92309 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

3

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

16/1/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ
- ~ΪΗ Τ ν* - -ί
ί'ΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΙΕΩΙ
Ν ΚΡΗτ
ΤΕΥΧΌΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τ*. 16 Ίανο-αρίου 1912 —ΑΡΙΘ. 3
ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΙΣ
Ίδον κχΐ τό χ Ορ 3 τοΰ ύπ' χρ 0;/.. 44. Διχτάγαχτος
τοϋ ι ο(ι:- -
Κχλοθντχι οί^ρείλοντες φόρους οίχοδοαών η έ οικίου της ΌριΤει ιυνόδ >υ; των Κχχο·.ργιοδι*6''ων Ήρχ'.λίίου
χρήσεως 1911, όπως ^χταβάλωσι αίχοι τε'λους Φ.βρουαρίου άπο 1('___ ^ Φεδρουαριου 19.2 κχί Χχη'α-νχπό 7-25
Γ-ί12 τα διχ την Α'. δ ου ι ν οφείλομεν* πρός άτοφυγόν της Μχίου χκ, £π0 1--1Γ)
έ-ί πλέον πλτρωμης προσθέτων τελΰν καί τοκων. Έγένίτο κχ». εξεδόθη
1912
Έν Χανίοις τ7, 8 Ίανουχρίου 1912.
Ό Κεντρικάς Ταμίας
'ίΪ δ
'Αοιθ. τ.?ί1. 131
*Ο ΕίίίαγνελείΓζ
"Εχοντες ΰιτ' όψιν τό άοθρον 5 τ^3 6—" ό-ριβ. 191 τή: 10
Δεκί^βρίου 1911 Λιατάγμ.ατος τήί Έκτρλεστιχής Έπιτοο'ίή;.
Όρίζομίν τό ι>έν πτοόν τί!ς κατά τ·> ΔιάταγμΛ «Ογο δ:τ'«ς
ΐ-··γυήσΐως των ίν περιφέρειαι τηΰ Πρ(ιΐτο?ΐκί·'ου Ρεθύμνης δ··/α-
στΐχωο κληττρων βίς δραχΐλάς ο".ταχ.οσί!3ίί, πό-θεσμόν δ ίντθ'ϊ
τής ότοίας οφείλουσι νά παράϊχωτιν Λ-ΐτ-ίιν καΓά τό άρθίθν 4
τ*.3 αΰ-:-,ΰ Δι-'-άγα,ατος τριάκ;ντα ήμίρ~ς άπό τής ίν τή Έ-ι-
ΐΤ,Μύ Έφίΐμερίϊί δημοσΐίύσεω- τϊ'γΪ!.
ΠαραγγέλΙοΌ,εν την χατΐ-χώοισιν τής παρούσης είς την Έπί-
ση Αον Έφημετίδα.
Έν Ρεθίμντ, τη 7 Ίανουαρίου 1912.
Ό ΕίσαγγεΑΐος
Ν. Γ.
ι^ν Χανίοις τη 1 1 Ιχνο
υαρίου
1912.
Τί
·_ -
' μί'λη
■ ΐΛΐίμων
Κ. Γποργιάδης
'ΙΙ. Χατί,αν"-ρέου
Κ. Γ1
οπαδάκη·
Μ. Λ
ιμητο(ΐκ(-κης
Ό Γρ
χμΐλατεΰς
Κ. Χρ
ιστινάΛΤ,ς
Ότι ά
Χαν'α
■.ριβΐς αντίγραφον
τ·?ί 1 1 Ιχνουαρίου
1912
Ό
Κ.
Γρχιχμχτεύς
Χριττ νχ/.ης
Αριθ
Ιϊω. 7954
» Λ ε/.π. .ι3Γ)6
Ένώ- όν τοίί Αικαίτη{.>ίον των έν λανί.>τς
Άοιθμ. πράξ. 1
Τοί7 " αρ* 'Κφέ'αις Γενικο»"
"ΚΛίΙΤιΠιθΝ ΕΠΙΚΡΙΜΛ
Τ6 Συμβούλιον της 4ικαιοίύνης „ , , , ■ . , . ,
Σ γκ,είμενον έκ των Άντωνίευ Ζηλήμονος ττροε'δίθυ κα_ Μα >.ϊν λ '»2νη·, ύ.τ^ π^ωΓ,ν χατοιχϊν τοδ
1 Ϊ5χω6ΐιυ :ί*,ς Ί'~ ρ Γ.*ί Άπϋΐορωνου ΐο3 Γ
γμ
των ιχελών Κω^5τ*ντ''νου Μ. Γεωργιάδου. Ήλ·'χ Χ
Κω .'
