92186 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

56

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

18/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

14

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΧ Ε/νΛΑΔΟΙ
ΠΑΡλΡΤΗΙλ ΤΗΣ γΜΡΙοΓϊΗΙ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΡΗτΗ
ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Έν Χανίοις τή 18 Όχτωβριου $2 — ΑΡΙΘ. 56
Άρ.θ. Διατά,γ. 106
γε__ρπο_; α".
ΒΑ>_ΛΕι_ ΤΩΝ ΚΛΛΗΝΩΝ'
"Εχοντες ύιτ' δψιν τα άτό 2 Μα;τίου κ.;ί 4 Ίίυνίου 191
ψηφισ,χατα τ^ς ΈτταναΐτχτΐΛκϊς τ^ν Κι,ητών Συνελεύσεως τ^
άρθρα 27, "&>, 30 κλί 138 Τού ϋπ' ά,,ιϋ. Ί85 νόμου καί τό ύτ:'
αριθ. 135 τ;ΰ1911 Διαταγαί, πρΐτάσει τού Λιοικοΰντος την
Παι-είαν Έπιτρότου.
Αποφασίζομεν καί διαΐάόόομενχ
Ι Δχορίζομεν
1) Την Άριάδνην Νκολοΰίη Α πτυχ. δη.μ)λον έν τω Ανωτ
ϊημοτ. Παρθενανωγειω τή, πόλεως Χανίων, άντί τής άπΐλυ-
οεσης Μαρίας Λαρο>,.
ι2) Την Αικατερίνην Τζουσΐάκι Αον πτυχ. ίημ)λο, είς Ψρέ
Άποκορώνου.
3) Τον Στυλ. Ιΐετράκι ύ;οι2. Δόν είς Ξαμμουδο/ώρι Κυ?ω-
νίας, άντί τού Ί Ποντικακι Β:υ πτυχ. δημ)λου μετατιθεμέν^υ
εις Κοντομαρί, άντί τΐθ Φαίο. Δασχαλακι άπίφ. Ρυμνασκυ άπο-
λυομενου.
4) Τον Κωνστ. Β. Ν.*ολδ3άκιν »κόρ. Γυμνααί:υ εις Άσή
Γωνίαν, άντί τής Μαρίας Ψυχουντά*ι προσ. διδ Γου μετατι-
6εμένης είς ΆΑίκατ-πον ώς δβηθ^ϋ.
5) Τον Χαρ. Ί. ΛαμΐΓαα».ιν Αίν πτυχ.δημ)λον *ίς Κάλαμον
Σελύνου, άντί τού Άντ. Ί. Ναναδάλΐ 7ΐρ3υ. ίιδ. άπολκβμΐνου
άτε έγ/.»ταλιπάντος την θέσιν τού.
6) Γον Πέτριν Κ. Όρφανονδακιν ά-οφ. Γϋμνασίου εις Κόκ-
κινο Χωρ3ό Αποκορωνΐυ, άντί τής Α'ΐΛ.ατερίνης Ταντινάκι
τ.ροσ. Ρου μετατιθίμΐνης εις Δραχών^ν Κυδωνιας κενής ού:ης
τής 6έσεως.
1) Τον Νικ. Σαμαριτακιν άπίφ. Γυμν«ίο. εις Σ/.αλωτήν
Σφακιων, άντί τού Κ. ΡεωργΐυΛάκι πρ:σ. όιί. Ι'ον ^ μετβτι-
θιμένου είς Λο^ρον Σφακιων έ-ί μην. μισθω ϊρα/. 53.
8) Γιν 'ί'ώάν. Στειαχαλ ν 2«3φ. ί'υμναπο» εις Ανω Β.ίννον
άντί τού Δημ. Ρ^ιφτ^π5^λ8« προσ. διο. άπο υίμίνβϊ.
II
Μετατίϋεμεν
1) Την 'ΕΛένην Ά. Σπυριϊάκι Βίν π:υχ. ϊημ)'ον έ/. Γα-
λατά είς Καιν. Χώραν, αντι τή-- Χρυτάνθ*;; Πρωτοπαπαίακι
Βου πτυ-/. 2ημ)λίυ μετατιθϊμένης είς Κ^μ. Κα-ι κενη; :ύ-Γ,ς
τής θέσεως. )
2; Τον Μιχ. Άρπακ:υλάκιν Α:ν πτυχ. ϊημ)/>:ν ί/. Φρϊ
Άποκορώνου είς το Ανώτερον Χανίων, αντί τού προαχθέντος
είς Δ)ντΓ,ν έςατχςιου Εμμ. Πάνναρι.
'ό) Τβν Στίγ. Εϊγβρϊχι Αβν κτυχ. δημ)λ«ν έκ Καϊΐίλλίου
Κισσάμουε'ις τό Ανώτερον Χανίων* άντί τοδ Κωνστ, Φραγκάκι
Βου πτυχ. 2ημ)Λου μετατιθεμένου είς Χώραν Σφακίων.
-4) Τον Ίά*. Βαγιάκι Βον πτυχ. δημ)λον έκ τρϋ 4)τ«ξ(ου
Χανίων καί τόν Νικ. Κυριακάκι Ββνπτυχ. δΐ)μ)λον
άμοιβαίως.
5) Την Αγλαϊαν Σαμ2ωτ«κιν Βον πτυχ. 3ημ)λον έκ,
λ5 Λποχορώνου είς Χαλέπαν, άντί τής Χρυσή; Κνι
τιθΐμένης είς Γκαλαγκάίω Άκρωτ-ηριου, άντ» τής Μαρίας
Καρυωτακι ύ)6Ίδ. Γον μετατιθε,ιενης είς Γέρι» Λευκόν, άντί
τής Κυριακάς Γαλάνη ίριστ. Ββυ ίιϊ. μϊΐαΐι(ίίμ^νης είς Γ*-
βαλβχωρι κενής ούσης τής θέσεως.
6) Τον Νικ. Κ, Κα;τραφάκΛ Βον πτυχ. δτ»μ)λον έκ Χβλέπας
*αί τόν Χαρ. Αντωνακάκη Β;ν. πτμχ. δημ)λον έκ, Στερνών
'Λχρωτηρίευ άμοιβαίως.
Ί) Τον Παναγ. Ά. Ντουντουλάκιν Βον δημ)λονέκ Λάκκων
είς Μεσκλά, άντί τοδ Εύαγ. Κληματσίκι ίρι»τ. Γου ίιί. μετα-
τιθεμενου είς Άλικ'ανού.
8) Την '/ΰίλπίδα Φραγκιάδΐυ προσ. Γον διδ. έκ Λάκκων καί
την Μαρίαν Μιχίλ!;υ5αί.ι προσ. Γον διδ. έ* Βουδών Κισάμου
άμοιδαιως.
9) Ττ,ν 'ΕΛένην Σκΐμνάι πρ:σ. Γον ϊτδ. έκ Βουτϊ Σελί-
νου είς Σταλόν Κυϊωνίας, άντί τής Εύγγελίας Άιτοστολάκι
όρ. Β:υ ίι3. μετατιθεμένης είς ΜανωλϊΟΓθυλβν, άντί τής Χρυ-
οής Κ. Μπα^εριτάΑΐ προα. Γου διδ. μίτατιΰίμίντ,ς είς Κουρ-
νάν Ά~οκ;ρώνου, άντί τής Αίκατερίνη); Άν3ρε3άχι ύ)διδ. Δου
μετατιθεμένης είς Άχλάοες, άνπ τή; Καλλιόπη; Χαριτακι
άριστ. Βίυ όιδ. μετατιθεμένης Αγ. Μαριναν Κυϊωνίας κε¬
νής ουσης τής θέσεως.
10) Την Έλένην Ζηνε^ράκι Βον πτυχ. δημ)λον έκ Χαλέπας
ω,· ύπεραριθ;χ5ν εις Καστέλλι Κισάμου.
1 Ι) Τ;ν Έμμ. Κ. Φίωταχ,ιν Α:ν ϋ)5ι5. έκ Σέμπρωνας *;ς
Πραΐέ Κυϊωνιας, άντί τής Ι£λένη; Κϊρμπαίάλΐ προί. Γον
διί. με;ατιΟεμ=νΓ(; είς Πΐρίθλάκ3α Κυάμου κενής ο'ύϊης τής
θέτεως.
ί'2) Χον Έ,ιμ. Λεε?άλΐ όριατ. Γον 3ι3. έκ Φρέ ΆίΤ6Κ5-
ρωνί^ είς Τσικαλαρΐά Κκδωνία; κενή; ο'ύσης τής θέσεως.
Ιο) Γό^ΜχτΟ. ΚαλίγίοαΛΐν όριττ. Β;ν δΊ3. έξ Άνώΐκίλ^ς
ίί; Πανεΰ^μον, άντί τού Γ. ΜαΛ2$ζκι Αί^ όρισί. 3ΐ5. μ«τα
τι()^ί^.ίνί^ εί; Νοχϊά, άν:ί τ:0 Παναγ. 1Ιρω!μ;υ οριβτ. Βίυ
οιί. μετίχιθεμέ^ίυ εί; Άνώϊκελην.
14) Χον Έμ,Α. Γ. Φ;υν:;υλάκιν 0)3 3. Γον ώ; Οττίράριθμον
έκ Πΐρρω Μίσ;γ«ιων ιίς Β^ίβε; Κ.σάμου, άντί το5 Άν;. Ι.
Μ»ομ~ολιάκι Βου ~τυχ. δημ)λου μϊτατιθϊμχνίϊ είς Το*όλ3ζ,
άντί '■$'■> Ιωζν. Ηΐράκι Β^υ ~τυχ. ?ί)μ)·ου μετατιΐΐμένβυ είς
Διπόταμ» Σελίνου, άντί τή; Άνΐιγόνης Μπενάκι προ». Ρου
διδ. μετατιθίμίνης είς Καμπχνόν Σελίνίυ, άντί τί}
38β
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ^
Τωμαδάκι προσ. Γβυ διδ. μετατιθεμένης είς Χωρδάκι Ακρω-
τηρίου.
15) Τόν ύπεράριθμον έ* Ροδωχοϋ Γεώργ. Ζωγραφάκιν Βον
πτυχ. ϊημ)λον είς Πόρρω Μεσόγεια, άντί τού προκχθίντος είς
διευθυντήν έξαταξίου Ιωάν. Γναφακι.
16. Τόν Ν. Παπαϊοσηφάκιν Αον ΰ)διδ. έκ Παλαιών Ρ·υ-
μάτων ώς ϋπεράριβμον είς Κακόπετρο, άντϊ τού Ιωάν. 11α-
ναγΐωτάκιάχοφ. Γυμνασίου μετατιθεμένου είς "Αγ. Άβανάσιον
Ίνναχωρίων.
17) Τδν Έμμ. Ειρήνην όριστ. Β.ν. διδ. έκ Κουκουναρ5ς
καί την Αικατερίνην Γ. Ποθουλάκι προσ. Γον διδ. έκ ΙΙολυρ.-
ρηνίας άμοιίβίως.
18] Τον Έμμ. Λουπασάκιν δριστ. Αον διδ. έκ Κακοδικίου
εις Κάνδανον, άντί τοϋ Έμμ. Β. Λαίάκι προσ. Γου ίιδ.
μετατιθεμένου εις Ροδοδάνι, άντί τοθ Άντ. Άνδρου)άκι ίριστ.
Βου διδ. άχολυομένου, άτε έγκαταλι-όντος την θέσιντου.
19) Την Ζαχαρούλαν Βουράκι Αον πτυχ. δημ)λον έκ τοϋ
Ανωτ. Δημοτι. Ιΐαρθεναγωγε.ου Χ*νίων είς Χαλέπαν ώς προϊ-
σταμένην, άντί τής είς Δ)ντριαν τοΰ Ανωτ. Λημοτ. Ιΐαρθενα-
γωγειου Χανίων προαχθείσης Μαρινας Λεκανιδου.
20) Τον Άντ. Γρακάκιν Αον πτυχ 8ημ)Λον έκ τού Ανώ¬
τερον» δημοτ. των αρρενων Χανίων εις το 4)ταξιον τής αυτής
πόλεως ώς προίσταμενον, άντί τού Ρ. Μαραθοϊώρου Αου πτυχ.
δημ)λου μετατιθεμένου εις το Ανώτερον δημοτικόν Χανίων, άντί
τοϋ Έμμ. Κουκουράκι Αου πτυχ. ίημ)λου μετατιθεμένου είς
Σπηλΐάν Κισαμου, άντί τοδ 1. Μεσάρχου έγκαταλ'.πόντος την
θέσι» τού.
21) Τόν Μινέλ. Ζ. Σαδίάκιν προσ. Ρον διδ. έξ Άρμενων ώς
ϋπεράριθμον είς Καλαμίτσι Άποχορώνου, άντί τού Κ. Ιΐεριστε-
ρίδου Βου πτυχ. δημ)λου μετατιθδμένου εις Κε^αλάν, άντί τοϋ
Ματθ. Μαρουσακι Βου πτυχ. δημ)λου μετατιθεμένου είς Άλί-
καμπον, άντϊ τοϋ Νικ. Γομπάκι άποφ. Γυμνασίου άχολυομένου,
ά'τε έγκαταλιχόντος την θέσιν τού.
22) Τδν Ιωάν. Ε. Λουπασάκιν Βον πτυχ. δημ)λον ώς ύχε-
ράριθμον έκ Καμπανοϋ είς Καστέλλι Κισάμου, άντί τού Ι. Φτι-
λιτάκι, ςατΐνος άχοοεχομεθα την παραίτησιν.
23) Την Νικίαν Κουργΐεντακι προσ. διδ. Ρον έξ Έςωπόλεως
Άποκορώνοι* καίτόνΣταμ. Σπυριδά*ι ύ)5ιί. Γον έκ Νίπους
άμοιίαίως.
24) Τδν Στυλ. Ιΐέρρον πτυχ. Ίεροδιϊ)λείου έκ Στερνών ώς
ύιτεράριθμον είς Θέρισον, άντί τοϋ Άριστ. Ψραγκάκι άποφ. Γυ¬
μνασίου άπολυομένου.
Ό επί τής Ιΐαιδείας Έπίτροπος θέλει δΓ,μοσιευσει καί έκτε-
λέσει τό παρόν Διάταγμα.
Έν Χανίοις τή 26 Σεπτε,Αθ'ρίου 1»12.
