93593 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

69

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

3/10/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
«■',
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ)!
ΚΡΗτΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χανίοις τί) 3 Όκτωβρίου 1910 — ΑΡΙΘ. 69
Αριθ. Πρωτ. 4015
Αριθ. Άποφ. 3226
Ο ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Διακηρΰττει δτι:
• Έχτίθεται είς διαγωνισμόν μειοδοτικής δημ,οπρασίχς κατά τί
υπο τής υπηρεσίας των Δημοσίων Έργων συνταχθϊντα καί υπό
τοΰ Διευθυντού των Δημοσίων Ιρ"ων θειβρηθέντα δυγ.α^ματα
μετ» τοθπρουπολον^οΰ, συγγραφής υποχρεώσεων καί ίΐμολο-
γίου ή προέκτασις καί σκυρρόστροιαις τής όδο3 Νιό Χωρίου—
Μπαμπαλή Χάνι—Βρύσεως Γεωργιουπόλεως.
"Αρθρον 1. Τα ϊργα προύπολογίζονται χατά την λεπτομερή
εκτίμησιν είς το «όσον των δραχ. 51000 περ!λαμ6ΐν3|Α6/3υ τοΰ
ποσοδ τώνδραχ. 1365 ϊι' άπροόπτους δαπάνας έφ'ών ουδέ* δι-
χβίωμα Ιχεΐ ό έργολάδος. Ήίχχτωσις γενησεται ίπ! τοι έ*α:όν
είς άκβραίας μονάδας.
Άρθρον 2. Ή δημ&πρασια ενεργηθήσεται έν ταίς ε'δραις
των Νομών Χανίων, Ρ»θύμνης. Ηρακλείου καί Λαιτη^ου >.αι
εν τοίς Καταστήμασι τώ,ι οίκείων Νομαρχίών δι'έγγράβων καί
Ισφραγισμένων προσφορών υπό έ-ιτροπής προεδρευομένης υπό
τώ» οίκείων Νομαρχών ή των άναπληρωτών αυτών των οίχείων
Πρβέϊρων των Πρωτοδιχών και ενός μηχενιχού τ) τοΰ άναπλη-
ρωτβθ αύτοθ ώςμελών την 25 Όκτωδρίου 1910 ημέραν Δευτέραν
καΐΑρβν 11 — 12 «.μ.
Άρθρον 3. Πασά προαφορά θά συνοδεύηται ΰ,:ό τής
αδείας τοΰ επιτηδεύματος τού έργολαδου συμφώνως το 811
Νόμφ δΐϊθ τοϋ περί δημοπραΐΐών κ«ί ϊκτεί.ίσεως Λί;αοσίω/
Ι·γ«*ν Ν6μο» πιστοποιητικοδ υπό γραμμαΐίου βιβαιοϋντος τήνεΓς
τι των δημοσίων Ταμείων ή τής Τραπίζης Κρήτης κατάθεσιν · όγψ
εγγυήσεως, είς χρήματα ή όμολογίας τής Τρβπέζης Κρήτης
κβτα την εί—ι τής εκδόσεως των αξίαν χοσοϋ δραχμών "250ο.
ϋΕίς τον διαγωνισμόν δύνανται νά λάδωσιν μ^ρος κ^ί α^λοδα-
*οί βυμμορφούμενοι πρός τάς διατάξεις τοΰ περί Ιτ,μοτ.ρχνιΰ). και
εκτελέσεως δημοβίων ϊργα>ν νίμου καί λοιποΰς το3 ΜασίΛίίου.
Άρθρον 4. Ή ϊημο*ρασία διεξάγεται δημοσίως. Ο ί-
σφραγισμένος φάκελλος, εν φ είναι ι ^«κλεισμένη ή ΐίρίσφιρά, τί-
θ·τβι ομοϋ μετά των ΐν τώ άνωτέρφ άρθρω μνηαθίντων ϊγνρά-
•ων έντός δευτέρου «ακελλου, όστις παραδίδεται ίσΤραγ σμϊ,ιος
είς τ·ν πρόεδροντής ΐπιτροπής 5^»δριαζούιης. Ο προ*2^ος άριθ-
μεΤτούς φακίλλους κατά τάξιν τής έγχειρήίεωςτων, 3*-Λο>ως
ό~ο«φραγ(ζονται οί έξωτερικοί ϊάχελλοι. ή ϊέ ΐ-ιτροπή στ,*ειοΤ
^ί' εκάστου εσωτερικοΰ φακέλλου περικλείοντςς ττ^ ίκαστ;υ -:ρο-
σφορεΐν τ» δνομα αΰτοΰ και τόν αΰςοντα αριθμόν τΐΰ ίςωτίρικίΰ
φεκέλλο» καί καταγραφή έν πρωτοχόλλψ τα ϊμπίριεχί,ιενι
κ«τά τβ άρθρον 3 ϊγγραφα. Έπειτβ οί έν τί) αιθούση τής^ συνε
ϊριάβεως ·βρευ·ισκό|*ενι»ι άπΐίύρονται, ή ίέ έκ'.τρίΐτή ίςελέγ-
νβυσ» κατ' !9τ*αν τ* Ιγγοα»» άκ3»»σί;>! κατ' δν3μ* τεύς είς
τόν διαγωνισμόν πϊραδεκτί'ους εημειοθσα τβύς λέγους 5ι' «Ος
τυχόν θά άπέκλειί τινβ των μειοίοτών.
Άρθρον 5. Πα^α κατέπ€ράδ«:ΐν τΛν άρθρων 2,3 κβί 4 βε6·
σφορά είναι άκαρα?ικτος καί έπιστρέφεται κρός τόν οπιοόντ·
ταύτην χωρίς ν' άν ιχβη β περικλείω^ αύτην βάχελλος.
Μετά τόν έλεγχον των εγγράφων ή συνείρίασις ά«βκα·ί«τ«-
ται ίκ ν=ου δημοσία, ο )« προείρος άποσ·ραγίζει τα τών*ρ·σ-
φορών δεΛτία κ»τ« την άριθμητικην αυτών σειράν, χστε,χοείζει
τό περιεχόμενον βό ίών έν τώ ιτρωτικβλλφ καί άνακηρύττί! τε-
λίϋταΤον μ((οίότη·. τόν ιτρβσφερόμβνβν νά ΐκτελεβτ) τ* $ργβν είς
τιμήν συμίβρωτέρϊ'.
"Αν πλείονες τον ίιβγωνιζοιιι'νοίν ή9ελο» ·ϋρ»··ίρ«ι την «ύτ*ν
συ^φιριβτέραν, πρΐτφβράν, ή δημοττραείε: επαναλ«μβάν·ν«ι χ·ί
«αρατεινετα: επί δύο ώρις ί ίι' ί3*ρ»γισμίνων προβ·:«3ν ί'«
; γωνισμό; μΐταξϋ -.ών πρβε,νεγιιόντων τας αύτάς *ι-ι*·ερωτ·ρβς
ί τιμάς Άν δί ού'θ. ."αγχάνωσΐ* ά*ό>τβς τίτΐ ΐ«αναλαμ6άνετ·( ή
• δημ^τρα?;α /.ϊθ' όι,ιΐθ^σβμε'νην ϋτίό τής έκιτροβή1; ή^ίρειν, ζτις
ί δέν δύναται νχ 6-.ΐί.6>5 την ϊεκΐτη» πεμβΐην άπό τ*)ς «ρώτης
Ι δη^οΓρασίας. Ή ίυτέρΐ αύτη ϊημιαρασια |ά η Ιγκυρος μεν·ν
{ ΐάν ό εί; των δια^ονιζομένων κ·μΐ)
] γενομένης χατά την κρώτην ϊη
ί Ά.Ορον >, Είς τους κειτά τίν ϊ:*γϋ·ν!#μόν «βοτ^χόντ·; έτ:ι·
| στρέφΐνΐαί τα λόγω ίγγυή#«ω; χΐτΛτίΙίνΐιΐ χρήμ·τ«, ήβμολ^ίβι
ίντος τριών ημερών ϊπο τί}ς ίημειτραείας τί] έγγ^άοω «ίϊο»βι·-
ήσει ΐοδ π^ΐίίρου τής ΐτκτρβΛής ιτρος τους ίημοβ'οο;
τ] διευθυντάς των χ>τασ;ημά'>ων ΐν οίς *αΐ«τείηβ«ν.
"Αρθρ:; 7. Ό ϊργ:λά6;ς 5π6χ;ιται ε'ς τάς
πε?ί δημο-ρακών καί έκιελί'σεως ίη;ΐ#σί'ον Ιργ«·» ΰπ' άειφ.
356 Νίμίυ.
Άρθρον 8. Τ χ τρακτικα τής ϊν(μοζρ«σ1ας Οτίίχ«ιν:«ι «Ίς
την Ιγ^ρισιν τού ",. χΆ' Έσ'ο·εριχώ' Έκιτρόιι^υ 93τις§χε:
το ϊικαίωμζ, Χ2Τ>> τό ϊίκού1* ''ύ-ω, νά ίγκρινξ ή μη αδτ·,
-/(υρις «κ τούτου ·· ά-τοκτά ο τ:λίυτ3Τ*ς μειςϊότη; οΰϊιν »*τά
τοΰ Δημοσίου 8ικα ωμα.
Άρθρον 9. Τα ίι:γ·άμματ·, β ϊρ^ιτ;λογιβμβς, τϊ τιμολόγυν
ν.αί ;ί οροι ΐω'ν συμφων.ών εισίν ί>ι;«ίΐ'.^να είς τα γραεεΐσ, των
άνω Νομαρχιών, είς την Ιιάίϊσιν των β»υλθ|Λέ»»ν ν»
γνώσ.ν 3ΐίΐών,
"Αρθρον 10. Τα κηρύ'/.ΐΐΐ καί ?·;^ία τβϋ «'Λν·*^
Έν Χανίοις τί 1 Ό»τ»·ρίοι. 4910.
'β ειγΙ τώ» Έΐωτιριχώί Έτΐίτί
Π. ΜΑΡΗΣ
Υ
!*
362
ΕΦΗΜΕΡΙΣ! ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
?Λ. ΙΙρωτ. 248
· ——■——-
» Λιικ.
ΔΙΑΚΗΡΪΕΙΣ ΠΑΕ10Δ0ΣΙΑΣ
Ό Δήμαρχος Ίτάνου
Δΐακηρΰττει 6η
Δυνάμει τής ύ-τ* αριθ. (20; αποφάσεως τοϋ ΔημοτικοΟ Συμ-
6ουλίου τού Δήμου Ίτάνου ΐγχρίθίίβης νομίμως ΐια τής ^'
αριθ. 349 αποφάσεως τβΰ κ. Νομάρχ υ Λασηθίου έκτίθεταΐ είς
φανεράν πλειοδοσίαν κατά τάς διατάξεις τού" ΰπ' άρ:Ο. 356 Νό-
|*ου ~ερί δημοπρασιών ή έκμίσθωσις των κατωτέρων φόρων τής
τρεχούσης χρήσεως 1910—Η τ,τοΓ
1) Ό φόρος των χςιμερ^νών πριιόντων έ/.βίου καί ^ίτρου1/^^
δια τάς άνα,'καίας δαπάνας τβΰ Δήμου καΐνί% 8«« τάς παλαιάς
ΰποχρεώσιις τοθ Δι-μο^·
'Η ^λίΐοδοσία ένΐρ·(η6ήσετ«ι ΰπδ "οδ εξής δ'ριυς.
'') (3 φόρος των προϊ^ντων τούτων θαχβτίβά'λεται ΰιο των
πβραγωγίω> εΐςτεν ένίΐκιβστ'ήν εί'ε είς ειϊος είτε ε'ς χρήμα κ*ί
χιιά τ»·ν άγοραίαναυτών τιμήν δΊτως συνΕνϊίσω'ίν ό'ΐ« Ινοικ'αντής
κβΐ ίαραγωνεΰς όρίίλο^σι διά νά κΐταίαλλωσι τίΰτο ί:ς τ,όν
«νοικΐΛίτην τν]ς ο'ικί.νομική; πϊρίίϊρεία: β!; ήντυχΐγ νβΤϊΠ τόμέ-
ρος ή κτί τό όλον των χττμάτϋΐν φ:;ολιγοομένθο τίνό; ίκτθς ΐάν
μερίς ή καί τό όλων των ίτημάτνον φορολϊγουμ»·.οι> τινός κείται
είς περιφέρειαν ϊκτόςτοΰ Δήμου τ?ςχιτο'κ'βς τίδ 1-ό:»(.3τος χα-
τα6άλ/«ί Τ'-ν φορ»ν ε:ς *:ν ένοιχι»σιην τή; -τβριφβρίβς ταύτηο,
3) Ο Δήμος διαίρεΤται είς όκτώ αριθ. (8) οίχονομικϊς χβρι-
φιριίβς τάς εξής.
I) Κ^ύίι'2) Σΐτ^νο; ·■>) Κβτοηίονι 4) Μισβριοο ΙΙαλ»ό Μιι-
τατο Χών;ς Ε^ρβΛ'μνη 5) Μαγ».^σα 6) ΙΙίλαΐίΛάΐτρίυ χαί λΐο ·
νής Τοπλο> ?; Χ^χΛί/.α'ς Άζο^ερΐΛϊς Κελλάρια ».αι Άίρ«-
•αυτος >η Κλησ^δί 8) Ζαχρος.
4)
II
* >ειοίο:ιιΐ>, 5τ,μ πρϊσ α δ.ΐίαχθιτ,σίται ίν ΐφ δημβτιχψ
κΛταστημ«τ' Ιτανου τί;» 17 Όκτω6?^ο^ έ. Ι. ημέραν Κυριακήν
καίίϊρα' άπ* τί,ς 10 τ. μ. μέχρις 4 μ. μ, ενώπιον έϋΐτροπτίς,
άκοτι^υμίν^ΐ έκ τίΰ Δη,^άρχθϋ ώς -?:έ3ρο^ κλι 8ΰο Λημοτι-
κών Σ.μ6:ύΑβ»ν ναί τί3 γραμματίως ώς μελών
ο) 115ς Ηλϊ,οΐΐ-.ϊ-,ς δια νά γίνξ, δεκτός βίον νά χαταθβσ») 3ιά
λόγον έ;'·υή»ίως ίραχμάς 10 είς το τΛμβΐον τοίί Δήμου δι' έκά-
σιη» τιερφ.ρΐΐαν αίτινες ΐπιστραφήαονται είς τςύςάποτυ/^όντας β'ις
δέ τίύς ίνοικίαστάς θά συμψιφισθωσίν είς την τελευταίαν 8όαιν
το3 μυδώματίς νά προαγάγτ, Ιέ χαί άξ.όχρεων «γγυητήν όστις
θα προσυκο--ρ«ψτ, το πριζχτιχόν τής Γλειοδοσίβς καί τό συναφτ)»)-
σ:μ*«ο σ.·μ65λαιον συνυπεύβυνος είς πάσβς τάς ύποχβεώσίΐς τοΰ
ίιοιχιαστΐύ άνευ ίιαιρεσίως ή διζήΐεως.
6) Αί ~ρ:σ?5ρ«ΐ βά γίνωντβι β'ς άκεΐαίας μονάδας κ»ί είς
ά; ί^χχμάς ίίς ά, 6α καταβάλλεται καί τό μίαθωμβ είς αο
μϊΐον ;οϋ Δήμοο.
7) Ή Λΐτεδ^λτ; τοκ μ'σβώαειτος Θά γίν^ «ίς Ϊ6ο Γσΐς δόσεις
ΐϊ,ν 15 Αί-λ6μ6π:^ ϊ. έ. πάίϊ δ» έχπροσθεμος δόσις καβί-
βτατα; το»ίφόρος καϊ άιτα τητή κατλ τίς ίια;άξβις το3 ΰιι'βίΐβ.
196 Νόμου.
8) Οΰϊβίς β μψ·φιβμός δύναται νά γί>χ, άπένανκ τοΰ μισ^ώμΐ-
τος δι* οίον δήκοτε /έγςν.
9) Η π~Λί ο*5°ια δ*ν είναι τελίκιΐτικη επομένας «ίν έ,τος
τριώ^ ήμιρών «τό τί1; ίτροσωρ!ντ;ς χατβ υίωτεως πρ Όφίρη τις
5 °/β ί-ί πλέον τό «.υ/.- χ,ον τής -τλίΐ^ϊίΐίΛς ί,^υρς.^τα: χαί ίπχ-
ν>λϊμδα εται μβ-ά ό·'ο τ,'λίρΛς ΐνώτϋον -ής ίύτής ίπτρΐπής Κ7ι
6"τό τοΰς 3^τούς ^ρο^ς.
10) Ε>ν ό τίλε^τίΤ:; πλειοϊ'της ή ό ϊ· ,υητης >ύτβΰ άρνη
Θώ:ί νά ύ'ογράψω^!»1 το ιτραΑΤΐκόν τ»;, πλίυδ,σιΐί, ή τό συναφθη¬
σόμενον σ.μίολαιςν ίίαιν ϊμΤβτερ:! ύπε^(>Λ0ΐ άτ.έναν;ι τοΰ Δή^-ο^
ί'ά πδϊ>ν επί χτθ άρχιχοί μιΐθώμα·''ζ ζιμυν ί* νέ^ς μισ'ώ-
βίως ή «π'εύθείας ϊ.αχε ρήσεως χωρις νά Ιχωσιν ουδέν ϊιχβί-
υψ« «χ τού τυχόν πλεονάαματος ίέν 'ίπιστρίφεται άλλά μίνει
ιΐρός οφ·Λος τού Δ-^μου
II) Ό Δήμΐς ΐΰϊβν ίιχαίωμα άναγναίρίζί', πρό; τίΰς μισθω-
τά; ϊ;' ίν?5~/ομ'-νην θίβμην.αν η άλ"/α ίτρόοΐΓ-ϊ ϊτυχήμϊτ^.
1?) Ό οπωϊϊήπςτι άποκρύπτων φίρολβγητίβ πρπον-α ή ό
Ιΐίιθσϊήιτοτε έκφίύγων Ιν δλφ {) έν μ-ρβι τόν φόρον ^ρϊς μ'.σθω-
τήν τιμωριΤται συμφώνως τώ άρθρω 356 Νόμου ~.ρί δημο-
«ρασιών.
13) Τα πίβκτιχά τί;ς ΧΛειοϊββ-'ας &—οκβιντβη β'ις τή» γρ
πν τοθ Δημοτικοΰ Συμβουλίου Τ4 όκοΐβν 36νατα; νά «%ΐκυρώ»η ή
μή αΰτά χιβρ'ις ο τελευταΤβς πλιιοδότης νά άτοκτα ουδέν 3ιχα(-
ωμα χατά τοϊ Δήμου.
14) Τα Χυρήκεια %α τα συμίολαιογραφικβ βαρ&νςυσι τόν ενοι-
ή
Έν Κβρυδίφ τη Π Σ)6ρίβυ 1910.
ΌΔήμβρχος Ίτίνβυ
Έ. Οίκονομίκης
Αριθ. Πρωτ. 33
» Διεχπ. 20
β Ένοριακτι Επιτροπεία
ΔιβχηρύττεΓ
Έχτίβηβιν είς διαγωνισμόν φανερας τίλειωτκής μειοδοπχής
δημοπρασίας συμφώνως ταίς διατάξεσι τοΰ ύ*' αριθ. 356 περί
δημοπρασίαν καί εκτελέσεως δημοσίαν ί?γ«* Ν^'". τα διά
κατατχευήν χεραμίσ/εϋοθς στέγης έν τί) Δημοτιχ^ Σχολί) των
αρρενων τής κωμοπόλεως Τζίρμιάίων /.αί άπισχε,ιήν καί κατα¬
σκευήν μερών τίνων αυτής καί υπό το3 μηχαν.κοϋ Μάρκου Κα-
τζουβάκη υποδειχθέντα Ιργα συμφώνως τοίς ύί' αυτού ύπείλη-
6εΤσι προϋπολογισμώ ϊιαγράμματι κϊί συγγρβφξ υποχρεώσεων,
χ.ατα:εθϊ!μ;νοίς έν τφ Γραφείς τί[ς Νομαρχίβς Λβστ,Οίου ε'ς
την διάθεσιν των βουλομένων νά λάβωσι γνώσιν.
Η δημοπρασία ενεργηθήσεται έν τ$ καταστήματι τής Νομαρ-
χίας Λασηθίου την ί7Όκτ(»6ρίου 1910 ημέραν Κυρι«κήν κβι
ώραν 10—12 ιτ.μ ίνώ«ιον έ*ιρθ5ΐε(ας άπαρτΐζομένης άπό τόν
Νομάρχην Λαιηθίου ώς πρόεδρον, τόν Είρηνοδίκη» Άγίου Νι-
κο-άου ή τόν νόμιμον »ΰτο3 άναπΑηρωτήν, τόν μτ}χβ»ικον Μιρκο»
Κΐτζουράκη» χαΐ τόν έχ τώ» μελών τής ΈιτιτρίΠϊΙας Γεώργιον
Μχρχόπουλβν ώς μ$λ3ν
Έν Τζερμιάδ» τί) 26 Σεπτέμβριον 1910.
Πρόεδρος Τα Μέλη
Παπά Ι. Τζερμιάς Ίω?'. ΓΙα/αγιωτάχη,-
Γεώρ. Μαρκόπουλος
"Οτι άκριίές αντίγραφον.
Έν Τζερμιάδω αυθημερόν.
Ό Γραμψκ«ίΐ»ς
Γεωργ. Μαρκόπουλος
Άριβ. Πρωτ. 7098
» Διβχπ. 4686
Έν Όνόματ* τοθ Βα«Ιιλίως των
ΚΛΗΤΗΡΙΟΝ Ε1ΙΙΚΡ1ΜΑ
*Ο Εί*αγγ·ι:λεΰς των έ·ν β
Δυνάμει των δρβ.ων 405 κα! 406 τής Ποιν«*ής Διχο»β)»ί»5.
Κοιλβϊ τόν Εμμανουήλ Νιχ. Μίραχάχιν
Πρώην χάτοιχον χωρίου Φουρφουρϊ Άμαρίου Λβ' ήδη αγ*·"
τού Λιχα«τη&ίου των έϊ7«ΰ4« Πρ«*τβέιΜ : ι,* 15 τοί μην°ί
νε^ΐρΐου τοΰ ίτους 4911 ή.ιίρΐν Σ»βί«*ονχαί ώρ*ν 9 β. μ·
^τιρδιτέρω συζΰτ/|σιν τ^^ κζιοκοίνου ^ρ?ςιω. τ?^ ινα^β^ομΐ'ΤΙ
ΐό νομίμως χοι»οπ2ΐΐ,6έν »ύ;ω ΰπ'ίριδ,Α 6139, 3742 χλ χ:
λογίΐν 29 Ιουλίου 1909 κλητήριον βίιπ α,^ΐ ά'.λως ίίλει ίι*
έρήμη» βυμφώνως τώ άρίρω 407 τής 1Ιϊ..ι*ή; Διχβνεμίβς.
Έ» ΡιΙύμνγι τχ, 23 Σιπτβμβρίβυ 1910
Ό Είβαγγελεϋί
Λ. ΙΙβ«αδακ»ς
Α^μ«βιος βιχαντιχος χλητήρ ββρβ/γίΑΛΐ'ϊΐ οιΐωί ε* «
τής ιιαρούση; τοινοχολλήιγ) είς τήγ τβλβυ-ΐίί
ϊ-.Κί'ευ συμφώνως τω άρ6ρω 406 τής Ποινιχτ,ί
Ε> Ριθιίμν}) αύθημεβε'ν.
Ό Εί«αγγ«>ει>ί
Ν. Παηα&άΜΚ
Ι»
Μέγεθος Γραμματοσειράς