92275 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

75

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝΚΡΗ Τ 11
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τ>ί 2Η Δεκεμβριού 1^12 ΑΡΙΘ. 75
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Τρημα Δόν Λικαιοόύνης
Διά τής ΰπ' άριθμ. 178 καί χρ:ν3λο~,ίαν 22 Δεκεμβριού
1912 Διαταγής τοθ Γ*νικου Διοιητ;3 Κρήτης εγένετο απο-
δεχτή ή παραίτησιν τοϋ δίσμοφυΛ,ΛΧ,ίς Χανίων Γεωργ,ου ή
Αναγνώστου Φλεμετά*)), και άπηλλάγη των χ,αθη*οντων τού
τούτων.
ΈνΧ«»ίβΐς τΐ|27 Δεκεμβριού 1912
Ό Διευθύνων τό Α'. Τμήμα Γραμματεύς
Χαραλ. Παπαδάκης
ΓΕΙΪΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ε'- Οίχονομικών
Διά Διατάγμχτος τοϋ κ. Γενικοΰ Διοκητοΰ ύπ' άριθμ. -61
*«ί χρονολομαν 27 Δεχεμδριου ι. έ., διωρίσθη ο Αντώνιος
Κ· Γεραχάρης «κροσνρινος ά*απληρωτης τού Ατοΰηχαρίου τού
Τ«λωνειου Ρεθύμνης Νι-Ο^αου Μπεμπή, μέχρι τβλουςφείρουα-
ριου 1913.
Έν Χανίοις τ* 27 Δεχΐμζρίου 1912
Ό Διευθύνων τό Ε'. Τμήμα Γραμματεύς
Ε Σίδερης
Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τρίϊμα ·Ε»ί»«ληίίας καί Ιΐαιδείας
Διά τού «π'άρΛμ, 260 κ»ί χρονολογίαν 27 Δ«κ»μ6ριβυ έ. έ
Διατάγματος τού Γ«^ικ,οί} Λιοικητοϋ ίΐωρια()ΐ)σ»ν 1) ο Γ«·φγ.
Ά Κοτσυ?»κης ύχοίιδ*»καλος είς Χαμιζι Σητείας ίπι μην
μΐσ()φ ίραχ. 40 προσικρινώς «πΐ τρείς μήνας εις ^^
τού *;ς τόν Στρατόν ύπηρ«τ«ϋντο
Έμμ.
καρακη.
2) Ο Κωνσταντ. Ν. Τουτουντζα**» »4·. Γυμναοίον εις
τό οημ.τικόν σχολείον Πρασά 11«ϊια5(.ς ς*ί μην. μισθώ δραχ¬
μάς 50 κενής οΰσης τίς θέσεως. . ,
Λι' όμκίΐι Διατβγματος υπ' αρι(]μ· 26 ι και χρςνίλςγιαν ^3
Δ«κ.*μδριου έ, Ι. Δίαταγμ,ΐτος τού Γ*ν. ΔιοιιιητοΟ δ««ριίβτι ό
£.μμ. Ί- Κβρναρβκης Δος £ι)ίιί. *ίς τό Δημιτι*ον ΣχβΛ«Ιον
ΓεραΜ Πεδιάδος έ«ι μΐ}ν. μισθώ ίρ. 4ϋ ώς προσβρινός άναπλη-
ρωτης έχί τρίΐς μί}νβς τοθ ύβηρετθϋντος είς τβν Στρατόν -ι2)λου
Ιωαν Ιΐαταδομανωλβκγ).
ν. Ιταδομωλβ)
Έν Χανίοις τζ 28 Δεκεμδρίου 1912
Ό Διευθύνων το Δ'. Τμήμα Γραμματεύς
'!3μμ. Γ Ά«οοτολοί»ςης
' ΓΕ]Ν1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ι Τμήμα Δημοσ. Ασφαλείας *αί Δημ. "Εργων
' Δια τού ύπ' άρί)μ. "262 έ. β. Διατ»γμα;ος τής Α. Έξ.
τού Γ&νι&ιυ Διοικ.τ).:υ έ-ιτρ^πη εί; τβν ΐεζ. 'Υπενωμβτάρχην
Ιΐαπαγρηγορακ^ν Ιωάννην ν α συνάψη γάμον μετα τής βΐσπβι-
>ιδος Εύαιϊ;ας Σχινθχκη τού Άναστασιβυ, έτών 1ϋ, κατβιχου
Χανίων.
Έν Χανίοις τι) 28 Δεκιμίρίου 1912
υ Διικθιινων το Τμϊ)((ΐα τ ής Δΐ)(ΐ. *Λ»φ«λιία«
χιΐ Ίι3ν Δΐ^Λθίων Έρ]»,»
Ιϊ,. λΐοντικάκης
ΤΜΗΜΑ. Ε'. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΝ
Αριθ, ίΐρωτ. 5254
» Λιικπ.
Ο ΓΕΜλΟ- ΑΙΟΪΚΐΙΓϋ_ ΚΡ1Γ--
Έχοντες ΰπ' όψει τό άρθρον 1ο τ:ί3 ιι*ρί ά^ογρίφή; τ/,ς
τής καί ακινΐ]τ9υ περιουσίας τοϋ «ν Κρηττ^ Έλληνικοϋ Δημο¬
