92210 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

60

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

3/11/1912
i

Αριθμός Σελίδων

4

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΜΚΡΗΤΗ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις ττί 3 Νοεμβριού 1912 ΑΡΙΘ. 60
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Α'.
Δικαιοΰυνης
Διά Διατάγμ-ϊτος το3 Γεν. ΔιοιχητοΟ Κρήτης υ«' αριθ. 43
καί χρονολ. 1 Ν^υιίρίου έ Ι. ετ'.τράπη υπέρ τοθ Β Μπΐρνια
ύτογραμματέως τοθ'τμήμβτος τής Δικαιοσόνης ήάχ6>ηψις ολο¬
κλήρου τής ΐλΐσθοοΌσίας αύτο3 κατά τό άπό 15 Σ'ττεμβοίου μέ-
γρι 15 ''χτωβρίου *. Ι. χρονικόν ϊιάστημα καθ" δ άκουαίατε
τής υνηρισίας
«V
άδειαν, συνεπεία άσθινιίας έν&ρκως β:6α »-
θιίσης υπό δύο ίπιστημόνων ιατρών.
Δι* όμοίου Διατάγματος ΰπ' αριθ. 44 1.1. διωρίσθη μέχος
το3 Συμίουλίου τής Δικαιοσύνης ο Έ·έτης Χά Ιω ν Π. Τατα-
ά
Δι' όμοίου Διατάγαιτος ύπ' αριθ. 49 ε. Ι. διωρίσθη προσω-
ρινός {«ι ϊύο μήνας ά «πληρωτης το3 Γρ.μματέως τής Είσαγ-
γελ£»ς Σφακίων Έμ. Πιπεράκη δ Δημήτριος Μποτονάκης.
Διά τή; ύτ' άριθμ. 142 έ. ί. Διβταγής το3 Γεν. Διοικητο3
ϊιωρίσθησαν α') οί Ηλίας Χατζηη'ίρίου'Εφέτης Χοτν'ων Πρό-
είρος, κβΐ Ιωάννης Καταλαγάρι* ος Πρωτοϊίκης Χανίων καί
Παναγιώτης Ταζεοακης δικηγόρον κάτοικος Χανίων Σ,ινεϊροι,
καί & Αντώνιος Άρετάκης 'Υπογρααματεύς το3 Έφετείου Χα¬
νίων Γραμματεύς, το3 κατά την προσέχη Σύνοδον άπό 5ης |*έ-
χρι 23 Νεεμβοίου καί «'ίγκροτηθησομένου Κ*»5υρΎθ*ι*είου Χα¬
νίων, 6'.) οί Βασίλειος ΒισιΧειάδης, Έφέτης Ήοαχλείου Πρόε-
ϊρος, καί Αντώνιος Περακάκης Πρωτςίικης Ηρακλείου καί
Νικόλ. Μιτσοτάκης Ϊικηγ4ροο καί κάτοικος Ηρακλείου Σόνε-
δροι, καί ο Μιχαήλ Αλεξίου Γραμματεύς το3 Έφ«τ€ίου Ηρα¬
κλείου, Γραμματεύς το3 κατά την προσέχη Σύνοδον άπο 12 μί·
χρι τέλοος Νοεμβριού έ. Ι. συγκροτηθησομένοι» Κακουργιοϊι-
χείου Ηρακλείου.
Διά τής δπ' αριθ,*. 1431. Ι. Διβταγής το3 Γεν. ΔιοικητοΟ
Κρήτης άνβτίθησαν προσωρινώς τα καθήκον™ τοθ Γραμμβτέως
τής 'Εξωτερική; 'Αλληλογραοίας το3 Τμήμιατος τής Δικαιοσώ-
