92218 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

62

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

10/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΤΑΡΑΡΓΗΜΔ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΕΥΧΟ'.Ε ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τη 10 Νοεμβριού 1912— ΑΡΙΘ, 62
Αριθ. Διατάγμ. 33
ΕΝ ΟΝΟΜΑΤΙ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕ.'Σ ΤΩΝ ΐΛΛΗΝΟΙί
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α·
"Εχοντες ΰπ' όψει τό άπό 11 Όκτωβρ ου 1912 Βασιλικόν
Δΐάταγμα περί ί ^ρισμοθ Γενΐλθΰ Διοι*ητοΟ ΐν Κρήττ, το άρθρον
20 καί τό ΐ'. ΐΒάφ. τοΰ αρθρου 37 ττθ ύπ' "--ι*! 389 Νόμςυ.
Παραγωεοϋμιν εις τούς Ιωάννην Γϊωργακακην, ιατρόν χά-
ταχον Αάχχων υλ Μάρκον Δημητρ^άχι ν Έφέιην, κάτοικον
Χανίων τό δικαίω α τής όρι^τικής εκμεταλλεύσεως τ:0 έν τγ]
~ϊριφερ»ιθ! τοΰ Δή-χου Μεσκλών τής Επαρχίας Κυϊωνίας χει-
μίνου υ.εταλλούχι·.) χώρ:ιι, ϋκτάσ'ως πέντε χιλιάδων τιτριχς-
σιων τριά*οντΐ έ ■ ία στρεμιιάτων κα! έπτα/οσίων τετραγωνικών
μίτρων (5439 στρ. 700 μ ) *αί περίν,λΐΐοϋ'νου υπό των θέσεων
«Άγία Άννα», «Μ«σΑλά», «Πορ.υ Θάρίσσου», «Επάνω
Πυργος», «Πυργος Λεπίδος», «Κίντρί» ^ί «Πέρα Κεντρΐ».
Έν Χανίοις τη 25 Όχτωβρίου 1912.
Ό Γεν. Διοικητήν
Σ. ΔΡΑΓΟΤΜΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τ^ ημα Ε'. Οικονοιιικών
Διά Διατάγμα ;ς τοϋ Γεν ΔιθιχητοΟ Κρϊ.της 6π" άρ.θ. 53
"« χρονολ. 2 Νο«μ6ρίου 1912 διωρίσθη έ-ϊ τρ,ΐς μήνας προ-
ίΊθρινος ανακληρωτής *.ου έ'νικα τοθ πολέ ου άπιυσ άζοντος
γραφ^ω; Β'. τάξεως παρά τω Ε'. Τμήμαΐι τνς Γεν. Διοικ -
σ*Ί·ί Ιω. Μοάτσι,ι» ό Φαιδων Κα'/εμΐΑΐορ^ιη,.
Δι όμο'ου Διατάγματος ΰπ' ά;, θ. 61 χαί χρονολογίαν 5
Ν Εμδρίοι, 1912 έττετράτ.η ή παρέχη προσωπίχής ϊγγυτσιως
οιβ τή ϊια·)(Εί[.ΐ3(ν τοΰ παρά τω Τ^λωνιίω Χανίων προσωρινόν
ώογισ ου Μανοΰσου Κανούπη υπο τού Μιχ. Σίακίονάκη, Ιμζό-
ρου, χοτοίκςυ Χανίων.
Δι' όμοίου Διατάγμβτος ώ—* άρ.θ. 69 τής 6 Νοεμβριού 1912
-·ωρισ()η Ταμίας παρά τφ Τΐλωίείψ Ήρ.·-»λειου ό μεχρι τούδε
Πρωτο^ολλητής του' Γ. Τμήματος %ής Γεν-/ής Διοινήσ8ο)ς
Δ?ίχωνΓιαννα/ά τ,ς.
Δι* όμοίου Διατάγμοτος ύπ* αριθ. 71 καί γρονολ. β Νοεμ-
ίμου ί952 διωρίσθησαν προσωρινοίάναπληουταί επί τρείς μήνας
των ίνεκ« χοϋ π λέμου άττομακρυνθέ,ιων ΐίλωνοφυλάκων Π.
Β=ί>γ3νΓλάκη Ι. Κ,ζ^ίΙ/η κ«ί Σ. Τζί-η ο! Άριστ. Πα-αγρη-
ϊ-Γ-0·*Γ,ς Μιχ. Ό^φαΓος ν.αί Ευστρ. Ν. Τοόντος.
Δι' ομοοο Δια-άγμαιος ύι' αριθ. 77 κ?ί χρΐνολ. τνν αύτην
5*"ρά-η ή ταρο>τ( προσωπικήν εγγυήσεως δια την διαχείρισιν
*.:3 πίρά -ίφ Τε)ωνίίω Χανίων προσωρινοά Βοηθοϋ τού Άπο-
δηχαρίου Έμμ. Γ. Γαμπαδαχη οπό τοΰ Άοιερίου Καστρινάκη
χατο'κοι· Χανίων.
Δι' όμοίου Διατά,μαΐΓς ί,τ.'άριθ. 78 καί χρονολ. 7 Νοεμ¬
βριού 19)2 διωρίσθη προβωϋνός άναπληρωτής τοΰ παρά τώ
Κεντριχω Ταμειω 'Υπβλογιστοΰ ό Έρρίκος ΒαρδάχΓ,ς, ϊχων
τα νόμιμα προαόντ», επί τρείς μήνας.
Δι'όμοίου Διατα"ιματίς ύτ.'άριθ. 79 καί χρονολογίαν 9 Νο-
^μ6ρί^υ 11*12 επιτραπή ή πο-ροχή ττροσωπικής ίγγυήσίως διά
