92223 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

63

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

13/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

12

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
5ΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΙΕΡΙΜϋ ΤΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
«Ν ** ΡΗΤΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΧ
Έν Χανίοις τη 13 Νοεμβριού 19ΐ2 —ΑΡΙΘ. 63
Αριθ. Διατάγ. 54
Έν 'ί.νόαατι τοθ Βα*ιλ'ως τώ.» Έλλήνων
ΓΕΩΡΓ10Γ Α'
"Εχοντϊς ύπ' δφεί το ά* ο ίί Όιτω6ρίου 1912 Βα»ιλικόν
Διαταγμα —ερΐ οΊορισμοϋ Γενικοΰ Διακητοϋ έν Κρήτχ, |
Άποϊεχομ*θ·; την παραίτησιν τού Ιιδασκάλου Χώρας Σφακιων
Γεωργ. Λεμπίίη καί άπαλλάσυομεν αυτόν πάσης υπηρεσίας.
Έν Χανίοις η 5 Νοεμβριού 1912. ι
Ό Γενικάς Δεοικ',τής |
Σ. ΔΡΑΙΌΤΜΗΣ
τού Γ^μνασίου ϊί(.οσωρινός άν^πληίωτηί τοο γραφίως παρά τώ
τ..>,ματι των Εσωτερικήν Έμμ. Ν. Ροϊολάχη.
'ϋν Χανίοις, τχι 6 Νοεμβριού 1ΐΊ'?.
Ό Διιυθύνων το τ,Αΐίμα τώνΈσωτ»ρι/ών Γραμματεύς
II.
Αριθμ. Ιίρωτ. 44 29
ΓΕΙΙΚΐΙ
Τρηιια *>'. Εξωτερικών
Διά τοθ όπ'άριθ. 39 έ. ϊ. Διαταγμα ο:, ό Μ ^ Μανουοομαρ-
χάκης διωρίσθη προσωρι.ο, άνβπληρω-ής το3 έπ' αϊ-ία έ'νβκ-τ.
τοθ πολέμοο απουσιάζοντος πρωτοκο/ λη'οϋ τί- τμήματος τω;
Έσωτίρικών Πέτρου θϊοϊωράχη , (
Δι' δμοίίυΔιατάγμα,ος »*' αριθ. 40 *. έ. ΐπ'τροΐΓη ή *πβ"
ληψις τί)ς μισθοδοσίας τού πα,α τώ Ταχυ»."ομικω γραφείω Ηρα
κλείου λογιστοϋ Γ. Βερνάρδου άπο ΐδΜαΐου μέχρι 3 Αυ-,ου-
στου 1912 ιαβ' όν χρόνο, ά-.ουσ,ασε ■·?,; ύπηρί=ιας λο,φ «σθ*
νείας, νομίμως 1ιιοτο7ΓΟ(Υ^6είοη^.
Δι1 όμοιου Διαταγμ τίς ^π'αρι« 41έ.Ι επί- ?απηή οπ·λτ.ψ
τής μιοθοϊοσιας τού άγροταου ϊιανομιω, πά,* 'φ Ταχυϊκθμικφ
γραφείω Χώρας Σφακιων Σταύρου Φί-^ντουΆανη άπό ί Αυγι-υ-
στουμέχρι τελους Σεπτεμδρι ι. 1912 χαθ' ό* χρόνον απ.υσιασ.
τής ύ-ηρεσίας λόγφ ασθενείας νομ'μως πιστοποιηίείοης.
Δι' όμοίοα Δ(ατάγματος ύπ' άριθμ,. 42 «ι χρονολογ όν 1
Ν-εμδρίου 1912 ανετέθησαν προτωρινώς επι τρείς μήνϊς τα
καθήκοντα τού γραμμβτίως τής Νομάρχας Χανίων ής τον πά
ρά τη αυτή Νομβρχία ύπηρετοΰντα γραφέΛ Ν κηφί όν >1π=υ-
λακάκη.
Έν Χανίοις τη 9 Νοεμβριού 1912.
Κατ' εντολήν
Ό Διευθύνων τό τμήμα Έβω *=?'κων Γραμμ- τιι>-"
'Αριστ. Μητσοτάκης
ΓΕΜ1Κ11 ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΙΙΤΗΣ
Πρός τούς κ. κ. Νομάρχας, τάς ' Γγι,ιονομικάς έπι-
