92261 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

71

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

15/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
.1 ' (1/11. .
?>* *-
Ο^-ι ι - ι Υ ο Κ— ~ —μ, οί 6
(υ . ι ι ^' · ι Ι ν
,, Ι Κ>
44 ϊ Ιιλ,^λ!»* Ιί , Λ Ω
α » > ο ΐ> υ!* . ι> ι>Ί(
1"#Ε ΕΛΛΑΔΟΣ
,) χ
Ί . ».
V
ι ϊ
,,- , Γ~, λιμ* 1 π _,,. ^Α_ι , - Λ% ΓΡ.Λ
ο -73» ·, " χ ""^ν τ;ιςο\ μ . £_-'1 ^
'ΔΕΤ
κ
Λ1 άς%ν
.■ 12 - ΑΡΙΘ. 71
Α. Μ Α Τ Λ
διωρίσθη ο οα^ος ~οο; άν^^λή*^-ίν ου -ίε^ΰ "«Ο ^ ^
Δι'ιμίΐοι» Δ'ακαγμ^τα- υπ' αριθ, -»2 κ*ί χρίνβλο{ίαν την
ΰτή^ ίπαν φ-ρβη εις την ύΐηρβσίαν ή ^6γφ μντ,τΐίΐιΐς απολυ-
) 3 ^ Κή ίΉϊ ϊ δθ
φρη
*ί)ί.Ι4ς
δΐιβριαθί
λ '* _
Ό ίώ
σ ος Κα*
ότι ίίο&ια
Έ/μ.' Γ.
Ινψ 8»ωρίσθ ] τα
Ι., ο>
Α ί
Υ1«ρ
Ά
5) ισσα είς τί ΛνωινΔτ,μ. Σχολείον Γέρ» Λαχ/ου Κυϊωπας
επι μην. μισθώ ϊραγ. *55 χενν,ς 'ϊσης ιήΗ (ε'σοα,ς
Λι ομ, ι^υ Διαταγματος 4«' άριβ. 216 «ιί -/ρονίλογΐαν 13
Δει-φδρΪΌΐ/ Ι' Ι. οΐΊΐρ σθη ό Εύοτάθίος Ά Γαλανί>)ς τέλει
φατο, Γυμν-ϊσαι» οιϊ)λο; είς "Αγ Γ-ώρ, "ν Λιυηθίΐοο επι
τρ «.ι, μήνας ώς πρίίωρινας άναπληρωτής τοΰ ύυημΐτοϋ^τας -ίς
τόν ατρα-- δι3)λου Ιωαν Χα(ζογ1«ννη έ~ι μην, μισθω ίρα/ 50.
Δι' όμς ου Διι»τάιμ«>β(, δπ οοιθ 21Τ κΐί χρο ολίγιαν τ^,ν
αύτίν ϊ'ωριοβη όρ'στικώς ϊΊς ιο Ανωτ Δ>, μοτ Π»ρβεν!ϊ}ΜΐΛ-'
έ".ν ή δια τής ύ—* αριθ ]ΙΙ9τν]: 11 Όxτω6ριο^

3" Υ" > €
Δ β ΐίώ υπ' άμο ϋθΰ >); Π—χ,Λ*-ί^6ϊΐ?« Ιί. Δ«ι-αγ-
ματο, απλ 6*^ -τής ίπιρίΓ.« Ό ιΛνωνκ*· Ι Σ>£·ρα".ρς, 3ιβ
Πϋθίίς δι,/ τπ ^'άρ[Ο Ι3ίί *. ϊ Δια α·ίϊ*,-(οςΐρϊ3ϊ(αίΐ>ός. ί*"-1
ΐρ*Τς μηνός ιι»ε.">,τ)ΓοΐίΌ τ^ Φ/ε ΐ^τϊϋ ^ϊν^μ^ι α . .υ. Ηυ/
6 ντος τί" , ,.,6εσ>«ς Τύαιεκς- ή Νίμ»» ι.τί-Λ»3ίίΓ ί Μ »ο-
λ«Γ^ Γβ/-σβΛ, χοι 2ιω-σ^ιανι,' α.*,;.- ^^*κι«ο,, /«-"4 * ν
?ν α, τ ^η ο Γιαα ΐΖ .-·τϊ^*η>.,
ον χο Β
Λι' ί· Α*α Αι*ίάγματος ίητ' αριθ. 2ι8 χ«ί /ρονολο ίιαν 13 ύε-
8μ6ρ!^^4 ί· 1^ 3ιωρ·ββτ) τ) Μ^ρΙα Κραιοι αχη κτυχ 6)9μΐ',