σίου ϋ*' αριθ. ΠΟ τής 30 Νοεμβριού 1^12 Διατάγματος, όρί-
ζομεν ημέραν άποτρα^ής τής κΐνητής περιουσίας τού Δημοσίου
τή» 31 Δίχεμ6ρΐ9.> 1912 κχί καρ«γγίλλομεν τάς αρμοδίας
αρχάς, ίνα ίντος δεκα ημερών α-ο τής «ν τή ενταύθα Εφημε¬
ρίδι τής Κυβερνηΐτως καταχωριιιως τής παρθϋσης ίι.ταγής
υ««6ζλωσιν χις το άρμ^όιον Ί'μήμα κίνακα έμφιινοντ* την παρ'
έχϊσΐψ αϋτοτελιϊ γραφείψ χινητην «ερΐουσίαν τού Δημοσίου κζί
συντεταγμένον κατα τβς διαταξεις τβθ προμ·'ησθίντος Διατάγ-
ματβς.
Έν Χανίοις τί) 28 Δεκεμίρίίυ 1912-
Ό Γενικός Διοικητής
_. ΔΡΑ1Ό1Μ1ΙΣ
4556
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ι_ Α Χ Α
των χατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τοθ Έφετείου Χανίων τής 12 Δεκεμβριού 19ί2 κληρωθέντων
τακτικών καί άναπληρωτιχών ένόρκων διά την άπο 11 έ. ε. 30 Ίανουαρίου 1913, Σύνοδον
τοθ ΌρκωτοΟ Δικαστηρίου Ρεθύμνης.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
ι»
7
8
9
"Ονοματεπώνυμον κληρωθέντος
.2 3-
·> 5
Κ α τ ο ι κ ί α
Α'. Τ α κ τ ι κ ο ι ενορκοι.
Γιανούλης Ιωάννης ΓΛώρ.
Χαμαράκης Δημήτριος Εύγ.
Γασπαράχης Εμμανουήλ Χά.
Γαγάνης ΙΙαντελ/,ς
Γρηγοριάδης Ιωάννης
Δερμιτζάκης Εμμανουήλ Γεω-
Γοβατζιδάκης Έμμ. £Ν.
Γοβατζιο*£χ.ης Ιωάννης Δημ.
Δαρμάρος Ιωάννης
Δρανδάκης Λεωνίδας Γεωρ.
Δράγασης Μιχαήλ
Κορωνάκης Αριστείδης Άριστ.
Ίατρουδάκης Α. Κωνσταντίνος
οραχης 11. Ιωσηφ
Φρυσουλάκης 'Νικόλαος
Χαλκιαδάκης Στυλιανός
Δάνδολος "Αντώνιος Σ.
Λαγουβάρδος Γεώργιος Δημ.
Βούλγαρης Ιωάν. Ν.
Ζννιδάκης Κωνσταντίνος
|Α.γγελιδάκης Θεμισ.
ιίαπχδάκης Ευάγγελος θεμ.
Πατσουράκης Δημήτριος
Πετράκης ίΐαντε. Μ.
Ρολίγης Σταμάτιος
ΜατΟαιουδάκΓ,ς Γεώγργΐος Λ.
Ρουσάκης Γεώργιος Χαρ
Πενθερουδάκης Μιχαήλ
Σταματκκης Χαράλαμπος Ιω
Καψάλης Μιχαήλ Ιωάν.
20
151
18
16
15
30
24
17
59
32
38
46
166
175
190
192
275
212
199
42
160
91
96
103
112
80
305
92
116
241
Ρέθυμνον
Χρομοναστήρι
Ρεθυμνον
"Αγ. Κωνσταντίνος
Έπισχοπή
'Ατσιπόπουλον
Πέραμα
Βποστελους
Νεύς Άμάρι
Ρέθυμνον
Ρούστι/α
Ρέθυμνον
Ρέθυμνον
Επι
Ρέθυμ
σχοπή
μνον
'Αγ Γαλή
Β'. ΆναπΑηρωτικοΐ ένορκοι
Τσιρινδάνης Δαμουλής
Τσάκωνας Βασίλειος
Ανδρουλιδάκη; Κων)τίνος
Κουγίτη; Ιωάννης Γ.
Ζακάχης Τινος. Έμμ.
Δαφνομίλης Γεώρ. Ά.
Δοκάχης Γεώρ. Παντ.
Παπαβασιλείου Νικόλαος Β.
Κεριμάχης Μιχαήλ Χαρ.
143
14ο
3
48
43
276
34
106
284
Ρέθυμνον
'Αμνάτι
Ρέθυμνον
Αγ. Ιωάννης
Ρέθυμνον
'Επισχοτίή
Π
ροσόντα
Έπιτηδευματίας
Κτηματίας
Έπΐτηδει. ματίας
9
9
9
Διχηγόρος
Κιηματίας
Δΐληγόρος
Κτηματίας
Δικηγόρος
Επιτηδευματίας
Κιηματίας
Δκηγόρος
Έπιτηδευματίας
Ιατρος
Επιτηδευματίίΐ;
Κττματία;
Δικηγόοος
Συμβολαιογράφος
Κτηματ^
Έπιτηδιυματίας
Κτηματίας
Συμοο/αιογράφος
Έπιτηδευματίας
Κτηματίας
Έπιτηδευματίας
α
Κτηματίας
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ!