τροπάς, τούς Άστυνομικούς Ίατοούς των πόλεων
Χανίων, Ρεθύμνης, Ηρακλείου, χα τοι/ς ε]{-
ρηνοδίκας της νήσον
*! ϊιατάξεις τοΓ> άρ'ίροΐ' 3 τού ~ερι γμ
νομ^υ Οπ' αριθ. Ί33, ιειζ'υ-ιν 6τι «όοακις ήθελεν άναφ;νίΐ
νοσος 5πιδημι*ή ή άπλ·) ^1τ^x;ος »ίς μ€ρος τή4 νήσου, ό'ταν
ή Ανωτέρα Διε^ντις (ίί/ει νά π/ηοοφοριθή τ;ερί τής ύγιεινής
ατ^σ-ως των κατι "ών, ή «ν τηρώντ-ί Ίπβ^' δημοσίοις ΰγίΐ
~αί κα''αρ!θ%η ος β / άξε;ς των νόμων ·»·Λ των άστΐινομικ'ϊιν
ν'σμών. ό Σ^^^6;^λ3ι, ΐτι τ ν ' σοκιρι ών Ιυνατα να *να-
ς είς Ιν {|π»εολ α€Λη τ-ς οίκιΐας Έπιτροτιίς ό'τΐως μετα
6«σιν ίιτί τόπου καί συ^οξωσιν σγετικήν περι ού-ών Ικθεσ'ν».
Σ^μτωνως τοτς ά-ωιέρω όριζομίνκς α>α, ίλίΰμεν τασαν
— ρςς οιονδήποτε ίίιώττΊ Ί'ΐ ό. ϊεδομέ»ην όπωσΣ θ;€ κ^ί 7;ίρ
θ'θυδηποτ» ίντολην ιρίς ΐρίυν:-ν ν.αί έξαχ|-ι6ι·)"Κ τ^ ϋπάρςϊως
ΰ' 66
η ρ ρ
,μ ό-ι>/' κ^ί Οε.απείος των ΰιτ' αυτής -ρ
ένΐςλλόμεθϊ ί'ς π;.ος '-ύ' τ κ Νομάρχας χά Ειρτν ϊικας,
ίπως-ίνΜστοιοιήσα/σιν την άπόψασ'ν Ημών τ-,ύτ ν ιτρος -αντ
ιΐΐα,ττ,ν Ίατρό τής Νι ια?χΐϊκγ], »αι Κ ρη»οϊι»{ΐαής π.
φ.'ας αυτών εις ό'ν ίϊΐ'Ύ, τυχϊ, ίντ;η χ^Ί άναφ: ώσιν ι ιρ
τυ έγ^αι οως ϊί;την ^-ηρ--^.«»
",- Λιοοήσεως.
^ν Ι3' .
:ύ-
εριιιων)
,ή, Γεν-Ό, Λιοοήσεως.
Πρόςτους κ κ Νομ»; /λ,, ι., >τηρεΤχϊΐ >.π; / έο
λο σι νά δτί|»ΛΊνγ;ΐκΜσ ν ε'ςτατς 'Γγιιονομι α Επι-
ό Ί
Δία τοδ ύπ' άρ.β. 64 τής 6η^ Ν5ίμ6ρίου 1912 ά,μ
τος, ί,ϋΐρίσθη επί τρεΤς μήνας ό Σωχοάτης Μίλΐσσινα,ης κλκ;
τήρ τοθ τμήματος των Έσωτερικων προ, προσωρινήν αναπλήρω¬
σιν τοθ απουσιάζοντος τοιούτου Γεωργ, Βολανη.
Δ,ά τοϋ ϋπ' αριθ. 67 τής αυτής -/ρονολογιας Διαταγματος,
Ϊ«ωρ1οβ, επί τρείς μήνας ο Κ»ν)τΐ«ς Ζαχΐριαδης τελειόφοιτος
τήρητΐν
α!ι;ώ , % ι, α
συ-ι; ά'ϊΐ οπΐι
στασε
«—ϊ τ.
■α, »
Εν Χά ιο ί τή
ο.ι
αί
τω
5 τού;
νό,>φ Ίαί-αφ;μ*
ά
'% ίί*·»" %λ& φ-ί«.σιν Ηί,
ένυ ζητημ^ΐο. τ-ρ >τηοηΐε·,
Η άς ίιαιαγος.
τ^ τη.
» »ν 'ε
, ό ών,
τβι.
Ό Γενικός Διοικητής
Σ ΔΡΛΓΟΥΜΗΣ
4Ιβ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟΛΟΣΙΑΣ
Ο ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒΟΕΡΐίΟ $ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1912
Π Ι'Ν Λ Ξ ΙΒ'.
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ — ΡΕΚΟΕΡ Τ ΙΟΝ8
ω (/)
Ο -
ί' ε
Χρονολογίαι — Ο»1©«
ϋιθθθα ~~ επΑ*3»_^*5ε>ε^—β
Σύνολον
Είσπράξεων
ΤοΙε 1
ρεΓοερίίοηδ
Οικονομικόν ετος
Αηηέε ίϊηαηαέΓε
Μην
ο
"Ετος—Αηηέε
Των Νομών—ϋβ8 άΟρ&ΓΐθΠΙθηίδ

