92207 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

59

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

29/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ,ΤΗΣΐ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΛΡΑΡΤΗΪΛΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗΣΕΩΙ
ΚΝ ΚΡΗΤΜ
ΤΕΥΧΟΕ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τή 29 Όχτωβρίοα 1912 — ΑΡΙΘ. 59
ΓΞΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ ΚΡΗΤΗΣ
Τμίΐμα Ε'. Οίκονομικών
Διά Διατάγματος τοθ Γε^κοϋ Διοιχητου Κρήτης Ιπ' αριθ. 31
καί χρονολ. 25 Όκτωδρίου 1912 διωρίσθη επί τρϊΤς μήνας άνα-
πλ/)ρωτής τοϋ τελωνοσταθμάρχίυ Σοόγίας Στυλιανοΰ Γλακου-
σά/,η, έπ' αδεία απουσιάζοντος, ο Δημήτριος Ι. Ξβνθουδάκης.
Δι' όμοίου Διατάγματος ύπ' αριθ. 34 χαί χρονολ. την αύτην
διωρίσθη ίπί τρείς μήνας άναπληρωτής τού" «π' αδεία άπομα-
κρυνθέντος τής ΰπηρισίας βοηθοΰ τοΰ Καπνοκοπτηρίου Χανίων
Κυρ. Ι. Φραντζεσκάκη ό Ίάχωδος Πασπαλάκης.
~Έν Χανίοις τί) 28 Όκτωδρίου 1912.
Ό Γεν. Γραμματεύς
Γ. Δ. —έδερης
Τ Μ Η Μ Α Ε'.
Αριθ. Πρωτ. 4051
» Διεκ-. 2353
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΙΈΜΚΙΙ ΑΙΟ1ΚΙΙ-1Ι- ΚΡΗΤΗΣ
Πρός
απάσας τάς Πολιτικάς και Στρατιωτικάς Αρχάς.
Παραγγέλλισθε, δπως άττοστείλητβ ημίν πάσας τάς άχρη-
στωθείσας σφραγΐδας, τάς χρησιμοτοιηθείσ*ς άπό τής ιδρύσεως
τής πρώην αυτονόμον Κρητικής Πολιτΐίας μέχρι σήμερον καί
μή χρησίμοποιοιιμίνας ήδη υπό τής κ*θ' υμάς υπηρεσίας.
Έν Χανίοις 18 Όκτωβρίου 1912
Ό Γενικός Διοικητής
Σ. ΔΡΑΓΟΥΜΗΣ
081/3 ου την 17 Ό*τω6ρίου 1912 έγκρισιν τοθ ιταρ' Έφέταις
Χανίων Γΐνικοΰ Εισαγγελέως.
Διορίζομεν «ν Ήλίβν Γ. Ά*ο»τ6λου κάτοικον πόλεως Ρ»-
θΰμνης δικαβτικόν χλητήρα τής χερεφερείας τοθ Πρωτοδικείοϋ
Ρ»θύμνκ;ς.
Ό Εισαγγελεύς
Ν. Παπαδάκης
Άχριίίς αντίγραφον
Έν Ρεθόμνΐ τ? 19 Ό«ω6ρίβ« 1912.
Ό Βοηθός
Ε. Γ. Φωτάκης
Αριθ. Πρωτ. 8051
Ό ΕιΛαγγελενς των Πρωχοδικών Ρεθύμνης
Έχοντες ύπ' δψ:» το άρθρον 1 τοθ ύπ'άριθ. 191 τοϋ 1911
Διατάγματος τής Έκτελισΐικής Έπιτροιτή'ς καί την υπ' αριθ.
βΟ*7/«ο$ τίίί 17 Ό*τι*6ρίου 1012 Ιγκρισ(ν τού παρ' Έφί.τβις
Χ«νί*»ν Γενΐκοδ Εισαγγελέως.
Διοριζομεν τόν Γεώργιον Σ. Μακρήν κάτοι* ν Στήλι Ά (·ίου
Βασιλείου δ.κ»στ:κόν κλητΐ)ρα τής περιφερείας τοί Πρωτοϊι-
κείου Ρεθύμνης.
Ό Εισαγγελεύς
Ν. Παπαδάκης
Άκριδές αντίγραφον
Έν Ριθΰμν^ι τί) 19 Όκτωδρίου 1912.
Ό βοηθός
Ε. Γ. Φωτάκης
Αριθ. Πρωτ. 8050
Ό Εισαγγελεύς των Πρωτοδικών Ρεθύμνης
Έχοντες Ολ' δψιν τό άρθρον 1 το3 ΰπ' αριθ. 191 τοΰ 1911
Διατάγματος τής Έκτβλεστιχή'ς Έκιτροπής καί την ΰ*' αριθ.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΩΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΕΝΙψΙ ΛΟΓΙΒΦΙΓ^Η ^ΑΦΑΣ-ΤΑΣΙΣ} ΤΗΣ 31 ΑΥΓΟΥΣΊΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
| ν Ις,ατ,έζη
Ι Ίαμ^/^ · αμιευιτιρίου : [..ε-Γρητά τσρ' αυτώ.
] 1 ο^, υίρςτΑΐ'χό Ι ραίεια : μετρητά ι:ϊ.ρ αϋτο'ς.
Κιντσεις Κεφαλαίων ". */ρ+,ίοι~α χα6' :£ϊν..............
Δαπάναι Ταμιεν,τηρίου δι' άμαβάς ϋπαλλήλων............
"Εξοϊα εγκαταστάσεως..............................
301748
179
988!
3029 Π
3516
1043
4450
30
86
50
10!
311927176
Τπϊλοι-ον άποθεματικών παρελθόντων έτών
Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω
Τ
γρμμήμ φ
Ταχυδ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών
Διάφορα εσοδα ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιδλαρίων.........
Διάθεσις άποθεματικών: καταίολή έναντιόφειλής πρός Κρητικήν
Πολιτείαν....................................
Τόκοι ε'ισπραττόμενοι υπέρ τού Ταμιευτηρίου.............
2434
54
2186
46
296826
11
12

4450
10
6018
55
311927
76
Έν Χανίοις τί) 28 Σεπτεμβρίου 1912
"Ο Λ»*νβννων
Ό ταμίας τοθ Τβμιευτηρίου
Γ. Γ. ΐεαργονδακης
ΑΗ*!ΙΕΦ»ΑΜΩΣΙΣ Ϊ0.8 ΕγΤαΣΙΟιΊ ΤΟΥ ΤΑΧ.ΔΡΟΙΙΙΟΤ Τ&ϋΙΕΤΤΒΡΙΟΥ
*ψ 1 Απρίλιον 1902)
ΕκίΌθέν-α βιβλιάρια μεχρι τέλους παρελθόντίς μηνός Ιουλίου............................................
έντός τοΰ μηνός Αΰγούστου.
Άιτοσβεσθίντα (ϊιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουλί υ.
■» » έντός τού μηνός Αΰγούστου........,
Βιβλιάρια έν κυκλοφορία εις τό τέλος τοϋ μηνός Αΰγούστου.....
Μτνν Αύγουστος 1912
8,074-
719
8,024
50
714
5
7355
Καταθέσεις με'χρι τέλους παρελθόντος μηνός Ιουλίου.......................................·....................... Δραχ. 2189,577.78
» τοΰ μηνός Αύγούστου...........................................
Κεεαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911.....................
'Αποδόσε'.ς πρός τούς καταθέτας ϊναντι πυτώσεως των μέχρι τέλους Ιουλίου.........,
» » * » ϊ> » » έντός τοΰ μηνός Αΰγούστου. . ..
Καταβληθέντες εις τοϋς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιβλιαρίων μέχρι τέλους Ιουλίου.
·» ι » ϊ » > βντός τοϋ μηνός Αΰγούστου..
20,946.74
73,411.32 2,283,935.84
1,987,109.72
Πίστωσις καταθετών εις το τέλος τού μηνός Αΰγούστου μή συμπεριλαμβανομένων των ά"ΐο 1 'ϊανουαρίου Ι. ε. δεδουλευμένων|τ6κων. ... »
1956,
102.
76
27
,885
.10
3,
,093.
.83
28.
04
296.826.11
Η
■θ·
Κ
3
Μ
Μέγεθος Γραμματοσειράς