δι*)* σβ.ι''ς το Παίθϊνα (ωγιΐο? Αρχανών »ι:ί μην μισθω ?ραχ
100, άντί -%, Ίίλ'νη, Π-Γιττίριδ'υ αι^λυο^ίνης ατ« μτ,
άτ;ιϊ ^α^-ίνης την Οίαιν ταύτην χα^ μή β'θΐλοιδο^σης ΰπΥΐθϊσιαν
2) ΛΙετϊ ίθ>) τή ο'.τϊ,α-ι -ήςή Αίκατερίνη Ν.>ο% ί*ο« «κ Βορράν
Π.ρ-[ΐοΐήίης ϊίςΚο^^βαυς Πεϊ άϊος τή, ίν τ£|5 γολίίω Κου-
δω/ ι -οισθεισ*,, διο)λυση' Κ» λ οπης Άτ«/ανι άκσλϋίμένης
«τε μτ, -ίπ»δβ/υ»Ϊ3;ς χγ,; θ σιν ταύτην χά 3) Απέλθη ήθύρα-
νια Π*ρ«Μ 11)' ιασα "Ανω Άσ.τών αιϊ μη ά-:^ϊεξαμ·νη την
ΓΚΜΚΗ Λ'ΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ* Έκκληίίία" καΐ
Ουί'ωί 3 άτο" ύτ' αριθ. 219 χαί νρονολο^ 13 Δ»κμ 5ρί-υ
11) 1 Δ·ατ«γι»α-οςτ;α Γεν Διοικ(;τ5ΰ Ιπανή^θίν ε'ς την όπη
Χα/Λΐ&ίΐλΐ ν* δ ^ΟΝ1^ ^^ΤΌ εΐ^ Βί*ι- Αιΐοκορον^ £~ι μθ'
μ αθ'ω ^ρΛ/· 50» Αί ιρίσωρινη άναπληρωΐρια τού αϊΐυσιαζ 'τος
!-ι, τ'ον πϊ)-μόν ίιϊ^ΐλά'λΐυ ^ΐιχ Γεΐιι^γουδίχι
Δι' ομιιο-» Α χ ^γματος 1π άοιθ 221 καΐ χρ.νολο, Γ·
μ 2ι5] ο, 1ν φ
ίπϊ μ',ν μ ΐθω ίο«χ. 30,
ί Σ
χ
·ίς τον
Διά τβΰ υπ' άριθ' 211 *μ χρςνΛογ αν 12Δϊκ..μ6ρ-^ Ι
Διατβγμα^ον τού Γεν^οΰ Δ(οιΛΓ,:5^ ΐ^^α;»ρθηϊαν ϊι* ττ,ν
ϋ-ηρισ^ν αι ^ολ^ΟεΤιαι ϊ) ισσαι >' ; 1((£ ι, Μϊ? ι Λαρίη
τ,τϋνι υχος λαί Μ ^ιαΞ^1'^ Ρμ·-. πι^(5-/ος >-ιί
σα^ ήμεί Μ-ρ α Λα 'ί - ' Άν Δ, ι. Σ/ο *· ν
3 Χαν ω' επ μ,(ν .» 3'ώ ϊυ Ό, ■), τοοσ. » >' 1
(•ο-ρΐα τ ^ νΐ-',^σιαζςη »ι, τ -' ' ϊ)'!· Χ ρ Π() :
εώργη, λ, 5» Μαριι Ε-γχα/ι £ το Αν Δ ^,-. -^/;/«ΐί'
Χβ>ίκας επί υ.»(Λ μΐίβω ί(.«/ 0, ώ- -: οω'. η ά/απ';ρω
ΐο3 ά ^
Ε Χ
Στ
Ό
ΐίώς επί τ?»ϊς ν-^'^ί ε -
καταχα/,Οίν-ος διϊ)>ου
" ' '
ι) Γ,ΛΙ^Ο- ΛΙΟΙΚΙίΓίΣ
Τι,ΐΓι^α Ε'»
ω/ το Δ' ΊΓμίμα Γρ^μμ»τ«^
. Γ. Αποστολάκις
άριθι>. 22
446
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
λάκης, έπιτυχών κατά τόν διεξαχθέντα διαγωνισμόν, «ίς άναπλή-
ρωοι* τοϋ παρά τω Τβλωνβίω Χανίων ίκτΐμητοϋ Δημ. Δροσα-
χη μέχρι τίλους Φ«6ρουαριου 1913.
