92317 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

5

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

30/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕρΤδοΓτΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΝ ΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Εν Χανίοι; ττ 30 Ίανουαρίου 1912 — ΑΡΙ®·
Άριθμ. Πράξ. 25
*Ο 'Ανώτερος Λιευθι/ντΗς τΛς Ατκαιοόύνης
Λαβόντες 6π' δψιν τα παρά τ·3ν Νομιυχιών Χανίων, Ρεθύ¬
μνης καί Ηρακλείου ΙτοβληΊίντα ήΛΪν ποιιτικά μειοδοσίχς διά
την πρ3ί*ήθ;ιΐν το3 άρτο,ι των φυλακισ-ένων Νΐακό-λεως (Μϊ-
ραμπέλλου), τής προκηρυχθιίσ/]ς διά τής ί>*' αριθ. 307 τής 59
Δεκεμβριού 1911 πράξίως ή,ιών (»ύλ. Έγηχ. Κυ6ερν. 1 τεθ-
■χος Γ' 1912) ίξ ών πρακτικών έμφϊί £γϊΙ, δ'α ίν μέν ταίς
Νομαρχίαις Χανίων καΐ Ρεθύμνης ού?·ί; 8 ά την προμήθειαν
ταύτην παρουσιασθή μειοδίτης, ίν δέ ττ^ Ν ,μαργία "Ηρακλείου
παρουσιάσθη τοιοθτος ό Μιχ Ε. Σαρρής, μει;3οτήΐας ϊιά τού
χληρίξουσίου τού Ν. Ε, Σαρρή καί προσενίγκών 33 3/* λεπτά
κατ' οκάν.
Σχεφθέντες
Έπειδή ή υπό τοϊ5, ώ; ανωτέρω, Μιχ. Ε. Σζορί), χροσφιρ-
θεΐσα διά ττ,ν προμήθειαν το3 ά'ρτου τώ» φ-,λκισμένων Νεαπό¬
λεως Μεραμβέλλου τιμ,ή των 33 3/» λεπτων κατ' οκάν ί^ει-
οϊοτήθη «μπροΡέϊμως 5 '/0 έλαττον υπό τοθ Εμμανουήλ Γ.
Φινοκαλιωτάκη, ίιά τής υπο χοονολ. *0 Ίανουαρίου 1912 ίη-
λώσεως χοθ πληρεξουσίου αυτού Κ. Κουφάκη,
Διά ταθτα
Ίϊόντες και τό άρθρον 13 το8 ΰπ' αριθ 356 Νόμου,
ΆκυροΡμεν τα πραχτιχά ταθτα χβί
Διατάσσομι» την ίπανάΚηψιν τή; με:-5οσίας ταύτης, ήτ'ί
θέλει διεξαχθή επί τή βάσει τής 2ιά τής 5 °/ο «λάσσονος των
33 3/4 λ««τών κατ' όχ3ν προσφοράς τού Έμ>. Φινοκαλΐυίτάχΐϊ,
ϊημιουργουμενη; τιμής κοί είς βάρος τοβ προσινεγκόντβς την
τιμήν ταύτην καί όρίζομεν την ίνεργηθησ^μένην ταύτην μειο-
δοσίβν τελειωχικήν. Ή 'ΗΙπαναλειπτική καί τ«λε!ωΐική αύτη
μειοδβσία γενησεται την 12 Φεβρουβρίου 1912 ήμ«ραν τής
εβδομάδος Κυριακήν καί ύραν 10—12 π. ιι. συμφώνως ποος
τοιΐς 'όρους τής ΰπ'άοιθ. 4508)4521 τής 3 Αΐγοόστοι. 1 ί> 11
«ροχηρύξεως ημών καθ" ίσον ?βν τροποπίΐεΐται υπό τής πα¬
ρούσης (»ύλ. Έ"ΐ*. Κυβερν. 78 τεΰχος Γ'.) καί ίνώπιΐν των
αυτών Έπιτροπειών, άναπληρουμένου οίϊυδήτοτε κωλυομένου
μέλους, πλήν το3 Νομάρχου, 5πό τβΰ 'Υπ;γρα^.ματέω; τής
οϊκείας Νομάρχας καί είς τα αΰτά Νομιρχιιχά Κατΐστήμΐτα.
Έν Χανίοις τη 27 Ίανουαρίου 1912
Ό Άνώτ«ρο« Λιευβυντής τίς Δικαιοίύνης
Γ. ΠΑΟΥΜΙΔΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 221
» Διεκπ. ΪΤΓ
ΑΝ1ΤΕΡΑ ΑΙΕΥ9ΥΝΙΙΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΝ
ΠΡΟΚΗΡΤΞΙΣ
ΈπαναλππτικΛς τελειωτικΛς δημοπραιΐίας διά ττιν
! ττρομτνθειαν πεντακοσί^ον δεσμίδων χιίρτου ίΐυμβολαίων
ί Ό 'Δνώτερος Α.Ευθι/ντπς των Οικονομικών
' Έπειδή ή υπό το3 Ν. Κουβαρΐτάκη γενομένη τιλευται»
προσφορά δια τή» ιτρομήθεΐαν 500 δεσμίδων χάρτου συμδολαίων
έκ δ^αχμών 3,80 χατά δΐσμί^α έμιιοδοτήθη έμπροθέσμως κατά
5 */ο **· ίλαττιν υπό το3 Έμμΐνουήλ Ν. ΙΙϊντελάχη έμχο-
' ροϋπαλλήλου κατςίκου Χανίων.