την διαχείρισιν τού παρά τώ Τίλωνιίω Ήρακλίίου δΐ"ρισθέντος
Ταμίου Δράχοντος Γ'θνναχά η, υπό τού Γεαργίου Άντ. Μαν-
τακα, ΐμπίροι,, κατοίκου Χανίων χαί Σταύρου Έμμ. Ζουρίδ&υ,
κτηματίοι., κατοίχοιι Λάχκων Κυϊωνίας.
'ώ Χανίοις τη 9 Νοιμίρίου 1912
Ό Γεν. Γραμμα.ίϋς
Γ. Δ. ΧέΠερης
15 ΙΚ!ϊ ΑΙΟϋίΙΙ-ΙΣ ΚΡΗΤΙΙΐ;
Ι ' ΐμημα Δηιι. Ασφαλείας καί -«ι_·.
Διά τού ϋπ' αριθ. 73 χαί νρονολςγ. 7 Νοεμδρίίυ έ. Ι Δια-
τά ματος τής Α. Έξ. τού1 Γ;ν. Δι.ιχηιοΰ Κοητης διωρ'σθη επί
τρείς μήνας ττροσωρινό' άναίληρωτής τι-ΰ έ'νεχα τοα πολεμ'υ
άπιυσίάζοντος γραφεως Α'. α«ξεως ό Κωνσταντίνος Τατιναχης.
Δ·ά τής ύπ' βριθ 'Ο έ Ι διαταγάς τής Α. Έξ. τοθΓιν.
ΔκικηΓοΰ Κρήτας ανετέθη ή 6κτέ"'εσις τής στρϊτο) ογιχής
ϋΛηρεσίος τής Νομα,χίας Ηρακλϊίο^ ιίς τόν παρά τή" Νομαρ-
χία ίαυττ, ίιπηρετοΰνται Α . Γρ^ϊαν Βασιλ. Μεταξαν.
Έν Χανίοις ττ, 7 Νοεμβριού 1912.
Ο Διιιιθύνων το Τυτίμ» τήι Δημ. *Λσφ«)ι'»4
χ^ Ι των Λημοσίων Ι^ργο»
Ε. 'ίοντιΐίά ·ις
Αριθ. ΙΙρωτ 9449
» Διεκπ.
Ό Ξ {ο"αγγελε· ς Χανίων
"Εχοντες Οπ' £ψΐ τό άρθρον 1 το3 ύπ' αριθ. 191 Διατάγ¬
ματος χαί την χ«.ρί τούτου εγ/ρ'σιν τοθ κ. Γβνκοά Είσαγγε/ε'ως.
Άπολύομεν τής ύ*ηρ*οίαι: τόν διχαστιχ'ον κλητήρα τής περι-
φίρείας το«, ΙΙρω-.οδικίΐΐυ Χανίων Νικόλαον Άρχοντάχην,
καθόσον ο5τ:ς άνε^ωρησιν ·!; Άμερι.ήν.
Έν Χανίοις τξ 30 Όχιωίρί:υ 1912.
'Ο Εισαγγελεύς Χανίων
Γ. Σκουλάς
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Β'. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΛΗΘΥΣΜΟΥ ΤΗΣ ΚΡΗΤΗΣ
γενομένη τή 2—17 'Ιοννίου 1911
Π Ι Ν 7* Η €>ος
Άναλυτικός έμφαΐνων τούς έν τω Ιω Άνακεφα?νθΐωτΛκφ τοιοντω άπογραφέντας 32,211 κατοίκους ώς
προσωρννώς άπαντας, κατά φ/ύλον, θρήσκει/μα, Άστικούς Δτίμους, Επαρχίας κα Νομούς.
.1.1
Ονομασία των Άστικών Δήμων,
'Επαρχίαν καϊ ΛΌμών
Ιών παρεπιδημονντων
εν τινι Δήμψ χον αυ¬
Νομόν
Των παριπ δημονντων εν τινι
Δήμψ άλλον τινος Νομόν
Των άποδημού) τω» έν τφ
Έξωτερικ (Β
Α'.
Β'
στ
η
θ'.
ι .
ια'.
ι6'.
ιγ'·
ιδ'.
ιε'.
ιστ'
Γ'.
ιη'.
ιθ'.
Ά ΐτικός Δήμ,ος Χανίων
Ε~αρχια Κυδωνίας πλήν τοϋ Δη¬
μ ου Χανίων
ΈπαρχίαΚυϊωνίας έν τώ συνόλω της
Κίσσάμου
Σελίνου
Νομός Χανίων
Επαρχ,Άποκορώνου έν τω συνόλω της1
» Σφακίων Β »
Νομός _φαχίω'
Άττικός Δήμος Ηρακλείου
Επχρχία Τεμένους πλήν τοΰ Δήμου
Ηρακλείου
Ειιαρχία Τεμένους έν τω συνόλω τηςΐ:
» Πεδιάδος » » »
» Μονοφατσίου» » »
» Καινουρίου » » »
» Πυργιωτίσ. » » »
» Μαλεβυζίου » » »
Νομός Ηρακλείου
Ίίπαρχία Μεραμβέλλου
» Λασηθίου
» Βιάννου
» Σητείας
» "Ιεραπέτρας
Νομός Λασηθίου |
Άσ-υχός Δήμος Ρεθύμνης |
Έπαρχία Ρεθύμνης πλήν τού Δήμου|
Ρεθύμνης
Έπαρχία Ρεθύμνης έν τω συνόλω της
» Μυλοποτάμ » » »
» Ά μαριου » » »
» Αγ. Βασιλείου » »
Νομός Ρεθύμνης
Γενικόν Σύνολον.....
Ι 544
240
15
33
192
68
548
17
66
287,32171 1 | 27311396|127| 92) 2 | 1310| 209|2211103ΐ 3| 4| 7078
185
5
32
125
26
4012612)
10
39
83|
121
44
93
32
4"
12
670, 365
687 640
2021 66
594; 254
204ι 102
2357114271 27[
91 44 16 9
597
806
273
553
195
6 61 289
11
27
3

