93590 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

68

Χρονική Περίοδος

Γ

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1910
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
^ Ί« ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΪΑ Μ ΕΦΗίΚί,ΐ Μ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΙ^
_£ Μ Κ Ρ |Ι ΤΗ
ΈΤΧΟΣ ΤΡΙΤΟΝ
Έν Χΐβ^ο-ί τη *2 Όκτω>οϋ"Ϊ9ί(7--\θ(θΤ"6οΓ
Αριθ. ϋρουϊ. 100 & ■./·, ν■·.■) ν .> · ■ Ι11:.ο-:ϊΓ^υ :ών Ί.^αΐιι, Ηρακλείου γ, -ου ά.α,ΐληρωτςο ίύτοϋ
;μ.άΓ/5^ ΡϊΟ^μ-η: η τιί άναττληρωΐοί αϋ:ού ώ; Προέ-
.ι>, το^ ίίρο.δρο:; ·. αί Κΐσίγγβλϊως των έ; Ρ«0ύμ,ϊ( Πρω-
Ιώ ένό, μηχνν. ϋ ν αί τ ι-3 Δτμάρχου Ρεθύ^ντ: τ, των
^ Λϋω* ώ.- μελιον, ίν )1ρ/;:λειψ πζρί τού
Ηλ ά λ ύ
- ·Ρ λ- ... , . ω ιι.-..;.:.,,. », ι..ι ι.,»,! ;·;ί./.ί.ω, ΐΐίϊ Ε γ ' [Ι3.ΚΛ81(ι> Γ. *=.'.>.' τού
*- ίΑϊεχίϊ 40 .- ν ^ϊ~τβο*ί ζ *. ι ί' Μ ' ίι · · * ~ ' ι ι
Γ ' ιι ι^-ίρ^ου ιΐραχ ε.ο. ενός [λτ,'χανι οο >αι τ*υ ΐΛημϊ,ΐ'/ου
II

■ Η ύ',ΐίΐνϊ, 3,α-,αθΐαοι. των ζώ^ν *ν τ-.ΐς Νομ&ι* ϋ--νί. , ρ.-. λείο ο ή τώ» άνίτ./ι, (·πώ, ΐύ.ΐιν ώ, ;,ε/ο.ν την ;> Όαιι..
'-'ψχ-ηωί, Ρ^μ.ης καί Λ»οη(.·:5 ■ ύίΐί,ρς* καΐχ νόν ντα ■ ελ()5ν·α 6ρ .^ 1:)1 · ή/ίρ^ν _>ε .:.»» ...αί ώ,-α !'■—ίΐ τ. μ.
''^ι* .-■'τ"-ί'6Γ!0ν βρ«ίΤ;. ι;'.(ίρ.. .). ιΐά,ί πρ·-σ?-ϋϊ Οά ΐι.ν···εύη·α! υπό ττ'; αδεία,
^ Ε-κι^τών αΐγοπρο^α χ.ν -,οϊ χωρί-.υ Ι ωνιέ; -.ου Δημ^ Γ,- χ.., .■.,μ^ϊ-.^.,.,ο, ,,, ?γ ...63υ ρ^-,ι.νωί τώ 81 Ι Ν:μω
,α ·;ινβ β·;ΐ)}Λ·ο,.
Έν Χανίοις ιν; 2 Όκτωίριου )·->ϋ
ίι·. «•■Οίι ■!"· >νΛ·;
μρ
Ό ί.ιί ?ών θ.·ν.-ΐίνθ:.'.ι .ώ Έ ίϊ
Β. 2ΚΟΪΛΑΣ
Άρ·,0.
« Διεκ,.τ. 3/01 ~
Ο ΕίΙΙ ΤΩΝ ΕΪΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕίΠΤΡΟΙίθΣ
Διβληρίίίΐει 'ί'.'.'.
ίθίΤίΐ είς 2ΐϊγων:.μόν ;· *-
ίι& '.Ϋ,ς ^τ,'ί,ρίΐΊ-ς των Δή
γρά,ι^αΐβ μ·τ> ιο 5 ι: ο,αϋ 0/ ;;υμ-:ύ, α->'ί';> '- τ
ε./.·.
Μ11
οεοι Δημοαίω· έργα Ν;.·'. ν.ιστο■.ο;·«',"ντ3 ί.αί υπό νραμματίο.;
τ.λ Τρα,-.ί.ζγ; Κ,·.ή.τ,ί /.■.■■α την τ.ί τ-«-ς ί 2ΐ-..(ώ. των 5-ξι*;
πςσίοίρίχ. 5500.
Είς τ'ον ^ΐ'γ'ιΐνΐσιλ ·' ΐϋν..νΐΛΐ ■■ ■ ίέ'";: ^ίρο·; κ.·ΐ ι/., ο?2-
ντ·.Ί γ υμμορφ':-μςνί. '-ε ός · ος ?.··.,;■.·:, :οΊ 7.- ; ϊηας-ρίσ^,ν
κ. ■■· ;'κτε'.έσ=»ι,ς δ»,μ..3- ν ίργων '. ι..-·. ^ >. ι ο;τ:.ύ. Ϋ, ϋ.Ί.ί άς.
"Αιθ^ί,ν 4 Ή 3'μ-.-:ρ*ο ^ ί,ΐί. . .- τ ^-'. ίι;μ.;νίς Ο ,^:ι
%ισ.■;>■;: ^.λ4 .λ:ς, ίν ώ ..'.ναΐ 5·'/.· /.ε ."->.;νη ·■. ;.·-'.... .:- , )»-
τβ: εμ^ΰ μίτα των *ν τω Λνω'.-οω λ *ι ·.· μ.;νί'ϊ.τ..:. . ρ.των
τ ι: -ρόί'ρον ί1^, .-..ι-ρπής σι; εδρια,;ι;σης. Ό ,··ο:ί ο;
άρ:ί.:με: τοϋς φα/.£λ7.ι..; κα α τάς ν ής ϊ,χειρίσιώς -ών 5/.ολβύ ■
(ΐί·>, ά-.: ζγ. •■■γζ"··; ! -'. ίς :ερ:κ ί ίάκε-λ::, 7, Οί έ-.'.τ^,τ.,, :τ,
,α, μ-ϊ ' " ' "■ ' :-"- ■■"---------------- ■·- ' -
σ -■
" '■' ' ί ι
V
Χ
Ι-γω
"ε .. ^ ί ..ν έ ■ ■' . ...λ'. .>. *^.ι ίν η^οτ ^κι Λ/.ω τ^ 4>
•χ", ;.να >.>.α '.'·- ά ·'/,..'. ί' ί, ;ρ'?'-· Έ-ί'.'α οί έν τή -'.'.Ο, ;ι
ύ..αί ν. £έ £-:-.(.ΐ--.. .ςβ-
εί,
% , ϊ ~ --7. λ-.-- - - ,^- λ/ Ονν£^ Ε2'-.*£'Ο- Γ 31 ^ Ι :. ' . ιΐν ( ? θ-'ν- ;..Λ[
V,
6έ. εΤΓ'ε.ρΙΤΙ,, ΐ^,ΐ
ροστρώσεως τή όδο Ι';ύμνκ|- ~ -ΙΙερίμ-'-ΐ -ί Ερί'/ΐλει-υ. ' ■ '· Ζ'113"1 ■ ■ ■■' χ χ -■ ■ι'·ί '■ '»^'Λ ■ _ "_ •Ί'" ' ' ' '■
Αρθρον 1. 1α ε?γ^ ?.ρςυ.ιο..--γιζ3·-Τ" χ^ 7 . ν />- ; μ^ρη . '. , ^ . ■ . ', ..
μίνου τίϋ ποσίϋ' των δρ»/, ί-'ι ! ο.' ).."■-.π·ο.ς ί-ΐίν-χ.. ι;·1 "'·?:>,'" ί- Ιΐιζι ■>■'■; ',.^Λϊτ.ί των άρθρων '2 ^ »μ 4
ώ ουδέν δι/.α'ωμα Ι-/ϊ: ό ΐΓγ^λι·,6 ς. ΊΙ ί.-.το): :ς ,:.·;',:£ -.: π,: ;:,.·ν .ι/α »,. .,...?■/. ., /α. «-ισ;ρ£;:.τϋ: τ.ρ5ς τον ετϊοντι
ίπί τΓ·ΐς έ/ατόν είς άκίρα.*. μίνά!»-,. τ ύ ν,- '/^ίν &ν-ι.:,.- :·;,.. ν.',ε^ο,ν α^.ί,ν φϊκβλλο,.