Α.
«ζ>
α.

>
Όνο;χκτεπών.μον κληρωθεντ.;
13
α Η
Κ ατ ο ι χ ί α
Προσόντα
Α
„ 13-
■ο χ
ί ι
«ι!
10
Κ'α^ας Ιωάννης Γεώρ.
Πάνορμος
Εμπορος
11
Λαυπρινο; Γεώργιος Κωνστ.
96
Ρεθυμνον
'Επιτηδευματίας
12
Πλουμής Γεώργιος
Γαράζος
Κτηματίας
13
Βογιατζάκη; Ιωάννης '?μμ·
13
Ρέθυανον
Καθηγητής
14
Βρ.ντάχης Μιχαήλ
12
Άδελε
Κταματίας
15
Χαλκιαδάκης Αντώνιος
152
Ρέθυμνον
'^·πιτη§ευμο.τίας
16
Κασέλος Αημήτο. Γεωρ.
27
»
ι7
Βίυσανάλης 'λνδρέας Νικολ.
14
»
Ίατρο;
18
Δρανδάκης Εύ'γγελλοί Έμμ.
28
»
'Ειΐ'τ/;ο*ευματίας
19
Μανωλεσάκης Παναγιώτης
78
Πηνή
Κτηματίας
20
Σαουνάτσος Γεώργιος Εμμ.
113
Ρεθυμνον
Ίατρο;
Εγένετο συμφώνως τ-ώ ύττ αριθ. 244 έ. ε πρακτΐν.ώ δημοσίας συνέδριίσεωί τοθ Εφετείου Χανίων.
Ο ! Δ ι κ α στα
Αντώνιος ΖηλΑμων
υ
Κων«ίτ. Παπαδάκης
Ιωάννης 5"αοννάτ«*ος
Πέτοος Τατα^άκης
Ό>τι Άκριβι; αντίγραφον
Έν Χανίοις τη ΙδΑεΛεμβρίου 1912
Αριθ
Διεκη. 827
Δημοσιευθήτω διά τής 'ιίτιισήμου Έρημ'.ρίδο;.
Έν Χανίοις αί} 1ο Δεκεμβριού 1912
Ό 'Υ)γραμμα.τεΰς
Ό Ιΐρόεΰρος τώ* *ν Χ«ν»«>»«: '
Α . ΖΙ1ΛΙΙΜΩΝ
§3
Μ
10 >·
Ι!
Ι
ο
ι
Οτ
V
1
ο
_όο_
ο»
-ο
ο
ω
α>
ο —ι
-1 Χ
•50