Έν Χανίοις τή 14 Δεχβδρίου 19ί2
Ο Διευθύνων τό Ε . Τμήιΐα Γραμματεύς
Ι Σίδερης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ίιιημα 4'. Λτκαιοϋύνης
Διά τήςΰπ'άριθμ. Π2 καΐ χρονολογίαν σημερινήν, Δι ταγής
τοΰ Γενιχοϋ λιοΐϋ.ητού Κρήτης διωρίσθη προσωρινός μίχρι τέ-
λους Ιαν:υαρίου 1913, άναπληρωτής το3 απουσιάζοντος κλη-
Ε ά
ηρ η
ρ τοϋ «χρϊατηρίου το3 Είρηνοδικειου Μοιρών Ιωάν. Βολα-
νάχη, ό Ιωάννης Κατεχομο,'ωλάχης.
Έν Χανίοις τ^|14 Δεκεμβριού 1912
Ό Δΐίυθύι/ων το Α' Τμήμα Γραμματεύς
δά
ρ
Χ. Ι. Παπαδάκης
Αριθ. Πρ,.-ι. 5083
καί οί της Εϊΐς των πολυταξίων καί μονοταξί'ι>ν, έν οίς τυ¬
χόν λειτουργεϊ τοιαύτη, έζετάζονται ώς εξής ι
α') Έν τοίς Έλληνικοϊς γράφουσι 10-15 σειράς έκ των
δεδΊοΌ,γμένων μέχρι των έξετάσεων μερών τοϋ άναγνωστι-
κοΰ βιβλίου καθ1 ΰπαγόρευσιν τού διδάσκοντος συνεννοου-
μί'νου μετά τοϋ διευθυντού η προίσταμένου τοΰ σχολείου,
προσέτι δέ κ«,ί φράσεις έξ άδιδάκτου κειμένου προσιτοΰ τοίς
μαθηταίς άναπτύσσουσι δέ καί μικρόν διήγημα, δπερ άφη-
γεϊτα,ι αυτοίς ό διδάσκαλος.
β') Έν τοίς Μαθτΐματικοϊς δίδονται δύο προβληματα, είς
τα εκάστοτε δίδιδχγμένα, μέρη άναφερόμενα καί λύεται τό
έτερον τούτων υπό των μαθητών.
γ') Έν άπασι τοίς λοιποϊς μαθήμασι, πλήν των τεχνι-
κών, έν οίς δέν έξετάζονται κ,ατά τάς τριμήνους έξετάσεις οί
μαθηταί, δίδονται δυο ζητόματα έκ των 5ε3ιδα.γμένων μ?-
θ
μ γ
ρών κου. έκ,τίθίται τό εν τούτων υπό των μάθη των.
Τα κα,θ' έ'καστα της διεξαγωγης των έξετάσιων όρίζον-
ται έν τοίς ΰπ' άριθμ. 40 της 4 Δικδμβρίβυ 1908 καί 8 τής
28ης Ίανουαρίου 1902 διατάγμασιν, άτινα όφειλίτε νά
ϊχητε ύπ' δψιν.
{ Εν Χανίοις τϊί 11 Δεκεμβριού 1912.
Ι Ό Γεν. Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 5076
Ε
είς τα
» Αιεκ-. 2812
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ |
Τμΐϊιια Α'. Έκκληϋίας καί Ιίαιδείας
ΕΓ ΚΥΚΛΙΟΣ
Πρός
Τοϋς κ. Διευθυντάς των Ανωτ. Δημοτ. Σχολείων, ιας
Δ'ευθυντρίας των Άνοιτ. Λημοτικών Πορθεναγω-
γείων, και τοϋς διδασκάλους των δημοτικών
σχολείων αμφοτέρων των φύλων.
Έπε δή ώς μανθάνομεν έξ επισήμων εγγράφων πολλοί
των κ. διδασκαλιών νομιζουσιν δτι δέν Οά, εφαρμοσθή τό αρ- 4
θρον 34 τού ύπ' αριθ 135 της 25 Αύγουστον» 1911 Διατάγ- ;
ματος, όπερ όρίζιι τάς ημέρας καθ1 άς άργοΰσι τα δημοτ. |
σχελεΐα, γνωρίζομεν υμίν δτι όφεθετε νά εφαρμόσητε τάς;
διατάξεις τοΰ είρημένου Διατάγμα^ος καί νά δ'ακόψητε τα '
μαθηματα μονον κατά. την 24, 25, 26 καί 31 Δεκεμβριού, ■
ώς καί κατά την 1, 5, 6 καί 7 Ιανουάριον.
•ΕντεΜόμεθα $ε τοίς κ. Διε;ο0υνταΐς των "Ανωτ. Δημοτ. , τος τούς σι)ν8ρβΜ^ς !ιϊβσχάλθϋς χών σχ9λείων τής
σλολίΐων, (να χατχγγειλωσιν Ημίν πχντα, δστις τυχόν δεν . ρε{βς των> ίλλθ( ϊέ π1ναχα ^^ χών ^ τφ 5χολείφ των
ηθελε συρμςρφωθή πρός την ανωτέρω παραγγελίαν διά τα ( 5-ηρίτουντων συνδρομητων ίιϊασχάλων, π«ραγγελλ;μ·ι», όπως
περαιτέρω. ι $„, ,ων Διευθυντών δέν ά*έστβ!λ«ν πίνβκα ίμφαίνοντα άπαντας
Επί τή ευκαιρίαν ταύτη γνωρίζομεν πάσι τοίς λίΐτουργοϊς ' τθύς σι*νίΡοΙ*1« τί1« Εφημερίδος διδασκάλους τής περιφερείας
τής δημοτικής Εκπαιοεύσεως, δτΓάδε-ας άπουσίας δι1 ήμέ- ™Ζ'.. !β?βη ^'^Ψ^Ά^ΧΎ'^' άχοστιΡωσ' τΟίΐ0τον
ρας περιλαμβχνομένας έν ταίς άπο τής 27 Δεκεμβριού μέ/ρι
τής 8 Ίανουαρίου έργασίμοις ημέραις δέν θά χορηγήσωμεν.
Έν Χανίοις τή 11 Δεκεμβριού 1912.
2943
Ε'.
ΓΚΓΚΛΙΟΣ.
Π(ρί διανομης της 'ϋφημίρίδος της
σχολεΐα τής κατωτέρας έκ:
Ο ΓΕΛίΙΚΟ- ΑΙΟΙΙιΙΙΤίΙΣ ΚΡΙΙΤΠΣ
Πρός τοί»ς Διευθυντάς των Ανωτέρων
Δημοτικών Σχολείων
Έιτειδή παρετηρήθη, ότι άλλοι μέν τδν Διευθυντών Ανωτέ¬
ρων Δημοτικών Σχολείων απέστειλαν πίνακα ϊμφοίνοντα «παν¬
τός τοΰς συνδρομητ
Ό Γενιχος Διοικητής
-. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
έ. ί.
υνίρομητάς διδασκάλους τής περ,φερείας σας
αποστόλη το3 φύλλου θά γίνεται έπιμελεία 5μών.
Έν Χανίοις 15 Δεκεμβριού 1912.
Ό Γενικός Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Αριθ. Πρωτ. 5084
» Λιικπ. 2813
___^^ ΓΕΝΙΚΗ [ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τ{Λΐι.ια Δ'. ΈκκλικΗας καί Παΐδείας~~
ΞΓΚΥΚΛΙΟΣ
Πρός
Τού«, κ. Λατουργούς της Λημοτ Έκπαιδεύΰεως
αμφοτέρων των φυλων
Κατά τάς τριμήνους ΐξετάσεις, αίτινες γενήσονται κατά
τό σχο^κον Ιτος 1912-1913 ευθύς μετά την 7ην Ίανουα
ρίου καί μετά την Κυριακ/,ν τοΰ Θωμά, οί μαθηταί τής
Εης καί ΣΤης τάξεως των Άνω γ Δημοτ. Σχολείων, ώς
♦Κκ τού Έθνικοΰ Τυπογραφε£ου
Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς