92272 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

74

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

22/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΙΪΑΡΑΡΤΗΙ» ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΪΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
1ν*_
, 74
Διά
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΕΙΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τιιλμα Α'. Αίκα·οι3ύνης
ΰτ'άρ.Ο^ίν 247 χ« χρ ρ
χοΊ Γβν;χ)ί} Δυ.χητβϋ Κ-ι/ιΐη; π>ρίΜθ·] ;*ί/.?ι τ;λους
1913 ή ύχηοεσία τοΰ άναπλ-πρω-ο3 τ;3 άτουσιίζϊν,
τος, Γρ?μ.Λ3ΐτ·-.«>ς τ.Ο Είρηνβίΐκΐίου Ν»ύ;Ά*ι, Ϊ5« Ίωά»ν3υ
ΣιγανοΟ.
Δί' όμ Ιυ Δ:«ϊάίμϊτ3ς ύπ'ίϊριθ,Α. 248 **'. χοονολϊγίΐν ΐη-
μτρινήν, Ιί >.-ΐϊβη οικηγάρ-^, π-£?' ά-υισ: τ,Τς ί; Κ?ή"Τ, —('α-
στηρίθίς τ.ην τώ.> Έιϊτΐίων, ό ΊδθΛίνεΰί Γ. Κ 2γ:αννακης(
χατοικος =ρΐ7.έ^ροίς.
Δι* όμοιου Δϊατ.ίγματ.)ς ύτ' *ρ θ.ι. 249 χαί γρονολογίϊν σ·».-
μβρινήν, ά^ηλλάγη ό Πρωτοΐικης '^^ρί*.^ο^ Ρίώρ-ίίος Πι~
λοράχης *πό των καθη*όντων τοο ώ; ΆνίίριτοΤ, κ?ί ά.ετέ¬
θησαν τα χαθήλοντζ ταΰί2 είς τεν Προιτοϊίΐϊη^ Ηοχ-'λβ^.) Ιω¬
άννην Δια^ίνα^.
Διά τής ΰ*" αριθμόν 175 %χ χρονολογίαν σημερινήν, Δ α·α-
γής τού Γ νιχο3 Διοκ,ητοό Κ?ήτη; δ.ωρίιθτ; πρθ3ί.)3νός μ'.χΐι
τέλους Ιανουαρίου 19ί3, άιΐβΛληοωτής τιΰ ϊεΐμοφ'ίλα^ο·: τ(ΐ.ν
φυλιχΰν Χανίίβν Νΐλολάου Σαίιολάκη , ό Μιχαήλ Στβ^ιανί-
κης.
Δι* όμο:; Διαταγής ύπ' αριθ;*. 176 κΐί χοίνολογίαν ςημιρι-
νήν, παρετάθη μέχρί τέλους Ίανο-ΐαρίου 1913, ή ύιτ.·;ρΞΐ;α τοΰ
άναπληρωτ Ο "Ιωάννου Μανΐρώλη διορισθέντας μέχα τέλους
Δεκέμβριον έ. £. είς αναπλήρωσιν τοΰ απουσιάζοντος ύπογραμ.
μ3τ=ω; τή; Είϊ«γγ»*.ίας των έν Χανίοις Έρετών Κωνσταντί¬
νου Καπιδάκη
Δι* όμο άς Διαταγάς ύπ' αριθ. 177 καί γρονολογίϊν στ,με-
ρινήν, διαιρίϊθη προσωρινώς μέχρι τίλους Ίανοναρί;υ 1913,
άΤΓς τοΰ βοηθοΰ τοΰ ΜίταφραστικοΟ Γρ*φιίου Ρεθύ-Ανης
Άλεξάχη β Ζιχαρίις Πω"'1ο>δά*ης.
Έν Χϊν-,ς τ-, 22 Δ«κ*,-6Ρ·.βυ 1912
Ό Διευθύνων τό Α' Τμήμα
Χ.
ΓΕΗ1ΕΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τ «ι Λ τι α Χ' *Εκκληιίία; καΐ ίΐα Γ>3ία;
Διά το3 ύπ' άριθμ. 254 τής 22 Δεκεμ5-ι;υ 19ΐ2
ματος το3 Γενι«ΰ Διοίχητοϋ επετράπη ύπίρ τής
Μαραγ»οπούλου τέως ί(ίασκα»υσ/)ς Πομπΐας Καινουρίου ή
έκ τοθ Δημοσίου Ται-ϊίςυ ΐ/πίληφις ί-οκΛηο;υ τής μΐσίΐονθσίΐς
της διά τό άπό 25 Μιί:υ—15 Α!> τυΐ-ο.) 1912 χρονικόν ίια-
στημα, καθ" £ ά-.ουσυσ_* έ/, -ιϊ), ντηοετΐί; λό^φ Λαθενειας νο¬
μίμως πίσΐοτίοιηϊίίαης.
Δι'ό,Αθίου Λιατάγματος ύί'ίρ.'ίμ. 255 χαί χ? ν;λογίαν την
αυτήν επανήλθεν είς την ύπη^εσϋν ή ά.-ολυ'ΈΪίΛ ώς ίγγαμος
πτι.χ. Β;ς Σοφικ Μ.ί'ραγχο.ιϊ.ίκη ή Ινιρα;Αί.ινά/.η ·ί.χ δ.ωρίσθη
ϊιδασκαλος ίν τω 'Λ>Β>τ. Δημοτ. Σχο^ω Λίαργ^ριτύν επί
^μην. μισθώ ϊραχ. 100 ώ; ιτ/οσωρ ντ, ϊνατΛϊΐί-νΐΐ.ρια »~ι τρείς
«μήνας τοΰ α'ουσ;«ζοντος διϊα;?·α'υυ Ίιοαν. Πα-ερά^η.
' Δι' 0,-1.31/; Διβτάγμαχος ϋ«' άρύ. '257 κ?ι -χροκολο/. 22
Δ)6ρίου 1912 μ=τεέ£κ) τή α'ιτήτει τ^υ ό Μ>.χ.Λ;£,ίνάκτ;ς άττο-
φίΐτος Γι-μνΐϊΐίο^ ι* Τ33 δημοτ. σχολείον Γ«ρι/«ι ΙΙ;διαδος εις τό
έν Άμπίλοΰζφ Καινοιιρΐϊ^ ταιθϋΓθν ώ; «οιωυνό; έ~ι τρβΐ;
μήνας άνζπληρωτης τού άπ;υσ:άζοντ3ς ϊ'.ς τϊν ζ3/>3,ιοιγ' δι?)λο^
Αδαμ. Μζν3ακάχι.
Έν Χα.ίοΐς τή 22 Δϊκειβρίίο 1912
Ό Διευθύνων τό Δ' Τυήΐί-α Γραμματεύς
Έμ. Γ. Άποστολάκης
Έκ τοι7 ΕΟνικού
ιιιϊ.......ΙΙϋ^
Μέγεθος Γραμματοσειράς