάκης » Άγίου Γεώργιον
Κωνστοντινιά σύζυγος Έμμ. Φοαράκην » »
Άργυρώ χήρα Γρηγορίβυ Κουφογιανάχην » »
Ή Ικθεσις τοΰ Ίατροϋ
Άρμέδιος δικαστικος κλη^ήρ παραγγίλλεται ό*ως έν αντί¬
τυπον το3 παρόντος τοιχο-.ολλήΐτ; είς τ τ: ν :-.).5υτ*ίαν ^ κίτο:χίίν
τοΰ κατηγορουμένου καιίτβρο; το χο;.οΛλήση ?ΐς δημοσία μ^ρη.
Έν Καετελλίφ αυθημερόν
Ό Δημόσΐος Καιήγορος
1. Λ. Μαρμάτος
Αριθ. Πρωτ. "ίύ ^1»ί 1)
» Άπόφ. 246
Τό Ειοηνοδικβΐον
ί'υ (Χε,ίίλίνον χ τ. ).
Συ/εδβιάσαν χ. τ. λ'
Διά ταυτα
Δι^άζον έ^ήμτ,ν τοΰ έναγομένου
Κηρώσιΐδι τούτον εχπτωτον τοΰ οΊχαιώματος τή; δό"σεωί ή
ωγής τ;ΰ διά τής ΰπ' άριβ. 73 Ι, ε. άποφάσεω; τοΰ
δι·ασΐηρ!{υ τούτου έπϊχΉντος αύτω ό'ρκου
Δέ/ετβί την υπό χουνολ. 28 Δεχε,ιβρίου 1910 άγωγήν τής ένα-
γούτης δ^ορ^άθμ,ου έμπ,ρϋΐή; έ^αιρ.'ας Άδελφώ^ Μ. Σηφάχι
έ5ρ»υούσης ίι Άγίω Γ-λήνγ) χ«ί Ικπροσω,Αένης υπό τοΰ δια-
χεφΐσ ου αυτή; Ιωσήφ. Σηφάχι κατά τοΰ έναγομέ"»ου Μιχαήλ
Ε. Σαρ-.Βάϋ! πρώην χϊτοίχου Γρηγοριας Πυργιωτίσσης χ«ί ννν
ογνώΐχου δΐεμονής ώς άπ^δ»'5ε[γμένην καί
'Τποχρΐίθΐ τόν έναγόμενο» δπως πληρώση τγι έναγούΐϊ) διά την
έν τώ Ίστορι>ω τής παρούΐης αναφερομένην αιτίαν δρ«χ. 185, 60
ίντίίχως ίπί) τή: άγωγής μέχρις έξοφλήσιως καί
Έττιβάλλίί εί, βάοοςτοΰ Iν3^γομένο^ τάεξοδ* τής 8(ης δρβχ. 25
'Εχρίθη άπεφχσίβΊη χ «Ι έδηιιοσΐίύθη
Έν Σπήλ: τή 17 Δεχεβρίου 1911
δ Είρη.οδίίηί δ Γραμματιΰς
Κ. ΠαπαδΛνης Ν. Παπαγιαννάκιη;
) ι εχριοεί ^"οσπϊσρια
Έ Σπήλι τί) 20 Ίαν υζρ'.ο» 1912
δ Γραμματεύς
Ν. Παπαγιαννάχις
Τ6 πβρόν άχριβίς αντίγραφον έξηγμένον έκ τοΰ παρ' έμο
ίΰρ'ίχομίνου βποσιτάσματςς >Γ:νοποιη6ήτω είς τόν κ. ΕΙσαγε
λςα Ρεβύμνης ίημοσιευδήτω 8ε Ειά τής Επισήμου Έφημερίοο
μιϊς των :.ν τ πρωτευούΐ») έχοιΒομένων ε·τιμερί2ων χαΐ διά τή-
έντ*26κ έχδΓ'-ψενης Εφημερίδος «Δράσις» διίί τόν αγνώστου ϊιβ'
μονής ένα75μ*'°> Μι/. Γαρειδάχιν
Ρέθυμνον τγι 22 Ίάνουβρίου 1912
Ό πληβεξ τής
Λ. Τρονλινός
•π ■ · · . Γ" Ξιν"λγί
Οτι ακο«πασμα ακρι6«ς τοϋ είς χείρας μου έϋΐοήμου άν-
ΠΕΡΙΛΗΨΙΣ
ύπ' ά;ιθ. 860 κ« χρονολογίαν 23 Ν^μ,δρίβυ 1911
ως τοΰ ΙΙρυκΐδικείί!) Ρ«Οό,».νης, Ιχδοθίίσης μεταξϊί τής
ης Xρ^σ^5ς τό γένος Φραγκεδάλη συζιίγου Μιχ»ί|λ Που-
η τοί υ Β^;ώ/ Αγ. Βχΐιλείου κ» τοϋ έ»αγομίν^!> Μι¬
χαήλ Παυλάχη κατοίκου ζ?φψ Βρυβών Αγ. Βαΐιλίίοι» νυν δέ
άγνώΐ;ο^ ϊιαμονής.
Διά ταυτα
Δς'χςται τή; υπό χρονολογίαν 12 Μβρτίου 191β άγωγήν τψ;
Χρ-ΐ^", Παυά«ϋ, κατά τού Μιχαήλ ΠαυλαΑ,ι.
Άπο^ΐίνετιΐ ύ-άρχ:ντα λόγον διβζβύξεω; των διαδ.κων συ·
ζ κ»Λ06:υλον υπό τί3 έναγομένοο βγκατάλειψίν τής ίνα-
υπέρ τρι»τί«ν καί
άζει τϊν έναγομίνον είς τάς τής «αγούσης δαπάνας
^αχΐΑϊς Ινενήκ:ντα (90).
|ο"Οτί = ,:6η; πε.ίίληψς, πρός δημ^σίευΐιν είς τ'ψ Επίσημον
Έφημϊρ Ιχ, εΊς έ?/)«ερί3α τής 7ΐρωτειι;ύΐης >ιαί εις έγχώριον
ίίη^ε-.ίδα κα'. πρός κοινοιτβίησ.ν »ίς τόν κ. ΕΊίΐαγγελέβ τ«»ν ΐ»
Ρίθύμνς Πρωτοδκϋν ϊ:ά τόν αγνώστου ϊιαμ,ονής ΐν
Εν Ρί',μντ, τί) 26 Δ=«μ6ρίβυ ΠΐΓ
Ό τής ςν^γοΰτης ηρξ
Κωνστ. Γ. Σκουρίτης
Έκ τού Έθντκοϋ Τυπογρα^είοι/
Μέγεθος Γραμματοσειράς