92246 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

66

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

30/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ϋΑΡΛΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ
ΤϋΥΧΟΕ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τί) 30 Νοεμβριού 1912 —ΑΡΙΘ. 66
ΓΕΝΙΚΕ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤμΛμα Α" Δικαιοσύνην
Δια τή*ς υπ' άριθμ. 160 χαί χρονολογίαν χθεσινήν Δΐοταγής
τοθ Γενΐκοΰ Διοικητ«3 Κρήτης οιωρισϋη προσωρινώς είς την
θέσιν τοΰ β'. 6οηθί3 το3 Γραμματίως τού 11ρωτο3ικειου Χα¬
νίων Γΐωργίου Ξενάκη καί μέχρι τής επανοοοΐ) αυτού έκ τής
υπηρεσίας τού ώς Έφεδρου Χωροφύλαχος, ό Γεώργιος ΙΙετυχάκης
ίκ,Έν Χανίοις τχ) 27 Νοεμβριού 1912
Ό Διευθύνων τό Α'. Τμ/5μα Γραμματεύς
Χ. Παπαδάκης
ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
μ Δ' 'Έκκληόΐας καί Ιΐοτδεΐας
Διά το3 ύκ' αριθ. 120 κ«ί χρονολογίαν 17 Νοεμβριού 1912
Διατάγματος τβϋ Γενικο3 Διοιχητοΰ εγένοντο άποϊεχταί αί παραι-
τήσεις των Παντΐλγ} Ήλιαχακι ϊιδ)λου Κυρΐαννης Ρεθύμνης
καϊ Ιωάν. Ιδομενέως διϊ)λου Έπυχοπής Ιΐτδιάδβς χαί απηλ¬
λάγησαν πάσης υπηρεσίας.
Δι* όμβίου Διατάγματος υπ' αριθ. 130 καί χρονολογίαν 20
Νοεμβριού έ. Ι. μετετέθη ό δημ)λος Γεώργ- Ε. Χαρολαμπάκις
εκ τού δημοτ. σχολειου Κρουσώνα ώ; ύπεραριθμος είς τί ν έν
Ηρακλείω Αον Ανωτ. Χριστιανικόν 3η,*. σχολείον επί μην.
μΐυθφ τού βαθμοθ τού.
"Ομοίως δι» το3 όκ' αριθ. 131 καί χρονολογίαν την αύςτ,ν
Διατάγμβτος χορηγεϊται είς τβν ίΐίυθυντην τοβ Γυμναοιου Ρϊ-
θύμνης Μάρκον Δασκαλάχιν μηνιαίαν «πιμιοθιβν >κ δραχμών '2ό
άφ' ής ημέρας άνίλαδϊ την Διεύθυνσιν τού Γυμνασιου και ίφ' όσον
θά έχη ταύτην. »
Όμοίως ϊιά τοΰ ΰπ' αριθ. 132 καί χρονολογίαν την αύττ,ν
Δατάγματος διωρίσθη ή Έλλη Καλβμινοπουλλου Δ),Αΐ3ς πτυ-
ϊημ)λος, διδασκάλισσα έν τώ δςμοτικω σχολειω Κυ-
Ρεθύμνης επί μην. μΐσθώ, ϊραχ. 111), κ*νής οδσης τής
σεως.
^ Δι* όμοίου Διατάγματος δπ'άριδ. 134 καί χρονολογίαν σημε¬
ρινήν διωρίσθησαν προσωρινώς άνβπληρωται των απόντων 3ιο)Λων
καί »πι τρείς μήνας οί ίξής, 1) ό Κωνβτ. Καλλΐγερης ακοφ.
Γυμνασίου είς Καμκανι Άκρωτηρίου «'ς αναπλήρωσιν τού 3ιέ)λου
Γ. Κ^πβτανάκι *πί μην. μΐσθφ ίρ. 5ΐ), 2) ο Γεωργιος Σ^κ-
καϊακιί άποφ. Γυμνασιου είς Κρυά Σητείας είς αναπλήρωσιν
τού άποντος 4ιδ)λου Στυλ. Λιναρδακι «πϊ μην. μ;σ6φ ίρ. «,Ο,
καί 3) ό Μιχ. Ζουμπουλάκις χρ. γ' διδ)λος «ΐς Όρεινον Ση¬
τείας είς αναπλήρωσιν τού άπόντος διδ)λου Ν. Κατσαράκι επί
μην. μισθώ δρ. 55.
Δι'ςμβίου Διατάγματος ύπ'αριθ. 156 >ιαΙ χρονολογίαν ση¬
προήχθΐ} το δημ. σχολείον Ζχκρου Σητείας είς ϊιτάξιον.
Δια το3 ύπ «ρ.Ο. 137 και χρονολογίαν σημερινήν Διαταγμα-
τος τοϋ Γεν. Διοικητοΰ μϊτες=θ/) τή αίτησει τού ό Ιωάν. Κων-
στα,-τακης Α).*'.ος π:υχ. δη^λος ϊ* τού δημ. σχολείίυ Λιμέ¬
νος Σητί'.ας είς το ίν Ζα/ρψ Σητιΐΐς τοιούτον ώς προίΐτάμενος.
Δια το3 ύπ' αριθ. 158 κΐί χοονολογίαν την ίύτήν Διατίγ-
ματος τού Γίν. Δ'οικ»(το3 2ιωρ>σθ*) ό Γεώργ. Δ. Σφακιανάκης
α'. γρα^εύ; τού Τμη^αΐος τής Έκκλησίας καί Παιδίΐας, προ¬
σωρινώς επι τρίίς μ.'|νας α^απλη^ωιη; τοΰ είς τον Στρατόν
Ααταΐαχθίντ^ς ύ)γραι*ματβι«)ς τού α!ιτο3 Τμήματος Ν. Γραμ-
ματικακη.
Διά το3 ύτ' άρ,θ. **8 /1ββ( καί χρονοληγίαν σημερινήν έγ-
γράφου τού Γίνι/.ο3 Δ'.οΐλητ53 ανε^Ληθη ή δια το3 ύπ' αριθμο3
4ϊ84/ΐ7ϊ3 χήί Σ]6ριου »ν. Ιϊίΐις χορηγη3«Τΐα τριμηνος άϊ,ια
άπ.υαιας εις τδ^ ΰ)γραμμ.ατία το3 Τμη^ν. Έκκλ. κχί Παιδείας
Ν. Γραμματιχακιν άτε χαταταχθίντος είς τον Στρατόν.
Έν Χανίοις τη 28 Νοεμβριού 1912.
'ΟΔιει,θύνων τό Γ' Τμήμια Γραμματεύς
'Κμμ. Αποστολάκις
ΓΕΝΙΚ.Η ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΤμΛιια Ε'. Οίκονομικών
Διά Διατά^μαχος τοΰ Γ«νι*Λ3 Διοιχητού ύπ'αριθ. 160 καί
χρονολογίαν 28 Νθίμδ.ίοα 1912 Χωρισθή ό Άριστ Ι. Λί-
ρίΐζα/.ης προΐωρινώς είς άνα«ληρα>σ!ν οι παρά τώ Τίλω/ειω
Ήρακλϊίβυ ^Γπογραμματιως Δ' τάξεως Ιωάννου Μαρή μεχρι
τή^23 Ίανοι,αριο.· 1913.
Δι' όμοιου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 165 και χρονολογίαν 29
Νοεμβριού «. Ι. επετράπη ή παρ»-/ΐ] προσωπ'.Λής ίγγυησ»ι»»ς ϊιά
την διαχε'ρησιν το3 προσωρινώς διορισθίντος Γ^οτεΛωνθυ
Άγίας Γα^ηνης Αλεξ. Ά'τ. Χαλ/ια3ά/.η υπό το3 Κωνΐϊαν.
Σ. ΧαλΛ'.αϊα/.η ϊ,Αΐτόρου καί κϊτοίκϊο τής πόλεως Ρεθύμνης
Δ,α διαταγάς τοΰ Γενικο3 Διοικητο3 ύπ' άριθμ. 72 καί
χρονολογίαν 26 Νΐί,^βριου 1912 διωρίσθη ό Μιχ. Μχολιε-
ρ^κης, κάτοικος Χ*νι»ν, Δημό ιος είσπρ«κτ«ρ ίν τω Δήμω
Χανίων
Δι* ομοίας Διαταγάς ύΐϊ* άρ.θμ. 73 καί χρΐνολ. την αυτήν
ηυξήθη ή μηνιαία μισθοδοσία το3 Άμιτϊλουργοί Ρεθύμνης
Γεωργιου ΙΙζβκαΜ) καϊ «3 έλαΐνχλαϊϋτοθ Δημιητρίυ Παρ* είς
δραχμάς 100 άπό 1 Δεκεμβριού 1912
Εν Χανίοις τί 29 Νοεμβριού 1912
Ό Διευθύνων τό Ε'. Τμή>3 Γραμματεύς
Γ. Σίδερης
ΕΜΗΦΕΡΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Αριθ. Πρωτ. 4873
» Διεκπ. 5828
Τμήμα Ε'. Οίκονομικών
ΕΓΚΥΚΛίΟΣ
Περι τοϋ τρόπον τΛς πληοωηης των έτηστραιβυβέντων
πολιτικών ύπαλλΛλων
Ο ΓΕΙΚΟϋ ΑϊΟιΧΊΤΙΣ ΧΡϋΤΙΣ
Πρός ά«άσα τας πολιτικάς ' %.ρχί.ς.
οριζομίνη είς τό ή>.συ, έςακιλυθίΐ μίχρι πέρΐίος τής επι-
ΤΙΛ'. £ύχίθ»7τοχ» κ-ϊϊ ΐπρότλθΐττ-ιν 53>χ->μ3γή*· των ϊ'ατάξειΐν
των δπ' άοιή. 75 τής 7 Νοεμβοίου 1912 καί Ι4'ι τή; 24 ίίίου
υηνός χά! ίτους Δ-.αταγαάτΐον ζαοέχομεν ύ;χΤν τάς έττοΑενα:
όϊηγίας.
Ε')91ς ώ; Ιιζά'.ληλί- τ'ς άνΐλί5η ώ; ϊφ>ϊοο·, ϊ| 'θίλυντ-;
•"■τηθιίίαν έν τω ττρατφ τ?!; ς*)35;ή ΊχΧάτΐης, ή 1-τηθϊΐία, ϋϊ
V
Ιτίγετα' οΰτο:, ό^ε'Χ-ϊ' ν' άίχοίώτη το ό"5-,α ·*κΐ τ^ν β-χθ
ιιό' αΐτού εις τί «—ι τή; ΔηΆ·>τχς ΆιφΧίίϊ; χαί τί* ηΌ.3-
ϊί'ιΐν Βιυιλ' Γ . τ'Αί) αχ τή; Ρ?νχή: Δ'.3 κήτι»):, γ'νο ένης ΐια-
χο'.ιΐ'Λ· τΜν «ΐς την Κί) ΐί« ια.η> ϊ'; χντχιτνΐϊ τί>Αχ-α ή τον
Ό
:*} '='.);
ρ ρ /
·ιτ τοίς άτ^ τ?|ς ί^ίοςί λ; τί)-; ?
ίΐαδίίου Ι. ϊ ϊκιΧαί^τα:
τίοτκς χα' ΰιταλΧήλυ· τοΐ Έρι
Έν η πε >νπτώτΐι ?1 ΰπάρχει,
έ' ά
υ», ΙΘΆιντας,
είνΐι άνε-
ής, η ς
τ·:*;αϊτος, πχρ' ω Ιτη^ϊτιΤ ο ύτό νχ. όπλχ Ιπί
τ·>3 γρίίου, χαή" 8χ ά ιΧ«β=ν ^ζηοετίΐ), ή 3έ η
εί; ήν οϋτις ύ~άγ-::ϊ , ϊ^ν ϊί'ΐτϊΐ νά Ις-ίκο δώτη τή' ε'ς
τόν στρχιόν κ τίτ*ξίν τ"« κ·»ί τό; ·χΐ4'9* αϋιτή·, ·Λ γ·"' νός
τουτο ^ΐ6αιο3ταΐ Ιπί τί) δίσιι π·στοιτ3 ήσ5 ο:, ίφ' άτλο") γί->ΐ-)υ
α ντ ίσΐιμένη; ύτό τ 53 Λ'ν.ΜθΙ^το; τ3 ι Τ) ι χ η ια:ίττίΐ ·ϊ. τ χ >' ώ
ΰπηΐΣΤϊΐ ό ϋ τίΧΧηΧος, ή) ποθ/αΧ-ΐουτο·; ■·ί ί 1
τόπ^ις ι) ?;' ϊντ'τβϊϊ'ίίτυ &'ς την οΐ««!α !
Μγοι τή: *20Ίς έίστου Α»ινο; τ^> Π'.
ίτυή αγο ' πΧ ι^ΐίίθ'ό». γ^οττ3ΐ3!ϊΐ ;'ς τί;
^ ϊ τί5ν ά3Λΐ)*'(0' τΐΑηιάπο·» τού; ήϊνίτο ις, οίτινες ήΊιλ-ϊΜ
ι/ τω Α*τχ;υ ίτΐΧ^ί; «;; χοΐ; Ίτό τα ίτΧα ■'^ταXXήX3^-. ζ*ύ
νκϋν, εί ίυνα-ο«, κιί τό χρόνον τοϋ θα'άτου. Τοϋτ' τ'τό Αί'
ιτοίςιι τό βί:ηΑ.^ον Γ'. ταμίαι 8ιά τχς μέ/οί τίλου; Ν.
ι. ϊ. γν*7τοΰς είς οΰτό "ανάτοιις.
'ΟΝόυ^ο ,ΔΡΘ' (ύπ' χ9θ 4101) τ*ς 1« Όίτ-ο6-ο
*; ήίβσί τουο έ-ΐ'στρϊτίυ^ίντΐς τολ'.τιχούς ΰπϊΧλήλους είς ?ύι
κττηγορϊα;, τή^ τ,ίν αή πίθττ-ττϊ.'όν-ών :ΐ«ΐ3νέν» αν ;ϊ! τήντώ'
προστατών τ3ΐαύτης.
Πΐ57τίτΐ'. ο:*ι ;«;?·!; *χτϊ ττ,' ϊ.ί-ας:/ τοΤ άιΐρΐί 2 είναι
β! εξής :
1) Οί ϊχοντες σύζυγον.
2) ΟΙ ϊν/ντες τίχνΐ άρρϊνα άνήΧικα ή θήλΐϊ ίγαμχ.
3) Οί ϊχΐντες μητέρϊ χήοαν, τίλϊίσχν υπο την ρί
τοΒ έτιστράτου.
4) ΟΊ Ιχςντες άϊελφυύς άνηΧίχ.ους ί άϊίλφάς άγάμ,ίυς
Ή ιδιότης το3 πτοστί^ου οικογενείας πρέπϋ νά
ίχ. π'.στοποιήΐεω; τού Δημάρ■/ο^ το3 τό'ίου τής κατοκίχς τής
οικΐγβνείας τι3 ΰτΛΧήλου ή ίί* ίγγρά»5υ β.δαιώτΐ'ος αυτού
τούτου, έν ζ ν' χν-ινίρΑ*τ.*ι ό^οαχΐτί τα 1ττ·> πρ5τ:αΐίχν τ«
λο3ντα ·κρόσιΐπα. Ή πιττοΐϊίίησ'.ς αυτή χροϊάγίτϊΐ είς την οι-
κε(*ν υπηρεσίαν.
Εις άΆφο-έρα; τχ; χ.αϊΐ)γοο·ας ταύτας καΐαδίλλεται πρός
ταΤς έκ τής στο ιτιβτική; 'ϋπηιετ'.ίχς άτοδοχαΤς όλοκληρος ό
ΐΑ·.σ9ΐις το3 ιιηνό;, χϊΘ' όν άνίλιχίεν υπηρεσίαν ίν τω στρατφ,
ώ; καί έ τοΐ άμέτιος ^το·Αίν^^. Ο1:ως. ύ-άΧΧηλος *ατχτα-
χθιίς τή 5 Ό*τ'οδ?ίου, θέλει !Α'.σθ5δοτηί>ή μεχ?: τίλοκς Νο¬
έμβριον.
ς τοί είρΐΛένου γροηχοί Ϊ:αΐτή>ιαΐ3ς, ταύε: ή
των μή ιτβθΐτατε^όντων οίκονρνιιαν
ίςαιρουμίνων των κχτά τϋ Σύνταγμχ άπολα^5πωί ί
Πρός τούς τελίυτίίουςΐ έξομοιο3ντ*ι οί *ρ;στάται οικογε¬
νείας.
Ό προϊττάΐΑενος έ*άστη; όϊηρεσΐας, λαμβάνων ύπ' όψιν
τας άναοιναπϊΐς το3 Γ'. καί το3 ύφ" δ ύπάγετα'. τμήματος περί
τής ι'ις τόν στρατόν κ*τατά;εως το3 ύπαλΧήλου καί το3 τυχόν
θΐνάτου αΰτο3, τάς ΐν ελλείψει τοιούτων πληροφοριών προσα -
χθίίσας *!ΐτοποιήτ«:ς τ2ν ϊιο'.ΐίούντων σώΑ%τα ι) καταστήιιατα
χαί τα 6;5α:ο1ντα την ϋιίτιτχ π■>ο^τάτο^ οϊκογβνίίϊ; ϊγγοα?ϊ,
πίρ:λαα6άηι μ5τά το" λθ'ΐιϋ ποοΐωΐυιχίϊ βίς τάς μισθοϊοτιχ,άς
χατχστάΐίΚ ή ά*^ το3τ3 δέν ·Γαι ϊυνϊτόν, συ^τάϊσει ίϊίχνμισθο-
ϊοτΐ'ήν κϊτάϊτασ'.ν, πϊοΐλαμδίντ,υαν τους έ* τώ' ίπΐττοάτων
ΰτα^Χήλων ϊΐΛα'.ίυμ,ένίΐις μισΒοϋ ά"χγραφο'Λένου δπό τό δνθμΐ*
α^των καί τΰν ό-ημάίων το3 άν:ιτ οσώτου αΐιτίί, ίαν ϊιώρισ*
τοιούτους πρός εΓΐπρχξ'.ν τοΰ μισθο3.
Ό Ϊιοο.ταο; άντιτροΐώτ:)^ γίνΐτΐι δ-.' άτλή; ίγγοίρίϋ ττερί
τού:ο^ ίιλώΐεω; τού έτιστράτοο ϋπχλΚήλου πρό; τόν προμνη-
προϊϊ-ά,Λίνον τή; δπηρεσία;. "Άταντα τα άνβτίρω πι-
ά έκ!συνάτ:τον:αι ώ; δικαιολογητιχ,α βίς τό ϊνταλμα
πληρ*μτ]ς.
Έν 7) πίριπτώΐε; ούδ«ΑΪα «γ-'νετο ίήΧωσις, ο μιιθός δΰνα-
ται νά ίίτ'ραχίή υπο τ3ν γ^νίων τ·>3 ύτχλλήλ-υ, ά» ούτος
είναι άίχΐΑ^ς τ] :ώ> άϊελρώ» στίθϊίται. γονέων ύτό τή; συζύγου,
άν «1/ί Ιγ/ϊΆος κχί 4τό των τίκνων, έν πίοιττώτβι θανάτου
τής τυζύγου τ) 5·ϊζ»γίτ.», ά' ταΰτχ «ινϊ! ΐνκΐλκα. άλλως ύιυό
τί3ν βνέω* % ?λΧνψ5' τούτων, των ίϊ·.λφ5 τοΐ ϋτΐίλλήλου.
Τ.τλ·>ς πρός ϊΤττοαςιν τοΰ μ!ΐ9ο3 ΐν τχΤς πεοιπτώΐεΐι τής
ϊι' ά)τπΕ9οιώ":ου ή1 συγγενοΰ; ε'στυάξε ος τού μισθοΰ β'*4ΐ «τό-
ίΐ'ξι: το3 λή-τοο, τίθίωίη ιένη ύτο τού ττρ3Ϊστα·Ανοο τή; 5πη-
ρίτίχ; 7) ο3 ΛηΑϊ3χ3) τή; /.χτν.νχ; το3 ύζαλλήΧου ή1 τί)ς ο'ι-
^ιχ τής θϊοοήτ^ός τ«ύτη; ά αλχΑίχ-ΌΜ! την ίΰίίνην τ?)ς ΰ-
πίοξϊ'1»: ~ω' ^'ό; πλίρωιην τί! μυ^ίί είς τόν λήττην πρίϋ-
τΐ;0ίϊεω τ1; πρ:ηγουμνη; παρίγράφου.
Έ·^ τή; κΐ-ά τα ΐϊθοηγ^ύΑβν» καταδαλλοΑένης μιισθοϊθϊίας
δέο» νά *ρΐτπθί5τι τα τοχ-ιν ΐϊ3ίΐΑατα6ϊ6λημίνϊ βίς έχιστρατευ-
θέντχς -·>λιτ·.*οΊ; ύχαΧΧήλοος λό ;·ω ιαιτ^ο1» κινινικής άϊείας
γινομένης Άνϊίας τής κοϊτήιεω; ταύτη; ίν τη ■.ΐίσΐοδοτί.νϊ) κκτα-
ίΓάΐϊΐ. Τα διά τή"; τχοοότη; ίγκκλίου όοιζόΐΑίνχ ίφαοΐΑΟζοντϊΐ
ΐπί 'ΑΊνων των ΐν τώ τχ*τί(3 ΐτ^χτϊ τ?5; ς'ι'ΐ; ή" θχλάτ η;
καταταγίντο»; ίτιΐτράτων κα'. έθϊλο,ιτών.
Δια τ:ύ; ε'.ς ά ταρτιν,ά πύΐχχζ, τΊν Χωρ35υλϊ·/.ήν χαί τ'ην
ύκηρετίαν τίΐ >Ε3^θρο^ Σταυρίό θϊλο,υι 5=9*5 έν Χϊΐρώ α'·
δέουτ,χι όϊηγϊαι.
Έν Χανίοις 29 Νο^δρίου 1912.
Ό Γεν. Διοιχητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς