92290 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

76

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

31/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ ΕΛΛΑΔΟ1
■»»♦»
ΙΤΔΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗί ΕΦΗΜΕΡ1&ΘΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Κ1»ΜτΜ
ΤΕΤΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Ε, λανι·ις τ* 31 ϋβχιμβριου (912 -
. 76
ΓΕΝΙΚΗ,,ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ '
Τμημα Ε'. Οικονβμικών
Διά Διατάγματος τοβ κ. Γενικοϋ Δΐΐΐνητοβ ύπ' άριθμ. 272
κβί χρονολογίαν 19 Δε«ϊμ6ρίου 1912 διωρίσθη ε Εμμανουήλ
ίΐττυκάκης, κεκτημβνβς χά νάμιμα προσόντα, Τελβνοφΰλαξ "αί
ετοποθετήθη έν τη τελων κεριφιρΐίο: Χανίων.
Διά Δι«το>γϊ[ς τβ3 κ. Γενικόν! Δβικ,ηςοϋ Κρήτης ίπ' άριθμ.
72 καί χρ·νβλ*γίον 28 Δεκεμβριού 1912 διωρίσθη ό Έμμβν.
Κονργιαλιδάχις «·ε·ωρΐνός Καπνοκαλλιεργητάς μ«χρι τε'λο^ς
♦εδρουβρίου 1918 *ίς «ιιαπλήρωτίν το5 Κακνοχαλλιαργητοί
Ληθίου Γ. Κυριακα?η.
Έν Χανίοις τη 29 Δεκεμβριού 1912
Ό Διευθύνων το Ε'. Τμήμοτ Γραμματεύς
Γ. Δ
ΓΚΝΙλΙΙ ΔΙ0ΝΚΗ-Ι2 ΚΡΗΤΗΣ
1 μημα Α '. Δικαιοόννης
Διά τοϋ ίιπ' άριβμ 265 καί χρίνοογια» σημερινήν, Δια-
ΐβγματβς τού Γεν κο3 ΔιοΐΛητοϋ Κρήτης, επετράπη υπέρ το3
Εμμανουήλ Τζωρτζάκη Ε''ρηνοδί«.ου Κινδάνου ή άπόληψις
ολοκλήρου (ής μ σί^ίοΐ.ας τοϋ, *α:* τ» άπό 20 Σ*ιττεμ6ριοι«
ΛίΚρι 20 Λ /ΐϊΑδ,αυυ 19 ι Ι χον *ον 3 αστημϊ, κϊθ' ό άπίυ-
•ίββε τής ύτίηρεσίας, «νόγ» ασθενείας πρεσηχόντως πι»τβπ»ιη-
(ίείσης ύκό δΰο ίπιστημόνων ιατρών.
Έν Χανίοις τχ 28 ΔεκεμβρΙου 1912
Ό Διευθύνων τό Α'. Τμήμα Γοαμματεϋ^
Χ. Παπαδάκη .
ΓΕΝΙΚΗ λΪΟΪΚγΓσΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤμΑαα Α'. Εκκλησίαν καί ϋαιδείας
Διοτ τΟ3 βπ' Ιρι#. 274 κ^ί χ?5ν.Λ3,-ι«ν 29 Δδκ.ι^διιου έ Ι.
Δατάγματος ιβϋ Γ*ν. Δ κηνοδ ;ια)?Ί!>ΐ|σαν ό Γεωρ Κΐουρτσα
>.ις Εϊρηνοϊικης ΊερΛτε.ρα; μίλ.. -1)ς Άνω,ερΐ· Τίνβίΐα^τ,ς
Έτΐιτροπειβς παρά τί) Έπιαχ·πΓ».« -τερι^ερε 2 Ίίρας κ« Ση¬
τείας είς άνΐικϊτάστ^σ.ν το3 Ρβωρ Βλα»τβ3 άπ. λατιομ»* ^
των καθ>;*οντων τού, ά:ί μϊτατ£6ε»το, ίΑ,Λαχού χβί ο Γεωρ·.
Λουκάκις ^,ίρηνοΙίχηςΝίαιτόλεως Μ«;αμ6έλλ*ΐιμίλοςτής Ανωτ
Ενο»ιαής 'Επιτροτι» ι, παρ» τή «ΰπΐβ-Α^-ικΐ] πι^ιφ*·!«ί« Πέ-
τρ»ς «ς αντικατβστασι τοϋ Χαρι3 Φρα;κομιχίΛ«κ·. ίπαλα>—
τομίνβυ των καβηκοντι*/ τού, ά'τ« (*4ΐ ατέθίντος άλαχοΟ.
Δι' ομΐιου Διαταγματος ύ-' αριθ. 275 και χρονολογίαν την
οίττ,ν διωρίσθη ό Ίδραι,ι Χου»»1' Σιιντά«.ης «τόφ Γυμ.νασί:υ
ϊ(ϊ)λο, εις τό ίν Λνγόρτινι Μοτοφατσιυ ΜβυΐευΛ. δημοτ.
σχολείον ί·πι μην. μισΐφ δ·αχ 50 κενή, οΰσης τή; Θέσεως
Έν Χανίοις τί 29 Δεκεμδριου 1912
Ό ΔιενΘύνων τό Δ'. Τμήμα Γραμματεύς
Έμμ. Άποστνΐλάκης
'»ρι>. Πρωτ 5542
• Λ,ικτ: 2198
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΕΓΚΤΚΛΙΟΣ
ΠερΙ άναστολης ότονκητικών έκτελέσεων
Ο »ός τονς δημοόίους ταμίας της
Έν *·ύλλθ'ς »«' οριθμούς 73 κ-ι 91 Α'. «ύχοϋς τής 'Β·η-
μβρίδοςτής Κυβερνήσεως ίϊημοσι ■-^ησαν ό ύκο στοχεΤα ,ΔΖΩ
(4068) νον*ος, περι άναστολης τ ο «γράφων, προθεσμ'ών χίίίι-
καστικ&ν έν γένει κραξυ>ν έν κι 3^ έι»στρατιν9««ες λαι ΐί ττρ6ς
αυτόν οχετικα Δΐατάγματα, υποΐχρινολβγΐας 6 *Οκτο»6ρίο» κοι
5 Νοεμδρίβυ 1912.
Δυνάμει το άν»τ-ρ* νομου χοί των προοημιωβινχων Δ'ΐ-
ταγμάτων, αί ίιοικητι*αί έιιτελεσεις μόνον Ιναντι των »ϊ-
λουμένων εις τας ταξεις τού στρατόν έφιιλετών το3 Δημοσίου ή1
των Δήμων ά.αίτελλ^νΐαι.
Δεν «πιτοϊκετχι υμίν συνε^ώς νή ΐίαρμόσητε κατΐναγϋαστι/ί)1
μετρα πρός εΓσιΐραξιν εναντίον όφιιλετών τοθ Δημοσίου ή των
Δήμων κ ΛηΘέντω ν « ίς τάς χαξίΐς τοδ στρατοθ,
έφ 8ον χρόνον -ΐχυουσιν αί ιπαταξίΐς τού πρθΑνησΘέντος Νόμου
κ α Ι των συναφών αυτώ Διαταγματων.
Πρός **οφυγην δί ίνδεχομβνων πβρβξηγήσεων, παραγγιλλι-
μενοπ^ς όσακι πρόκειται νά π^οΐα,πο*οατηθη τις πρός πηρω-
μήν ποινι*ών ιςοδων, προστίι.ι »ν ή χρηματιΆν ποινΰν, ·Γτ* β-
σάκι; ο είς τοιαύτας όφΐ Α,ά» κατ«'-!ΐκου«ι.ίς προκειταΐ νϊ ίκτίστ,
βροσβι—κήν κ(.άτησιν ϊμ^ϊως μετ την ϊκ,τισιν τίς κυρί;; ΐΜΐνής
(άρθρ. 6 νβρ,ε^ '96), ϋμεΤςδεν πρί-χιι »ά ίιατασσητι την άνα
στόλον τής Χ03ΐι*π κης «οαηισεως, ίπί ττ] βΐσει τ*.ν πίρί άνα
στολής σχεΐΐχώ' ϊιαταξεων, ίκ,τος ιαν ό ΰτϊ κροσωτικην κρά¬
τησιν ίιατελών ή ό με**ν να π^οσωκοκ ατηθη είνε έξ ϊκεινων
ςΓτινις καλοΰνται εί^ τάς ταςΥς τοθ στρατοθ, "ότ« καί μόνον
ύιτ«ο των όφ·Γλ«τών τοΰ.ων ΟακΛμνητ» χρήσιν τού ^λετρ^^ τής
αναστολής. χα-οπιν προσαγωγής ταστοιτοιητικοθ τής αρμοίιας
ττρ»πι*τι»ής Άρχής, β«6βιθυν- ς την είς τάς τάξε , τοΰ στεα-
το3 κλήσιν τοΰ όφΐιλιτου.
Το5 μέτρου ουτου τής άκυτολήν, δντος ιτρβσωτΐκΐθ ύκερ
τό»ν είς τάς ταξεις :ο3 στρα;οδ καλοιιμένιον οφιιλΐτών, ϊέν άυο
λαύουσιν ο! ίγ-ρητα αότών πρός τό Δημόσιον, έκτ^ς μόνον «αν
ούτοι τυγχάνικσιν έξ έΑ*ίνων οίτ'νϊ, εκλήθησαν είς τβς ταξεις
τού στρατοθ.
Έν οίαίήτυοτ! σ.ιγκίκρ!ΐ>ένΐ χεοι-ΓΤίΛϊΐι *αθ' ήν ήθίλετι Ιχιι
ά«(«ίας έν σχέσει πρός την έφβρμογην των ϊιά τής παοο^ε-'-,ς
ϊιατασσομένων, όφΐίλετε ν' ά -ευθύνηεθε πρός λύσιν των «*ο-
•ιώ^ σας είς τί Γενικόν Λογιστήριθν.
Έν Χανίοις τ?1 29 Δεκεμβριού 1912.
Ό Γενικός Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
τοτ Έθντκ·ΰ Ινπογραοβιον
Μέγεθος Γραμματοσειράς