Διά ταθτα
Άκυρούμεν τό υπό χρονολογίαν 3 Ίανουαρίου έ. ϊ. πρακτι-
κ'ον δημςιπρίισίας καί διατάσσομεν την διαξαγωγήν έπαναλη-
ς τελιιωτιχής τοιαύτη; ένεργηθησομΐνης την 10 Φεβρου-
ημέραν Παραικιυήν χαϊ ώραν 10—12 π. μ. έν τοίς Νο-
μρχ αχοΐς Καταστήμασι Χανίοιν, Ρεθύμνης κϊί Ηρακλείου
ένώ-ι-ν τού έν τή ύπ' άριθμ. *3βιΛ«8» τ1ί ^ Δεχιμίρίου 1911
ήαί;-ρα διβκηρόξει (φύλλον 11 5 Τιΰχος Γ'. τής Εφημερίδος
τής Κυ6ερνήσ€ως) οριζομένην έπιτροικιών χαί συμφώνως πρός
τούς ίν αύΐή ανχφερομένους 'όρους.
Έν Χακ;*ς -.?, 27 Ί»νου»ρίου 1912.
Ό Άνώτ«οο« Δι·»βυντή
Ι. ΙΙΣΤΧΑΚΗΣ
Άο-Λ Πρι,τ. 341
Ι ~ΙκΤ 289
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
τίΐ ότι
Έκτιθίται εί; μειοδοτικήν τελειωτικήν δημοπρασίαν
ναις πρός τάς δίατζςε'ς τού ύπ' αριθ. 356 "ερί δημοπραΐιών καί
ι εκτελέσεως δημτσίων ϊργων νάμου καί κατά τοΰς υπό τής ύπη-
'· ρεσίας τώνοημ.οσίων έργων συνΐαχθίντας καί υπο τοϋ Διευθυντού
, των Λημ;σίων Έιγων Οεωρηθέντας 3ρους συμφωνιών καί σχετικόν
προϋ*ολ:γισμόν ίαπάνης ή έπισκευή τού ιταρακτίου τιίχους τίθ
λιμένος Ήραχλΐίου.
"Αρθρον 1. Τα Ιργα τα3τα προϋ«λογίσθησαν κατΐ την λε-
πτομερή ίκτίμιησιν είς τό ιοσόν των δραχμών 1330 *αί 50 καί 8ι
άπρόοπτα ϊξοδα δραχμάς 169 καί 50. Επί τού1 ποσοθ των β-
χροόπτων ουδέν δικαίωμα ίχει ό έργολάβος
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
Ή Ικ,πτωϊΐς γενησεται επί τοίς % είς
"Αοθρον 2. Ή ϊημοτρϊτίά ενεργηθήσεται έ ν ταίς είρα'ς των
Νοιιών Χανίων Ρεθύανη; κϊί Ή?^xλείο^ χαί ίν τ;Τς /.ατΛστή-
μασι των ο'κείων Νυμχιτ/,ιών ένώτον έχιτρυπώ/ σ^γχειμένίϋν
παρα των οίκείων Νίμ^ρχών ώ; πρϋίρων ή τώ/ άνατληοω-
τών αυτών τώ οί5ω/ Είρηνοδκώ* κα. ενός μηχαΊχ,οΰ ή των
άνιτΕληρωτώ/ αυτών ώ; μεών τόν 9 Φ:ί?™%?':ο; 1912 ή,ιέι,ϊν
ΙΙϊιχ-την καί ώοϊν 10—1 Ι π. μ.
"Αρθρον 3. Εις τόν δ.αγιβνισ/ο/ ϊύνα:αι νά λάδωΐι
Χϊί άλλοδατοί συΛμιορίούΑΐνοι πρ=ς τα; διαΐάςίΐς τοΰ π»ρί
μοπρααίών χαί εκτελέσεως δημ·>σιυ>ν έργων νομου χαί
Άρθρον 4. Πά; ίργολάδ;ς Ιχων τα π,^σόντϊ τού ϋτ' αριθ.
356 νόμου είναι δεχτός είς την δημ-ποασιαν άν πρ,σαγάγ-^ την
ά?«ιαν τού ίπιτηδβύματός τού κατα τόν σχετικόν 811 Νότιον κα'ι
γραμμάτιον πυτοπϊΐοΰν την βΤς τι Ταμείον τοΰ δημοσίου ή τής
Τοαπίζης Κρήτης κατάθίσιν. λόγω εγγυήσεως, οραχμών 100.
Είς τού; άτοτυχόν:ας χατά τόν διαγωνισμόν έπιστρέφο-ται τα
λόγω ίγγυήσεω; κατατεθέντα έντός τριών ήλίρώ- ατ.Ό τής μειο-
δοσίας.