γ
Γ. Παπαδάκη κχί
Ιΐχρόντος /.χι το'^5 Γραυιχοιτ=.>ς Κωνιτοντίνου Χριστ'.νά/η
Συνελθόν ιδιετέρ >ς έ/ Χχ·.ίοις κ^ί έν τω δωι^χτ ω τΓιν
τοϋ Έθίτείν.) Χ? .;ων •τ,αεοον τη; 11 Ιχ^ου-
κ Ι1«-
Σφακίων
. .ι ήδϊ Μ'ΐίτου ό ατ^,ονής,
Κα·*εΐ ι νά έμ, ν 0?ς αύτοιΐρω-ιότΐϋΐς ίωπιο>( ι:ΐ άΐρο-
ετΐρίϊυ τ ΐί^ω Λια;ι ϊθ'.υ την 11 χυ μΤ·ος Απ.1/, υ:οΰ
ε.υ; 1ί '2 τ, ·ε: 7·ν τ ΐ-,-^,ν κ:ί ώίαν 8. π. μ. όπΐ.ε "αρε-
>:ο ϊΐ«: .ι ή ύτ; τ--ϋ Ν:^;^ όρ ζ'μίνη τρίΓη 0. ζρ Αίΐμ.ι,
-ι:ς σ ^ τ,ϋν τ ; £;·α^ω αου υπο χ. ονο/^γί;ν 12 Νϊίμ-
£.ι υ 191 ητίΐί; ύτ' ότρι*) 100 ^ί^ ίΐο^^ 1911 άι:φα-
σίω, %οϋ Ιίωΐοί'ίί·5υ Σίρΐ'ίων, άλ/ο, ς μη εμφανίζη,ιινος
Λαβών ύπ' ό)% 1
αρίου έγγραφον τη; Άνωτί'ο*; ιευθύν-εως τη,; λ·κ«Ό- ζ,.-;,ε;ς . ^(,ή έ ήμ >
σύνης καί'2)'τ3 ύπ'άριθ/.. 'Η/12 τη: 4 'ίχνουαρίου 1912 Δημοα-^τω το -τα-.Όν ί ά -ής Έπισή.- ο Έφημερί'ο;.
έγγραφον τοΰ Γεν. Εισαγγελέως Χχν'ων, παρχκχλούντ-.ν Έν Χ-.ιοις ;ή 14 ^εκίμ6 ίο 1911.
όπως όρισθώσιν σύν.δοι 'τών Κακουογιοδικε-'ων Ήρχκλϊίου Ό Άντεισαγγελΐυ-, των Έφετών
. ν - Ν · Ζ
κχι Χανίων.

Αριθ. 'Αποφ 1205
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚγΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Τό ίικαότήριον των έν Χανίοις
ΙΙρωτοδικών
χ. τ. λ...........................
Δ ι ά ταϋ τ α
Διχάζον ίρήμην Γοϋ ένα-Όμίνου
Δ^'/ίταί ώ; βί,ιμιον την 6*ό -/ρ'νο/ογίον 28 Ίν
1910 άγωγήν της ΚαλΜϊ"»κ Θ. Μτ,τσοτάχη χατοίχου Χιχλέττας |
χατ* Νιχοϊάου Ά Κΐτίλάζου η 'ΕλίυθεΛυ χβτοίχου τάω: Χά- 3
νίων χ*1 ηδι Αλΐξανίϊοείας 1
'Τπο/οβοΤ τ>ν έναγ!ΐί«»ον >ά νατΐβάλη ε!ί την Ινάγοοταιν, ?ι» ]
την έν τη ίγωγ·^ άνβφείομίντν »ΐτ/α·' ίοανμάς δ«ταxοσ(α^ |
τϊσσαοίχοντα 8ύ0 (άοιθ. 842) έξ ών τάς μίν 5ρα/μ«·: ϊιαχοβ'- |
βί (200) πρβ« 9 *)β έττισ/..κ άπβ τηί νρονολο· (άς τΫ,ς βγωγψ
8 "^ "^ Τ?ί έγ "ωί "^ ΐ
Άποφβίνεταΐ βάσιμον τόν 5ιιο τοδ αίτοθντος Γεωργί:^ Μαν.
Κονταξάχη ί) Καμπούρη κβτοίκου Άλικάμπου Ά·κ&Μ:ωνογ,
«ν προκειμέντ;, προτεινόμϊνον λόγον ϊιαζυγίοι» κ«ί
! Επιβάλλει είς βάρος τής κιθ' ήί ή αΓτηΐΐς την *α·ά
ί τή* παρούσαν ίίκην νόμιμ* δικΛ-τικά τέλη καί Ιξοδα υ,Χίμΐςνα
' είς δραγμας 85.
