92255 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

8/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΤΤΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΉ_
ΙΗ1 *ΪΒΕΡΝΗΙΕΟ>
ΎΧΟΙ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
4ς ;η 8
υ 1912
#. 69
ΓΕΗΙΧΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τμήμα Ε' . Οίκονομικών __
Διά ΔιατάγματοςτοΟ Γεν. Διοίχητοΰ ύπ'άριθ. 173 κ«ί χρονολ.
1 Δεκ»μ6ρίου?19ΐ2 εγένετο άχοδεκτή ,ή πάραίτησις τοθ Γιωρ-
γΐευ Π. Χοχλάκη άπό τής θέσεως τιλωνοφύλακος παρά τή τε-
λωνειακτ] κεριφερεία τού Τ»λωνείου Χανίωνι "> ;
Δι' όμοίου Διατάγματςς ϋπ' αριθ. 189 καί χρονολ. 5 Δεκεμ-
βρίου 1912 επετράπη, ϊπως άν τί τής έν τώ άρίρω 4 τβϋ 6π'
άρ*6. 530 Νάμου καί τώ άρθρω 1 τοθ ϋ«' αριθ. (643 τοθ Ζτους ,
1904 Διατάγματος οριζβμένης εγγυήσεως, χορηγηθη'προσωπική
τοιαύτη καί γίνωσι δεκτοί ώς έγ^υηταί διά την διαχείρισιν τοβ
Δημεσίου εισπράκτορος έν τω Δήμω Χανίων Στυλ. Τσδντου οί
Λεωνίδας Λιωνάκης κάτοικος Χανίων % ι Αναγνώστας Μπΐνής
κάτοικος Κεφάλας Κισσάμου.
Διά Διαταγής το3 Γενιχο3 Διοικητοϋ" ΰχ'άριθ 76 καί γρονολ.
σημερινήν εγένετο άποδικτή ή 6πο6ληθεΙσα παραίτησις τοθ Δη¬
μοσίου εισπράκτορος τού Δήμου Χανίων Δημ Κωνσταντάκη
" Έν Χανίοις τί· 8 Δεκεμβριού 1 9 2
' ' Διιυθύων τ· Ε Τμΐ|ι*α
Γ. Α. δ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Ί>Ιι(.α Δ' *Ε·4»:λ*Μίίαί καί ΙΙαιδεία·,·
Διά τοθ ύχ' αριθ. 190 κβί χρονολο-νίαν 5 Δεκεμβριού έ. Ι.
Διατάγματος τού Γεν Διοΐκητοΰ εγίνετο άποδεκτή ή λκ'ο τής
θέσεως 8ιδ)λου τβϋ ϊημοτ σχολείου Σωχ.ρα. Μονοφατσίου
ύ*ο6ληθ«ϊ»α παβαίτησις τού Σ*υρ Γ. Π5»τι*αλλη ^αί ατΐηλ-
λάγη πάσης υπηρεσίας. Ε
Δι1 ομοίου Δατάγματος ύπ' αριθ 1«1 κ«ί χρονολογίαν 5 Δε¬
κεμβριού ί. Ι. δ.ωρίΟθη ό Γ. Πρ«σβιανβ*ις Γ)μι=ς -«οβ) -_βς
προσωρινώς επί τρείς μήν^ς είς τ6 δημβτ βχβλεΤον^ Α;πα.
Τριάδος (Βο36ες) Κ,σσάμου επί ,»τ,ν. μιΑ9 «Ρ· *Ο 'Ρ05,**""
π.-ήρωβιν τοδ είς τβν στρατόν ,αταταχΗεντος ϊ(ϊ)λο- Λμμ.
Φουντουλάκη. , κ
Δι* εμοίου Δ-ατάγματος ύπ' αριθ, 192 και χ*ονο·&γ.αν ΰ
Δεκεμίρίοο έ Ι. κανονίζεται τό μηνΐβΤον επμίσθιον των Κ^βη-
γητών, 1)Κε·ν. Σαμιωτά.ι καθη;τ.το3 έ. τώ Γυμν,σίφ Νεαπό¬
λεως «ι; δραχ. 15 μην.αίως αιτο τής 1ης Ο,τ-βρ.οϋ 1»1^
διά ϊιδασκαλίαν 1η ώρών καβ' έίϊομαδα υπέρ τ« «ιιιμους,
2) τού Γ Τσακίρη Διευθυντού το3 Ημιγ^νοσιευ Βαμου εί.
δραχ. 22 »/«, «β τής 8ης Ό«τω6ριου 1912, ?ιά διδασκτ/αν
τριώ. ώρών καβ' έίϊο^άδα ΰ«έρ τάς ν.μίμους και 6) -ιου Στε¬
φάνου Μυλωνάκι καθηγητού τοθ Ήμιγομνβσ.ου Βϊμο^ ε>ς δρ. 1ο
διά διδασκαλίαν δύ, ώρών κ«θ' έβδομάία ύπέ. «ς νομίμο,ς.
ΔΓ ομοίου Διατάγματος 6π αρθ. 195 κα -/.ρο^γιεν ο
Νοεμβριού 1912 μιτετί'ϊη ώ; ύπιράριθ,Λος έκ τού1 δημοτικόν
σχολίΐου Άποστίλων Ι1«ΪΊάίο, ό Νικ. Γουδ.ανακίς »ις το έν
θρ»ψανώ Πεδιάδος ίοι^υτον, *.«.,;ι.ιρι,ιί- ·— - ■ ··-»·■- -'·
άναπ ή(ωσιν οΟ άπουσιάζοντο διδ)λου
Έν Χανίοις ιή 6 Δεχεμδρίου 1912.
'() Διε.θΰνων ίό Δ' Τμ·?,>α
Έμμν. Γ. Άπηστολ'ίκις
«τΐι το»ΐι» μήνα. είς
Ιω Γ.νει.ιταχι.
ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΓΗι
ΤμΛμα Αον Ατκαιο)ννης
Διά τοΰ ύπ' αριθ. 197 *αί χρονολογίαν σημ«ρινήν Διατάγ¬
ματος το^ Γενικοϋ Διοικηιοΰ Κρήτης διωρίσθη προσωρινώς μέχρι
τέλους Ίανο-,αρίου 1913, άναπληρωτής τοϋ Δημ.ο-ιίου Κατηγό-
ρου Καστελλίοιι Πεδιάδος Έμμονον/ηλ Τζαγχαρακη ή1 Τζαγχα-
ραμιχελάκ»), ό Γεωργιος Μαριΐαντωναχι,ς δικηγόρος.
Δια ιής ϊιπ' αριθ. 166 καί χρονολογίαν σημερινήν Διαταγάς
τού ΓενικοΟ Διοικητοί5 Κρήτης ίίιιβρίϋθη προσωρινώς μέχρι τίλους
Ίανουαρίου 1913, άναπληίωτής τού ώς ίκ τοΰπολίμοϋ απου¬
σιάζοντος κλητήρος -οθ Έφετειου Ήρακλιίο^ Έμμαν. ΪΙ'Λ-
πανδρεακη, ό Γεώργιος Ζ. Μαρνέλλος.
Δι ομοίας Διαταγάς ύπ' αριθ. 167 Λαί χρΐνο/ογιαν σημι-
ρΐνήν, διΐχρίσθη προσωρ,νώς μίχρι τελους "Ιανουάριον 1"13, άνα-
πληρωτής ιοϋ ώς έκ τοθ πολ»μου άπουσίαζοντος κλητήοος τοϋ
άχροατηριου τ: ϋ Είρην;ϊ:ι«ιου Πευχου Ι1 ωργίου Πλιακη,
ό Μ^τ^βΓος Ν Βίσιλακακης, >.ατοι/.ος Αμοιρώ Β'»νν:υ.
Δι' ομοίας Δια α;ήςόπ' αριθ 168 ,οί χρονολογίαν σημε¬
ρινήν, δ,ωρίσθη ^ίίσιιΐρίνώς μίχρι ιίλονς Ιαν.υαρίου 913,
άναπληρωτη' α 3 απουσιάζοντος βοτ,θοΰ :ού Γραμμϋτέως τής
ΛΪσα·τγελί·>ς "ών Πρω-οϊικών Χανίων Δτμητοιου Η;·λου3άκη,
ό Νι^άλαο^ Ε. Στί^ανΐδης.
Δι' όμοι;ς Διατιγής ντ' αριθ. 169 χαι χρονοΛογίαν σημε¬
ρινήν, άπισπ^σθη άτ.ο τής θέσεως τού δικασ κοθ νΛτ,τίΐρος καί
διωρίσθη προσωρινώς μιχ;ι τέΛο^ς Ιανο.αρίου 1913, άναπλη¬
ρωτής νθθ προ-ωρινοΰ βοηθοϋ ·::'- Γραμματε'ως τοϋ Είρηνοδι-
Κίίου Άλ ».ον-0 Κωνσταντίνου Φραγκοϊημητράχη, ό Γεώργιος
Χ. Βίζ-.νι ράκης.
Δ'* όμεί!τς Δυταγής ύ*' άριθμ ΠΟ κιι γοονολογίαν σημε-
ρηνήν ϊιωρίίθη Ιΐΐπΐστάτης Γρομιιατίύς των Φυ/αχών Χανίων
ό ΠΐϋΛςς Έι>μ Κασσελος, οριζομένης !ιπερ . ύτοϋ .-«ι τήο υπο
άα.Ηρ:ν 4 τ-^ ό83 Νόμου τιρο6λ·.7:ομίνης προυθϊιου ά τ'μ σθιοτ:;
ίχ ίίΐγμών -£ν:·'χοντα χατα μήνα ?·α την γρ*;ικην ύ-ηρε3'.αΛ
"ών φϋλα/ών.
Έν Χανκς τί 8 Δεχ«μ6ρίου 1912
Ό Διευθύνων το Α' . Τμήμα Γραμματεύς
Χαρ. Παπαδάκης
ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ
ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤιιΛμα Ι ' Δημ. Ασφαλείας καΐ Δημ. "ιίργων
ΓΕΜΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Τμηιια Β'.
Δια τού ίιπ' άρ'θ. 193 τής 5ης Δεκεμβριού 1912 Διατάγ-
1912>
Δ:ά τού υπ* αριθ,* 185 καί νρονολογίαν 30 Νοεμβριού 1912 ,.,»». .,, -. ·* .-ν -α
'·Γ μβτος, ίιωρισθη εις την κενήν'·εσιν τού λιμ»*ο·«λακος τού Λι-
Διατάγμβτος τοθ Γενικ.Ο Δ-ο,κητοδ διωρίσθη εργοϊϊΐγός είς την , μ,νορχ(1Οϋ Ηρακλείου ό Νικόλαος Σταυρ.ανός, κατβικος Έρα-
Ικτακτον ΰνηρεσίαν των Δημόσιον "Εργων προσωρινώς ό .
Μάρκος Κατζουράκης μέ μηνιαίαν μΐσθοϊοσίαν δραχμώνδια- :
κοσίων. ι , _,, _ ,
: '■ Διευθύνων τ« Β . τμήμβ 1 ραμματευς
Έν Χανίοις τί 4 Δεκεμβρίου 1912. ; "Π. Μαρκαντώνης
Ό Διευθύνων τό Γ' Τμήμα Γραμματεύς ]
Έ. Ποντικάχης
Μέγεθος Γραμματοσειράς