"ι! Διοικοϋσα Επαναστατικαί
Α ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ}";
Μ. ρ.
β. ΛΙΜ11Ρ1ΤΗΣ
Αριθ Διαταγ. 107
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣίΛΕΓΣ ΤϋΝ ΕΛΑΙΙΝΩΝ
Έχοντες ύ-τ'ίψιν τα άχο 2 Μχρζιο» '1%Χ1 4 Ίουνίου 1912
ψηφίσματα τής Έπαναστατ-.κής των Κρητών Συνελεύσεως, τα
άρθρα 27. 28, 3θκαί 138 τοθ ύπ' αριθ. 48ο νόμου και το ϋπ'
αριθ. 135 τού 1911 Διάταγμα, προτασει τοϋ Δυικουντος την
Παιδείαν Έπιτρόπου,
Αποφασίζομεν καί διατάίΙομεν
Διορ ίζομε ν
1) Την Σοφίαν Λανδόλου ή Ξηρά Αον Άρσακ.ιάδα είς Γε-
ρακάρι, άντί τού Μ. Ε. Γενεράλι προαχθέντος είς διευθυντήν
έξεταξίου.
2) Την Άποσΐολίαν Σπυριδάκι Βον Άρσακείάδα είς Περ-
ίόλΐα Ρεθύμνης, άντϊ τής Ευάγγελος Στ. Καστρινοϋ Βου
κτυχ. διδ. μβτατιθεμε:νί}ς είς Άτσιπόπουλον ώς βοηθϊθ, άντί τοί
Άλ. Δρουλίσκου όριστ. Βου διδ. μ»τατιθεμένου είς Κουφην, «ντί
τεύ Στ. ϋασωτάκι ύ)διδ. άπολυομίνου.
3) Τβν 1χ. Δημητρακάτι Αο> χτυχ. δ^μ)λον είς το Ανωτ.
Δημοτ. σχολείον Σχηλίου, άντι τοβ Στ. Α. Παπαδάκι δριστ.
Βου διδ. μετατιθεμέτου είς Καρίνες κεντ)ς :υσης ττ]ς^ θέσεως.
4) Την Ίσαβίλλαν Άγγελίδου Αου πτυχ. διϊ. είς Μελιδόνι
Μυλοποτάμου, άντ! τής ώς έγγάμου άπολυθείσης Εΰαγγελίας
Σφακιανάχι.
Ι 5) Τδν Νι*. Βεγ!ατζάκιν προσ. Γον διδ. είς Χαμαλεϋρι
Ρεθύμνης, άντί τοϋ Ν. Κουτρουμπάκι Βου δριστ. διδ. άπο-
Τον Μ. Α. Ψαρουϊάκιν Αον ύ)διδ. είς ΆποΒοΰλου, άντί τοϋ
Στ. Καΐαμπάση άριστ. Βου μετατιθεμένου είς Πλατάν?α, άντί
τοΰ Ε. Λαίνη ά)διδ. Βΐυ μετατιθεμένο.) είς Βισταγήν, άντί τοϋ
Γ. Βίρνάρδου Γου πτυχ. διδ. μετατιθεμένου είς Άνωγεια Μυ¬
λοποτάμου, άντί τοϋ Ν. Παπαδάκη Βου χτιχ. δημ)λου μετα-
τιθεμένΐυ είς Ρουμελήν άντϊ τίϋ Χ. Μζρινάκι δριστ, Βου
?ιδ. μετατιθεμένου εις Γκουσελϊανά, άντϊ τοϋ Έ. Ιΐολΐουδάκι
' δρισ:. ϊιδ. με-ατιθίμε'νου εις Κούμτυς, άντί τοΰ Εύαγ. Μητρο-
{ φανή ύ)διδ. άπολυομένου.
| Μετατίθεμεν
| 1) Τόν Κ. Σ. Τίτουρλάκη Βον πτυχ. δημ)λου έξ Αστιποπού-
I
λου είς Φρανΐζεσκΐχνά. άντϊ τού Άλ. Σκορϊίλη δριστ. Βου
* μετατιθεμένου είς Βαρίαμόνερον, άντί τοϋ Ί. Μαρκουλάκι
' ϋ)διδ. Δου άπολυομένου.
2) Τον Γ. Μ. Τζανουδάκι όριστ. Γον διδ. έκ Πηγϊ]ς ώς
ΰκεράριθμον είς Καρέ
3) Τόν Μ. Έ. Σφακιανάκη Βου χτυχ. δημ)λου Κυριάνας
καί τόν Παντ. Θ. Ήλιά/.ην Βου πτιχ ό'ηα.)λου Πηγής άμοι-
ίαίως.
4) Τον Κωνστ. Έ. Άνδρεϊάκη Β2υ πτ^/. δημ)λον έκ
Ρο·/στ!κων είς Έπισκΐπήν Ρεθύμνης, άντί τοϋ Γ. Σ.Βερνάρδου
Βου πτυχ. δημ)λου μετατιθεμένου είς Γεράνι, άντϊ τοϋ Έμμ.
Τσουπά*η δριστ. Βου διδ. μετατιθεμένου είς Βιλλανδρέδων,
| άντϊ τοϋ Στ. Σαμαρίουδάκι προσ. Γου άπολυουμένου.
5) Τον έν Ζων'ανοϊς ύπεράριθμον Ν.
II,
Κοπανάιιη δριστ.
Βου διό. είς Βάτον, άντϊ τοΰ Έμμ. Γκαλονάκι προσ. διί-
άπολυουμένου.
6) Τον Ίω.Ρ. Άλεςανδράκην Βου πτυχ.δημ)λου έξ Άκου-
μνίων είς Σαχτούργία, άντί τοϋ Ί. Μ. Τσαγκαράκη ιζροσ.
Ι Γου άπολυουμένίυ .
Ι 7) Τόν Γ. Ν. Σπιτάδην Βου χτυχ. δημ)λον έκ Μύρθ'ου
ώς ύπεράριθμον είς 2-ελλίά άντί τοϋ 'Ηρ. Παπαδογ3άννη υ)οιό.
, Δου άχολυομένου
' 8) Τόν Άντ. Μ. Παπαδομιχελάκην Βον πτυχ. δημ)λον έκ
? Μελάμπων είς Κρύαν Βρύσιν, άντί τοϋ Άντ. ΐίερρογιαννάκη
> προσ. Γου διδασκάλου άπολυομένου,
1 9) Τόν Στ. Α. Μαρκιδην Βον πτυχ. δημ)λον Μοναστηρα-
[ κίου καί τόν Έμ. Σημαντήραν Βον πτυχ. δημοδ)λον Νιθαύρεως
| άμοιβαίως.
* 10) Τδν ύιιεράριθμον Νιθαύρεως Γ. Μιχαλάκην δριστ. Βου
ί διδ. είς Βρύσες, άντϊ τοϋ Π. Ρολόγη δριστ. διδ, μετατιθε-
° μένου είς Άποσέτι, άντί τοϋ Κ. Τουρνάκι ύ)διδ. Γου άπολι»-
1 ομένου.
* 11) Τον έν Γαράζω ύπεράριθμον Χ. Μανίόν Βον διδ. είς
] Σκορδιλω, άντί τοϋ Ν. Κβφάτου άποφ. Γυμνασίου άπολυο-
Ες τόν Διιικούντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθεται ή δή-
μ:σ ίυσις καϊ εκτέλεσις τού παρόντος διατάγματος.
Έν Χανίοις τί) 20 Σ)βρίου 1912
Έν "Ονόματι τού Βασιλέως
Ή Έπαναίτατι-κπ Διοικητιχή 'Κπιτροπίι
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Μ. ΚΟΥΝΔΟΥΡΟΣ
Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗίί
Αριθ. Δ(ατάγ. 121
ΓΕΟΡΓΙΟΧ Α'.
ΒΑΣ1ΛΕΓΣ ΤΩΝ ΕΛΑΗΝΩΝ
"Εχοντες Οπ' δψ·.ν την «πό 1 Όχτωίρίβυ 1912 έξβ«σιο56·
τ
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
τησιν τΐ,ς Ελληνικάς Κυίερνήτεως, τα αρθοχ 27 138 τού
ύπ'άριθ'Χ. 485 Νόμου κ*ϊ τό 6 έδάριον των μεταβατικήν
τούτου διάταξιν, ?τι ϊε κα! τό άρθρον 8 τού ϊτ' άριθμ, 154
τής 21 Απριλίου 1911 Διατάγματος προτάσει τού Διοικβύντος
την Παιδείαν Έπιτρό*ου,
Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν
Διορίζομεν
1) Τόν Ίωτήφ Χαίρεϊίκιν γρχμΐλον είς Μελιϊόνι Άποκο ·
ρώνου επί ιιηνιαίω μισθω ί,οαχ. 40 κενής ϊδϊης τής θέσεως.
2) Τόν Νικόλ. Κουτρουμπάχιν Αον τόπ. οΊδ. εις Χαμχλίύ-
ρι Ρεθύμνης επΙ μηνικίω μισθω δρα>. 50. άντί το"! Νικ Βο-
γ'ατζάκι Γου ποοσ. διϊ μετατιθεμένου είς Έ ιτισκοπήν Ρεθύμνης
επί μην. μισθω δρα/. 40, άντί τού Γ. Ξχμωνάχ·. δοιστ. διδ.
Βου μετατιθειιένου τη α'ιτήσει τού είς Άργυροΰχολ'ν κενής ο3-
σης τ1ς θέσεως,
Είς τόν Διοικοδντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατίθεται ή
δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διατάγματος
Έν Χανίοις τί] 8 Όκτωίρίου 1912
•Εν Όνό«ατι το»τ Βασιλέως
Ή Α»οικοΓ·ία Επιτροπίι
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Μ. Ρ ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Άρι8. Δ.κτάγ. 116
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α'.
ΒΑΣΙΛΕΥΣ ΤΩΧ ΕΛΛΗΝΩΝ
"Εχοντες ύπ' δψιν την άιτό 1 Όχτω5ρίου έ. ϊ Ιςο.ισιοδό-
τησιν τής Έλληνικής Κυίερνήτεως κχί τό αρθρον 3 τού" ΰπ'
άριθμ. 727 νόαου, ποοτάΐει τού Διοικ^το; την Παιδείαν
Έχιτρόπου,
Άποφ:Μ.ζομϊν κχΐ διατάσσομεν
Διορίζβιχεν γρχμμιχτίχ πχρά τώ Ίεοοϊικείω Ήρακλ-.ίου τόν
Αχμέτ Κΐαμ^ Χατζή Δίρβισάκη επί α»ν. μισθύ δ?χχ, 120
χενής οΰσης τής θέσεως.
Είς τόν Δ·.οΐΑΐ0νΐϊ την Πχ'ϊίίχν 'Ρ^ίτροτον άνατίθεταΐ ή
δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τού τχρόντ3ς 1ιχτάγ;ι.χΐ5ς.
Έν Χανίοις τί) 6 Όκτωβρίου 1912
Έν Όνόαατι το& Βα1»λ£α»ς
Ή Διοιχπτικίι ΈπιτροπΛ
ΑΝΤ. ΜΙΧΕΛΤΛΑΚΙΣ
Μ Ρ. ΚΟΥΝλΟΤΡΟΣ
ΘΕΟΔ. ΑΙΜΠΡΙΤ'Ϊ>3
Αριθ. Διατάγ. 117
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α
ΒΑΣΙΛ.ΗΓΣ ΤΩΝ
Έχοντες >τ' 5>·.ν την άτο Ι Όκτύίρίου ΓΜ2 έςουιιοδότη-
σιντής Έλληνικϊ); Κυβίρνήΐίως Λαί τόν ύπ' αριθ. 490 νόμον
προτάσει τοΐ Δ·.οι·ο3ντ·3ς τή' Παιδείαν Έ-ιτρόπου.
Αποφασίζομεν καί διατάσσομεν
Δ-.οοίζομεν κλητήοα πΐρ'ϊ τί) Άνο:. Διευθύνσε: τής Παιϊίας
τόν Χατζή Όμέρ Μαγριπλήν επί μην. μ·τθω 3ραχ. 60 κενής
ουσης τϊ)ς θέσεως.
Είς τον Αιοικούντχ τ!)ν Πΐ'.δ£ίαν Έπίτροΐϊθ* ά απθεΐα'. ή
δημοσίευσις κχί εκτέλεσις τού παρόντος Διχταγ|Αατος,
Έν Χανίοις τί) 8 Ό*τωίοίου 1912
»Εν όνόΐί,ατι τού »1α'»ιλέι»ς
•9 4ιοικοΓΓ*α Ήηιτροπη
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗ^
Μ. Ρ ΚΟΤΝΔΟΥΗΟΣ
θ. ΛΥΥΙΠΡΓΠΙΕ
ΑΝϋΤΕΡΑ 4ΙΕΥΘ. ΛΗΚ3ΣΙΑΣ Α_ΦλΕΙλ. ΚΑΙ 441. ΕΡΓΟΝ
Διά τού" ΰτ'άοιθ. 94 έ. ϊ. Διβτάγιιατος τής Διοικοόσης
'Επιτροπής ίιτετρίπη ή άπόλτ|φ(ς ό^βθήρου τής μισβοδβσίβςτού
ι'ις τόν ιτεζόν χωροφύλΐκα Γλ»κ*υσίκην Έμμανουτ|λ, διά το «χο
| 2—27 Ιουλίου 1912 γενικόν οτάστημα κϊΘ' β όιτουσΐασε τής
■ *ίΐζηρ*σΙας λόγφ άτθ«νί(ΐς νομίμως πιστοπο/ηθείσ»)ς.
Δ·' όμοίου ΔιαΓάγ.Α« ος ύπ' άοιΗ. ί*5 ί. Ι. άκεσκάσθησαν Ικ
