92162 – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΝ ΚΡΗΤΗ

Αριθμός τεύχους

50

Χρονική Περίοδος

Β

Ημερομηνία Έκδοσης

2/10/1912
i

Αριθμός Σελίδων

2

Πρωτότυπο Αρχείο

Οδηγίες

Κλικάρετε πάνω στην αριστερή εικόνα για να δείτε περισσότερες φωτογραφίες.  

Κείμενο Εφημερίδας

Μεταβείτε στη σελίδα που επιθυμείτε πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί.
Σύνολο σελίδων:
ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΙΑ ΤΗ2 ΕΦΗΜΕΡΙΪθΓϊΗί ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΕΝ ΚΡΗΤΘ
τεγχοι: ππεΏΐτο·Ν
ΒΥΤΕ
»ΤΛ
Εν Χανίοις τη 2 Όκτωβρίου ίΜ2 ~- ΑΡΙΘ. 50
Αριθ. Δια/τάγ. 76
γεωργιος: α'
ΒΑ-ΙΛΕΓ- ΓΩΝ Ε,ΛΑίΐΝΩΝ
Έχοντες ϋπ' όψιν τό άπό 4 Ίουνίου 1912 ψήφιο-μα τής
Επαναστατικήν των Κρητών Συνελεύσεως καί την ύΐό χρο¬
νολογίαν 20 Αίιγούστου 1912 αίτησιν τού Γ. Σπυριϊά/,ι, προ-
τάσει τοϋ Διοικοΰντος Έπιτρόπου,
Αποφασίζομεν καΐ διατάσσομεν
Άποδεχόμεθα την άπό τής θέσεως τού δημΐ,λοι· έν τω δη¬
μοτικαί σχολείω Νίππους Άτοκορώνοι» ύπυίληθείσαν παραίτη¬
σιν τού Γ. Σπυριδάόα καί άπαλΧάσσομεν αυτόν τής υπηρεσίας.
Είς τόν Διοιχοΰντα την Παιδείαν Έπίτροπον άνατ'.')ε:ΐι ή
δημοσίευσις καί εκτέλεσις τού παρόντος Διαταγματος.
Έν Χανίοις τί) 8 Σίπτεμ5ρίου 1912
Έν "Ονόματι τοϋ
ΊΙ ^ιονκοϋσα ΈπαναατατικΗ Έπ,ιτροπίι
Α. ΜΙΧΕΛΙΛΑΚΙΙΣ
Μ. Ρ. ΚΟΪ'ΝΛΟΤΡΟΣ
Θ. ΛΙΜΠΡΓΤΗΣ
Αριθ. Διαταγμ. 91
γεωργιος: α1·
ΒΑ.ΣΙΛΕΓΣ ΤΩΝ" ΚΑΑΗΝΩΝ
Έχοντες ύπ' όψιν τό άπό 4 Ί;υνίου 1912 Ψήφυμα τής
Έπαναστατικής των Κρητών Συνελεύσεως, προ:άσει τού Δι-
οικούντος την ΙΙαιΒίίαν Έπιτρό-ου,
Αποφασίζομεν καί Διατάσσο ^εν
Άποίεχόμβθχ τάς ύποδληθείσας παραιτήσεις 1) τού Φιλιπ-
που Πΐπαϊάκι ώς 3ημ]λου τού Ανωτ. δημοτικοϋ σχολείου
Βουτών Μαλϊβυζϋυ /.χΐ 2) τού Παναγ. Β. Αποστολάς ώς
5ηα]λου έν τώ Ανωτ. Δή ιοτικω σχίλείΐ;) Σΐ)τε·'ας καί ά-αλ-
λάσσομεν αύτούς πάσης υπηρεσίας.
Είς τόν Λιΐικούντα την Παιδείαν Έπίτροπον άναΓΐΟεται ή
δημοσίευσις καί εκτέλεσις τοϋ παρόντος Λ-.ατάγματος.
Έν Χανίοις τί) 8 Σεπτέμβριον 1912
'Η 'Είί Α
Α. ΜΙΧΚΑΙΛΑΚΗΣ
Μ.Κ3ΤΝΛΟΤΡΟΣ
Θ. ΛΙΜΠΡΙΤΗΣ
Η ΑΝΩΤΕΡΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΤΗΣ ΔΙΚαΙΟΙΥΚΗΣ
Διά τοΰ ύπ' άρ.θ. 88 Διατάγματος τής 8 Σεπτέμβριον 1912
διωρίσθη ΐναπληρωματικόν μέλος έν τω Σ,ιμβθϋλ-'ψ τής Δικαι-
οσύνης άντί τού απουσιάζοντος ώ; ι»*· των Δικαστικών Δια*ο-