! Εκρίθη, απεφασίσθη καί «δημοσιευθή
' ΈνΒ^μω τ7 7 Δεχεμδρίου 1911
Ο Πρόεδρος Ό 'Υτοτραμμϊτίυς
Τ- Γ. ΚαΙ-λης Ε. Μ. Δασκαλάκης
"Οτι άχρΐβές άντί'ραψον
Έν Βί.«ρ τί 8) 19) 1911
Ό Β. Γραμματεύς
Σ. Φρανττζεσχάχ,ης
"Ο:ι ακριβές άχόσπασμα έκ το3 είτ νίΐιάς μου Ιπ'ΐήμηυ
λφοΧω.·.; Βάρος τοϋ έναγομένου τϋ,χαστιχά ία-αν^-
ΐςίνα-,ούσης »1 την ^χτ,γορ.χήν 4μ0Ιβτν τοΰ *)η-ε-
ϊΰτηί έκ ίρ»/μών ικν-τ>ον-α !ξ χα' όγίοήχοντα *.«-
γγψ μ
Τ' μ | «ντ.γράφου τής προύσης αποφάσεως, ό'π.ρ
"ν 'Ε'^Ρ^ τϊ«ε Κ β.ονήσεως 8μ«ον ϊέ τούτου
, 5ίη *α3ων δια τ/;.
,η γρ
ξουσ'ου ϊΰτηί έκ ίρ»/μών ικν-τ>ον-α
τοβτών (ϊριθ. 56, 80)
Κτιρύσσβι την ττ«3θΰσαν ποοσωρινώ η
των ίρβχυών τιτρακυσίων έξήχο"-α έπιά έκ ιοΰ έ«ι?ί»ου.
Έχείθτ άπιφΐσίσθη χαΐ εδημοσιεύθη
'ΚνΧανί-ις τ^ 8 Όχτωβρίου 1911
Ό Πρίε£ροί
Μ. Γιαννακάκτΐί 6 Βοηΐός τοΰ Γο«ι»ματέως
Γεώργιος Β Ξενάκης
Ότι άχΐΊβΙς άντίγρβφον
Έν Χοτνίοις ττί 18 Όχτωβρίου 1911
Ό Γο«μμα'·είκ
Κ Νυστ*ράχ·η:
"Οτι άχρι€έ; αιτιίστοΐσμα ίξ«νθ^« ίχ τού είς Υ£Ϊ:ά« μ
σκομίνου ΐ-ΐ(Ί·'μου άντιγράφου όπερ ?Τ)μοσ[εο9τήτω διά τήί Επι¬
σήμου Έφημ«ρί8ο: τή: Κυ65ονήσ€ως χ*1 8ι« τίς ίν Χβνίοι;
ίχϊιίομενης εφημερίδος «Νί'» Έ^ον»» ϊ,* τϋν έν Ά)ί
ι9)ί Αίγώ—-Γ.υ Νικόλαον Ά. Καιε)οΐζον η Έλευθβ ί'υ
Έν Χανίοις ι^ 15 Δεκεμβριού 1911
Ό τΐ,ς ταραγγε>>ού->7ΐς ενα·'ούσης Καλλκίπην Θ Μη
χατοίχοο Χανίων «ληίί ξοΰτιθί Δ'χηνίγος
Ά. Ν. 'Ανθ'ϊύσης
ιΰρι"
Τό Ι^Λρηνοδικεΐον Χανίων
Συγχείμενον ....................................
Διά ταθ-α
Δΐχάζον έρήμην τοΰ έναν·ομ-.οι>
Δίχεται την πριχειμ:νην υπό γρονολο ίΊ,αν 7 Ίουλίοο 1911
άγωγήν τής έ.αγοΰΐηςκϊΊ έ τΐίΑα έϊιευοΰτης όμορρύβ-^οο
V71"
ρ-χήτ έτα'ρίας υπό την 1π·ι»ν^μίαν «Δ. Φράγ*ο; κΐί Υιο'ι Ρί"
Φαήλ» ϊκτηωοοΐΓθυαένης νθμίυιως παρ' εκάστου των όμορρ^θ·"11"
έτ»ίρων Σίλδου Φίάγχου, Ίϊχώβ Φρίνχου χαί ΣΌβίατώ'
Φράγκου Γάλ)ων ύπηχόων καί κατοι^ων ΧαΛων κατά τού ένΐ-
νομένου Γ'ωργίου Σ. Σπ,ίριίάκη κατοίκου τρφη' Γαλα^α ^·
και ήδη άγιώστϊυ ϊιαμον(|ζ.