.δ , «
οθ "Ο
ο _
ε———ε—» ,. ■-
9
Χανίων κα'ι
Σφακίων
ία&ηέε εί
δίαΐαα
Ρεθύμνης
ΚέΙηνΊΠθ
Ηρακλείου
Οαηάίε
Λασηθίου
1
1911
2
3
4
5
β
7
δ
10
_11
Αύγουστος
Αούτ
1012
22078
40
2082
27065
90
2323
20
59549
50
59549
50
"Α&ροισμα.....
Σύνολον—Τθίβί.....
22078
Ί0
8082

27065
90
2323
20
59549
,0
59549
50
22078
40
Ι 8082

27065
90
2323
20
5954^
50
595 Ί9
50
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΔΙΑ Α1ΣΜ0Ν ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3 ·)· - περίοδον γ-.
ΟΕΗΕΒΙΙ
«II
ΟΟΚΙΙΙΤΕ ΟΕ η 8ϋΒΤ»ΧΕ 3'/. - ΟΕ3ΤΙ0Ν
III
10912 υ χΐΐ·.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ— ΡΑΙΕΜΕΝΤ8
'Έξοδα — Οέρβηβββ
3. κ

§
α.
12
•Ο Ο
| 3
ε ·»
Ε 2
δ-α
ί3
8
Ο
Ο/
£
-24
,1
Οί
15
*> -
3 ί-
ο/-

3
σ
α
Β
•α
3 §-3
1|ΐί!
17
3
σ·
ο 8- ς5
©1 (Ν
Ο5 Οϊ
3
Ο
18
20
Ι-Ι
4)
ο
«Λ
"8.8
Ο/
2
3
σ"
ι-
Λ
Ι
1
2
21
59549
59549
ί,Ο
59549
5'
59549Γ
^ο^/,
91501 59549 5
22
418
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΓΒΕΡΝΗ1&Ώ2,
Ο
II
1 Ν Α
ΙΒ' .
Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙ0Ν$ ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 1912
ΕΙ1ΠΓΑΒΕΙΣ — Ι'ΚΒΐιΛΡ Ι Ι ϋ Ν ί>
Χ ρονολογίίίΐ —
Ο-ί
— ΪΙβι'βΙΙββ
Των Νοιχών--
Χβν'ων >ν
Σφακιων
ΪΛ 03Π06 61
Ήαν,ν είου
ΟαΓ'
Λασηθίου
3-

«3
Ι
3
ο
Η
Σύνολον·
Είβπράξεων
Τοΐδΐ
ρθΓΟβΡΤΐθϊ ι,
10
Ο
£ Ι
«2 -
1911
Σεπτεμοριος
Όκτώίριος
Νοέμβριος
Δεκεμβριος
Ίανου^ριος
Φεβρου^ ριος
Μάρνος
ΆττρΓ/ τος
Μαίος
Ίούνιος
ΊθΛΐος
δβρίβΐϊΐΐοι
1911
Νονβΐτιΐιΐβ
«Ι,πινϊβΓ
ΡβνπβΓ
Μαΐ'δ
Ανπΐ
Μίΐί
1912
^υ^11βι
ΛοίΙ^ί
Άη^ο 'μ« 80ΙΗΠ1
ί ληψο οσ _Η (.06-1910
■ ΟΓΙ
ν·ι« Λάν Τθ!3.
2,511
2973560
313ιΓ
26523
2244360
20883
1940680
22854
22181
2235(
23125
26333195
ι2061363-2
146946827
5913
6775
11866
5177
6103
5939
5790
5459
6065
7292
40
85
70
75
25
οθ
35