τού ΣταθλοΒ Κάαπων τί γωρία Ττιγλοτηγοίδο καί Σκουρχχλάδα
κΐί προτηρτήθησαν τα'τα είς τόν τοθ Γέρι* Λάκκο.
Δ' όα-ίου ΛΐϊΓΟγμϊτοί ύτ' αριθ. 96 ί. ϊ, κατηργήθνι τ) λβ|-
τουογία τού ΰπίΐταθιιοιι Ό ιαΧοί3 β—ο 1ης Όκτωδοίου 1912.
Δι' όαοίΐν Διατόγματος ΰκ' αριθ 104 έ. ϊ. ίΐΓ«τράκει ή άπδ-
>ηψ:- όλοκ>ιίιοου τής ι;ισθοϊοσίαςτου ιΐς τόν "ίόν ενωμοτάρχην
Χϊΐζιδάκη^ Μιγαήλ, διά το άπο 13 'Τουλίου έ. Ι. μ'χρι 12 Αΰ-
. γούστου 1912 χοονικόν διάσττμα ναθ' δ άπουσίασε τϊ)ς υπηρεσίας
λόγω άβθενείαο νομίμως Ίΐ'στοποιχθεΙσης.
Ι Δι' όμοιοιι Διατάγμοτος ύιτ' αριθ. 105ττ!ζ 4 Όχτωβρίοι» ε.ϊ.
.' ΐπίτράπτ. είς τόν ΆνθϋΐτίοιτρονΒουλγβρίδηνΔηι»ήτριοννάσυνέλθιιΐ
■ §Ίς2θ' γ άμον μετά τή ·κ Χανίων ϊεοποινίϊθι; Δ Καρατζα.
Δι' όμοίου Δ.οτάγματος ΰιτ' αριθ 106 «ροάγομΐν άττο 1ης
Όιτωδρίου {. Ι. είς μέν τ^ν βαθμόν τοθ ίφέδρου ΛογΙοι» τούς
κατωτέρω ϊεκανεΤς τ^^3 Β'. Τάγματος
Τής κλάσεως 1907
1) Μπαριτάκιν Ιωάννην τοθ Γεωργίου, 2) Γαρεφαλάκιν Εΰ-
στράτιον τού Έμι*ανου»ιλ, 3) Σχβρδ6λ»,ν Άνϊρέαν τοΰ Άντω-
νίου. 4) Φιοκα)ιώττ,ν Έυ.μονουήλ το8 Γεωργίου, 5) Κατσα-
ράιν Έμμαν-ιυτλ τοθ Νι».ολάου, 6) Διολυνβν Μιχαήλ τοδ
Έμμανςυήλ, 7) Ζουράρην Χρισ-όϊουλον -τοθ Κωνσταντίνου.
Τίς κλάσεως 1908
1 ) Σηφάκιν Κωνσταντίνον το3 Δημητρίου, 2) Στβματβκιν
Παναγιώτην τεϋ Νιχολόου. λ) Άνδρίυ'λάΐΊν Ίωόννην τοθ Γε-
ωτγίου, 4) ΓΓυνο')ά*ιν Μιναήλ τοθ ΓεωογΙου, 5) Άλεξάκιν
Άχιλλία τοθ 'ΚμμονουΫ!>. 6) Ρεοάκιν Νι^ό^βον τοθ Γ*»ρ-
γίου, 7) Φθβνάχΐν Εμμανουήλ τοΒ Ιωάννου, 8) Μηλιώτην
Μιχαήλ τοί ΓίΜργιου, 9) Πβυλάνιν Γεώργιον τοθ Άντ»νίοι»,
10) ΔερμιτζΐΛΐν Γεώργιον το8 Στεφάνου.
Τής κλάσεως 1909
1) Βουκικλ-κι* Εμμανουήλ τοθ Ιωάννου, 2) Καναρά.ιν ΊΕ-
.«ινκην τοδ Εμμανουήλ, 3) Γιαννικά»ιν Μιχαήλ το3 Ιωάννου,
Ό Μοϊάτσον Εμμανουήλ τοϋ Σιτυρίδωνος, 5) Δραχωνάκιν Άν
(,)/ΐον τοΰ ΉΊ*, 6) Γουμινίίην Γρηγόριον το3 Χαραλάμπους,
",) Μιυντράκιν Παντελήντοϋ Ιωάννου, 8) Κουνολάκιν Γεώργιον
τού ΠίΤίθυ, 9) Ά>.ιξ2νίρίδην Αλέξανδρον τού Άντωνίου,
0) Γουμενά/ιν Γιώργιον τοθ Έμμβνουήλ, 11) Τζωρτζακάκι
"Εμμανουήλ -ου Άνίρέϊΐ», 1?) Βασιλάκιν ΚωνσταντΤνον το3
Νικβλαου 13) Φαεου>όκιν Αντώνιον τοθ Μιχαήλ.
Τής «λάσ.ως 1910
1) Οί«νομ.ί*ιν Ν'.χόλαιν το3 ΈμμανουΤίλ, 2) Στρ»τάκιν
'ή'α- τοΰ Εμμανουήλ, 3) Σταυρακάκιν Γεώργιον τοθ Ά-
νίρου, 4) Μΐνΐουρβράκιν Όϊυσσέα τΟ3 Μάρκου, 5) Κβσα-
- Σπυρι>ωΜΧ τοθ Χρισνι-φορου, 6) Τζαγκσράκιν Δημήτριον
3 Έμμανοίήλ.
Τής κλάσεως 1911
1) Ι'πμαΧάκιν Γιώινιον -.ου Ν χολάου, 2) Άσιτετάκιν
'.χϊηλ τ:5 Ζχν·»:·.ϊ, 3) ΊεοίΐΑ^ν Εμμΐνουήλ τοϋ Νικολάου,
ϊ) Κϊτί/.ΐιιιν Γεωργίαν τοϋ Μιχαήλ, 5) Κο»τοχόδτ,ν Νικόλαον
τού "Ιι*»νν.υ, 6) Μαλλίγι ν.ά*ιν Ζ^-/ ρίβν τοϋ ΓεκργΙου, 7)
:Ά^ΐ-χ ιν Γίώ^γιο* τ« Δ-μαριου, 8) Καλογ·ρίδην θεο*ριτον
τοΰ Έυιιι ανουήλ.
Ξί; ϊέ :ον τίύ Δεκανέως τού αύτΐ 3 Τάγματος
'■ Τής χ>άσσως 1907.
' 1) Συγγελά*ινΝι>όλοον ιοαΆνιωνίου 2) Μοσγολιίάκιν Γε-
ώο-'Όν τοϋ Ίΐϊάννου, 3) Πατναϊοιιαρκάην Ά>*ι6ιάδηντο3 Χριστ.
4) Κχττΐλλιανάκιν Αντώνιον το·3 Κων)νου, Ϊ-) Πολυϊρονάκιν
Γίωογιον τοϋ Άντωνίου, 6) ΒογΙατζήν Μην5ν το3 Γεωργίου,
7) Μχ,ρικάχιν Κων)νον τοΰ Γεωργίου, 8^ Νΐκτφοράκιν Έμμα-
νο-Λ το^ Νιολχου, 9) Άναγνωστάχν Κων)νον το3 "Ιωάννου,
10) Κουκουλάι>.ιν Νικόλαον τίθ Κων)ννΐ·.
_1
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ2 ΚΤΒΕΡΝΗ-Ε02
1)
2)
Ττ)ς κλάσεως 1°09
Γεώργιον τοΐ
----- _. _____1*?'·*, 3) Κβητι
•κΛββι», 4) Ζαχαριουδάκη Δηιιή-ρίβν τοΰ Γεωργίου, 5) Β*ίο·ι-
ράκι» Ν«κ5λβ*> τ»3 Μιγίήλ. 6) Ζϊγωνάχ.ν "Ιωάννην τι3 Έμ-
»ρΊάκ ν Δηϋήτοιο» το3 Ίωίννου, 8) Δασκκ- 3
το·3 Μν;*ή ς
Ά,τεα. 3) Σ«τζ·τά,(ν Έΐ*ι*βν, Ιωάν. 4)'-·3·4«» Ί
ί,ον 'Βλτα-. 5) Σ,να-σίχι» Β-σίλ Χ*νΑ. Λ) Β*>ερ*ακιν
9)
Μ*υρο»ι*τ!ν »—,.,.......... .
κιν Δβά*.-ν «Ο Ζ*γ.«**, 3) Κ.6τη«ωτάιν Εύστρϊτΐον -Λ Νι- Έμα*·>. Γεω3γ 7)
τ.σ«να*ιν Αντώνιον Νι»ο.
Τ*ς
1) Γε ιβγιλάνίν Γεώβγ·ον "Αντ. 2) Ρ'
Άν!ϊ. 3) Κουτάν Άοιστείίιν Άντ. 4)
Άνϊρ 5) Κ-ϊντονιάννην Δοάκον Αλεξ. 6)
τνράκ,νΦράγ.οντ^ΓβωοΜου, 19) Χ*«β,ορά«ν Χ,,στ*·*- | τρ,,ν Ά- 7} Β στί,ιν Έαμ.ν Γ,ω,ν.
.εν τοθ Ιωάννου, 13) Σμόκιν 'ΐωάννη, τοΰ Νικολάο,, Η) , Ε*-**».** ΡυΊυα. 9) Καηρουίακιν
ί. 8) Καρ-
Γεωργ.
«β
ρ·ν
Παι»β·»9Ϊ4ρου Ίωί'ννηντοΒ Γεωργίεο.
κλάσεως 1910
Νικόλαον 'Τιβαν.
1 12) ΤΟαβάκιν Δημήτρ όν
|λ«μ-5ν Άντ. 14)
'ΠαΟ'λον τβ3 Κων)τ!νθ«, 3) Μ·»οαγκάχιν Στυ>ιανϊν το3
=4) Σγουρβν 'ΐώάνην «3 Κων)τίν9·., 5) Ψ*ρ*5ά*·ν β »ι«5ν «0
'Αντωνίοι», 6) Πιπαντωνάκιν 'Ειιχινΐυήλ τί3 ΝικοΧάου, 7)
'ΓαρΐφάΧβΙκιν Νικόλαον το3 Ιωάννου.
Τί)ς κλάσεως 1911
1) Πεκτούλαν Γβύρ'«-)·■ τ^η Ί-Λάνου. 2) Πΐντουδίλΐν Έα-
μανουήλ τβϋ Ίωάνν:υ, 3) Τωμα^άκ-.ν Χββϊλί'ΐ—ιν το3^ Ίωάν-
νοι>, 4) Άγγελάΐΐν Πανϊγιώτην τ«3 Έ'Λΐιανο ήΧ, 5) Τυ-
λιανάκιν "Ιωάννην τοΰΤίτιΐ), β) ΔίΛγεοί'ΐν 'ΚΐΑΛΐνϊϋήΧ τοΰ
Δϊΐμητρίου. 7) Χρυτβυλά'ΐν Ιωάννην τοδ ΔηαητοΙου, 8) Σπι-
♦άχινΔτΐυιίιτρΓον τσ3 Σταΰίου. 9) ΔβΧ«5·α.άον Δηιιίτοιον τοθ
"Μΐ'/ατ,λ,ΊΟ) Γισκουιιάχιν Εμμανουήλ τοΰ Ί«»ίν ο>. 11)Β?υΛ-
"β>οΧακιν Ε5ίγγιλ9ντ93Χ*ρϊΧ. 12) Πιτ*ΐά'ν Γεώεγ·9ν το·1
'-Μιχϊτιλ, 13) Καφΐτζάκιν Νικόλαον το3 ΜιναήΧ, 14) Ά5κ;ι>-
>άκΐν ΈαιΙ·τ»*υγιλ το3 Ίί:ιι'>6ον, 15) Κ*σ.»τίκιν Σιτυο^ωνβ τ«3
Ίειάννου, 16) Βίλιτάχιν Νικ4Χ*ίν το3 Κων)τ!νου, Π) Μ^ο-
-λάκιν Μορώνι τοΰ Γ««ργί·υ, 18) ΛΛωτάκ-.ν Έ,*μαν:υήΧ το3
'ΐΜβτφ
Δ·'?}μ9·'9υ Δί«·^Λ*ϊο« 4τ* «9θ. 107 τής 6 ΌΛτωδρίουέ. Ι.
««•τ^άκη είς-τόν ιτεζόν 'Κνουτάβγην Τΐ^υτίκην Δη^ήτριον νϊ
—νάψ^γίνιον αετ» τί]« 1ξ Ά.?|»ένων ΡιΟ^ΑΜης διττονίϊο; Σ:*-
ο«ν·κ Ε. Φραγχ'αϊάκη.
Δι'ϊΐΛθΙου Δ:ατάγι>«τβς όπ'άοιθ, '08 «. Ι. ποοίγομίν όττ))
1ης Όκτωβρ'ου 11ί'2 «^ αε·' τόν βχ9ι*όν το3 ίφέίρου Λοχίου
τ#4ς κάτωθι οεκανεΤς το3 1ου Τάγματίς.
Τί!ς κλάσεωί 1908.
1) Βαοίάχιν ^κυρίδωνχ 'ΐοάν. 2) Καντ:8ά>ιι» Αντώνιον
Γεωργ. 3) Χρυσ5υλά»'ν Γ.ώργιον Χοτιγ. 4) Κί»ιΧογιίννην
Νικολ. Γεωργ. 5) Ψυγαράχΐ' Δ^άιιον Φϊνουρ. 6) Σταγαντω-
νβ«» Ιωάννην Χαρίτ. 7) Χριστινίί-ΐν Γϊώογιον Κονττ. 8)
ΨβλΧοΐχιν 'Ανϊρίαν Μχνίύσ. 9) Καφφατον Λυκο3ργο» Νικολ.
10) Σγ«νβν Άνανάσιον Γεωργ.
Τής κλββεως 1909
1) Μαριγκάχίν Γϊύργιον Νικολ. 2) Παπαϊάκιν ΛεΜήίαν
Μ»νο6ΐ. 3) ΚαλαΤτζάκιν Ά·»των. Πχναγ. 4) Βισιλάκιν 'Ρμ-
μ·νοι»ΐ)λ Ιωάν. 5) Κθνκουράκιν Γιώρ-ϊΐον Κωνστ. 6) Πϊπα-
ίάκιν ή ΠατααχΜλάριον 'ννϊρίαν Ιωάν. 7) Πχπα^άκιν Νι¬
κόλαον θεββάνους.
Τής κλάσεως 1910
1) Κοχοναν Άλέςϊ»ϊρον Μιχαήλ 2) Μανβλαοάιΐιν Χαρά-
λβμχον Στυλ. 3) Ματοιισαχάχ,ιν Εμμανουήλ Κω·στ.
Τή; κλάσεως 1911
> 1) Δρίκλτσκον Ιωάννην Νικολ. 2) Φιωτάκιν Ιωάν. Παναγ.
3) ΣαΜάκ.ν Στνλιανον ϊΑζ*ο·ίι 4) Χχτζι4ίκ·ν Γίωογιον Ιω.
5) Σ^εεΦνχκιν Εόάγγελον Άναγν 6) ΝΐΑ5α.ά*ι* Χΐοάλαμ-
κον Ζίχαρ. 7) Άναγνωΐτάκιν Μ.χαηλ. ΈΛα.ϊν. 8) Ί^χαρά-
κιν Αντώνιον Γρηγ. 9) Κιλλίργην Γεώργιο» Μιχαήλ 10)
Προχοκάκιν [Ιρϊχόιΐον Ιωάν. 11) Κ^ρμιζά«.:ν Λη^οσΐένην
Γ·«ργ. 12) Φ»>μ^κιν Γεώργιον 'Ι^ά». 13) Β;-σ «υνάιιν Πί-
τρβν Νικολ. 14) Β>λανά*ιν Ιωάννην Ιίιχαηλ 15) Σΐτουν-
Γεώργιον Δημήτριος. ■
το3 ^«**νίως τοίς κάτωθι ύποδεκανεϊ;
β* τον
Ι)
Τής κλασεως 1907
Άντ. ?)
Γωά>·. 10)
1') Δα'καλάκίν Ανδρέα» Γιωργ,
Εμμ. 13) Π*^ουτσίι»ιν Χ»οβ-
Γίώο ιον Έι*μ. 15) Σοροκά-
16) Στρβν υλάκιν Μιχβϊΐλ Γεωργ.
Τής *Χάσ»ω« 1909
1) Δοκινιάκιν Πολυχρ. Στΐΰρ. 2) Σπυοιίάχΐν Έιιμ*ν Βασιλ.
3) Άνϊρείάν.ιν Έ'Λΐιιν. Πτρ9ΐ> 4) Νικολακίκιν Όϊυσσέα
Ζαγαρ. ί>) Κ»οαντωνά·ιν 'Ειιά, Λ*ι·». 6) Σ·'*νον'Νι*8λοΐ!ΐν
Μ'./αηλ 7) Άηωνϊχάχΐν Νι*κ5λ·«9ν Ιωάν. 8) ΒιίίΧάίΐν Γεώο-
νιον ΔπΐΑϊΐτρ 9) Π=τβουλάιν Γβώβγΐ'^ν *τω4ν. 10) Μαραγ-
κ3;ϊά·λΐν Π^ντίΧίίν Μΐγαήλ 11) Μοιιρνινάκιν Ευθΰι».. Γεωργ.
Τν: χλάσίω- 1910
1) Ν'.'χβυνίκΐν Ε·5άγνελον Γεωργ. 2) Νικη«οοβκιν Γ«ώογιο;
-τυΧ. 3) Πϊ-Γίΐϊίχΐν Ιΐοτή» Ιωάν. 4) Μουνάκιν Ιωάν Κυβ,
5) Τζ'φί/ΐ" νΌήττον Ά·το3 6) Γοτλ^νίκιν Κωνστ. Ιωάν. 7)
:λ. 8) Ά'!·'οντάχιν Κωνττ. 'ΐωάν.
τριον Γ»ω3Υ. 10^ Λϊντζά«ν Αντώνιον
«) Β^οο*άκιν
Γϊωργίου.
Τί!; κλάσεως 1911
1^ ΚαΧοΰϊΐν Γ·'09-Ί-ν Πτντϊλ 2) Τ«ι*οιΐΒάκιν Ιωάννην
Στ*ύρ 31* Μα·'τ'·»νάιν Δηα-ήτοΐον Ιωάν. 4) Βολιτ·ί*ιν Άν«-
στάσιβν Στυο. 5) Κοντοτυίάχιν Έιιααν. Ιωάν. 6) Μοτκβόκιν
Ιωάννην ΓεωίΥ. 7) Σε-ιαίά^ιν Χ«ράλ. Ιωσήφ 8) Μαλβνϊβά-
χ»ν Ιωάννην Έαμιν. 9) Πλυμάκιν Αντώνιον Μάρ. 10) Ξυ-
λίύοην Χαβ^λβιικον ΆστρινοΟ 11) Άθουβάκιν Νικόλαον Δη-
ΐιητίίου 12) Γαο-*·«"»-ίκιν Πίτρίν Έ·ια«ν. 13) Πτσκβτάκιν
Ιωάννην Νιολ. 14) Πολυγοονάνΐν Στοθοον Αλεξ. 15) Ν'-
νιχάκιν 'ΐωίονη > Μιχ. 16) Χβριτ-ίκ·ν Σιτΐ)οίί»>ν* Κωνστ. Π)
ΕδάννεΛον Γβ»β·». 18^ Λ·οϊην Γεώργ. Πβντελ.
ΝΐνόΧαιν Γ«.ώογ 20) Σπχϋριανοοϊάΐ'ν 'Αν-
ϊοέ/ν Έ|4·ι«». 2') Χο·/λ»*4χ!ν ΈΛα*ν. Άγγ*λί| 92) Φου-
-άιι Δϊΐυ,ήτοιον Έμχαν. 23) Κ.ονάρον Μιχαήλ Μιχ. 24)
Σγουρόν Ήρα»Χήν Έ,ΛΐΑΐν.
Δι* ομ·;ίου Διατάγιιααο; »—* άριδ 108 *.Ι
νικός καοα τί! Κί^τοικη ϋιτ»|3«5ία των ΔηΐΑΓσίων Εργων,
σορινώς ό Έ-ΐιιανουηλ Δεομιΐτζάκης μηχανικάς.
Έν Χανίο-ς τί) 10 Ό««69ίο.» 1912.
Ό έ—Ι ττι^ Δΐ|μοτί«ΐ Ά·ε>αλ*?« *■? των
Δηαοσίων "Ερνων Λΐοικων ΈπίτροΐΓθ
θ. ΑΙΜΤΤΡ1ΤΓΤ2
Διά Διατάγματος τής Έπα·.αοτατΐΑγ]ς Διοικητΐκής Έπΐ'.ρο-
π?ς ύπ' άρ·θ. 145» καΐ ·ϋ;ρ9νολογίαν 26 Σϊπτεμίρίου 1912 διω_
ρίίθη ό Γΐώργιος Καβρός ϊ| Παυλάχ»/ς τϊλωνοφόλαξ ιταρά τη
τελωνΐιαχή Τ(ρ·.«ερε'α τοΰ Τελωνείου Ρεθύμνης άντΐ τοΰ Ίωαν-
νου ΜτεΧογιανάκ,η ούτινος ίγενετο άποδεκτη ή άπό τί)ς·^ί»8«>ί
ταύτης ύχοδληθεϊσα παρίίτησίς τού.
Δι" όμοίο ι Δ ατάγ^ατος ύπ' αριθ. 143 κϊί χοονολ τ?-ν αυτήν
δ ω:ίσθη Ό Τιίάννη; Π. ίΐϊτεοάνιης τίΧιβν:φΛαξ π»ρ» τίϊτελων.
οΐΦίρεία τοό Τελωνβί^υ Χινίων ίντί το3 Άνϊο. Πιτεοάκη ού¬
τινος ίνενετο ά«ο3«κτή ή άτό τής θέσεως ταύτης ΰ*ο6ληβ«Τσα
«■■ραίτητίς τού.
Ζερδουδάκη οΰτιιος ί'ένίτο άποδεκτη ή άπό τής θέσεως ταύτης
ΰδλ^Τ παραίτησίς τού καΐ ό Έμμ. Δημοΐθ. Πβχαγιαννά-
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΤΒΕΡΝΗ2ΕΩ2
κηί τε/.*νοι>ι5λαξ ιζπολ ττί αύτη τελΜνειαχή ■π*'!·φεΐί''α λ^Α «·ο8 | Δι' ομι{"υ Δΐατβγιιατος δπ' ίτι?. 118*. Ι. ϊΐΜ^Ισθησίν "λιι··-
'Ειιυ. 5τεια·/.·ί··η «πολυθΐντ·!·: ϊια τ^υ; 1ν τη σγετικη Ιχή^σει Ι νθφύΑα*βΐ παρά τφ Κβντο-χδ Λιμεναργείω οί Ιωάννης Τζι-
το3 Τίλώνου Ηρακλείου άναφερίΐι^νοο- λόγους. ϊνάχνις κ»1 Μίγβήλ Κοντοτξάχης.
Δι'όμοίιο Λι«τβγι*"ος δ"ϊ'ίτβίθ. 147 »Ί γοονΑ. 23 Σε-| λΐ* ομο'ου Λ.(7τίγιν«το5 δ—· άι-ή. 119 Ι. ϊ. Ιτε'-ρίπ* ί;
πτΐμίρίου Ι. ?. ίΐΓετοάτΥ! «ά πλ-> «ωΒ* πΧΨοης & ιιιτήός ε'ί τόν | τπό/η1)>ί τί)ί· μισθΒΪ'σΐοίς τοϋ «ϊρα τ/5 Τ*γ. Γ9ϊ·*ίον Πάβγΐ')
*αρά τώ Τ«λ»*νΐιω Χαν'ων ΙχηΐΛη-τ» Λημήτριον Δοοσά**) ϊ'ά το | Εύσ. Κ3αα7θά·Ί ά-β 27 Δ·κΕΐ»6οίου 1911 μ,^γοι 19 Φείββυ·-
άττό ά—ο 21 'ΐ'υλίου υέχρι 20 Αΰγου-ττου 1919 γενικόν διί- Ι ην έ. Ι. χ*θ' δ' γ?όνον άιτου»{"'« ίχ τίΐί δτΛρβϊία; >έ ·>
στημα χα6* δ *ΐΓουσ(*Μ·' ουτο; -ί!: δ-ϊη^ίΐαί >έγω όσθενβ-ας * ίι*(ν?[χ; νου.ίιιως *ι»τ'ϊτΐΓΐ»|Λε(—ς "το ίύο ί—στηιιονων ιατρ'~-
^β··βνι«4ντΜς —οτβ—ιΐτθ·ί™ς διτό >·> ϊΐϊΐϊ~νιόνίΛ« '·βτ«^ν. { Δι' βαβίβυ Δβ-τβ^-χϊτβς δ—* »Ρ(". 193 έ ? Ϊ!ΐ,>-1τβν"»Λν ϊτΐ' β-
Λι'όμι(ο> Δ'.ατίγααττ: διτ' 'ιθ'*- 1 '»*? *'· Υ?ονο 1 Ό τω- | Χονισταί ιταρά τ»Τς Νο*τργ!α(ς Χινίων χα' ΣΐινΙων οί Κ(.>ντ.
ταύτης
3 Όχτ
Ι. ϊ ϊκοϊίσθη ο Διον. Κακ·»τσάη: τίλκνοφύλαξ π·*οά τή
Τε}«ν«αχ*·>Γϊθΐφ·.ρ*Ιατ·ϋ Τβλωνεία» Ρε*)δ*νη- άντ) το3
Παρβυόρη οδτινοί ίγέν«το τ*οί·χή ή άιτό τί|ί
δ"ι6λη·>»Τ9« ιιαοαίτησίς τού.
Δΐ' αι·>1τ Δΐα-άγ'ΐ^τ-': ■'■»' άο^ 150 κ« γο«ν
ίρίου ί. ϊ ίι ύβίσθπ δ ^η^ή-ριο: Κβτσχν·»ά»'»)ζ
τβρ* τή τϊ"> ωνβ!'κη πβρ φ*οε!α τοϊ5 Τ&'·)«ϊ'5υ ΧανΊον άντί τοΰ
Μ. Υοιβτου>άκν) 4ΐ(ολυθίντος ατ*|γνϊταλ'ΐ:5··το; την θέσ'ν τ;υ
άνευ άϊείας ύιτϊο τον μτνβ.
Διά ^ΐλθίου Δίίτάγα-ϊτοί ί·** άο·β. 155 κλΊ νρον^λ^γίαν 10
Ό
γ
τϊ5ν Ο'*ο»β·Μ«»Λ« ο«τί τοθ Ιω. ϊαίί
* ίνίνετο άποϊεκτή ή ά«ό τής Οίσϊ»; ταύτης ΰ
τγ·σίί τού.
ί'έιιιοΐου Διατάγμβτοο ΰπ' άηιθ 156 καΐ νοονολ'ϊΜ'αν 10
. 530
ίντώ άί^ρΐι) 4
κβΐ τω 5^·φ 1 καί α' το« ΰπ' άοιθ 643 Δια-
ήί γοθϊΐ
τ·;αύτη
η
καί γίνη ίβκτ^ο ώς 4/γυητήί 5ΐΐ τήκ ίι«·χΕΐρ*ισιν τοθ Δηαοιίου
*Κιιαϊ·">υγ;λ Ι. Β'δ'υοινάκη ό Δη>*ήτριθί ι. Π·»-
ς Ίίκτρός κάτοΐΛος Βιάννου,
ι; -ζ 10 Ό*τω8ο!ου «91?.
Ό ΔΐΛΐχών 'Κπίτββ*βί
Μ.«Ρ. ΚΟΤΝΔΟΥΡΟΣ
4«0ΤΕΡΙ Λ1ΕΥΘΎΗΙΪΙ ΑΙΙΙΙΟΙΥΙΗΤ
Δ β τής όπ'άρ-Λ
τί!ί 9 Ό*τω6ο!ου 1912 8ιατ*νί1ί
#μ3ν δ-ωρίσΐη Ι—Ι ί5ίυ.τ)>-3ν 0οη1ΐ'-
τοδ Κί-
μ.η'ράκτ!ί· »άτο!0': ΚυΐΌΐΑίδαι» Κ^ϊωνί»; ιιίγρΐ τήο 8 Απκ-
λ!ου 191? κβτατΌ Ι^'^ο·βι». 105 4 ? Δίάτ^νακ.
Όυιοί.ος Κια τίί^ δπ' όοιβ. 14^ τί!? Η Ό^τωίοίου 191^
ϊ'«τβνή5 Υμών β»ε>ύθη τί(ί >-πηζ"ΐ'ΐ!. ό ?«σμ"»ύ>-»ξ των »υ·
>αχων τοθ ϊΊίρηνβ>ι«βίου Πεύχου Β'άννου Μινβ-λ Π*-α?ο'ί3ν-
νί*ης χά) άντ* αύτοιΐ ίιωρίσθτι ώς τοιούτος ο Ίωίννης Ν. Λοκ-
λί
Έν Χανίοις ττ 19 Όκτ«.Λοιου 1919.
Ό επί τήί ΔΐκαιοβόντΓ Δΐθ'ΐ"ύν 'Κ«
Α. ΜΪΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
ΙϋΟΤΕΡΙ
Διά το3 1*' άιιθ. 115 «. ί. Διατάγματος τή«
Διθίκη-'.κίΙςΈπ'-ροπής έτοπο)ίτήθί;3αν όο-.στκώς οί εξής
τήτ Τοχ. καί Τηλεγραφικάς ύτηοεσίας ώς ϊτε»αι:
Λ;σίμ.αχος Πετυγίκης, Έν. Κυοτίοη; χαί 'ϊωίν. '»τιχ9υ-
λΐανάκης παρά τη Τ»χυϊο9ΐιι*ϊϊ καί Το'^γριφ ή Διιυθάνσει.
Γ. Ίνΐβτακπς καί Έμμαν. Μαν5αλί*ης π*?ά τφ Ταχ.
Γρ-τφίίω Ήρ»κλ*ίου.
Ν. Λκνϊράκη,· π»3ά τώ Τ*·. Γρϊφ'ίω Χαν:ων, Ε^π. Δχ-
νβυ>άκης *«* τδ Τ*γ. Γ-β·«ίί> Ρ*«ύ^»ης, Κ. Σ*ωληκΛ9ϊ)ς
παρά τω Ταγ. κβ'ΐ Τηλ. Γραφεω Νιΐχολιω;, Ίό, -*ςγης
ώς προί-άμενος ^αίά τώ Ταχ. Γρα»είω Σητείας. Ιωαν. Κυ-
ά Τ Γί Μ
7
-ίχτς, Ιωάννης Πανιΐγΐ(,>τάκτς κ->ί Άντων.
ίνι·— οί ό-" ΐτο·Λ. 124 ί. ?. Ϊ»Λ '*
'Κιτ(σης ϊι' ό
σθηηαν ίτμολο-'ΐσται ιγγρ» τή Νοιιαον'α Ρ'θΰανπο ε! Έμμ· Βι·
στάτη-, Δηΐίίιτ^ιθί Βίρνΐίρϊος καΐ Ε'-ίγ. ΖωΥβΐϊββκτί·
Δι' ό-Λοίου Διατάγμ—οί δ-' *οι«>. 1*27 Ι. ϊ. ωρίσθη ^ Δν!"-ί
Κρθ'ίσώ^ος ε'ς Α τάξί»ί το-οδ-ον"
Δ·ά Δ'ατ«γί|ς δπΐ) νοον>λ5γ.«ν 9 το«'γ. ί»1^: *·
ε'ί την κεν*- θίσ'.ν Α ' Γραφέ'Λς παο* τή Νομβργ'α
ο Κωνστ. ΤζΐΛρτζίχης.
Δι' όμοΐίυ Διΐτάγμϊτοί δπ' »οιβ. 132 . Ι. ί—τπάτη ή β*β
λ^Λ'.ς τής με.οθοϊοιίαί τοθ πΐΐν τώ Τπ'λενί,αΦ'ίω 'Τεοοίτέτο~ς
τη"λ6γ;«η-ν! Β. Βϊρϊί*ου -ί->> 16 Μαοτίου μίγρι 1?ν 'Τ^'ί-υ
έ. Ι. κ~0' 8 διάστηα-ΐ άπου-ΐίασεν τί!ς δκηο«σία: λόνω άοθί-
ί
νΐΐι*
πΐστοττοι»β«Ι'~(:.
Ε. Κ'Τ'αιτά«τς κ»!
Έν Χβνίοιςτί 12 Ό,τϋίβίου 1919.
μιι
τ τ("5 Τκυ. Γρτ»»ίω Βάμου οί
Ε. Ν'*.ολιΒά*Τ:.
Α. ΜΙΧΚΛΙΔΑΚ»Σ
ΤΗΤ
Ό
ΒΙί0ΤΕο4
Αί» τοθ διτ'ΟΡ'Θ. Τ23 νο? γίΐενββ'. 9 Όντο.ίοΙου 1912
Δβτάνμοιτθς ϊ'ωρίΓίησ·>ν : 1) ό Άντ. Τρ»ΐ''»νΐί Αοο «τ··/.
5νιιΐ)λ'5ί ϊβχακτίΐ π'ΪΓ'νν ϊγΐίν ϊιευ'Όν-^ί τοΛ {ν Τεοσα^α Χοτ-
νί*ν Άνιβτ. Δϊΐμοτ. Τγο'λί'π' Χί' Ψΐ τδ-τί -ή' Λ'σεωί ΙπΙμ·».
ΐΛ-σ'Ό »αί «ϋΐμΐσβίω ?εβν. 1^0. 9) Ή Μαεί» ΤΊ. ΦϊνουΓ^ι
'· γβΤον Άν. Μύρωνος Μ -
Ό 'Τι)·Τ'. Ξίνάχ
τ»γ. ΊΟ κίνγ'ί ο3*τ
ί είς
-τυγ. 'Αρσακ^ιά^ ι'ι^ -ο
ϊ'.Η-ς γ'ι;