"Αρθρον 5. Ά' χαί ήμ* οϊοσΐϊ προκηρύσΐετχι ώς τελειώση
τα πρακτιχά αυτής τής ιλβ οδίΐίας ύπό^ίΐντα: είς την έγκρι¬
σιν τοΐ ίπί των Έσω;ίρι*3ν Έπιτρ;ιτου ό'ΐτ ς Ιχε! τό δι-
χα'.ωμζ, *ατά τό οοκοΰν αύτω νά ίγχ.ρίντι, ή μ/], αύτ-ι, χωρί>.
έχ τούτου ν' ά-^κτά ό τίλε,ιταΐίς με οδίΐης ούδε/ χχτ» τοΰ
Δημοοίου διναίωμα.
"Αρθρον 6. Τα κηρικίΐα καί ές^δα τοΐ συναφθηΐομ,ένοι; συ,Α-
δολαίου έπιδίρύνουσι τόν εργολάβον
5. Άν καί ή μειο3-σία «ροχηρύσσε:αι ώς τιλειω-
τκή τα πρχκτιχά αυτή: ΰπόΐίΐνταΐ είς την έ'γχρισ ν το3 ίπί
τώ·. Έτίΐιτίρικών Έπιτρόπου όστι- ε/.ει τε δίΚϊίω-Λϊ, κατά τό
^οκοΰν α')-ω, νά έγ*·5'-'ν). ή μν α5τϊ, χιορις «* ;οΰτου ν' άπο-
κτα ό τΑίυταΤΌ: ιΐϋοίότις ούϊ:ν χϊτά τού Λη'λοσίου δικχίαυ,χ.
6. Τα χη3!ι*ί'.α χαί Ιςΐία τοΐ σ^νϊ5()^))ο;^ιέν^^ σ^μ-
ίπιδαρΰνουσι τόν Ιτγολάίον.
"Αρθρον 7. Ό —οθπολογισμό; χϊί ή συγγοαφη των ύποχρε-
ώυεων ϊίσίν έχτεθειμ,ένα βίς τα γραφίϊα των άνω Νοο.αρχιών εί;
τή/ δάθΐσν των βουλομένων νά λάδοτι γνώσιν αυτών.
Έν Χϊνίοις τη 25 Ίανουαρίου 1912
Ν ΓΙΑΜΑΛΑΚΙΪ
Αριθ Πρωτ. 343
~^ 29~Γ
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΡΣΩΤΒΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Αιακηρύττει ότι:
Έχ,τίθεται είς μειοδοτιχήν Τϊλΐΐιοτικήν δημοπρασίαν συμ;ώ ως
πρός τα; δίατά'ίΐς τού δπ' αριθ. 356 πεοί δΓ,αοπρΐσ',ών καίίκτε-
λ'σεΐώς 5ηαθϊίυ*ν Ιργων νόιιου κα' κατά το·1. υπό τής ΰτηρεσίας
"ών ίηΛοσίων Έογων συντϊχΐέντα; κϊΙ ΰ~3 τοΰ Δι*υθυντο3 των
Δημοσ'ων "Εργων θεωρηθέντας ίρους συατωνιών ναί σγίτικόν
ρ ρ
"Αρθρον 7. Ό ιτροϋ-3λ3(·ισ;ΑΟς *α;. ή συγγριφή των ύποχ,ο·- ! πρΐϋτολογισμόν δτ-τίάνης ή συΐΛτλήρωτις τ 3ν άμυντικών έργων
ώσεων είΐίν ΐκτϊθειμένα *ίς ΐά γρϊφίΐα τ">ν άνω Νομαρχιω,· είς | τής λ'.θίνης γεβύρας το3 ιτοταμ-ϊϋ Πλ-χτύ.
ά
γρ
την διάθ;σιν τΊ,ν βουλομένων νά λάβωσι γ.ώσ.ν αυτών.
Έν Χανίοις τή 25'Ιχνου^ίου 19Γ2.
Ό '/·ιώτιρος Δΐίυ'ΐυνή:
Γ. ΠΑΜΛΑΚΗΣ
ρ;θ. Πρωτ. 342
Διεχ. 290
"Αρθρον 1. Τα Ιργα ταυτα προϋπελογίσθησαν χατ« τίιν λε-
| πτομεοή ίχτίμησιν είς τό ποσόν των δραχμκον 5,93" -.α·, ^/ιοη·
] *α· ϊ',' άπρόοιττα Ιςοδα ϊοα"/. 66 καί *"/ΐ9ο· Επί το") ποσο3 των
απβοίιπτων οΰίέν ίι»α!ωυια έγ*ι ό έογο"λ»6οί.
Ι Ή Ικπτωΐΐί γενησεται ΐπί τοΐ" 0)0 ?ίί 4.Λβραί^.ς μονάϊα'.
Ι "Αρθρον 2 Ή δημοποασία Ινϊργηθήσίτ^ιι έν ταίς εδραις των
5 Νομών Χανίων, Ρεθΰμνης χαί Ήοαχλίίαυ καί έν τοΤς κατϊστή-
μασι των οΐκϊίων Νομαο'/ιών ίνώ.ςυν ΐτιτροπών συγχειαένων
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠίΤΡΟΠΟΣ ) «?^ώ· ^«ίωνΝομτρχα.ώ; π«έδ?ων ή1 τω, «ν»χληρΛ»τών
αυτών των οικείον ϋι'.ρηνοϊιχων και ενός μηνανιχου η των χ α-
Διακηρύττει ίτ
Εχτίθεται είς μϊΐοϊοτ-.κήν τελϊΐοντιχήν 8η Αοπρασ'αν συμφώνως ]
πρός τας διατί ;εις τοθ ΰτ'άρ·.θ. 356 περι ϊηαοπραΐιων καί έΛ,π- 3
> ίσ«ω; δημοσιων ϊργων νό^ου χαί χατά τού; υπό τή: όπηρεσίας των ■
δημοσίων Έργων σοντα/θέντας χαί {,—ο τ3ΰ ΔΐίΌαντοΰ τ-5ν Δη-
ιχοσίων Εργων θεωρηθή τας όοους υμφων.ών χαί σχιτιχόν πρυϋ- -
—λο-,νβμΌν δαζάνης ή γ;νιχή «πισκΐυή τΐΰ Καταυτήμϊτος το·3 '
ίν ΊΙ;αχλί,> Καιινο·.:πτηρίου. ]
"Αρθρον Ι. Τα Ιργχ ταΰϊα ποοϋπελρ-γίσθκΐΐΐν ^ατά την λε- ]
πτομερή ϊκτία,ητιν ιίς ι ό ποσόν των ϊοχχμών 218) χ«ί 98/,;ο )
χαί ϊι'άπρό-πτα ί;:δ; ϊρ. 319 χαί #1/100.'ΰ-τί τ·>ΰ π^σοΰ τώ» ·
άπροόπτων ούϊέν ϊιχαίαΐΛα ίχει ό ΐργολιχδος.
Ή ?κπτωοπςγ«νήσ»τα'. ϊχ: τοίς % ·ΐ; ά·χει-'ίας μο/άδας. ι
Αρθρον 2. Ή οημοτ,^αΐία ίνεργηθίΐΐίτχι ίν ταΐ; ίίραις των ;
Νομών Χανίων Ρ«θύμν;ς καί Ήοαλί^ καί ΐν -όϊ;
μχσι των οί'ϊΐων Νοιυοχών ενώπιον ίτι'ρ^τόν
ζαρά
αυτώ
-,.-,γ ·™. .,^,η., ^.ρηνοϊίχών και ενός μηχανιχου
■ πληριοτών αυτών ώ; μ:λών την 9 Φίδρ υΐρίου 1912 ημέραν
"Αρθρον 3. Είς τόν διαγωνισμόν δύνανΐι νά λάβωσι
χαί αλλοϊίπ^ί συ-μ.Ό.οφο^αενοι πρός τάς δ· ιτάξεις τοΰ περι δή ■
μοτραΐ-.ών καί ΐ^τελέσε'ος δηυ.·5σίων Ιργω νόμου καί λοιπάς
τή; ΓΙτλιτείις
"Αρθρον 4. Πϊί ίργολάβο; ϊχα>ν τα -. οσό τα τοΰ ύπ' άο θ.
3·)6 νόμ·3υ ίίναι δίκτό; είς την δημοπρασίαν άν προσαγάί^
γρΐαμα-ΐον ποιστοποιοΰν την ϊ"ς τι Ταμείον τοΰ ίηΑθσ'ιουη τής
ΎρχτίΖτ·,; Κρήτη; καταθέση, λόγω ίγγυήτεως, δρϊ/μώ/ 300.
Είς τοΰς άτοτυχόντα; χχτά τβν διαγωνισΜΐόν έπ-.στοέφονταΐ τα
λ·) (■(!) έγγυήτίως χίτατ=θίντα έ ν ϊ 3 ς τριών ή ι«ρ·3ν άτό τή;
356 νόμου είναι διχτός είς την δηΐΑίττραΐιαν άν προσα'αγ^ την
άϊιιαν το3 ϊπτηδεΰΑατό; τού κΐτά τόν σν.£τιχ.Όν 811 Νόμονχΐί
γρ«ι*!«τιον *ιστ.)*3ΐο3ν ίήν εις τι Τάχιον τού ίΓ,ν,πίυ ή ;η-
Τραπίζης Κρήτης κϊτάθίσιν, λόγψ ίγίυήΐεως, ϊρβχμών 150.
Εις τους αποιυχόντας κΐτά τόν δΐζγιοίΐσ.Λθν έπιστρέϊρνται τα
λόγφ εγγυήσεως κϊτβτ€^έντα ίντϊς τριώ/ ημερών άπό τί!; ιχ*ι- ]
οδοσϊας. |
Αρθ?ο« 5." Αν κϊί ή μ«5δοτ!α τοοχηρύΐσεΤίΐ ώ; τελειο»Τ!κή
Ζ3α/.Τ!ά τή; μ;ιοΪ3ΐίας ύπίικίΐνται είς την έγκρισιν τού βπι
τώ.' 'Εσω:ε3:*ί3ν '3«το3του δττις Ι/ει τό ϊί-αίωΑα, κατά τό 8ο-
3 ^Φ ϋ ά ,άπικτα ό
ϊικιχίωμ-ί.