, Α , ι . τιίν έναγόμίνον νά κατ^βάλγ) τί ίναγούσχί δι* τί*
Αριθ. Αποφ. 178_________ | ίν τί άγωνή αναφερομένην αί;ίαν ϊ^ίχμιάς έχα.όν εΓ*5σι ί«'α
— · α -» ' χ. »¥ β -» «ό ϊ(127) &«>τόχ«βς ά-ο τής άν'ογής υ,ί/οις ^τελοΰ; ίξ:»λήτϊΛ;
Το Δικαστιΐριον των Ποωΐοϋικών Σφακιων 4 ·Α_, .,- '...,, , . , „ .....
* - ν 1 Απΐφαινεται προΐωρινω; ανευ ί γ-ηΐεαις εκτελέση^ τη. *™
Συγκιιμε-.ΐν χ. τ. λ.............................^ φ3.σιν ταύττιν κ*ί
Συιεϊρ-ασαν_ κ. τ. λ._Γνα δικάστ, ΐτΛ τή_: εξής ύποθίοΕως | Κατα>!χά(=ί τόν ίνα7ό>ενον εις τα δ'.Λ«τ;κά Ιξοδΐ τής *να"
τινα τα)ν {ν
^ οιημονής
ς
Ο ^ληρ*ξούϊ!9ς
Κονταξάχη η
•Ι
Γ.
» είς
«! .Γ;
γν«-
Γ.
τοΰ πϊραγ^έλοντο; Γίωργίο;
Λεκανίδης
'Αριθμ. ΆπθΦ. 791
ο3 ε'ιτοιΐντος
.- ■ γούσης
ά
την
μξ ς ργ ξη ή γης η ή
πούρη χαχοκου Δλ,χαμπ.υ Άπο-ορων^, παρασ:άντο« διά : ίέχα β>τώ χαί τεσσΐοάκοντα
Μ |
της
τοΰ ϊικηγόρου τού κ. τ. λ. κιί τής κοθ' ή; ή αίτησις Μαίίας 3
Γ. θωμαδοπουλας σύζυγον) Γεωργίου Μ. Κίν-αξάκη ή ί
Καμπούρη χατοίκου ωσαύτως κίί ήίη αγνώστου δ τμ-νή; μή ^
παραστασης ποσώς. 3
Ί?όν την δ χονροφίΐν καί !
Σκιφθέν κατά τόν Νόμον
Έπ«:ϊή *α9' ά'πιττΓΰτα! ίκ τοΰ ύπ' άοιθμ 1473 τ^ς 18
Ιουλίου ί. Ι. ί-ποϊεικτΐκοΰ το" ϊιχίστικΐϋ /.">η-ή.ος της 'ερι
φερει'ας τού Πρωτοϊιχείου τΐιύχ^ Ι. ΙΙΐπβδάΑη χαί ιθί ΰπ'
άριθμ. 218 καί χρονολογίαν 19 Ίου'λ ίοο έ ε. ςΛ'ου τής
έν Χανίοις ίκϊεϊομένης «φημερίδος τΚήρυο » είς τνν χαθ'
ής αίττσΐί ί'ίνΜίτοποιήΟη ή ύπ' άρ:θμ. 107 ι. Ι προδίχα-
στική απόφασις τοΰ Δ'»αστηρ'ου τούτου καί «Λ.λήθη τρός περαι¬
τέρω μετ' «πόϊεΐξ ν σηζήτησ.ν τής υπό κρ'σ ν κατ' αυτής
αίτησΐως δια την. ώς έν τη Λρχή τήσϊε δίχασιμΐν, ϊμπρΐθέ-
μμως καί νομίμως μή ίμφανιοϋιΐσα δέ δ κίστέα ίστίν «ρήμην.
Έπειϊή έκ των σ^νετίία τής πρ:μνηαθεσης αποφάσεως
ϊιεξαχθεισών άχοδιίξεων άπείϊΐχθτ, 6α?ιμ3ς ό υπό τού αίτιΰν-
τος έν προχειμίνψ προτιινό^ενος λ;γος ίι;ζ^γίου (Ν. 276
άριβμ 53 Β. Β). ;
Διά ταυτα '
Δ:κάζ:ν «ρήμην τής," καθ" ής ή π*ροΰσβ αΓτησΐς Μαρίας
_Γ. ή«ΐ7>«-Λ·'Λ,. - τ.:*.- Γ. .· *
(18 40).
.-ν - - ι
Ο Λΐίρμ.ηνβυς Ιωάννης Άςελό',
Είρην .[κης Χανίων
Ι. Βενέτικος
Ό Γροιμματεύς
Καιν. Κ
"Οτι αΛρ'δές ά^'ί
νού ΐπ σήΐλου άντιγ-άοου, 8τΐε· δή,
έ|η.ερίϊα τής Κυίερνήΐεο ς.
Έν Χανίοις τη 18 Δίχε^δρ-ου 191
Δημ.
νομ'μως εί;
_
Μέγεθος Γραμματοσειράς