Ο
Οικονομικόν ετος
Αηηέε
Μην
Μ ο ϊ 5
"Έτος—Αηη
ο
σ
ΟΟ
ΟΤ
Ι -
Ι___«ο
5 2?
_
οο
ο
00
οί

—>
ί-2 «ς
ίύ α-
96
ί5 Οϊ
ο ο
α>
ο
Οτ ^ι
ίθ Οτ
Οτ
~
εο ΟΟ
ζΩ
00
Ο Οίτ
00
Οτ
Οτ -Ο
«Ο Οτ
οτ α
*» «:

^; χΐ
ΟΟ
Οτ Χ
00
Οτ
Οο
£-3 Ι
•β 5
ο
1
ο
ι Ι
ο

3
αι
Έσοδα έν δλφ
■Ε
δ
Η
ο. ο
Τί
Ο
ο
χ
β
α
9
? Ι
Παρατηρησεις
Η
ι—
Μ
I—,
Μ
Ι
•Ό
Ρ3
Ο
Η
Η
02
Ικ
Ι*
•Τ"
Ι
ϊ»
11
«-3
Ι>!3
5
«Λ
Η-Η
Ι
}
Κ
Μ
Μ
Ό
Ε
Μ
Μ Γ»1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΛΙΜ»
ΔΙΑ Α1ΣΜ0Ν ΤΟΥ ΠΡΟϊΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3 ■)· — περιοδοσ γ·.
0£ΐ£ΜιΙ.· Αϋ εθΜΠΤΕ ΒΕ Η δϋΙ,ΤΑΧΕ 3 % - 2Ε5ΤΙ0Ν
III
8ΕΡΤΕΜΚ 1912
Χ Α Β Ι. Ε Α.
ιιι·
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ8
Κοι-
Ον
3
σ
ε υ
ό
Οί
Η
ηςιΐε
'3§·
'?
υ*
π'
Ι
(Λ —
%*"
°Π!