νου συμδο-
τω^ ΰπο-
γ3α5=7·χ των άνω Νομα?"
ον νά λίδωτι γν3τιν αυτώ1.
1912.
Διΐυθυ.τής τώ- Έσωτβριχών
Ν. ΓΙΑΜΑΛΑΚΗΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΈΕΡΜΗΣΕΩΪ
Άοιθ. Πρωτ. 16
» Διεκχ. 12
ΔΙΑΚΗΡΤΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Δήιιαργος Ήοακλείου
' Ως Πρόεδρος τού άδελφάτον τού Λανανείον
Δημοτικόν Νοσοκομείον Ηρακλείου
Διαχηρύττβ 8«, Έιτ Θίγχ. είς Φϊνε,άν
ϊτμοτρασίαν κατά τάί δ'ατάξ'ΐς τού Ν-μου 356 ή πώλησις
των βξ*1« άχινήτων τής κοτέ Χρυσής Μπα^ιγραδοπούλί-ς *ει-
μένων έν τη περιφέρειαι τοδ χωρίου Β.ύταις Μαλεβ^ζίου,
ήτοι
1) Μιας οικίας χειμένη; εντδς τοΰ χωρίβυ Βοΰταις κα! πα-
ρά ττν εκκλησίαν τής Πα-ιαγίας συνΐσταιχένης άπό Ιν Ίσόγ«Ό»
ιτόρταγον μέ σοϊαν χΐί έ?τίαν, ενχ ίπότατον, εν» ήρειπωμίνον
φοΰρνον καί ϊςωίίι αΰτοΰ α'Λτν μίχοι τοα τοίχΐυ τή; οΐκια.
Χ '^ ά
τοΰΧϊτζή '^
Σί·
·χιιράη χαί
κτήαα-ΐν,
ρ ΐ ή
Γεωργίου Μπρομοΐ'άκη, Χατζί Έλβ.>θιρίου Στα,ιοάκη. Νικο
λίθ' Τίΐ^υράκη κττί δημοσία οδώ
5) Είς θίσιν «Τζιγιουνα» άνρόν έ'ό- μου',ουρίου μέ έ';
ελαιόδενδρα καί πλησπστις, Άντώ'·5ν Μΐροϊ^υ άχην, Έλέ-
νην Μιτρίμΐιροιτούλσν, Σ:υλιχ»όν Γ*αλαγκαν, χιί άγροπκ>,ν
οδόν.
3) Είς θίσιν «Άσπρο,χώματα» τα πίν:ε ίίδίμα (5/7) *ί
αϊιανεμήτου μιδ; άμ.τί'λου έττά έργατών μί π«ντ» έλαίοϊενϊρϊ
κοίπ^ηβιαστάς Γ'.αλ:μ·χνώλην, "Ανναν το ^έν^ς Μαυρο ιά-
νη, χήρβτς Γεο>ρνίου Ζοφοριανοδ, Γεωργίου Πεσαρτάκην, Ιω
αννην Παναγ.ωτάκην, "Εοι,μαν Σ*αρο»λην, δίτη, χλι δρόμ:ν
άγροτικέν.
Η ίημοπρασία δ·.εΐαχθήτε:αι φανίρά εΐί τό Δημοτιχόν κϊ·
τάστημα Βουτών την 12 Φΐδροκααίου ι. Ι. ήμ=ρϊν Κ-ιρ·α*·/;ν
κ*ΐ ώραν 11 —12 τ. μ. ενώπιον Επιτροπήν, άιτοτελουμίνη.
*κ τοϋ Πο5ΐδρί6δντος έ* των Δήμαρχον Β ^τών ώ; Προέίρου
τής Έπιτοοπής ενός ΐΛ'λϊος τοΰ Δημοτ· Σ,ΐΑδουηο^ Ήρα
κλίίου, ίΛς μέ7.ους τοΰ Άδ*>φάτου καί το3 γραμμΐτίως τ5~
Πανανείου Δημιοτ. Ν5ΐοκ>αίίου 'Ηρ%xλιίο^ σ,ί'φωνω; πρός
τάς διατάξεις τοΰ Νόιιου 356.
Είς τόν διαγωνισμόν δύναται ν λάβτ| ϋίοο; πας εΐζαΐΑΛΐΛ
•ούμενος πρός τϊς ίιατίξεις τού Νομβυ, 355 /Μ Λοιποϋς ?ΐ-
χύοντβς Νόμους.
Δι» νά γίνη τις ϊε*τός είς την δη^οτρϊσίϊν δέον να
«ροσφέρη Ιγγυητίν, τό άξιόχοεον το3 ό·:;ί·3^ ϊναπό^ειτίΐ είς
την κρίσιν τής Έπιτροιής.
Τό τίμημ» θά κατα6^η*»ή τοΐ; ιιετοιτοϊς είς τό ταΛίΤ ν τοΰ
Δημοτίκ,οΰ Νοτοχομίίου ΉραΚίίου συν ;ή ύτΐγρϊΐή τοΰ σχ*
τικοΰ συυιβολϊίιυ.