Ό ΈΐΛΐ», Μυλω'άκις ·ΐττ·3» ΓΐΜ^^βίυ ε'ί Θ^ρ·-ο
. 50. κτνϊ το'ί Στυλ, ΤΤίείου νθ'οτ. Γγο Ό1 ου μ-
τί αΐτϊβ'ΐ τ^υ -ΐ' Μτ'ϋ'-'κα Άχ3(.>τ^ρ{'ΐι χε>·?-
οδτης τί]ς θέΐϊΐΛς. 6) Ό Μιγ. Κί^ίϊτ^άης ΐΛϊίϊ. Ρο: ι'ϊ
Αγ, Είοί,νη Σε>!νου '"κ μην. μ,ισθδ ϊραχ. 40 ΰ
τής θ^-ίω;·.
Έν Χσνίο(ς ιη 9 ΌκτωβρΙου 1919.
Ό Διοΐχών 'Κ·»'-ΓθΐΓβί; »? Π
Μ Ρ ΚΟΤΝΔΟΤΡΟΣ
ρμς χ ρ
κουβιτά»ης ώς πριΤστάμινος ταρά τφ Τ^χ. Γρχ5«ίφ Μοιρω/.
Κ. Καλλίρνης ώς προΐττάμ-:νος π «?ά τώ Γαχυίρ. Γραφΐίψ
Πανόριιου. Γ. Π·ρί*ης ώς προΐ τά·α.«»ος πχ?χ τώ Ταχ. Ι ρ*-
φ«ίω "Ιεραπέτρας ««ι Ίωίν. Άτιαλάλης ώς χρ^Ιΐταμινος *αρ*
τώ Ταχ. Γραφιίψ Πύργου.
'Αριθμ. Διαταγ. 110
Δ Ι Α Τ Α Γ
II
•Ο Λ ι οικών την Πηκδείαν Έ«
Έγον-ΐ: δτ' 5 !ί ν τί δτ* 'ΐτο 0. * ],4 -«.αι γρ )»3^ . 18Σ'τττ€θ·
6?ίου *ιί ^^ τής 2 '0.τ.ι)6ρ'ου ΐ9Ι2Ιγγ'ϊ»ΐ τού •'υλ^οσιάρ
χ;υ Χα^-ω* χτί τό ίτ' ίρι^ '35 τοΰ 19'2 ίΐϊταγ^α .
Αποφασίζομεν
Δ:ορίζ.μιν την "Αν^αν Κ'ντο-'α^νη ύΐηίΕτοΐαν {ν -φ γυμν;-
β'.ψ Χανίω'-ι έ-ί μην. ιΐίσθω ϊρ. 30 άν·ϊί τ'ΰ Ά»α^τϊσί^^ Χϊ-
τζιϊΐκη ϊ1^3λ^^Λ^νου α:* ίγ*ατ·5Α.[ΐί·,:ο · -ζήν θ;7ίν τού,
Έν Χανίοις τή 12 Όκτωίρίου 191'2.
Ο Λ;ο·'ίών Ίίπίχοοπος
Μ.Ρ ΚΟΥΝΔΟΤΡΟΣ
390
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
II
1 Μ Α £ ΙΑ'
Γ) ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΗΨΟΔΟΣΙΑΣ
Γ) Ρ.ΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΒ0ΕΡΤΙΟΝ3 ΕΤ ΡΑΙΕΜίΝΠ ΕΝ
ΙΟΤλΙΟΤ 1912
ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ
ΡΕΒΟΕΡΤΙΟΝ5
Ι
«"Ι
1 ϊ Ι
'Έβοδα —
Των Νομών—Όβδ
Χανίων
«αί Σφακίων
Ζα Οαηίί
€ί 3/αΜα
ΚέΐΗγηιο
Ήραχλιίοι
ΑααηΦίον
3
ΣννοΙοτ _
ΐίαρατηρησεις
Είοπράξ$ω* ___
ΤοίαΙ
άα ρι
10
1911
Σεπτέμ.6ρ'-ς
^βρτβηιϊοπ
Οκτώβριος
ΟθίθΙ)Γβ
Νοέμδριος
ΝθνβΙΠΓθΓβ
Δεχέμίριος
ϋβΟθΓΠΙΐΓβ
Ίανουάριος
τ3,ηνίβΓ
Φείρουάριος
ΚβνΓΪβΓ
Μάρτιος
ΜίΙΓδ
Άπρίλιος
Αντΐΐ
Μάίΐς
Μειϊ
Ίούνιος
^ϊη
Ιούλιος
ΙυίΙΙβΙ
1911
»
1912
Ιηψοβοσια Αης λΖεριόδου βαίίοη Ι'.
Ληψοίοοία Βαί ΠβριόΛον Οηίΐοη ΙΙ'.
ν·»ο/1Η. — Τοία! ..........
160856-,
.«334277 01 120904911 8702,
146946827403:. 1505 1503626,6'* 93827393470437.35
373238^.16
077733 61) 73779^66
2712615
75!80851766709053
32ϊδΤ.ι6
347043
670905383
Ι
-Τ"
Λ1Α ΛΙΣΜΟΝ ΤΟΥ ΠΡΟΣΘΕΤΟΥ ΦΟΡΟΥ 31.-
ΜίΗί. Αϋ εΟΗΡΤΕ ΟΕ
II
3υΚΤΑΧΕ 3 ·/· - 0Ε5ΤΙΟΝ ι
ϋϋΙίΙΕΤ (912
ΠΕΡΙΟΔΟΣ Α'
Χ Α Β Α. Κ Α
II
χϊ.
ΠΛΗΡΩΜΑΙ — ΡΑΙΕΜΕΝΤ5
1-1
•3
1-δ
Ι 3-, 5
3

