92201 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

57

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

19/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
»Α»Λγ»ΙΟΝ ΤΗΧ ΚΛΑΑΑΟΖ
ΪΤΑΡΑΡΤΗΜΛ ΤΗΣ ΕΦΗΚΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΚΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΙΝ ΚΡΗ τ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις χη 19 Όχτωβρίου -{%& — Άρΐ*. 57
•Αριθ. Δ,ιατάγ. 134
ΓΚΩΡΓΙΟΖ Α'
ΒΑΣΙΛΕΙΣ ΤϋΝ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ϊιτΐ' δψιν την ά«ο 1 Όκτωίρίου 1912 έ£ουσ»οδ5-
τησινίτ5ς 'Ελληνικής Κυβερνήσεως, πρός δέ τα άρ^ρα 27,
28, ί38 ,χαί τάς μετΛίατικάς διαταξιις το3 ύπ' άρΐθ. 485
νόμοι;, τα ύπ' έριβ. 135 τοϋ 1911 καί 79 ταθ 1912-_ιατάγ-
ματα, προ,τάσει τού Διοικούντος την Παιδείαν Έπιτρόπου.
Αποφασίζομεν «αί Διατάσσομεν
Ι
τό!Άνώτ. 'δημοτ. σχολείον·Ρβί»στίκων
άντί το'ϋϊΕΰαγ. 'Ζφκβτακι Β όν πνιχ- μίτατιθιμίνβι» (ς-τό δι-
τάξιον '9ημοτ. ^{χ·λ«7ον Ένεσκοπ^; Ρεθύμνης.
ΕΊςτόν.Δι*ι*ού*τα την ΙΙαιδεεΐη Ί^πί-^κον άνεεΜΙϊται ή
δηλοσϊΜσις καί^κτέίκΐΚ ταθ παρόντος Δι—αγμΐτος-.
Έν Χανίοις ^«ΙΟκτββρίο» 1912
1). Τόν Νικ. Χατζίϊάκιν πρβσ. διδ)λον προσωρινώς »Ίς Παν-
τάνααβ-αν έιτί μ^ν. μισθφ δραχ. 40 καί έφ' όσον ήθβλε'ίΐίΐρκέσει
ή άπβυσία,τοϋ άι£)λου Άποστ. Ν. Χατζιδάκι.
2). Το» 'ύνάν. Γ. Τσαγλΐώτην προσ. διί. «ίς Δειβάδΐα
Μυλοποτάμου επί .μην. μισθφ δραχ. 50 προσωρινώς καί έφ' όσον
ήθελε διαρκεσει ή άπουσία τού είς τόν Στρατόν καταταχθέντος
πτυχ. δημ)λου ίΝικ. Δασχαλάκι. '.
3) Τόν Ανδρέα* Μ*ΐα«ιοικάκι Λροσ. 3ιδ. «ίς ^Αγ. Ιωάννην ■
Μυλοβΐοτάμβ» επί ιμ,ην. μισθώ. δραχ. 40 προσωρινώς Λαί έφ''
όσον $9ελε δ»ρκέ_ι ή άκουσία τοί είς τον Στρχτόν κατβΐαχθίν- ]
τος όριστ. δϊ}μ)λου Έμψ.. Μπαντενβά.
4). Την Μαρίαν Βίίεϊάιω γρ)λον .είς τβ Παρθεναγωγεϊον
^αργβριτών *πΐ μην. μισθω ίραχ. 40 κ«νή"ς οδ—ς τής θέσεως.
5). Τόν Κωνστ. Το»ρνάκα) ύ(διδ. Γβν είς Βρύσες Άμβρίοι»
επί μην. μισβώ δρ«χ. 40 προσωρινώς, άντί τ·0 Γεωργ. Μη-
χαλακι όριστ. Βο δημ)λου μετ«ιθ*μί»»ου «Ίς Ηίαυρ» επί
μην. μισθώ $ραχ. "75 χαι έφ' Λΐβν ήθελε οιαρκέα«ι ή άπϊΜθίβι τοϋ
πτυχ. 2ημ)λβυ Στ. Μαριοίδβ».
6). Τόν Γ«ώργ. Καυεβκιν γρ)λ»ν είς Άμνϊτο» έ-ί μην.
μισθωοραχ. 40 ·πρβσωρινώ£, άντί τού Ιωάν. ΒΛσιλακάκι^κττ.
Βον 3ημ)λου μετβαιθεμίνβϋ ίίς τό Ά»ώτ. Δβ)μοτ. σχβλεΐον
Ι1ηγί}ς Ρεθύμνης επί μην. |ΐισβώ δραχ. 75, έφ' όσον -τ}θ*λϊ
διαρκέβει -ή βπουβία τοθ «Ίς τόν ίτρατβν καταΐβχθέντος ιττυχ.
ίημ)λβυ Μιχ. Σφακΐανάχι, όπότε αΰτοίβιαίως έπανέρχίτοΐι «ς
την είς Ά|«»βΐΐον ^σιν.
II.
Μεχατίθευ,εν
1). Τόν 'Ε((ΐμ. Αινοξ»λάκ« πτυχ. ΒβνέΛ Πίρ»!ολίωνΡεθύμνηι
είς τβ 'Δνώτ. οημοτικο» Μβλιίΐνίβυ, ά*χί τ»Ώ χαρ. Τουρνάκι
οριστ. 3ιδ. άπ«λυοι*ίνου, 9τι·γκατ»λιπόι»ΐϋς τ^ν θέεην τβυ κ*
ν/βιτώντος εΐςτό Γνμνάσιον Ρεθύμνης.
2). Τ6ν Κωνστ. Άνίρεϊβκιν τττυχ. Βοι τί «ήήσει τ.ι* ·!
«·»»: ο βίί α
Α.
Ρ,. Κ0ΤΝεΚ)ΤΡ02
&. ΛΙΜΠΡΙΤΗΕ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΩΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΟΝ
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΟΝ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΝ
Ο
Ο
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΝ
ΜΗΝΙΑΙΑ ΓΒΝΙΒ^Η ΛΟΓΙΒΦΙΙξΗ Ρ^ΑΦΑΣίΦΑΣΙΣ· ΦΗΣ» 31 ΙΟΥΛΙΟΥ Ϊ9Ϊ2
ΠΑΘΗΤΙΚΟΝ
«ι
1
τνςύ τί. Τρακίζη ΚοΑτης......
-ΐαμιευττ,ρίου: μετρητά παρ'αΰτώ...
ό Ι ραφεία: μετρητά παρ' αυτοίς. .
ΚινγΌεις Κεφαλαίων : χρήματα *α6 έδον...............
Δαπάναι Ταμιεηηρίου δι' άμοιβάς ύπαλλήλων.............
Εξοία εγκαταστάσεως...............................
305748
639
1488
307877
4830
1043
4450
318200
19
031
5θ!
101
82
Υπόλοιπον άποθεματικών παρελθόντων έτών.............
Ταμείον γραμματοσήμου : όφειλόμενα αύτω..............
Ταχυδ. ταμιευτηριον κεφαλαίου καταθετών...............ι
Διάφορα εσοία ιδία έξ αντικαταστάσεώς βιίλαριΊβν.......
Διάθεσις άποθεματικών: καταβολή ϊναντιο·ειλί,ς*ρός Κρητικήν
Πολιτείαν.....................·..............
Τόκοι ε'ισπραττόμενοι υπέρ τοΰ Ταμιευτηρίου.............
Έν Χανίοις τ$ 31 Αύγούστοι» 1912
Ό Δκνβννων Έ—.θΐωρητνις Ό ταμίας τοϋ Ταμιευτηρίου
β. ΠΒΝβΕΡθΥΛΑςΗΣ} Γ- Γ- Γ«β#γονοάΗης
λΙΑΙΕΦΑΑΑΙΟΙΙΣ Τί)» ΕΡΓΑΣΙΩΝ Τ Οϊ ΤΑΧΤΔΡΟΙΙΚΟΤ ΤΑΒΙΕΤΤΚΡΙΟΤ
(Έναρξις νπηο«οΙας τ*> 1 Άπβΐλίον 1902)
Έκδοθέντα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουνίου............................................................... 7,969
» έντός τοϋ μηνός Ιουλίου...................................................................... 55
ΆΐΓοσ6εσθ«τα βιβλιάρια μέχρι τέλους παρελθόντος μηνός Ίουνίϋυ.
» » έντός τού μηνός Ιουλίου.........,
Βιβλιάρια έν κυχλοφορία είς τό τέλος τοϋ μηνός Ιουλίου .......
Μίνν Ίοΰνιος 1912
8,024-
714
714
7310
Καταθέσεις μέχρι τέλους παρελθάντος μηνός Ίουνίου................................................................ Δραχ. 2164,036.28
» τοϋ μηνός Ίουμίου................................................................................ *
Κεφαλαιοποιηθέντες τόκοι μέχρι τέλους Δεκεμβριού 1911........................................................ »
25',54Γ.5Ο
73,411.32 2,262,989.10
Άποϊόσεις ~ρος τούς καταθέτας ίναντι πιστώσεως των μέχρι τέλους Ίουνίου.........
» » * » » » » έντός τοϋ μηνός Ιουλίου......
Καταίληθέντες είς τοΰς καταθέτας τόκοι Ινεκα αποσβέσεως βιδλΐαρίωνμέχρι τέλους Ίουνίου.
» > » » » » έντός τοϋ μηνός Ιουλίου....
1930,451.30
25,651.46
3,093.83
* _._ 1,959,196.5ί
Πίστωσις χαταδετών ί'ις τό τέλςς τοΰ μηνός Ιουλίου μή σομιιερ/αμίανίμένων των άπό 1 Ίανουαρίςυέ. ί. ϊείουλευμένων οκων
303.792.51
Ρί
8
Μ
|
χ
ο
ι
Ι
Μέγεθος Γραμματοσειράς