92258 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

70

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

11/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ι
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΪΜΡΤΙΪΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ϋΡΙΙΤΙΙ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 11 Δικεμβρίου 1912 ΑΡΙΘ. 70
- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τ«ΐ«|ΐα Α'. 'Δικαιοοτύνης
Δια τοβ ύχ' αριθ. 199 καί χρονολογίαν σημερινήν Διβτάγ-
ματος τβυ Γενιχοϋ ΔιοιχητοΟ Κρήτης διωρίσθη ίικηγόρος χ·1
«αρ' έφέτβις ο Ιωάννης Μ. Χαζιράχης κάτοικος Χανίων.
Δι' βμοίου Δικτάγματος δπ'άριθ. 200 καί χρονολογίαν σημε¬
ρινήν διωρίσθη ίίκηγόρος χαρ* άπασι τοΤς έν Κρήττ) Δικαστη-
ρίοις πλήν των Έφετείων, ο Νικόλειβς Μιχ. Πακαδάχης κάτοι¬
κος Ρεθύμνης.
Δι' όμοιον Διατάγματβς ύχ' αριθ. 201 χαί χρονολογίαν σημε¬
ρινήν, διωρίσθη οιχηγόρος καρά τοΤς ΕΙρηνοδιχείοις εχείνοις των
Επαρχιών «αβ' είς ϊέν Υπάρχουσι τέσσβρες πτυχιοθχοι ϊικη-
γβββι, & Νικόλαος Α. Μαυρογιάννης κάτοικος Αρχανών Τε¬
μένους.
Δι' ν°ίου Διατάγματος ύχ' αριθ. 202 χαί χρονολογίαν σημε¬
ρινήν διωρίσθη διχηγίρος καρ' ίχα»ι τβΤς «ν Κρήττο Δικαστη-
ρίοις κλήν τω» 'βφιτείων, ο Νικόλαος Ι. Τζωρτζάκης κάτοιχος
Χανίων.
Δι' ομοιον Διαϊάγματβς ϋχ' αριθ. 205 κ«ί χρονολογίαν σημε¬
ρινήν, >«*ρίοθη ι'ις την κι^ωθεΤσαν οιά τής χαρ«τήβ««*ς τοβ Έμμ.
Παπαδογιάννη θέσιν τού Δημοσίου Καιηγόρβυ χεφά τφ Εΐίρηνο-
διχείφ ΝεακόλεΜς Μεραμβέλλου, ό Έμμ. Γι»ρ. Καραν«>άχης
κάτοιχος Λιμνων Μεραμβέλλου.
Δι1 δμοίου Διατάγματρς ΰκ' αριθ. 206 »α! χρονολογίαν σημε¬
ρινήν, 1) τροήχίη είς Είρηνοϊίκην Α'. τάξ·»ς κ«ί διωρίσθη αΰ-
τος ώς τοιοΰτος καρά τφ Βίρηνοδικείφ Ιεραπέτρας, ο Γεώργιος
Χ. Κιουρτσίχης, Είρηνοδίχης Άρ'/αν&'ί, 9) μετετέθησαν ο
Εΐρηνοδίιΐης Ν«ύτ Άμαρίου Γεώργ. Κ. Λουκάκης *ίς τ,ν θέ¬
σιν ΕίρηνοΙίκ»» Νεακόλβως καί ο Είρηνοίίκης Μοιρών Χριστό-
φβρος Λ. Πρβυκάκης είς την θ^σιν ΕΙρηνοδίκου Άρχβτνών, 3)
ϊιωρίσΐησα» οί Αριστείδης Α. Κορωνάχης Εΐρηνοδίκης Μοιρών
καί Γεώργιος Σφουγχατάκης Ε'ιρηνβδίκης Ν«ύ; Άμαρ(ου«
Δι' ί>μοίο« Διατάγματος ΰχ' αριθ. 207 κα! χρονολογίαν σημε¬
ρινήν, μετετέθη ό γαρά τφ Πρωτοβιχείφ Σφ?κί«ν Πρωτβϊίχης
Ίωάνντς Δΐαλινάκης "είς τό ΠρωτοδιχεΖΌν Ήρβχνείου, είς ίέ
την ούτω χενουμένην θέσιν Πρωτοδίχου καρά τφ Πρωτοδικείφ
Σφαχί»», πρβήχθη ό Εϊρηνοϊίκης 'ΐερακέτρου, Γιώργιος
Β>αΐτός.
Διά τή"ς όχ'αριθμόν 171 χ«ί χρονολογίαν σημερινήν το8 Γε·
νικο3 Αΐοικητοί Κρήτης διωρίσθη κροσωβινώς μέχρι τέλους Ί«-
νβυαρίοί» 1913, άνβκληρωτής τοθ άκουσιάζοντος 8««μοτόλακος
Σητείας Νικολάϊυ Μιχ. Λοΐ|ΐ5ΐράχη, 6 Γεώργιος Σ. υ
ράχης.
Έν Χανίοις ττ] 12 Δεκεμβριού 1912.
Ό ΔιιυΙύνων το Α'. Τμήιια Γ
Χαρ. Παπαδάκης
ΓΚΜΚΙΙ ΑΙΟ1ΚΠ-Ι- |ΚΡΠΤΙΙ_
Τι^ιΛμα Β' - Εξωτερικών
Διά τής ύ«'άβιθ. 7 τ!|ς 10 Δεκεμβριού 1912 άχε·άσ·ως
το3 ΓενΐκοΟ Διοικ,ητοΟ Κρήτης δ'ωρίσθησαν γρφκϊς «Ίς τ^ γρα¬
φείον τής άχβγρΐφής ο! Αντώνιος Βολάνης, Στυλιανός Ι, Κουν-
ϊουράχηί, Ανδρέας Πχπαμχν^υσάχης, Μιχαήλ Σχουλείκης κα