33
470
58
180
521
433
1662
128
983
1111
158
647
465
! 215) 6,
24091354) 38[ 39[ | | 2381 452)131 64
44
1
111
60
47
13
263] 21
51112
150
201
31
153
68
16
128
6|
47 1
15
62
1974
1406
629
1828
923
6760
20951271^5371 |1Ο492|5618|211|157; 4| 1|1076311380γ790;396| 7
Έν Χανίοις τί) 15 Νοεμβριού 1911
532
2175
2707
1755
1366
1604
7432
433211
Ό ΔιευΘυντής τοθ Γραφείον τής Άπογραφής
Γ. Ε. Πωλιουδάκης
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟ-.
των κατά την δημοσίαν συνεδρίασιν τοΟ Δικαστηρίου των έν Ηρακλείω 'Εφετών τής 29
Όκτωβρίου 1912 κληρ'οθέντων τακτικών ένόρκων κ«ί των άνκπληρωτών αυτών διά την άπο
12 μέ^ρι τέλους Νοεμβριού 1ίΜ2 ΙΣΤ'. Σύνοδον τοθ δρκωτοΟ Δικαστηρίου Ηρακλείου
»

Α
—,
-2 3;
- "6
1 «
-Ι 5
α.
>
Όνοματα κληρωθεντων
» '3-
«>
». ?
-ο ο
Κ
α «ι ο
ι κ ί α

^- α.
ΐ »ο
Α'.
Τακτ
ι κ ο ι
εν
ο ρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
£5
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Λογιάδης Ευάγγελος
Λα"Υουδιανάκης Μιχαήλ
Πετάσης Γεώργιος
Δασκαλόπουλος Άριστ
Παπαδάκης ή Ιΐαχιαόάκης Κων
Στέρεος ή Λασιθιωτάκη; Δημ.
Κοκολάκης Ι. Κωνστ.
Παπαγεωρίου Κωνστ.
Κοζυράλης Γεώργιος
Ανεμογιάννης Αντώνιος
Αντωνακάκης Μιλτιάί.
Βασιλακόπουλος "Αθαν
Λεβέντης Εμμανουήλ
Κωνιωτάκης 'ί μ.μ.αν.
Σταυριδάκης Γεώργιος
Χαιρέτης Γ. Εμμανουήλ
Λιναρδάκης Μήνας
Κρασάκης Ελευθέριος
Μεϊμαράκης Εύάγγελ.
Κωνσταντινίδης Μήνας
Φανουράκης Α. Γίώργος
Παλίδης Α. Παθλος
Σαπουντζάκης Ήρα/.λής
Παπαχατζάκης Αλεξ.
Χουρδάχης Έμμ&ν
Τερζόπουλος Εμμαν.
Βογιατζάκης Ε. Ιωάν.
Βιστάκης Γεώργιος
Χατζηδάκης Ε. Σπύρ
| Χαλκιαδάκης Δημήτρ
174
176
261
81
250
304
133
271
128
24
13
38
177
154
309
341
171
Ηράκλειον
224
147
335
275
28["
•27,
3οΟ
317
42

3Γ>4
351
9
II
Π
ν
Άναπληρωτικοΐ Ένορκθ'.
Γιαννακουδάχης Πέτρος
Λιναρδάκης Στυλιαν
Νιργιαννάκης Ι Γιώργ
Ξενουδάκης Απόστολ.
Πωλιουδάκης Γεώργιος
Περβολαράκης Άριστε.δ.
Τσαχάκης Μιχαήλ
Άλικιώτης Νικόλαος
'Αδάμης Ιωάννης
Τουπογιαννάκης Σπύρ.
67
170
235
238
262
259
322
6
1
220
Ηράκλειον
ΙΤροσόντα
Δικηγόΐος
»
Ίατ ος
τ>
Κιηματίας
Ι "Εμπορος
»
Τοκιστής
'ΕπιπλοποΓος
"Εμπορος
Κ υηματίος
Καπνέμπορος
Δικηγόρος
Λεμοναδοποιος
"Εμπορος
Δικηγόρος
Εμπορος
Δικηγόρος
Εμπορος
Ίατρος
Διχηγόρος
"Εμπορος
Δικηγόρος
Έυιπορος
Δικηγόρος
"Εμπορος
Β
'Κμποροβιομήχανος
Δικηγόρος
ΦαρμακοποΛς
Κτηματίας
Τφασματοπώλης
Βιβλιοπώλης
'Εμπορος

414
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
-ο
_. ο.
!|
11
Ονόματα κληρωθέντων
ι .
α. χ
■Μ
Κ α τ ο ι κ ί α
Έπάγγελμα
5"
Αριθ.
έριοτ
11
Δρακάκης Δημήτριος
494
"Αρχάναις
Κτηματίας
12
Γιαννικάκης Έλ. Ίίϋάν.
492
»
·%
13
'Αργυράκης Ιωάν.
17
Ηράκλειον
Ύφασματοπώλης
14
Καλάρης Ν. Παναγ.
116
»
"Ει/,πορος
15
Καστελλάκης Α. Ανδρ.
109
»
»
16
Χανιωτάκης Σωκράτης
346
»
ΦαρμακοποιΌς
17
Φανουράκης θ. Έμμαν.
336
»
Χρυσοχόος
18
Βαρδάχης Γεώργιος ο
52
»
Έμπορθς
19
Λασ/(θΐα>ιάκης Άριστοτέλ
175
»
Δικηγόρος
20
Σιββάχης Ι. Γεώργ.
307
Β
Παντοπώλης
βές άπέσπασμα έζα^θέν έκ τοθ ύπ' αριθ. 186 έ. ε. Π(:ακτιχοΟ δημοσίας συνεδριάσεως τοθ Δι-
των έν Ηρακλείω Έφετών.
καστηριου
Έν Ηρακλείω τί) 29 Όκτωβρίου 1912.
Ό Ύπογραμ,ματεΰς τοθ Έφετείου
'ΑΛΟο"τολος Ι. Παπαδά*«κ
Δημοσιευθήτω διά τής Επισήμου Εφημερίδος.
Έν Ηρακλείω αυθημερόν.
Ο Προεδρεύων των έν Ηρακλείω Έφετών.
Β. ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ
Μέγεθος Γραμματοσειράς