Ι
Ι
3
α τ:
Ε?
ϊ,-σ
8
^'?
8
>
19
-----
2Ο~~

1
■ο
ο
υ
ο
3

Ο
Ρ
"^
ε:
/5
Ον
α
ο '3*
Ο
Ο.
υ
ο >
Ι:
υ
ρ


ο
Κ
Ο
η.
3
•π
3
Ον
•σ
Ο
ο
Λ .
Η
21
22
59549 5(Ν 75557 0513.52-58:3
νζ, *ι*
4(50
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
*
V*
Υ"1 ΤΈ""ΕΙ¥*^
11 Ι Ν Α Κ Γ.
Ο ΕΤΠ 0Ε3 ΡΕΒΟΕΡΤΙΟ^ ΕΤ ΡΑΙΕΙΗΕΗΠ ΕΚ
ΓΠΤΕΝΙΒΡΙΟΣ
ΕΙΙΠΡΑΞΕΙΣ—-ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ**
"Ι-'βοδα —
Των Νοαυν—ϋθΐ άέρ&Γ.βΙΠβηίδ
Χι-.'ων χαΐ
Σφακίων
ΟγϊκΙι .
1,35,511111
3- δ
.2 ι -
·§ -δ
Β __
Η 2
» ο
Η
ϊ υν.λ^.
Τ οΐηΐ
Ι ι
5
1912
Σεπτέμβριος 8
1912
αΒρθι Ι αι
1906-1°11
19» 6-1911
Χυνβλον ΤθΙ»1
9382739
347043735
Ι
3*70437
Ϊ30362664 93827 39
3470437 .^ΙΓ,Ι
ί * ψ*Γ Ι Ο·-
ι
35
ΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΙΈϋϊ
401
— ΠΕΡΙΟΔΟΝ Β
. Αϋ ΟΟϋΙΡΤΕ ΟΕ
8ΕΡΤΕΓΠΒΒΕ 1912
ΒΙΙΒΤαΧΕ 3 7»
0Ε5ΤΪΟΝ Ι!
Τ Α. β Ιόι Ε Α υ
Π Λ Η Ρ Ω Μ Α Ι — Ρ Α Ι Ε Μ Ε Γί 8
1
?- —
'5
Ι
>3
II*
Ι-
α:
13
9-
-3
ι ί
,-3 .χ: .ί
κ £ Ρ
: ° *—",%
' Ε ®'-ΐ
• -Ϊ3 Ι ^ £5
> Οτι
;ΐ3'. τ
Γ- «4.
,ϊ-3
·§
ΐ ί:
3-
19
*£'
.9
ββ =.
ι-
Γ ί= " ί.
> ? Ι*
ο
Β
ε^ '„
21
> -Γ
Ο 1^
αί β-
2.8
Ο
«42
156!
30
136
Ι
350
2052
1027008
18322
)8
156530
1004659
166
47528
35070
264828
2974 —
11405560
2059 —
26767272
3071357
11308^ 10
1027008
18322
3452115
102031
25
4706189
2974-
11405·. 60
26972472
3071357 45
113085Ί0
16270
08
3470437 3ο
^^«ε-ε_[
46*
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΉΣ
α ι ΐν Α β ι-
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) ΕΤλΤ ΟΕ$ ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΗ5 ΕΤ ΡΑΙΕΒΕΝΤδ ΕΝ
1ΕΠΤΕΜΒΡΙΟΤ Ι9Τ2
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
τ* ΓΌνολογίαι —
5 Ι
II
Ι
'Έαοδ»
Των Νομ,ων—
καϊ Σφακίων
ία Όαηίι
(Ι 5/αίια
'Βραχλιι-ον
Οαηά.ι
Σννολον
ΤοίαΙ
Παρατηρήσας
« | Τ
ιο
912 ώ-
8θρΙβιηΓοί
1912
Άθροισμα
Λΐθ1/:ο"οτ£α πρδΐή γουμένων έτών
Ληψ δοαια Αης Πιριάδου ΟεβΙιΟΠ Γ
Λιιψοίοοια βας Πιρκίδον 6αίιοη
II
Ληψο&οο 'αΓηί Π*ρι56αν Οαϋθη
III
'.
— Το1αΙ ........
(*) Όρ«
16082^539334277 61
1608265*39334277 61
ί.4694681
5577
2740301505
16048Ρ5
7620
12119049
1209049
150362664
57ΟΟ3ΚΟ
313350986753841
61
276967915
11
8702437323861648
11 8702437323861648
18
17271 56»
9382739347043735
641980 13524835
5844302
18
3238616
48
323861648
3470437 35
13524835
6844302
18
(*ι
γ. ΙλΙαΐΜΐι ρΓβο*ά*πι
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΑ. ΛΐΙΙΟϋ ΤΟΪ ΠΕΟΙΘΕΙΟΙ ΦΟΚΟΥ 3.
5ΕΡΤΕΡΙΒΒΕ (912
ΟΕ μ $ΙίΒΤΑΧΕ 3 ·/· - 0Ε5ΤΙΟΝ ι.
Χ Α Β Ι. Ε Α υ Ι.
Π Α Η.Ρ ΩΜΑΙ - Ρ Α Ι Ε Μ Ε Ν Τ, δ
ι τιΐ
1
3
ο,
II
34
·2.·8
! Ι;
ι;
41 Ι.
•3 Ι
3 δ» *Γ
"«1. δ ν§
1Ϊ.
Ι-5
-Β 3
Π
β1 ϊ
ε-
3- 8
5
6"
13
14
Ι 13 Ι