πών Εφέτο» Κ. Γεωργ'άδου ό ΐ?έτης Μάρκος Δημητρακάκης.
Δι* όμοίου ΰπ' αριθ. 89 *αί τής αυτής χρονολογίας διω¬
ρίσθησαν άναπληρωτοιί το3 Είρηνοϊι.εία-ΐ Χώρας Σφακίων ό ΣταΟ-
ρος Ταζΐ3ίιης άντί τοΰ Παυλο^ Στ,φαλουδάΑη άπαλλασυοιχένου
άτε ά^ελθόντος είς 'Αμεοικην κο·ί ό Γιώργιος Φουντουλάκης
άντί τού παραιτηθέντο·; ΝΛΆ,ά^υ Παι:αν:(ι)νΛΧ.η.
Δί' όμοίου ΰιΐ' αριθ. 90 τής ίΰΐΓ/ς χρονολογίας διωρίσθη
Δικιιγόρος πχρ ά'πταΐί τοίς έν Κρήτη; Διχΐστηρίοις πλήν των
Έφετείω; ό Νικόλαος Χρ. Άσκούτσης
Δι* όμοιον ϋπ' αριθ. 91 τή; αυτής χρ^νολςγίας έπ«ιράπη υπέρ
τ,ιυ Γρβμμιατΐως τοΰ Είρη»οϊιχίίου Ήίακλϊίθϋ ή άπόλι ψις
ολοκλήρου ιής μισθ^ϊο.ίας αυτού κατά τό άπό 13 Ιουλίου μέ-
χρι 13 Αΰγούΐτ^ ;. Ι. χ(/θνιχόν διάσνημα καθ ο άπουίασα τής
υπηρεσίας συνεπεία άνθινείας προσηκόντως πιστο-τοιηθείσης υπό
46ο έπΐϊτημόνων Ιατρών.
Λι' όμοίςυ ϋπ' ά^ι(ί. 92 τϊ(ς αυτής χρινολογί.ς ίκετράχη ή
ίλ, τοθ δημοτ.'^ Τα'ΐειου άπόληψίς ολοκλήρου τ^ς μισ9ο?οσίΐς
τοΰ Ήρακλίΐ'θς Ν.ωτάΐιη 'Υ)γραμματίως τοΰ Είρηνοο.κείθι*
Ήραλλείίϋ άποϋ',ι^ισίντος έκ τής ύπηρ£;1α: λογψ αΐθίνείας,
προσηκόντως π'στοποινΛϊ σης υπό δύο έπυττ,μίν^ν ίατρώ.' κατά
τό ά—ο 21 Ιουλίου μί/ρι 20 Αϋγουΐτ.υ ΐ9';2 χρονικόν 3ι*-
στημα-
Δι' μοίου ύπ' Λαώ. 92 τής αυτής χρίνολο^ας επετράπη ή
έκ τοΰ Δημοσίου Ταμείευ άιτόληψις ΟΛΐ,κλήρου τής μιοθοίοσίας
το") Στολ. Γ. Σ.γα,ού |·ρ»(*ματέΌ»ς :ή; Είσαγγ«λίίας των ΙΙρω-
ίευ Ρεθύμνη,; άπο;σ ααανΤ'ς λδ-νψ ασθενείας έκ τής ΰπη-
ία; προσηκίνΐω; πισ.οπο'.ηθείβης κατ^ το άπο 1(3 Ίουνίου
'6 Ίου .ιου 1912 χρονικόν ίιαστημα.
' όμοίου Διατάγμαυς ύϊ' αριθ 103 τής 26 Σϊπτεμίρίου
1912 έί.ετρίπη ή άιιόλΓ,ψίς δλ-.κλήρ-,υ τ?!ς αισ)οϊ:ιί»ς υπέρ
τού Γρα,Α|Αανίώς τού Είρηνο^ι/.^υ Κ?.ν;ων Κωνστ. Κωνσταντι¬
νίδου άτο 1—21 Σ*'.τε.·6οίου 1912 άπουτ ά^α^τ-;· /ογψάσθϊ-
νϊία; νομίμως πιστοΐίθΐηθειΐ',ς.
Διά τής ϋπ' αριθ. 137 έ. Ι ίιατα,ής διωρίσθη Γραμματεύς
τοΰ Κΐκ^υρ-ϊΐοϊικείοΐί Χανιο)./ διά την άπό 5—ίίί Ο/.τωδριου
ί. Ι. σύνοδον αύτοΰ ό ύπογραμμα'ϊύς τοό' Έφετείςυ Χανίων Αν¬
τώνιος Ι. Άρβτάνης, άντί τοί Στυλυιν;ύ Ζχν υϊίκη βον,θοΰ
το3 Γραμματί'ως ςθύ αύτ;ΰ Δικαστηρίου άπαλ/α-χ^ίντος των
τοιούτων καθηιιόντω ,
Έν Χανί:ις τή 2 Ό^τωδρίου 1912.
Ό επί ττ,ς Δι α'.οσύνϊ)ς Διοιχώ^ 'ί''';ίτροπος
Α. ΜΙΧΕΛΙΔΑΚΗΣ
μέ/ρι
Έκ τοϋ ΈΟνικοό ΐνηογρα )ζίον
Μέγεθος Γραμματοσειράς