νης είς τόν *»πογρα|*ματία Βασίλειον Μχαρνΐαν.
Διά ίιαταγής ύχ' αριθ. 144 έ. Ι. διωρίσδη είς την χενην
•ίσιν το3 δεβμοφύλακος των φυλακών Ρεθύμνης ό Μιχαήλ
Λΐαντρής.
Δια τής ύπ' άριθμ. 145 έ Ι. Διαταγής »ο3 Γεν, Διοικητο3,
ανετέθησαν προσωρινώς τα καθήκοντα το3 Ε'ιϊικο3 Λογιστο3 τοϋ
Τμήΐίατος τής Δικαιοα6ν*κ καί έφ' ίσον η"β«λ»ν άποι»σιάσ«ι ό ϊιο-
ρΐομένος τοιοΒτος Έμμ. Μπασΐάς είς τόν Τπογραμματέα το3
αύτο3 Τμήματος ΒασΙΧ. Μταρνϊάν.
Διά τής ύπ' άριθμ. 146*. Ι. Διειταγής το3 Γεν. Διοικητοί
διωρίσθη προσωρινώς Ιπί ίύο μήνας άρχομένους άπό τή£ 1ης
Νοεμβριού *. Ι. άναπληρωτής τοϋ απουσιάζοντος ύπογραμμα-
Τίως τής Είσαγγελείας των έν Χανίοις Έφετών, Κωνσταν. Κβ-
πιδάκη, ο Βοηθός το3 Γραμματεύς τοϋ Πρωτοίΐκείου Χανίο»»
Ιωάννης Μαναρώλης.
Διά Διατταγής
V
άριθμ. 147 Ι. ί ϊιωρίσθη χροσωρινώς «*1
δίμηνον ά·το τής 1 Νοεμδοί»» 1912 άναπλτιρωτής το3 κλητήρος
τής Άνακρίσιως Χανίων Βχροή Μκενή, ο Σπυρίδων Σνακΐανά-
κης κάτοικος Χανίων.
Διά διαταγάς Όχ' άριθμ. 148 ί. Ι τοϋ Γεν. ΔιοικητοΟ ϊιωρί-
σ·τι κροσνρινώ; ίκί δίμηνον άχο τής 1ης ΝοεμβρΙου 1912, άνα-
ιΐληρωτής τοΤ Βιηθοΐ το3 Γραμματεύς τής ΆνακοίσεΜς Χα¬
νίων Στυλ. Φρχγκάκη, ό Νικόλαος Μάρκ. Καραγ«ννάκης.
Έν Χανίοις τη 2 Νοιμβρίου 1912
Ό Διευθύνων τό τμήιια τής Δικαιοσύνης Γραμματεύς
Χ. Ι. Παπαδάκης
ΓΒΧΙΚ1Ι ΑΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΠΤΠΣ
ΤιιΛιια Ε'. Οικονομτκών
Δι» Λ(«τάγΐΑ*τος το3 Γ·νικο3 Διοικητο3 ΰπ" αριθ. 46 καί
νοονολογίαν 1 Νοεμίρίου 1912 οιωοίσθησαν επί τρεΤς μήνας ο
Μάρκος Μϊρκβυλάκης, πρίσωβΐνός άνα*ληο*·τής το3 ύπογοαμ-
ματέως α'. τϊξ»«ς παοά τφ Τελωνε'ω Χανίων Κωστ. Παπα-
ϊάκη καί ό Έ ια ΓαΑπαϊίκης ιΐβοτωίΐνός άναιτληοωτής το3
ΒοηθοΒ τββ Αποθηκαρίου Δ. ΜΛλι«ρέτ»υ.
~Χανία 2 Νοεμίρίου 1912
Ό Διευθύνων τό Ε' Τμήι*α Γρβμματεύς
Γ. Δ. Σίδερης
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΚΡΗΤΗΣ!
Μηνιαία Γβνεχ» Λογιστική κατάστασις τής 30 Σεπτέμβριον 1912
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
Λ.
Η

ί-
03
ΙΗ
•θ-
Ταμείον Μεταλλικόν
'Εξκτΐρικοί λ)σμοί(άντίτιμον μβταλλιχού έν τώ εξωτερικώ).
Συναλλαγματικάς τού έξωτερικοθ...............
— ,. « , )Κεντρικοΰ
ΙΙρ-ιςοφληαιις .......................... ,ν1 ,
Γ * Τ ' ) Υ]ματων
α ' . , , , · )ΚεντρικοΟ
Δανεια εί» «νεχιφψ χρηματογραφων..........ντΐ.ι^τ..»»
» «τί ένεχΰρφ έμ«ορευμάτ«ν
» καλλιεργείας...........
» ένυπέθηκα άπλα.........
» » -χρεωλυτικά......
)Κεντρικοΰ
*)'Υ]ματων
)Κεντρικοΰ
*)'Υ)μάτων
)Κ«ντρικοΰ
') 'Υ]μ«των
)ΚεντρικοΟ
')'Υ]μάτων
• — ι ι )Κεντρικοδ
εγγ. Κυίερνήο.... .γ1ι1^

)'Υ]μά
των
είς ανοικτόν λογαριασμόν... ν·ν·ΥΤ?'
)Κ*ντρικςϋ
.....................)'Υ]μάτων
Ά*αιτήσ«ις έτιβφαλεϊς............................
Συναλλαγματιχαί καί φοριβιτικβί κομιστβν.............
Διάφοροι καί ττροσιβρινοί λογαριασμοί..................
Όμολογίαι καί τοκομερίϊια........................
Καταστήματα Τρβκέζης καί ά*οθϊ|και αΰτί)ς.............
Κτήμεηα έξ άναγκα—ικβν πλε,ΐστηριασμθν............
Έξοία έγχαταστάσεωςχαΐ χαταβκευής τρα«εζογραμματ(«ν..
Διάφορα .......................................
ΈχκρεμιΤς οΌβτλη^ίαι μ«τά των *Τκο)μάτε*ν μας........
38529-/
2090118
92174
538632
337588
152422
66166"
77036
1950
1308233
760639
112499
125583
145945
148818
861077
44000
65
57
62
ϊ*6
1Ρ.
40
80
17
45_
10
87
15
01
50
30
98
20
1187349
2771954
2475415
348527
875921
814090
78986
2068872
238082
294763
905078
43563
337419
1668751
4*8400
195281
7559
53762
34326
141545
15019653
80
80
65
19
66
20
62
97
16
80
18
72
39
25
82
75
54
46
33
72
Μετοχικόν κεφάλαιον..............................
Άποθεματικόν τακτικόν...........................
» προνοίας......'.....................
Τραπεζικά γραμμάτια έν κυκλοφορία...................
Καταθέσεις δημοσ. άτοχοιέκ τακτικών προσάδων...........
Μϊΐον πληρωθέντων έκχρ«μΰν πληρωθέντων..............
Καταθίσεις έχ «ροβθέτου φόρον 3 ο)ο..................
Μ*Τον πληρωθέντων έκκρεμών ένταλμάτων...............
Καταθίσεις Δημοσίου έξ εισφορών υπέρ τ οί «Ίδιχου ταμείου
χάριν των Έθνικων άναγκών...................
» έντοκοι............♦..................
» άτοκοι...............................
» Ταμκυτηρίου.........................
Έιτιταγαί πληρωτιαι...............................
Έθν.Τρ.τής'Ελλ.ϊιαθέσιμα υπέρ τής κτημ.πίστι«*ς έν Κρήτζ.
Κομισταί συναλ]κών καί φορτωτικών...................
Μιρίσματα μετοχών Τραπέζης Κρήτης διαφόρνν έξαμηνΐών
Τόκβι δανείων ίνυποθήχων έν καθυστερήσει.............
ΤαμεΤον Συντάξεων 4παλλήλων τής Τραπέζης Κρήτης.....
Διάφορα.......................................
759736
520
172634
2376
40
«4
00
40
5000000
278406
235000
3162500
754531
170258
14561
1996497
291967
1424478
60487
1000000
389583
33250
48218
15
•22233
137678 90
Ό Αιοικν&ν Χνιι6·νλ·ς
Γ. Δ. ΙΚΟΓΛΟΤΔΗΣ
•Εν Χανίοις τ$ Μ Σεπτέμβριον 1912
15019653
Ό Προΐοτάμτνος τού Λογνσ—ρίον
Δ. η·τνχ·κη
ΤΗΣ!
4Ο7
ΚΑΤΑΑ ΟΓ Ο 33
των κατά την δηαοσίαν συνεδρίαν τής 13 Νοεμβριού 1912 τοθ Έφετείου Χανίων
κληρωθέντων τακτικών καΐ των άνα;τληρ'.ι>τών ένόρκων διά την άπο 5 μέχρ'- 23
Νοεμβριού 1912 Σύνοδον τοΰ δρκυτοθ Δικαστηρίου Χανίων
*!
.2 3-
ϊ -έ·
Ι '*
3. 8
-ο -3
3 2=
κ· ν
Όνόματα κληρωθέντων
-ο Ρ
Κατοικία
Προσόντα
•Β Ι-
ο- -°
'§■
Α'
Τ α
κ τ ι κ ο Ι
ι
Άνθούτης Νικόλαος
24
Χανία
"Εμπορ'.ς
2
Βερίκης Σταθρος
5>
»
Έργολάβος
3
θεοφάνους 'Αλέξανδρος
116
»
Έμπορος
4
Γεωργιακάκης Μάρκος
79
»
5
Βχλάκης Παθλος
36
»
Καθηγητής
6
Μαρκουλάκης Λεωνίδας
273
9
Ράπτης
7
Άνυφαντάκιης Εύάγγιλο:.
31
Τσικαλαριά
Κτηματίας
8
θεοδωρά*ης Μιχαήλ
117
Γαλατας
Ράπτης
9
ΤσιρινδάνηςΠ. Άλέςανδρος
1030
Χώρα Σφα-,ίων
Κτηματίας
10
Σινολάκης Δ. Κωνσταντίνος
Γ.37
Κολυμπάρι
Δικηγόρος
11
ΚαστανάκηςΑ. Ιωάννης
680
Καστέλλι
Έμιιοροκτηματίας
12
Δασκαλάκης Ν. Γεώργιος
669
ΝΛ-ΧωρΛ
Κτηματίας
13
Μαρής Β. Γεώργιος
691
Καστέλλι
Έμποροκτηματίας
14
Καγιαννάκης Ι. Κωνσταντίνος
836
Τζιτζ-.φές
Κτηματίας
15
Καλογεράκης Γ. Κανάκης
831
Φρές
»
16
Καρίαμάκης Δημήτριος
141
Χανία
Έμπορος
17
Κουρά/ης Μποτόνης
157
Χαλέπα
Έργολάβος
18
θεοδωρίδης Εμμανουήλ
114
Χανία
Δικηγόρος
19
Κριάρης "Αριστείδης
125
κ
»
20
Άνδρεδάκης Γεώργεος
30
»
Κτηματίας
21
Φραγιαδάκης Κ. Γεώργιος
969
Έμπρόσνερος
ϊ
22
Φουνδουλάκης Γεώργιος
1033
Κομιτάδες
Β
*/Λ ~*
23
Βενάκης Δημήτριος
40
Χανία
Οοοντοϊατρο;
24
'Ανδρουλακάκης Σταθρος
10
»
Ιυπογραφος
» ι
25
Πιστολάκης Νικόλαος
329
Δικηγόρος
26
Μάντακας Μάρκος
293
»
»
27
28
Παπαδάκης Νικόλαος Α.
Καλούδης Νικόλαος
321
183
9
»
>
Έοωδιμοπώλης
29
Αδαμ Δημήτριος
5
»
ϋμπορος
30
Άνδρεαδάκης Σταθρος
6
9
Εμπορος
Β'. 'Α ν
α π
λ η ρ ω τ ι κ
Ο 6
1
2
Μπιράκης Ιωσήφ
Βολβεράχης Ιωάννης
269
42
Χανία
»
Έμπορος
Συμβολαιογρά-ρος
Α ίχ '
3
4
Κουρουτάκης Ιωάννης
Κατσουλάκης Δ. Μιχαήλ
150
466
»
Κάα.7.01
Λιΰογραοος
Κτηιχατίας
"Τ7
5
Γιαννακάκης Δημήτριος
86
Χανιά
Εμπορος
Δ-.ί,υΟ. Χημείου
Καθηγητής
6
7
Βαμβχκας Ιωάννης
Κνιθάκτ,ς Ανδρέας
39
4_0 |
»
»
8
9
Ι » ι
Γαλάν/,ς Γεώργιος
Σκανδάλης Δ. Στυλιανός
71
954
»
'Αρμένοι
Συμδολαιογραφος
Έμποροκτηματίας
Λ
3ΦΗΜΚΡΙ*
. ΤΗΣ ΚΤΒ55ΡΝΗΣΕ--
-ο
4>" 3
3" 8
">!
Όνόματα κληρωθέντων
δν φέρουσιν έν
κφ χαταλογφ
Κατοικία
Προσόντα
11
Ί. -2"
10
Αλεξανδράκης 'Αλέξανδρο;
20
Χανία
Παραγγελιοδόχος
11
Κουτρουμπας Εμμανουήλ
147
»
Έμποροί
12
Κουν^άκης Γεώογιος
173
»
13
Βαρδάκης Σπυρίδων
38
Δημ. όπάλληλος
14
Λΐοννάχης Ιωάννης Α.
?20
»
Δικηγόρος
15
Κααζουράκης Κωνσταντίνος
1·>7
»
Έμπορος
16
Νικολαΐδης Νικόλαος
313
»
Κτηματίας
17
Παπαγιαννάχης Εμμανουήλ
327
»
Δικηγόρος
18
Σειραδάκης Εμμανουήλ
377
»
ν
19
Γαγανάχης Ίω'νντς
75
Έμπορος
20
Κολοκυθας Στυλιανός
160
Β
ΊατρΌς
Εγένετο συμφώνως τώ Οπ' αριθ. 227 «. ε. πρακτικώ δημοσίας Συνεδριάσεως τοθ Έφετείου Χανίων
Οί Δικα:ταί
'Αντώντος Ζηλι'ιμων
Ηλίας Χατζηανδοέον
Ό Τπογραμματευς
Σπύρ. Χαραλαμπάκη;
Ό Τπογραμματευς
Σπύρ. Χαραλαμπάχης
Ιωάννης Σαουνάτ«ίος
Τατα{>ά> ής
'Ακριβές άντίγροφον
Έν Χανίοις τή 19 Όκτωβρίου 1912
Διεκπ. 646
ω διά τής Επισήμου Εφημερίδος
Έν Χανίοις ττ] 19 Όχτωβρίου 1912
Ό Πρόεδρος των έν Χανίοις Έψετών
Α. ΖΗΛΗΜΩΝ
Μέγεθος Γραμματοσειράς