Εάν ό τϊλε.ταΐος πλειο?ότης άρνηβί να π;οϊ*λβΓ| ϊντός ό^τώ
ημερών βμΐ βίίοποιηθτί εγγράφως, ^ρός σύνΐϊξ ν τ:>ΰ σχΐ:ι
κου συμδολαίου, ή δημοπρυσία θά έπανολαμβίνηται είς 6ϊρος
αΰτο3 »αί τοδ έγγυτ,τοΰ τού.
Το ίΐκαίωμα τής τελικής έγκρίσεΐιις Ιχει τό ίδιλφατον -οί
οΰ Νο«κο.ι*ίου ΊίρϊκΧίυυ, τό Ό'Λιν δόνατκ νι
ή μή, τα πρΐχτιχά τής ΐιμοτρτσ 'ς, χωρ ς ϊια τ·?ς
βκυρώτεως αυτών, ν' άποκτ^ ό τβλευταΤς πλειοδότης οΐϊέν
δ{κμα άποζημιώσεως
Τ> κηρΰ«*ι« χαί λοιπά ί;οΐ», δαρίνου^ -ό/ άγορ·»σ-ήν
Ό Δήμά χος Ηρακλείου; ώς Ποόεδοος
τοϋ Πανανείου Δημοτικοϋ Νοσοκομείον
Σ. Γεωργίου
Αριθ. Πρωτ. 20
ξεως ή,ιών πρός έκποίησ.ν τής ύιό τής Ελένης Ζαχαριάδου
ή Συκοτρπούλας ίωρηθίίσης είς τό Δημοτικόν Νοσο*-> ιεΐον
Ηρακλείου οικίας περιγροφουιίνης είς τήν ΰ-' αριθ. "^/«β
έ. £. ίιακήρυξιν ημών.
Έπαναλα,ιδανεται ή ίη^οκροιηα τήν 15 Φίδρουΐρίου 1912
ημέραν Τίτίρτην καί ώί^ν 10—11 *. μ. εις τό Νομαρχιακόν
Κατάστημΐ Ηρακλείου ίνώπΐον τής Νομιίϋου Έπιτροπής, καί
συμφώνως πρός τοΰς 8,3θος τή"; ϋπ' αριθ. *Μ/ι*88 '■ ^'
οιακηρύξίως ημών μϊ τήν προσθήκην ότι πρώτη προσφορά
ανα» τής οποίας θά πλειοδοτοΰν οί συναγωνιζόμενοι όήζιτϊΐ
ποσόν έχ Δρ. πέντε χιλιάδων.
Έν Ήρϊκλε'ω τ^ 24 Ίανουαρίου 1912.
Ό Πρόεδοοί.
Σ. Γεωργίου
Τό Είρηνοδικεΐον Μυλοποτάμον
Συγκείαβνον ^πό τ»ί ΆνατληρωτοΟ τού Ε!ρηχοϊί/ΐου Γϊ-.>ογίου
Σ,Ακωχου, παρόντος κϊί τοΰ γραμμμιτέ'ος Γιωργίου Κ. Σϊροή.
Σ^ελθόν ιδιαιτέρως ΐν τώ δωυιιτίω των διατχ^ψίων αΰτοθ
σήμερον την 28 ην Δεκ«6ρίου 1911, "»ϊ σχΐφθή χσί άποφβνθή περί
τίύ όρυμιο'3 των διχγσίίΛων τί!ς τε συνήθ^υ; χαί ί·τί μιχβοΐια-
φορών ϊ(αΪ!*ασ(ας τοΰ ίτους (912 ώ; καί περί τώ* έργαίίμων
ώρώ» κϊθ'ά'; τό γράφον θΐ μέν? άνοιχτόν.
Λαδό; ύί' όψ.ν τα άρθρα 149 κϊι έχόαενα τοΰ οργανισμόν των
δικχστηρίων ώς καί τα 5ο·»ρ« 14, 15, Ιδ,^χαί 17, τοΰ ύπ'
«ριθ,ι. 144 Νίμου περ' μικροδιαφΐρών.
» Διικ*. 15
ΔΙΑΚΗΡΪΞΙΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Ό Αήπαρχος Ήρακλβίου
ώς Ποόεδοος τού Άδελφατου τοϋ Δημοτικόν Νο¬
σοκομείον "Ήρακλείον
Διακτ>ρύττ€ΐ ότι
Μΐτα.Λθιίσης τή; }η>οΐϊραΐίϊς τής προχηρυχθιίσης διά τής 6—,*
αριθ. 3Μ3/3ϊ|* καί χρίνβλογιον 10 Δικ»μ6ρίου 1911 δίακηρύ-
Ό ρ ί ζ ε ι
1) Ημέρας κρός συζήτησιν των μέν πολιτικών ΰχοθέσεων τήε
συνήθους διαδικαΐίας την Παρΐσχευήν, των δέ ποινικών τό Σά6-
δϊτον εκάστη; βδδομάδος.
2) των |*ιχροδια^ορών κ*! μικροπταΚ'μάτ«ν.
α^.) Διά μ,» τήν Ηρα» τοΰ Ε'ιρηνοδιχίίβ') την τίλευταίαν
Τ«ταρτ/)ν εκάστου μηνός τόπον δέτόΕ'ρηνοδιχειαχόν Κατάιτημα.
6 .) Δι'αίτα^τ* τα χωοία ά'πν« άτετίλουν τόν τέως Δήμον
Έλίυθερναίαίν τήν πρώτην Τρίτην ί*ά»του μηνός, τότον τό Δη¬
μοτικόν Κατάττημα Μαργ»ριτών
γ'· Δς' άΊταντα τα χωρία ά'ΐινα απετέλουν τόν τέως Δήμον
Μελιδωνίου τήν Δευτέραν Τρίτην έχάετβυ μηνός, τόπον τό Δη¬
μοτικόν Κατάστημ* Μελιδονίου.
δ . Δι* ά'τϊντα τα γωρία ά'τιν-ΐ απετέλουν τόν τέως Δήιιον
Γαράζου τήν Τρίτην Δευτέραν εκάστου μηνός καί τόπον δέ τό
Δημοτικόν Κατάστημα Γβράζου.
Ε'.) Δι' άτχντα τα γωρία άτινα απετέλουν τόν τέως Δή^ον
Ανωγείων τή» Τρίτην Τρίτην έκί—ο.» μηνός χϊί τόπον τό Κα-
ταστημα Ανωγείων.
3) (Ιοαν ενάρξεως των σ.νεδριών την 9 π. μ.
4) Ημέρας δ:ά τήν έχουσίαν προσέλευσιν των ίνίιαΦΐοομένων
πρός υποβολήν μιχροϊιΐφορών έν ιχέ τώ Εϊρινοδιχϊΐΐχώ Κ**ιστή-
ματι Περάιιατος την Κυριακήν ίχαΐτης έδϊο,ιάδος, «ν δέ ταίς
έ'δρβις των Δήμων ΐά; ήΛρ«ς κϊθ'ά', ίχδιχάζ-νται αί έν ΰ
αί μιχροβιαφοραί.
5)ώρας χαθ' άς τα γραφ»Τα τοΰ τ» Είρηνοϊιχείου χαί
κοευλβΧΕ'ου βϊ ώτιν άνο-χτά χατα τάς εργάσιμον ή^έ^ας άτϊ
μέν τοδ "Απριλίου μέγοι Σι*τ.»υ.6ρί3υ άπό τάς 7—12 π. μ.
] 3—6 μ. α χα:ά δ; τ/ΰ; λο π,ϋ; αιΐνχ; άιτό τα 8 — 12 π. μ
! καί άπό 2—6 μ. μ. χατά δέ τάς έξοιοεσίμους άπό τά^.9 — 11
! Ή παρϊδσα ή: ή δηχ'ϊίεοΐις ί ΐΓάσετ-*ι όπβυ καϊ δχως ό
Ι Νόμος όρίζει ίϊχΰ»! άπό Ιην Ίανουϊρ ου Ι9ι2 μ;'χρι 31 Διχεμ-
| βρίου ίδίου ίτους.
Ά«ο·9σίεθη καί εξεδόθη
Έν Περάμαχι τη 28 Δεκεμβριού 1911
Ό άναπληρυιτης τού Είρηνοδίκου
Γ. Σμπωκος
"Οτι άχριδές αντίγραφον
Έν Περάματι αυθημερόν
Ό Γραμματεύς
Γ. Κ. Σαρρής
Ό Γραμματεύς
Γ. Κ. Σαρρί,ί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ
ΔΙΑΤΙΜΗΣΙΣ ΦΟΡΟΛΟΠΑΣ
Των εγχωρίων φυβικών προΐόντων κατά την έΤξ «γωγήν
Λαταοτισθεΐσα συμφώνως τω άρθρψ 6 τοθ ύπ' αριθ. 455 καί χρονολ. 19 Μαίου 190 > Νόμου καί τφ δπ' αριθ
697 καί χρονολ. 6 Νοεμβριού 1907 Νομώ καί ίσχύβυσα διά τον υ.ηνα Φεβρουάριον 1912, τλγιν τοθ ίλν'ζ'*, οίνου
κα> σάπωνος, διά τα δποϊα ίσχώει αδτη έ-πί μίαν τριμηνία,, αρχομένην αη 1 Φεβρουρίου 1912 καί
λήγουσαν τη 30 "Απριλίου 1912.
Φορολογούμβνα ειδή
κατά

Ι
Φορολογοΰιεενα
ι >|ΐβ1 κατά
χ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α'.
ΕΙδη φορολογονι^κνα ίτΗ χΛ §άάι των
Ιναντι τ»μών.
Δ'. πρός 13 τοίς °/»
1 Έλαιβν.........................
2 Σάπων, κατά την αναλογίαν μόνον τοθ έν
αύτώπεριιχομενου ελαίου.Είς 1 χιλιό-
γραμμον σάπωνος λογίζονται 0,6392 ·χι-
λιόγραμμα ελαίου. > 0,6392X0,75—
3 Ελαίαι πράσιναι ίν έλαίω, ή" έτέρψ έκχυ-
λίσματι ζυνώ
4 "Ελαίαι μαύραι
5 ΈλσΤαι πράσιναι έν ξηρά καταστάσει____
Ελαίαι έν ξηρά καταστάσει πρός άλεσμα. .
6
7 Ελαίαι έν υδατι ή1 έν άλμ^ (κολυμπάδες,
τσακιστές).......................
8 Οίνοπνευμ—ώδη ποτά, κονιάκ, ροθμι,ήίύπο-
τα, οίνόπν*υμα, μαστίχα, κατ' αναλογίαν
τής παραγού—ς αύτάποσότητος οίνου, ύπο-
λογΐζομενων τρϊώνχιλιογράμμων οΓνου είς
έκαστον χιλιόγραμμον α3τών }3χΟ,15—
ακήή «ύέ^^ξ^^
10
λβγιαν τής παραγούσης αύτάς ποσότητος
οίνου, ΰπολογιζομίνου δύο γιλΐογράμμων
Λ·»«ςΙν§χιλι6γβ.μρβχ(ίς.>2χ0ΐ5.-
Πιτμέζί, αναλόγως τής ποσότητος τοϋ
γλευκους,έξής παράγεται, ΰπολογιζομέ-
νι*ν τριών χΐλιογράμμων γλίύκους .ΐς £ν
χιλιογραμμον πετμ€ζίου. > 3χΟ,15.—
Β'. πρός Η -οϊς ·)
Καλαν(δι μαΰρο 6ρ.γμ«Ον.........
Βίλανίδι είς θρύμματα έκ «ρο«ρι6ής.'.".
οαλανιδι........
Βαλανιδόκουπα .
Κικίίία.........'.'.'.'.'.'...........
Μεταξα ....
Μέλι........ ■■■■.............
Κηρος.............!".!!'!!!!!'
Μίλόπηταΐ.....
Λάδα
νος
Π
10
1 4
15
»6
Π
18
II
9
«•Ο
21
22
23
24
* * , * άςελύκιστοι.
ς ξανθαί ξ.λακιαν.ίναι
29 ΣτΜΪίες ξβνθαι άξ«>4»,......

α(. χ
V
ά
φατχομηλελαιον.......
, άνθόνερον καί λο,πά τοιαΰτα
Γ'.
πρός 10 τοίς %
22
4
1
3
75
48
62
43
16
22
25
45
30
45
14
16
06
40
70
20
55
80
23
10
50
30
80
73
34
31
50
30 Ά ·· αθαρα ξανθών σταφίδων. · · · ·
31 Σταφίίίς μαύραι...............
32 ΚουκοΛια ήλιααμένχ............
33 Κουκουλια τρυχημί·» «αί διτΛα. . .
34 Κουχουλΐα σκάρτα..............
35 Κου- Αήθρακαί πάτοι τοΰ κχζανΐ5ΰ
36 Χονίραδα μετάζης.............
37 'Υποστάθμη οίνου..............
38 Ύποστάθμη ρητινήτου............
39 Υγρ;ΐ»δα οίνου..............
40 Όξο-......................
41 Άμυγίαλόψυγα γλυκεΤα..........
42 Αι*"- *-ι:λάψυχα πικρά..........
■χ έν φλοιφ..........
.α έν φλοιδ (άφράτα). . .
Ά.
. ί]νΐς
43
44 Ά,
45 Χά-
46 Έλα
47 Γλυ^.. .
48 Λεμονάδα καί πορτοκ ίλάϊα
49 Πορ*. -».άλια.............
50 Μο^'- 'ρίνια.............
51 Κ.τρ,...............
52 Κίτρΐ (κασέρια)...........
Δ'. πρός τοίς 5 ο|ο
53 Οινο:..................
54 Πυ·"'ϊλαιον, παραγόΐΑενθϊ» ίιΐΑ χη.ιι ής
γ......................
55 ^άπα..·ϊκιτυρηνιλα(ου,δ.άχηιΑΙήι:κατϊι)ι χ-
σίας παραγομένου, κ«τά την ά >αλβ ;ί.«ν
μόνον τοϋ εν αύτω ηερκχΐτμενου τοιούτοι
Ειο 1 χιλιόγραμμον σ*ιτωνος ίκ πυρη
ν* ου λογίζονται 0,ί392 ιλ ο
> 0,639 >Χ0,48^
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β'.
Ειδή ν.ιρολογούμενα κατά τ
56 Δί- *τα α'γοπροδάτων
57 » 6οών λαί μοσχχρίων
58 * ζοΛρίδων...............
59 * άρκάλιυν καί οίλοϋρ,ίν
60 "Τππ-ι 4 % κατ' έκτίμηβ,ν
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ'.
>
61 Έρ *αί αΐγοτριχ«ς (τρίχα)
62 Τυρ- , άνθότυρ,ις, άνθόγβλον κίί
63 Μυί -ίρα καί μ- ΐλακα
64 Μιϊ,; 'οα ξεινή...................
65 Γΐγβ π ι.......................
10

30
6
55
2
50
3
20
1
10
2
_
30
_
08
_
66
_
06
2
20
1
30
_
55
1
20
8
04
..
04
__
62
15
|
13
35

55

15

48
31
50
Φόρος
30
60

20

15
10

05

10

02
50
Χανίοις τ^ 26 Ίανουαρίου
Ο επί ·>3/ (Λίκονο,ΑΐΛών Έπίτροιιος
Ι. ΗΣΤΧΑΚΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς