92243 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

65

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

27/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
-ε»·-*-
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ 'ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟ>
ΚΡΗΤΗ
ΤΚΎΧΟ3Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τή 27 Νοεμβριού 1312— ΑΡΙΘ. 65
Αριθ. Διατάγ. 127
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤΜ ΕΑΛΗΝΠΝ
ΓΡΟΡΓΙΟΤ Α'.
Έχοντες δπ' δψϊΐ τό ά*ο 11ης '0ντω6ρίοο 191 *2 Βχτιλικον
Διάταγμα πεβί διορισμόν ΡοκοΟ Διοικητοΰ έν Κρήττ, καί τό
ύπ' άριθμ. 24 τής 23 Όκτωβρίου «. Ι. Διάταγμΐ, πϊρί διο-
ρισμοϋ κροσωρινών άναπληρωτών των ίνεκ* το3 πολέμου άπο-
μαχρυνομένων τής υπηρεσίας ύπαλλήλων.
'Αναδέτομεν προσωρινώς επί τρϊΤς μήντς τα καθήκον τ* τ ΰ
Διιιιθύνοντος το τμήμα των Έσωτερικών Γρ^μματέως Άριστ.
Μητσοτάκη *ς τόν Γραμματία τή*ς Γενικής Διοικήΐεως
II
ί·
".ρ;ν Μαρχαντωνάκην.
Έν Χανίοις ιϊ) 18 Νοεμβριού 1912
•Ο Γενικός Αιο'-»ιτής
ΣΤΕΦ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
ΓΕΙνΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΙΙΣ
ΤμΛιια Α' ΑικαιοΛνης
Διά τού δπ' άριθμ, 101 καί χρονολογίαν 14 Ν:εμβ;ίου έ. Ι.
Διατάγματος τοθ Γ*νικο3 Διοιχητου1 Κρήτης διωρίσθη και α?'
ίφίταις ϊΐιιηγόρος ο "Ιωάννης Γ. Αθανασιάδης χά οικος Ρε-
ί-Ίΐνης.
Δι* ομοίου Διατάγματο; ΰπ' άρ.θμ. 104 καί χρονολογίαν
Η Νοεμβριού ί. ί. έπϊτράπη ο'πως ο'. κάτωθι άναφίρομενοι ?έ-
ρ«σι τοϋ λοιποθ τα εξής έπώνυμ» 1) ό Εμμανουήλ Κυριακού
Ξ^1Iολιτακης βιδηρουργος κάτοικος Χ «λεπας τό έτωνυμον «Ξ,ι-
ϋθλιτάκης ή Πρωτογΐροκης».
2) Οί Παναγιώτη-, Π. "Ηλιάκης, Πΐναγιώτης Έμμ. ΊΙλι·
άχης, Παντελής Ήλιάιιης, Ιωάννης Έμμ. Ηλιάκης κάτοι-
Χ5Ι Στροδλών Σελίνου τό ίπώνυμον «Βλδουλές».
3) Οί 'Αλεξανίρος Έμμ. Γΐβννάκης, Γεώργιος Έμμ. Ριαν-
νάκης, Νικόλαος Γ. Γιαννάκης, Διογένης Ρ. Γιαννάκης, Εμ¬
μανουήλ Δ. Γιαννάκης 'Υπενωμοτάρχης, Ιωάννης Α. Γ.αννά-
*ης, Νικόλαος Δ. Γιαννακός, Εύάγγελϊς Α. Γιαννάκνϊς, Γε¬
ωργιος Ε. Γιαννάκης, Μιχαήλ Γ. Γιάνναρης, Αντώνιος Γ.
Γιαννβκης, Νικδλοος Γ. Για,νάκης, Γρηγόριος Γ. Γιαννάκης,
ΆΧέξανϊρος "Εμμανουήλ Γιαννάκης ιερεύς, Κλεάνθη Α. Γιαν-
νίχη, Γεωργιος Α. Γιάνναρης, Πέ;ρος Α. Γιαννάκης, Νικό¬
λαος Ί. Γιαννακηί, Γεώργιος Ν. Γιαννάκης, Εμμανουήλ Ν.
Γιαννάκης, Πολ63«*ρος Σ. Γιαννάκης, Άριστίίϊης Σ. Γιαν-
νϊκης, Νικόλαος Ε. Γιαννάκης, Ιωάννης Ν. Γιάνναρης, Δη¬
μήτριος Ν. Γιαννάχης, Μιχαήλ Ν. Γιαννάκης, καί Γίώργιος
Ν. Γιανάκης κάτοικοι Ά«οδο6λου Άμΐρίου τό έπώνυμον
*Τροο λινός».
4) Ό Γεώργιος Κουτσαντάκης Ιμ«:ρ3ς καί κάτο-Κ3ς Κα-
«τιλλΐου Κισσάμου το έπώνυμον ιθαλασσινός».
5) Ό Ανδρέας Ί. Παπαδάκης λοχας κατίΐκος Χανίων τό
οχώνυμον Πά
6) Ο Ζαχαρίας Σαρινάχης χωροφύλαξ τό ίπώνυμον «Σαρ-
Ρήί·;
Δι' ό,Αΐΐβυ Αιατα^ματος ΰπ αριθ. 143 καί χρονολογίαν
24 Νΐεμβο.ο.) 1912 δ ωρίσθη δΐληγορος παρ' ά'ττααιν τοίς ίν
Κρήτη Διχαττηριοις *ΐήν των Έφετείων, ό Ιωάννης Ν. Τζώρτζης
κάτ^ΐΑος Άγ.ου Νικολβου
Δι* ομοίου Λιαταγα,αιος ύτ.'άριθ. 149 καί χρονολογίαν 2ό
Νοεμβρίβυ έ. Ι. 3ΐι»ρ.σΟ*] πρπωρινω; μέχρι τίλοις ΊανθίΐαεΙο.!
1913 άνατΧ))3ωτϊ;ς τοθ άπουοιάζοντος γριμ^ατίως τοθ Είρη-
νοδικειου Άγιθυ Μύρωνος Κω'στ. Τ(ΐατσζ«.η ό Έμμ. Στ.
Σκινθούρης.
Δι' όμοιου Α αταγ;Αατος ύπ' αριθ. 15(1 χαί χρονογογίαν 2ό
Νοεμβριού ί. Ι. διωρίσθη προσωρινώς Μχρΐ τέλους Δεκεμβριού
1. Ι. άνχπληρωτής τού απουσιάζοντος Γραμματιως τοϋ Είρη-
νοϊ./ιιου ΚχΐτΐλΜ^υ ΙΙιίιΐίίς Γεωργ. Κ. Έργαζακη ό Μιχ.
Τυλλίανάκης.
Δι' δμοίου Διατάγματος ύ*' άριβμ. 151 καί χρονολογίαν 26
Νοεμβριού ί. έ", διωρίσθη άναπληρωτής τοϋ Εΐρηνοδικου Ρου-
στίκων βντί τού τέως τοιούτοι» Έμμ. Ψυλλάχη, ό Στυλιανός
Β. Παπαδάκης ίατρος ιιατοιχος Ρουστίχων.
Δι' ό,λοίου Λιαΐάγματος ύπ' αριθ. 152 καί χρονολογίαν 26
Νο«μίρι:υ έ. ε. διωρΐΐθη προσωρινώς μ^χρι τέλους Δεκεμβριού
ί. Ι. ά/αϊ«.ηρα>:ης τοθ Δημοΐ^ Κατηγίροο Καττ») ίου Κισοϊ-
μιυ Ιωάννου Μαρουιΐακη ο Χΐρίλα μπος Γ. Φωτάκης χβτοικος
Διά ;ής ύπ' άριδμ. 153 χα'ι χρονολογίαν 15 Νοεμδμςυ 191 2
Διαταγή, τοϋ Γενιχου Διοικητςύ Κρήτης διωρίσθησαν οί 11ε ·
τρος Ταταρακης Έφί:ης Χανίων Ιΐρόιίρος, Γιωργιος Μιχι-
λ1οι>ίβκ»;ς Πρωτοίί»η;, καί Κωνσταντ. Ψο^τ-,ς ίιχηγορος λο-
νιων 2.^ εϊρος, και ο Αντώνιος Άρετακης 'Υπίγραμματιΰς
τού Έφ»;ειου Χανίων Γραμματεύς τοΰ κατα την προσ«·χ| Συ
νοδον ϊπο ι μ5χρι 19 Δεχ«μ6ρ'ου έ. έ. συγκροτηθτ,σομένου
Κακοϋρ· ιοϊικειου Χανίων.
Δι' ό-οίας Λιαταγής ίπ' άρι()μ. Ι5'ι καί χρονβλ&γίαν 15
Νοιμδριου ι. έ. ίιω,ίΐΐθ') πρςαο>ρι·,ώς μέχ^,ι τίλους Δεκεμ¬
βριού >. έ. άατλ»ϊ? «ιτ^; τού ια' αί* α απουσιάζοντος βο»,θο3
τοϋ Γραμματεως τού Έφιτειου Ήρβχλ«ιθυ Ιΐαναγιωτου Στα¬
ματάκη, ο Ιωάννης Τζωρτζακης κάΐοικίς Ηρακλείου.
Δι' ομοίας Διαταίής υ*' βρι&μ 15ο και χρονολςγίοιν σημε¬
ρινήν, 4ιω,υ5η πρνϊωρ.νώς > μεχρ· τιλου; Δί)'εμ6ριο^ α. Ι.
άναπλϊ/ρωττ,ς τού έπ' ά.'εια απουσιάζοντος κλητί)ρος τοϋ άχρο-
ατηριου τοθ Είρηνοίιχίΐου Ίιραπετίας Ρεωργιου Σιιανοϋ, ό
Γεωργιος Ανδρ. Σαμθαϊ,λ χάτοιχος Ίερβπίτρας.
Δι' ομοίας ίιαταγής ύπ' αριθ1*. 156 κ«ί χρονολογιας 26
Νοεμβίΐςυ έ. ί. ϊΐωρίίθη προκωρινώς μέ/,ρι τίλ:υς Δίκίμδρίου
έ. ί. άνακληρωτης το3 κλητήρος τού άκρβαττ,ρίίυ τοΰ Είρηνο-
δ.κειου Καΐτιλλιου Πεϊιάϊϊς «ποϋσιάζοντος ώς ίφέίρυ Ι1ο>ι-
τοφ^ΑβΛβς Μιχ. Γ. ψυλλάχη, 4 Γεώργιος Ζωγραφάκης.
Δι ομοίας Διαταγάς ΰ-* άριβμ. 157 και χρονολςγία» 2ό
434
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΊΊΕΡΝΗΣΕΩΪ
ι. Ι. διωρίσθη προσωρινώς μέχβι τέλους Δεκεμβριού
έ. Ι. άναπ"'ηρι*τήο τού απουσιάζοντος βοηθοϋ τοΰ Γραμματεύς
τής ΕΐσαγγελΙας των Πρωτοδικών Ηρακλείου Άνίρέβυ Να-
θενα. ο Μιχαήλ ΜελανΜΐΙανάχ,ης κάτοικος Ήρα*λείου.
Δι" ομοίας Δ:α;α[ής ύπ' «ριθμ. 15ϋ καί χρονολογίαν 26
Νοεμβριού έ. Ι. διωρίσθη προσωρινώς μέχρι τελους Δικίμδρίου
έ. Ι. άναπληρωτής τού άπουσ άζ'ντο; λλητήΌος το"! βΛθοατη-
ριου τού Είίρηνοδ'.κ&ίίυ Μοιρών Ιωάννου Βολανάκ,η, ό ΙΙολΰ-
ϊωρος Κ. Σα66ά*ης.
Δι' ομοίας Διαταγής ΰιτ' άρΐδμ. 159 καί χρονολογίαν 26
Νί»μδρίου έ. Ι. άπεσπάσθη προσωρινώς κατ μέχρι τελους Ία-
ν3-ιαρίο.ι 1913 ό βίηθος τ53 Γ,ΐϊνιμιιτέΛ:; τοΰ Πρωτοδικείου
Χανίων Ιωάννης Σπυριδάκης ιΐ; την 9έσι» τού απουσιάζοντος
βίηθ3ΰ τοΰ Ρρ*{λ;ιιοΐτίος τή"; Εΐΐαγγελίας των Έφετών Χα¬
νίων Κωνστ. Μονατοϋ
Έν Χανίοις τή 26 Νοτίου 1912
Ό Διειιθονων το τμήμα τής Δ'κΐ'.οσονη, Γραμματεύς
Χαρ. Παπαδάκης
ΙΈΜΜΊ ΔΙ01ΚΙ]_Ι_ |ΚΡΙΠΪΙΣ
ΤιΐτΗΐίι 0'ϊ *Είωτεοι»ίϊ»·ν-
Διά το3 υ*1 αριθ. 136 τής ?2*ς. Νβ£μίρί«ι
διωρίσθη τροσωρΐώς «τί τρεΓς μήνας γρβφιύς τής Νομοτρχ άς
Λασιθιού, είς άναπ?.ήρίλϊΐν τοΰ Ινϊχα το.) πολέμου άκομ'αχρυν ·
Θέντος τί!ς υπηρεσίας Νιχολ»ου Ρβλαίάκη.
Δι* ομοίοι» Διχτάγ,Α*τ&; ΰιτ' αριθ. 140 ι. Ι. διωρίσθη λΐμΐ-
νςφύλαξ τοΰ ΚεντριχοΟ Λιμεναρ/ε υ Κρήτης" ο Ευάγγελος
Καστρι?ά>&ής, αντί ΐοΰ Μι^Λήλ Κω^τιξακη, μκ) πρδσελθόντος
ν' αναλάβη υπηριοίαν.
Δι' όμοΐοο Διαταγματος νχ' άμ>. 148 τής 28 Νοίμβρίου
1912 διιοοίσδη μα^^τενόμϊνδς τής ταχί/5ρτ>μ!κί|ς ύπηρ*6τΙας ό
Δημήτριος Γ.αλιιαχης καί τοποθειεΐΐαι π«ρά τί) ταχυϊρομικτ]
Δι* το3 ύπ' αριθ. 153 τής
εγίνετο άπσδεΚτή ή έ* τής
είς την οί)-» κ·>ω9»Τσαν θΐσιν ό Έα^αχ
Κηγόρος.
Έν Χανίοις ττ) 26 Νο.ρ^ο» 1912.
Έντολή το3 Γ*ν'Λοϋ Διοι».ητ«δ
Ό Διευθύνων το τμιήμΐ των ΈσΌϊάο'/.3ν
II.
Μαρκαντώνης
Γίί^ΙΚΐί ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ
Τμϊίιια Ε Οικονομ
Διά Δΐβτάγματος τι.0 Γεν. ΔιοιΛητβ3 Κρήτης
122 καί χρονολογίαν 17 Νοεμδρου 19 12 έ
εγγυήσεως οι« τη» ίιαχίίρισιν τ
-ύιιο»>ληιί«ϊία
Σά κ« η
Σιιρβδάκ^ς δ(
νειβκή πίρΐφ»ρεία τοί Τελωνείου Ηρακλείου ο! Θεόδουλος
Σκαρίίλης Ζαχαρίας Μακράκης καί Δημήτρ. Στβφανίδης καί
άκηλλαγ») των καθηχόντνν τού ό καρά τ·5) αΰττ;ι τβλων. —βριφβ-
ρ*ια τελωνοφόλαξ Ε. Π. Γαλανάκης ά:» κϊταταχθείς είς την
Χωροφυλακήν.
Δ>* όμοίου Διατάγματος ύπ'άριθ. 142 καί χρονολ.24Ν)δρΐρυ
1912 ίΐωριοθτ] βπί τρείς μήνας ό Αλεξ. Άντ. Χά .κια^άκης
«,ς ΐνατληρωΐιν τοϋ υποτ«λώιΐΒυ Άγίου Γαλήνη Κ. Φωτακη.
Έν Χανί-ις 26 Νοεμδρίοο 1942
Ό Δι»ι»θ4»ων τό Ε' Τμήμα Γραμματεύς
Γ. Δ. Σίδερης
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τμΐίμα Γ' Δι»ιι. Ασφαλείας καί Δηι^ι. "^ργων
Διά τοϋ ύΐϊ' άριβ. 102 καί χρονολογίαν 14 Νοεμβριού έ. ε·
Διατάγματος τής Α. Έξ. τοΰ Γβνικοΰ ΔιοικητοΟ Κρήτης ϊιω-
ρισθη πραιτοκολλητης παρά τω Γ'. Τμήματι τής Δημοσίας
'η.θφαλειας καί των ΔηΐλθΜω» Έργων ό Εμμανουήλ Ιωαν.
Ποτπαδακης διχ,ηγορος καί κάτοικος Χανίων, άντί τοϋ Δρά-
κοντος Γιαννακάκη διωρισθέντος είς άλλην θέσιν.
Δι' όμοίου Διβτάγμβτος ύπ' άρ.θ. 116 έ. *. άνετίθηβαν προ¬
σωρινώς άιό τής 1θ τρέχοντος έ·«:ι τρείς μήνας τα καβήκ,θηο:
τοΟ βνηθοϋ τής 1ης περιφερείας των Δη^οσιιβν Έρ-,ων είς τόν
παρχ τή αύτ$ ΰπηρισια ΰπηρετοϋντα έπισ·(άτην Ιωαν υ ν Ν.
Νταουταιην.
Διά τής ΰπ' αριθ. 31 σήμερινής Διαταγής τής Α. Έξ. τού
Γε»ίκοϋ Διοικητοΰ Κρήτης, ποοτάσει τοθ Νομαρχου Χανίων,
στ^ριζομίν^ »πί γνωμο',οτήΐεως τοΰ οΐκείου Γραμματεύς ανε¬
τέθη ή έί,πληρωσις των καθηκοντων τής στρατολογι*ής ύπη-
ρ»σΙας είς τόν Β'. Γρΐφεα τής Νομαρχίας Χανίων Γεώργιον
ΙΙακίίόποΛαν έφ' δ^ον χρόνον θά παρ^μεντ) *ίς την θέσιν τοΐ
Β . Γραφέως.
Έν Χανίοις ττ] 22 Νοεμβριού 19)2.
Ο Διευθύνων το Τμήμ* τής Δημ. Άσφαλ. καί Δημ. Έργων
Ε. Ποντικάκης
Άριΰ. 11ρωτ»4781
276Γ
ΓΕΝ1ΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
ΚΡΙΙΤΙΙ>:
αριθ
Ορος άπάίίας τίις έν ττ) Γήσω *ΐ
Πϊρϊτηρηβαμεν, ότι ένίοτβ «ίς τάς «νεργουμίνας προχ*ίρ»υς
μειοδοσίαι; ή ιτλι,ιοοΌσ άς ί«ν «Λορ'ζ^νται λεπτίμερώς οί ο'ροι
τής δηλοπρίσιας. Πρός ίρκν τής πϊραλε'ψΐως ταύτης, παραγ-
γίλλβμε», ό.τως τοΰ λοίπ^ϋ είς την προκήρυξιν τής δημοηρα-
οίβ; παρχρτβΤΛί ή τούλάχίττον καΐατίθιται είς τί γρσφείον, «αρ '
τσουράκη, υπό τ.Ο ΙΙί:ρο> Λ Μανουϊΐκη
Τής πόλ€ωςΡ»*ιίμνης. ;
Δι' ομίίίϋ Δταταγαατος ύπ' άρ β. 123 καί χρονολ. τ» ν αά·4
τήνόιωρίοθη έ« τρείς μινχ παρ* τώ ΤελωΜείφ Ηρακλείββ '
Ζυγιστης ό Γεωργιος Ψχ^χ%ια είς αντικατάστασιν τοβ Έμμ.
ς1
Γενικός Διο«κητής
ϋ. ΔΡΔΓΟΥΜΗΣ
Δι' ο,λίίου Διΐςζγμια.ς λ' ά,ο,Ο. 124 χ,αί χρονολ. :ήν αυ¬
τήν διωρ'οθη οκίγραμματεύς 6' τάξεως βα,β τ^ Τελοινϊίψ
Ηρακλείου, ό Εμ»5»9υτ;λ Φ- Άλϋξιου πρΐθ'πηοετήσας ώςύττο-
γραμματεϋς παρα τφ αύτφ ΤεΛβνκφ ίντί τού Σχυλιανοΰ ΙΙ$-
τρα^η προβχθϊντοςεις Βίηβον τ^Ο Ταμκο» παρά τφ αύτω Τ*--ϊ
λωνΐίψ.
^ Δι* «μβέου Διατάγ(*ατ9« ύπ' αριθ. 125 κ«4 χρονολ-ο^ίί» την
ιύττ,ν δ«»ρίσ»"ΐ» έ«ί τε««; μήνας **ρά τή τ«λ«εν. ««ριφ,
Ηρακλείου οί θιΛορις Β-.υρεξακης, 'Εμ.>. Τζαγχαρβ
■Ιαρό.ιαμχ
Ό ϊιορισθείς ίιά το3 ύτ «ρ.θ. 8ί καί χρο«λ. Ιθην Ν«*η*-
δρίοο έ. Ιίοβς δι)λος Στβογΐώ» ΜονοφΐτσΡπι όνοι**Χτ« Έμ^,
Κολΐακουϋάκης κ» ούχι Ι3ύάγγβλο.ς Κο>ίΙβ:κ9τ>2αχη^ς ώς εδημο¬
σιεύθη.
Έν Χβνίοις τί 22 Νοε>δ?ίβυ 1912.
(,Έκτβΰ τμΐ)(»ατσς Παιϊίίΐς καϊ ΈχχληβΙας)·
Άρ'θ. Πρωτ. 9561 ^~~~
*Ο ΙιίΛαγγελενς Χανίων
"Εχοντες ύπ' δψει το άρθρον 1 τ3ΐ ύπ'άρ θ. 191 Διατάγμ.7-
.,Μ. ΠιναιθυΛβκη, Μ. Χβι>λάκη, Γ. Μπβ(>1ϊβ(ιιη Λβ,
Μ. Κοτσιφβτκη.
Δ,'δμοίου Διαταγματος &«· 4ρ4. Ιίβ κ« χρονολογία» Π
Νοεμβρικί 1912 θΗιΐρίσθηβίν τ«λων5^λβκες πβρά τί) Τ*λ»-
..«ν τ?ς ύπηίεσίαςτόν δικαστικεν κληΐήρα τής τΐεχρι-
?»ρείβς τού Πρωτοίικείίυ Χανίων Μιχαήλ Π«ντελάκ»}.ν.
Ε* Χανίοις τ^ 3 Νοεμδρίο^ 1312.
Ό
Γ.
Μέγεθος Γραμματοσειράς