2*ί υ 7631
2297631
2974
-Ι Ι
3 03
Ιί
11
•55
Ι
ι
5
Ον
.4
2 ί
Ι
1*
Ι___-
2 ιι0605
15409^3
1
59?43
102031
116
25
21165668
46525805,6211345
16525805
4766,489899898
25,80
1069^8,
6211345
82 5'
03
621134^
29
294894
294§94
— 2^42604.
114055
60,
11405560
2,542604
269724
14180
03
•281247Π55
681187
681187
3071357
3752545
10
113085
5954950
172634
10
60
14824
80
1627008
75ϋ57
106651
05
3238616
48
3238616
V
ι
3470437
Ι)
13524835
68443.021
(*Εκ νόν» Γϊ—κοίτ Ιογιστηρίον)
48
Ι
464
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΒθ-
γενικόν λοπιτηρ,ον ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΙ ΛΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
Ό
_: Ι» Ε Λ 23 Ι Σ
*
β
Λογαριασμόν
■Τ*όλοι*& οΐχονο-
Πράξει; άκό 1 Σί-
Πράξει; Ιντό( τοϋ
Οί
μ,ιχοΰ ?του 1911
κτΐμβριον 1911 ίως
Σιπτιμίρίου 1912
Σύνολον
1
Αποτελε'σμα,τ* άπολογισμοΰ χρήσ. 1898—1 910
—^Η·
———
_
2
547888
06
547888
06
3
» » 1912
100072
7?
10007*
72
4
Διά^οροι λογαριαόμοί.
Γρα,μμάτια συμψηφισμοϋ......
1109801
39
1109801
32
Κ
86634
36
86634
16
Α
5256Γ
9,5
52560
7
«
9
» Δημοτικαί.........
__
10
» λιπασμάτων ... .
11
Λ/σμός έγκαταλιλειμμένων όθωμ. περιουσίαν
• · ε ·
—.

—.
12
Μοναστηριακόν ταμείον Χανίων
70Π
73
7017
73
13
» » Ηρακλείου .....
. . . .
• ·
14
• » Ρεθύμνης..
.....
15
» » Λασηθίου.....
> > · . .
4471
82
4471
82
16
Τελωνειακαί παρακαταθηκαι
5117*
80
5117880
17
Είδικ,οί φοροι.......
9675
9675
__
18
Λιμίνικ,οί ιρόροι........
1048
1048
__
19
Πρόσθετος φόρος 3 °/0 — Περίοδος Α'
_
20
» » » » — » Β'
2052
2052
__
21
» » » > — » ρ'.
■ ■ ■ *
• · ·
141
80
141
80
22
Ταμείον βοηθηρ,άτων
__
-
23
Λωρεά Άρχαιολ. Έταιοίας β »
• · · · *
...
_——
,
___
24
Πρόστιμα έφέσεων άποζημ,ιώσεων
—Μ
25
Έντοκα. ΓραΐΛμάτια τού Δημοσίου
26
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
161134
62
-Μ|
|
161134
62
27
Προκαταβολαί διά λ/σμόν τα,χ. Έττιταγών
1268918
67
. . .
519060
48
1787979
15
28
» διά δαπάνας της Αγροφύλακος
114311
23
—..-
__
114311
23
29
Προκαταβολή είς Μονα,στ. ταμείον Χανίων. .
4249*
_

——»
__
42494
___
30
Ζημία διαπραγματεύσεως ξενων νομισμάτων
502:
37
——_
5023
37
31
Κίντσις κ*φαλαίων—Τελώναι
46649
01
• · *
463065
36
509711
38
32
» » Πρόσθετος φόρος 3 % Περ.Γ'.
2606(
69
102370
60
128431
29
33
» » Ταμίαι.......
39313
9,9
326467
365780
77
34
Κοιν. Ταμείον—Κατα,θε'σεις προιόντος ίντόκων
Γραμματίων τοΰ Δημοσίου πρός πληρωμήν
των άποζημιωσεων . .
__
_^
35
Προκαταβολαί διά, δαπάνας τη; στρατ. υπηρεσίας
180000
_—-
_
180000
36
Κτήματα κατακυρωθέντα τω Δημοσίψ
1715
——.
_^
__
1715

37
Τακτοποιητε'οι προσωρινοί λ/σμοί
823*
92
371
__
8603
92
38
Χρεώσται έκ ληψοδοσίας χρημ. διαχειρίσεως.
40829
83
2454
99
43284
82
39
Τραπέζα, Κρήτης—λ/ταός Δημοσίου .
431341
60
• ·
55000ί
981340
60
40
» » — » Μόν. ταμ. Χανίων
112111
12
_.__
112111
12
41
» » — » » ϊ Ηρακλείου
277ϋ
75
——_
___
27712
75
42
* · — » » » Ρεθύμνης
14210
90
——-
——-
14210
90
43
* * — » » ·» Λασηθίου
61091
30
_
61091
30
44
| Κοινωφ. Ταμείον—-Λ/σμός Προσθ. φόρου 3 °/0
3752545
10

---
3752545
10
Είς μεταφοράν..........
6333694
33
3936328
84
10^70023117
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ
30 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΝ 1912
έ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ
: ΐθΐι
Π Ι ΣΤ
Ω Σ Ι
σ:
Ύηόλοιπα ι
ίών μκρίδων
'Τχό'οιΐία τοδ οΐχο-
«ομιχοϋ Ιτου{ 1911
1ρ4ζΐι αχό 1 ϋ)6ρίου
(911
Πράξιις ίντόί τοδ
Σ.,βρίου 1912
Σύνολον
Β{ς χρέωόιν
Είς πίστωσιν

Μ/

550721
^50293
1456067
50
13
56
640041
58631
464297
27
34
11
550721
890334
58631
1920364
50
40
34
67
41441
38
550721
3Ί2446
810563
•κ*
50
34
35
1
2 Ι
3 ι
4 '
300
449123
98
107505
26984
'*9
36
107805
476108
49
3'»


21171
423548
13
09
.1
Η
13630
43525
09
16

2298
?,Η
13630
45823
09
91
13630
45823
09
41
7
8
9 ]
___
10
18573
34
—■—-
18573
34
18578
34
11
112111
12
11211ί

10509:ι
39
12
188733
13225
75
201958
75
201958
75
13
9903
41
990?
41
990.
41
14
73047
19457
63
61
......
9257
40843
48
82305
60300
11
ί»ίί
77838
912^
2ν·
16
15
16
9124
50
10002
5
1912"
945;
17
1623
60
1157
40
2781
173;
,.,,
18
696012
45
696015
4 η
696015

19
3202764
63
____
3202764
08
3200715»
Γ)8
20
59549
50
75698
85
13524*
35
135106
11
21
30932
53
30932
58
30931
ν.» ^
22
12654
13
_
|__
1£654
13
1265'
ι:
28
1560
,_
__
156(
156(
24-
16113'.
69
—-
-
25
26
1179336
84
1179336
84
608642
31
27
114311
23
28
42494
29
5028
,7
30
476377
17
476377
17
33334
20
31
102532
40
102532
40
25898
89
32 ι
323136
«4
323136
84
42644
93
33

34
180000
35
__
171ο
-
36

860392
37
• · · > .
_
4328482

22160420
221604
20
75973640
39
718598
7185
98
10492514
40
.....
__
2771275
41
1067215
10672
15
353775
42___
61091
3752545
30
10
48