δ*
Ι
ι
■ϊΊ Ιΐ
— >· »ί
!·§
Κο ε
λι"1 *3 ■"
χ οί
—ι ί^·
-. ι
-β £·
■ ι 4ϊ.
2
δ,
.2 3
: § Ι-
3
ί
ί 3
ι*
•8
"3
16
2
13
13
17
2120762
17237605
168371
243426
218001
35
15 -
45
23422860
124847985
1000000
2974
115409
9802745
359243
47237
16525805
253°
62113
45
2948
21207625
172376
1(ό8371

2',3426
218001
23422861
35
94
1405560:
12484798ο
124497303
26Ί827 92
2!>076
172376
168371
243426
21800!
23422860
53788
730338
3071357
80
14824
80463
8(
,8
124847985
199013603
3470437):
125145:
85
21343688
646481
15
773093
62113
2948 9
11405560
2758280 80
537881 -21
ί80Ι6%
25
9528858
6709053!
(Έκ τον Γενικόν1 Υογιοτηρίον)
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_
Γ) ΕΤΑΤ 0Ε$ ΡΕΚ0ΕΡΤΙ0Ν3 ΕΤ ΡΑΙΕΜΕΝΤ5 ΕΝ
Ι3ΤΛΙ0Σ 1112
«ι ι λ α & ια'.
Ε Ι Σ Π Ρ
Α Ξ Ε Ι
Σ — ΡΕΚΟΕΡ
Τ Ι Ο .Ν
ί ·,
Χ,,
'Έβοδα -
Χύ» λθί
κ*
ν «
υ -
(· «
*
Των Νομών — Όβ8 άέρ&ΓίθΙΏβηίδ
ϋ
Ε:~.άξ.«ν
ω
ϋ
ο-
ο
3
ι
"*'ϊ
ι ) αι
■ 1 .£
>
Γ/·
35
Β