"Άρθρον
V.
11 ϊι;>ίΐΓ.ρίβ' έν.ργί,Ο,,·. εται ί·. τ.'ϊς έ :α >. -...·' Μ;: . -λ; Ιλεγ ·;ν :■·.-■ έ ,·γ;.ά..,,)ν ή τ υ ν ■ ρ -β:ς α-,; ΐ'ί ι .α:α.
Νο;;ών Χανίων, Ρε ίμνν /.:ί Ί1;?/.''£υ ;,:, -λ ί; Κ> .; - έ.-. ·■ Ι;.·■:'.■/. - 'ί ο όρ:.. Λ7.:5ϊρ>γιζί·. τ·.·, των :ρ σ»>ρΐ!;ν
πτήΐΛί,σί -ιών ο; ε·ω7 Ν.μ,οχίώ ίΓ ,γ- ρ^ί -ν ,ν'. ;■-:, '-? - ί ■'-:'■■■■ -'·- '■(, Ο - ν; ·'ν' *ύ.ίν ΐ-'-ρ>.ν, ■..ατχ·/"'!-;>·'-: -- "ε
νω··· πρ:·ί·β5ρών ύ ί ί7..:.^-.,,, 7.αρ;ζ ■ νη ίνμ-:, τω Ν" -ι ώ (■-'//. -' - -- ' ·ί:' ,-ω.. >-ο-'-. ο»/. ^ α.·-·./ηρ ,ττί! τϊ/.ί.ται.ν
Χ^'ων 7;βρ'ά τού ίΐί-ίϊ'-.ρ ^ ·':ν'Κ?ί:ω' Χ:'· ■■-'■'·■''-■·'''-ί'-Λ·· ^ :·;ι ^. ·'■·'■■ ·ι ■'-■' '-' ν" --'··£λ;-·ΐ, τί έργον £:-: τ:.-,ν
?;των ώ- ϊχτελοθ ·-■·-? 'να'- χ^.η , Χϊσ;·/;.; Σ,αί.^., Τί Ν "Λ ν ?;>..·...■». -:^/ :'.- ,'^ρ:ζ ομέ ^>ν ή'ίί.'.εν ΐϊρ;τί£:5ΐ την
μ>ρχου Χανίων ενός μηχ^ν:/. -ϊ ,,α. "·- άηΛ^/.:, Χι. ω, ϊΐτ·,,- γ.ο-: ..^ .-:^ ', - -ί; ^-', ή ϊ/-,;/. ^,^ί^ ίπανΐ Αα.,Β/ν·.;*ι
ή των άνϋΐληρωτων Λΰτ-ν ώ, μ.λώ^, ίν Ρίνΐυμ.τ, υ^ ;..■ /..·■. :^ρ*ν·■■-:-■'■ ." --: ω.,α, - οί ...ραγυ,ιενω/ ,τρο^ί^ρ^ν
ΡΦΤΙΜΓΡΙΣ ΤΗΣ^ΚΤΒΕΡΝΗΣΓΩΣ
ίιβγωνισμός μεταζύ των προσενεγ/.όντων τα; αύτάς σ^*ερω-
ά " ΰ ά άα έ έλ
| έφ'
τέρας τιμάς. Άν δέ οΰτοι τυγχάνωσιν άπαντες τέτ* έ-ανβλβμ-
δάνετβι ή δημοιτρασία καθ" όρΐ"θησομέΓην υπό τής ϊ^[τρο~ής
ημέραν, ήτις δέν δύναται νά υπερβή την δεκάτην πέμπτην από
ήςς «ρώτης δημοτρασίας. ΊΙ ϊε^.τ?'ρα αυτή δημο^Γασιο: θα τ;
Ιγκυρβς μόνον εάν ό εις των διαγωνιζεμένων κάμη έ'χ,-Γτωσιν με¬
γαλειτέρον τής γενομένας χατά την πρώϊην δημοπρασίαν.
Άρθρον β. Είς τοΰς χατά τόν διαγωνισμόν άπο'υ·/5νταί
έπιστρέφονται τα λόγω εγγυήσεως χα-τατεθέντα χρημχα, η όμο-
λογίαι έντός τρΌν ήμε;ών ά—ο τής ϊημο φασ'ας ττ έγγράΐψ
είδοποιήσει τού τροεδρου τής ίπιτροπής πρός τοΰς δή .ΐσ.οιις τα-
μιας ή1 διευθυντάς των καταστηματων ΐν οί; κατετίθηϊϊν.
Άρϊρον 7. Ό εργ λαδ;ο Ιπο.ειτα! είς -άς ί'ϊτ-ξεις τοΰ
περ ;ημοπρ«σιών ναί εκτελέσεως ϊημοϊίων ϊρ-(ΐα'/ ΰχ'άριθ.
356 Νομου.
Άρδρον 8. Τα πρ3*τ .ά τής δν,'οπρα >ιας ύπόκεινται είς τόν ί τβΐον
Ιγχρισ'νν τοδ έπ· τ'2ν Έιωτεοίκών Ί* ~'τρόπ:υ βσ;ί; εχΐι τε
V·)*
διχαιο α, χα-α 'φ ^οκοϊν αυτώ, -ά Ιγ/ρ'ντ;, η μη αϋτϊ, χωρίς ;
έκ του-ομ ν'άπ τί δ τϊ/ευταϊος μ6·.οδο;ν;ς ουδέν >ατ» τ-0 Α/}
μοσίοΐί ?'χαίω, ωμα
Άρθρ 9 Τα τώθ'ίγράμμ'χτΐ, ό πο-υ υλογ σμ'ο
γ'ον ν,· οί όο ι ώ συαφωνίών ίΐΐ'ν 5/ ε 'μ?να εί
των ά όϊ Νςμιιο/ίώ· ίίς την 8ια6εσ'ν τώ
εκάστου :ίωτ.·ρίχο0 '?αϋέλλ:ιι περι/λε(οντίς την εκάστου
τό ό'νο^-ί αυ"ο^ /.αί τόν -ϋς9>-»α αριθμόν το3 Ιξω·
τερικεϊ3 φαχέλλοι» /αί χκταγράφΕΐ έν πρωτοκόλλω τα έμπεριε-
χόμενα χατά τό ά,-Οοον 3 ίγγραφα. ΈπεκΛ οί ίν τό α'ιθούστ,
τής συνεϊριάσίως ".αρι^β σχ,όμενο β οσΰρονται, ή ϊέ έπιτροπη
ίξελέγχίυαα κατ ιδ'.αν τα Ι^γρΛφα ^ποφασ.ζει κατ' ϊνομβ τοΰς
ί'ις τον διαγίώνϊϊμ. ; '.αρ-ίίεκ· 55υς σημειυύσα τούς λάγους ϊι ούς
τυχόν 6ά άίτέκλειέ τίνα των μεΐίδοτών.
"Αρθρίν 3, ΙΙ5·σϊ νχχ7 π«~»6α3ΐν .ών άρθρων 2 3καί 4 προ-
σφορά είναι άπνρά'■-"·>(-;; κ Λ επ σ-ρ3φ*τ»ι πρός τόν έπιδόντατβύ-
τγν χωρίς ν' άνο", 67, ό κΐρικ-β^ων αυτήν φάκδλλΐς.
Μετά ιόν ίλ«·χΛ' 'ώι1 εγγράφων ή σονίδρίασις άποΛβθ'βΓα'βι
ίΛ νέου 3ημοα α ο ;εΐρς£*ρ; άτίΐίραγιζ-ι τα των ΐροίρορών
δελτια κατα την ίΐι-ίμηι νι α!ιτδ; οβιρχν, καταχωριζει το π«-
ρι=χέοι«ναν αύτώ^ έν τώ πίωτοχολλω χαί άνακηρύττε! τ«λβυ-
μειοίότην ":ν ττρο'^ίρ.μίν- νά ΐχ,τελέστί τό Ιργον είς τι~
τό τ
Άοθρ',ν 10. Τ« νηο.γ
6ολ«ιυ ΐπΐδ^ρύνϊυσ' τόν
Έν Χανίοις -.τ 1 Ό
>«ί Ιςοία τι^ συναφθη ^ι^.;ν^ρ συα-
.ωδμου. 1910
Ό επί τώ Εσωτερικώ. Έπίτροπο
Π Ι ΜΑΡΗΣ
ι; α.
3977
ό τί;
» Δ·εκτ.
Ο ΕΠΙ ΓΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΟΣ
Λιακηρ-ιττ«' ΐ-τ.:
ί ί αγο ΐσ ο. μ. ϊοτ: ή δηχοπρϊσίας κατά τα
ια; τώ' *').-.ιι.ύ)
(
υπό τοΰ
ν ,οο τώ-» Δ;μοαιΐι.ν ?.γ««ν ( ω.οη'ίίντα δ (τγρά'Α,'ΐτ
υ:.Λογίμ, , », γρβφι,. !ι νχ.εωσε»ν κϊΐ τιμ^/ογ.ςυ ή
'..ϊ) αυ.'ξ'.ττ,ς οί ο /π: Κ« α σιανο Ρυάκι μ.έχ ι χορ'οα
Δο^κώνας κα ά-; ~ε''_ιο3ν Σ. ίυ'νίτην μεχρι συ^'ίντί,σεως
τμηματος Κα^.!ϊ:αν: >ρχ ώ^α.
Άοθριν 1. Τ» ε γν ιτρΐϋ,ολο ζ^νται κατά τή" λ*,ττομ5ρή
έκτιμ(;σιν είς το ποσο Τών ίρ;?χμώί *9740.
Ή έκττωσι; γενήτε ^ :-ί τοΤ εκατόν ε'ς «Λϊρβας μβν,δας
"Αρθρον 2 Η ίτ,*·:^ ασ χ ίνα ηό',σε αι »ν τ.', έίοα,-ς των
Νομα,ν Χανίων, Ρε^^μνη;, ,ο-ί Ήοα/.-'είοο χαί έν τοΐ,Κατα-
σ-ήματ'των 5ΐ>ίΐων Ν ,ο ;-/ ώ ίί' 6γ ράφων κκί Ισφρα ισμένων
■προσφςρών ύπ έπιτοοτίή τρ εδρίυο,Α-νη; υπό των ;!χι=.ων Ν;-
μαρχών ή των άνα-'νηρωτών αύ ώ^ των ι.'ι>ιείων Π^οέ'ρων τώ;
Γ1ρω·Όθΐκων κοί ένϊς μγ,χανκοϊί ή των άνϊπληρωτών αυτών ώς
μελών την 25 Όκτωδρίου 1910 ημέραν Δίυτερων >.^ι ώραν
9—10 π. μ.
Ά θρον 3. ΙΙατα προσφιΐά θά υνοδεΰηται ΰιό τής άδε'α;
τοΰ έιτιτηδεύ^ατος το3 ε'ργολαδοο σομϊωνω; πρός τόν 811
Νομόν, ,ιχό χ^^ - ρο6λεπ5μέν:υ υπο τοϋ π ρι Δςιοπρα-
σιών κ«ΐ ««ελέσε'ος Δημοσίων ίργων Ν μ*υ πστ"·:«ητικςι3
νΛΐ υπό γραμ·Αα'ΐου βϊδαιοθντος την εί τΐτώ' ϊ ,05ΐ ών τα-
μειων ή τής Τραπέζης Κοή'η: κατάθ=σιν λέγω έγγ^/^σ:ως, ίίς
χρημβτα ή δμολιγιας τής Τραπΐζί,ς Κ ,ττης, λ:λ ϊϊ; ίπ'ι τ,"ς
έκδοα'ώ- των αξ αν τι,σοδ δ,,αχμών 1500.
Ε-ς τ:ν διαγωνισμόν δύνανται ν» λάδωτ; μερος καί άλ> οδίκοί
σ,μμ-·ρφ·)υμενοι πρό; τα: ϊιατάςις τοΰ περί δημοπρχ ών ν,σι
έχνελε-ω: δημοσίικν έργων ,οαου κα! λο'πού: τήϊ ΙΙολιτβιας.
Ά Ή
Ισφα,ι
ΐία, τίθε¬
Άρθρον Ή ίηΛοτραια δ.ίςαγετϊΐ ϊτμ;σ ωί Ό
σμενος φακιλλος, έν ώ -ί α- βγκε/Αευμε/» ή ζροΐ
ται όμ,οϋ μίτα ιώ' εν τψ ανωτίρφ αρθρψ μνη;θ-ν-ων Ίγρ
ίντος ύι^έρου φαχέ .λοο, δστις παραδ δ»τ^ι έσφ-'αγ.ίμς.ος είς
τόν πιόίδρον τή, έπι-ρο-ίς σ.ινΐδρ:αζο^γ(ς. Ό πρόβδϋ, άριθ-
μεϊ τους φακέλλους κβτά τάξιν τής άγχειρήσίώς των α'.ολοΰθως
«ιΐθ8φ5»γ(ζον-αι ο: ίξωτερικοί φάκελλΐι, η δέ «πιτροπη σημ:ί:ϊ
Αν ΐίλβίονες πίν ν,γωνζιμε'νων ?,θε) όν πρίσφέρεί την αυτήν
συμφερωτέραν ΐϊ^ο.ϊρράν, ή ΪΓ,^οπρασία έπαν»λαμδ2νβται χ«1
πκρβ-είνεται έτ.ί ίυ ώ.5?; β δ' «σφραγίσμένων πρίσφορών ίΐ«-
γωνιτμός μεταξύ ώ» τ:ρθίβνεγχ5ντων τα; «ύτάς συμ?ίρωτ4ββς
τιμάς "Αν δέ ουι τα χά*ω3ΐ» ΛτΛιχ^ς τότε έπαναλβμβΛνεται ή
δημοπραϊία »·α&' - σ η7»με»ην υπό -ής ίπιτροπής ημέραν, ήτις
δέν δύναται νά , ·ζΛ^ την δεκάτην πέμ-την ά«ό τής πρώτης
δ» μοΐϊρασΐας 0ά ·ζ Ιγ υ-ος μόνιν ίάν ο ε?ς των διαγίιΐνινομίνων
ίκπτΐίίσιν μ γα'ει-εραν τής γενομένης κατά την πρώτην
ημρβ
Άρθρον 6. Εί; τοος κ»τά τ'ον Ι αγωνσμόν ά«·τΐ)χόντ4ί ίπι-
στρί'φονται τα λό ρι: γαήσδως καταΤίθϊντα χρήμαΤα, τ) όμολογί»!
έντός τριών ήμε.-Ι1» β—ο τής δημοκρατίας τί) έγγράβφ εΐδοποι-
ήσει τηδ π^οιδρο ι -,^ ίτιτρ·>!τ·ί|ς πρός τβύς ίημοσίβυς ταμίχς ή
δίευΐίυντβς των κΐϊ"ασϊ>;μιά'ων έν οί, κατετέθησαν.
Άρθρον 7. Ί) ίρ,ο'άΐίς «ποιείται είς τάς ίίβτάξεΐς τ·'
περί δημοπρασίαν ν.: ΐ/τελέσεως 3ημο*1ων Ιργων ΰπ' αριθ.
356 Νόμου.
Άρθρον 3. Τ; τρ ,κτικά τής ϊημοπρβσίας ΰπόκίΐντβι είς την
έγγρισιν χγΟ ■—ί ό Εσωΐίριχών Έπιτρόχοο δστις ?χει ιβ δι-
χαίαμα, κατά τι * /.οον βΰ:5, θβίγχρίνχ τ) μή αύτά, χωρίί ·*
τοοτοο ν'έποκ-α ότε'>·υ-αϊος μβιαδβτης ουδέν κ*τέ το3 Δημ«"
σί υ θΓ/,αίωμα.
Αίθρον 9. Τ Ε αγράμματ^ι δ «ροϋτολβγισμ'ος το τιμολέγΐον
χο·. ο! ϊρον των ο>φ ν ών οί-ΐίν έ*τϊ®*ίυ:έντ είς τα γρ«·εΤ« των
ά ω Νομαρχ'ώ , ε1, την διάθεσιν των βιυλ»μένων νά λάβωσι
γ^ώ-π.1 ούτών.
Τα χχρ^χεια %ν ίς δ« τοΰ σονβγίησομένο» συμβελβίου ί«ι-
δ τόν Ιαγ*λά6ιν.
Έν Χανίοις τ-. 1 θΑτ.οβρίοο 191 Γ».
Ό έ«ϊ των Έΐωτίριχών ,Βιτίτροπ4
Π. Ι. ΜΑΡΗΣ
Έκ τοϋ Εθνικον Τνπογρααείοΐ'
Λ
Μέγεθος Γραμματοσειράς