44
7199708
87
.....Ι. .
3770788
73
10970497160
Ι 6018077,11
6718551,54

466
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

59
50
61
62
63
64
65
66
67
68
69
ΑογαριαΛμοι
Ύπόλοιχα
οίχονομιχο» ϊτονί
1911
Έκ μεταφορας
Τραπέζα Κρήτης καταθέσδΐς των άπό 1 Αύγού-
βτου 1912 κεφαλαίων προσθε'του φόρου 3 °/0
έν ονόματι των εξ Μίγάλων Δυνάμίων .....
Τραπέζα Κρήτης λ)σμός κεφαλαίων προσθέτου
φορου 3 ο)ο δ'.αχειριζομ. υπό της ΜικτΥΪς επί
των Άποζημιώσεων Έπιτροπης ....
Έξοδα έξαρνυρώσεως Συ/αλλαγμάτων......
Τράπιζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είοΊκοΰ
Ταμείου ίίσφορών χάριν των έθνικ,ών άναγκών.
Βίτ5. Ταμ. εϊσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών.
Ταιιεΐα καί Τελωνεΐα
Ταμείον Κεντρικόν..................
» Ήρα./.λείου. . . ,..............
» Ρεθύμνης ..................
» Λαστ,Οίου..................
Τελωνείον Χανίων...................
Σού,δας ...............
Καστελλίου Κισσάμου..........
Παλα,ιοχώρας..............
Χώρας Σφακίων..............
> Κχλυδων...................
Τελωνειον Ρεθύμνης..................
Ύ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . . .
» Άγίου Γαλ/ινη..............
Τελωνείον Ηρακλείου................
'Υ/τελωνεΐο^ Χερσόνησον...............
»
Τελωνειον Άγ'Όυ Νικολάου.....,.,
'Υ/'τελωνεϊον Σητείας.................
ί Ίεραπό'τρου
» Σεισίου...............
Όλικά ποαά
Πράξί'.ς ίκό 1ης
Σ)6 1911 ί«ς
6333634
33
11308510
22067
59234 64
261731
6(
30
22271Ϊ
5414068
38399 21
45095 01
77930
1903801
1180
5601
132Θ320
527320
2747
80260
33301
541
1977 05
4601
15457
25908
245
57
15
79
08
70
65
57
91
725906356
Πράξιΐς Ιντό{ τι
Σ)"ρίου 1912
3936328
59549
84
251117368
384191
109104
112152
184600
228970
7329 96
Σύνολον
1027002307
5954950
6(
22067
29
27
77
40
5001
5054
6705
43954
45
25
55
25
29237$
101320
296528
841
1113
42311
868850
46493
ι:
60
10
40
48
4120
7767450
59234
2772905
609904
163244
150551
3069
26367
6241
64
28
98
97
5670ΡΟ
181 Β1™
329829 Γ
1382 βό
3090 ϊξ
46913/
72402,
278
15026513
05
10
75
ΒΦΗΜΕΡίΣ '
ΓΗΣΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
467
τι ι σ; ι
Ω σ: ι
Σ
'Τπόλονπα των ρερίδων
> ο
'Τχο'λουΐβ τού οίχο-
νομιχοΰ Ιτοι>{ 1-11
ΙΙράξεΐζ άπό 1 Σ)6ρίου
1911
Πραξιις Ιντός τού
Σ«)6ρίου1912
Σύνολον
Είς χρέωσνν
Είς πίότωο*%ν
3 *
Π
7199708
87
3770788
73
10970497
60
6018077
11
6718551
54
59549
50
45
■ —182
12
182
12
113085
38
59234
10
55
64


46
47
48
59&54
69
601

59955
69
_—

5995-
69
49
2673162
19
267316*
19
99743
09
50
43933υ
53
43933υ
53
1675^3
99
51
131960
94
131960
94
31284
01
52
133956
66
133950
86
16595
12
53
185956
62
185956
62
43738
79
54
1090
_
109ο

1979
_
Β"
5571
95
5571
95
20796
02

282
30
282
30
5959
40
57

7666
75
7660
75
2989
07
58
8005
50
«005
50
11993
25
59
40333
70
40333
70
8893
75
50

298280
2982
80
2688
10
61
744 45
26946605
744
269466
45
05
1071
60363
35
86
......
72
63
98555
985
55
397

64
.........
1912 65
4571060
1912
4Ο710
65
60
1177
11:02
50
50
......
6ο
66
9950 «5
9950
85
14195
30|
67
36594 05
36594
05
35808

68 Ι
214 —
214
—-
73
ια _

69
^063
56
776745019
15026513
ί5
6778507
ΐύ{ 677850723
468
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ανάλυσις των κ«τ« την 30 -επτεμβρίου Ί9Ί2 υπολοίπων έν τοίς
Ταμείοις και Τελωνείοις
«· ,νομινα.
*Α») ^αί
ΜΕΤ
Ρ
II
Τ Α
Άντίτιμα
Σύνολον
"Άργυρος
ΝίΧίλ Χλ*.
Έν δλψ
Ταα:ίον ΚεντρικΙν
24680

711

23190
48581

51162
09
99743
09
« Ηρακλείου
68830

1263
80
19067
89161
79
78412
20
167573
99
α Ρεθύμνης
4925

2200

4947
35
12072
35
19211
66
31284
01
« Λασηθίου
10003003
82
4008
82
12586
30
16595
Τ*^ωνειακαί Αρναΐ
46640

8771
50
10285
86
656.-17
36
147623
76
21332ύ
12
" ν λ ,ον
146070

12946
^0
60500
02
219321
32
300001
01
528822
3
Χανίοις τψ 6 Νοέμβριον 1912
(Έ*
Λ ο
Μέγεθος Γραμματοσειράς