Ι
Χαν ών χαι
Σφακίων
Ρεθύμνης
Ηραχ'ίίΐυ
Λ,-,,:»
3 |
Ί Ι
Τ ο » »ϊ
β &
| «
ί
ί
ΚοΐΊγα»
■""'*>
* ο
-
4
5
6
7
8
10
11
!
ΐντμ£ρΜς
1911
22511
60
5913
ιΟ
20964
37
3Ο(
Ίιϊ
49690
)7
49690
)7
Ι1 »
Όκτώβριος
ΟοίοΙοΐΘ
»
2973ο
60
6775
35
25069

702
ηΟ
62276
05
62276
)5
ι ·
Ν;έμδριος
Νθν6ΙϊΐΙ)Γβ
»
31315
85
11866
70
36067
72
1354
90
80603
ι*
80603
17
Ι »
Δεκέμίριος
ΟβΓΡΠ.Ι)ΓΟ
η
26523
90
5177

19261)

826
Α/ ·
51787
30
51787
30
Ι »
Ία ουάριος
«ΓηηνϊβΓ
1912
22443
60
6103
75
22017
6ο
1413
60
51978
55
5197^
{ >
Φεβρουάριον
ΚβνΓΪβΓ
»
20883
5939
25
21469
42
905
10
49196
77
49196
77
! »
Μάρτιος
ΜΐΙΓδ
19 406
80
5790
8(3
22518
80
508

48224
40
48224
40
ι *
Άπρίλιος
ΑνπΙ
22854
20
5459
35
26457
10
663
50
15434
10
55Ί34
15
Μαίος
Μ «αί
»
22181
30
^,
4336
75
19865
ΟΓ
1464

47847
10
47847
10
Ίβύνιος
•Ιιιίΐι
22350
6065
70
25291
10
1197
60
5490 Ί
60
54904
60
Ιούλιος
ϋ^ιιί Ιΐοτ:
23125
90
7292
65
29508
20
2048
10
61974
85
61974
85
Ά,,ι
σμ» δοΠΙΙΙΙβ....
263331
9.*
70721
ι»
26847966
11384
20
613917
01
613917
01
ι
Ο|Η ]β Ιβ μβο
»σ(«« 1906-1910
Ιυα 1006-1910
1206136
3-2
532793
82
1235144;
8-2443
ι.
•2856520 34
Ι
2856520
Μ
Εύνβλον ΤοΙβΙ
1469468
27
403515
05
1503626
64
93827
39
3470437
31
3470437

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ
363
υ^ΕΒΑί. Αϋ εθΜΡΤΕ ΟΕ ίλ δϋΒΤΑΧΕ 3φ/.
ϋϋΙίί,Τ 1912
3 °|0 — ΠΕΡΙΟΔΟΣ Β'
ΟΕ5ΤΙΟΝ Μ
Χ Α Ο 1^ Ε Α υ
XI.
ΠΑΗ
ΙΡΟΜι
Ι — Ρ
Α. Ι Ε Μ Ε Ν Τ 8
|
Έξοδα—1>β]
ρβη***
ι ·
Ι-8 Ι
— -
04 —

χ
"· 2
Ο ι.
Ι
?3
Ι
Κ
Η
II
8
«Ο
ο
*Ι*
3-
Ι
Ό
Ι!
Ο ι»
■§.ι
2 8
Ι3
Β ξ Ι »
·- '3 Ι «
Ι ± ' -
,- 3 β Φ
£-3 α. ο „
α ώ^, φ β
-Ε ο φ ϊ» Β
"· Ε *β α. ®
3- κ
ίο «
Ε—
.2 -ο
** ίΓ 'ν- '»-
*■-!"
ιΛ 3
'£■-·
σ>

~ο °
Φ
·-»
° Β.52 Ι
ό'μ'βο. Ι
ο >.« 8 Ι
Ο
~§- δ
«; β*
α
β Λ φ ς.
μ, £ α ·—'
ΟΟ —;
1 Ι

11
Οί** £ φ
Α, 3_ Φ (Λ
Ρ Λ.»
£" Ι
κ 1
ιο > «υ — .—
- ΡΙ -
χ 2 2 ο
Η 5
» ο
Ι
•χ· Χ 9-
2 8 ■«
1
II
12
13
14
13
16
17
18
19
20
21
22
1123
50
ί
298
20
..
,
1421
0
_
1421801
270

832
35
-
1102
35

--------
110235
2426
80
ι
761
20
96
ί}7

-

=

328 Ί
87


200000

--------
20328Ί87
2197
45
178
90-
2376
35
--------
237635
627

----

627

------
627-
1199


441
40
38

----
-
1678
—'

200000

-------
20167840
2095

761
80
2857
60
--------
285760
1335

468
-
1803

-------
1803-
505505ΙΟΠΟΟυ

-------
100505 -
938

178
40


6405Γ
60
6517.


-
-

-------
6517- ~
1731
65
895
30
51
2677
9
53788
2
804637
19071813
14449
30
3983
20
1018
22
6.05560
83506
32
53788
20
500000

804637
8 717758 30
83578
15
43251
79
1514
66


297 Ί
-
50000 -
18132160

2571357

--Π52679 05
98027

47237
9
2535
8


297 ί
1Ι405τ
60
264827
92
5378.
!2(
307135'
7 4ί
80463"
78 3470437 35
- — . —

894
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΛΟΠΣΤΗΡΙΟΝ
ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΛΗΨΟ&.ΟΣΙΑΣ ΤΟΪ
Ύ*5λοι*α οίχονο-
[χιχοΰ ϊτους 1910
Πρ«ξ«ί 4*6 1 Σϊ- Ποάξΐΐί εντόί τοΒ
χωρίου 1911 2ω« Ιουλίου 1912
30Ίουνίου 1912
Σύνολον
.1*9 8 —190
......9
Άποτελέσμα,τα άπολογισμ
Προϋπολογισμώ χρήσεως 1910
» » 1911 .......
Λτάφοροτ λογα9*«»*11ιοί·
4 Γραμμ-ά,τια συμ,ψηφισμοΰ..............
5 Χρηματικά γραμμάτια................
6 ΙΙαρακαταθηκοα κοινα,ί................
7 » α,ΰτούσιοι............
8 » χρηματικών έγγυήσεων....
9 » Δημοτικαί.............
10 » λιπασμάτων..........,
11 Λ/σμός έγκαταλίλειμ-μένων όθωμ. περιουσιών
12 Μονα,στηρια,κόν ταμείον Χανίων.........
13 » » Ηρακλείου......
14 » » Ρεθύμνης........
15 » » Λασηθίου.........
16 Τελωνειακα,ί παρακατα,θηκαι...........
17 Είδικο'ι φόροι.....................
18 Λιμινικοί φόροι.....................
19 Πρόσθετος φόρος 3 °/β - - Περίοδος Α'
20 » » » » — » Β'
21 Ταμείον βοηθημάτων.................
22 Δωρβά Άρχαιολ. Έταιρίοις » κ
23 Προστιμ,α, έφέσεων άποζγιμ,ιώσεων.........
24 Έντοκα Γραμ^άτΐΛ τού Δημοσίου.......
25 Κοινωφ.Ταμείον Λ/σμόςΜοναστ. Ταμ. Ηρακλείου1
26 Προκαταβολαί διά λ/σμόν ταχ. Έπιταγών
27 Β ^ι* δαπάνας της Αγροφύλακος
28 Προκαταβολή είς Μοναστ. ταμείον Χανίων. .
29 Ζημία διαπρα,γματεύσεως ξένων νομισμ,άτων
30 Κίντσις κεφαλαίων—Τιλώναι...........
31 * Β Πρόσθετος φόρος 3 °/β
32 » » Ταμίαι...........
33 Κοιν. Τα,μεϊον—Κατχθεσεις προϊόντος εντόκων
Γρααματίων τοϋ Δημοσίου πρός πληρωμήν
των άποζημ»ώσεων.................
34 Προκαταβολα'ι αιά,δαπάναςτήςστρατ.υπηρεσίας
3Γ5 Κτήματα, κατακυρωθέντα τω Δημοσίψ ....
36 ΤακτοποιητέΌ: προσωρινοί λ/σμοί.......
37 Χρεώστα,ι Ικ ΐ,ηψοδοσίας χρτΐμ· διαχειρίσεως.
38 Τραπέζα, Κρήτης—λ/σμός Δημοσίου......
39 » » — » Μόν. ταμ. Χανίων
40 » » — » » > Ηρακλείου
41 » » — » » » Ρεθύμνης
42 » » — » » » Λασηθίου
43 Κοινωφ. Ταμείον—Λ/σμός Προσθ. οόρου 3 °/0
Είς νιεταύοοαν -..-.....
566947
21
817874
469256 ·ί
2001909
682562
592715
10128
40
3962
1384821
589745|86| 52823081
90
90
51

942!
1000
45731
9580
319529
303555
3126
1014251
80828
10872042
644001
114311
42494
5023
48754
26069
11
23
37
91
24
500000
21423
2576768
95
0
95
87
95
251
37
60
91
5812469
500000
180000
1715
4495160
3159713
850225
1845255
42124
625958
89428
13200
8850
26
78
10
95
3244630
4550176
7662841
5
705
2177379 521
2674973
2177065
10
27
51440
28645
500000
22348867
10
58
2940
_ 2004849
7512098
5989782
1958 70
259320
1125
2239560
3882041
31
57
90
757683
65261333!
10128.
40-
5307
234228 60
267795
3215
15
11381451
1000
48325
10705
341925
342376
3126
1248479
83506
— 3215
8000·
204420201
341115
115785
15
59
7527849
200000
3000
2019663
500ί·00
138146
3461190
114311
42494
5023
3549583
992080
1978658
50000(
180001
17ΐ:
450'
4282
300333:
11617
3497
6329
6109
505017
15 3203137
37
63
63
35
60
83
30
83
65
05
30
10
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
895
ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΤΗΝ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ 1912
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ 1911
Π
'Τπόλοιπα τοϋ οίχο-
νομιχοΰ Ετους 1910
ζ άπό 1 Σ)6ρ(ου
1911 ίω 30
Ιουνίου 1912
Πράξίΐς εντός ταΰ
• Ιουλίου 1912
Χ ν ν ο λ ο ν
Ύηόλοτκα των ρερίδων
Είς χρέωσχν
Είς πίστωσιν
φ
2.
1393593
26!
797025
950301
81
64
43588679
1159509
40
210341
16
818854
89428110
135090
383511
4371197
2052144
2778189
2413
1993643
2675198174
3093!
15869
1560
500000
45
13
8302380
541949
4874372
2360354
607577
57542672
1216ο
18612
15
32841
35853
52825
39811
308730
296310)61
1747
55194
2225456
97
30
15
06
75
70
16
3164767!
8508042!
184722917
500000
2000
2329998,6
4066
457319
10142512
22305210,^
484987
216785|4Ο'
75371
6990075
236460
2917
55;
23873
37857
07
79
50
20
58
40270
6197485
481403
3378793
12186049
7Ί86584
313736 6'
72579ι
2593,21
234228 6(
21075513
1393593
541949
5359360
336416586
77797885
108121426
2375809
40
4201091
1-8573Ϊ34
125187
86
17094330
5721376
83523
35312Κ
3619ο008
45638:
1993643
328911575
309325:
1586
1560
500000
2273597
2
3502646|8'
9726647
19220955!
500000
20001—Ι
26437352
7257,9
48325
842871
138146
118759,
114311
42494
46936
19415
5656!
180000
1715
450(
02
01
23
37
76
89
77
60
4082983
35960301
11211112
2771275
14965!90
6109130
1248479 85| 380169625
327Ϊ514182Ι 7057580 6Ϊ
139359326
7705174
135931596
2029497
428600|93
13630
36703
1857334|
11380641
16994330]
888861
72817831
1119984|
1957380
1436
74516360
3205609
30932.1ο
1265413
1560
774135043]
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
ι
896
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗ_ ΚϊΒΐίίΡϊΗϋ_ΐ!;__
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
Ξ
Ω
οικονομικόν ίιους
1910
ίΐράξΐις λτ.ο ί ι,·,
Χ)6ρ.ου 1911 εως
30 Ίουνίου
1912
Πράξιις έντός τοΰ'
Ιουλίου 1912
Έκ μεταφορας.......
Τραπέζα Κρήτης λ)σμδς κεφαλαίων προσθέτου
φόρου 3 ο)ο διαχειριζομ.. υπό της Μικτης επι
των Άποζϊΐμιώσεων Έπιτροπτϊς.......
Έξοδα έξαργυρώσεως Συ ^αλλαγμάτων........
Τραπέζα Κρήτης λ)σμός καταθ. υπέρ είδικοΰ
Ταμείου εισφορών χάριν των έθνικ,ών άναγκ,ών.
Είδ. Ταμ. εϊσφορ. χάριν των Εθν. άναγκών.
Ταιιβϊα και Τελωνενα
Ταμείον Κεντρικόν..................
» Ηρακλείου................
» Ρεθύμνης ..................
» Λασηθίου..................
Τελωνείον Χανίων...................
'Υποτελωνεϊον Σούοας ...............
» Καστελλίου Κισσάμου..........
ϊ Παλαιοχώρα,ς..............
» Χώρας Σφακίων..............
» Κα,λυβών...................
Τελωνείον Ρεθύμνης..................
'Υ/τελωνεϊον Καστελλίου Μυλοποτάμου. . . ,
» Άγίου Γαλήνγ)..............
Τελωνείον Ηρακλείου..............
'Υ/τελωνεϊον Χερσονήσου..............
'ΐ/τελωνβϊον Ματάλλων..............
Τελωνείον Άγίου Νικολάου............
'Υ/τελωνείον Σητείας.................
5 Ίεραπέτρου..............
» Σεισίου...............
Όλικά ποσά ....
7662841
27
123
613126
68059
2162ο9
52580
331 ϋ5
33657
915
18943
4669
11963
13606
598:
4442
996
30021
255
1795
2234886 7
04
48
Μ
60

54
04
70
55
30
4693|5(
15806
24017
210160
8918171
14
58
5426
12992 26
471008
1314483419
2822042 39
1277491
939184
46
ι.6
90
10707 95
47807 82|
:3060
26465 98
95962
479114
109280 &
2046940
1752184
54070
22938 70
10241640
23334Η
256893
24970
45625277
Οϊ
28
31
50
67
2019663
5378820
1456
2518590
1199333
283269
113405
74372
140486
3159
5186
6875
2443
7895
48374
3062
ΒύΕΙ
ι78058
6796
15
40
47
81
80
59
45
93
30
30
40
41
(■;
25
32031372
53788
177
627574
496194
14512227
3321581
1443477
6997
60
18164|9(
29993
4234710
56
Σύνολον
14!
76
41
1046752071
148408450
14782
71938
6477580
40872821
11746465|
533471
11678539
2711650
196026331
61122081
114107
267319831
31990458
25181
58778159
10
67
&ΦΗΜΕΡ5Σ ΤΗΣκΎΒΕΡΝΗΣΕΙϊΣ
■> ι
π
Ι
Ι
Ύκολοιπα τοδ οίχο-
νομιχοΰ ϋτους 1 1 '
8302380
615791
8918171
10
34
44
Πρίξΐις άχό 1 Σ)6ρίου
1911 ϊω{ 30
Ιούνιον 1912
22305210|36
54
47100825
1608245
1317020525
2883531
1284169
92^899
1300937
813885
5047456
5425855
3:42975
9460270
4753ο355
10228224
1741080
174335Ρ
53210
17533
103791
240174
247^96
25067
45625277
26
|65|
15:
,ό'Ο
[60|
21
45
40
67
Πράξ·ι Ιντός τοϋ
Ιουλίου 1912
2107551
36
2518590
1879 65
11607Π8 85
241717 38
127550
8036091
142654 20
1927 41
4257
8254
4507
7804
49982
6115
8791
181514
5567)65!
6561
6775|60
15324
39565
ΐυυ
4234710
75


85
10
55
75
69
60
40
60
Εκ!
Σύνολον
32715141182
54
26
4Ρ61941
63375344
1433105410
31252493
75
04
21
31
50
70
55
1009260
144*59;
10066
54732
62513
35937
10240
525345|65
108397
262021
1924868
58777
24095
11(1567
255498,
7α.
34

Κ
'Τκόλοτηα
Είς χρέωσιν
Είς πίότωόνν
7057580|61
53788
123
131380
181173
96332
31757
37491
40492
4716
17206
226230
4935
15057
20
15
55
04

46
28
46
65
21
12Ι
10
8125|50!
8ο87
913
ΙΝΤίΊΐίί
172ϊ«
3ο40'
13
10
30
οί)
ο3
774135Ο|43|
Ζ2________
72| 787890;
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
ΰό
57
58
59
60
71
62
63
64
65
66
67
398
ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
Ανάλυσις των κατά την 31 Ιουλίου 1Η2 υπολοίπων έν τοίς
Ταμβίοις κ αί Τελωνείοις
Μ Ε
Η
"Αργυρο.
6521
1622680
355
200
968350
32986 30
Νί«λ
29545
2667984
3746 65
3247
12524
7574402
78
Έν δλφ
44756
116201
64
454665
9247 78
58083 25
232835 32
Άντίτχμα
Χανίοις ιτ^ 24 Αύγουστον 1912
13641704
8013080
2721081
2824350
131199
403201
89
Σύνολον
21
(Έκ
Μέγεθος Γραμματοσειράς