70
65
2096Ί
25062
36067
19260
2201
67
21469
2251880
26457
1986
25291
72
60
10
2950820
70721 ?(
ι
>ο» ι ΌΟ ου
ι03515 05
ο0362664
30040
70260
135490
826
141360
905
508
66350
1464
Ι19'
2048
1138420
8-244319
9382739
49690 07
622760
80603
40
10
5178730
51978 5!
491967
4
ί5434
47847
4822440
15
10
54904 60
019748
4969007
6227605
17
80603
51787
51978
4919677
48224 40
55434
47847
5490460
6197485
61391701
61391701
285652034
347043735
3470437
35

ΕΦΗΜΕΡΙΣ Γ&1
419
,ίιΗΕΒΑί. Αϋ εθβΙΡΤΕ ΟΕ ι* ΕϋΒΤΑΧΕ 3
λθυτ 1912
3 °[ — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
— ΟΙ^δΤΙΟΝ Ι!
Τ Α βίΐΐ Α _·
XII.
Π Λ Η Ρ Ω Μ
Α Ι — Ρ
Α Ι Κ Μ
Κ Ν Τ δ
ι
υ


Ι
. -ε
1 -Λ
·■·>
3 β
κ-α
ό "ο
ο1*
■3 α « '
1111
>3 £ "
Α.-Ο
3_
Ρ·2
ίπ

χ
ν 3
-3 «
ο -5
Α5
8-
■3
Β
«
Β
α
ο
α*
α-
«
Ι
»3

ω
ι·
*
ω
»
*ο
ο

ί
ΐΛ
Φ
χ
3 δ
13
ε-8
δ »
ο *2
-ο δ
§ —
£Ο
ο
ιυυ>
υ
α.
ο
Θ-

Ι
ο
ε
Εκ.
*»3
* ?!
ίθ ·-
3 >^
Ί "*
«ϊ Ο
— β1
φ 8

11
ο ~"
-δ. ■"
II
ι «
3 ρ· α
Μ" Ι
? - δ α -
ο ££ Ι§

1
ο ο
-! ι
; -Ι
8 ί,
~>Ο —3
Ο
Β 3
> ο
·£ &
» υ
Ι'
Η

Ι
-3-?"
-1
« ?
αί
(-3
_5
^~
>/·
α»
Ι
φ
3
υ ·
■°ι.ι
?!

ι" -
Γ
Ο
•ο
β
φ
ο
Λ
17.
13
14
13
16
17
18
19

21
22
1123
60
298
20
1421
80
_
___
___

142180
270832
35


.—
__
-
11Γ
V
35
_110235
2426
80
761
20
96
87=

3-281
7


200000203284 87
2197
45
178
902 >7Ι.


237635
627


__
__
__


----


—-
627


-

-
627-
1199

441
40
38
_

-1678
40


200000


-
20167840
2095
80
761
80
__
__
__-

2857
60

-285760
1335

468
——
__
__
_
180 >


—■
1803 _
505

__
__
——.
__
_

Γ0Γιοοοοο100505 -
938

178
40
--64055
60
65 Γ


-
65172 -
1731
65
895
30
51
__
_


_
26Τ7
95
33788
20

-


5646613
2438
50
290
90
115
40
_
28 Ί 4
8
->92%
90
18322
08
80,6378
16887
80
4274
10
1133
62
__
_
6405560
8635112
113085
10
500000
18322
08
717758 30
83578
15
43254
79
1514
66


2974

50000
18132160


2571357
45

---
2752679 05
100465
95
47528
89
Ϊ648
28


2974

11405.
60
267672
72
113085
10
3071357
45
18322
08
3470437 35
1

420
ΕΦΗΜΕΡΙΣ 1ΉΣ ΚΓΒΕΡΝΗΣΕΩ2
Π Ι Ν Α Κ ΙΒ .
Ο ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) ΕΤλΤ 0Ε3 ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ5 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ3 ΕΝ
ΑΐΤΟΐΣΤΟΥ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΡΕΗΟΕΡΤΙΟΝ5
Χρονολογέαι —
χ ι:
4
1
1
■3
'Έαοδα —
Των Νομων—ϋβ8
Χανίων
καΐ
({ 5/αΑία
Ρβ&νμνης
ΚιίΗγτηο
Ήραχλβίοι
Λ αοηΰιον
3-
53
4
Σύνολον
Είοπράξιωτ
ΤοιαΙ
Παρατηρήσεις

10
1911
Σ - μο -ς
8θρτβηι1η
1911
Όκτώβριος
ΟθίθΓθΓβ
»
Νοέμίριος
ΝονβΐηΐΟΓβ
»
Δεκέμβριος
»
Ίανουάριος
ΙίΐηνΪΘΓ
1912
Φεβρουάριος
Ρ'βνηβΓ
>
Μάρτιος
ΜαΓ8
»
Άπρίλιος
Ανΐ'ΐΐ
»
Μάι'ος
Μ&
»
Ίούνιος
«Ιιπη
»
Ιούλιος
^ϋ^11β^
»
Αύγουστος
Αούί
»
Άθροισμα
Ληψτδοσία "ροηγουμένων έτών
Ληψιδοσία ίι/ς Περίοδον ΟεδΙΐοη Γ
Ληψοδοοια Ρας Περίοδον θαΐιοη
II
Ληψοδοοια Γης Πιριόδον ΟαΙ:οη
III
'
ΣννοΚον — ΤοίαΙ ........
160896539334377 61 120904911 87034 37323861648
1608265
1469468
39334277
11
40
403.Μ505
8082
61
1209049
Ιΐ' 87024
150362664 9382739347043735
- 2706590 232320 5954950
30998120674587466
273947165
373238616 48
18317496676860333
323861648
323861648
347043735
5954950
6768603
Ι
33
(*) Όρα χ·οτιγούμ*.νον «ίνακο- (*) Υογ.

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
421
ΔΙΑ ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 3
5ίΝ£βΑί. Αϋ ΟΟΜΡΤΕ ΟΕ ίΑ 3Ι1ΒΤΑΧΕ 3 7. - ΟΕ5ΤΙΟΝ ι
λΟϋΤ (912
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α
—.11.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ - ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
Έξοδα —
Ι
3
_
1 1
Ι-. -ε
1 §
1
!
13
^ ξ
Ο
«Γ
ί
β 8 ν>- ~
-24
5 - έ
1ί!

53
ι ΐΛ —
Ι ΐ~
11
δ-
Ι
2
ι!
«3
ο
■β!
Ι
ί ι
1·«
•β | ^
Ι- 2
Λ. ^Τ
16
13
14
13
17
21207625
Π237605
168371
243426
218001
23422860
4915!
15
"
212076
172376
168371
243426
218001
234228
49151
212076 25
172376 05
168371*35
!
243426 15
ί
21800; 45
Ι
234228
49151
1297631
1000000
2297631
2974
2300650
115409
43 59;'4316525805|62113 45
115409
100465
21587538
59243
16525805
752889264828
106772
05
62113 4Γ
1297631
1244973
03
681187
6Γι
1Ί824
1297651
19,0985
48
29489Ί
790633
62113
2948
94
11405560
11405560
254260Ί
267675
2810276 75
113038
10
113038
10
681187
3071357
375254ε
10
80
1482
1832208
5954950
9269638
3238616 48
347043"
35
5954950
6708603
(Έκ τ·0 Γ«ν»κο0Ιογιάΐηρί
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_
ΓΕΝΙΚΟΝ ΑΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
1
2
3
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
ί8
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

32
33
34

36
37
38
39
40
41
42
43
44
Λ.ογαρ?»α*!*οί
οϊχονο·
μιχοϋ Ιτοικ 1910
Πράξιις ίτ.ι 1 Σι- Πράξιις έντός τοΰ
πτεμβρίου 1911?ω« Αΰγούοτου 1912
οη Τ-. 1 ,_ ι π,Ο
39 Ιουλίου 1912
Άποτελέσμ*τα άπολογισμοϋ χρήσ.1898—·'ί909
Προυπολογισμόν χρήσεως 1910 ........
> » 1911 ... .
Γραμ,ματια τυμ,ψηφισμοΰ
Χοημχτ>κά
ιι κοιναι. . . ......
■» α.ύτούτιθ'......
9 χρηματικήν έγγ·>ήσεων. . .
» Δημοτικαί.......... .
β Ιιπασμάτων..........
Λ/σμ,ός έγκατα,λελειμμ,ένων όθωμ. περιουσίαν
Μοναστηριακόν ταμείον Χανίων ...
» ~» Ηρακλείου .....
» » Ρεθύμνης......
» » Λασηθίου.......
Τελωνειακαί παρακα.τα,θηκα.1 ..........
Είδικοί φόροι..................
Λιμ,ενικοϊ φόροι...............
Πρόσθιτος φόρος 3 °/β Περίοδος Α'
β » » » —· ι Β'
» » » » — » Γ'.
Ταμείον βοηθημάτων..............
Δωροά Άρναιολ. 'Κταιρίας » ο
Πρόστιμα. έφέσεων άποζημιώσεων.......
"Εντοκα Γραμμάτι* τοϋ Δημοσίου........
Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου
Προκατα,βολαί διχ λ|σμόν ταχ. Έπιταγών
» διά, δαπάνας της Αγροφύλακος
Προκ,αταοολη είς Μοναστ. ταμ,εϊεν Χανίων . ,
Ζημ,ία, διαπραγματευσεως ςένων νομισμάτων
Κ''τιις κιφαλαί(ι>ν-—Τελώναι..........
» » Πρόσθετος φόρος 3 °/,
» » Ταμίαι.......
Κοιν. Ταμείον—Κατάθεσις προιο τος έντόκΐ,νν
Γραμματίων τού Δημοσίο^ πρό- πληρωμήν
των άτΓθ^ημιωσ:ων..............
Προκαταβολαι διά, δαπάνας τη; στρ3(.τ.υπηρεσίας
Κτήματ* κατακυοωθε'ντα τώ Δτ^οσίψ . .
Τακ.τθ7νοιτ>τέοι προιωρινοί λ^σμο'......
Χρρώστα' έκ ληψοδοσίας χρημ· δ'.χχε'ρίσεως
Τραπέζα. Κρήτης—λ/ϊμίις Δημοσίου......
» » — » Μόν. ταα. Χανίων
» 9 » » » Ηρακλείου
Ο » —_.. » » ) 1'-0 . ,.νί,ς
» » — » » » Λασηθίου
Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμές Προσθ φορου 3 °/Λ
•ζκ; ϊΐετσόοοπ-.· ...,.....
566947
10872-'
644001
114311
42494
502 7>
48754
26069
58124
50000-1,
18000;
171ο
449ο
42124
625958
89428
13200
8850!
32446
4550176
7662841
21
11
23
37
91
24
«9
60
26
78
10
95
30
10
817874
5282308
2004844;
7576838·
65261333
10128
40
07
Μ
Ο
11381
1000
48325
10703)20
341925
34 37628
3126 95
1ο
45
15
1248479
83306
3215
500000
29425
2817189
3500828
966011
ΙίΚΟ,.33
5
705
85
32
60
11
72
39
66
57
2377379 52]
26749 73
21770
54440
28645
500000
65
10
24368530173,
5·>5981
299000134
65582
64708
9344
755
800
28757 33
32984 84
4915115
2844 8Ο|
22988|60
2 ί 2000,
4240·8
83660
362111
287
21.614
2406671
77
20
47
87
20
53
05
01
75
40
11
Σύνολον
1384821 31
Β8Ι8290 341
2303850
823266
717321
10128—1
40 !
53Ο7|
20726132]
1000
49080
11505
37Ο682ι88,
375361
3126
1297631
86351
3215
50Οί)00
161134
3673190122!
114311
42494
5023137
3973682
1075740168
2340769
500000!
180000
1715;
45Οθ|6Ο
43117
3214952 70
116177
34970 65
05
30
________10
34438043| 11
63291
61091
5050176
241
08
80'
9
15
20
12
95
12
62ί
ί
23
16
68
36
58
83
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΊΉ2 ΚΪΒΕΡΝΗΣΕ__
ΛΗΙΟΣΙΟΤ ΤΑΙΙΕΙΟΪ ΤΗΝ 31 ΑΪΓΟΤίΐΟΪ 1912
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΝ 1911
Π
"ΥποΛοιπα τοϋ οΐχο-
νομιχοΰ Ιτους 1910
άπο 1 Σ)6ρίου'
Ι9Π ?ω 30
Ιουλίου 1912
[393593
79702581
95030
435886
'θ'ί
79
11595|09
40
21034
8188!
894281
135091
3835
43711
20521
27781
241Γ
199364Γ
2675198
6
11
91
44
33935
456(
δΟΟΟΟί
541949
535936Π
2567140
615327
12163
2097Ρ
Ι 1 Μ ί*; -' Ι
-ί Χ / ε~τΛ
ΟΟ Μ
3585:
53378
39811
33260^
33Ί168
21 δι
61391
350264
97266
192209
δΟΟΟΟί
ΙΙράξεΐ{ Ιντα; τοϋ
θϋ 1912
5
,40
01
2000
26437352
40667
72579
483251
ι
12484798
244127ο!7
709228
395751
43955
85231
6821
7ό4ί)
18789
1769,
16
.91
01
3701!
2253!Κ
4
70
50
130674
4242802
7701δ!·25
37936056
Σύνολον
2877
1398768
49151 ,
139359326
541Ο495;:
6038583 47
3759917 8ί
821«338(·.'
1166445
23/58'
40
4Β8321
185.3!
1328^
18Π733
Η808Μ
39014Γ
38448-
4751
3280 Μ Ε
59549ο
|
Λ
8:
15869,
1561
5000001
3
240427115.
392703311.
1049679,99
2301456,14
κοοοοο—
Είς 5;ρέωσιν
228775
278361210]
406671
72579ο
49080,15
ΐ'ς πίστωσιν
845871
76
1332'22
16113
12»)8ίί1ί
114311
42494
502·'
62
67
23
26060(69
39313
18000Π-
171ο;—
450060
4082983)
43134 60!
112111 12
27712 75!
Ι1—.; 37$2:>Ί>υ
2591010,93
1393593
250293
1456067
449123
1303·
4352ο
112111
18873:
26'
194Τ,
9124
162ε
6ίνϋ01!
3202764
30935
12654
1ο6(
),Ί
1
2
ο
5
6
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
804^064
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ

Ω
οϊχονομ.ιχοΰ Ετους
1910
Πράζίΐί 4*0 1ης
Σ)6ρίου 1911 ?ω«
31 Ίουλ'ου
1912
Πράςίΐς ΐντό( ΐαϋ'
Αΰγούοτου 1912
Σύνολον
46
47
48
49
40
51
52
53
54
55
56
57
50
61
62
63
64
65
66
67
68
Έκ
Τραπέζα Κρήτης λ)σμδς κεφα'λαίων πΓοσθε'του
φόρου 3 ο)ο οΊαχειριζομ. υπό της Μικτη; επί
των Άποζημιώσεων Έπιτροπης.......
"Εξοδχ έζαργυρώσεως Συ^αλλαγμάτων........
Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είδικοϋ
Ταμ,είου είϊφορών χάριν των Ιθνικών άναγκών.
Είο". Ταμ. είβφορ. χάριν των Έθν. άναγκών.
Ταιιεϊα καΐ ΐελωνεϊα
Ταμείον Κεντρικόν..................
» Ηρακλείου..................
» Ρεθύμνης...................
ί Λα,σηθίου...................
Τελωνείον Χανίων...................
'Υποτελωνείον Σούδας ...............
» Κα,στελλίου Κισσάμου..........
» Παλαιοχώρα,ς................
» Χώρας Σφακίων..............
> Καλυβων...................
Τελωνιϊον Ρίθύμνης..................
'Υ^τελωνεΐον Καστελλίου Μυλοποτάμου....
» Άγ'ου Γαληνη..............
Τελωνείον ΉραΑλείου................
'Υ/τίλωνεϊοί Χερσονησου...............
'Υ/τιλωνεϊον Ματάλλων...............
Τιλωνεϊον Άγ'ου Ναολάου.............
'Υ/τελωνεϊον Σητείας.................
ϊ Ίϊρα,πέτρου..............
» Σιισίου................
Όλικά ποσά ....
7662841
27
123
613126104
168059(48
216269
5?ο80
33195
33657
915
18943
4669
11963
13606
5982
4442
996
30020
255
1795
4693 50
15806 30
24017
210
8918171
24368530
56
15
42
60|
50
77
901
54
30!
3ο
04
70
30
42
44
5378820!
5426
14448
496194
1434416"
3Ι0.")312
1390897
1013356
14^426
13867
5299Α
60105
28901
103858
527488
112340
26 ΐ
1930243
60866
2402^
109414
2^1513
29588Γ/
24970
149859^
/3
15
66
20
26,
65
!3υ

