92252 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

6/12/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΝΧ ΕΛΛΑΔΟΣ
1ΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕ
ΚΡΗ Χ Μ
ΤΕΥΧΟΧ
Έν Χανίοις τ^ 6 Δεχβμέρίου 19^2 —ΑΡΙΘ, 68
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α' Έκκληόίας καί ΙΙαιθ3ίαο
Διά τού ΰπ' αριθ. 175 καί χρονολ. 1 Δεκεμβριού ι. Ι Δ'-χ-
τάγματος τού Γ«ν. ΔιοικητοΟ άπηλλάγη τώ; καθηκιντω/ τού ό
διά τοϋ ύπ' άριβ. 37 τής 29 Ό*τα»6·3ίου ί 2. Διιτάγιιτί·: 5«-
ρισθείς ·ίς προσωοινήν άνα·:λήΚι>σ'ν τίι3 άπουο-ιάζον-τς ϊιϊ λο ι
Πρίνβς Μεραμβέλλου Γ. Ξϊνθάκ', Ριώογ Π Ν. Πάγ**>ο:,
άτ μή άιτοδεγθιίς την θέΐιν ταύτην.
Δ;ά τοθ ΰπ' αριθ. 176 χά! χοονολογίϊν 1 Δ;κ=μ63!ου 1912
Διατάγμα:ος το3 Γεν Διοικί}το3, διωρίσθησαν ή ΊοκλίαΠχτα-
ϊεροθ Β)μΐος 8ι* έξίτάσίων διδ)λ(·ίϊΐ ίν τώ ίη*. σχ^ε'ω
Γκαλαγκάδω Κυδωνίας επί μην. μΐϊθώ ϊρ. 60, άντΐ τής Κ*Λχ·
γεΜος'Αχοστολάκιμετατιθεμένης τ?αίτήση της'ί'ις τό Άν. Δημ
ιτχο>ϊΐον Άλικιανου" κενής οδσηί τής θέσεως, ό Κωνσταντ.
Βαρκαράκις άπέφ. γυμνασίου εί; τό δηα. σχ'λεΐ^ν Πρ'νας
Μεραμβέλλου έχί μην. μισθω' ϊρ. 50, προΐωρινώς 'π'ι τριΤς
μήνας είς άναιτλήρ>»σν τ·;3 άχουσιάζοντος 8ιδ)λου Γεαΐίνιου
Ξανθίκ», ο Νικόλαος Γ Στρατάκις δποϊ)λρς γ)μιος ίς τό
8ημ σχολεΤον Β?ο'ουφ-3 Μονοφατσίου επί μη'. μ σθίό 8ο 40,
προσωρινώς έ«ϊ τριΤς μήνας «ϊς αναπλήρωσιν τοΰ ^«ο^σιάζ:ντίς
8ι8) λου Ματθαίου Παχανικολάου.
Δι' όμοίίυ Διατβγματος ΰπ'αριθ. 177 κα! χρονιλ. 3 Δει-α-
βρίβυ έ.Ι. έγβνίτο ά««ϊεκτίΐ ή άπό τής θέσεως ϊιδ)Χου τοο μου-
σουλμανΐκεΒ σγελείου Χί^ό^νθζ Μ^νοφ5ιτσίο^ ύ"->δληθίΤσα
χαραίτησις τοδ Σεΐτ Μ«σλουμά"κι κ«ί άτηλλάγη πάτ»]ς ύ~?;:ε·
Δι* τ»]ς 5χ' άρϊβ. 9 καί χρονολ 3 Δ)6οίου έ.ε. Διαταγάς το3
Γεν. Δΐοικητοΰ διωρίσθη ΰπηρίτης το3 Γ^μν.''σι3υ Νεϊτίλεω;
έχί μην. μισθώ ίραχ. 30 4 Έμα.. Άνδοιανάκη-: χροσωο'νώς
έχί τρεΤς μήνας ΐΐς άνβχλήρωσιν τού είς τού Στρα-όν κχτα-
τβγθίντος Γεωργίβυ Ί. Λ-μπράκι.
Δι1 όμοίου Διατάγυιατος δχ' αριθ. 181 κ« χοονο^ογιαν ^ ι
Δεκεμβριού ί. ϊ. έπείυοώθη ή ύπ' αριθ. 75 τής 26 Νοε^^
«. ϊ άπίφατ-ς τής Μόν. 'Ρ!πίτ3θπ«ίας Ρεβίανης δ'.'ήςνί «τα-
ϊεκτή ή ό—ο χρονολογίβν 10 Σίΐττ«Λβοίου 1911 αΓ-ησι, ^ ήί
Ένοριακής Έπιτροπείβς ΆξβΟ Μυλοποτάμου ** -:γ;ο ·νει-ΐ'τω;
χίοβχωρηθί ο!>τη ϊν τεμάχιον ί*. τοο έν τη θ=σιι«Γ?ελλΐ» α'ρ;3
τής Ιεοϊς Μονής Δ οσκουοίοι, κ« μ£ν^!^ ;ντό; τοί χιοοι^ Ας-υ
βκτάσεως όκτώ π«οίπου όνάϊων, ΐκ το3 πρός τόνό-ι:ν αίοος
τής Ικεϊ κ«ιμίνης οίκ'ας τής Μινής
διά
τους
ΐι -ώ ίκ'ίέϊ'
ΐ' Τ3"ί
. Έ
τ'ή;ωοητ'.ιΙ
τής Πιιίίίας
ιν ρ ν.
ί(ν->>Γ λόν-,υ
-, έκ
το"> λ
Γγολίίου Ά
πιδ'ων Ση-είας
είί
το έ'
κ Λιμένι Χ»|
ρ?ον^
σ'ΐ>Π
ε»ιά>
ος το'ίΰτον
Ιτί τρεΤς ι·?ν»ς
'τ>χ·τ
/|Ρ.>τν το"!
■=':
τ^υ ν.ζ-χ-'Ύ^
*^τ->ί διϊ)λου
Χί
ί-Ο) ΈιΙΙΑ.
Κϊνη
Δ ί το"! ΰτ' ότρ'θ.
18λ
θνο"*(
ιγ'τν ττν κΰτήν Αι^τογματος
τοΰ
ΐθτ νϋΐΛνσιυ
ί 1Λ ίοαγ. 50 7γο·5Τιι)5'μ'^' ίτ τΐί?ΐ
άτο ιιΐίίζονο; 8.ί)κ>υ ΠλάκαςΣωτ.
' ι Μ'^μ- Λ. Πίπαντ(ι>νίκι« ατό-
Π'1 ί ιαν ' .τ->οι>'ό'.">υ 'ιγ' μην μισ-
τοΰ
Δ
ΐϊ το3 Ίκ'
' άοθ
18
'ίχ-Δ νιονολ',γ'·
χ·> τίπ
τθϋ
Γ·ν Λ·
Ο μ
.εΓε-ίΟ'σΐν έν:
Λ άξ
τή αι
8'ί
:σί-»Έαι*. Μ--·
^ιο ϊακι
ς καί
Μο
ΐϊκ-τ'ου
Μιν.
Π.
Θίοδοσάκΐς.
των οί
Έν
Διά το"! '>%'
τ7 4
Ό Δ'ευθυνων τό Δ'. Τμήμα Γραμματίύς
. ' Αποστολάκις
187
Α'.
άο 9.
νοονολογ'αν σηα»ρίνήν Διατάγ-
Κοήτης έγένϊτο ϊ~ο?εχ.τή ή έ*
τ9!ί !πηΐίσί«ς το3 Δημοτί^υ Κατηγόίου πϊοϊ τω Ευτνο^κε'ω
Ά-ί'οο Νικολάου τιρ-'ίτητις τοΤ 'Ρμιι. Παπϊϊογΐάννη καί
καί ατ^λλαν-η των κιθγιχθΜτων τοο τούτων.
Διά τής ΰι'ά:θ 16^ κ μ γοονολογ'αν σηαϊί'νΐιν Δι >ταγί)ί
τοί Γε·Ί«3ΐ Δίθ'.κη-ο"! Κοτ,-η- δαοοίιθη προσ'ύί^ύ; ΐΑ^νι τέ ■
λυς Ί1νο·^α^'ο^ 1Γ)ιί άνΐπληοω-ής τ^3 βιηΟο3 τ3ϊ5 ΓρχμΑχ-
ρω
τού άτ^τ ά^οντ-ς
δι' 8ν χαρεχωρήθη σκοπόν.
Διά το3 ύπ'αριθ. 182 καί χρονολογίαν την αότνιν Διατάγματος
το3 Γεν. Διοικητο3 μιετατίθίται ο 8:δ)λοςΓεώ,'3γ. Χριστοδουλάκη
χη, ό Μτλαζή; ΣτΛ. Μ
Δι" όλοία,- ^!ϊτ^γγ!ς οτ' άίΐθ. Ιθ'* κχ' νΐίνον-Ίν τ«}Α·5'«ή»,
θι π^^των.νώς μί-χο' τέλιυς Ί«·υ»ρί3υ ΠΙ3, ά ττλη-
το3 ΓοαΐΑΐ3!--'ο>- τίς Τ;ιϊταγ-
1>«)τάίη, 5 ΧαράΧαιηΐος Ρο,>α-
λια^άιης.
Δι' όαιίίς Δ κτα ής !>-' ΐ:'θ 16") καί χοονολο ί* σ'χερι-
νή , *'ω·5ί-8- π35τ.ο'νώ; α··/.ο: τίλ?υ; Ίΐου-ρί^ 1913 άνα-
πληβω'ήςτίύ ^ηθο") το"! Γο^ΑΜ—^ω- -ής Εϊσαγγβλίας Σ^α-
κίυιν Σ-^ο. Φ;ιντζ«σ«.·»'.η·; ά
ΈνΧα,ίοκ τή 4 Δε«
Ό Δ'«.»βίί'«.ν τό Α'. Τμϊ}μα Γρίμμΐτεύς
Χ. Παπαδάκης
•Εκ τοθ 'ΕθνικοΟ Τυπογρα^είοι/
Μέγεθος Γραμματοσειράς