Δημήτριος Κ. Πβπιαδάιης μέ μηνιαίαν μισνοοοσίαν δρ«χμών
(100).
Έν Χανίοις τξ 10 Δΐκ»μ6ρίου 1912.
Ό Διευθύνων ό Β' ΤμήΊια Γραμματεύς
Π. Μαρκαν*ωνάκης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Δ' Εκκλησίαν καί Παιοβίας
| Διά το3 ϋπ' αριθ. 203 καί χρονολογίαν 10 Δ«κ«μ6ρίει» 1912
( Διατάγματος τοθ ΡενικβΟ Διοικητού Ιιωρίσθη ή Καλλιόπη Βλα-
χάκι Γ)μιος χροε. 'ιί)λι»σα είς τό ίημοτικόν σχολ»Τον }ίαμ.ί-
I
ρας Κουμ5ύλη Κ'σσάμου έχΐ μην. μιεθω ίρ. 55 κ·ν1| οϊσης
{τής θέσεως.
ί Έν Χανίοις ^ 10 Δεκεμδ^ίου 1912.
Ι Ό Διευθύνων τό Δ'. Τμί]μβ Γραμμαίει)ς
] Έμμ. Γ. Άποστολείκις
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΒΝΙΡ[Η ΛΟΓΙΣΦΙΙ^Η Τ^ΑΦΑΣΦΑΣΙΣ} ΤΗΣ) 3Ϊ ΟψΡΩΒΡΙΟΥ 191-
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
ι ΚοταθίόϊΚ «ορά τϊ> Τραπέζα Κρήτης......
| Ταμίας ταμιευτηρίου : μετρητά παρ'αύτώ...
Τα-ζυϊρομικά Γραφεϊα : μετρητά παρ' αυτοίς...
Κινήσεις Κεφαλαίων : χρήματα χ.αθ' οδόν...............
Δαπάναι Τοψ.·ε.ιτηρίου δι' άμοιβί'ς ΰπαλλήλων.............
"Εζοδα εγκαταστάσεως...............................
290248 95
1047
1431
292727
6298
1043
4450
304520
01
ιτον άτοθ-μιχτικών -αρελθίντων έτύν
Ταμείον γαζυυιχτοτή Αθυ : ίρειλόΐΑΐνα α^το
Ταχ,ιϊ. ταμιευτηριον /.ίραλαίου καταθετών
Δά Ί ά
Διάθε
έ'τοϊα Ί3ιχ έ; άντιχαταττάτέως 3·5λχρί»ν
σις
: καταβάλη Ινχντιόφϋλής ^ρό; Κρατικήν
Τόκοι ε'υττραττόμενοι ύτερ τού Ταμιευτηριον
4
2434
1674
289930
4450
6018
3045201
54
60
22
10
55
01
Έν Χανίοις τί) 28 Νοεμβριού 1912
Ό Δτβνθύνων Έ
β. ΪΙΒΝ®ΕΡθΥΔΑϊ[Κϋ
Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηριον
Γ. Γ. Γβ**ργονδάκης
λΙλΙΕΦΑΑλΙΩΣΙΣ ΤΩΙ ΕΡΓΑΣΙΟΙ ΤΟΤ ΤλΧΤΔΡΟΙΙΚΟΤ ΤλΙΙΕΤΤΗΡΙΟΤ
("Εναρξις ΐτϊΐΐιρίόΛας τΛ 1 Ά«ρ»λίον Ι9Ο2)
Έκδβθέντα βιέλιάρια μέχρι τέλους χαρελθόντος μηνόι. Σεπτεμβρίου........................................,
» έντός τού μηνός Όκτωδρίου..................................................
Άποσίεσθίντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου
τ> » έντός τοϋ μηνός Όκτωίρίου............
Βιίλιάρια έν κυκλοφορία εις τό τέλος τοϋ μηνός Όκτωίρίου.........
Μτνν Όκτώβοιος 1912
8,150-
730
8,121
29
729
1
7420
Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Σεπτεμβρίου............................................................ — Ραχ. 2229,348.70
» τοϋ μηνός Όκτωβρίου............................................................................. » 19,058.40
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911........................................................ » 73,411.32 2,321.818.42
Άποδέσεις πρός τούς καταθέτας έναντι πιστωσεως των μέχρι τέλους Σεπτέμβριον..........
» » λ » » » » έντός τοδ μηνός Όκτωβρίοι»......
Καταδληδίντες είς τούς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλΐαρίων μέχρι τέλους Σεπτεμβρίου.
» » » > » Υ έντός τοϋ μηνός Όκτωδρίο»......
»
2003,070.83
25,586.84
3,195.52
35.01 2,031,888.20'
Πίστωσιςκαταθετών εις τό τέλος τού μηνός Όκτωβρίου μή συμπεριλαμβανομένων των άτό 1 Ίανβυαρίου έ. Ι. ίείουλευμένων{τόκων
289.930.22
•θ»
Κ
Μ
3
«
Ι
ΤΙ
Μέγεθος Γραμματοσειράς