75
90
.8
35
80
^ο
80
31
53
90
53
16
οί
2406671
59296 90
97 52
658Τ
78733
1364416
487
151810
117753
13807
704
1831
353.»
666
9640
42975
13
128|7ϋ
'.Ι
86
60
35

15
45
25
80
1615)05
4720
263:01
217
1594
31210
3014918
18896
232
5221663
11
101
34438043
113085
274
634161
574927
15876643
3808710
1595287
1164505
15487
73770
68^10
41539
127104 90
57ο446
35
15
72
20
25
118400 4 Ί
31837 ΐο
2223364 93
6133943
27418 2υ
145317
297469 οι
33880130
2541330
11
93
89
•27
521
!82
93
95
27
95
6399982*1921
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣΚΥΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
425
Π
Ι
Ω
ΎχΛοιχα τοθ οΐχο-
«ομιχοΰ Ετοιΐί 1 11
Πρ«ξ«ι α*ό Ι Σ)6ρίου
1911 Ιω 31
Ιουλίου
Πράξιις Ιντός τού
Αΰγουστου 1912
Σύνολον
8302380
10
615791
8918171
44
24413761
72
54
49619415
1796210
143310Β410
3125243
26
32
1411719195
10092607»!
144359204
1006625
5473231
6251350
3593770
102407
5253456?
10839"; 79
2620255
192486834
58777
2409ο|
11056Γ
2554»
2875620ε
25167
80
10
20
61
.40
2591015
93
78733
528
12838ο
460747
129427
116845
13347!
4641
4617
11404
45882
7255
4831
265194
2020
10
40
57
90
19
93
03
70
20
15
10
50
95
8(
1346 Οί
28048|75
26512
2533016
53221663
2
35306157
59549
50
2702470
54
574927
634281
15614911
3585997
1541147
1126106
157706"
1470'
54732
26
|25ι
84
|6Ϊ
22
14
|7*'
09
951
31
35937
113811
571173
ιθ
701
75
11565329
3103450
219006314
60798
25441
188615
282011,3
3128921
;>5167
15
195
Ύχόλοιχα των ι»ίρίδ*»ν
Είς χρέωσιν
Είς πίσ"τωόνν
717416?
99
11308510
22067
59234
261731
22271:
54140
3839!-!
45ΟΛ5
779
19038
1180
5601
13293
5273
2747
802
33301
541
1977
6701
60
30
68!
21
101
30
Μΐ
25
*^ ■*■
Οί
20
20
βί

Οί
Οί
7(
25108
8*01635
8042280
5935469
5
22 810163;
45
46
47
48
49
40
51
52
53
54
5Μν

57
58
59
50
61
72
63
64
65
66
67
68
426
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ανάλυσις των κατά την 31 Αυγούστου 1912 ύπολοεπων έν τοίς
& Τελωνεέοις
->' ♦: «νοΐίΐνα.
•Α-, α
Μ
Ε Τ Ρ Η Τ Λ

Άντίττ^α
Σννολον
'Λργορος
ΝίΧ€λ Χλ"!.
Έν ό'ω
Ταμαον Κεντρικήν
1^8541

582ο

38009
40
182375
40
79356
20
261731
60
« Ηρακλείου
131515
83
3185
—,
24169
65
158870
50
63842
80
222713
30
« Ρεθύμνης
25284

1106

555 7
18
31947
18
22193
50
54140
68
« Λασηθίου
16130

649

3314
51
20093
51
18305
70
38:99
21
Τ*)ωνειακαί Αρχαί
51798

3Ρ18

7321
06
62937
06
11500ο
97
177944
03
ΙννίτΓ.ον .. .
363268
85
14583

78371
80
η56223
65
298705
17
"ο492γ'
82
Χανίοις τ£ 3 "Οκτώβριον 1912
(Έχ τοΰ
Μέγεθος Γραμματοσειράς